OBRAZAC 11
CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke
Obrazac 11
Član 49 Zakona o javnim nabavkama
Naručilac: Crnogorski elektroprenosni sistem ad
Broj: 3839
Podgorica, 27.03.2013. godine
TENDERSKA DOKUMENTACIJA
za otvoreni postupak javne nabavke
ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA
NABAVKU USLUGA PROJEKTOVANJA
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
1/72
KNJIGA I
NAPOMENA :
″PONUDA ZA JAVNO
NADMETANJE ZA USLUGE PO
POZIVU br. 08/13(KNJIGA I)
NE OTVARAJ”.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
2/72
SADRŽAJ
TENDERSKE DOKUMENTACIJE
I. KNJIGA I
1.Ovlašćenje za predstavnika ponuñača
2.Poziv za javno nadmetanje
3.Uputstvo ponuñačima
4. Prilozi koji se dostavljaju uz ponudu
4.1 prilog I – Izjava ponuñača o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i
tenderske dokumentacije
4.1.1. Obrazac ponude za javnu nabavku
4.2 prilog II – Dokazi o podobnosti
4.3 prilog III- Dokazivanje stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti
4.4 prilog IV - Izjava o nezavisnosti
4.5 Prilog V - Ugovor izmeñu partnera
4.6 Prilog VI - Garancija ponude
4.7 Prilog VII – Nacrt ugovora
II. KNJIGA II.
1.
Opis usluga
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
3/72
OVLAŠĆENJE ZA
PREDSTAVNIKA
PONUðAČA
Priložiti ovlašćenje za predstavnika ponuñača koji će prisustvo-vati
javnom otvaranju ponuda. Isto ovlašćenje ponuñač je dužan priložiti
Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda prilikom javnog
otvaranja ponuda.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
4/72
2. POZIV ZA JAVNO NADMETANJE
(objavljen na portalu Uprave za javne nabavke)
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
5/72
Naručilac: Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Broj: 3838
Podgorica, 27.03.2013.. godine
Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Crnogorski
elektroprenosni sistem
stem AD Podgorica, objavljuje:
POZIVbr. 08/13
na otvoreni postupak javne nabavke
I Podaci o naručiocu
Naručilac:
istem AD Podgorica
Crnogorski elektroprenosni sistem
Adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad:
Podgorica
Telefon:
+382 (0)20407-654
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Kontakt osoba:
Rajka Kecojević
Poštanski broj:
81000
Identifikacioni broj:
02751372
Faks:
+382 (0)20 244-492
Internet stranica (web):
www.cges.me
II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:
Portal Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me
Dana __27.03.2013.god._
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
6/72
III Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke su usluge projektovanja po partijama:
PARTIJA 1.:Izrada idejnog projekta za izgradnju dionice kablovskog voda 110 kV, i rekonstrukciju
nadzemnog voda 110 kV, buduće veze 110 kV izmeñu TS 220/110/35 kV Podgorica 1 i TS 110/10
kV Podgorica 4, CPV šifra 74232310- 0 usluge projektovanja elektroenergetskih sistema;
PARTIJA 2.: Izrada idejnog projekta ugradnje novog transformatora 30MVA u TS Nikšić, CPV
šifra 74232310-0 usluge projektovanja elektroenergetskih sistema;
PARTIJA 3.:Izrada idejnog projekta za izgradnju DV 110kV Virpazar – Ulcinj, CPV šifra
74232310-0 usluge projektovanja elektroenergetskih sistema.
Ponuñač može dostaviti ponudu za jednu,vise ili sve partije.
IV Javna nabavka ne predviña zaključivanje okvirnog sporazuma.
V Procijenjena vrijednost javne nabavke
Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om:
___65.950,00€ ___
(Ukoliko je predmet javne nabavke odreñen po partijama, navesti procijenjenu vrijednost javne
nabavke za svaku partiju pojedinačno i njihov zbir).
Partija 1: 25.000,00 €
Partija 2: 17.550,00€
Partija 3: 23.400,00€
Ukupno:
___65.950,00€ ___
VI Uslovi i podobnost ponuñača
Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuñač koji:
1) je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
2) ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u
skladu sa zakonom;
3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno
propisima države u kojoj ima sjedište;
4) u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno dostavljanja
poziva za nadmetanje nije osuñen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja
djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
7/72
Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku u formi predviñenom čl. 66
i 74 Zakona o javnim nabavkama:
1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
2) U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući
bodova, o načinu ocjene i uporeñivanja ponuda, naručilac se obratio nadležnom organu Inženjerskoj
komori Crne Gore, koji organ se aktom broj: 02-765/2 od 15.03.2012. godine izjasnio da su ponuñači,
u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave slijedeće licence, u skladu sa zakonom:
PARTIJA 1. Ponuñač treba da ima za izradu idejnog projekta za izgradnju dionice kablovskog voda
110 kV, i rekonstrukciju nadzemnog voda 110 kV, buduće veze 110 kV izmeñu TS 220/110/35 kV
Podgorica 1 i TS 110/10 kV Podgorica 4, licencu za izradu projekata elektroinstalacija jake struje i
zaposlenog inženjera sa licencom za izradu projekata elektroinstalacija jake struje.
PARTIJA 2. Ponuñač treba da ima za izradu idejnog projekta ugradnje novog transformatora
30MVA u TS Nikšić,licencu za izradu projekata elektroinstalacija jake struje i zaposlenog inženjera
sa licencom za izradu projekata elektroinstalacija jake struje.
Ukoliko ponuñač nema zaposlene inženjere za izradu pojedinih dijelova tehničke dokumentacije,
zaključuje ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa drugim privrednim društvom koje ima licencu za
izradu tih dijelova tehničke dokumentacije i zaposlenog odgovornog projektanta sa licencom za:
izradu projekata konstrukcije za objekte visokogradnje.
PARTIJA 3. Ponuñač treba da ima za izradu idejnog projekta za izgradnju DV 110kV Virpazar –
Ulcinj,licencu za izradu projekata elektroinstalacija jake struje i zaposlenog inženjera sa licencom za
izradu projekata elektroinstalacija jake struje.
Ukoliko ponuñač nema zaposlene inženjere za izradu pojedinih dijelova tehničke dokumentacije,
zaključuje ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa drugim privrednim društvom koje ima licencu za
izradu tih dijelova tehničke dokumentacije i zaposlenog odgovornog projektanta sa licencom za:
izradu projekata konstrukcije za objekte visokogradnje i izradu geodetskih podloga.
Inženjeri prilažu dokaz da su članovi Komore.
3) potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sveobaveze po osnovu
plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;
4) potvrda, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije-dokazi
o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.
Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu, ovjerenoj
kopiji ili elektronskoj formi u skladu sa pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.
Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja
Naručilac u pozivu za javno nadmetanje, pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji, pored
obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, može da predvidi da ponuñač mora da dokaže
da ispunjava i fakultativne uslove koji se odnose na:
1) ekonomsko-finansijsku sposobnost (član 67 Zakona o javnim nabavkama).
Ispunjenost uslova koji se odnose na ekonomsko-finansijsku sposobnost ponuñač dokazuje:
- izvještajem o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem
ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se ureñuje računovodstvo i revizija, najviše za
posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
8/72
- odgovarajućim bankarskim izvodom, potvrdom ili izjavom o finansijskoj sposobnosti ponuñača.
i
2) stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost (član 67 Zakona o javnim nabavkama)
(Pravo je i ovlašćenje naručioca da odredi, u skladu sa članom 70Zakona o javnim nabavkama, vrstu
dokaza kojim se dokazuje stručno tehnička i kadrovska osposobljenost).
Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga
dokazuje se dostavljanjem sledećih dokaza i to:
1) liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima,
uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti
iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuñača, samo izjava ponuñača o izvršenim uslugama sa
navoñenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Za Partiju 1: Liste glavnih usluga u oblasti
projektovanja 110 kV vazdušnih i kablovskih vodova i izradi tehno-ekonomskih analiza u poslednje
dvije godine.
2) izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuñača, odnosno kvalifikacijama
rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;
3) izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i
osiguranju odgovarajućih radnih uslova;
4) izjave ponuñača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju lica koja vrše funkcije
rukovodilaca u posljednje tri godine;
5) izjave o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i o kapacitetima kojima raspolaže ponuñač za
izvršavanje konkretnih usluga.
Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu, ovjerenoj
kopiji ili elektronskoj formi u skladu sa pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.
Ukoliko ponuñač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviñenih pozivom za javno nadmetanje i
tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbijena kao neispravna.
VII Nije dozvoljena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda
VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je za sve partije: najniža ponuñena cijena.
IX Jezik ponude: Crnogorski jezik i jezici u službenoj upotrebi u Crnoj Gori – srpski, bošnjački,
hrvatski.
X Uvid, otkup i preuzimanje tenderske dokumentacije.
Zainteresovana lica imaju pravo da izvrše uvid i otkup tenderske dokumentacije od dana objavljivanja
poziva za javno nadmetanje.
Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana od 11 do 14 sati, počevši od
27.03.2013.godine, zaključno sa 10.05.2013.godine, u ul.Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18 u
Podgorici, kod ovlašćenog licaVladana Raonića.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
9/72
Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je podnijeti pisani zahtjev i priložiti dokaz o uplati u
iznosu od 10 eura na žiro račun broj: 510-27152-64, kod CKB Podgorica(uz napomenu za
preuzimanje tenderske dokumentacije po Pozivu broj:08/13).
Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva:
56 - Intermediary bank:
COBADEFF
Commerzbank AG Frankfurt/Main, Germany
57 - Account with institution: 400876851700 EUR
CKBCMEPG
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA
BANKA AD PODGORICA
59 - Beneficiary customer:
ME25510000000002715264
CGES AD PODGORICA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 18
81000, Podgorica, MONTENEGRO
Dokaz o uplati naknade dostavlja se uz zahtjev.
Ukoliko uz zahtjev nije priložen dokaz o uplati troškova otkupa naručilac će odbaciti zahtjev
zainteresovanog lica.
XI Rok i mjesto podnošenja ponuda
Ponude se predaju radnim danima od 08 do 14 časova, zaključno sa sa 10.05.2013. godine do 11.00
časova, neposrednom predajom na arhivi naručioca, adresa:
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i
Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.
Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku odreñenom u pozivu za javno nadmetanje
i tenderskoj dokumentaciji.
