TeleCAD-GIS
Primena GIS-a
u infrastrukturnim
kompanijama
Goran Medić
INOVA-geoinformatika
Maj, 2012
TeleCAD-GIS® 2012
Portfolio
•
•
INOVA informatički inženjering doo Banja Luka
INOVA-geoinformatika doo Beograd
•
Autodesk accreditations
–
–
–
–
–
•
Preferred Industry Partner
Authorized ISV Partner
Authorized Unique Application Reseller
Authorized Value Added Reseller
Authorized Developer
ORACLE accreditations
– ORACLE Gold Partner
•
Microsoft accreditations
– Authorized Partner (including OSV)
– Authorized Reseller
TeleCAD-GIS® 2012
Reference
•
Korisnici INOVA proizvoda
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Telekom Srbija AD Beograd
Telekom Srpke AD Banja Luka
BH Telecom DD Sarajevo
Urbanistički zavod Republike Srpske AD Banja Luka
Energomontaža AD Beograd
TeleGroup DOO Beograd
Kablprojekt DOO Beograd
Hidrokop DOO Banja Luka
Koming-Pro DOO Gradiška
Eling inženjering DOO Teslić
Telrad DOO Bijeljina
Telefonija AD Beograd
PTT inženjering AD Podgorica
i drugi
TeleCAD-GIS® 2012
Paleta proizvoda
TeleCAD-GIS
- DIGITALNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
IPLAN
- PLANIRANJE I PRAĆENJE INVESTICIJA
ICOD
- BALANCED SCORECARD
IGEO
- DIGITALNA GEODEZIJA
AreaCAD-GIS
- GIS U LOKALNIM UPRAVAMA
TeleCAD-GIS® 2012
Šta je GIS?
 GIS (Geografski informacioni sistem) je sistem koji
omogućava prikupljanje, obradu, modelovanje, upravljanje,
analizu, prikazivanje, održavanje i distribuciju geoprostornih
informacija
 GIS predstavlja skup grafičkih i alfanumeričkih podataka
tako organizovan da omogućava potpuno sinhronu vezu
između opisnih i grafičkih podataka o prostornim objektima
 Ko sve koristi GIS?
Sve institucije i preduzeća koja se na bilo koji način bave
prostorom odnosno upravljanjem i eksploatacijom prostornih
objekata
TeleCAD-GIS® 2012
GIS i infrastrukturne mreže
 Osnovni problem implementacije GIS sistema je problem
apstrahovanja podataka – tj. balansa između CAD detaljisanja
i GIS superapstrakcije.
Totalni CAD
Totalni GIS
TeleCAD-GIS® 2012
GIS i infrastrukturne mreže
Q&A
Šta je totalni CAD?
Totalni CAD podrazumeva sistem u kome crtež sam sebe
opisuje. Pošto je infrastruktura kompleksan predmet, tada su i
crteži koji je opisuju relativno kompleksni, dok je količina
crteža srazmjerno velika ukupnoj složenosti mreže.
Upotrebljivost takvog materijala je manje-više jednokratna, a
redundansa u fazama izrade i održavanja visoka.
TeleCAD-GIS® 2012
GIS i infrastrukturne mreže
Q&A
Šta je totalni GIS?
Totalni GIS opisuje kompletnu grafiku, objekte i međusobne
asocijacije, pridružene osobine... alfanumerički i pohranjuje u
(centralnu) bazu podataka, koja potom primjenjuje zadata
pravila koje diktira ukupni objektni model. Međutim, sistemu
nedostaju sloboda i brzina u radu koji pruža i najprostije CAD
okruženje.
TeleCAD-GIS® 2012
GIS i infrastrukturne mreže
 Hibridni sistem sa sobom nosi i dobre i loše stvari iz oba
sistema, ali mu je osnovni plus što je materijal izrađen u
njemu jednako upotrebljiv i u CAD i u GIS okruženjima, sa
minimalnim ili nikakvim gubicima informacije prilikom
transformacije iz jednog u drugi
TeleCAD-GIS
TeleCAD-GIS® 2012
GIS i infrastrukturne mreže
Q&A
Šta je TeleCAD-GIS?
TeleCAD-GIS je specijalizovan skup softverskih alata za
planiranje, projektovanje i upravljanje telekomunikacionom
infrastrukturom baziran na hibridnom GIS sistemu.
TeleCAD-GIS® 2012
GIS i infrastrukturne mreže
Šta sačinjava GIS?
Q&A
Softver
Korisnici
GIS
Hardver
Podaci
Procesi
TeleCAD-GIS® 2012
GIS i infrastrukturne mreže
 Trasa je projektovani ili izvedeni koridor duž koga se
pružaju objekti infrastrukture
Link
Lomna tačka
Segment
TeleCAD-GIS® 2012
GIS i infrastrukturne mreže
 Čvorni objekti koji pripadaju mrežnoj topologiji se nalaze
na lomnim tačkama trase. Predstavljeni su simbolom (block)
Link
Čvorni objekti
TeleCAD-GIS® 2012
GIS i infrastrukturne mreže
 Linijski objekti se u mrežnoj topologiji prostiru od čvornog
objekta do čvornog objekta, po unapred definisanoj trasi.
Predstavljeni su 2D ili 3D polilinijom, zavisno od izvora
podataka
Link
Linijski objekat
Trasa
Čvorni objekti
TeleCAD-GIS® 2012
Asocijativnost
Asocijativnost predstavlja određeni vid međuzavisnosti jednog
ili više objekata u mreži.
Postoje dvije vrste asocijativnosti: fizička i logička (eng.
associativity i connectivity pravila)
Svaka infrastrukturna topologija posjeduje miminalni logički
skup objekata u kojem fizička i logička pravila topologije imaju
smisla.
MLS
TeleCAD-GIS® 2012
Objektni model
Objektni model predstavlja skup predefinisanih objekata i
pravila koji figuriraju u mreži. U mreži ne mogu da se nađu
objekat ili asocijacija koji nisu unapred definisani objektnim
modelom. Neki objekti i pravila su zajednički za sve
infrastrukturne mreže (npr. trasa, cevi...) dok su neki specifični
za određenu infrastrukturu (TK kablovi – TO kablovi).
Rov
Rov
Cev
Kabl
TeleCAD-GIS® 2012
Kabl
Objektni model
Jedna od ključnih stvari je i balans između logičke i fizičke
asocijativnosti koje propisuje objektni model.
Dakle, na situacionom planu krajnji korisnik vizuelno
sagledava samo jedan "nivo" objektnog modela mreže, i to
onaj definisan kroz fizičku asocijativnost između objekata.
Logička asocijativnost se može dodatno vizualizovati kroz
specijalizovane editore (npr. editor za definisanje razvijene
šeme kablovskog okna).
TeleCAD-GIS® 2012
Objektni model
Okno na
situaciji
Editor okna
TeleCAD-GIS® 2012
Postojeća aplikativna rešenja
Praktična primena GIS-a u oblasti telekomunikacija
TeleCAD-GIS
Programski paket za planiranje, projektovanje,
izradu dokumentacije postojećeg stanja i
generisanje i održavanje GIS baze podataka
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS







