Na osnovu članova 44 i 46 Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar
("Službeni glasnik RS", br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 i 99/2011)
založni poverilac
FACTOR BANKA d.d., iz Republike Slovenije, sa sedištem u Ljubljani, ulica Tivolska cesta 48, 1000
Ljubljana, registarski broj 5777011000, PIB: SI27516407 ("Factor banka d.d.")
oglašava
VANSUDSKU JAVNU PRODAJU PUTEM NADMETANJA
u postupku namirenja potraživanja iz predmeta založnog prava
I.
Predmet vansudske javne prodaje: Udeо privrednog društva NUBA, SVETOVANJE IN
INVESTIRANJE d.o.o. Ljubljana, iz Republike Slovenije, ulica Šmartinska cesta 152, 1000
Ljubljana, registarski broj 2170400000, PIB: SI36087122, u privrednom društvu TARGO
TELEKOM d.o.o. Beograd, iz Republike Srbije, ul. Đorđa Stanojevića 12/III, Beograd, matični
broj 20525134 ("Targo Telekom d.o.o."), koji udeo predstavlja 89,09% kapitala Targo Telekom
d.o.o. i koji udeo je založen u korist Factor banke d.d. ("Udeo").
Osim zaloge Factor banke d.d., iz prethodnog stava, na Udelu nije registrovano nijedan drugi
teret.
II.
Usmeno javno nadmetanje: Vansudska javna prodaja Udela biće sprovedena putem usmenog
javnog nadmetanja ("Aukcija").
III.
Vreme i mesto Aukcije: Aukcija će se održati 24. novembra 2014. godine, u 12 časova, u
prostorijama privrednog društva Wolf Theiss d.o.o., na adresi Bulevar Mihajla Pupina 6, PC Ušće,
18. sprat, Beograd, Srbija.
IV.
Procenjena vrednost Udela: Vrednost Udela je utvrđena, odnosno procenjena, od strane
veštaka ekonomsko finansijske struke i iznosi 5.361.000 evra (slovima: pet miliona trista šezdeset
jedna hiljada evra).
V.
Početna cena Udela: Početna cena Udela na Aukciji iznosi 60% od procenjene vrednosti Udela,
što iznosi 3.216.600 evra (slovima: tri miliona dvesta šesnaest hiljada i šesto evra).
VI.
Jemstvo za učešće na Aukciji: Pravo učešća na Aukciji imaju sva pravna i fizička lica,
uključujući imaoce prava preče kupovine, koja uplate jemstvo u visini od 10% od procenjene
vrednosti Udela, odnosno u iznosu od 536.100 evra (slovima: petsto trideset šest hiljada i sto
evra) ("Jemstvo"). Jemstvo se uplaćuje najkasnije do 21. novembra 2014 godine, u evrima na
račun Factor banke d.d. br. IBAN: SI56 0100 0000 2700 078, SWIFT/BIC: FCTBSI2X, kod
Banke Slovenije, a ako je učesnik rezident Republike Srbije u smislu Zakona o deviznom
poslovanju ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011 i 119/2012) ("ZDP"), u dinarskoj
protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije ("NBS") na dan uplate na dinarski
nerezidentni račun Factor banke d.d. br. IBAN: RS35265100000013225710, SWIFT/BIC:
RZBSRSBG, kod Raiffeisen banke AD Beograd. Dokaz o uplati Jemstva se dostavlja uz prijavu za
Aukciju.
VII.
Registracija učesnika Aukcije: Registracija učesnika Aukcije počinje pola sata pre početka
Aukcije, na gore navedenoj adresi. Samo će pravna i fizička lica (uključujući imaoce prava preče
kupovine) koja su blagovremeno podnela uredne prijave za Aukciju u skladu sa tačkom XIII i XIV
dole, podnela originale dokumenata navedenih u tački XIII dole na uvid prilikom registracije, i
uplatila Jemstvo u skladu sa tačkom VI gore biti registrovani kao učesnici na Aukciji. Aukcija će se
1
održati i u slučaju da istoj prisustvuje samo jedan ponuđač, osim ako založni poverilac Factor
banka d.d. odluči da se Aukcija u tom slučaju odloži.
VIII.
Objavljivanje rezultata Aukcije: Rezultati Aukcije se objavljuju prisutnima usmeno, odmah nakon
održavanja Aukcije.
IX.