XII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuñača sa priloženim
punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održanosa 10.05.2013..godine u 11.30h,
adresa:Direkcija Crnogorskog elektroprenosnog sistema,Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, 81000
Podgorica
XIII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju
postupka javne nabavkeje : 01.09.2013.god.
XIV Pravna pouka: Ukoliko smatraju da su im pozivom za javno nadmetanje, povrijeñena prava i na
pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu
postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje.
XV Dodatne informacije
Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno Odluka o obustavi postupka javne nabavke će na
standardnom obrascu biti objavljena na portalu javnih nabavki i dostavljena ponuñačima u roku od tri
dana od dana donošenja.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
10/72
U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, od ponuñača se zahtijeva garancija ponude na iznos od 2% od
vrijednosti ponude, kao garancija ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi u roku važenja iste.
Ukoliko ponuñač podnosi ponudu za više partija, garanciju ponude je dužan dostaviti za svaku partiju
posebno.
Garancija treba da važi 90 + 5 dana, uključujući i 5-i dan po isteku roka važenja ponude, ukupno 95
dana.
U garanciji ponude potrebno je navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv.
Podnijeta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje
odredi naručilac, manji iznos od onog koji odredi naručilac ili promijenjenu mjesnu nadležnost za
rješavanje sporova.
Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i
naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od ukupne
vrijednosti ponude, sa rokom vaznosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje
usluge i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid
Ugovora. S tim u vezi, ponuñač je dužan da dostavi Pismo namjere banke da će ponuñaču, u slučaju
dodjele ugovora, izdati garanciju banke u iznosu 10% od ukupne vrijednosti ponude kao garanciju za
dobro izvršenje ugovora, sa rokom važenja 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje
usluge.
Važna napomena:
S obzirom da sajt Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me iz programskih razloga ne podržava
odreñene opcije unošenja i uklanjanja podataka,ovim putem preciziramo:
Dokazi predviñeni fakultativnim uslovima za učešće u postupku javnog nadmetanja moraju se
dostaviti u ponudi.
Preciziramo da je djelovodni broj Poziva 3838.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
11/72
3. UPUTSTVA PONUðAČIMA
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
12/72
I Podaci o naručiocu:
Naručilac:
Crnogorski Elektroprenosni Sistem AD Podgorica
Kontakt osoba:
Rajka Kecojević
Adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Poštanski broj:
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02751372
Telefon:
+382 (0) 20 407-654
Faks:
+382 (0) 20 244-492
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Internet stranica (web):
www.cges.me
IIOsnovni podaci iz poziva za javno nadmetanje
Broj poziva za javno nadmetanje 08/13.
Portal Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me
Dana:__27.03.2013.god._
III Izvor finansiranja: iz sredstava CGES AD Podgorica.
IV Procijenjena vrijednost nabavke
Procijenjena vrijednost javne nabavke je 65.950,00 € sa PDV-om.
(Ukoliko je predmet javne nabavke odreñen po partijama, navesti procijenjenu vrijednost javne
nabavke za svaku partiju pojedinačno i njihov zbir).
Partija 1: 25.000,00 €
Partija 2: 17.550,00€
Partija 3: 23.400,00€
Ukupno:
___65.950,00€ ___
V Opis predmeta javne nabavke
Predmet javne nabavke su usluge projektovanja po partijama:
PARTIJA 1.: Izrada idejnog projekta za izgradnju dionice kablovskog voda 110 kV, i rekonstrukciju
nadzemnog voda 110 kV, buduće veze 110 kV izmeñu TS 220/110/35 kV Podgorica 1 i TS 110/10
kV Podgorica 4, CPV šifra 74232310- 0 usluge projektovanja elektroenergetskih sistema;
PARTIJA 2.: Izrada idejnog projekta ugradnje novog transformatora 30MVA u TS Nikšić, CPV
šifra 74232310-0 usluge projektovanja elektroenergetskih sistema;
PARTIJA 3.: Izrada idejnog projekta za izgradnju DV 110kV Virpazar – Ulcinj, CPV šifra
74232310-0 usluge projektovanja elektroenergetskih sistema.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
13/72
Ponuñač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije. Ukoliko ponuñač podnese ponudu za
više partija, ponuda mora biti podnijeta tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno.
VI Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke
VII Ne predviña se zaključivanje okvirnog sporazuma.
VIII Rok izvršenja usluge je -po partijama, od dana potpisivanja ugovora:
1. PARTIJA 1: 120 dana (80dana za dostavljanje radne verzije+25dana za reviziju+15dana za
konačnu verziju);
2. PARTIJA 2: 120 dana (80 dana za dostavljanje radne verzije+25dana za reviziju+15dana za
konačnu verziju);
3. PARTIJA 3: 230 dana (180dana za dostavljanje radne verzije+30dana za reviziju+20dana za
konačnu verziju);
IX Jezik ponude: Crnogorski jezik i jezici u službenoj upotrebi u Crnoj Gori – srpski, bošnjački,
hrvatski.
X Garancije
U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, od ponuñača se zahtijeva garancija ponude na iznos od 2% od
vrijednosti ponude, kao garancija ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi u roku važenja iste.
Ukoliko ponuñač podnosi ponudu za više partija, garanciju ponude je dužan dostaviti za svaku partiju
posebno.
Garancija treba da važi 90 + 5 dana, uključujući i 5-i dan po isteku roka važenja ponude, ukupno 95
dana.
U garanciji ponude potrebno je navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv.
Podnijeta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje
odredi naručilac, manji iznos od onog koji odredi naručilac ili promijenjenu mjesnu nadležnost za
rješavanje sporova.
Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i
naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od ukupne
vrijednosti ponude, sa rokom vaznosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje
usluge i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid
Ugovora. S tim u vezi, ponuñač je dužan da dostavi Pismo namjere banke da će ponuñaču, u slučaju
dodjele ugovora, izdati garanciju banke u iznosu 10% od ukupne vrijednosti ponude kao garanciju za
dobro izvršenje ugovora, sa rokom važenja 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje
usluge.
Ukoliko ponuñač podnese garanciju ponude izdatu od strane banke, naručilac provjerava bonitet te
banke kod Centralne banke Crne Gore.
XI Dozvoljena je mogućnost dostavljanja ponude u odvojenim partijama.
Ukoliko ponuñač podnosi ponudu za jednu, više ili sve partije, dužan je da za svaku partiju posebno
dostavi dokaze o podobnosti i sve druge uslove koji se odnose na partiju za koju podnosi ponudu.
XII Nije dozvoljena mogućnost podnošenja alternativnih ponuda.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
14/72
XIII Period važenja ponude je 90 dana od dana kada je zakazano otvaranje ponuda.
XIV Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda.
Ponude se predaju radnim danima od 8.00 do 14.00 sati zaključno sa danom otvaranja ponuda,
10.05.2013.godine do 11.00sati, neposrednom predajom na arhivi naručioca, adresa:
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i
Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.
Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku odreñenom u pozivu za javno nadmetanje
i tenderskoj dokumentaciji.
Ponuñač može, u toku roka za dostavljanje ponuda, ponudu mijenjati, dopunjavati ili od iste odustati.
Promjene, dopune ili odustajanje od ponude ponuñač u formi pisane izjave dostavlja na isti način i na
mjesto kao i ponudu. Na koverat sa izjavom naznačiti: „PROMJENA“, “DOPUNA“,
„POVLAČENJE“, broj poziva na nadmetanje, ime i adresu naručioca, datum podnošenja i naznaku
”NE OTVARAJ PRIJE ZVANIČNE SJEDNICE JAVNOG OTVARANJA PONUDA”.
XV Ponuñač će pripremiti jedan original ponude u zatvorenoj unutrašnjoj koverti, sa naznakom
»ORIGINAL« i jednu kopiju u zatvorenoj unutrašnjoj koverti sa naznakom »KOPIJA«. Unutrašnje
koverte zapakovati u jednu spoljnu kovertu/paket. Na omotu naznačiti naziv i sjedište naručioca, broj
poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje, datum podnošenja ponude i naznaku
”NE OTVARAJ PRIJE JAVNOG OTVARANJA PONUDA”. Na poleñini koverte, odnosno omota
naznačiti naziv i sjedište, odnosno ime i adresu ponuñača kako bi ponuda mogla da se vrati ponuñaču
neotvorena u slučaju da se utvrdi da je neblagovremeno dostavljena.
XVI Original i kopija ponude biće otkucan ili napisan neizbrisivim mastilom. Svaka stranica ponude
mora biti numerisana i jasno označena potpisom ovlašćenog lica ponuñača. Svi dokumenti, podnijeti
uz ponudu, treba da budu povezani jednim jemstvenikom (neprekidnom trakom) u cjelinu i
zapečaćeni pečatnim voskom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati
pojedinačni listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečatni vosak.
Dostavljene brošure, propagandni materijal i pisma se neće razmatrati.
Ponuda ne smije sadržati izmjene osim onih napravljenih u skladu sa upustvima Naručioca ili kada
je to potrebno da se isprave greške od strane Ponuñača. U takvom slučaju sve izmjene, upisi ili
amandmani će biti parafirani od strane jednog ili više lica koja potpisuju ponudu. Ponuda može
biti odbijena ako sadrži izmjene, dopune ili brisanja tenderske dokumentacije koja nijesu u skladu sa
upustvima Naručioca ili ako ponuda nije propisno ispunjena.
Prilikom otkupa tenderske dokumentacije ponuñač će istu preuzeti osim u papirnom i u elektronskom
obliku (na CD-u) a za partiju 1. i CD sa tehničkim podacima za Knjigu II koji su prilog projektnom
zadatku za idejni projekat, veza PG1 – PG4.
Pri pripremi ponude ponuñači mogu koristiti elektronsku verziju tenderske dokumentacije i u tom
slučaju će originalne obrasce iz tenderske dokumentacije (štampana verzija), koji su ovjereni
pečatom Naručioca ovjeriti pečatom ponuñača i dostaviti uz ponudu.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
15/72
XVIIVrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda
Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuñači, odnosno njihovi ovlašćeni
predstavnici, će biti održano 10.05.2013.godineu 11.30sati adresa: Direkcija Crnogorskog
elektroprenosnog sistema, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica.
XVIII Krajnji rok u kome će naručilac donijeti odluku o izboru najpovoljnije ponude, odnosno
odluku o obustavi postupka javne nabavke je 01.09.2013.god.
XIX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude za sve partije je najniža ponuñena cijena.
