OPŠTINA TUTIN
Husein-bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin
Radovi na izgradnji Osnovnih škola
OTVORENI POSTUPAK – OBLIKOVAN PO PARTIJAMA
JAVNA NABAVKA br. 404- 21/2014
Datum i vreme:
Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
07.07.2014. godine do 12,00 časova
Javno otvaranje:
07.07.2014. godine u 13,00 časova
Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem
tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u
postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29 I
104/2013), javna nabavka velike vrednosti broj 404-21/2014, Odluke o pokretanju postupka
javne nabavke broj 404-21/2014- od 04.06.2014. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za
javnu nabavku 404-21/2014-1 od 04.06.2014, pripremljena je:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku radova
Radovi na izgradnji Osnovnih škola JN br 404 - 21/2014
Konkursna dokumentacija sadrži:
Sadržaj konkursne dokumentacije
Opšti podaci o javnoj nabavci
Podaci o predmetu javne nabavke
Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje
ispunjenost tih uslova
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Obrazac ponude – Obrazac 1
Model ugovora
Prilog br.1 – Spisak izvedenih radova
Prilog br.1.1 – Potvrde naručioca
Obrazac troškova pripreme ponude Obrazac 2
Obrazac Izjave o nezavisnoj ponudi – Obrazac 3
Obrazac Izjave o poštovanju obaveza iz člana 75., stav 2.
Zakona – Obrazac 4
Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni – Obrazac 6
IZJAVA PONUĐAČA O OBAVEZI DOSTAVLjANjA MENICE ZA DOBRO IZVRŠENjE POSLA
IZJAVA PONUĐAČA O OBAVEZI DOSTAVLjANjA
NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU
MENICE
ZA
OTKLANjANjE
OVLAŠCENjE PREDSTAVNIKA PONUÐAČA
POTVRDA O PREUZIMANjU KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
2/67
I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu
Naručilac: Opština Tutin
Adresa: Husein-bega Gradaščevića 7,36320 Tutin
Internet stranica: www.tutin.rs
2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br. 404-21/2014 su radovi - Radovi na izgradnji Osnovnih škola
4. Cilј postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaklјučenja ugovora o javnoj nabavci.
5. Kontakt (lice ili služba)
Lice za kontakt:
Nermin Hot za pravna pitanja, telefon 020/811-035 lokal 116
Hasim Čalaković dipl.ing.građevine, za tehnička pitanja, telefon 020/811-035
E - mail adresa: [email protected] , fax: 020/811-035
Komunikacija u vezi sa dodatnim informacijama, pojašnjenjima i odgovorima vrši se na način
određen članom 20. Zakona. Zahtev za dodatne informacije, pojašnjenja, Ponuđač može dostaviti
na adresu Naručioca ili putem elektronske pošte [email protected] Traženje dodatnih
informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvolјeno.
II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br.404-21/2014 su radovi - Radovi na izgradnji Osnovnih škola
U opštem rečniku nabavke označena pod oznakom – 45000000 - građevinski radovi
2. Predmet javne nabavke je oblikovan u 2 partije.
Partija 1. Izgradnja Osnovne škole u selu Dobri Dub
Partija 2. Izgradnja Osnovne škole u u selu Baćica I Faza
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
3/67
III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I
OPIS DOBARA, NAČIN SPROVOĐENјA KONTROLE I OBEZBEĐIVANјA
GARANCIJE KVALITETA, ROK ISPORUKE DOBARA
Vrsta, tehničke karakteristike ( specifikacija ) i opis radova u svemu prema tabeli - obrascu
ponude odnosno strukture cena sa tehničkom specifikacijom.
TEHNIČKE KARAKRERISTIKE
Naručilac je obezbedio predmer i predračun
KVALITET
Ponuđač se obavezuje da obezbedi ponuđeni kvalitet predmeta javne nabavke u skladu sa
svojom ponudom i standardima i normativima za ovu vrstu radova,
KOLIČINA
Količine su određene u specifikaciji (predmer i predračun)
NAČIN SPROVOĐENјA KONTROLE I OBEZBEĐIVANјE
Svi nedostaci se zapisnički konstatuju .Ukoliko ponuđač ne ispoštuje tehničke karakteristike date
u ponudi, naručilac zadržava pravo da raskine ugovor.
GARANCIJE KVALITETA
Ponuđač preuzima potpunu odgovornost i garanciju za kvalitet radova koji mora odgovarati
karakteristikama datim u specifikaciji koja je sastavni deo konkursne dokumentacije i ponudi
ponuđača, standardima i normativima za ovu vrstu dobara, tako da neće biti prihvaćena bilo
kakva odstupanja.
ROK IZVRŠENJA
Maksimum 40 kalendarskih dana za obe partije
MESTO IZVRŠENJA
Selo Dobri dub, Baćica, 36320 Tutin
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
4/67
IV TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Predmet nabavke mora biti usaglašen sa karakteristikama datim u delu „predmer i predračun“.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
5/67
V USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76.
ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNјENOST TIH USLOVA
Ponuda treba da sadrži sve dokaze (priloge) i obrasce definisane konkursnom dokumentacijom.
Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u
postupku javne nabavke, u skladu sa članom 75. ZJN. Ispunjenost uslova iz člana 75. ZJN,
ponuđač dokazuje dostavlјanjem dokaza uz ponudu iz člana 77. ZJN, koji mogu bitu u
neoverenim fotokopijama i u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.
Ukoliko podnosi zajedničku ponudu, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne
uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako
naručilac iz opravdanih razloga ne odredi drugačije.
Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ZJN dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je
povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.
U slučaju da nastupa sa podizvođačima, ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o
ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. tač 1) do 4) ZJN, a dokaz o ispunjenosti uslova
iz člana 75. stav 1. tačka 5) ,za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne
nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) ZJN ponuđač može
dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavlјati u neoverenim kopijama, a naručilac može pre
donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja
komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovolјnija, da dostavi na uvid original ili overenu
kopiju svih ili pojedinih dokaza.
Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto
dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu
pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te
države.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima
ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.
Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca a najkasnije u roku od pet dana
od dana nastanka promene o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne
nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaklјučenja ugovora, odnosno tokom
važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.
Ponuđač kome je naručilac dodelio ugovor je u obavezi da u roku od 15 dana od dana
zaklјučenja ugovora dostavi detalјan dinamički plan koji mora sadržati sledeće pozicije, prva:
priprema i formiranje gradilišta i poslednja: otklanjanje nedostataka. Detalјan dinamički plan
dostaviti u šest primeraka, po dva za svaku ugovornu stranu.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
6/67
1.1
OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Obavezni uslovi koje ponuđač mora da ispuni:
da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući
1.Uslov
registar
Dokaz
Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra
(PRILOG br. 1)
nadležnog Privrednog suda;
da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela
kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična
2.Uslov
dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo
primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
Pravno lice dostavlјa:
1) Izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na čijem je području
sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili
ogranka stranog pravnog lica;
2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odelјenja (za organizovani
kriminal) Višeg suda u Beogradu;
3) Uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave
Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za
izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja ali i
prema mestu prebivališta.
Dokaz
Ako je više zakonskih zastupnika potrebno je za svakog dostaviti uverenje iz
(PRILOG br. 2)
kaznene evidencije.
Fizičko lice/Preduzetnik dostavlјa:
1) uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave
Ministarstva unutrašnjih poslova - zahtev za izdavanje ovog
uverenja može se podneti prema mestu rođenja ali i prema mestu
prebivališta.
3.Uslov
Dokaz
(PRILOG br. 3)
Napomena: Ovaj dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja
ponuda
da mu nije izrečena mera zabrane obavlјanja delatnosti, koja je na snazi
u vreme objavlјivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
Pravno lica dostavlјa: Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije
izrečena mera zabrane obavlјanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne
registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu
izrečena mera zabrane obavlјanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave
poziva za podnošenje ponuda; Preduzetnik dostavlјa: Potvrdu prekršajnog
suda da mu nije izrečena mera zabrane obavlјanja delatnosti, ili potvrda
Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je
kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavlјanja delatnosti, koja je
na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda Fizičko lice dostavlјa:
Potvrdu prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavlјanja
određenih poslova.
Napomena: Ovaj dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja
ponuda odnosno mora biti izdat nakon objavlјivanja poziva za podnošenje
ponuda;
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
7/67
4.Uslov
Dokaz
(PRILOG br. 4)
5.
Uslov
Dokaz
da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa
propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj
teritoriji;
Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio
dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da
je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu
Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.
Napomena: Ovaj dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja
ponuda
Ponuđač je dužan da pri sastavlјanju ponude izričito navede da je
poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje
da je imalac prava intelektualne svojine (čl. 75. st. 2. ZJN).
Potpisan i overen Obrazac Izjave ponuđača o poštovanju važećih propisa o
zaštiti na radu, zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine. Izjava
mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena
pečatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti
potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i
overena pečatom.
NAPOMENA: Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača koji vodi Agencija za
privredne registre ne moraju da dostave dokaze iz čl. 77. st. 1. tač. od 1) do 4).
