Telehousing u Srbiji
Data Centri – IT Infrastruktura
“Telekom Srbija” a.d. Beograd
Vladan Nešić, dipl. inž. Elektrotehnike, PMP
Telehousing u Srbiji
Data Centri – IT Infrastruktura
•
•
•
•
•
Lična karta Telekoma Srbija
ICT Portfolio Telekoma Srbija
Telehousing usluga
Data Centri i IT infrastruktura
Cloud usluge, Cloud Data Centri
Vodeći telekomunikacioni operator u regionu
Jedna od najvećih telekomunikacionih grupa u Jugoistočnoj Evropi sa više od 12 miliona korisnika
Telekom Grupa
Телеком Републике
Српске
Broj pretplatnika :
Fiksna telefonija: 305
Mobilna telefonija: 1.415
Internet: 110
IPTV: 24
Broj pretplatnika:
Fiksna telefonija: 3.283
Mobilna telefonija: 7.069
Internet: 750
IPTV: 199
#1 mobilni operator u BiH
#1 Fiksni operator u Republici Srpskoj
#1 Internet provajder u Republici Srpskoj
Telekom Srbija
Srbija
#1 fiksni operator u Srbiji
#1 mobilni operator u Srbiji
#1 Internet provajder u Srbiji
#1 veleprodajni Internet provajder
na Balkanu
Bosna i Hercegovina
m:tel
Broj pretplatnika :
Fiksna telefonija: 2
Mobilna telefonija: 459
Crna Gora
Broj pretplatnika :
Fiksna telefonija: 2.921
Mobilna telefonija: 5.195
Internet: 640
IPTV: 175
Kosovo i Metohija
#3 mobilni operator u Crnoj Gori
* Broj pretplatnika je u hiljadama zaključno sa 31. decembrom 2012.
Za m:tel C rne G ore, korisnici fiksne telefonije su korisnici fiksne telefonije i/ili Interneta putem WiM A X tehnologije.
Republik a Srpsk a
Programi
Projekti
Usluge
Konektivnost
Infrastruktura
IT
bezbednost i
zaštita
Pristup,
Transport,
Core
Virtuelna
infrastruktura
Fizička
infrastruktura
Zaštita
korisnika od
zlonamernih
napada
Data centar
E-mail security
sistem
FttH, FttB,
xDSL, WiFi
L2VPN,
L3VPN,
Voice
Cloud IaaS
Telehousing
DDoS zaštita
AV/AS zaštita
Filtriranje
elektronske
pošte
Aplication i
Service
hosting &
development
Poslovna
rešenja
Industrijska
rešenja
Razvoj
Mobile app
Development
platforma
Virtuelni
desktop
Zahtevi
državnih
uprava i
ključnih
kompanija
Kontakt centar
Web site
registracija
domena
Mobilne
Aplikacije
Cloud PaaS
DaaS
CCaaS
Web Hosting
Pametni
gradovi, kuće i
zgrade
Transport
Zdravstvo
Energetika
Bezbednost i
nadzor
ICT
Outsourcing
Managed
Servisi
SAP, ERP,
Usluge štampe
Praćenje
vozila
Zdravstveno
stanje
pacijenata
Automatska
brojila
Telehousing
Šta je Telehousing?
• Ova usluga pruža poslovnim korisnicima savremen način smeštaja
telekomunikacione opreme u klimatizovane prostorije sa
obezbeđenim efikasnim i fleksibilnim sistemom
napajanja, najmodernijim sistemom zaštite opreme (detektori dima i
prevencija požara, osiguranje prostorija i video nadzor sa 11
kamera, antistatički pod) i mogućnošću fleksibilnog izbora
povezivanja na neku od mreža „Telekom Srbija“
• Finansijski je prihvatljiva usluga i prilagodljiva korisničkim zahtevima
• Uz visok kvalitet ove usluge korisnik dobija i mogućnost brzog
povezivanja na razne druge telekomunikacione usluge koje nudi
„Telekom Srbija“. Na taj način je ostvarena geografska dostupnost
telekomunikacionih usluga širom Srbije formiranjem virtuelnih PoP u
telehousing centrima Telekoma.
Telehousing
Kome je namenjena Telehousing usluga?
• Usluga je namenjena srednjim i velikim, domaćim i
međunarodnim, poslovnim korisnicima, kao i Internet
servis provajderima koji imaju potrebu za prenosom
govornih saopštenja, podataka ili multimedijalnih
sadržaja između svojih različitih poslovnih centara, svojih
snabdevača, sopstvenih korisnika, kao i šireg poslovnog
okruženja. Ova usluga dostupna je korisnicima koji već
poseduju sopstvene mreže, kao i onima koji ih ne
poseduju.