Zaključenje kupoprodajnog ugovora i plaćanje kupoprodajne cene za Udeo: Ponuđač koji na
Aukciji ponudi najvišu cenu za Udeo ("Najpovoljni ponuđač") dužan je da zaključi kupoprodajni
ugovor kao kupac sa Factor bankom d.d. kao prodavcem koji mora biti potpisan od obe strane i
overen od strane javnog beležnika ili suda u skladu sa zakonom u roku od 3 (tri) radna dana od
dana Aukcije. Najpovoljniji ponuđač je dužan da preostali iznos kupoprodajne cene (tj. razliku
između ponuđene cene i uplaćenog Jemstva) uplati u evrima na račun Factor banke d.d. br. IBAN:
SI56 0100 0000 2700 078, SWIFT/BIC: FCTBSI2X, kod Banke Slovenije, ili, ako je Najpovoljniji
ponuđač rezident Republike Srbije u smislu ZDP, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu
NBS na dan uplate na dinarski nerezidentni račun Factor banke d.d. br. IBAN:
RS35265100000013225710, SWIFT/BIC: RZBSRSBG, kod Raiffeisen banke AD Beograd, u roku
od 3 (tri) radna dana od dana potpisivanja i overe kupoprodajnog ugovora. U slučaju da
Najpovoljniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cenu za Udeo u predviđenom roku, kupoprodajni
ugovor sa Najpovoljnijim ponuđačem neće imati pravno dejstvo, te će drugi najpovoljniji ponuđač
koji je dao drugu najvišu ponudu za kupovinu Udela biti proglašen kupcem, a Factor banka d.d. će
pozvati tog drugog najpovoljnijeg ponuđača (putem obaveštenja poslatog preporučenom poštom
na adresu drugog najpovoljnijeg ponuđača koja je navedena u prijavi za Aukciju u skladu sa
tačkom XIII u nastavku) da zaključi, kao kupac, kupoprodajni ugovor sa Factor bankom d.d. kao
prodavcem u roku od 3 (tri) radna dana od dana prijema obaveštenja. U tom slučaju, kupac je
dužan da uplati cenu koju je ponudio u roku od 3 (tri) radna dana od dana potpisivanja i overe
kupoprodajnog ugovora. Isti postupak će biti ponovljen u pogledu trećeg najpovoljnijeg ponuđača
koji je dao treću najvišu ponudu za kupovinu Udela u slučaju da drugi najpovoljniji ponuđač ne
uplati ponuđenu kupoprodajnu cenu. Jemstva uplaćena od strane Najpovoljnijeg ponuđača,
drugog najpovoljnijeg ponuđača i trećeg najpovoljnijeg ponuđača biće privremeno zadržana od
strane Factor banke d.d. i neće biti vraćena nijednom od ovih ponuđača osim i sve dok neko od
njih ne plati kupoprodajnu cenu (u kom slučaju će drugoj dvojici ponuđača biti vraćena Jemstva
koja su uplatili).
X.
Vraćanje Jemstva: Ponuđačima čija ponuda za kupovinu Udela ne bude prihvaćena (osim
Najpovoljnijem ponuđaču, drugom i trećem najpovoljnijem ponuđaču u slučaju neuspele aukcije
opisane u nastavku pod tačkom XI), Jemstvo će biti vraćeno u roku od 8 (osam) radnih dana od
dana Aukcije. Jemstva plaćena od strane Najpovoljnijeg ponuđača, drugog najpovoljnijeg
ponuđača i trećeg najpovoljnijeg ponuđača biće vraćena na sledeći način: ako neko od njih plati
kupoprodajnu cenu u skladu sa tačkom IX gore, Jemstva će biti vraćena drugoj dvojici ponuđača u
roku od 8 (osam) radnih dana od dana plaćanja kupoprodajne cene.
XI.
Neuspela Aukcija: U slučaju da nijedan od ponuđača (uključujući imaoce prava preče kupovine)
sa odgovarajućom ponudom za kupovinu Udela ne uplati kupoprodajnu cenu za Udeo u roku
predviđenom za plaćanje u skladu sa tačkom IX, konstatovaće se da Aukcija nije uspela te će se
zakazati nova aukcija za prodaju Udela. Iz položenog Jemstva Najpovoljnijeg ponuđača i drugog i
trećeg najpovoljnijeg ponuđača izmiriće se troškovi nove aukcije za prodaju Udela i nadoknaditi
eventualna razlika između kupoprodajne cene postignute na Aukciji i na sledećoj aukciji za
prodaju Udela. Preostali iznos Jemstva biće vraćen ponuđačima u skladu sa tačkom X.
XII.
Zakonsko pravo preče kupovine Udela: Privredno društvo TERMOPLASTI-PLAMA DOO, iz
Republike Slovenije, registarski broj 5042399000, i privredno društvo PLASTA DOO, iz Republike
Slovenije, registarski broj 5343127000, kao članovi Targo Telekom d.o.o., sa udelima koji
predstavljaju 5,45% odnosno 5,46% kapitala Targo Telekom d.o.o., moći će da iskoriste, svaki od
njih, svoje zakonsko pravo preče kupovine da kupi Udeo pod istim uslovima kao Najpovoljiji
ponuđač, ukoliko se prijavi za učešće na Aukciji u skladu sa tačkama XIII i XIV dole i plati
Jemstvo u skladu sa tačkom VI gore, i ako odmah nakon objavljivanja rezultata Aukcije izjavi da
2
će kupiti Udeo pod istim uslovima kao Najpovoljniji ponuđač. U tom slučaju obaveza
zaključivanja kupoprodajnog ugovora i plaćanja kupoprodajne cene iz tačke IX gore
primenjuje se na takvog imaoca prava preče kupovine.