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
8/67
1.2
DODATNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Dodatni uslovi koje ponuđač mora da ispuni:
Uslov
Dokaz
(PRILOG br. 5)
Uslov
Dokaz
(PRILOG br. 6)
Da raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom odnosno da je u
prethodne 3 obračunske godine (2011, 2012, 2013) ostvario prihod u
minimalnom iznosu od 5.000.000,00 dinara
Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (obrazac BON-JN) koji izdaje Agencija za
privredne registre, koji mora da sadrži: statusne podatke ponuđača, sažeti bilans
stanja i bilans uspeha za prethodne tri obračunske godine (2011, 2012 i 2013).
Uslov da ponuđač raspolaže poslovnim kapacitetom (reference) za učešće u
postupku predmetne javne nabavke tj. da je u periodu od 5 (pet) godina pre
objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda ostvario poslovni prihod po osnovu
izvedenih ili sličnih radova u iznosu od minimum 3.000.000.oo dinara, za obe
partije
Dokaz: Navedeni uslov dokazuje se dostavlјanjem:
Spisaka izvedenih radova (Prilog 1) na izgradnji kanalizacione mreže u
prethodnih 5 (pet) godina pre objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda uz
dostavnjanje odgovarajućih Potvrda izdatih i potpisanih od strane Naručilaca,
koje su date u (prilogu 1.1.)
* U slučaju podnošenja zajedničke ponude, članovi grupe ponuđača zajedno
ispunjavaju zadati uslov o poslovnom kapacitetu, ukoliko ponuđač nastupa sa
podiizvođačem, dužan je da sam ispuni zadati uslov o poslovnom kapacitetu.
Napomena: Potvrde Naručilaca o realizaciji zaklјučenih ugovora mogu biti na
originalnom Obrascu br. 11 iz konkursne dokumentacije ili izdate od strane
drugih naručilaca na njihovim obrascima, pri čemu takve potvrde moraju imati
sve elemente koje sadrži Obrazac br. 11 iz konkursne dokumentacije i to:
naziv i adresa Naručioca
naziv i sedište ponuđača
oblik nastupanja za radove za koje se izdaje Potvrda
izjava da su radovi za potrebe tog naručioca izvršeni kvalitetno i u
ugovorenom roku
vrsta radova
ugovorena vrednost
broj i datum ugovora
izjava da se Potvrda izdaje radi učešća na tenderu i u druge svrhe se ne
može koristiti
kontakt osoba naručioca i telefon
potpis ovlašćenog lica i pečat naručioca
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
9/67
Uslov
Dokaz
(PRILOG br. 7)
Da raspolaže dovolјnim kadrovskim kapacitetom i to:
1) da ima najmanje 5 (pet) zaposlenih radnika;
2) da ima u svakom momentu na raspolaganju odgovornog izvođača
nosioca lične licence koji je zaposlen ili angažovan po ugovoru kod
ponuđača:
za građevinske radove 410 ili 415, 1 izvršilac
1) PPOD obrazac za mesec koji prethodi mesecu u kome je objavlјen javni
poziv kojim ponuđač dokazuje da raspolaže sa minimum 5 (pet) zaposlenih
radnika, ili po osnovu ugovora o delu
2) Lične licence odgovornih izvođača, koji će Rešenjem biti imenovani za
izvođenje radova u predmetnoj javnoj nabavci,
 Dokaze o radnom angažovanju nosioca lične licence: Fotokopija
radne knjižice i ugovora o radu.
* U slučaju podnošenja zajedničke ponude, članovi grupe ponuđača zajedno
ispunjavaju zadati uslov o kadrovskom kapacitetu, a ukoliko ponuđač nastupa
sa podiizvođačem, dužan je da sam ispuni zadati uslov o kadrovskom
kapacitetu.
Da raspolaže dovolјnim tehničkim kapacitetom odnosno da poseduje
sledeću tehničku opremu:
1 kamion za dostavu,
Uslov
oplate,100 m2
-1.vibro igla,
Dokaz
(PRILOG br. 9)
Dokaz da ponuđač raspolaže traženom tehničkom opremom može biti : a) popisna lista ili analitička kartica osnovnog sredstva potpisana od strane
ovlašćenog lica i overena pečatom, na kojima će markerom biti označena
tražena tehnička oprema; b)ugovor o zakupu - ugovor o zakupu mora imati u
prilogu popisnu listu zakupodavca v) ugovor o lizingu .
Uslov
Ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa
podizvođačima, odnosno grupa ponuđača je u obavezi da uz ponudu
dostavi sopstvenu blanko menicu i menično ovlašćenje i to:
Dokaz
(PRILOG br. 10)
a) blanko menicu i menično ovlašćenje za ozbiljnost ponude u visini 10% od
vrednosti ponude, pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača i
meničnog ovlašćenja koje sadrži klauzule „bezuslovno“, „plativa na prvi poziv“
„bez prava na prigovor“, fotokopiju kartona deponovanih potpisa ovlašćenih
lica za raspolaganje sredstvima na računu sa OP obrascima za iste i potvrdu
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
10/67
banke o izvršenoj registraciji menice, sa rokom važnosti 60 dana od dana
otvaranja ponuda
Izabrani ponuđač će biti u obavezi da kao sredstvo finansijskog obezbeđenja
dostavi:
(
b) original sopstvenu blanko menicu i menicno ovlašćenje za dobro izvršenje
posla, sa klauzulom „bez protesta“, propisno potpisane i overene sa kopijom
depo kartona, ovlašćenjem za popunu menice i potvrdom o registraciji menice,
u visini od 10% od vrednosti ugovora (bez pdv-a) sa rokom važnosti 33 dana
dužim od ugovorenog roka za konačno izvršenje posla
v) original sopstvenu blanko menicu i menično ovlašćenje za otklanjanje
nedostataka u garantnom roku sa klauzulom „bez protesta“, propisno potpisane
i overene sa kopijom depo kartona, ovlašćenjem za popunu menice i potvrdom
o registraciji menice, u visini od 10% od vrednosti ugovora (bez PDV-a) sa
rokom važnosti 33 dana dužim od isteka garantnog roka
Fotokopija obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac)
Ukoliko ponudu potpisuje lice koje nije navedeno u OP obrascu, dostaviti
odgovarajuće ovlašćenje.
U slučaju zajedničke ponude - Sporazum kojim se ponuđači iz grupe
(PRILOG br. 15)
međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke
(PRILOG br. 14)
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
11/67
VI UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLjENA
Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku. Ukoliko ponuđač dostavi ponudu koja nije na
srpskom jeziku, takva ponuda će biti odbijena, kao nerihvatlјiva.
Ponuđač je u obavezi da uz dokaze koji su na stranom jeziku, dostavi i njihov prevod na srpski
jezik overen od strane sudskog tumača za predmetni strani jezik.
2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINјENA
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na
način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na
poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača, kontakt osobu, broj telefona
kontakt osobe.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi
ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi kontakt osobu i telefon.
Ponudu dostaviti bez obzira na način podnošenja (neposredno ili putem pošte) na adresu: Opština
Tutin, Husein-bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin,na pisarnici naručioca, sa naznakom: ,,Ponuda
za javnu nabavku radova – Radovi na izgradnji Osnovnih škola, sa naznakom za koju
partiju NE OTVARATI”. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primlјena od strane
naručioca do 07.07.2014. godine do 12:00 časova.
Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi,
obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je
ponuda dostavlјena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U
potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je
primlјena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se
neblagovremenom.
Ponuda se priprema na obrascima, koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije, kao i
model ugovora, a u zavisnosti od toga kako ponuđač nastupa u ponudi.
Ukoliko se prilikom sačinjavanja ponude načini greška, (u pisanju reči-teksta,
zaokruživanju ponuđenih opcija, unošenju cifara ili sl.), ponuđač može istu ispraviti uz
paraf i overu pečatom.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
12/67
Ponuda mora da sadrži:
 Dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u javnoj nabavci iz čl.75. i 76. Zakona, navedene
i opisane u delu Konkursne dokumentacije ,,Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl.
75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova“( u dalјem tekstu Uslovi
za učešće).
- Ukoliko ponuđač nastupa sa podizvođačem, kao i ukoliko se podnosi zajednička ponuda,
potrebno je dostaviti potrebne dokaze za sve podizvođače, odnosno sve članove grupe
ponuđača, u svemu u skladu sa uputstvom datim u Uslovima za učešće u postupku javne
nabavke.
 Obrazac ponude (Obrazac broj 1) ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime
potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. U slučaju većeg broja
podizvođača ili učesnika u zajedničkoj ponudi (ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem
ili kao zajednička ponuda), potrebno je kopirati odgovarajuće strane ovog obrasca i to one na
kojima se nalazi mesto za unošenje podataka o podizvođaču (II deo) ili učesnicima u
zajedničkoj ponudi (III deo), u dovolјnom broju primeraka za sve podizvođače, odnosno
učesnike u zajedničkoj ponudi. Tako popunjene iskopirane strane ovog obrasca se prilažu uz
ovaj obrazac ponude. Obrazac ponude, u slučaju grupe ponuđača, potpisuju i overavaju, po
izboru ponuđača, ili svi članovi grupe ponuđača, ili jedan od članova grupe u ime grupe, koji
u tom slučaju mora biti naveden u sporazumu iz člana 81., stav 4. Zakona o javnim
nabavkama.
