IKONA
PALETA KOMANDI "DRAW" - CRTANJE
KRATAK OPIS
OPIS RADA
NAZIV KOMANDE
"LINE" - LINIJA
Kreira linije
Kliknuti na dvije tačke, ili ukucati koordinate,
ili ukucati dužinu i ugao.
"CONSTRUCTION LINE"
POMOĆNA LINIJA
Kreira linije
beskonačne
dužine
Odabrati opciju horizontalna ili vertikalna linija
ili linija pod uglom i kliknuti na tačku kuda
linija prolazi
"POLYLINE"
SLOŽENA LINIJA
"POLYGON"
MNOGOUGAO
"RECTANGLE"
ČETVEROUGAO
"ARC" - KRUŽNI LUK
"CIRCLE" - KRUG
Kreira
Identično kao linija uz mogućnosti crtanja
jedinstvenu liniju
lukova i zadavanje debljine linije
iz više segmenata
Odabrati broj stranica mnogougla i kliknuti na
Kreira pravilne
centar mnogougla te definisati radijus opisane
mnogouglove
ili upisane kružnice mnogougla
Kreira
Kliknuti na dva suprotna ugla, ili ukucati
pravougaonik ili
dimenzije četverougla
kvadrat
Kreira dio krugaKliknuti na tri tačke, ili na dvije tačke i centar
kružni luk
Kreira krug
Kliknuti na centar i ukucati radijus ili prečnik
kruga. Također moguće zadati dvije ili tri
tačke, odnosno dvije tangente i radijus
"REVCLOUD"
REVIZIONI OBLAK
Kreira zatvoreni Kliknuti na početak i pomjeranjem kursora
objekat koji
formirati zatvoreni lik, moguće i konvertovati
izgleda kao oblak neki objekat u oblak
"SPLINE"
KRIVA LINIJA VIŠEG
REDA
Kliknuti na proizvoljan broj tačaka kroz koje
Kreira krivu liniju
prolazi linija i definisati početnu i krajnju
višeg reda
tangentu klikanjem na pravac tangente
"ELLIPSE" - ELIPSA
"ELLIPSE ARC"
ELIPTIČNI LUK
"MAKE BLOCK"
PRAVLJENJE BLOKOVA
"INSERT BLOCK"
UMETNI BLOK
Kreira elipsu
Kliknuti na krajnje tačke osa elipse ili na centar
i krajnje tačke osa elipse
Kreira dio elipse - Identično kao elipsa, samo još kliknuti na
eliptični krug početnu i krajnju tačku luka elipse
Kreira jedinstveni Odabrati objekte koji se spajaju u blok,
objekat - blok iz odabrati tačku umetanja, jedinice mjere i naziv
više objekata bloka
Dodaje kreirani Odabrati željeni blok iz baze i definisati
blok na crtež položaj na crtežu
"POINT" - TAČKA
"HATCH" - ŠRAFURA
"GRADIENT"
ISPUNA - BOJA
"REGION" - OBLAST
"TABLE" - TABELA
"MULTILINE TEXT"
VIŠEREDNI TEKST
IKONA
Kreira tačku
Kliknuti na položaj tačke
Odabrati vrstu šrafure iz baze, definisati skalu i
Šrafira zatvorene
ugao, te odabrati unutrašnju tačku objekta koji
likove u ravni
se šrafira ili kliknuti na objekat ako je polilinija
Ispunjava - boji
zatvorene likove Identično kao šrafura
u ravni
Kreira "oblast" iz
jednog ili više Odabrati jedan ili više objekata
objekata
Kreira praznu
tabelu
Definisati broj redova i kolona, te font teksta
tabele, i umetnuti je na crtež
Omogućava
Kliknuti na suprotne uglove područja za tekst i
upisivanje
upisati tekst uz odabir fonta i veličine teksta
višerednog teksta
PALETA KOMANDI "MODIFY" - PROMJENE
KRATAK OPIS
OPIS RADA
NAZIV KOMANDE
"ERASE" - BRISANJE
"COPY" - KOPIRANJE
"MIRROR" - OGLEDALO
Briše objekte
Kliknuti na objekat koji se želi obrisati i
potvrditi
Odabrati objekte koje želimo kopirati, odabrati
Kopira objekte baznu tačku i definisati položaj kopije, ili preko
bazne tačke ili ukucavanjem udaljenosti
Odabrati objekte, te kliknuti na dvije tačke ose
Kopira objekte u
simetrije između originala i kopije, odabrati da
ogledalu
li se original zadržava ili briše.