Telehousing – podnošenje zahteva
Datacentri Telekoma Srbija
•
•
•
•
•
•
Kao vodeći telekomunikacioni operater u Srbiji Telekom Srbija obezbeđuje pun set usluga koje omogućavaju kompanijama da svoje IT servise povere na upravljanje u bezbednoj, visoko raspoloživoj infrastrukturi
Servisi Telekoma Srbija počinju sa osnovnim kolokacionim uslugama (iznajmljivanje prostora) do vrlo kompleksnih potpuno outsourcovanih data centar usluga (virtuelni data centar u cloud‐u)
Trenutno u produkciji imamo 6 data centara ukupnog kapaciteta preko 2000 kvm i snage preko 2 MW u kojima se pored opreme Telekoma Srbija nalazi i oprema većeg broja banaka, osiguravajućih kompanija, ISP provajdera…
Datacentri projektovani za tier 3 (raspoloživost 99,982%) sa tendencijom približavanja ka tier 4 u odredjenim infrastrukturnim segmentima.
Data centri na lokacijama u Beogradu i Kragujevac (za potrebe disaster recovery‐ja)
Upravljanje bezbednošću podataka u data centrima sertifikovano po standardu ISO 27001 Datacentar servisi
–
–
–
–
–
–
–
–
Telehousing (kolokacija)
Dedicated serveri
Virtuelni serveri
Cloud computing (IaaS, PaaS)
Web hosting
DNS hosting
Mail hosting
Disaster recovery lokacija sa replikacijom
podataka
– L2 i L3 VPN mrežne konekcije između data centra i teritorije cele Srbije
– Iznajmljene linije i pristup Internetu
– Microsoft SPLA partner – mogućnost korišćenja Microsoft softverskih proizvoda kroz mesečno plaćanje nadoknade za licence
Karakteristike data centara (Beograd i Kragujevac)
• Napajanje
– Redundantno napajanje opreme sa dve fizički nezavisne grane UPS‐a i agregatskim napajanjem povezanim na trafo stanicu u prstenastom sistemnu.
– 12 sati garantovana autonomija rada agregata
– 10 minuta garantovana autonomija baterija
– AC napajanje 230 V sa osiguračima od 32A, DC napajanje 48V
– Sopstvene servisne ekipe ljudi za održavanje sistema napajanja sa aktivnim ugovorima podrške proizvodjača opreme.
• Klimatizacija –
–
–
–
–
–
Redundantni klima uređaji (N+1) napojeni sa agregata
Smeštaj opreme organizovan po principu toplo‐hladnih zona
Izdignut pod nosivosti 1000kg po m2 (Raised floor) visine 40 cm.
Smeštaj opreme organizovan po principu toplo‐hladnih zona
Garantovana temperatura između 20 i 24 ºC sa vlažnošću 40‐60%
Sopstvene servisne ekipe ljudi za održavanje klimatizacije sa aktivnim ugovorima podrške proizvodjača opreme.
Karakteristike data centara
•
Strukturno kabliranje
–
–
•
Svi kablovi u okviru data centara su strukturno poređani u regalima u duplom podu, bez ukrštanja visokog i niskog napona sa definisanom oznakama point to point veza.
Omogućene konekcije do redundantnih mrežnih uređaja u okviru samog data centra optikom ili UTP kablovima kategorije 6a
Bezbednost i zaštita
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
24x7 časovno fizičko obezbeđenje objekta
24x7 video nadzor
Detektori pokreta u zonama svih prioriteta
Elektronske brave sa kartičnim sistemima za kontrolu ulaska
Sertifikovanost procesa po ISO 27001 standardu
Objekti sa usklađenim sistemima PP zaštite sa zakonskim odredbama i odobrenim od strane PP policije
Rana detekcija požara
Tačkasti javljači požara po principu dvozonske zaštite povezani na stabilan sistem za gašenje požara i protivpožarnu centralu.
Obučeno osoblje za reagovanje u slučaju požara
Stabilni sistemi za automatsko gašenje požara zasnovani na neškodljivim gasovima NOVEC, FM200, IG55 Svi objekti su dodatno snabdeveni ručnim sistemima za gašenje požara na bazi FE36, Halona ili CO2.