 Sporazum o zajedničkom nastupanju - dostavlјa se samo u slučaju podnošenja zajedničke
ponude.
 Model ugovora - ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše model ugovora. Ukoliko
ponudu podnosi grupa ponuđača, model ugovora mora biti potpisana od strane ovlašćenog
lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overen pečatom.
 Prilog br.1 – Spisak izvedenih radova
 Prilog br. 1.1. – Potvrde Naručilaca obrazac kopirati u dovolјnom broju primeraka;
 Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac broj 2) – ponuđač mora da popuni, overi
pečatom i potpiše ovaj obrazac. U slučaju grupe ponuđača, potpisuju i overavaju, po izboru
ponuđača, ili svi članovi grupe ponuđača, ili jedan od članova grupe u ime grupe, koji u tom
slučaju mora biti naveden u sporazumu iz člana 81., stav 4. Zakona o javnim nabavkama;
 Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac broj 3) -ponuđač mora da ga popuni, overi
pečatom i potpiše. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od
strane ovlašćenog lica svakog od ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatima;
 Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. stav 2. Zakona (Obrazac broj 4) -ponuđač
mora da ga popuni, overi pečatom i potpiše. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava
mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog od ponuđača iz grupe ponuđača i
overena pečatima;
 Sredstvo finansijskog obezbeđenja
Ponuđač je uz ponudu obavezan da dostavi sopstvenu blanko menicu i menično
ovlašćenje za ozbiljnost ponude u visini10% od vrednosti ponude, pečatiranu i potpisanu
od strane ovlašćenog lica ponuđača i meničnog ovlašćenja koje sadrži klauzule
„bezuslovno“, „plativa na prvi poziv“ „bez prava na prigovor“, fotokopiju kartona
deponovanih potpisa ovlašćenih lica za raspolaganje sredstvima na računu sa OP
obrascima za iste i potvrdu banke o izvršenoj registraciji menice, sa rokom važnosti 90
dana od dana otvaranja ponuda
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
13/67
Naručilac će unovčiti sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbilјnost ponude datu uz
ponudu ukoliko:
- ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni
svoju ponudu;
- ponuđač kome je dodelјen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj
nabavci;
- ponuđač kome je dodelјen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro
izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.
Ukoliko ponuđač ne dostavi finansijsko sredstvo obezbeđenja za ozbilјnost ponude
ponuda će biti odbijena kao neprihvatlјiva.
Izabrani ponuđač će biti u obavezi da kao sredstvo finansijskog obezbeđenja dostavi


original sopstvenu blanko menicu i menicno ovlašćenje za dobro izvršenje posla, sa
klauzulom „bez protesta“, propisno potpisane i overene sa kopijom depo kartona,
ovlašćenjem za popunu menice i potvrdom o registraciji menice, u visini od 10% od
vrednosti ugovora (bez pdv-a) sa rokom važnosti 33 dana dužim od ugovorenog roka za
konačno izvršenje posla I
original sopstvenu blanko menicu i menično ovlašćenje za otklanjanje nedostataka u
garantnom roku sa klauzulom „bez protesta“, propisno potpisane i overene sa kopijom
depo kartona, ovlašćenjem za popunu menice i potvrdom o registraciji menice, u visini
od 10% od vrednosti ugovora (bez PDV-a) sa rokom važnosti 33 dana dužim od isteka
garantnog roka
 -Obrazac strukture cene (Obrazac broj 6) - ponuđač mora da popuni, overi pečatom i
potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu strukture cene ponude navedeni.
Obrazac strukture cene, u slučaju grupe ponuđača, potpisuju i overavaju, po izboru ponuđača,
ili svi članovi grupe ponuđača, ili jedan od članova grupe u ime grupe, koji u tom slučaju
mora biti naveden u sporazumu iz člana 81., stav 4. Zakona o javnim nabavkama.
Sve pozicije u Obrascu strukture cene, moraju biti sa iskazanim jediničnim cenama i sa
ukupnom cenom i to sve bez PDV-a. Ukupnu cenu sa PDV-om iskazati na kraju Obrasca
strukture cene, u Zbirnoj rekapitulaciji predmera, s`obzirom da sve pozicije Obrasca
strukture cene podležu istoj stopi oporezivanja.
Sve pozicije iz Obrasca strukture cene moraju biti popunjene numerički iskazanim
jediničnim cenama (ukoliko se radi o pozicijama koje nemaju vrednost, mora se upisati
''0,00'', nisu dozvolјeni znaci ''/'' ili ''0'' ili nepopunjavanje iznosa).
Napomena:
- Obrazac ponude (Obrazac broj 1), Obrazac strukture cene (Obrazac broj 6) i Obrazac
troškova pripreme ponude (Obrazac broj 2), u slučaju grupe ponuđača, potpisuju i overavaju,
po izboru ponuđača, ili svi članovi grupe ponuđača, ili jedan od članova grupe u ime grupe,
koji u tom slučaju mora biti naveden u sporazumu iz člana 81., stav 4. Zakona o javnim
nabavkama.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
14/67
-
Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac broj 3), Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz
čl. 75.stav 2. Zakona (Obrazac broj 4), u slučaju grupe ponuđača moraju biti potpisani od
strane ovlašćenog lica svakog od ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatima.
Ponuđač je dužan da pri sastavlјanju ponude poštuje obaveze koje proizilaze iz važećih
propisa o zaštiti na radu, zapošlјavanju i uslovima rada, zaštite životne sredine.
3. PARTIJE
Predmet nabavke je oblikovan u 2 ( dve) partije.
Partija 1. Izgradnja Osnovne škole u selu Dobri Dub
Partija 2. Izgradnja Osnovne škole u u selu Baćica I Faza
4. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvolјeno.
5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na
način koji je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno
dostavlјa.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Opština Tutin, Husein-bega
Gradaščevića 7, 36320Tutin, sa naznakom:
„Izmena ponude za javnu nabavku radova – Radovi na izgradnji Osnovnih škola JN br.
21/2014 - NE OTVARATI” ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku radova Radovi na izgradnji Osnovnih škola JN br.
21/2014 - NE OTVARATI” ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku radova – Radovi na izgradnji Osnovnih škola JN br.
21/2014 - NE OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku radova – Radovi na izgradnji Osnovnih škola
JN br. 21/2014 - NE OTVARATI”.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača, kontakt osobu i broj telefona. U
slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno naznačiti da se radi o
grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi, kontakt osobe i
brojeve telefona. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja
svoju ponudu.
6. UČESTVOVANјE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj
ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
U Obrascu ponude (Obrazac broj 1), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da
li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
15/67
7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (Obrazac
broj 1) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će
poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će
izvršiti preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje
nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaklјučen između naručioca i ponuđača koji podnosi
ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova u skladu sa Uputstvom
kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke,
odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi
utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.
8. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum
kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke,
a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o:
- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati
grupu ponuđača pred naručiocem,
- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,
- ponuđaču koji će izdati račun,
- računu na koji će biti izvršeno plaćanje,
- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Ukoliko se grupa ponuđača opredelila da jedan od članova grupe (a ne svi članovi grupe), u ime
grupe ponuđača, potpiše i overi Obrazac ponude (Obrazac broj 1), Obrazac strukture cene
(Obrazac broj 6) i Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac broj 2) iz konkursne
dokumentacije (koji ne predstavlјaju Izjave date pod krivičnom i materijalnom odgovornošću), u
ovom sporazumu se mora navesti i taj ponuđač, odnosno član grupe ponuđača. Grupa ponuđača
je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u „Uslovima za učešće u
postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona, u skladu sa „Uputstvom kako se dokazuje
ispunjenost uslova“.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku
ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o
javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke
i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
16/67
9. NAČIN I USLOVI PLAĆANјA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD
KOJIH ZAVISI PRIHVATLjIVOST PONUDE
9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.
Rok plaćanja je ne duže od 45 dana, od dana prijema situacija. Obveznik poreza na
dodatu vrednost je Naručilac na osnovu člana 10. stav 2. tačka 3. Zakona o porezu na dodatnu
vrednost (''Sl. glasnik RS'', br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007 i 93/2012). Plaćanje se vrši
uplatom na račun ponuđača. Privremene situacije i okončanu situaciju Izvođač dostavlјa
nadzornom organu na overu. Nakon izvršene kontrole i overe, situaciju sa kompletnom
dokumentacijom nadzorni organ, u roku od 7 dana od dana prijema, dostavlјa Naručiocu na
overu i plaćanje.
Ukoliko Naručilac delimično ospori ispostavlјenu situaciju, dužan je da isplati nesporni
deo situacije, uz prethodnu korekciju situacije od strane Izvođača radova, a sporni deo će se rešiti
kroz sledeću privremenu situaciju, ukoliko se ugovorne strane drugačije ne dogovore. Izvođač,
na osnovu Zapisnika o primopredaji i konačnom obračunu, ispostavlјa okončanu situaciju.
9.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka
Garantni rok za izvedene radove na izgradnji kanalizacije koja je predmet javne nabavke
ne može biti kraći od 2 (dve) godine, računajući od dana primopredaje.
Za ugrađenu opremu i uređaje važi garantni rok u skladu sa uslovima proizvođača.