XIII.
Sadržina prijave za Aukciju: Prijava za Aukciju mora biti u pismenoj formi na engleskom,
srpskom ili slovenačkom jeziku, potpisana od strane ovlašćenog zastupnika podnosioca prijave
(ako je podnosilac prijave pravno lice) ili potpisana od strane samog podnosioca prijave ako je
fizičko lice. Prijava za Aukciju mora sadržati sledeće podatke: (i) ako je podnosilac prijave pravno
lice: poslovno ime, matični broj, naziv registra, registrovano sedište, državu osnivanja, podatke o
kontakt osobi (ime, telefon, faks, e-mail); (ii) ako je podnosilac prijave fizičko lice: ime, srednje
ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj lične karte, i u slučaju državljanina Republike
Srbije jedinstveni matični broj (JMBG), i kontakt podatke (adresu prebivališta, telefon, faks, email); (iii) ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj lične karte, i u slučaju državljanina
Republike Srbije jedinstveni matični broj (JMBG) lica koje će zastupati podnosioca prijave na
Aukciji i dokaz o ovlašćenju za takvo zastupanje (originalni izvod iz nadležnog registra u kom je
podnosilac prijave registrovan, koji ne može biti stariji od mesec dana pre dana Aukcije, sa
podacima o zastupniku i ograničenjima njegovih/njenih ovlašćenja za zastupanje, ili specijalno
punomoćje izdato od strane podnosioca prijave zastupniku radi zastupanja na Aukciji); (iv) dokaz
o uplati Jemstva; (v) jasnu i bezuslovnu izjavu kojom podnosilac prijave prihvata da u slučaju da
bude proglašen za Najpovoljnijeg ponuđača ili drugog ili trećeg najpovoljnijeg ponuđača na Aukciji
i ako ne uplati kupoprodajnu cenu u datom roku u skladu sa tačkom IX, da mu se uplaćeno
Jemstvo neće vratiti te da isto može biti zadržano od strane Factor banke d.d. i iskorišćeno za
izmirenje troškova ponovljene aukcije i naknadu moguće razlike između kupoprodajne cene
postignute na Aukciji i na sledećoj ponovljenoj aukciji u skladu sa tačkom XI; i (vi) potpune
podatke o bankovnom računu na koji će biti vraćen iznos Jemstva podnosiocima prijave.
XIV.
Dostavljanje prijave za Aukciju: Uredna prijava za učešće na Aukciji (PDF skenirana kopija)
treba da bude dostavljena do 21. novembra 2014. godine do 16 časova na e-mail adresu
[email protected] Svi originali dokumenata moraju biti podneti na uvid prilikom
registracije učesnika u skladu sa tačkom VII gore.
XV.
Vreme i mesto vršenja uvida u poslovnu dokumentaciju u vezi sa Udelom: Sva lica koja su
zainteresovana za kupovinu Udela mogu da zakažu termin radi vršenja uvida u dostupnu
dokumentaciju u vezi sa Udelom, koja se sastoji uglavnom od javno dostupnih informacija o Targo
Telekom d.o.o. na srpskom jeziku i od Izveštaja o proceni vrednosti Udela od 20. oktobra
2014. godine na srpskom i engleskom jeziku, svakog radnog dana od 12. novembra 2014.
godine do 21. novembra. 2014. godine, u prostorijama Factor banke d.d., na adresi Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, i u prostorijama WM Equity Partners d.o.o. Beograd, na
adresi Bulevar Mihajla Pupina 10a, 11070 Beograd, Srbija, tokom radnog vremena. Svaki
termin mora biti zakazan jedan radni dan unapred kontaktiranjem kontakt osobe iz tačke XVI u
nastavku.
XVI.
Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa prodajom Udela: Maša Grohar, email: [email protected], tel: 00386(0)12307790.
3
Pursuant to Articles 44 and 46 of the Law on Registered Pledge on Movables ("Official Gazette of the
Republic of Serbia", No. 57/2003, 61/2005, 64/2006 and 99/2011)
the pledgee
FACTOR BANKA d.d., a bank established in the Republic of Slovenia, with its registered seat in
Ljubljana, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, registration number 5777011000, Tax ID No.:
SI27516407 ("Factor banka d.d.")
announces
THE OUT-OF-COURT PUBLIC SALE VIA PUBLIC AUCTION
in the procedure of settlement of claim from the pledged asset
I.
Subject-matter of the out-of-court public sale: The ownership interest owned by NUBA,
SVETOVANJE IN INVESTIRANJE d.o.o. Ljubljana, a company established in the Republic of
Slovenia, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, registration number 2170400000, Tax ID No.:
SI36087122, in TARGO TELEKOM d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 12/III, Belgrade, a
company established in the Republic of Serbia, registration number 20525134 ("Targo
Telekom d.o.o."), which ownership interest amounts to 89.09% of Targo Telekom d.o.o.'s
capital, and which is pledged in favour of Factor banka d.d. (the "Ownership Interest").