XX Nacrt Ugovora je dat u prilogu tenderske dokumentacije.
Ponuñač će uz ponudu dostaviti parafiran nacrt ugovora.
XXI Dodatne informacije
Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno Odluka o obustavi postupka javne nabavke će na
standardnom obrascu biti objavljena na portalu javnih nabavki i dostavljena ponuñačima u roku od tri
dana od dana donošenja.
U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, od ponuñača se zahtijeva garancija ponude na iznos od 2% od
vrijednosti ponude, kao garancija ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi u roku važenja iste.
Ukoliko ponuñač podnosi ponudu za više partija, garanciju ponude je dužan dostaviti za svaku partiju
posebno.
Garancija treba da važi 90 + 5 dana, uključujući i 5-i dan po isteku roka važenja ponude, ukupno 95
dana.
U garanciji ponude potrebno je navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv.
Podnijeta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje
odredi naručilac, manji iznos od onog koji odredi naručilac ili promijenjenu mjesnu nadležnost za
rješavanje sporova.
Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i
naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od ukupne
vrijednosti ponude, sa rokom vaznosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje
usluge i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid
Ugovora. S tim u vezi, ponuñač je dužan da dostavi Pismo namjere banke da će ponuñaču, u slučaju
dodjele ugovora, izdati garanciju banke u iznosu 10% od ukupne vrijednosti ponude kao garanciju za
dobro izvršenje ugovora, sa rokom važenja 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje
usluge.
Važna napomena:
S obzirom da sajt Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me iz programskih razloga ne podržava
odreñene opcije unošenja i uklanjanja podataka,ovim putem preciziramo:
Dokazi predviñeni fakultativnim uslovima za učešće u postupku javnog nadmetanja moraju se
dostaviti u ponudi.
Preciziramo da je djelovodni broj Poziva 3838.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
16/72
Isprava naručioca o urednom plaćanju dospjelih obaveza
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
17/72
IZJAVA
Crnogorski elektroprenosni sistem AD, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, neopozivo
preuzima obavezu da će, shodnoPlanu javnih nabavki za 2013.godinu, broj 1131 od 31.01.2013.god,
odluci o pokretanju postupka javne nabavke, pozivu za javno nadmetanje broj: 08/13 za izbor
najpovoljnije ponude izrada idejnog projekta po partijama ili u cjelini, odluci o izboru najpovoljnije
ponude, shodno Ugovoru o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrñenoj
dinamici.
Ova Izjava ne proizvodi pravno dejstvo u slučaju da naručilac donese odluku o obustavljanju
postupka javne nabavke, po njenoj konačnosti.
M.P.
CGES AD Podgorica
_______________________
Potpis ovlašćenog lica
Poziv br. 08/13
18/72
4. PRILOZI KOJI SE
DOSTAVLJAJU
UZ PONUDU
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
19/72
4.1. PRILOG I – Izjava ponuñača o prihvatanju uslova iz poziva
za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije
Nudimo sljedeće usluge za predmetno javno nadmetanje, partija __: ________________________, za
ponuñenu cijenu, sa uračunatim svim troškovima i popustima :
____________________ neto cijena
____________________ popust (ako se nudi)
____________________ cijena sa popustom (ako se nudi)
____________________ PDV
____________________ € ukupna cijena ponude [iznos u brojkama]
____________________ ukupna cijena ponude [iznos u riječima]
U slučaju prihvatanja naše ponude nećemo zahtijevati promjenu ponuñene cijene.
Rok izvršenja usluge/a koja je predmet javnog nadmetanja je_______dana, od dana zaključivanja
ugovora.
Prihvatamo u svemu sve uslove koji ste predvidjeli u tenderskoj dokumentaciji koja nam je
dostavljena, radi sastavljanja ove ponude.
Period važenja ponude je _____________ danaod danakada je zakazano otvaranje ponuda.
Potpis odgovornog lica: _________________________________________________
M.P.
Ime i funkcija potpisnika: _______________________________________________
Naziv ponuñača i oblik privredenog
društva: _____________________________________________________________
Adresa:______________________________________________________________
Datum potpisivanja: ________/_____/_____
(Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuñača svaki član zajedničke ponude je dužan da
potpiše Izjavu o prihvatanju uslova iz poziva za javno nadmetanje i tenderske dokumentacije).
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
20/72
4.1.1. PRILOG II – Obrazac ponude za javnu nabavku
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
21/72
……………………………........
(naziv ponuñača)
………………………………..
(sjedište i adresa ponuñača)
Ponuda br._____
ZA JAVNU NABAVKU po Pozivu br. 08/13, partija ______
1.Prijavljujemo se na Poziv br. 08/13 na otvoreni postupak javne nabavke za potrebe CGES AD
Podgorica, objavljen na sajtu Uprave za javne nabavke Crne Gore www.ujn.gov.me i CGES AD
Podgorica www.cges.me.
2.Ispunjavamo sve uslove iz poziva na otvoreni postupak javne nabavke i tenderske dokumentacije.
3.Ponudu podnosimo:
a) samostalno
b) kao zajedničku ponudu sa:
(navesti potencijalne partnere)
Napomena: Zaokružiti kako ponuñač nastupa
Napomena:
U neto ponuñenu cijenu, moraju biti uračunati svi troškovi i popusti a PDV se iskazuje
posebno.
Ponuñena cijena piše se brojkama i slovima.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
22/72
2. Nudimo sledeće usluge:
I
OPIS
(detaljan opis
usluge)
II
UKUPNO BEZ
PDV-A:
III
PDV (po stopi
od 17%):
IV
UKUPNO SA
PDV-OM:
Ukupno sa PDV-(slovima):________________________________________________________
•
Plaćanje:................................................................
•
Rok izvršenja usluge: __________ kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.
•
Opcija ponude: .................... dana od dana javnog otvaranja ponuda.
MJESTO I DATUM:
M.P
POTPIS OVLAŠĆENOG LICA
Prilozi:________________________ (navesti priloge koji se dostavljaju uz ponudu)
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
23/72
4.2. PRILOG II – Dokazi o podobnosti ponuñača
Napomena: Ako ponuñač ima sjedište u drugoj
državi, dokumentacija za dokazivanje uslova mo-ra
biti ovjerena od strane nadležnog organa drža-ve u
kojoj ponuñač ima sjedište (upravnog ili sudskog
organa, odnosno privredne komore) ili ambasade te
države u Crnoj Gori.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
24/72
Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuñač koji:
1) je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
2) ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u
skladu sa zakonom;
3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno
propisima države u kojoj ima sjedište;
4) u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno dostavljanja
poziva za nadmetanje nije osuñen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja
djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.
Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku u formi predviñenom čl. 66
i 74 Zakona o javnim nabavkama:
1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
2) U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući
bodova, o načinu ocjene i uporeñivanja ponuda, naručilac se obratio nadležnom organu Inženjerskoj
komori Crne Gore, koji organ se aktom broj: 02-765/2 od 15.03.2012. godine izjasnio da su ponuñači,
u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave slijedeće licence, u skladu sa zakonom:
PARTIJA 1. Ponuñač treba da ima za izradu idejnog projekta za izgradnju dionice kablovskog voda
110 kV, i rekonstrukciju nadzemnog voda 110 kV, buduće veze 110 kV izmeñu TS 220/110/35 kV
Podgorica 1 i TS 110/10 kV Podgorica 4, licencu za izradu projekata elektroinstalacija jake struje i
zaposlenog inženjera sa licencom za izradu projekata elektroinstalacija jake struje.
PARTIJA 2. Ponuñač treba da ima za izradu idejnog projekta ugradnje novog transformatora
30MVA u TS Nikšić, licencu za izradu projekata elektroinstalacija jake struje i zaposlenog inženjera
sa licencom za izradu projekata elektroinstalacija jake struje.
Ukoliko ponuñač nema zaposlene inženjere za izradu pojedinih dijelova tehničke dokumentacije,
zaključuje ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa drugim privrednim društvom koje ima licencu za
izradu tih dijelova tehničke dokumentacije i zaposlenog odgovornog projektanta sa licencom za:
izradu projekata konstrukcije za objekte visokogradnje.
PARTIJA 3. Ponuñač treba da ima za izradu idejnog projekta za izgradnju DV 110kV Virpazar –
Ulcinj, licencu za izradu projekata elektroinstalacija jake struje i zaposlenog inženjera sa licencom za
izradu projekata elektroinstalacija jake struje.
Ukoliko ponuñač nema zaposlene inženjere za izradu pojedinih dijelova tehničke dokumentacije,
zaključuje ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa drugim privrednim društvom koje ima licencu za
izradu tih dijelova tehničke dokumentacije i zaposlenog odgovornog projektanta sa licencom za:
izradu projekata konstrukcije za objekte visokogradnje i izradu geodetskih podloga.
Inženjeri prilažu dokaz da su članovi Komore.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
25/72
3) potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu
plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;
4) potvrda, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije-dokazi
o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.
Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu, ovjerenoj
kopiji ili elektronskoj formi u skladu sa pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.
Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja
Naručilac u pozivu za javno nadmetanje, pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji, pored
obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, može da predvidi da ponuñač mora da dokaže
da ispunjava i fakultativne uslove koji se odnose na:
1) ekonomsko-finansijsku sposobnost (član 67 Zakona o javnim nabavkama).
Ispunjenost uslova koji se odnose na ekonomsko-finansijsku sposobnost ponuñač dokazuje:
- izvještajem o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem
ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se ureñuje računovodstvo i revizija, najviše za
posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;
- odgovarajućim bankarskim izvodom, potvrdom ili izjavom o finansijskoj sposobnosti ponuñača.
i
2) stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost (član 67 Zakona o javnim nabavkama)
(Pravo je i ovlašćenje naručioca da odredi, u skladu sa članom 70 Zakona o javnim nabavkama, vrstu
dokaza kojim se dokazuje stručno tehnička i kadrovska osposobljenost).
Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga
dokazuje se dostavljanjem sledećih dokaza i to:
1) liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima,
uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti
iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuñača, samo izjava ponuñača o izvršenim uslugama sa
navoñenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Za Partiju 1: Liste glavnih usluga u oblasti
projektovanja 110 kV vazdušnih i kablovskih vodova i izradi tehno-ekonomskih analiza u poslednje
dvije godine.
2) izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuñača, odnosno kvalifikacijama
rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;
3) izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i
osiguranju odgovarajućih radnih uslova;
4) izjave ponuñača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju lica koja vrše funkcije
rukovodilaca u posljednje tri godine;
5) izjave o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i o kapacitetima kojima raspolaže ponuñač za
izvršavanje konkretnih usluga.
Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu, ovjerenoj
kopiji ili elektronskoj formi u skladu sa pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.
Ukoliko ponuñač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviñenih pozivom za javno nadmetanje i
tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbijena kao neispravna.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
26/72
4.3.PRILOG III – Stručno tehnička i kadrovska osposobljenost
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
27/72
PODACI O PONUðAČU:
Podnešeno od strane (ime ponuñača)
Ime ponuñača
Sjedište
Samostalni ponuñač/
Vodeći partner
Član 2.1
Član …1
Podaci za samostalnog ponuñača/vodećeg partnera:
Naziv
Adresa
Telefon
Fax
e-mail
Internet stranica (WEB)
Poreski broj
Broj žiro računa
Lice odgovorno za potpisivanje ugovora
KONTAKT OSOBA (u vezi sa ponudom)
Ime
Organizacije
Adresa
Telefon
Fax
e-mail
1
Zajednička ponuda
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
28/72
LISTA GLAVNIH USLUGA IZVRŠENIH U POSLEDNJE 2 GODINE
Red.
br.
Naziv usluge
Primalac
(kupac)
Godina
zaključenja
ugovora
1
2
3
4
Vrijednost
ugovora
(€)
Opšta
karakteristika
isporučene
usluge
Klijenti koji se
mogu
kontaktirati za
dodatne
informacije
5
6
7
Priložiti potvrde o izvršenim uslugama izdatim od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti
iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuñača, samo izjavu ponuñača o izvršenim uslugama sa
navoñenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde.
Datum potpisivanja
Potpis ovlašćenog lica
M.P.
________________________
_________________________
Napomena:U slučaju zajedničkog nastupa, tabelu potpisuje i pečatira svaki ponuñač (partner) za svoju fazu, kao
privredno društvo koje stoji iza priloženih podataka.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
29/72
IZJAVA O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU I DRUGIM STRUČNJACIMA I
NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA I OSIGURANJU ODGOVARAJUĆIH RADNIH
USLOVA
Red.
Br.
Prezime i ime
Školska
sprema
i zvanje[∗]
1.
2.
3.
Funkcija koju
će zauzimati
Godine
prakse
u struci
4.
5.
Mjesto i datum
Na kojim značajnim
poslovima je radio
do sada i u kojoj
funkciji
6.
Potpis ovlašćenog lica ponuñača
M.P.
________________________
_________________________
Napomena: Ponuñač je obavezan da navedene stručne kadrove, ukoliko doñe do zaključenja Ugovora,
angažuje na realizaciji ugovora.
∗
U slučaju zajedničkog nastupa, tabelu potpisuje i pečatira svaki ponuñač (partner) za svoju fazu, kao privredno društvo
koje stoji iza priloženih podataka.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
30/72
REFERENCA STRUČNIH KADROVA[1]ZA REALIZACIJU UGOVORA
Ime i prezime
Naučno i stručno zvanje
Mjesto i godina roñenja:
Firma u kojoj radi:
Završena škola
Status[2]
1.U radnom odnosu
2.Spoljni saradnik
Uža specijalnost:
Godine radnog staža u
struci:
Funkcija u projektu:
Firma, period važnije usluge na kojima je radio
Firma
Godina
Naziv i osnovne karakteristike
usluga
Mjesto i datum
Funkcija u
projektu
Potpis ovlašćenog lica ponuñača
M.P.
________________________
________________________
1
Navesti reference za lica navedena u tabeli “Struktura visokostručnih kadrova” koji će biti angažovani na predmetnom
poslu
2
Zaokružiti odgovarajući
Napomena:U slučaju zajedničkog nastupa, tabelu potpisuje i pečatira svaki ponuñač (partner) za svoju fazu, kao
privredno društvo koje stoji iza priloženih podataka.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
31/72
Priložiti:
1) izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuñača, odnosno kvalifikacijama
rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;
2) izjave ponuñača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju lica koja vrše funkcije
rukovodilaca u posljednje tri godine;
3) izjave o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i o kapacitetima kojima raspolaže ponuñač za
izvršavanje konkretnih usluga.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
32/72
4.4. PRILOG IV – Izjava o nezavisnosti
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
33/72
IZJAVA O NEZAVISNOSTI
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA PONUðAČA
U skladu sa članom 17 stav 2 Zakona o javnim nabavkama
Ovlašćeno lice ponuñača ______________, ( ime i prezime i radno mjesto)
pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću
IZJAVLJUJEM-O
da sa odgovornim licem naručioca Ljubom Kneževićem, članovima komisije za otvaranje i
vrednovanje ponuda:Verom ðurović, ðurkom Tijanićem, Jadrankom Šćepanović, Predragom
Draškovićem, Rajkom Kecojević,službenikom za javne nabavke Vladanom Raonićem, licem koje je
učestvovalo u planiranju javne nabavke Bogdanom Minićem,nijesmo u sukobu interesa, ne postoji
posredan i neposredan interes u cilju ličnog sticanja imovine ili koristi kroz uticaj na donošenje
odluke, te da ne postoje okolnosti koje dovode u pitanje nepristrasnostusmislu člana 17 stav 1 Zakona
o javnim nabavkama (Sl. list CG 42/11).
Ova izjava čini sastavni dio dokumentacije javne nabavke.
Ovlašćeno lice ponuñača ______________, ( potpis)
Mjesto i datum
M.P.
_____________
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
34/72
4.5. PRILOG V – Ugovor izmeñu svih partnera
Priložiti Ugovor izmeñu svih partnera u društvu (a koji je pravno obavezujući za sve partnere), koji
svjedoči:
a) da će svi partneri biti solidarno odgovorni za izvršenje Ugovora u skladu sa uslovima Ugovora,
b) da će jedan od partnera biti imenovan i ovlašćen da u ime svakog pojedinog i svih partnera
zajedno u društvu preuzima obaveze i prima uputstva,
c) da će realizacija cjelokupnog Ugovora, uključujući i plaćanje, vršiti samo sa ovlašćenim
partnerom.
d) o pravima i obavezama svih članova zajedničke ponude, u dijelu koji se odnosi na jasno definisan
predmet javne nabavke, definisanu podjelu poslova, kao i ugovorenu cijenu za svakog člana
zajedničke ponude posebno.
Napomena:
U slučaju podnošenja zajedničke ponude, uslovi za podnošenje zajedničke ponude propisani su
članom 80. Zakona o javnim nabavkama
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
35/72
4.6.PRILOG VI – Garancija ponude
Ponudjač je dužan uz ponudu priložiti garanciju banke u visini od 2% od vrijednosti ponude, kao
garanciju ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi 95 dana, uključujući i 5-i dan po isteku roka
važenja ponude, ukupno 95 dan.Garanciju izdaje banka po zahtjevu ponuñača, a u korist CGES AD
Podgorica, pri čemu se u tekstu garancije jasno mora navesti puno ime, adresa i sjedište ponuñača,
predmet javne nabavke za koju isti podnosi ponudu, broj poziva (08/13). Garancija mora biti
bezuslovna i naplativa na prvi poziv. Na garanciji treba navesti datum kada ista stupa na snagu i
datum do kojeg važi. Takoñe, tekstom mora biti navedeno da će Banka ili njeni pravni sljedbenici
izvršiti plaćanje iznosa u visini 2% od vrijednosti ponude u korist Korisnika garancije tj. CGES-a AD,
a da tom prilikom Korisnik garancije ne mora dokazivati svoj zahtjev ukoliko ponuñаč po isteku rokа
zа podnošenje ponudа izmijeni, dopuni ili opozove svoju ponudu ili ukoliko ne potpiše ugovor kаdа
je njegovа ponudа izаbrаnа kаo nаjpovoljnijа.
Napomena: Garancije koje izdaje banka države iz koje
je ponuñač, moraju biti dostavljene u origi-nalu i
prevedene na crnogorski jezik (osim ako su ponuñači
sa bivšeg srpsko-hrvatskog govornog područja) kao i
ovjerene od strane ovlašćenih prevodioca.
Prevedena dokumentacija bez pečata i ovlašćenja
ovlašćenog prevodioca neće biti razmatrana.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
36/72
4.7. PRILOG VII – Nacrt ugovora
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
37/72
UGOVOR
ZA PRUŽANJE USLUGE IZRADE IDEJNOG PROJEKTA
UGOVORNE STRANE:
1. CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD,
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, Crna Gora,ž.r. 510-27152-64; PIB 02751372; PDV
reg. br. 30/31-08688-3, kojuzastupa Izvršni direktor Ljubo Knežević, dipl.el.ing. (u daljem tekstu:
NARUČILAC)
2. ______________________, koga zastupa ________________ (u daljem tekstu: IZVRŠILAC).
I PREDMET UGOVORA
Član 1
Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge izrade Idejnog projekta, prema Pozivu za javno nadmetanje
broj 08/13od 27.03.2013.godinei Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______
godine i prema ponudi Izvršioca sa sledećim opisom usluga: izrada idejnog projekta za izgradnju
dionice kablovskog voda 110 kV, i rekonstrukciju nadzemnog voda 110 kV, buduće veze 110 kV
izmeñu TS 220/110/35 kV Podgorica 1 i TS 110/10 kV Podgorica 4.
Član 2
Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema
Specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi br. ___________ od __________ godine koja čini sastavni dio
Ugovora.
Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, na
iznos od ________ eura, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se
plaćanje vrši.
II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
Član 3
Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ________ € (i slovima:
________________). U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.
Naručilac će plaćanje ugovornih obaveza izvršiti uplatom na račun izvršioca _____________u roku
od 30 (trideset dana) dana od primopredaje završenih projekata i ispostavljanja fakture od strane
izvršioca.
U cilju obezbjeñenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom,
o urednom plaćanju dospjelih obaveza,kojom se obezbjeñuje uredno plaćanje obaveza iz javnih
nabavki
Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
38/72
III ROK
Član 4
Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.
Izvršilac je dužan da dostavi radnu verziju projekta u 4 primjerka štampane verzije i jedna elektronska
u roku od 80 dana od dana potpisivanja ugovora u skladu sa članom 6. ovog Ugovora. CGES će
izvršiti reviziju u roku od 25 dana, nakon čega će izvršilac dostaviti konačnu verziju projekta u roku
od 15 dana u 4 primjerka štampane verzije i jednu elektronsku.