9.3. Zahtev u pogledu roka izvođenja radova
Rok za izvođenje svih ugovorenih radova je maksimalno 30 kalendarskih dana od dana uvođenja
u posao. Nadzorni organ upisuje u građevinski dnevnik datum završetka svih ugovorenih radova.
9.4. Zahtev u pogledu roka važenja ponude
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 90 dana od dana otvaranja ponuda.
U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od
ponuđača produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu.
10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U
PONUDI
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim
troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu
ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
U cenu je uračunato: nabavka, izrada, transport, montaža, ugradnja, odnosno potreban rad i
materijal sa svim neophodnim aktivnostima do kompletiranja predmeta nabavke
Cena je fiksna i ne može se menjati.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92.
Zakona.
11. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI
SLUŽBI TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE
MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA,
ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLjAVANјU, USLOVIMA RADA I SL.,
A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENјE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
17/67
Ponuđač je dužan da poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošlјavanju i uslovima rada i zaštiti životne sredine. Podaci o nazivu, adresi i internet adresi
državnog organa ili organizacije gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci su:
-Poreskim obavezama – naziv državnog organa: Poreska uprava (Ministarstvo nadležno za
poslove finansija), adresa: Save Maškovića 3-5, Beograd, internet adresa:
www.poreskauprava.gov.rs. Posredstvom Poreske uprave mogu se dobiti ispravne informacije o
adresama i kontakt telefonu organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave o
poreskim obavezama koje administriraju ovi organi;
-Zaštiti životne sredine -naziv državnog organa: Agencija za zaštitu životne sredine
(Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine republike Srbije), adresa Ministarstva:
Nemanjina 22-26, Beograd. internet adresa:
www. merz.gov.rs, adresa Agencije za zaštitu životne sredine: Ruže Jovanović 27a, Beograd,
internet adresa Agencije: www.sepa.gov.rs;
-Zaštiti pri zapošlјavanju, uslovima rada -naziv državnog organa: Ministarstvo rada,
zapošlјavanja i socijalne politike, adresa: Nemanjina 22-26, Beograd, internet adresa:
www.minrzs.gov.rs.
12. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENјA, VISINI I ROKOVIMA
OBEZBEĐENјA ISPUNјENјA OBAVEZA PONUĐAČA
Ponuđač je uz ponudu obavezan da dostavi sopstvenu blanko menicu i menično
ovlašćenje za ozbiljnost ponude u visini 10% od vrednosti ponude, pečatiranu i potpisanu
od strane ovlašćenog lica ponuđača i meničnog ovlašćenja koje sadrži klauzule
„bezuslovno“, „plativa na prvi poziv“ „bez prava na prigovor“, fotokopiju kartona
deponovanih potpisa ovlašćenih lica za raspolaganje sredstvima na računu sa OP
obrascima za iste i potvrdu banke o izvršenoj registraciji menice, sa rokom važnosti 90
dana od dana otvaranja ponuda
Naručilac će unovčiti sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbilјnost ponude datu uz
ponudu ukoliko:
- ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni
svoju ponudu;
- ponuđač kome je dodelјen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj
nabavci;
- ponuđač kome je dodelјen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro
izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.
Ukoliko ponuđač ne dostavi finansijsko sredstvo obezbeđenja za ozbilјnost ponude
ponuda će biti odbijena kao neprihvatlјiva.
Izabrani ponuđač je dužan da dostavi, kao sredstva finansijskog obezbeđenja, za dobro
izvršenje posla
original sopstvenu blanko menicu i menicno ovlašćenje za dobro izvršenje posla, sa klauzulom
„bez protesta“, propisno potpisane i overene sa kopijom depo kartona, ovlašćenjem za popunu
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
18/67
menice i potvrdom o registraciji menice, u visini od 10% od vrednosti ugovora (bez pdv-a) sa
rokom važnosti 33 dana dužim od ugovorenog roka za konačno izvršenje posla
Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude
izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.
Izabrani ponuđač je dužan da dostavi, kao sredstva finansijskog obezbeđenja, za
otklanjanje grešaka u garantnom roku i to:

original sopstvenu blanko menicu i menično ovlašćenje za otklanjanje nedostataka u
garantnom roku sa klauzulom „bez protesta“, propisno potpisane i overene sa kopijom
depo kartona, ovlašćenjem za popunu menice i potvrdom o registraciji menice, u visini
od 10% od vrednosti ugovora (bez PDV-a) sa rokom važnosti 33 dana dužim od isteka
garantnog roka
Naručilac će unovčiti menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da
izabrani ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanji mogućnost
korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.
13. ZAŠTITA POVERLjIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLjA PONUĐAČIMA
NA RASPOLAGANјE, UKLjUČUJUĆI I NјIHOVE PODIZVOĐAČE
Predmetna nabavka ne sadrži poverlјive informacije koje naručilac stavlјa na raspolaganje.
14. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNјENјA U VEZI SA PRIPREMANјEM
PONUDE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu Opština Tutin, Husein-bega
Gradaščevića br. 7, 36320 Tutin, elektronske pošte na e-mail [email protected] ili faksom
na broj 020/811-035 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa
pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i
istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br 21/2014.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o
produženju roka za podnošenje ponuda.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje
konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije
dozvolјeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isklјučivo na način određen članom 20. Zakona.
15.POSTUPAK OTVARANјA PONUDA
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
19/67
Otvaranje ponuda je javno. Prilikom otvaranja ponuda vodi se zapisnik o otvaranju ponuda. U
zapisniku o otvaranju ponuda upisuju se svi podaci iz čl. 104 Zakona. Zapisnik o otvaranju
ponuda, nakon završenog postupka otvaranja, potpisuju članovi Komisije za javnu nabavku i
prisutni ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji preuzimaju kopiju zapisnika odmah po završenom
postupku otvaranja.
Fotokopija zapisnika se dostavlјa ponuđačima koji nisu učestvovali u postupku otvaranja ponuda
u roku od tri dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Ponuda za koju je u roku za podnošenje ponuda dostavlјeno obaveštenje o opozivu ponude, neće
se otvarati i biće vraćena podnosiocu.
16. DODATNA OBJAŠNјENјA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANјA PONUDA I
KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NјEGOVOG PODIZVOĐAČA
Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku
zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i
upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog
podizvođača (član 93. Zakona).
Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu
(uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni
rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod
ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.
Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom
razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.
U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.
Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti
kao neprihvatlјivu.
17. DODATNO OBEZBEĐENјE ISPUNјENјA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA
KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI
Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u
skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije
istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodelјen ugovor,
dužan je da u roku od 10 dana od poziva naručioca, preda naručiocu bankarsku garanciju ili
menicu ili depozit za dobro izvršenje posla, u visini od 15%, (umesto 10% iz tačke 12.
Uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu) od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa
rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se
za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske
garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži.
18. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA
OSNOVU KOJIH SE DODELjUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU
PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA
Izbor najpovolјnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „najniže ponuđena
cena“.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
20/67
Rok za izvođenje radova ne može biti duži od 30 kalendarskih dana. Ponuda u kojoj je
naznačeno suprotno odbiće se kao neispravna.
19. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI
DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA
JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM
U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera Naručilac će izbor
najpovolјnije ponude izvršiti na taj način što će izabrati ponudu ponuđača koji je ponudio
„najnižu ponuđenu cenu“. Ukoliko dve ili više ponuda imaju jednak broj pondera po osnovu
kriterijuma „najniže ponuđena cena“, biće izabrana ona ponuda koja ima kraći rok izvođenja
radova.
20. POŠTOVANјE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA
Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom
odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava
intelektualne svojine (Obrazac 4).
21. KORIŠĆENјE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA
INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne
svojine trećih lica snosi ponuđač.
22. DONOŠENјE ODLUKE U VEZI SA OVOM JAVNOM NABAVKOM
Naručilac će doneti obrazloženu odluku u vezi sa ovom javnom nabavkom u okvirnom roku od
25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga,
koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti
postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom
zbog čega se neće ponavlјati u toku iste budžetske godine, odnosno u narednih šest meseci. U
slučaju obustave postupka iz navedenih razloga, Odlukom o obustavi postupka biće odlučeno i o
nadoknadi troškova finansijskog obezbeđenja u pripremanju ponude, iz čl. 88 stav 3. Zakona,
ukoliko ponuđač u ponudi o toj naknadi istakne zahtev.
Nakon donošenja obrazložene odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka
javne nabavke, Naručilac će, u roku od 3 dana od dana donošenja odluke, istu dostaviti svim
ponuđačima.
