GIS. Autodesk® Pla ormsko rešenje
www.topogis.rs
Integrisani GIS, CAD i rasterski podaci. Na ekranu.
Vi birate...Desktop, Intranet, Internet - sve je tu.
Planiranje i upravljanje prostorom i infrastrukturom.
AutoCAD Map 3D
Desktop aplikacija koja služi za obradu prostornih podataka i predstavlja most između
poslova u CAD-u i GIS-u, među m mogućnos
ovog so vera su od verzije 2013. proširene i
sada obuhvataju sve mogućnos nekadašnjeg
Topobase so vera. Sada se u Map 3D-u prikupljaju brojni CAD i GIS podaci u centralnu
bazu prostornih podataka. To daje novu vrednost podacima, a omogućava lakše planiranje
GIS Novi Sad - Ulice, Kućni brojevi, Parcele,
Urbanis čki planovi i Javno osvetljenje
i kvalitetnije analize. So ver se sastoji iz nekoliko modula koji pored rada sa prostornim
podacima omogućavaju jednostavniji rad sa
bazama podataka.
Ti moduli su:
• AutoCAD Map 3D
• Infrastructure Administrator
• Industry model data editor
AutoCAD Map 3D je alat za unos i održavanje prostornih podataka. Snabdeven je efikasnim ala ma za crtanje i izmene geometrije
prostornih objekata, unos i izmene pratećih
podataka i osobina objekata, mehanizmima
za precizno pogađanje tačaka. Klijent podržava konkurentni rad sa rasterskim i vektorskim
podacima. Pored povezivanja na centralnu
bazu podataka istovremeno može da bude
povezan na druge baze podataka ili prostorne
podatke smeštene u forma ma zapisa nekog
od vodećih dobavljača GIS rešenja. Osim rada
sa Autodesk-ovim forma ma tu su i ala za
uvoz, izvoz i konverziju podataka iz i u formate
zapisa vodećih proizvođača GIS so vera, a posebno ESRI, Intergraph i Mapinfo. U so veru
postoji mogućnost kreiranje različi h tematskih karata, uz slobodno podešavanje njihovog izgleda i sadržaja.
Infrastructure Map server
Geoprostorna serverski bazirana pla orma
koja služi za isporuku geoprostornih podataka
i funkcionalnos na Internet ili u lokalnu mrežu (Intranet). Takođe, osim pregleda omogućava unos podataka kako atribu vnih, tako i
geometrije(crtanje) putem web browser-a.
Infrastructure Map Server je WEB server
za pregled, korišćenje, analiziranje i održavanje prostornih podataka putem Intranet /
Internet-a. Obezbeđuje konkurentni rad nad
centralnom bazom kroz web pretraživač, bez
ikakve konverzije podataka. Uz pomoć ovog
modula aplikacije razvijene za korišćenje u
okviru AutoCAD Map 3D-a automatski se koriste na mreži, bez potrebe za ponovnim razvojem objekata, formi, pravila i ostalih parametara koji određuju aplikaciju.
Naravno, poput desktop aplikacije, pruža
mogućnost konkurentnog rada sa rasterskim,
vektorskim i ostalim podacima iz centralne
baze, pregled, analize, izmene prostornih
objekata i pridruženih podataka. Građani
mogu jednostavno da ga koriste preko WWW.
Osobine i arhitektura AutoCAD Map 3D-a i
Infrastructure Map Server-a
AutoCAD Map 3D je jedinstven po svojoj osobini da se u njegovom okruženju konkretne
aplikacije za upravljanje infrastrukturom ili
drugim prostornim objek ma razvijaju bez
programiranja, pros m prilagođavanjem sistema u skladu sa potrebama.
Ova činjenica znatno olakšava održavanje
sistema i aplikacija i smanjuje zavisnost od eksternih razvojnih mova.