Ovaj Ugovor se primjenjuje oddana potpisivanja Ugovora.
IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
Član 5
Izvršilac se obavezuje:
• da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima,
normativima i standardima za ovu vrstu posla i ovim Ugovorom.
• da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
• da rukovodi izvršenjem svih usluga;
• da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
• da odmah, po zahtjevu revizione Komisije, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u
obavljanju posla;
• da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.
Član 6
Naručilac se obavezuje:
• Imenuje vršioca revizije, koja će obaviti tehničku kontrolu predmetne dokumentacije
V RASKID UGOVORA
Član 7
Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao
svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom:
• U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa
od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.
Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove
Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se
Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
39/72
VI OSOBLJE IZVRŠIOCA
Član 8
Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u
tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pismenog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog,
obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.
Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa
premještanjem ili zamjenom osoblja.
GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA
Član 9
Izvršilac se obavezuje da Naručiocu preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju
banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___10___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom
vaznosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka iz clana 4 ovog Ugovora i koju Naručilac
može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.
Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko
korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.
Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog
ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.
Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima.
VI OSTALE ODREDBE
Član 10
Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 3 (tri)
godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog
Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.
Član 11
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati
da riješe sporazumno.
Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo uz prethodno pisani sporazum strana ugovora,
koji se kao aneks prilaže ovom ugovoru.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
40/72
Član 12
Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su dva (2)
primjerka za Izvršioca a 5 (pet) za Naručioca.
ZA NARUČIOCA
ZA IZVRŠIOCA
___________________________
CGES AD Podgorica
_____________________
Poziv br. 08/13
41/72
UGOVOR
ZA PRUŽANJE USLUGE IZRADE IDEJNOG PROJEKTA
UGOVORNE STRANE:
1. CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD,
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, Crna Gora,ž.r. 510-27152-64; PIB 02751372; PDV
reg. br. 30/31-08688-3, kojuzastupa Izvršni direktor Ljubo Knežević, dipl.el.ing. (u daljem tekstu:
NARUČILAC)
2. ______________________, koga zastupa ________________ (u daljem tekstu: IZVRŠILAC).
I PREDMET UGOVORA
Član 1
Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge izrade Idejnog projekta, prema Pozivu za javno nadmetanje
broj 08/13 od 27.03.2013.godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______
godine i prema ponudi Izvršioca sa sledećim opisom usluga: izrada idejnog projekta ugradnje novog
transformatora 30MVA u TS Nikšić.
Član 2
Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema
Specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi br. ___________ od __________ godine koja čini sastavni dio
Ugovora.
Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, na
iznos od ________ eura, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se
plaćanje vrši.
II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
Član 3
Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ________ € (i slovima:
________________). U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.
Naručilac će plaćanje ugovornih obaveza izvršiti uplatom na račun izvršioca _____________u roku
od 30 (trideset dana) dana od primopredaje završenih projekata i ispostavljanja fakture od strane
izvršioca.
U cilju obezbjeñenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom,
o urednom plaćanju dospjelih obaveza,kojom se obezbjeñuje uredno plaćanje obaveza iz javnih
nabavki
Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
42/72
III ROK
Član 4
Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.
Izvršilac je dužan da dostavi radnu verziju projekta u 4 primjerka štampane verzije i jedna elektronska
u roku od 80 dana od dana potpisivanja ugovora u skladu sa članom 6. ovog Ugovora. CGES će
izvršiti reviziju u roku od 25 dana, nakon čega će izvršilac dostaviti konačnu verziju projekta u roku
od 15 dana u 4 primjerka štampane verzije i jednu elektronsku.
Ovaj Ugovor se primjenjuje oddana potpisivanja Ugovora.
IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
Član 5
Izvršilac se obavezuje:
• da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima,
normativima i standardima za ovu vrstu posla i ovim Ugovorom.
• da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
• da rukovodi izvršenjem svih usluga;
• da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
• da odmah, po zahtjevu revizione Komisije, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u
obavljanju posla;
• da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.
Član 6
Naručilac se obavezuje:
• Imenuje vršioca revizije, koja će obaviti tehničku kontrolu predmetne dokumentacije
V RASKID UGOVORA
Član 7
Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao
svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom:
• U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa
od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.
Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove
Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se
Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
43/72
VI OSOBLJE IZVRŠIOCA
Član 8
Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u
tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pismenog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog,
obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.
Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa
premještanjem ili zamjenom osoblja.
GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA
Član 9
Izvršilac se obavezuje da Naručiocu preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju
banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___10___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom
vaznosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka iz clana 4 ovog Ugovora i koju Naručilac
može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.
Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko
korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.
Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog
ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.
Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima.
VI OSTALE ODREDBE
Član 10
Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 3 (tri)
godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog
Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.
Član 11
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati
da riješe sporazumno.
Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo uz prethodno pisani sporazum strana ugovora,
koji se kao aneks prilaže ovom ugovoru.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.
Član 12
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
44/72
Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su dva (2)
primjerka za Izvršioca a 5 (pet) za Naručioca.
ZA NARUČIOCA
ZA IZVRŠIOCA
___________________________
CGES AD Podgorica
_____________________
Poziv br. 08/13
45/72
UGOVOR
ZA PRUŽANJE USLUGE IZRADE IDEJNOG PROJEKTA
UGOVORNE STRANE:
1. CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD,
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, Crna Gora,ž.r. 510-27152-64; PIB 02751372; PDV
reg. br. 30/31-08688-3, kojuzastupa Izvršni direktor Ljubo Knežević, dipl.el.ing. (u daljem tekstu:
NARUČILAC)
2. ______________________, koga zastupa ________________ (u daljem tekstu: IZVRŠILAC).
I PREDMET UGOVORA
Član 1
Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge izrade Idejnog projekta, prema Pozivu za javno nadmetanje
broj 08/13 od 27.03.2013.godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj _______ od ______
godine i prema ponudi Izvršioca sa sledećim opisom usluga: izrada idejnog projekta za izgradnju
DV110kV Virpazar – Ulcinj.
Član 2
Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema
Specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi br. ___________ od __________ godine koja čini sastavni dio
Ugovora.
Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, na
iznos od ________ eura, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se
plaćanje vrši.
II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
Član 3
Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi ________ € (i slovima:
________________). U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.
Naručilac će plaćanje ugovornih obaveza izvršiti uplatom na račun izvršioca _____________uroku od
30 (trideset dana) dana od primopredaje završenih projekata i ispostavljanja fakture od strane
izvršioca.
U cilju obezbjeñenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom,
o urednom plaćanju dospjelih obaveza,kojom se obezbjeñuje uredno plaćanje obaveza iz javnih
nabavki
Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
46/72
III ROK
Član 4
Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.
Izvršilac je dužan da dostavi radnu verziju projekta u 4 primjerka štampane verzije i jedna elektronska
u roku od 180 dana od dana potpisivanja ugovora u skladu sa članom 6. ovog Ugovora. CGES će
izvršiti reviziju u roku od 30 dana, nakon čega će izvršilac dostaviti konačnu verziju projekta u roku
od 20 dana u 4 primjerka štampane verzije i jednu elektronsku.
Ovaj Ugovor se primjenjuje oddana potpisivanja Ugovora.
IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA
Član 5
Izvršilac se obavezuje:
• da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima,
normativima i standardima za ovu vrstu posla i ovim Ugovorom.
• da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
• da rukovodi izvršenjem svih usluga;
• da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
• da odmah, po zahtjevu revizione Komisije, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u
obavljanju posla;
• da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.
Član 6
Naručilac se obavezuje:
• Imenuje vršioca revizije, koja će obaviti tehničku kontrolu predmetne dokumentacije
V RASKID UGOVORA
Član 7
Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao
svoje obaveze u rokovima i na način predvidjen Ugovorom:
• U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa
od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude Izvršioca.
Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove
Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se
Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
47/72
VI OSOBLJE IZVRŠIOCA
Član 8
Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u
tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pismenog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog,
obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.
Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa
premještanjem ili zamjenom osoblja.
GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA
Član 9
Izvršilac se obavezuje da Naručiocu preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju
banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos ___10___ % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom
vaznosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka iz clana 4 ovog Ugovora i koju Naručilac
može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.
Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko
korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.
Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog
ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.
Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim
odnosima.
VI OSTALE ODREDBE
Član 10
Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 3 (tri)
godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog
Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.
Član 11
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati
da riješe sporazumno.
Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo uz prethodno pisani sporazum strana ugovora,
koji se kao aneks prilaže ovom ugovoru.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.
Član 12
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
48/72
Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su dva (2)
primjerka za Izvršioca a 5 (pet) za Naručioca.
ZA NARUČIOCA
ZA IZVRŠIOCA
___________________________
_____________________
Pravna pouka
Ukoliko smatraju da su im tenderskom dokumentacijom, povrijeñena prava i na pravu zasnovani
interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih
nabavki u roku od 10 dana od dana izvršenog uvida, odnsono otkupa i preuzimanja tenderske
dokumentacije.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
49/72
II KNJIGA II
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
50/72
Predmet javne nabavke su usluge po partijama:
PARTIJA 1.izrada idejnog projekta za izgradnju dionice kablovskog voda 110 kV, i rekonstrukciju
nadzemnog voda 110 kV, buduće veze 110 kV izmeñu TS 220/110/35 kV Podgorica 1 i TS 110/10
kV Podgorica 4, CPV šifra 74232310- 0 usluge projektovanja elektroenergetskih sistema;
PARTIJA 2.izrada idejnog projekta ugradnje novog transformatora 30MVA u TS Nikšić, CPV šifra
74232310-0 usluge projektovanja elektroenergetskih sistema;
PARTIJA 3. izrada idejnog projekta za izgradnju DV 110kV Virpazar – Ulcinj, CPV šifra
74232310-0 usluge projektovanja elektroenergetskih sistema.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
51/72
PARTIJA 1.