23. TROŠKOVI PRIPREME PONUDE
Ako postupak javne nabavke bude obustavlјen iz razloga koji su na strani Naručioca, Naručilac
će ponuđaču nadoknaditi troškove pribavlјanja sredstava obezbeđenja, pod uslovom da je
Ponuđač tražio nadoknadu tih troškova u svojoj ponudi, odnosno da ih je naveo u Obrascu broj 2
i priložio dokaz o izvršenoj uplati troškova u korist davaoca finansijskog obezbeđenja.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
21/67
24. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili
poslovno udruženje u njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak zahteva
za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlјa Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava
se dostavlјa neposredno, elektronskom poštom na e-mail [email protected] , faksom na broj
020/811-035 ili preporučenom pošilјkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može
podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko
Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava
sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavlјuje obaveštenje o podnetom zahtevu na
Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje
ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primlјen
od strane naručioca najkasnije 7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način
dostavlјanja. U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za
podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne
nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana
prijema odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne
nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre
isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog
podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac
zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od
80.000,00 dinara ukoliko osporava određenu radnju naručioca pre otvaranja ponuda na broj žiro
računa: 840-742221843-57, šifra plaćanja: 153, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate:
Republička administrativna taksa sa naznakom javne nabavke na koju se odnosi (broj ili druga
oznaka konkretne javne nabavke), korisnik: budžet Republike Srbije.
Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o dodeli ugovora taksa iznosi 80.000,00 dinara
ukoliko ponuđena cena ponuđača kojem je dodelјen ugovor nije veća od 80.000.000 dinara,
odnosno taksa iznosi 0,1 % ponuđene cene ponuđača kojem je dodelјen ugovor ako je ta
vrednost veća od 80.000.000 dinara.
Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o obustavi postupka javne nabavke ili radnju
naručioca od momenta otvaranja ponuda do donošenja odluke o dodeli ugovora ili obustavi
postupka, taksa iznosi 80.000,00 dinara ukoliko procenjena vrednost javne nabavke (koju će
podnosilac saznati na otvaranju ponuda ili iz zapisnika o otvaranju ponuda) nije veća od
80.000.000 dinara, odnosno taksa iznosi 0,1 % procenjene vrednosti javne nabavke ako je ta
vrednost veća od 80.000.000 dinara.
Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.
25. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLjUČEN
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaklјučen sa ponuđačem kojem je dodelјen ugovor u roku od 8
dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaklјučiti ugovor pre isteka roka za
podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
22/67
Ako je u konkretnoj nabavci podnet zahtev za zaštitu prava, ugovor o javnoj nabavci sa
izabranim ponuđačem će se zaklјučiti po okončanju postupka zaštite kojim je potvrđena odluka
Naručioca o dodeli ugovora.
Ako ponuđač kome je dodelјen ugovor odbije da zaklјuči ugovor o javnoj nabavci, Naručilac
zadržava pravo da zaklјuči ugovor sa prvim sledećim najpovolјnijim ponuđačem.
26. OBJAVLjIVANјE OBAVEŠTENјA
Naučilac će obaveštenje o zaklјučenom ugovoru o javnoj nabavci ili obaveštenje o obustavi
postupka javne nabavke objaviti na Portalu javnih nabavki Uprave za javne nabavke i na svojoj
internet stranici u roku od 5 dana od dana zaklјučenja ugovora, odnosno konačnosti odluke o
obustavi postupka javne nabavke.
27. IZMENA UGOVORENE CENE
ugovorena cena je fiksna i ne može se menjati.
28.VIŠKOVI I MANJKOVI RADOVA:
Izvođač se obavezuje da sve viškove izvede po ugovorenim jediničnim cenama, uz saglasnost
Naručioca i zaklјučenje aneksa. Izvođač je obavezan da najkasnije do konačnog obračuna,
dostavi Naručiocu, preko nadzornog organa, pregled viškova i manjkova radova sa količinama i
ugovorenim jediničnim cenama. Nadzorni organ je u obavezi da proveri osnovanost istog, opise
pozicija i količine i dostavi mišlјenje sa detalјnim obrazloženjem Naručiocu na usvajanje,
najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema. Po prihvatanju pregleda viškova i manjkova
radova od strane Naručioca, sa Izvođačem će se zaklјučiti aneks ovog ugovora, a pre konačnog
obračuna, odnosno ispostavlјanja okončane situacije.
29. DODATNI (NEPREDVIĐENI) RADOVI:
Izvođač je obavezan da odmah po uočenoj potrebi za izvođenjem nepredviđenih radova, a pre
izvođenja istih, dostavi Naručiocu, preko nadzornog organa, zahtev za izvođenje nepredviđenih
radova sa predmerom i predračunom.
Nadzorni organ proverava osnovanost potrebe za izvođenjem nepredviđenih radova, vrši
kontrolu predmera i predračuna nepredviđenih radova, opisa pozicija i količina i svoje mišlјenje,
odnosno detalјno obrazloženje, dostavlјa Naručiocu, najkasnije u roku od 10 dana od dana
prijema, radi pokretanja procedure za ugovaranje nepredviđenih radova po članu 36. Zakona o
javnim nabavkama, a nakon dobijenog pozitivnog mišlјenja Uprave za javne nabavke o
osnovanosti primene pregovaračkog postupka.
U postupku javne nabavke za ugovaranje dodatnih (nepredviđenih) radova, Izvođač je obavezan
da dostavi u roku iz poziva za podnošenje ponude, ponudu za dodatne radove (nepredviđene
radove).
Izvođač je dužan da pristupi izvođenju hitnih nepredviđenih radova i pre zaklјučenja aneksa o
njihovom izvođenju, uz saglasnost nadzornog organa upisom u građevinski dnevnik, ukoliko je
njihovo izvođenje nužno za stabilnost objekta ili za sprečavanje štete, a izazvani su vanrednim i
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
23/67
neočekivanim događajima (klizište, pojava vode i sl.), koji se nisu mogli predvideti u toku izrade
projektne dokumentacije.
Izvođač i nadzorni organ su dužni da, odmah po nastupanju vanrednih i neočekivanih događaja,
usmeno obaveste Naručioca, a pismeno u roku od 24 sata. Naručilac će, po dobijanju obaveštenja
od strane Izvođača i nadzornog organa, pristupiti ugovaranju navedenih radova, a nakon
dobijenog pozitivnog mišlјenja Uprave za javne nabavke o osnovanosti primene pregovaračkog
postupka.
Za nepredviđene radove koji moraju biti izvedeni po nalogu Komisije za tehnički pregled
objekta, Naručilac će pristupiti ugovaranju navedenih radova, a nakon dobijenog pozitivnog
mišlјenja Uprave za javne nabavke o osnovanosti primene pregovaračkog postupka.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
24/67
Obrazac 1
OBRAZAC PONUDE
Ponuda br ________________ od ________________________ za javnu nabavku radova
Radovi na izgradnji Osnovnih škola, za partiju/e br._________(navesti broj partije/a za koju
se ponuda daje), JN broj 404-21/2014
I OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača:
Adresa ponuđača:
Matični broj ponuđača:
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):
Ime osobe za kontakt:
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):
Telefon:
Telefaks:
Broj računa ponuđača i naziv banke:
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se
ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude,
ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
25/67
II PODACI O PODIZVOĐAČU
1)
Naziv podizvođača:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač:
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač:
2)
Naziv podizvođača:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač:
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač:
Napomena:
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa
podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je
da se navedeni obrazac kopira u dovolјnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog
podizvođ
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
26/67
III PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI
1)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
2)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
3)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Napomena:
Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose
zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih
u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovolјnom broju primeraka, da se popuni i
dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
27/67
PODACI O PONUDI
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Rok i način plaćanja
Po ispostavlјenim situacijama u
roku od 45 dana od dana prijema.
Rok važenja ponude
_______ dana, (minimum 90 dana,
od dana javnog otvaranja ponuda)
________ dana, (maksimum 40
kalendarskih dana,
od dana
uvođenja u posao za obe partije),
________ godina, (ne može biti
kraći od 2 (dve) godine, računajući
od dana primopredaje radova)
Rok za izvođenje radova
Garantni rok
Datum
Ponuđač
M. P.
_____________________________
________________________________
Napomene:
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni
podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa
ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz
grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti,
potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.
Ponuđač koji podnosi ponudu za više partija obrazac ponude kopirat u potrebnom broju
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
28/67
Obrazac 2
OBRAZAC STRUKTURE CENE
Ponuda broj:___________________ od ____________________godine
(upisati broj i datum ponude)
za javnu nabavku broj 404-21/2014 - IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA za partiju/e br. ______________
Naziv ponuđača: ___________________________________________________________
PARTIJA I IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE U SELU DOBRI DUB
GRADJEVINSKI RADOVI
PREDMER I PREDRACUN
Opis radova
Jed.
mere
Kolicina
Jed. Cena
pdv-a
bez
Iznos bez pdv-a
VREDNOST BODA
ZEMLJANI RADOVI
Pre pocetka svih radova snimiti teren i obeleziti stalne tacke na
objektu koje ostaju do tehnickog prijema. Svi zemljani radovi moraju
se izvesti prema datim vis. kot. Iskopanu zemlju upotrebiti za nasip
oko temelja a visak zemlje razast. oko objekta.
Obracun zemlje u iskopima racuna se po m3 a prema dimenzijama
objekta.
Siroki otkop povrsinskog humusnog sloja u
materijalu III kategorije sa odvozom
iskopanog materijala na deponiju do 3 km.