Uz AutoCAD Map 3D s žu i gotova aplikavna rešenja za upravljanje:
• Zemljištem, objek ma, ulicama, itd. (Land)
• Gasovodnom mrežom (Gas)
• Vodovodnom mrežom (Water)
• Kanalizacionom mrežom (Waste-water)
• Elektro mrežom (Electrical)
• Geodezija (Survey)
Takođe uz Autodesk-ova aplika vna rešenja
isporučujemo i naše aplika vno rešenje:
• Jedinstvena prostorna osnova (zemljište,
objek , ulice, konture zgrada, adrese, mreža
ulica, blokovi i druge prostorne jedinice) u
potpunos prilagođena ovdašnjim potrebama
Gotovo aplika vno rešenje podrazumeva
da je program u potpunos spreman da se
odmah primeni bez ikakvih dodatnih zahvata,
koji su naravno mogući, ukoliko postoje neke
specifične potrebe ili želje. Sve izmene aplikacije i kreiranje novih se vrše bez programiranja. Ovakav skup gotovih aplikacija AutoCAD
Map 3D čini idealnim alatom za brzo, efikasno
uvođenje u gradskim organima, komunalnim
preduzećima, lokalnim, odnosno opš nskim
upravama, ali i u industriji.
Najvažnije opšte osobine sistema i njegove
arhitekture su:
- Svi podaci, što podrazumeva geometrijske,
topološke, asocija vne i opisne podatke o
prostornim objek ma, kao i svi parametri,
pravila u sistemu i ostali podaci smešteni su u
okviru modela u bazu podataka;
- Podaci smešteni u centralnoj bazi podataka
dostupni su korišćenjem standardnih SQL upita za sve vrste negrafičkih i grafičkih alata koji
se vezuju na bazu podataka, uključujući standardne SQL Query alate;
- Podaci o prostornim objek ma se potpuno
integrišu sa ostalim podacima, čime se omogućuje njihovo korišćenje i kroz aplikacije koje
nisu specijalizovane za GIS, kao što je vezivanje događaja, procesa i sredstava za odgovarajuće prostorne objekte, obavljanje analiza
nad prostornim podacima bez korišćenja specijalizovanih alata, ali i poslove najsloženijih
višekriterijumskih analiza i simulacija stanja
na osnovu pretpostavljenih i zada h uslova
i parametara. Korisnici sistema koji podatke
pregledaju i nad njima vrše različite upite i
standardne analize, sistemu mogu da pristupe i preko Web aplikacija, koristeći Intranet ili
Internet. Ova komponenta sistema obezbeđuje brz i efikasan razvoj standardnih aplikacija, koje u svakodnevom radu koris najveći
broj zaposlenih na različi m radnim mes ma.
Na ovaj način obezbeđuje se i kombinovanje
prostorno orjen sanih informacija i analiza u
saradnji sa drugim aplikacijama u okviru informacionog sistema;
- Korisnicima koji vrše unos i održavanje podataka ili složene analize nad podacima na
raspolaganju je alat koji direktno radi nad
centralnom bazom podataka. Omogućene su
složene obrade i analize nad podacima, unos
i održavanje posebnih tematskih sadržaja, čuvanje i rad nad različi m verzijama objekata,
a tu su i precizni ala za unos i održavanje
grafičkih i geometrijskih podataka, zasnovani
na svetskom standardu za obradu vektorske
grafike – AutoCAD-u;
- Kvalitetan i bogat sistem definisanja dozvola i
ograničenja korisnicima sistema dozvoljava da
se jasno definišu prava nad pojedinim objekma i funkcijama, koje u potpunos odgovaraju formalnim nadležnos ma definisanim
zakonima, podzakonskim ak ma ili poslovnim
pravilnicima;
Korisnici:
•
•
•
•
•
•
•
Grad Novi Sad
Opš na Senta
Grad Kruševac
Grad Požarevac
ZIG Novi Sad
JKP Javno Osvetljenje Beograd
JP za izgradnju Obrenovca
Naši korisnici u Srbiji su brojni, a kad
su u pitanju opš ne i gradovi, u celokupan
GIS sistem su uključena i javna komunalna
preduzeća, a i sva ostala preduzeća. Neki
od korisnika koji su se opredilili AutoCAD
Map 3D ili Infrastructure Map server:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Republički geodetski zavod
Telekom Srbije
Urbanis čki zavod Beograda
Arhiplan - Aranđelovac
Cep - Beograd
Opš na Velika Plana
Opš na Kučevo
Opš na Petrovac na Mlavi
Opš na Zvezdara
Toplana Novi Sad
TopoGIS d.o.o.
Takovska 45/II, 11000 Beograd
offi[email protected], www.topogis.rs
tel. 011.6752.894, tel/fax. 011.6754.474
Download

GIS platforma