Except for the pledge in favour of Factor banka d.d. referred to in the previous paragraph, there
are no other encumbrances over the Ownership Interest.
II.
Public Auction: The out-of-court public sale of the Ownership Interest will be carried out through
the public auction (the "Auction").
III.
Time and place of the Auction: The Auction will be held on 24 November 2014, at 12:00 o'clock,
at the premises of Wolf Theiss d.o.o. at the address Bulevar Mihajla Pupina 6, PC Ušće, 18th
floor, Belgrade, Serbia.
IV.
Estimated value of the Ownership Interest: Value of the Ownership Interest is determined, i.e.
estimated by an economic and financial expert and it amounts to EUR 5,361,000 (in words: five
million three hundred sixty one thousand euros).
V.
Openning price of the Ownership Interest: The openning price of the Ownership Interest at the
Auction amounts to 60% of the estimated value of the Ownership Interest, which amounts to
EUR 3,216,600 (in words: three million two hundred sixteen thousand and six hundred euros).
VI.
Guarantee for participation at the Auction: The right to participate at the Auction is granted to
any natural person or legal entity, including holders of statutory pre-emption right, which pays the
guarantee deposit in the amount of 10% of the estimated value of the Ownership Interest, i.e. in
the amount of EUR 536,100 (in words: five hundred thirty six thousand and one hundred euros)
(the "Guarantee"). The Guarantee should be paid by 21 November 2014 at the latest, in EUR to
the bank account of Factor banka d.d. number: IBAN: SI56 0100 0000 2700 078,
SWIFT/BIC: FCTBSI2X, at Banka Slovenije, and in case of a participant who/which is
considered resident of Serbia within the meaning of the Foreign Exchange Law (Official Gazette of
the Republic of Serbia No. 62/2006, 31/2011, and 119/2012) (the "FEL") in Serbian dinar ("RSD")
equivalent according to the official middle exchange rate of the National Bank of Serbia ("NBS") at
the day of payment to RSD-denominated non-resident bank account of Factor banka d.d. number:
IBAN: RS35265100000013225710, SWIFT/BIC: RZBSRSBG, at Raiffeisen banka AD
Beograd. Proof of payment of the Guarantee should be submitted along with the application for
the Auction.
4
VII.
Registration of participants at the Auction: Registration of participants at the Auction shall start
half an hour before beginning of the Auction, at the address indicated above. Only legal persons
and/or individuals (including holders of the statutory pre-emption right) who submitted proper
applications for the Auction in a timely manner in accordance with points XIII and XIV below,
presented original documents enumerated in point XIII below for inspection at the registration, and
paid the Guarantee in accordance with the point VI above will be registered as participants at the
Auction. The Auction will be held even in the event that it is attended by only one bidder, unless
the pledgee Factor banka d.d. decides that the Auction should be postponed.
VIII.
Publication of results of the Auction: The results of the Auction should be disclosed verbally to
all the attendees, immediately after the Auction.
IX.
Entering into sale and purchase agreement and payment of purchase price for the
Ownership Interest: A bidder offering the highest purchase price for the Ownership Interest at
the Auction (the "Best Bidder") must enter into the sale and purchase agreement as the buyer
with Factor banka d.d. as the seller, which agreement must be signed by both parties and
notarised before the public notary or court in accordance with the law within 3 (three) business
days from the date of the Auction. The Best Bidder must pay the remaining amount of the
purchase price (i.e. difference between the offered price and the paid Guarantee) in EUR to the
bank account of Factor banka d.d. No.: IBAN: SI56 0100 0000 2700 078,
SWIFT/BIC: FCTBSI2X, at Banka Slovenije, or, in case the Best Bidder is a resident of Serbia
within the meaning of the FEL, in RSD equivalent in accordance with the official middle exchange
rate of the NBS on the date of payment to the RSD-denominated non-resident bank account of
Factor banka d.d. No.: IBAN: RS35265100000013225710, SWIFT/BIC: RZBSRSBG, at
Raiffeisen banka AD Beograd, within 3 (three) business days from the day of signing and
notarisation of the sale and purchase agreement. In case that the Best Bidder does not pay the
purchase price for the Ownership Interest within the given term, the sale and purchase
agreement with the Best Bidder shall be without legal effect, and the second-best bidder who
made the second-highest offer for purchase of the Ownership Interest will be declared the buyer
and Factor banka d.d. will call upon such second-best bidder (by letter sent by the registered mail
to the address of such second-best bidder stated in the application for the Auction pursuant to
point XIII below) to enter, as the buyer, into the sale and purchase agreement with Factor banka
d.d. as the seller within 3 (three) business days from the date of receipt of the letter. In such case,
the buyer will pay the offered purchase price within 3 (three) business days from the date of
signing and notarisation of the sale and purchase agreement. The same procedure as stated
above shall be repeated with respect to the third-best bidder who/which made the thirdhighest offer in case the second-best bidder fails to pay the offered purchase price. The
Guarantees paid by the Best Bidder, the second-best bidder and the third-best bidder shall be
temporarily retained by Factor banka d.d. and shall not be returned to any of them unless and until
any of them pays the purchase price (in which case the Guarantee paid by other two will be
returned to them).