Modul PROJEKTI
Modul RASTER
Moduli BAKAR, OPTIKA i KABLOVSKA KANALIZACIJA
Modul DOKUMENTACIJA
Modul SKICE
Modul ZA PRORAČUN UTICAJA
TeleCAD-GIS Enterprise
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Projekti
 Centralizovano skladištenje svih dokumenata vezanih za
projekat
 Jednostavna upotreba u svakodnevnom radu
 Planiranje faza rada i praćenje realizacije
 Uvoz podataka iz drugog projekta ili nekog drugog
dokumenta
 Sistemska podešavanja
 Default vrednosti
 Ekranski prikaz
 Arhiviranje završenih projekata – svi dokumenti vezani za
projekat na jednom mestu
 Direktna razmena projektnih dokumenata, pomoću APP
Server-a, između projektanata, projektanata i revidenta,...
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Projekti
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Projekti
Definisanje
osnovnih
parametara
Mogućnosti i
izgled modula
Projekti
Planiranje i
praćenje faza
projekta
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Raster
 Georeferenciranje – pozicioniranje skeniranog
kartografskog materijala u državni koordinatni sistem
 Kalibracija – otklanjanje deformacija na skeniranom
kartografskom materijalu
 Skladištenje obrađenog kartografskog materijala u više
formata (tiff+dwg, geotiff,...)
 Konverzija formata – učitavanje skeniranog kartografskog
materijala (tiff, jpg, bmp ili gif) te automatska konverzija u
transparentni tiff
 Automatizovano učitavanje obrađenog kartografskog
materijala (geodetski plan, ortofoto,...) ili georeferenciranog
vektorskog materijala
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul kanalizacija
 Šema razvijenog okna – automatizovano generisanje šeme
razvijenog okna sa svim pripadajućim objektima u oknu
 Zauzetost cevi – poprečni presjek na željenom mestu
 Blok šema kablovske kanalizacije – automatizovano generisanje
blok šeme na osnovu situacionog plana i postavljenih uslova
 Jednostavan unos podataka – direktno iscrtavanje i unos osobina
objekata snimljenih GPS uređajem ili manuelnim crtanjem uz
pomoć TeleCAD-GIS alata
 Kablovska okna – izmenjivi i dopunjivi katalozi kablovskih okana
kao i tipova položenih cevi KK
 Prelazi cevima – polaganje zaštitnih cevi na prelazima puta,...
 Numeracija okana – jednostavna numeracija po datom
kriterijumu
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul kanalizacija
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul kanalizacija
Blok šema
kablovske
kanalizacije
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Bakar
 Blok šema – automatizovano generisanje blok šeme na
osnovu situacionog plana
 Numeracija mreže – automatska numeracija i razbrajanje
svih elemenata mreže
 Optimizacija mreže – optimizacija kapaciteta položenih
kablova
 Vezivanje nastavaka – automatsko ili manuelno definisanje
veze među položenim kablovima
 Topološka hijerarhija mreže – kreiranje hijerarhije “stabla”
mreže koje omogućava jednostavno kretanje kroz čvorove
 Analize i statistike – trenutna provera tehničke ispravnosti
mreže, numaracije mreže, kao i presek upotrebljenog
materijala u datom trenutku
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Bakar
 Izrada specifikacije
– generisanje specifikacije materijala u obliku izveštaja
(dužina položenih kablova, tabela izvoda, karton izvoda,...),
sa mogućnošću čuvanja istih u više različitih formata (xls,
pdf,...) ili direktno štampanje
- generisanje specifikacije materijala i radova u formi
“NAMA” prilagođeno zahtevu Telekom Srbija AD
 Šema vezivanja u nastavku – generisanje šematskog
prikaza vezivanja bakarnih kablova u nastavku
 Katalog kablova – izmenjiv i dopunjiv katalog kablova
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Bakar
Blok šema
razvodne
mreže
Blok šema
primarne
mreže
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Bakar
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Bakar
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Bakar
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Bakar
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Bakar
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Optika
 Plan namene – mogućnost definisanja plana namene na
svakom vlaknu ponaosob
 Vezivanje vlakana – automatsko ili manuelno definisanje
veze između vlakana položenih optičkih kablova
 Numeracija mreže – jednostavna numeracija elemenata
optičke mreže
 Šematski prikaz – generisanje plana namene, generisanje
vezivanja vlakana u nastavku
 Profili – generisanje poprečnog preseka rova u željenoj
tački
 Izrada specifikacije – generisanje specifikacije materijala u
obliku izveštaja sa mogućnošću čuvanja istih u više
različitih formata (xls, pdf,...)
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Optika
-Završetak vlakana
na konektorima
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Optika
-Prikaz svakog vlakna ponaosob
-Prikaz u grupi od dva vlakna
-Prikaz po cevčicama
-Prikaz po nameni
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Optika
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Dokumentacija
 Popisni list – automatsko generisanje popisnog lista
 Grafički popis i završni list – generisanje podataka
neophodnih za ove delove dokumentacije
 Kotiranje – automatsko ili manuelno kotiranje frontova i
odstojanja
 Označavanje – jednostavna manipulacija sa ekranskim
prikazom oznaka pojedinog tipa objekta
 Priprema za štampu – mogućnost izbora načina prikaza (i
štampe) infrastrukture na situacionom planu (GIS ili TCG
pogled)
 Veza listova – jednostavno kreiranje Layout-a i
manipulacija sa listovima situacionog plana
 Katalozi – izmenjiv i dopunjiv katalog grafičkih priloga
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Dokumentacija
3D TEREN – grafički
prikaz terena i
infrastrukture u 3D
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul Dokumentacija
Veza listova
spojnog puta
optičkim kablom
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul za proračun uticaja
 Podužno indukovana elektromotorna sila – integraljenjem
koeficijenta međusobne induktivnosti M(x) po metodi
Carson-Pollaczek-a
 Generisanje segmenata – određivanje i iscrtavanje
segmenata je potpuno automatizovano, dok u ovoj fazi
korisnik može da utiče na broj segmenata definisanjem
osetljivosti na promene trase EE voda, elektrificirane pruge
ili TK voda
 Proračun – automatsko očitavanje podataka sa generisanih
segmenata i direktna primena u proračunu, vodeći računa
o smeru (sabiranje ili oduzimanje segmenata)
 Zavisno od toga da li se vrši proračun smetnji ili opasnosti
korisnik unosi podatke o infrastrukturi na osnovu
informacija dobijenih od vlasnika infrastrukture
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul za proračun uticaja
 Promena redukcionog faktora – već u toku proračuna
moguće je vršiti promenu redukcionog faktora kabla, što
omogućava jednostavno, brzo i precizno rešenje
 Rezultat proračuna – automatizovano generisanje novih
fajlova sa grafičkim podacima i alfanumeričkim podacima
vezanim za proračun po željenoj parici
 Kalkulator – omogućava da se za bilo koju vrednost “x”
dobiju podaci (za M(x), j i S(x)) koji su dati u tabeli 3 u JUS
N.CO.101 standardu (napomena: vrednosti u tabeli su
predefinisane, a funkcija je logaritamska što samim tim
može dovesti do pogrešnog očitavanja)
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul za proračun uticaja
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul za proračun uticaja
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul za proračun uticaja
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul za proračun uticaja
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Modul za proračun uticaja
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Enterprise
 Kreiranje i održavanje GIS baze
 Analiza i pretraživanje podataka iz GIS baze
 Upravljanje korisnicima – omogućava kreiranje i
održavanje složenih profila korisnika
 Upravljanje projektima – omogućava centralizovano
čuvanje, razmenu i deljenje TeleCAD-GIS projekata
 TIS navigator – direktna integracija sa postojećim
podacima telekom operatera
 Učitavanje podataka iz GIS baze – pored pregleda i izbora
podataka za učitavanje iz centralne GIS baze, automatski
se vrši i učitavanje potrebnih podloga
 Razmena podataka sa GPS uređajima
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Enterprise
 INOVA GIS Server – omogućava smeštanje i čitanje
podataka u različitim bazama (Oracle, PostgreSQL,...)
 INOVA GIS Server – omogućava korištenje farme
apliktivnih servera, a sve prema trenutnim potrebama
korisnika
 Model podataka – zasebno čuvanje podataka i svih
međusobnih relacija o planiranoj i izvedenoj infrastrukturi
 MAP server
– omogućava pregledanje i štampanje GIS podataka iz
centralne baze (šema okna, blok šema kabla,...)
– učitavanje kartografskog materijala iz centralne baze u
TeleCAD-GIS (ortofoto planovi,...)
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Enterprise
INOVA GIS Server & MAP Server