Obracun po m3 iskopanog i odvezenog
samoniklog zemljista.
m3
23
Iskop zemlje III kat. do 0,8m masinskim
putem za temeljne trake sa odbacivanjem
zemlje 0,5 m od ivice kanala.
m3
18
Nabavka, transport i nasipanje tamponskog
sloja sljunka ispod podova i ispod temelj.
traka u sloju od 15 cm, sa propisnim
kvasenjem i sabijanjem do postizanja
potrebne zbijenosti. Obracun po m3 nasutog i
dobro zbijenog materijala.
m3
18
Svega zemljani radovi:
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
29/67
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Svi betonski i armiracki radovi moraju se izvesti u svemu prema vazecim BAB propisima, nacrtima, detaljima i
statickom proracunu, solidno i strucno sa kvalifikovanom radnom snagom i strucnim nadzorom.
Povrsine na kojim ce se postavljati limovi ili dascane obloge u toku samog betoniranja, ostaviti potreban broj
paknica za pricvrscivanje.Izrada i postavljanje betona vrsi se masinskim putem, pozicijom je
obuhvaceno:betoniranje,
izrada oplate sa podupiracima i nega betona, kao i postavljanje sliceva za vodovod i kanalizaciju i drugo.
Nearmirani beton
Betoniranje trotoara oko objekta debljine
10cm betonom marke MB 30 sa dodavanjem
fuge na svakih 2 m dužine. Fuge do 1/2
ispuniti peskom a ostatak asfaltom. Pad dati
2%.
m2
33
Betoniranje rampe za invalide betonom
marke MB 30 debljine 10cm sa padom od
8%.
m3
0.4
Betoniranje pristupnog stepenista i podesta u
prizemlju betonom markeMB 20
m3
2.3
m3
16
Svega Nearmirani beton:
Armirani beton
Betoniranje temeljnih traka armiranim
betonom marke MB30, dimenzija 40/60cm, u
zemlji, mašinskim putem, na koti -1.20m .
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
30/67
Betoniranje temeljnih serklaža (sokla)
armiranim betonom marke MB30, debljine
25cm, mašinskim putem,visine od 0.600.80m .
m3
10
Betoniranje temeljne(podne) AB ploče
d=15cm betonom marke MB30, mašinskim
putem, površine 120 m2.
m3
16
Betoniranje armirano betonske tavanice nad
prizemljem tipa "pune" betonom marke MB
20, d=15 cm, sa davanjem potrebnih
podupirača, na koti +3.00.
m3
20
Betoniranje 25 vertikalnih stubova prizemlja,
poprečnog preseka 25/25 visine 300cm,
betonom marke MB30 u oplati koja ulazi u
cenu izrade, mašinskim putem.
m3
2.8
Betoniranje AB greda prizemlja, dimenzija
poprečnog preseka 25/25, betonom marke
MB30 u oplati koja ulazi u cenu izrade,
mašinskim putem.
m3
2.8
Betoniranje AB natprozornih greda prizemlja,
dimenzija
poprečnog
preseka
25/20,
betonom marke MB30, u oplati koja ulazi u
cenu izrade, mašinskim putem, ukupne
dužine 9,90m.
m3
0.3
Betoniranje AB nadvratnih greda prizemlja
dimenzija
poprečnog
preseka
20/20,
betonom marke MB30, u oplati koja ulazi u
cenu izrade, mašinskim putem, ukupne
dužine 20m.
m3
0.6
kg
6500
Svega Armirani beton:
Svega betonski i armirano-betonski radovi:
ARMIRAČKI RADOVI
Nabavka, secenje, savijanje i montaza
armature sa ciscenjem armature od r|e, u
svemu prema detaljima. Glavna armatura se
vezuje za za svaku uzengiju i podeono gvozdje
paljenom zicom 1,4mm.
Obracun po
teoretskim tezinama datim u pregledu
armature.
Svega armiracki radovi:
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
31/67
ZIDARSKI RADOVI
Giter blok i opeka za zidanje moraju biti odgovarajuceg kvaliteta. Pesak mora biti cist bez organskih jedinjenja.
Gaseni krec mora propisno odlezati pre upotrebe.Pored zidanja pozicijom je obuhvaceno i uzidavanje paknica
za ucvrscivanje dovratnika, limarska op{ivanje kao i svi ostali potrebni radovi. Obracun je u svemu prema
prosecnim normama u gra|evinarstvu
Zidanje zidova prizemlja giter blokovima
visine 3.00m, d=25cm u produznom malteru,
razmere 1:3:9. . Spravljanje maltera je na
gradilištu, mašinskim putem.
m3
40
Zidanje zidova prizemlja giter blokovima
visine 3.0m, d=12cm u produznom malteru,
razmere 1:3:9,Spravljanje maltera je na
gradilištu, mašinskim putem.
m3
3
Malterisanje plafona-tavanice
prizemlja
produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa
predhodnim prskanjem cementnim mlekom.
Obračun po m2.
m2
121.00
Malterisanje unutrašnjih zidova prizemlja
produžnim malterom 1:3:9 u dva sloja (grubo
d=2 cm i fino d=0,5 cm). Sve betonskke
elemente i površine predhodno isprskati
cementnim mlekom. Obračun po m2.
m2
380.00
Izgradanja dimnjaka od pune cigle
m1
20.00
m2
6
Svega zidarski radovi:
IZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolacija sanitarnih čvorova i kuhinje na
prizemlju i spratu kondrom 04, sa prethodnim
premazom kompletne površine bitulitom.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
32/67
Hidroizolacija prizemlju kondorom 04, sa
prethodnim premazom kompletne površine
bitulitom.
m2
120
Svega izolaterski radovi:
TESARSKI RADOVI
Drvena građa i spoljni materijal za izradu nosećih konstrukcija mora u potpunosti da odgovara PTP za drvenu
konstrukciju.Rezana građa je čamova sem kod onih delova krova koji su izolovani i gde mora biti upotrebljena
borova građe.Pozicijom je obuhva}en celokupan rad, materijal, transport, pomocna skela, odabiranje gradje,
izrada patosa, sablona, crtanje profila, krojenje,
montiranje, postavljanje svog okova , premaz
karbolinoleumom delova ispod vezaca na oslonac.
Izrada i montaža krovne konstrukcije od suve
camove gradje II klase. Jedinicnom cenom
obuhvacena su pored krovnih elemenata i svi
elementi za spajanje i vezivanje. Obracun je
od m2 horizontane projekcije.
m2
180
Dasčanje krova daskama d=24 mm. Obračun
po m2 stvarne površine.
m2
180
Letvisanje krova letvom d=5/3cm. Obračun
po m1
m1
602
Pokrivanje krova crepom "bramac". Obracun
po stvarnoj povrsini. U obračun su uključeni
sav potrebni materijal, kao i podloga.
m2
180
nabavka i ugradnja samara . Obračun po m1
m1
35
Svega tesarski radovi:
POKRIVAČKI RADOVI
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
33/67
Svega pokrivacki radovi:
REKAPITULACIJA
GRADJEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
ARMIRACKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI
IZOLATERSKI RADOVI
TESARSKI RADOVI
POKRIVACKI RADOVI
Svega građevinski radovi bez pdv-a:
Datum
Ponuđač
M. P.
_____________________________
________________________________
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
34/67
PARTIJA II IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE U SELU BAĆICA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA RADOVE NA OSNOVNOJ SKOLI U SELU BACICA
OPŠTI OPIS ZA IZVOĐENJE SVIH RADOVA
Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba stručne radne snage i kvalitetnog
materijala,predviđenog važećim standardima,prosečnim normama i opisima uz predračun i projekat.Sve
pozicije predviđene ovim predračunom podrazumevaju se komplet izvedene i obuhvataju rad,materijal,stručnu
i pomoćnu radnu snagu,potreban alat za rad,kao i sav ostali pribor,spoljni i unutrašnjji transport,sva potrebna
obezbeđenja radne snage po propisima HTZ-a,stručni nadzor,sve doprinose i druge dažbine.Takođe je
predviđeno povremeno i završno čišćenje čitavog objekta,kao i potrebni pripremni i završni radovi.Obračun
gotovih radova vršiće se prema važećim normama u građevinarstvu,a po jedinicama mere datoj u
odgovarajućoj poziciji.
A-GRAĐEVINSKI RADOVI
I-ZEMLJANI RADOVI
OPIS:Pre početka svih radova snimiti teren i obeležiti stalne tačke na objektu koje ostaju do tehničkog
prijema.Svi zemljani radovi imaju se izvesti prema datim visinskim kotama.Iskopanu zemlju upotrebiti za nasip
oko temelja a višak zemlje razastrti oko objekta ili odvesti van gradilišta.Obračun zemlje u iskopima računa se
po m3 u samoniklom stanju a prema dimenzijama u projektu.
1.Raščišćavanje terena pre početka građenja:siroki
otkop,rusenje postojeceg objekta..Obracun od m2.
m2
pausal.