X.
Returning of the Guarantee: The Guarantee will be returned to the bidders whose offer for
purchase of the Ownership Interest is not accepted (except for the Best Bidder, the second-best
and third-best bidder in case of an unsuccessful auction described below in point XI), within 8
(eight) business days from the date of the Auction. The Guarantees paid by the Best Bidder, the
second-best bidder and the third-best bidder will be returned in the following way: if one of them
paid the purchase price in accordance with point IX above, the Guarantee deposits will be
returned to the other two of them within 8 (eight) business days from the payment date.
XI.
Unsuccessful Auction: In the event that none of the bidders (including holders of the statutory
pre-emption right) with suitable offer for purchase of the Ownership Interest pays the purchase
price for the Ownership Interest within the term provided for payment in accordance with the point
IX above, it will be concluded that the Auction did not succeed and a new public auction for sale of
the Ownership Interest will be scheduled. The Guarantee paid by the Best Bidder and by the
5
second-best and third-best bidder will be used to cover costs of a new public auction for sale of
the Ownership Interest and to compensate any possible difference between the purchase price
achieved at the Auction and the subsequent public auction for sale of the Ownership Interest. Any
remaining portion of the Guarantee will be returned to the respective bidders in accordance with
the point X above.
XII.
Statutory pre-emption right of the Ownership Interest: TERMOPLASTI-PLAMA DOO, a
company established in the Republic of Slovenia, registration number 5042399000, and PLASTA
DOO, a company established in the Republic of Slovenia, registration number 5343127000, as the
shareholders of Targo Telekom d.o.o., holding ownership interests representing respectively
5.45% and 5.46% of Targo Telekom d.o.o.'s capital will be able, each of them to use its statutory
pre-emption right to buy the Ownership Interest under the same conditions as the Best Bidder if it
applies for participation at the Auction in accordance with points XIII and XIV below and pay
the Guarantee in accordance with point VI above, and immediately after the publication of the
results of the Auction, declares that it will buy the Ownership Interest under the same conditions
as the Best Bidder. In such case the obligation to enter into the sale and purchase agreement
and pay the purchase price from point IX above applies to such holder of the pre-emption
right.
XIII.
Content of an application for the Auction: An application for the Auction must be in writing in
English, Serbian or Slovenian language, signed by an authorised representative of an applicant (in
case an applicant is a legal person) or signed by an applicant who is an individual. The application
for the Auction must contain the following data: (i) in case an applicant is a legal person: full name,
registration number, name of the registry, registered address, country of incorporation and details
of the contact person (name, telephone, facsimile, email); (ii) in case an applicant is an individual:
first name, middle name, surname, date of birth, nationality, national personal ID card number,
and in case of a Serbian national, the unique citizens' number (JMBG), and contact details
(residence address, telephone, facsimile, email); (iii) first name and surname, date of birth,
nationality, national personal ID card number, and in case of a Serbian national, the unique
citizen's number (JMBG) of a person authorized to represent an applicant at the Auction and proof
of authorization for such a representation (original excerpt from the relevant registry in which the
applicant is registered, which excerpt may not be older than one month before the Auction date,
showing details of such representative and limitations on his/her powers to represent, or a special
power of attorney issued by the applicant to such representative for representing it at the Auction);
(iv) proof of payment of the Guarantee; (v) clear and unconditional statement that the applicant
accepts that in case it is proclaimed the Best Bidder, or the second-best or third-best bidder at the
Auction and fails to pay the purchase price in due time in accordance with point IX above, that
his/her/its Guarantee will not be returned to him/her/it and may be retained by Factor banka d.d.
and used for covering the costs of the repeated auction and compensation of possible difference
between the price achieved at the Auction and the subsequent repeated auction in accordance
with point XI above; and (vi) full details of the bank account to which the amount of the Guarantee
should be returned to an applicant.
XIV.
Submission of an application for the Auction: A proper application for the Auction (PDF scan)
should be received by 21 November 2014 by 16:00 o'clock at the email
address:[email protected] All originals must be presented for inspection at the registration
of participants in accordance with point VII above.
XV.
Time and place of review of the business documentation related to the Ownership Interest:
Persons interested in purchase of the Ownership Interest may schedule an appointment to
inspect available documentation concernig the Ownership Interest, which consist mainly of
publicly available information on Targo Telekom d.o.o. in Serbian language and the Valuation
Report dated 20 October 2014 in Serbian and English language, every business day from 12.
November 2014 to 21 November 2014, at the premises of Factor banka d.d., at the address
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenia, and at the premises of WM Equity Partners d.o.o.
