UDRUŢENJE ANESTEZISTA,
REANIMATORA I TRANSFUZISTA SRBIJE
ORGANIZUJE
X KONGRES
ANESTEZISTA, REANIMATORA I
TRANSFUZISTA SRBIJE
AKREDITOVAN PROGRAM
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj:
153-02-535/2014-01 od 03.03.2014.godine
Broj akreditacije: D-1-372/14
VRNJAĈKA BANJA
24 - 27.04.2014. god.
Hotel „ Breza “
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
www.udruzenjeart.rs
2
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
Poštovane kolege, koleginice, dragi saradnici i
gosti, u ime Predsedništva Udruţenja ART,
Organizacionog odbora i Nauĉnog odbora, kao i u
svoje liĉno ime, pozivam Vas da prisustvujete X
Kongresu Udruţenja anestezista, reanimatora,
transfuzista Srbije.
Verujem da će uĉešćem velikog broja zdravstvenih
radnika
i
saradnika svih profila struĉnosti u
razmatranju novih saznanja i razmeni iskustva i ideja
na pravi naĉin obeleţiti i opravdati
postojanje i
uspešan rad ovog udruţenja više od ĉetiri decenije.
Ţelimo Vam srdaĉnu dobrodošlicu i prijatan boravak
na Kongresu koji će Vam ponuditi raznovrsne teme,
aktuelna plenarna predavanja, usmene i poster
prezentacije, kao i zanimljiv društveni program u
lepom ambijentu Hotela “BREZA“
Predsednik Udruţenja
Draga Udovica
www.udruzenjeart.rs
3
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
X KONGRES ANESTEZISTA,
REANIMATORA I TRANSFUZISTA
SRBIJE
AKREDITOVAN PROGRAM
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj:
153-02-535/2014-01 od
03.03.2014.godine
Broj akreditacije: D-1-372/14
PREDAVAĈI PO POZIVU :
13 BODOVA
USMENA PREZENTACIJA RADA: 11 BODOVA
POSTER PREZENTACIJA:
9 BODOVA
PASIVNO UĈEŠĆE:
7 BODOVA
www.udruzenjeart.rs
4
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
PREDSEDNIK PREDSEDNIŠTVA UDRUŢENJA
Draga Udovica
Institut za transfuziju krvi Srbije
11000 Beograd, Svetog Save 39
Tel. mob. 064/24-69-005
e-mail: [email protected] com
ĈLANOVI PREDSEDNIŠTVA A
Dragoslav Itov
Biljana Milutinović
Ninoslav Stojković
Lazar Krajnović
SašaPetković
Darko Tomić
Radivoje Milovanović
Bojana Kojiĉić
SEKRETAR UDRUŢENJA A
Saša Petković
Institut za transfuziju krvi Srbije
11000 Beograd, Svetog Save 39
e-mail: udruzenjeart@ gmail.com
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Dragoslav Itov
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd
11000 Beograd, Franše d ’Eperea br 5
Tel.: 011/ 361-5015, mob. 064/82-43-623
e-mail:[email protected]
STRUĈNO-NAUĈNI ODBOR A
Prof. dr sc med. Bela Balint
Prim. dr sc med. Sneţana Jovanović Srzentić
Prof. dr sc med. Predrag Romić
Prof. dr sc med. Zoran Slavković
Prof. dr sc med. Maja Šurbatović
Prof. dr sc med. Gradimir Bogdanović
Prim. dr sc med SlaĊana AnĊelić
Prim. dr sc med. Dušan Vuĉetić
Prim. dr sc med. Zoran Stanojković
Doc. dr sc med. Milić Veljović
Dr Branko Ĉalija
Dr sc med Mirjana Kovaĉ
www.udruzenjeart.rs
5
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
POĈASNI ODBOR A
Dr Goran Ĉolaković
General Prof. dr sc med. Marijan Novaković
Mr sc bio Ruţica Simonović
Prim. mr sc med. Zorana Andrić
Prim. mr med. Danijela Miković
Dr sc med. Olivera Savić
Smt Dragan Šašić-direktor KMSZTS
Dr Ana Antić
Dr Tatjana Dukić
Mr sc med Milica Joviĉić
Dr Mirjana Zlatić
Sms Radmila Ugrica- Predsednik Izvršnog odbora
Ogranka Beograd KMSZTS
ORGANIZACIONI ODBORULOVIĆ
Ĉlanovi:
Zorica Stanojević
Tanja Stamatović
Nada Vujanović
Nikola ĐorĊević
Svetlana Ćulafić
Sašenka Stanković
Nevena Vuĉićević
Marko Tasić
SrĊan Stojanović
Sonja ĐorĊević
Marko Ratković
Dejan Sredojević
Ivan Ţivojnov
Stefan Bošković
Nikola Đokić
Daliborka Dišović
Tamara Devrnja
Dejan Andrić
Tijana Đurić
Milorad Krstić
www.udruzenjeart.rs
6
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
24.04.2014. SREDA 17:00 ĈASOVA
- KONGRESNA SALA SVEĈANO OTVARANJE X KONGRESA
Pozdrav predsednika Udruzenja
Pozdrav uĉesnika Kongresa
PLENARNA PREDAVANJA
Predsedavajući:
Biljana Milutinović, Dragoslav Itov
1. UNAPREĐENJE KVALITETA RADA U
INSTITUTU ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE
U PERIODU 2011- 2013.god.