Kreira kopiju Definisati razmak između originala i kopije,
"OFFSET"
objekta paralelno kliknuti na objekat koji se želi kopirati i
PARALELNO KOPIRANJE
sa originalom kliknuti na koju stranu želimo napraviti kopiju
"ARRAY"
VIŠESTRUKO KOPIRANJE
"MOVE" - POMJERANJE
Kreira kopije Za ortogonalno kopiranje unijeti broj redova i
ortogonalno ili kolona te razmak, a za kružno, unijeti broj
kružno
kopija centar kruga i ugao rasporeda.
Pomjera objekte Identično kao kopiranje
"ROTATE" - ROTIRANJE
Rotira objekte
Odabrati objekte, kliknuti na tačku rotacije i
zadati ugao rotacije, ili odabrati referencu
(ugao) na crtežu
"SCALE"
PROMJENA VELIČINE
Povećava ili Odabrati objekte, kliknuti na baznu tačku i
smanjuje cijele zadati faktor promjene veličine, ili zadati
objekte
referentnu veličinu na crtežu.
"STRETCH"
RAZVLAČENJE
Klikanjem sa desna na lijevo, odabrati dio
Sužava ili
objekta koji se želi modifikovati, kliknuti na
razvlači objekte
baznu tačku i definisati novi položaj
"TRIM" - REZANJE
Reže dijelove
Kliknuti na granice kidanja, a zatim kliknuti na
objekata do neke
dio koji želimo odrezati
granice
Produžava
Kliknuti na granice do kojih želimo produžiti, a
"EXTEND" - PRODUŽENJE objekte do neke
zatim kliknuti na objekat koji želimo produžiti
granice
"BREAK AT POINT"
PREKID U TAČKI
Prekida objekat u Odabrati objekat i kliknuti na tačku u kojoj
tački
želimo napraviti prekid
"BREAK" - PREKID
Prekida objekat Kliknuti na prvu tačku prekida na objektu, a
na odabranoj zatim i na drugu, dio između dvije tačke će biti
dužini
izbrisan.
"JOIN" - SPAJANJE
Kliknuti na poliliniju, a zatim kliknuti na
Spaja objekat sa
objekat koji se nastavlja na poliliniju, objekat
polilinijom
će biti pridružen složenoj liniji
"CHAMFER"
OBARANJE IVICA
"Obara" ivice
Zadati udaljenosti od ivice, i kliknuti na dvije
linije koje zatvaraju ugao, koristiti udaljenosti 0
da spojite dvije linije
"FILLET"
ZAOBLJAVANJE IVICA
Zadati radijus zaobljenja i kliknuti na dvije
Zaobljava ivice linije koje zatvaraju ugao, koristiti radijus 0 da
spojite dvije linije
"EXPLODE" - RAZBIJANJE
Razbija složene Odabrati objekte i potvrditi sa "enterom",
objekte
objekat će biti razbijen na pojedinačne dijelove
NAPOMENE ZA RAD U AUTOCAD-u
1. Unos podataka se može vršiti preko tastature ili preko miša.
2. Svaki korak prilikom zadavanja komandi treba potvrditi sa tipkom ENTER, odnosno sa desnim klikom
miša.
3. Zumiranje svega nacrtanog postiže se duplim klikom na točak miša.
4. Pomjeranje crteža omogućeno je pritiskom na točak miša i pomjeranjem.
5. Tok svake komande se može pratiti na komandnoj traci u donjem dijelu prozora.
6. Odabir podopcija komandi postiže se ukucavanjem slova opcije koje je napisano kao veliko slovo i tipke
„ENTER“
7. Deatljna uputstva mogu se naći na http://www.ic.ims.hr/autocad/kazalo-autocad.html
Download

IKONA NAZIV KOMANDE KRATAK OPIS OPIS RADA