2. Mašinski iskop zemlje III kategorije za temelje objekta
.Obračun po m3.
m3
31.13
3.Nasipanje zemlje iz iskopa,sabijanje u slojevima,u
prostoru izmedju sokli.Obracun po m3
m3
44.64
4.Nasipanje tampona ispod podova,d=10cm,obracun po
m3.
m3
17.9
SVEGA ZEMLJANI RADOVI bez pdv-a :
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
35/67
II-ZIDARSKI RADOVI
OPIS:Opeka i giter blok upotrebljeni za zidanje moraju biti odgovarajućeg kvaliteta,marke,dobro pečeni bez
prisustva kreča i šalitre.Pesak mora biti čist i bez organskih primesa. Gašeni kreč mora propisno odležati pre
upotrebe a hidratisani pre upotrebe pravilno pogasiti.Zidanje se mora vršiti u čisto uhorizontalnom redu bez
upotrebe parčadi manjih od 1/4 opeke,sa pravilnim vezivanjem.Zidne površine moraju biti vertikalne.Spojnice ne
smeju biti šire od 10 mm,i moraju se dobro ispuniti malterom.Obračun je u svemu prema prosečni normama u
građevinarstvu.
1. Zidanje zidova giter blokom d=20,25 cmu produžnom
malteru 1:3:9.Obračun od m3.
m3
56.23
m2
44.67
2.Zidanje pregradnih zidovagiter blokom d=12 cm,u
produžnom malteru razmere 1:3:9..Obračun od m2
zid d=12 cm
3. Zidanje ventilacionih kanala fasonskim elementima u
cementnom malteru.Obračun od m1.
4.Zidanje dimnjaka za parno grejanje od gotovih
prefabrikovanih elemenata tip shiedelф200 .Obračun po
m1 ozidanog dimnjaka.
5. Malterisanje plafona-tavanice ravnih betonskih ploča
gips malterom u dva sloja sa predhodnim prskanjem
površina .Obračun od m2.
6. Malterisanjezidova od giter bloka gips malterom u dva
sloja sa predhodnim prskanjem površina .Obračun od m2.
8."Izrada perdašene cementne košuljice, debljine 3 cm.
Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za
košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom “jedinicom“,
razmere 1:3. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i
negovati dok ne očvrsne."Obračun po m².
m2
-
m1
-
m1
6
m2
0
-
m2
0
-
m2
185.42
SVEGA ZIDARSKI RADOVI bez pdv-a :
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
36/67
III-BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
B - ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
1.Betoniranje AB temeljnih traka 60x50cm, prema
projektu
betonom marke MB 30 .Obracun od m3
betona.
2.1.Betoniranje AB sokle,25x35cm, betonom marke MB
30,u potrebnoj oplati .Obracun od m3 betona.
3.Betoniranje AB podne ploce objekta,d=10cm,betonom
marke MB30.Obracun po m2.
4. Betoniranje armirano-betonskih vertikalnih serklaža i
stubova betonom marke MB 30 u potrebnoj oplati koja
ulazi u cenu izrade.Presek stubova je prema projektu
.Obračun od m3.
5.
Betoniranje
arm.bet.horiz.
serklaža,serklažnih
greda,podvlaka nadvratnika i nadprozornika betonom
marke MB 30 u običnoj oplati koja ulazi u cenu
izrade.Obračun od m3.
6. Betoniranje arm.bet. punih ravnih d= 15cm betonom
marke MB 30 sa davanjem potrebne oplate i podupirača
što sve ulazi u cenu izrade.Obračun od m2.
7.Izrada AB trotoara oko objekta,sa davanjem potrebnih
padova i dilatacija.Obracun po m2.
m3
31.13
m3
10.27
m2
219.1
m3
3.3
m3
7.27
m2
0
-
m2
0
-
SVEGA BETONSKI I ARMIR.-BETONSKI RADOVI bez pdv-a :
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
37/67
IV - ARMIRAČKI RADOVI
2.Nabavka, sečenje, savijanje i montaža RA i
MAGarmature sa čišćenjem armature od rđe, u svemu
prema detaljima.Obračun po teoretskim težinama datim u
pregledu armature.
SVEGA ARMIRAČKI RADOVI :
kg
5500
REKAPITULACIJA
A - GRAĐEVINSKI RADOVI
1. ZEMLJANI RADOVI
2. ZIDARSKI RADOVI
3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
4. ARMIRAČKI RADOVI
VODOINSTALATERSKI I RADOVI NA KANALIZACIJI :Nabavka I ugradnja
vovovodnih I kanalizacionih cijevi na temeljnoj ploči
UKUPNO SVIH RADOVA BEZ PDV-A :
Datum
Ponuđač
M. P.
_____________________________
________________________________
NAPOMENA: Svaku stranu predmera potpisati i opečatititi
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
38/67
OBRASCI
R.br. NAZIV OBRASCA
BROJ OBRASCA
1.
Obrazac ponude
OBRAZAC BR. 1
2.
Opšti podaci o ponuđaču
OBRAZAC BR. 2
3.
Opšti podaci o članu grupe ponuđača
OBRAZAC BR. 3
4a.
Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova ponuđača koji nastupa
samostalno/člana grupe ponuđača
Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova podizvođača
5.
Izjava članova grupe koji podnose zajedničku ponudu
OBRAZAC BR.
4a
OBRAZAC BR. 5
6.
Izjava ponuđača da ne nastupa sa podizvođačima
OBRAZAC BR. 6
7.
Opšti podaci o podizvođaču
OBRAZAC BR. 7
8.
Izjava o poseti lokacije
OBRAZAC BR. 8
9.
Izjava o odgovornom izvođaču, koji će rešenjem biti imenovan za
izvođenje radova u predmetnoj javnoj nabavci
OBRAZAC BR. 9
Spisak izvedenih radova
OBRAZAC BR.
10
4.
10.
11.
Potvrde o realizaciji zaklјučenih ugovora
13.
Izjava o raspoloživosti tehničke opreme
14.
Model ugovora
15.
Predmer i predračun
16.
Dinamički plan
17.
Obrazac troškova pripreme ponude
18.
Izjava o nezavisnoj ponudi
19.
Izjava ponuđača o poštovanju važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
OBRAZAC BR. 4
OBRAZAC BR.
11
OBRAZAC BR.
13
OBRAZAC BR.
14
OBRAZAC BR.
15
OBRAZAC BR.
16
OBRAZAC BR.
17
OBRAZAC BR.18
OBRAZAC BR.19
39/67
Obrazac 4.
OBRAZAC ZA OCENU ISPUNјENOSTI USLOVA
a)PONUĐAČA KOJI NASTUPA SAMOSTALNO
b)ČLANA GRUPE PONUĐAČA
v)PONUĐAČ KOJI NASTUPA SA PODIZVOĐAČIMA
(zaokružiti)
________________________________________________________
(naziv i sedište ponuđača/člana grupe ponuđača)
Pri sastavlјanju ponude u potpunosti smo poštovali uslove Naručioca, upoznati smo sa svim
uslovima Naručioca i s tim u vezi prilažemo sledeće dokaze (priloge) i obrasce o ispunjenosti
obaveznih uslova:
Br. priloga
Dokument
Prilog
PRILOG BR.1
Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno
izvod iz registra nadležnog Privrednog suda
da
PRILOG BR.2
Izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda, izvod iz
kaznene evidencije Posebnog odelјenja (za organizovani
da
kriminal) Višeg suda u Beogradu i uverenje iz kaznene
evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva
unutrašnjih poslova
PRILOG BR.3
Potvrda Privrednog suda i
Potvrda Prekršajnog suda ili
Potvrda Agencije za privredne registre
PRILOG BR.4
PRILOG BR.5
PRILOG BR.6
da
da
Potvrda - Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede
da
Republike Srbije o izmirenim porezima i doprinosima i
Potvrda jedinice lokalne samouprave – Uprave javnih
prihoda o izmirenim porezima i doprinosima ili Potvrda da se
ponuđač nalazi u postupku privatizacije
da
Izveštaj o bonitetu za javne nabavke - Obrazac BON-JN
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
Potvrde i ugovori
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
40/67
PPOD obrazac overen u mesecu koji prethodi mesecu u kome da
je objavlјen poziv za podnošenje ponuda ili kasnije
ne
Dokaz za 1 (jedan) diplomiranog inženjera tehničke struke da
ne
PRILOG BR. 7
Dokaz o raspolaganju tehničke opreme:
- 1 kamion za dostavu
da
ne
- oplate,100 m2
da
ne
PRILOG BR. 9
- 1.vibro igla,
da
ne
PRILOG BR.10
Menica za ozbilјnost ponude od 10% od vrednosti
ugovora- original
da
ne
PRILOG BR.12
Menica za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% od
vrednosti ugovora- original
da
ne
PRILOG BR.13
OBRAZAC 1
Menica za otklanjanje grešaka u garantnom roku u
da
iznosu od 10% od vrednosti ugovora- original
Fotokopija obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za
zastupanje (OP obrazac) Ukoliko ponudu potpisuje lice
da
koje nije navedeno u OP obrascu, dostaviti odgovarajuće
ovlašćenje
U slučaju zajedničke ponude - Sporazum kojim se
ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu da
obavezuju na izvršenje javne nabavke
da
Obrazac ponude
OBRAZAC 2
Opšti podaci o ponuđaču
da
ne
OBRAZAC 3
Opšti podaci o članu grupe ponuđača
da
ne
OBRAZAC 4
Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova ponuđača koji
nastupa samostalno/člana grupe ponuđača
da
ne
PRILOG BR. 14
PRILOG BR. 15
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
ne
ne
ne
ne
41/67
OBRAZAC 4a
Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova podizvođača
da
ne
OBRAZAC 5
Izjava članova grupe koji podnose zajedničku ponudu
da
ne
OBRAZAC 6
Izjava ponuđača da ne nastupa sa podizvođačima
da
ne
OBRAZAC 7
Opšti podaci o podizvođaču
da
ne
OBRAZAC 8
Izjava o poseti lokacije
da
ne
OBRAZAC 9
Izjava o odgovornom izvođaču, koji će rešenjem biti
imenovan za izvođenje radova u javnoj nabavci
da
ne
OBRAZAC 10
Spisak izvedenih radova
da
ne
OBRAZAC 11
Potvrde o realizaciji zaklјučenih ugovora
da
ne
OBRAZAC 12
Izjava o pribavlјanju polise osiguranja
da
ne
OBRAZAC 13
Izjava o raspoloživosti tehničke opreme
da
ne
OBRAZAC 14
Model ugovora
da
ne
OBRAZAC 15
Predmer i predračun radova
da
ne
OBRAZAC 16
Dinamički plan izvršenja predmetne javne nabavke
da
ne
OBRAZAC 17
Obrazac troškova pripreme ponude
da
ne
OBRAZAC 18
Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
da
ne
OBRAZAC 19
Izjava ponuđača o poštovanju važećih propisa o zaštiti na
radu, zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine
da
ne
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
42/67
Obrazac 4a.