PROJEKTNI ZADATAK
za izradu Idejnog projekta, za izgradnju dionice kablovskog voda 110kV,
i rekonstrukciju nadzemnog voda 110kV,
buduće veze 110 kV izmeñu TS 220/110/35kV Podgorica 1 i TS 110/10kV Podgorica 4
I OPŠTI PODACI:
1. Investitor:
Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
2. Objekat:
Veza 110kV izmeñu TS 220/110/35kV Podgorica 1 – TS 110/10
kV Podgorica 4
3. Značaj objekta
Obostrano napajanje električnom energijom TS Podgorica 4. koja
se sada jednostrano napaja iz Podgorice 2
4. Naziv projekta:
Idejni projekat, za izgradnju dionice kablovskog voda 110kV,i
rekonstrukciju nadzemnog voda 110kV, buduće veze 110 kV
izmeñu TS 220/110/35kV Podgorica 1 i TS 110/10kV Podgorica
4
5. Obim i opis radova:
Projekat treba da obuhvati:
1. Rekonstrukciju nedemontiranog DV 110 kV Podgorica 1 –
Budva, dionica Podgorica 1 –Vranići stub br.12. Na mjesto
stuba br.12 projektuje se novi krajnji zatezni stub sa pet
konzola, na kojem vazdušni vod prelazi na podzemni
kabalovski vod.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
52/72
2. Podzemni kabalovski 110 kV vod Vranići (stub broj 12) –
Podgorica 4.
6. Izgradnja objekta:
u jednoj etapi
II
REKONSTRUKCIJA DV
110kV
PODGORICA 1- VRANIĆI
(STUB BROJ 12)
1. Izbor trase
Po postojećoj trasi DV 110 kV Podgorica 1 – Budva, dionica
Podgorica 1 – Vranići(stub broj 12).
2. Dužina trase:
oko 2650 m
3. Početna tačka:
TS 220/110/35 kV Podgorica 1
4. Krajnja tačka:
Novoprojektovani stub broj 12 DV 110 kV Podgorica 1 – Budva
5. Klimatski uslovi:
-pritisak vjetra:
90 daN/m²
-dodati teret:
1 x 0,18 √d daN/m
-maksimalna temperatura
okoline:
+40ºC
-minimalna temperatura
okoline
- 15ºC
-srednja godišnja temperatura:
+20ºC
-broj grmljavinskih dana
godišnje:
49
-zaštita od udara groma
računati sa tjemenom strujom udara groma od 40 kA
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
53/72
7. Stubovi
Postojeći čelično-rešetkasti za jednosistemski vod tipa jelka i to:
−
−
−
od stuba br. 1 do stuba br. 8 – prenapregnute dijagonale
"tip N"; izgrañeni 1961. godine
od stuba br.9 do stuba br. 12 – klasični "I tip"; izgrañeni
1967. Godine
na mjesto stuba br.12 projektuje se novi krajnji zatezni
stub sa pet konzola, na kojem vazdušni vod prelazi na
podzemni kabalovski vod.
- Zaštita od korozije
Predvidjeti antikorozivnu zaštitu postojeće stubne konstrukcije
farbanjem a u slučaju potrebe zamjene pojedinih elemenata, iste
zamijeniti vruće cinkovanim profilima.
- Uzemljenje
Postojeće okruglo željezo Fe – Zn Ø 10mm
- Dodatni zahtjevi
Predvidjeti zamjenu oštećenih i ugradnju nedostajućih elemenata
stubne konstrukcije.
8. Temelji
Postojeći armirano betonski raščlanjeni. Provjeriti nosivost
postojećih temelja na nove uslove.
9. Provodnik:
Postojeći:
-materijal i nazivni presjek:
Al/Fe 150/25 mm²
-maksimalno radno naprezanje:
9 daN/mm²
- temperatura provodnika za
provjeru sigurnosnih visina i
udaljenosti:
+40ºC
-maksimalna temperatura
provodnika:
+80ºC
Novi:
-tip,materijal i nazivni presjek:
provodnik koji dozvoljava strujnu opteretljivost minimum kao
provodnik Al/Fe 240/40mm2 ,kao i prema uslovima na trasi
-maksimalno radno naprezanje:
Odabrati ga tako da se ne povećavaju sile na postojeće stubove
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
54/72
- ugib provodnika:
Isti ili manji od ugiba postojećeg provodnika
10. Zaštitno uže:
Postojeće:
- materijal i nazivni presjek:
Fe 50mm2
- maksimalno radno naprezanje:
24 daN/mm²
Novo:
- materijal i nazivni presjek:
OPGW – kriterijum za izbor presjeka su termička provjera užeta
statička provjera stubova
- jednofazna struja kratkog spoja u
blizini TS Podgorica 1 prema Ik1f“=41.0033 kA, Ik1f’=40.1628 kA, Ik1f=35.692 kA
Studiji razvoja prenosne mreže za
2025. god.
- jednofazna struja kratkog spoja u
blizini TS Podgorica 4 prema Ik1f“=31.3200 kA, Ik1f’=30.8493 kA, Ik1f=28.1560 kA
Studiji razvoja prenosne mreže za
2025. god.
- maksimalno radno naprezanje:
uskladiti sa maksimalnim radnim naprezanjem provodnika i
odrediti tako da je ugib u opsegu od 0 do 40ºC manji od ugiba
provodnika
- optičke spojne kutije:
predvidjeti tačan raspored spojnih kutija
- optička vlakna
48 monomodnih optičkih vlakana (24 ITU-T G.652D i 24 ITU-T
G.655)
11. Izolatorski lanci i spojna
oprema
Predvidjeti kompletnu zamjenu
- izolatori:
prema IEC 60305 tip U 120B
- stepen zagañenosti:
I stepen (strujna staza 16 mm/kV)
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
55/72
-ovjesna i spojna oprema:
Odgovarajuća, prema odabranom tipu izolatora, provodnika i tipu
zaštitnog užeta.
12. Položaj konzola postojećeg Gledano iz pravca Podgorice 1 srednja konzola je desno.
voda:
13. Postojeći nedemontirani
Godina puštanja u pogon je 1967.
DV 110 kV Podgorica1-Budva
dionica TS Podgorica 1- stub br.
18 je bez napona.
III PODZEMNI KABLOVSKI
VOD:
1.Podaci o kablu:
Jednožilni, 110kV, tip Al/XLPE/Cu foil/PE 1000/150mm2
2.Trasa kablovskog voda:
Trasa kablovskog voda je definisana izvještajem Stručne radne
grupe formirane Odlukom br. 12735 od 25.11.2011.godine.
3.Kablovski priključci:
Kablovski vod se priključuje jednim krajem na vazdušni vod u
mjestu Vranići (stub broj 12) sa odvodnicima prenapona na
konzolama stuba.
Drugi kraj podzemnog kablovskog voda 110 kV se uvodi na
portale dalekovodnog polja 110kV u TS 110/10 kV Podgorica 4.
4.Podaci o ambijentu:
• Maksimalna temperatura tla: 25°C
• Termička otpornost tla:
1,5°Cm/W
Za proračunsku brzinu vjetra koristiti parametre dobijene iz
Republičkog hidrometereološkog zavoda Crne Gore
5.Dužina trase:
Oko 2500m
6.Podaci o kablovskim
spojnicama:
ABB, SMPGB-C PAL 1702 ili slične
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
56/72
7.Podaci o kablovskim
završnicama:
8.Podaci o odvodnicama
prenapona:
ABB, APECB 1452 ili slične
ABB, EXLIM Q-E, Q102-EM123 ili slični
9.Prenosna snaga:
125 MVA
10.Dimenzionisanje plašta
Plašt treba na podnese struju min 40 kA (0.5 sec)
11.Pogonski uslovi:
Naznačeni napon voda:
110 kV
Maksimalni pogonski napon voda:
123 kV
Podnosivi udarni napon vodova: 550 kV
Stepen izolacije:
Li550 AC230
Uzemljenje mreže 110 kV:
direktno
12.Način polaganja kablovskog Vod se polaže u rovu u formaciji tri jednožilna kabla u
tjemenima trougla.
voda:
Dubina polaganja kablova je 1,5 m do centra formacije, osim na
mjestima ukrštanja sa postojećim podzemnim instalacijama i
prelazom ispod puta. Rezervnu dužinu obezbijediti vijuganjem
kablova.
13.Uzemljenje:
• Kablovske glave i odvodnici prenapona, kao i čelična
konstrukcija se uzemljuju na postojeći uzemljivač trafostanice i
na novoprojektovani uzemljivač stuba br.12
14.Čelična konstrukcija:
Za TS 110/10kV Podgorica 4:
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
57/72
• Izvršiti proračun sila na postojećem portalu i eventualna
ojačanja istog.
• Isprojektovati nosače kablovskih glava i odvodnika prenapona
15.Armirano betonske
konstrukcije:
U TS 110/10kV Podgorica 4 isprojektovati:
• Temelje nosača kablovskih glava i odvodnika prenapona
Na kablovskoj trasi isprojektovati:
• Prolaze i ukrštanja saputevima, stazama i dgugim instalacionim
vodovima( vodovod, kanalizacija,ptt,elektro i dr.).
16.Način i obezbjeñenje iskopa:
Predvidjeti iskop rova prema prostorno ograničavajućim
faktorima, uslovima postojeće tehničke infrastrukture, i izvještaju
o geotehničkim istraživanjima terena.
Projektom specificirati grañevinske radove sa svim opisima i
karakterističnim detaljima iskopa rova. Predvidjeti obezbeñenje
iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od:
• mjesta i dubine iskopa;
• udaljenosti postojećih stambenih i drugih nadzemnih i
podzemnih objekata od iskopa.
Posebno predvideti bezbjedno odvijanje saobraćaja i pješaka
tokom izvoñenja radova duž trase kablovskog voda.
17.Ispuna rova:
Ispunu kablovskog rova predvideti u skladu sa odgovarajućim
uslovima, naročito vodeći računa o strukturi i sastavu posteljice
kabla, kako bi se obezbijedila odgovarajuća toplotna provodnost
18.Optički podzemni kablovi:
Projektovati podzemni kabal sa 48 vlakana.
Predvidjeti polaganje optičkog kabla u PE cijevi ∅ 40mm u
istom rovu sa energetskim kablom u skladu sa tehničkim
uslovima za polaganje optičkih kablova.
• Planirati postavljanje i rezervne cijevi∅ 40mm
• Optički podzemni kabal se uvodi u spojnu kutiju na stubu br.
12, kao i u završnu optičku kutiju koja je smještena u
telekomunikacionoj prostoriji u TS Podgorica 4.
19.Monitoring sistem:
Projektant treba da predloži tehničko rešenje za mjerenje srednje
temperature plašta kablovskih vodova, imajući u vidu prelazak
kablovskog voda na vazdušni vod.