Scalability
Long Transactions
Versioning, Object Locking
Offline file project synchronization
Project work flow
User Access rights (territory, object type, job type,…)
Middle tire application logic
WMS/WMF MAP Server
Linq2SQL custom data model
Custom WEB and Desktop Client User control
.NET client API
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Enterprise
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Enterprise
Google Earth –
prikaz infrastrukture
iz GIS baze u
realnom vremenu
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Enterprise
TCG pregledna mapa –
prikaz i učitavanje
podataka iz GIS baze
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Enterprise
Srednji sloj je dizajniran kao farma application server-a
(APPSRV) kontrolisanih Load Balancing Server-om povezanih
Gigabit Ethernet linkom sa Oracle database.
U APPSRV je implementirana kompletna logika:
–
–
–
–
–
–
–
Long transaction
Versioning
Locking
Maintaining topology relations between objects
User access rights (territorial, object and job type)
SQL Oracle like Query syntax
Document Management System (DMS)
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Enterprise
Sistem je baziran na Servisno-orjentisanoj Arhitekturi (SOA), što
znači da lako može pružiti podršku drugim poslovnim procesima,
kao npr. Document Management System (DMS).
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Enterprise
Servers act as a
socket server and
they
implement
IOCP technology for
process
throttling
through
limited
number of threads.
Worker
Thread
TeleCAD-GIS® 2012
Worker
Thread
Worker
Thread
Worker
Thread
Worker Threads waiting
on ORACLE
INOVA – Kompletan GIS proces