Sneţana Jovanović-Srzentić
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
2. PRIKAZ I PROCENA EFIKASNOSTI AFEREZNIH
SISTEMA POSLEDNJE GENERACIJE
COBE-SPEKTRA US. SPEKTRA - OPTIA
Bela Balint
Institut za transfuziologiju i hemobiologiju VMA,
Beograd
3. NOVINE U TERAPIJI SEPSE
Maja Šurbatović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
VMA, Beograd
4. NOVI KONCEPT NEUROMIŠIĆNE BLOKADE
Zdravko Brkan
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju,
VMA, Beograd
5. ANESTEZIJA U KOLOREKTALNOJ HIRURGIJI
Snjeţana Zeba
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
VMA, Beograd
DISKUSIJA
www.udruzenjeart.rs
7
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
25.04.2014. - PETAK 16:00 ĈASOVA
- SALA B Predsedavajući : Biljana Milutinović
1. NOVI VODIĈI ZA LEĈENJE AKUTNOG
PANKREATITISA
Dragan ĐorĊević,L.ĐorĊević, Ţ. Dobrosavljević
G.Rondović
Kinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
VMA, Beograd
Škola za negu lepote, Beograd
2. TRETMAN AKUTNOG PANKREATITISA
Ivo Udoviĉić, M.Veljović, A.Popadić, A.Vranjanac,
B.Kojiĉić
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
3. TRETMAN AKUTNOG PANKREATITISA U
JEDINICAMA INTENZIVNOG LEĈENJA
Prikaz sluĉaja
Adrijan Cerić, M.Lugić, N.Damjanović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
VMA, Beograd
4. ANESTEZIOLOŠKI PRISTUP TEŠKOM
PERIOPERATIVNOM KRVARENJU
Aleksandar Vranjanac, Milan Marković
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
VMA, Beograd
5. PENETRANTNE POVREDE SRCA
Ivana Krstić-Leĉić, Bojana Kojiĉić
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
VMA, Beograd
6. DEĈJA ANESTEZIJA U ORL HIRURGIJI
Milica Milenković-Stanković, M. Veljović,
B.Milutinović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
VMA, Beograd
www.udruzenjeart.rs
8
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
7.
BERLINSKA DEFINICIJA ARDS-a DOBAR
PREDIKTOR ISHODA?
Krasimirka Grujić, Daliborka Disović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA
Beograd
8. ULOGA ANESTEZIOLOŠKOG TIMA U SPREĈAVANJU NASTANKA BOLNIĈKIH IFEKCIJA
Ana Popadić, Igor Vasković, R, Milovanović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapijuVMA
Beograd
9. ZNAĈAJ INICIJALNE ANTIBIOTSKE TERAPIJE
U INFEKCIJI
Veljović Milić, B. Milutinović,Nevena Radović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA
Beograd
10. ODRŢAVANJE I NEGA PACIJENTA SA TRAHEOSTOMSKOM KANILOM
Dajana Trifunović, Z. Brkan, G. Rondović,
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapijuVMA
Beograd
11. ODRŢAVANJE I NEGA PACIJENATA SA
INVANZIVNIM MONITORINGOM, ARTERIJSKE LINIJE CENTRALNI VENSKI KATETER
Daliborka Radišić, G. Rondović, Z. Brkan
Klinika za anesteziolpgiju i ntenzivnu terapijuVMA
Beograd
12. ULOGA ANESTETIĈARA KOD PLASIRANJA
PERIFERNOG NERVNOG KATETERA
U TERAPIJI BOLA
Ivana Petrović
Instit. za ortopedsko - hirurške bolesti ''Banjica“,
Beograd
13. KOAGULOPATIJE KOD POLITRAUMATIZOVANIH
Jovana Obradović, Drago Janković
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
VMA, Beograd
www.udruzenjeart.rs
9
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
14. MEDICINSKA EVAKUACIJA - NAUĈNE LEKCIJE
IZ MULTINACIONALNIH OPERACIJA
Milena Denić
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
15. PERKUTANA TRAHEOSTOMIJA