Belgrade at the address Bulevar Mihajla Pupina 10a, 11070 Belgrade, Serbia, during working
6
hours. Each appointment must be scheduled one business day in advance by contacting the
contact person from point XVI below.
XVI.
Contact person for any additional information concernig sale of the Ownership Interest:
Maša Grohar, e-mail: [email protected], tel: 00386(0)12307790
7
V skladu s 44. in 46. členom Zakona o zastavni pravici na premičnih stvareh, vpisanih v register
(„Službeni glasnik Republike Srbije“, št. 57/2003, 61/2005, 64/2006 in 99/2011)
zastavni upnik
FACTOR BANKA d.d., banka ustanovljena v Republiki Sloveniji, z registriranim sedežem v Ljubljani,
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, matična številka 5777011000, davčna številka: SI27516407
(„Factor banka d.d.“)
objavlja
IZVENSODNO JAVNO PRODAJO PREKO JAVNE DRAŽBE
v postopku obravnave zahtevkov iz zastavljenega premoženja
I.
Predmet izvensodne javne prodaje: Lastniška udeležba družbe NUBA, SVETOVANJE IN
INVESTIRANJE, d.o.o. Ljubljana, ustanovljene v Republiki Sloveniji, Šmartinska cesta 152,
1000 Ljubljana, matična številka 2170400000, davčna št. SI36087122, v družbi TARGO
TELEKOM d.o.o. Beograd, Đorđa Stanojevića 12/III, Beograd, ustanovljeni v Republiki Srbiji,
matična številka 20525134 (Targo Telekom d.o.o.), znaša 89,09% kapitala Targo Telekom
d.o.o., in je zastavljena v korist Factor banke d.d. (Lastniška udeležba).
Razen zastave v korist Factor banke d.d. iz prejšnjega odstavka ni drugih obremenitev na
lastniški udeležbi.
II.
Javna dražba: Izvensodna javna prodaja lastniške udeležbe bo izvedena preko javne dražbe
(Dražba).
III.
Čas in kraj dražbe: Dražba bo potekala 24. novembra 2014, ob 12. uri, v prostorih gospodarske
družbe Wolf Theiss d.o.o., na naslovu Bulevar Mihajla Pupina 6, PC Ušće, 18. nadstropje,
Beograd, Srbija.
IV.
Ocenjena vrednost lastniške udeležbe: Vrednost lastniške udeležbe je določil, oz. ocenil
gospodarski in finančni strokovnjak, in znaša 5.361.000 EUR (z besedami: pet milijonov tristo
enainšestdeset tisoč evrov).
V.
Izhodiščna cena lastniške udeležbe: Izhodiščna cena lastniške udeležbe na dražbi znaša 60%
ocenjene vrednosti lastniške udeležbe, ki znaša 3.216.600 EUR (z besedami: tri milijone dvesto
šestnajst tisoč in šeststo evrov).
VI.
Garancija za udeležbo na dražbi: Pravica do udeležbe na dražbi se dodeli vsem fizičnim in
pravnim osebiam, vključno z imetniki zakonske predkupne pravice, ki so plačale varščino v višini
10% ocenjene vrednosti lastniške udeležbe, oziroma v višini 536.100 EUR (z besedo: petsto
šestintrideset tisoč in sto evrov) (Varščina). Varščino je treba plačati najkasneje do 21. novembra
2014 v evrih na bančni račun Factor banke d.d. št.: IBAN: SI56 0100 0000 2700 078,
SWIFT/BIC: FCTBSI2X, pri Banki Slovenije, v primeru udeleženca, ki se šteje za rezidenta Srbije
v smislu Zakona o deviznem poslovanju („Službeni glasnik Republike Srbije“ št. 62/2006, 31/2011
in 119/2012) (ZDP) pa v srbskih dinarjih (RSD) v protivrednosti po uradnem srednjem tečaju
Narodne banke Srbije (NBS) na dan plačila, na nerezidenčni bančni račun Factor banke d.d.
denominiran v RSD, št.: IBAN: RS35265100000013225710, SWIFT/BIC: RZBSRSBG, pri
Raiffeisen banki a.d. Beograd. Dokazilo o plačilu varščine je treba predložiti k prijavi za dražbo.
8
VII.
Prijava udeležencev na dražbi: Registracija udeležencev na dražbi se začne pol ure pred
začetkom dražbe na zgoraj navedenem naslovu. Samo pravne osebe in/ali fizične osebe, vključno
z imetniki zakonske predkupne pravice, ki so pravočasno predložile ustrezne prijave za dražbo v
skladu s spodaj navedenima točkama XIII in XIV, ki so ob registraciji predložile na vpogled izvirne
dokumente, naštete v spodaj navedeni točki XIII, ter so plačale varščino v skladu z zgoraj
navedeno točko VI, bodo registrirane kot udeleženci na dražbi. Dražba bo potekala tudi v primeru,
če se je udeleži le en dražitelj, razen če se zastavni upnik Factor banka d.d. odloči, da je treba
dražbo odložiti.