CGES AD Podgorica
•
•
Poziv br. 08/13
58/72
Za povezivanje elemenata monitoring sistema predvidjeti
polaganje singlmodnog optičkog kabla (FO SM) sa 48 vlakana.
Na krajevima podzemnog optičkog kabla ostaviti dovoljnu
rezervu.
Predvidjeti
zatvaranje
krajeva
optičkih
kablova
termoskupljajućim kapama radi sprečavanja prodora vlage u kabl.
IV TEHNIČKI PROPISI I
USLOVI ZA
PROJEKTOVANJE:
Projekat uraditi u skladu sa:
-Zakonom o ureñenju prostora i izgradnji objekata, (Sl.list CG br.
51/08;40/10;34/11)
-Zakonom o energetici ( SL.list CG br. 28/10)
-Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV
(Sl.list SFRJ br. 68/88 i Sl.list SRJ br. 18/92)
-IEC, JUS i ostalim standardima za ovu vrstu opreme (kabal,
užad, ovjesna oprema, izolatori i dr.)
- Važeći zakoni, propisi i standardi za projektovanje podzemnih
vodova
V POSEBNI ZAHTJEVI:
1.Idejni
sadrži:
projekat
treba
da -Geodetski snimak postojeće trase dalekovoda, na osnovu
kojeg će se dobiti uvid o novoizgañenim objektima.
-Tehno ekonomsku analizu mogućnosti korišćenja
postojećih stubova, sa provodnicima koji imaju propusnu
moć reda propusne moći užeta AL/Fe 240/40mm² i
zaštitnim užetom OPGW, vodeći računa o starosti stubova,
dužini voda, prelazu voda sa vazdušnog na podzemni
kabalovski vod, kao i o strujama kratkog spoja.(Investitor
posjeduje Glavni projekat DV 110 kV Podgorica – Budva).
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
59/72
-Elektro i grañevinski dio u kojima će biti dati tehnički opisi i
proračuni osnovnih elemenata dalekovoda i kablovskog voda,
specifikacije materijala i opreme sa predmjerom i predračunom
radova dr. U skladu sa važećim propisima.
- Izvještaj o geomehaničkim karakteristikama terena.
PRILOZI:
-Izvještaj Komisije formirane Odlukom direktora br.12735 od 25.11.2011.godine
-DUP Tološi I
-DUP Tološi II
-Kopija katastarskog plana Malog brda I Zagoriča,
-DUP Blok VI spojen sa Sadinama.
Podgorica, Februar 2013.godine.
DIREKTOR,
Branko Knežević,dipl.el.ing.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
60/72
PARTIJA 2.
PROJEKTNI ZADATAK
za izradu Idejnog projekta zamjene postojećeg transformatoraT1 110/35kV,3x10MVAproizvodnje
ELEKTROBAO LINC, novom transformatorskom jedinicom 110/35, 40M(63)MVA u TS Nikšić
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
61/72
1.
RAZLOG ZAMJENE
Prenosna mreže u Crnoj Gori počela je sa razvojem 1955 godine izgradnjom TS 110/35 kV Nikšić. Ova
trafostanica je i u prvoj fazi izgradnje imala ugrañenu transformaciju od tri monofazne jedinice snage od
po 10MVA. Kasnije je rastom potrošnje pojavila se potreba za ugradnjom drugog transformatora
110/35kV, 31.5MVA koji je kasnije zamijenjen sa novom jedinicom od 63MVA. Kako je transformator
3x10MVA u eksploataciji više od 50 godina, a postojeća TS Nikšić predstavlja osnovno napajanje
područja Nikšića kao dio navećeg prioriteta za rekonstrukciju je zamjena transformatora 110/35kV,
3x10MVA novom jedinicom u cilju obezbjeñivanja pouzdanog i sigurnog napajanja potrošača.
2.
3.
OPŠTI PODACI
2.1.
Naziv objekta: TS 110/35 kV NIKŠIĆ
2.2.
Investitor : Crnogorski elektroprenosni sistem AD - Podgorica
2.3.
Naziv projekta:
2.4.
Idejni projekat zamjene postojećeg transformatora T1110/35kV, 3x10MVA
proizvodnje ELEKTROBAO LINC, novom transformatorskom jedinicom
110/35kV, 40M(63)MVA
Mjesto ugradnje: TS 110/35kV NIKŠIĆ, na mjesto postojećeg transformatora T1, 3x10MVA.
TEHNIČKI PODACI O POSTROJENJU-postojeće stanje
3.1.
Transformacije
• Odnos transformacije:110± 10x1,5% / 36.75 / 10,5 kV
• Snaga transformacije:93MVA (3x10 + 63 MVA) za napajanje distributivnih potrošača i
Snaga transformacije: 126 MVA ( 63+63 MVA) za napajanje potrošača Željezare Nikšić
3.2.
POSTROJENJE 110kV
• Tip postrojenja: spoljašnje , klasične izvedbe, izolovano vazduhom
• Sistem sabirnica: dva sistema glavnih sabirnica izvedenih užadima Cu 2x3x240mm2
• Način uzemljenja: mreža 110kV direktno uzemljena
• Veze u poljima izvedene Cu užadima
3.3.
POSTROJENJE 35kV
Postrojenje 35kV je unutrašnje, klasične izvedbe, smješteno u komandno-pogonskoj zgradi
trafostanice
3.4.
Pogonski naponi: 110 , 35 kV AC
3.5.
Pomoćni naponi (naponi sigurnosnog napajanja, upravljanja i signalizacije): 400/230 V AC i
220V DC
3.6.
Oprema koja se mijenja:
•
postojeći
transformator
T1
110±12x1.33%/36.75/10.5kV,
proizvodnje ELEKTROBAO LINC
Oprema koja se ugrañuje:
novi transformator T1 110±10x1.5%/36.75/10.5kV, 40(63)MVA
Mjesto ugradnje:
3.7.
3x10MVA
Novi transformator se ugrañuje na mjestu postojećeg transformatora T1,3x10MVA
proizvodnje ELEKTROBAO LINC
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
62/72
4.
OBAVEZE PROJEKTANTA PRI IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
Idejni projekat mora biti urañen u skladu sa svim važećim propisima IEC , JUS IEC i
tehničkim preporukama za izradu investiciono-tehničke dokumentacije.
Idejni projekat mora biti u svemu usklañen sa postojećom tehničkom dokumentacijom i
izvedenim stanjem na trafostanici na kojoj se radi zamjena.
Projektant je dužan, u mjeri u kojoj je to moguće, da koristi postojeća rješenja i opremu.
Projekat treba da sadrži, meñusobno usaglašen elektromontažni i grañevinski dio.
ELEKTROMONTAŽNI DIO
5.1.
Projektant je obavezan dati tehnički opis sa neophodnim proračunima i provjerom opreme
110i 35kV u pripadajućem polju transformatora T1, uključujući i slučaj preopterećenja
transformatora od 20%.
5.2.
Proračun provjere opreme uraditi za dvije varijante i to:
• snagu transformatora od 40MVA i,
• snagu transformatora od 63MVA
5.3.
Dispoziciono rešenje novog transformatora, rešenje veza 110 i 35kV , rešenje uzemljenja
neutralne tačaketransformatora i uzemljenja transformatorskog suda.
5.4.
U grañevinskom dijelu projekta riješiti temelje i kade za transformatore T1 i T2 od 63MVA.
Takoñe riješiti smještaj i kapacitet uljne jame za prihvat ulja iz t ransformatora
jer
u
predhodnom periodu nijesu izgeañene.
6.
GRAðEVINSKI DIO
6.1.
6.2.
Temelji energetskog transformatora satransformatorskom kadom
Novi transformatorT1 se ugrañuje na mjesto postojećeg koji se sastoji od tri zasebne
monofazne jedinice postavljene na posebnim temeljima.
Za potrebe zamjene ovih zasebnih jedinica novim energetskim transformatorom projektant je
dužan da predloži rešenje sa izgradnjom novih temelja za ugradnju transformatora snage
63MVA, sa transformatorskom kadom. Temelje transformatora i tranformatorsku kadu
predvidjeti od armiranog betona. Na temeljima transformatora predvidjeti ugradnju šina za
navoz transformatora. Temelje transformatora i šine izraditi izvantran sformatorske kade do
potpornog zida uzglavnu saobraćajnicu da bi se bezbjedno i lako izvršio transport
transformatora na stalno mjesto i eventualno uklanjanje sa istog. Transformatorska kada treba
da bude vodonepropusna, zapremine definisane za prijem cjelokupnog ulja jednog
transformatora u havarisjkom slučaju.Transformatorsku kadu opremiti čeličnom rešetkom
(vrućecinčanom) nacijeloj površini kade i iznad rešetke slojem krupnogranulisanog šljunka (
d= 15 - 20cm). Nivo šljunka treba da bude 5cm ispod gornje kote temelja transformatora.
Osim ovih, potrebno je projektovati: temelje transformatora, transformatorsku kadu i uljnu
kanalizaciju za postojeći, susjedni energetski transformator T2. Ukupna masa ovog
energetskog transformatora iznosi 85.5t. Svi opisi dati gore u tekstu važe i za ovu
transformatorsku kadu.
Uljna jama I uljna kanalizacija
Prilikom izgradnje TS Nikšić I ugradnje opreme nije izgrañena uljna jama.Projektant je dužan
sagledati raspoloživi prostor TS i predložiti rešenje za izgradnju nove uljne jame.
Uljnu jamu predvidjeti armiranobetonsku vodonepropusnu prelivnog tipa sa uljnom
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
63/72
kanalizacijom od keramičkih ili PV cijevi odgovarajućeg pada od transformatorske kade do
jame. Kapacitet uljne jame odrediti prema količini ulja u transformatoru koji se ugrañuje
(predlog: kapaciteta tolikog da da primi svo ulje koje bi eventualno isteklo izjednog
transformatora uvećanog za približno15%). Planirati povezivanje obje transformatorske kade
na istu uljnu jamu.Zapreminu uljne jame je potrebno odrediti prema transformatorskoj kadi sa
transformatorom sa većom količinom ulja.Količina ulja koja staje u susjednom energetskom
transformatoru iznosi: 18t
U uljnoj jami je potrebno predvidjeti odgovarajući separator ulja. Uljnu jamu opremiti
potrebnim revizionim sahtom, penjalicama, cijevi za uliv ulja i oduškom za isparenje.
Uljna jama zahtijeva potpunu zaštitu od korozije i hidroizolaciju.
Riješiti odvoñenje atmosverskih voda iz uljne jame (upojni bunar).