Suzana Stojanović-Adţić, U.Petrović, M.Veljović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
16. SEROTONINSKI SINDROM I ANESTEZIJA
Goran Rondović, M. Veljović, U. Petrović, T.Held
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
17. ENTERALNA ISHRANA HIRURŠKIH BOLESNIKA
Jelena Pavlović, A. Ignjativ, M. Radojĉić, D. ĐorĊević
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
18. HEMODINAMSKI MONITORING U KARDIOANESTEZIJI
Biljana Milutinović, Nataša Stojanović, Zoran Vukić
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
POSTER PREZENTACIJA
1. MESTO ASISTENTA U BRONHOSKOPIJI KOD
REŠAVANJA POSTINTUBACIONE STENOZE
TRAHEJE
Nevena Marković
Odeljenje za intenzivnu pulmologiju VMA,
Beograd
DISKUSIJA
www.udruzenjeart.rs
10
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
26.04.2014. – SUBOTA 15:30 ĈASOVA
- SALA B - SALA BPredsedavajući: Lazar Krajnović
1. KOLIKO SU MEDICINSKE SESTRE - TEHNIĈARI
EDUKOVANI I UPOZNATI SA METODAMA
REGIONALNE ANESTEZIJE, NA KOJI NAĈIN
NEGUJU PACIJENTE NAKON NJENE INDUKCIJE
Nedeljko Jovanović
Instit. za ortopedsko - hirurške bolesti “Banjica”,
Beograd
2. ULOGA ANESTETIĈARA KOD OPERACIJA
SKOLIOZA
Ivana ĐorĊević
Instit. za ortopedsko - hirurške bolesti ''Banjica“,
Beograd
3. HALLO TRAKCIJA
Tijana Tomić
Instit. za ortopedsko - hirurške bolesti ''Banjica“,
Beograd
4. ZBRINJAVANJE I NEGA PACIJENATA SA
POVREDOM VRATNE KIĈME
Milanka Bulajić
Instit. za ortopedsko - hirurške bolesti “Banjica”,
Beograd
5. MEHANIĈKA VENTILACIJA U JEDINICAMA
INTENZIVNOG LEĈENJA
Aleksandra Ristanović, Milić Veljović,
Marija Adţemović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
6. PREVENCIJA POSTOPERATIVNE MUĈNINE I
POVRAĆANJA KOD GINEKOLOŠKIH
AMBULANTNIH HIRURŠKIH INTERVENCIJA
Stevan Beloševac1, Milić Veljović2
1
Privatna ginekološka ordinacija “Beloševac”,
Beograd, 2 VMA, Beograd
www.udruzenjeart.rs
11
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
7. KOMPLIKACIJE KOD PLASIRANJA
CENTRALNOG VENSKOG KATETERA
Vera Mandrapa, M.Veljović, D. Jevtić
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
VMA, Beograd
8. DISEKCIJA AORTE – prikaz sluĉaja
Danijela Pantelić, D. Teovanović, M. Martinović
Dom zdravlja „Dr M.Marin“, Služba za HMP, Loznica
9. PROBLEMI KOD OBEZBEĐIVANJA DISAJNOG
PUTA – OTEŢANA INTUBACIJA
Danijela Pantelić, A. Despotović, D. Teovanović
Opšta bolnica Loznica, Služba HMP, Loznica
10. MEHANIĈKA VENTILACIJA
Dragana Teovanović, A. Despotović
Dom zdravlja „Dr M.Marin“, Služba HMP, Loznica
11. STRES KOD ZDRAVSTVENIH RADNIKA
AnĊa Despotović, D. Pantelić, D. Teovanović
Opšta bolnica Loznica, Anestezija sa reanimacijom
12. PRAVNI I ETIĈKI PROBLEMI PRINUDNE
HOSPITALIZACIJE – PREHOSPITALNI ASPEKT
1
2
3
Miljan Jović , Ljiljana Jović , Jelena Milošević , Saška
2
4
Manić , Vuk Niković
1
Zdravstveni centar Zaječar, Služba HMP
2
Zdravstveni centar Zaječar, Služba HMP
3
Zdravstveni centar Zaječar, Služba psihijatrije
4
Zavod za HMP Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
13. PRIPREMA OPERACIONE SALE ZA
KARDIOHIRURŠKE INTERVENCIJE KOD UROĐENIH
SRĈANIH MANA – ULOGA ANESTETIĈARA
Miloš Tarabić, B. Bošković
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan
Čupić“, Novi Beograd
14. ZNAĈAJ PRIMENE TESTOVA (FAST I CPSS
SKALA) ZA BRZU PREHOSPITALNU