VIII.
Objava rezultatov dražbe: Rezultate dražbe je treba razkriti ustno vsem udeležencem takoj po
zaključku dražbe.
IX.
Sklenitev sporazuma o nakupu in prodaji ter plačilo nakupne cene za lastniško udeležbo:
Dražitelj, ki na dražbi odda najvišjo nakupno ceno za lastniško udeležbo (Najboljši dražitelj),
mora skleniti sporazum o nakupu in prodaji kot kupec s Faktor banko d.d. kot prodajalcem, ki ga
morata podpisati obe stranki ter ga overiti pri notarju ali na sodišču v skladu z zakonom v roku 3
(treh) delovnih dni od datuma dražbe. Najboljši dražitelj mora plačati preostali znesek nakupne
cene (tj. razliko med ponujeno ceno in plačano varščino), v evrih na bančni račun Factor banke
d.d. št.: IBAN: SI56 0100 0000 2700 078, SWIFT/BIC: FCTBSI2X, pri Banki Slovenije, ali, v
primeru, da je najboljši dražitelj rezident Srbije v smislu ZDP, v RSD v protivrednosti po uradnem
srednjem tečaju NBS na dan plačila, na nerezidenčni bančni račun Factor banke d.d. denominiran
v RSD d.d. št.: IBAN: RS35265100000013225710, SWIFT/BIC: RZBSRSBG, pri Raiffeisen
banki a.d. Beograd, v roku 3 (treh) delovnih dni od dneva podpisa in overitve sporazuma o nakupu
in prodaji. V primeru, da najboljši dražitelj ne plača nakupne cene za lastniško udeležbo v
določenem roku, bo sporazum o prodaji in nakupu z najboljšim dražiteljem brez pravnega učinka,
zato bo drugi najboljši dražitelj, ki je oddal drugo najvišjo ponudbo za nakup lastniške udeležbe
razglašen za kupca, Factor banka d.d. pa ga bo povabila (z dopisom, ki ga priporočeno po pošti
pošlje na naslov tega drugega najboljša dražitelja, ki je naveden v vlogi za dražbo v skladu s
spodaj navedeno točko XIII), kot kupca, k podpisu sporazuma o nakupu in prodaji, s Factor banko
d.d. kot prodajalcem v roku 3 (treh) delovnih dni od dneva prejema dopisa. V tem primeru bo
kupec plačal ponujeno nakupno ceno v roku 3 (treh) delovnih dni od dneva podpisa in overitve
sporazuma o prodaji in nakupu. Enak postopek, kot je naveden zgoraj, se ponovi tudi pri tretjem
najboljšem dražitelju, ki je oddal tretjo najvišjo ponudbo v primeru, da drugi najboljši dražitelj ne
plača ponujene nakupne cene. Varščine, ki so jih plačali najboljši dražitelj ter drugi in tretji najboljši
dražitelj bo začasno zadržala Factor banka d.d. in jih ne bo vrnila kateremu koli izmed njih, razen
če in dokler kateri koli od njih ne plača nakupne cene (v tem primeru bo vplačana varščina
drugima dvema dražiteljema vrnjena).
X.
Vračilo varščine: Varščina se vrne dražiteljem, katerih ponudba za nakup lastniške udeležbe ni
sprejeta (razen najboljšemu dražitelju, drugemu in tretjemu najboljšemu dražitelju v primeru
neuspešne dražbe, ki je opisan spodaj v točki XI), v roku 8 (osmih) delovnih dni od dneva dražbe.
Varščine, ki so jih plačali Najboljši dražitelj, drugi in tretji najboljši dražitelj se vrnejo na naslednji
način: če je eden izmed njih plačal nakupno ceno v skladu z zgoraj navedeno točko IX, bosta
preostali dve varščini vrnjeni v roku 8 (osmih) delovnih dneh od datuma plačila.
XI.
Neuspešna dražba: Če noben izmed dražiteljev z ustrezno ponudbo za nakup lastniške
udeležbe, vključno z imetniki zakonske predkupne pravice, ne plača cene lastniške udeležbe v
roku, predvidenem za plačilo v skladu z zgoraj navedeno točko IX, bo mogoče ugotoviti, da dražba
ni uspela, in bo sklicana nova javna dražba za prodajo lastniške udeležbe. Varščina, ki so jo
plačali najboljši dražitelj, drugi in tretji najboljši dražitelj, se bo uporabila za kritje stroškov nove
javne dražbe za prodajo lastniške udeležbe in za nadomestilo morebitne razlike med nakupno
ceno, doseženo na dražbi in na ponovljeni javni dražbi za prodajo lastniške udeležbe. Vsak
preostanek garancije bo vrnjen ustreznim dražiteljem v skladu z zgoraj navedeno točko X.
XII.