S obzirom da je moguće da će se jedan dio uljne kanalizacije postaviti ispod glavne pristupne
saobraćajnice, voditi računa o sigurnosti uljne kanalizacije u odnosu na transport teških tereta
saobraćajnicom iznad. Glavnom pristupnom saobraćajnicom će se vršiti transport energetskih
transformatora punih ulja i vučnim vozilom (tereti do 120t)
6.3.
6.4.
Kablovski kanali
Na jednom dijelu platoa će biti neophodno uklanjanje postojećih kablovskih kanala pa je
neophodno za stalni smještaj optičkih ienergetskih kablova projektovati nove kablovske kanale
ili postavljanje istih u PV cijevima odovarajućeg prečnika. Voñenje kablova ispod
saobraćajnica i transportnih staza predvidjeti kroz betonske ili plastične cijevi odgovarajuće
gprečnika koje su ukopane na odgovarajuću dubinu u betonskoj zaštitii osigurane AB pločom
zbog transporta teških tereta saobraćajnicom iznad. Predvidjeti odgovarajuće kablovske regale
zavoñenje kablova u kablovskim kanalima. Kablovski regali moraju biti adekvatno
antikorozivno zaštićeni.
Zidovi i dno kablovskih kanala treba da budu napravljeni od armiranog betona. Dno
kablovskih kanala treba da bude u odgovarajućem padu (1-3 %). Poklopci kablovskih kanala
pomasi i površini treba da budu napravljeni od armiranog betona i takvi da bude omogućeno
lako uklanjanje istih u slučaju potrebe. Na djelovima kanala koji, eventualno, prelaze preko
transportnih staza zidovi kablovskih kanala na mjestima oslanjanja poklopaca treba da budu
ojačani u betoniranim čeličnim L profilima a poklopci čelični, dimenzionirani na terete za koje
će biti dimenzionirana saobraćajnica.
Svi vidljivi metalni dijelovi koji se ugrañuju u kablovske kanale uključujući i regale za
kablove moraju biti adekvatno antikorozivno zaštićeni.
Riješiti odvod eventualno nakupljenih padavina u kablovskim kanalima.
7.
PRILOZI
7.1.
7.2.
Podatke o snagama i strujama kratkog spoja (Prilog 1)
Jednopolnašema TS 110/35kV Nikšić.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
64/72
Investitor će na zahtjev projektanta obezbijediti potrebnu dokumentaciju i to:
8.1.
Projektnu dokumentaciju postojećeg stanja djelova postrojenja gdje se vrši zamjena.
Projektant je obavezan da sve podatke o postojećem stanju koji nijesu precizirani projektnim zadatkom, a
koji su neophodni za projektovanje snimi na licu mjesta.
Podgorica, decembar 2012.godine
8.
KOMISIJA ZA IZRADU PRPJEKTNOG ZADATKA
1. Minić Bogdan, dipl.el.ing.
2. Asanović Slavica, dipl.el.ing.
3. Šćepanović Jadranka, dipl.grañ.ing.
SAGLASAN:
Direktor Elektroprenos-a
Knežević Branko, dipl.el.ing.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
65/72
PARTIJA 3.
PROJEKTNI ZADATAK
za izradu Idejnog projekta za izgradnju DV 110kV Virpazar - Ulcinj
I OPŠTI PODACI:
1. Investitor:
Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
2. Objekat:
Dalekovod 110kV Virpazar - Ulcinj
3. Značaj objekta
Sigurnije napajanje električnom energijom
područja Ulcinja
4. Naziv projekta:
Idejni projekat za izgradnju dalekovoda 110kV
Virpazar – Ulcinj
5. Obim i opis radova:
Projektovati dalekovod naponskog nivoa 110kV od
TS 110/35kV Virpazar do TS 110/35kV Ulcinj
6. Izgradnja objekta:
u jednoj etapi
II TEHNIČKI PODACI:
1. Izbor trase
CGES AD Podgorica
Na osnovu Izvještaja br. 216 od 22.10.2012.g. kojeg je
obradilo preduzeće Lines d.o.o. Podgorica
Poziv br. 08/13
66/72
2. Dužina trase:
oko 44 km
3. Početna tačka:
Portal u TS 110/35 kV Virpazar
4. Krajnja tačka:
Portal u TS 110/35 kV Ulcinj
5. Klimatski uslovi:
prema podacima sa postojećih vodova, iskustvima
projektanta i investitora i podacima
hidrometeorološkog zavoda
-pritisak vjetra:
(60; 75; 90 i 110) daN/m²
-dodati teret:
(1; 1,6; 2,5; 4) x 0,18 √d daN/m
-maksimalna temperatura
okoline:
+40ºC
-minimalna temperatura
okoline
-15ºC
-srednja godišnja
temperatura:
+20ºC
-broj grmljavinskih dana
godišnje:
52
-zaštita od udara groma
računati sa tjemenom strujom udara groma od 40 kA
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
67/72
6. Stubovi:
-zaštita od korozije
7. Temelji:
Čelično-rešetkasti za jednosistemski vod, tipa jelka,
definisanih osnovnih karakteristika, ali ne i tipizirani za
odreñenog proizvoñača
Vruće cinčanje
Armirano betonski raščlanjeni
-podložni beton
min MB 10,
-beton
min MB 25,
-armatura:
RA 400/500, MA 500/560, GA 240/360 (za uzengije)
8. Uzemljenje:
-materijal uzemljivača:
okruglo željezo Fe-Zn ø10 mm
-izbor uzemljivača:
prema važećim Tehničkim propisima
-zaštita od udara groma
računati sa strujom udara groma 40 kA
-izolacioni nivo:
prema IEC, JUS i ostalim propisima za ovu vrstu opreme
9. Provodnik:
-materijal i nazivni presjek:
CGES AD Podgorica
Al/Fe 240/40 mm²
Poziv br. 08/13
68/72
-maksimalnoradno
naprezanje:
8 daN/mm²² (u priključnim rasponima na portale 5
daN/mm²)
-maksimalna temperatura
provodnika:
+80ºC
10. Zaštitno uže:
- materijal i nazivni presjek:
OPGW – kriterijum za izbor presjeka su termička
provjera užeta i statička provjera stubova
- jednofazna struja kratkog
spoja u TS 110/35kV Virpazar
prema
Studiji
razvoja
Ik1f“=11.5125kA, Ik1f’=11.4571kA, Ik1f=10.9349kA
prenosne mreže za 2025.
god.
- jednofazna struja kratkog
spoja uTS 110/35kV Ulcinj
prema
Studiji
razvoja
Ik1f“=5.9254kA, Ik1f’=5.9131kA, Ik1f=5.6350kA
prenosne mreže za 2025.
god.
-maksimalno radno
naprezanje:
uskladiti sa maksimalnim radnim naprezanjem
provodnika i odrediti tako da je ugib u opsegu od 0 do
40ºC manji od ugiba provodnika
- optičke spojne kutije:
predvidjeti tačan raspored spojnih kutija
- optička vlakna
48 monomodnih optičkih vlakana (24 ITU-T G.652D i 24
ITU-T G.655C)
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
69/72
11. Optički privodni sistemi u obraditi privodni optički kabal nemetalne konstrukcije
objektima:
za podzemno polaganjeod završnih spojnica na
portalu postrojenja do TK prostorija u zgradi, kao i
optički razdjelnik za povezivanje optičkih kablova
-tip kabla
optički kabal nemetalne konstrukcije za uvlačenje u
zaštitne cijevi prečnika 40 mm ili optički kabal
nemetalne konstrukcije za polaganje u zemlju ili
kablovske kanale
-kapacitetkabla
48 vlakana ( 24 G. 652 D + 24 G. 655 C)
-osnovne karakteristike
karakteristike treba usaglasiti sa
OPGW kabla za koji se radi privod
-optički razdjelnik
projektovati optički razdjelnik za uvod optičkih
privodnih kablova i pigtail-ove sa E 2000APC
konektorima
karakteristikama
kapacitet optičkih razdjelnika je 48, od čega jedan
panel kapaciteta 24 za vlakna tipa G 652 D, i drugi
kapaciteta 24 za vlakna tipa G655 C.
za montažu optičkih razdjelnika u TS Virpazar i TS
Ulcinj, predvidjeti korišćenje postojećih kabineta;
12. Izolatorski lanci:
- izolatori:
prema IEC 60305 tip U 120B
- stepen zagañenosti:
I stepen (strujna staza 16 mm/kV)
13. Ovjesna i spojna oprema:
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
70/72
- ovjesna oprema:
odgovarajuća prema odabranom tipu
izolatora,provodnika i zaštitnog užeta
- spojna oprema:
za provodnik kompresionog tipa, za zaštitno uže
prilagoñena užetu sa optičkim vlaknima
14. Zaštita od vibracija:
prigušivačima vibracija tip „Stockbridge" i/ili tipa
„Preformed rods“
III TEHNIČKI PROPISI I USLOVI
ZA PROJEKTOVANJE:
Idejni projekat uraditi u skladu sa:
PRILO
G:
-Zakonom o ureñenju prostora i izgradnji objekata,
(Sl.list CG br. 51/08;40/10;34/11)
-Zakonom o energetici ( SL.list CG br. 28/10)
-Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1 kV do 400 kV
(Sl.list SFRJ br. 68/88 i Sl.list SRJ br. 18/92)
Izvješta
j
br.
216 od
22.10.2
012.g.
kojeg
je
obradil
o
preduz
eće
Lines
d.o.o.
Podgo
rica
- IEC, JUS, EN, MEST EN i ostalim Pravilnicima i
standardima
IV POSEBNI ZAHTJEVI:
Idejni projekat
sadrži:
treba
da - Uzdužni profil i situaciju trase dalekovoda, a koji će se
uraditi na osnovu detaljnog geodetskog snimanja
terena, što je obaveza obrañivača ove tehničke
dokumentacije
-Elektro i grañevinski dio u kojima će biti dati tehnički
opisi i proračuni osnovnih elemenata dalekovoda,
specifikacije materijala i opreme sa predmjerom i
predračunom radova i dr., a sve u skladu sa važećim
zakonima u Crnoj Gori
Podgo
rica,
Februa
r 2013.
godine
- Izvještaj geologa za trasu dalekovoda
DIREKTOR,
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
71/72
Ljubo Knežević,dipl.el.ing.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/13
72/72
Download

Poziv br. 08/13.pdf