IDENTIFIKACIJU PACIJENATA SA AMU
SrĊan Stojanović, N. Emiš
Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
www.udruzenjeart.rs
12
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
15. KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA I
POREMEĆAJI SRĈANOG RITMA –
VENTRIKULARNA TAHIKARDIJA
Aleksandar Omerović, S. Dudić
Internistička služba, Dom zdravlja Stara Pazova
16. ANESTEZIJA I GOJAZNI PACIJENTI
Miodrag Stevović, T. Muratović
Klinika za anesteziologiju i intenzivnu terapiju VMA,
Beograd
17. NESTANDARDNA UPOTREBA I-GEL
LARINGEALNE MASKE U PEDIJATRIJSKOJ
ANESTEZIJI
Miloš Milanović
Opšta bolnica “Bel Medic”, Beograd
POSTER PREZENTACIJA
1. UĈESTALOST I ZNAĈAJ INVAZIVNE
MEHANIĈKE VENTILACIJE U JEDINICI
INTERNE INTENZIVNE NEGE
Ivana Nedić
Klinika za urgentnu internu medicin, VMA, Beograd
DISKUSIJA
www.udruzenjeart.rs
13
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
KURS PRVE KATEGORIJE
U ORGANIZACIJI VMA -BEOGRAD
KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU I
INTENZIVNU TERAPIJU
www.udruzenjeart.rs
14
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
26.04.2014. – SUBOTA 09:30 ĈASOVA
KONGRESNA SALA
AKREDITOVANI DOMAĆI KURS
PRVE KATEGORIJE
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj:
153-02-535/2014-01 od 03.03.2014 god.
Broj akreditacije: D-1-370/13
KARDIOPULMONALNA
REANIMACIJA
CILJNA GRUPA:
- Lekari
- Medicinske sestre
- Zdravstveni tehniĉari
- Farmaceuti
- Biohemiĉari
Broj bodova za polaznike kursa - 6 (šest)
Broj bodova za predavaĉe kursa - 12 (dvanaest)
KURS MOGU DA POHAĐAJU SVI
ZAINTERESOVANI
ZA UĈESNIKE KONGRESA KOJI SU PLATILI
KOTIZACIJU, KURS JE BESPLATAN.
ZA SVE OSTALE ZAINTERESOVANE,
KOTIZACIJA ZA KURS IZNOSI
2.000,00 DINARA
www.udruzenjeart.rs
15
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
PROGRAM KURSA
SATNICA
METOD
OBUKE
*
TEMA
09:3o-10:oo
Ulazni test
10:oo-10:2o
Istorijat KPR
PREDAVAČ
TEST
Predavanje
Doc.dr sc med.
Milić Veljović
Dr Aleksandar
Vranjanac
12:4o-12:oo
12:oo-12:15
Mere osnovne životne potpore
kod odraslih
Mere osnovne životne potpore
kod dece i odojčadi
Mere napredne životne potpore
kod odraslih
Mere napredne životne potpore
kod dece i odojčadi
Značaj rane defibrilacije u KPR
Pauza
12:15-12:35
Farmakoterapija u KPR
Predavanje
Dr Ivana Krstić Lečić
12:35-12:55
Heimlich –ov manevar i koma
položaj
Predavanje
Dr Zdravko Brkan
12:55-13:15
KPR kod trudnica
Predavanje
Dr Miodrag
Stevović
Predavanje
Dr Zdravko Brkan
Predavanje
Dr Ana Popadić
10:2o-10:4o
10:4o-11:oo
11:oo-11:2o
11:2o-11:40
13:15-13:35
13:35-13:55
13:55-15:3o
15:3o-17:oo
17:oo-17:3o
KPR u specifičnim situacijama
(toksikomanija, utopljenici,
hipotermija)
Etički aspekti KPR
Pauza za ručak
Radionice – praktične vežbe na
fantom lutkama u malim
grupama:
Radionica I: Mere osnovne
životne potpore kod odraslih
Radionica II: Mere osnovne
životne potpore kod dece i
odojčadi
Radionica III:Mere napredne
životne potpore kod odraslih
Radionica IV:Mere napredne
životne potpore kod dece i
odojčadi
Radionica V:Heimlich –ov
manevar i koma položaj
Radionica VI:Značaj rane
defibrilacije u KPR
Završni test
Predavanje
Predavanje
Predavanje
Predavanje
Predavanje
Vežbe na
fantom
lutkama u
maloj grupi
TEST
www.udruzenjeart.rs
16
Dr Ana Popadić
Dr Suzana
Stojanović - Adžić
Doc.dr sc med.