Zakonska predkupna pravica do lastniške udeležbe: TERMOPLASTI-PLAMA d.o.o., družba
ustanovljena v Republiki Sloveniji, matična številka 5042399000, oziroma PLASTA d.o.o., družba
9
ustanovljena v Republiki Sloveniji, matična številka 5343127000, kot delničarja Targo Telekom
d.o.o, katerih lastniška udeležba predstavlja 5,45% in 5,46% kapitala Targo Telekom d.o.o., bo
lahko, vsaka posebej, svojo zakonsko predkupno pravico do nakupa lastniške udeležbe uporabila
pod enakimi pogoji kot Najboljši dražitelj, če se prijavi za udeležbo na dražbi v skladu s spodaj
navedenima točkama XIII in XIV, če plača varščino v skladu z zgoraj navedeno točko VI, ter če
takoj po objavi rezultatov dražbe izjavi, da bo lastniško udeležbo kupila pod enakimi pogoji, kot
Najboljši dražitelj. V takem primeru se obveznost sklenitve sporazuma o nakupu in prodaji ter
obveznost plačila nakupne cene iz zgoraj navedene točke IX uporabita za tega imetnika
predkupne pravice.
XIII.
Vsebina prijave za dražbo: Prijava za dražbo mora biti v pisni obliki v angleščini, srbščini ali
slovenščini, podpisana s strani pooblaščenega zastopnika prijavitelja (v primeru, da je prijavitelj
pravna oseba), ali s strani prijavitelja, ki je fizična oseba. Prijava za dražbo mora vsebovati
naslednje podatke: (i) v primeru, da je prijavitelj pravna oseba: polno ime, matična številka, ime
registra, registriran naslov, država registracije in podatki o kontaktni osebi (ime, telefonska
številka, telefaks, e-poštni naslov); (ii) v primeru, da je prijavitelj fizična oseba: ime, srednje ime,
priimek, datum rojstva, državljanstvo, številka nacionalne osebne izkaznice, in v primeru srbskega
državljanstva, enotna matična številka občana (JMBG), ter kontaktni podatki (naslov prebivališča,
telefon, telefaks, e-poštni naslov); (iii) ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, številka
nacionalne osebne izkaznice, in v primeru srbskega državljanstva, enotna matična številka
občana (JMBG) osebe, pooblaščene za zastopanje prijavitelja na dražbi, kot tudi dokazilo o
dovoljenju za takšno zastopanje (originalni izpisek iz ustreznega registra, v katerem je prosilec
registriran, ki ne sme biti starejši od enega meseca pred začetkom dražbe, in ki vsebuje
podrobnosti glede tega zastopnika in omejitve glede njegovih/njenih pooblastil za zastopanje, ali
posebno pooblastilo, ki ga je takšnemu predstavniku izdal prijavitelj za zastopanje na dražbi); (iv)
dokazilo o plačilu varščine; (v) jasno in brezpogojno izjavo, da prijavitelj sprejema, da v primeru,
če bo razglašen za najboljšega dražitelja, oz. drugega ali tretjega najboljšega dražitelja na dražbi
in ne plača nakupne cene v določenem roku v skladu z zgoraj navedeno točko IX, da mu/ji
njegova/njena varščina ne bo vrnjena, in da jo lahko zadrži Factor banka d.d. za kritje stroškov
ponovljene dražbe in za nadomestilo morebitne razlike med ceno, doseženo na dražbi in na
ponovljeni dražbi, v skladu z zgoraj navedeno točko XI; in (vi) vsi podatki o bančnem računu, na
katerega je znesek varščine treba vrniti prijavitelju.
XIV.
Predložitev prijave za dražbo: Pravilno prijavo za dražbo (skeniran dokument v PDF obliki) je
treba poslati do 21. Novembra 2014. do 16. ure na elektronski naslov: [email protected]
Vsi izvirni dokumenti morajo ob registraciji udeležencev biti predloženi na vpogled v skladu z
zgoraj navedeno točko VII.
XV.
Čas in kraj pregleda poslovne dokumentacije v zvezi z lastniško udeležbo: Osebe,
zainteresirane za nakup lastniške udeležbe lahko skličejo sestanek za pregled razpoložljive
dokumentacije, ki se nanaša na lastniško udeležbo in vsebuje pretežno javno dostopne
informacije o Targo Telekom d.o.o. v srbščini in Ocenjevalno poročilo z dne 20. oktobra 2014 v
srbščini in angleščini, vsak delovni dan od 12. Novembra 2014 do 21. Novembra 2014, v prostorih
Factor banka d.d., na naslovu Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, in v prostorih WM
Equity Partners d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a, 11070 Beograd, med delovnim
časom. Sestanek mora biti sklican en delovni dan vnaprej pri kontaktni osebi iz spodaj navedene
točke XVI.
XVI.
Kontaktna oseba za dodatne informacije glede prodaje lastniške udeležbe: Maša Grohar,
e-poštni naslov: [email protected], tel: 00386(0)12307790
10
Download

Službeni glasnik RS