Apoteka Subotica
Matije Gupca 26.
24000 Subotica
Broj:II-11/473-1
Datum: 07.02.2014.
Predmet: Odgovori na pitanja za javnu nabavku dobara - Javna nabavka farmaceutskih proizvoda, šifra
33600000 - lekovi lista A i A1/RFZO, lekovi lista D/RFZO, medicinsko-tehnička pomagala/RFZO, redni
broj JN 1/14/OP (u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama) po zahtevu potencijalnog
ponuñača
PITANJE:
Poštovana,
Obraćam Vam se u ime firme SALVUS International, molbom za izmenu naziva proizvoñača za partije
897 i 917 u Javnoj nabavci 1/14/OP.
Naime, SALVUS International je zastupnik kompanije Bionime Corporation na tržištu Srbije, a čije su
lancete i test trake za merenje šećera u krvi navedene u partijama 897 i 917. U konkursnoj dokumentaciji
je navedeno da je proizvoñač Bionime lanceta i test traka kompanija YPSOMED, što ne odgovara istini.
SALVUS International je, takoñe, zastupnik kompanije YPSOMED za program insulinskih igala, pa
verujemo da je to uzrok previdu.
Stoga Vas ljubazno molimo da u tabeli tehničke specifikacije za Javnu nabavku 1/14/OP, u koloni E, u
partijama 897 i 917 umesto kompanije YPSOMED unesete ime kompanije Bionime Corporation.
ODGOVOR:
Hvala na sugestiji, i obaveštavamo Vas da je greškom upisan kompanija YSOMED umesto BIONIME
CORPORATION. Biće izvršena korekcija u Tabeli – Tehnička specifikacija.
Dostavljeno ponuñaču, objavljeno na sajtu Apoteke Subotica i Portalu javnih nabavki dana 07.02.2014.
godine.
Apoteka Subotica
Komisija za javnu nabavku
Download

Pitanje i odgovor za javnu nabavku dobara