Milić Veljović
Dr Ivo Udovičić
Doc.dr sc med.
Milić Veljović
Dr Aleksandar
Vranjanac
Dr Suzana
Stojanović - Adžić
Dr Ivo Udovičić
Dr Ivana Krstić Lečić
Dr Miodrag
Stevović
Dr Zdravko Brkan
Dr Ana Popadić
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
25.04.2014. – PETAK 16:00 ĈASOVA
- SALA A Predsedavajući : Udovica Draga
1. ULOGA D-DIMERA U DIJAGNOZI VENSKOG
TROMBOEMBOLIZMA
_
Mirjana Kovaĉ
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
2.
EFEKAT PRIMENE FIBRINSKOG LEPKA KOD
LAPAROSKOPSKE HOLECISTEKTOMIJE
Zoran Stanojković, Ana Antić, Srdjan Denĉić,
Dušan Sokolović, Miroslav Stojanović
Zavod za transfuziju krvi Niš
Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Hirurško odeljene, Opšta bolnica Pirot
Klinika za opštu hirurgiju, KC Niš
3.
POVEĆANJE OBIMA PRAĆENJA ORALNE
ANTIKOAGULANTNE TERAPIJE U ZZTK NIŠ
TOKOM 2013. god - REALNOST ILI NUŢDA ?
Ana Antić, Zoran Stanojković,
Zavod za transfuziju krvi Niš
Medicinski fakultet Niš, Univerzitet u Nišu
4.
HLA TIPIZACIJA TESTOVIMA VISOKE REZOLUCIJE,
KOD HEMATOLOŠKIH BOLESNIKA
Aleksandar AL Mamoori, Z. Andrić, S. Stanković,
M. Tomić, B. Jovanović, R. Simonović
Odeljenje za tipizaciju tkiva
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
5.
REGISTAR DAVALACA KOSTNE SRŢI SRBIJE
- analiza demografskih podataka prijavljenih
davalaca
Sašenka Stanković, Biljana Petriĉević, A. AL Mamoori,
G. Blagojević, R. Simonović, Z. Andrić
Odeljenje za tipizaciju tkiva, Institut za transfuziju krvi
Srbije, Beograd
www.udruzenjeart.rs
17
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
6.
TERAPIJSKA IZMENA PLAZME KOD BOLESNIKA
SA AUTOIMUNOM HEMOLIZNOM ANEMIJOM
(AIHA) - PRIKAZ SLUĈAJA
Milan Petrović,
Zavod za transfuziju krvi Niš
7.
DIREKTAN ANTIGLOBULINSKI TEST U
PRETRANSFUZIJSKOM ISPITIVANJU
Adrijana Prelić, I.ĐorĊević, S. Ţujović, L. Mijović,
B. Ţivotić
Odeljenje za pretransfuziona ispitivanja, distribuciju
krvi i produkata od krvi i hemovigilansu
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
8.
RESTRIKTIVNA POTROŠNJA KRVI U OPŠTOJ
BOLNICI KIKINDA
Sanja Pavlović, Z. Vulović
Služba transfuzije krvi, Opšta bolnica Kikinda
9.
ANALIZA ŠKOLOVANJA MEDICINSKO LABORATORIJSKIH TEHNOLOGA I
PERSPEKTIVE NJIHOVOG DALJEG
USAVRŠAVANJA
Bratislav Stanković, A. Lazarević, R. Bokun,
D. Bojić, M. Budimĉić, Goran Stojanović
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Zemun
10. HEMOTERAPIJA KOD MASIVNIH TRANSFUZIJA
Sanja Biševac, J. Marković, S. Petković, D. Savić,
M. Paunović
Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima KBC
„Zvezdara“, Beograd
11. SENZIBILIZACIJA TRUDNICA NA ANTIGENE IZ
RH I DRUGIH KRVNOGRUPNIH SISTEMA
Jasmina Rangelov - Kulezć, R. Popović
Služba za transfuziju krvi, Opšta bolnica Loznica
12. PACIJENTI SA IREGULARNIM ERITROCITNIM
ANTITELIMA I NJIHOVO TRANSFUZIOLOŠKO
ZBRINJAVANJE
Branko Milojević, B. Ţujović, N.Štrbac, S.Ţujović,
A.Stoiljković, D.Tomić
Odeljenje za pretransfuziono ispitivanje i distribuciju krvi i
produkata od krvi i hemovigilansu
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
www.udruzenjeart.rs
18
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
13. KONTROLA KVALITETA TEST REAGENASA ZA
OTKRIVANJE I IDENTIFIKACIJU
ANTIERITROCITNIH ANTITELA – ISKUSTVA
DUGOGODIŠNJE PROIZVODNJE U INSTITUTU
ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE
Svetlana Tadić
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
14. KOMPARATIVNA PROVERA KVALITETA
AUTOLOGNIH ERITROCITA INTRAOPERATIVNO
SPAŠENIH KOD RAZLIĈITIH TIPOVA APARATA
Sneţana Adrić, S.Kurazimi, N.Savić
KCS, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju,
Beograd
15. RUPTURIRANA ANEURIZMA ABDOMINALNE AORTE
– VREDNOSTI HEMOGLOBINA KOMPATIBILNE SA
ŢIVOTOM
Marija Ĉiĉarević, N.Savić
KCS, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju,
Beograd
POSTER PREZENTACIJA
1.