KREIRANJE: TeleCAD-GIS


UPRAVLJANJE: INOVA GIS Server


Moćan set alata za precizno kreiranje GIS baze
GIS server izrađen u .NET tehnologiji. Jezgro nudi sofisticirano
skladištenje podataka i alate za analizu GIS funkcionalnosti.
DELJENJE: INOVA MapClient

Web bazirani servis za distribuciju mapa i podataka
 Web bazirani servis za ažuriranje podataka
TeleCAD-GIS® 2012
TeleCAD-GIS - Enterprise
Primer implementacije u Telekom Srbija:
Trenutni sistem ima nekoliko stotina korisnika, a maksimalno
zabeleženi istovremeni rad nad bazom je preko 100 pristupa sa
samo jednim application server-om. Dva application server-a za
sad se koriste samo u slučajevima promene verzije. Proces
učitavanja 100 000 objekata iz baze sa više od 5 000 000
zapisa i nekoliko stotina radnih verzija traje manje od 15 sec.
TeleCAD-GIS® 2012
Zašto GIS
Kako će nam GIS pomoći?






Upravljanje sredstvima
Lokacija
Uslovi
Analiza i modelovanje
Dostupnost informacija
Smanjenje operativnih troškova
TeleCAD-GIS® 2012
Q &A
...hvala na izdvojenom vremenu!
TeleCAD-GIS® 2012
Download

Praktična primena GIS-a u infrastrukturnim organizacijama