Datacentri nove generacije –
cloud ready
Karakteristike datacentara koje je neophodno ispuniti kako bi bili spremni za nuđenje
Cloud usluga:
•
•
•
•
•
•
•
Performanse – visoke performanse su esencijalne kako bi se obezbedila produktivnost kompanija, zadovoljstvo korisnika i uspešnost u poslovanju
Skalabilnost – uspešne kompanije moraju biti sposobne da brzo i troškovno efikasno prošire kapacitete svojih poslovnih aplikacija u slučaju širenja svog poslovanja
Pristupačnost – pristup bilo gde u svetu, sa bilo kog uređaja, 24 sata na dan
Agilnost – kompanije moraju biti sposobne da odgovore efikasno i brzo na promene u poslovnim zahtevima i drugim tržišnim uslovima, skraćujući vreme izlaska na tržište i poboljšavajući
konkurentnost Raspoloživost – poslovanje ne dozvoljava bilo kakve prekide u slučaju nepredviđenih događaja, tako da se omogućava neprekidnost u poslovanju čak i u slučaju lokalnih katastrofa
Bezbednost – kompanije moraju da odgovore efikasno na rastuće pretnje koje mogu da ugroze poslovne podatke i onemoguće raspoloživost aplikacija
Upravljivost – kako bi se smanjili operativni troškovi, operacije u okviru data centara moraju da omoguće orkestriranu automatizaciju koja će omogućiti upravljivo nadgledanje, konfigurisanje i održavanje aplikacija
Karakteristike data centara nove generacije – Cloud data centar (Tier3)
•
Napajanje
–
–
–
–
–
–
•
Klimatizacija –
–
–
–
–
•
Redundantno napajanje opreme sa dve fizički nezavisne grane UPS‐a (2N+1 sistemu) i
agregatskim napajanjem u istom sistemu (2N+1 sistem) .
Redundantni agregati su vezani na nezavisne redudantne trafo stanice (2N+1 sistem)
24 sata garantovana autonomija rada agregata sa aktivnim ugovorom dopune istog.
20 minuta garantovana autonomija baterija pod punim opterećenjem od 100%
AC napajanje 230 V sa osiguračima od 32A ili 40A, DC napajanje 48V
Sopstvene servisne ekipe ljudi za održavanje sistema napajanja sa aktivnim ugovorima podrške proizvodjača opreme.
Radni i rezervni sistem klimatizacije (redundantnost 2N+1) koji se napajaju sa redundantnim energetskih grana.
Smeštaj opreme organizovan po principu toplo‐hladnih zona
Izdignut pod nosivosti 1200kg po m2, visine 80 cm obezbeđuje prostor za dovoljnu količinu vazduha za hlađenje opreme. U Data centrima se spušteni plafon koristi kao plenum za odvodjenje disipirane toplote direktno do klima jedinica (CRACK unit), što obezbedjuje veću iskorišćenost sistema. Na tačkama opreme sa većom toplotnom disipacijom instalirani su podni ventilatori koji u zavisnosti od izmerene temperature u rekovima, ubacuju manju ili veću količinu hladnog vazduha u ovu zonu.
Garantovana temperatura između 20 i 24 ºC sa vlažnošću 40‐60%
Sopstvene servisne ekipe ljudi za održavanje klimatizacije sa aktivnim ugovorima podrške proizvodjača.
Bezbednost
–
–
–
–
Rana detekcija dima sistemima za uzorkovanje vazduha (VESDA)
Automatsko gašenje požara stabilnim sistemima sa gasom IG55
Elektronske brave sa kartičnim i biometrijskim sistemima
Sertifikovanost procesa po ISO 27001 standardu
Zašto izabrati usluge data centara Telekoma Srbija?
•
•
•
•
•
•
Konstantan razvoj i širenje ‐ u zadnje dve godine povećan kapacitet data centara za 450 kvm
Povećanje nivoa usluge – dobijen međunarodni sertifikat za sistem za upravljanje bezbednošću podataka u data centrima po standardu ISO 27001 Povećanje nivoa usluge – u toku je proces uvođenja kvaliteta ISO 9001 i ISO 20000 Smanjenje CAPEX investicija i dinamičnost – korišćenje Cloud i drugih data centar usluga odmah, koje omogućavaju rast i realizaciju IT servisa vaše kompanije uz striktno praćenje fiksnih mesečnih troškova
Kvalitet usluge – kvalitetna mrežna konektivnost na celoj teritoriji Srbije sa mogućnošću širenja visoko raspoložive data centar infrastrukture kod najvećeg telekomunikacionog operatera u Srbiji
Novi servisi – očekivano uvođenje različitih Cloud SaaS usluga u 2012. godini (unified
communication – biznis e‐mail, biznis audio‐video conferencing, instant messaging, team collaboration, on‐line storage, on‐line backup, cloud servisi sa udaljenom replikacijom podataka, small business accounting software, small business management
software, ERP i CRM…)
Međunarodna Ethernet Mreža TS
Hvala na pažnji!
Download

Vladan Nešić