UĈESTALOST HEPATITISA TIP C MEĐU DAVAOCIMA
KRVI U INSTITUTU ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE
- dvogodišnji rezultati
SlaĊana Stanković, N. Vuković, T. Krstić, V.
Damjanović, M.Joviĉić
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
2.
BIOHEMIJSKI PARAMETRI DAVALACA NA
PROGRAMU PLAZMAFEREZE
Gordana Filipović - Mocović, M.Mitrović
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
3.
ULOGA LABORATORIJSKOG TEHNIĈARA U
AKREDITACIJI BIOHEMIJSKE LABORATORIJE
Dragana Vasić, M. Mitrović
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
www.udruzenjeart.rs
19
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
4.
HEMATOLOŠKI PARAMETRI AUTOLOGNIH
ERITROCITA DOBIJENIH INTRAOPERATIVNIM
SPAŠAVANJEM KRVI NA APARATU „X-TRA“
Oliver Stojanović, S.Naranĉić, N.Savić
KCS, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju,
Beograd
DISKUSIJA
26.04.2014. – SUBOTA 16:00h
- SALA A Predsedavajući: Ninoslav Stojković
1. KVALITET LEĈENJA U KARDIOHIRURGIJI
ZNAĈAJNO JE POVIŠEN UZ TIMSKI RAD,
POSEBNO U TRETMANU POSTHIRURŠKIH INFEKCIJA
Branko Ĉalija, B. Polić, M. Nešović, S. Borović
IKVB “Dedinje”, Beograd
2. PRIMENA INTRAVENSKOG GVOŢĐA U POSTOPERATIVNOM LEĈENJU ANEMIJE U IKVB DEDINJE
Branka Petković, M.Nešović, G. Mošić, B. Polić, B.Ĉalija
IKVB “Dedinje”, Beograd
3. PRIMENA TOPIKALNOG NEGATIVNOG PRITISKA U
KARDIOVASKULARNOJ HIRURGIJI
Mirjana Nešović, B. Polić, B. Ĉalija, S. Borović
IKVB “Dedinje”, Beograd
4. TRANSFUZIONA MEDICINA U ORTOPEDSKO
HIRURŠKOM ZBRINJAVANJU OSOBA SA
HEMOFILIJOM
Violeta Dejanova-Ilijevska, Antonio Gavrilovski, Erieta
Nikolić-Dimitrova, Emilija Velkova
Institut za transfuzionu medicinu Republike Makedonije,
Univerzitetska klinika za ortopediju Makedonije
www.udruzenjeart.rs
20
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
5. TESTIRANJE DOBROVOLJNIH DAVALACA I CILJNIH
GRUPA ELISA METODOM U ZATVORENOM SISTEMU
(Da VINCHI QUATTRO) U 2013. GODINI
Slobodan Ćosić, S. Matić, B. Ţivković
Služba za transfuziju krvi, Opšta bolnica Valjevo
6. ULOGA MEDIJA U MOTIVACIJI DOBROVOLJNIH
DAVALACA KRVI
Svetislav Matić, M. Mihajlović, S.Simić
Služba za transfuziju krvi, Opšta bolnica Valjevo
7. TERAPIJSKE FLEBOTOMIJE – TROGODIŠNJE
ISKUSTVO
Slobodanka Kolundţija, V. Kujić, M. Hasanbegović,
B. Janković, J. Vukelić
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
8. INTRAUTERINA, NEONATALNA I PEDIJATRIJSKA
TRANSFUZIJSKA TERAPIJA
Stela Manojlović, S. Ţujović, S. Komazec, B. Ţivotić,
N. Štrbac, L. Mijović
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
9. DOKAZIVANJE SLABIJE IZRAŢENOG RhD ANTIGENA
U ODELJENJU ZA ISPITIVANJE I KONTROLU KRVI
DAVALACA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI
SRBIJE
Sneţana Stefanović, S.Kosović, Lj.Stamenić, M.DukićNovaković, M.Joviĉić
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
10. TRANSFUZIJA TROMBOCITA U GESTACIJSKOJ
TROMBOCITOPENIJI, DA ILI NE?
Vesna Stanojĉić, S.Milošević, I.Pešić-Stevanović
Odsek transfuzije, GAK „Narodni front“, Beograd
11. PRIJEM UZORAKA NA ODELJENJE ZA TRANSFUZIJU
KRVI
Zoran Stanojević, J.Tomić, O.Šerbić-Nonković,
D.Veljković, Z.Radonjić
Inst.za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije
„Dr Vukan Čupić“, Novi Beograd
www.udruzenjeart.rs
21
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
12. UTVRĐIVANJE D WEAK ANTIGENA I NJEGOV
ZNAĈAJ
Nikola ĐorĊević, S.Ţujović, L.Mijović, B.Ţivotić
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
13. FRAKCIONISANJE KRVNE PLAZME IMUNIZOVANIH
DAVALACA NA ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN U
PERIODU OD 2012 - 2013. GODINE
Miodrag Jašić, M.Romić, Z.Salević, D.Lalošević
Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
POSTER PREZENTACIJA
1. RAZLOZI POZITIVNOG DIREKTNOG ANTIGLOBULIN
TESTA KOD NOVOROĐENĈADI
Sneţana Đurović, M.Mitrović, A.Tomić, J.Ţivanović,
M.Paunović
Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima,
KBC “Zvezdara”, Beograd
2. ZASTUPLJENOST D WEAK ANTIGENA
Klara Palatinuš, Z.Jovanović, Z.Kneţević, P.Mandić,
M.Paunović
Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima,
KBC “Zvezdara”, Beograd
3. POTROŠNJA KRVI U OPŠTOJ BOLNICI VRANJE U
2013. GODINI
Dušan Jovanović, T.Ristić, Ţ.Veliĉković, P.Dunĉić,
S.Mladenović
Služba za snabdevanje krvlju i krvnim produktima, Opšta
bolnica Vranje
DISKUSIJA
www.udruzenjeart.rs
22
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
KURS PRVE KATEGORIJE
U ORGANIZACIJI
INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI
SRBIJE - BEOGRAD
www.udruzenjeart.rs
23
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
25.04.2014. – PETAK 10:00 ĈASOVA
- KONGRESNA SALA AKREDITOVANI DOMAĆI KURS
PRVE KATEGORIJE
Odluka Zdravstvenog saveta Srbije broj:
153-02-535/2014-01 od 3.03.2014.god.
Broj akreditacije: D-1-371/14
AФЕРЕЗНИ ПОСТУПЦИ-ТЕОРИЈСКИ И
ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ У
ТРАНСУЗИОЛОШКОЈ СЛУЖБИ
Ciljna grupa:
-
Lekari
Medicinske sestre
Zdravstveni tehniĉari
Farmaceuti
Biohemiĉari
Predavaĉi kursa - 12 (dvanaest) bodova
Polaznici kursa - 6 (šest) bodova
KURS MOGU POHAĐATI SVI ZAINTERESOVANI
ZA UĈESNIKE KONGRESA KOJI SU PLATILI
KOTIZACIJU, KURS JE BESPLATAN.
ZA SVE OSTALE ZAINTERESOVANE ZA KURS
KOTIZACIJA IZNOSI 2.000.00 DINARA
www.udruzenjeart.rs
24
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
PROGRAM KURSA
VREME
TEMA
10:00-10:20
Uvod, predstavljanje i
ulazni test znanja
10:20-11:05
Aferezni postupci
(tehnika i principi)
METOD
PREDAVAČ
Predavanje
Dr sc. med.
Gradimir
Bogdanović
Terapijska izmena
plazme kod
Predavanje Dr Velimir Srejić
neuroloških oboljenja
Terapijska izmena
Interaktivno
Dr Saša
11:50-12:35
plazme kod
predavanje
Milutinović
hematoloških oboljenja
Uloga medicinskog
12.35-13.05 tehničara u afereznim Predavanje
Vanja Kuljić
postupcima
11:05-11:50
13:05-13:30
Pauza
13:30-14:15
Donorske afereze –
savremeni stavoci o
prikupljanju
hiperimune plazme
Predavanje Dr Zorica Špuran
14:15-15:00
Donorske afereze
(priprema afereznih
trombocita)
Predavanje dr Ivana Jeremić
Demonstracija rada na
aparatima koji se
15:00-15:45
koriste u afereznim
postupcima
15.45-16.15
Prikaz slučajeva i
diskusija
16:15-16:45
Izlazni test i evaluacija
kursa
Prezentacija
aparata i
afereznih
postupaka
Interaktivno
predavanje
www.udruzenjeart.rs
25
Dr sc. med.
Gradimir
Bogdanović
Dr Velimir Srejić,
Dr Saša
Milutinović
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE UĈESNIKE
Naĉin prezentacije:
Usmeno izlaganje moţe trajati 7-10 min.osim
plenarnih i uvodnih predavanja koja traju do 30 min.
Za predavanja je obezbeĊen laptop ( operativni
sistem WINDOWS-7) i video-bim.
Sve pripreme oko projekcije, obavljaju predsedavajući
sesije sa autorima radova istog dana, pola sata pre
poĉetka svih predavanja.
Svi izlagaĉi radova ukoliko su spremili rad u celosti
za štampu ( po propozicijama datim u Ĉasopisu
ART), mogu ga predati predsedavajućem sesije i
to: Štampana verzija i na CD-u, neposredno po
izlaganju rada ili ga mogu poslati na adresu
Urednika ili na e-mail Udruţenja najkasnije do
01.08.2014. god.
KOTIZACIJA
Kotizacija obuhvata kongresni masterijal, uĉešće na
sesijama i uĉešće na kursevima koji su
organizovani za vreme Kongresa i iznosi 3.000
dinara za sve uĉesnike Kongresa i moţe se platiti ili
na recepciji Udruţenja ( na samom Kongresu) ili na
raĉun Agencije „Putnikos“ prilikom prijavljivanja za
struĉni skup.
Broj tekućeg raĉuna Agencije „ PUTNIKOS“
za uplatu : 205-155735-35 sa naznakom za
uĉešće na X Kongres ART-a
PRE UPLATE OBAVEZNO KONTAKTIRATI
AGENCIJU.
Kopiju uplate obavezno pokazati prilikom
registracije na recepciji udruţenja na samom
skupu. Kotizacije su osloboĊeni Sponzori prisutni
na skupu.
Ĉlanarina na godišnjem nivou iznosi 500din.
www.udruzenjeart.rs
26
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
PRIJAVA UĈEŠĆA NA SIMPOZIJUMU I
HOTELSKI SMEŠTAJ
Prijava uĉešća i rezervacije hotelskog
smeštaja:
TA „ PUTNIKOS“
e-mail: [email protected]
Tel./faks: (+381)036 612-377
Mob. tel.: 063-858-5755
Pun smeštajni paket:
3 puna pansiona - 14.940.oo din.
2 puna pansiona - 11.530.oo din.
Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi
500.00 dinara po danu.
Doplata za sveĉanu veĉeru za uĉesnike
Kongresa koji nisu na pansionu u hotelu
„Breza“ iznosi 1.900.00 dinara.
Broj jednokrevetnih soba je ograniĉen.
Cena smeštajnog paketa ukljuĉuje: pun
pansion, sveĉanu veĉeru, koktel, boravišnu
taksu i osiguranje, korišćenje zatvorenog
bazena, saune i sale za stoni tenis.
www.udruzenjeart.rs
27
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
VAŢNI DATUMI I RAD RECEPCIJE
ĈETVRTAK 24.04.2014. god.
17:00 h - KONGRESNA SALA
SVEĈANO OTVARANJE
SUBOTA 26.04.2014.
21:00 h - SVEĈANA VEĈERA
SUBOTA 26.04.2014.
18:00 h - SKUPŠTINA UDRUŢENJA
U TOKU ODRŢAVANJA KONGRESA BIĆE
ORGANIZOVANA IZLOŢBA MEDICINSKE OPREME
I FARMACEUTSKIH PROIZVODA
U toku odrţavanja kongresa,
za registraciju uĉesnika, uplatu kotizacije,
ĉlanarine i sve informacije vezane za Kongres,
biće svakodnevno otvorena recepcija
Udruţenja
od 08:3o -14:oo h i od 16:oo - 18:3o h
NA DAN ODLASKA 27.04.2014. RECEPCIJA
UDRUŢENJA NEĆE RADITI
www.udruzenjeart.rs
28
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
BELEŠKE :
27.04.2013. - SUBOTA 10:00
ČASOVA
- SALA A
-
www.udruzenjeart.rs
29
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
www.udruzenjeart.rs
30
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
www.udruzenjeart.rs
X Kongres - Vrnjaĉka Banja, 24 – 27.04.2014.
.
www.udruzenjeart.rs
Download

Program X Kongresa