OBRAZAC ZA OCENU ISPUNјENOSTI USLOVA
PODIZVOĐAČA
_______________________________________________
(naziv i sedište podizvođača)
Pri sastavlјanju ponude u potpunosti smo poštovali uslove Naručioca, upoznati smo sa svim
uslovima Naručioca i s tim u vezi prilažemo sledeće dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova:
Br. priloga
PRILOG BR.1
PRILOG BR.2
PRILOG BR.3
PRILOG BR.4
Dokument
Prilog uz ponudu
Izvod iz registra Agencije za privredne registre,
odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog
suda
- Izvod iz kaznene evidencije Osnovnog suda; Izvod iz kaznene evidencije Posebnog delјenja
(za organizovani kriminal) Višeg suda u
Beogradu;
- Uverenje iz kaznene evidencije nadležne
policijske uprave MUP-a.
-Potvrda Privrednog suda
-Potvrda Prekršajnog suda ili
-Potvrda Agencije za privredne registre
Potvrda - Poreske uprave Ministarstva finansija i
privrede Republike Srbije o izmirenim porezima i
doprinosima i
Potvrda jedinice lokalne samouprave – Uprave
javnih prihoda o izmirenim porezima i doprinosima
ili
potvrda Agencije za privatizaciju da se ponuđač
nalazi u postupku privatizacije
Датум: _______________
Потпис
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
овлашћеног
лица
___________________________
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
М.П.
43/67
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач
Obrazac 5.
IZJAVA ČLANOVA GRUPE KOJI PODNOSE ZAJEDNIČKU PONUDU
Izjavlјujemo da nastupamo kao grupa ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku broj
404-21-2014 – Radovi na izgradnji osnovnih škola, opština Tutin
Ovlašćujemo člana grupe ___________________________________________________ da u
ime i za račun ostalih članova grupe istupa pred Naručiocem.
SKRAĆENI NAZIV I
SEDIŠTE, ADRESA ČLANA
GRUPE
Nosilac posla:
VRSTA RADOVA
KOJE ĆE IZVODITI
ČLAN GRUPE
POTPIS ODGOVORNOG
LICA I PEČAT ČLANA
GRUPE
Potpis odgovornog lica:
______________________
m.p.
Član grupe:
Potpis odgovornog lica:
______________________
m.p.
Član grupe:
Potpis odgovornog lica:
______________________
m.p.
Član grupe
Potpis odgovornog lica:
______________________
m.p.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
44/67
Obrazac 6.
IZJAVA PONUĐAČA
DA NE NASTUPA SA PODIZVOĐAČIMA
Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, u ponudi za javnu nabavku broj
404-21-2014 – Radovi na izgradnji osnovnih škola, opština Tutin
Датум: _______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
45/67
Obrazac 8.
IZJAVA PONUĐAČA O POSETI LOKACIJE
Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavlјujem da smo
posetili lokaciju koja je predmet javne nabavke i stekli uvid u tehničku dokumentaciju i sve
informacije koje su neophodne za pripremu ponude. Takođe izjavlјujemo da smo upoznati sa
svim uslovima gradnje i da oni, sada vidlјivi, ne mogu biti osnov za bilo kakve naknadne
promene u ceni.
Датум:
Потпис овлашћеног лица
_______________
___________________________
М.П.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača ukoliko nastupa samostalno ili sa
podizvođačima.
Ukoliko nastupa u grupi, obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice nosioca posla grupe
ponuđača ili ovlašćeno lice člana grupe.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
46/67
Obrazac 9.
IZJAVA O ODGOVORNOM IZVOĐAČU,
KOJI ĆE REŠENјEM BITI IMENOVAN ZA IZVOĐENјE RADOVA U JAVNOJ
NABAVCI BROJ 404-21-2014
Ovim potvrđujemo da će dole navedeni odgovorni izvođači radova biti raspoloživi u periodu
izvršenja ugovora za izvođenje radova na izgradnji 404-21-2014 – Radovi na izgradnji osnovnih
škola, opština Tutin
:
Osnov angažovanja:
1. Zaposlen kod
Broj
Naziv privrednog subjekta koji
Br.
Ime i prezime
ponuđača
licence angažuje odgovornog izvođača:
2. Angažovan
ugovorom
1.
2.
3.
4.
5.
Датум:
Потпис овлашћеног лица
_______________
___________________________
М.П.
Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača ukoliko nastupa samostalno ili
sa podizvođačima.Ukoliko nastupa u grupi, obrazac potpisuje i overava ovlašćeno
lice nosioca posla grupe ponuđača ili ovlašćeno lice člana grupe.
Napomena: Poslednju kolonu «Osnov angažovanja» popuniti tako, što se za zaposlene
unosi broj - 1, a za angažovane ugovorom broj - 2.
Obrazac 10.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
47/67
SPISAK IZVEDENIH RADOVA
Naručilac
Period
izvođenja
radova
Vrednost izvedenih
radova
(bez PDV)
Vrsta radova
UKUPNO izvedenih radova bez PDV:
Датум:
Потпис овлашћеног лица
_______________
___________________________
М.П.
Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka za svakog člana grupe ponuđača.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača ukoliko nastupa samostalno ili sa
podizvođačima.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice nosioca posla grupe ponuđača ili
ovlašćeno lice člana grupe.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
48/67
Obrazac 11.
POTVRDA O REALIZACIJI UGOVORA
_____________________________________
Naziv naručioca
_____________________________________
Adresa
Ovim potvrđujemo da je ponuđač
___________________________________________________________________________ ,
iz
___________________________________________________________________________ ,
___________________________________________________________________________ ,
(napisati oblik nastupanja: a) samostalno; b) član grupe; c) nosilac posla; d) podizvođač)
za potrebe Naručioca
____________________________________________________________ ,
kvalitetno i u ugovorenom roku izveo radove
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(navesti vrstu radova)
u vrednosti od ukupno
______________
dinara bez PDV, odnosno u vrednosti od
ukupno
________________
dinara
sa
PDV,
a
na
osnovu
ugovora
broj
____________________________ od _________________.
Ova potvrda se izdaje radi učešća na tenderu i u druge svrhe se ne može koristiti.
Kontakt osoba Naručioca: ______________________________,
Telefon: _________________
Datum:
Potpis ovlašćenog lica Naručioca
___________
__________________________________
M.P.
Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
49/67
Obrazac 13
IZJAVA O RASPOLOŽIVOSTI TEHNIČKE OPREME
____________________________________________
Naziv ponuđača
____________________________________________
Adresa
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavlјujemo da imamo u vlasništvu,
odnosno zakupu ili lizingu i u ispravnom stanju zahtevani tehnički kapacitet za javnu nabavku
404-21-2014 – Radovi na izgradnji osnovnih škola, opština Tutin i da smo u ponudi priložili
izvod iz poslednjeg popisa osnovnih sredstava vlasnika, obeležen na mestima gde su navedena
sredstva popisana, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen, odnosno fakturu o kupovini
zahtevanog sredstva tehničkog kapaciteta u 2014. godini, ugovor o zakupu ili lizingu i to za:
Red
. br.
1.
Tehničko sredstvo
Redni broj
i br. strane
sa popisne
liste
Broj ugovora
o lizingu ili
zakupu
Upisati u čijem je
vlasništvu, zakupu ili
lizingu navedeno
tehničko sredstvo
1 kamion za dostavu,
2.
1 kamion za dostavu,
3.
1.vibro igla,
i da će navedena oprema biti na raspolaganju za sve vreme izvođenja radova koji su predmet ove
javne nabavke.
Датум: _______________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
___________________________
Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka za svakog člana grupe ponuđača.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ovlašćenog člana grupe ponuđača ili ovlašćeno lice člana
grupe.Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača ukoliko nastupa samostalno ili sa
podizvođačima.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
50/67
Obrazac 14.
VII MODEL UGOVORA
UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI RADOVA
- Radovi na izgradnji Osnovnih škola za partiju br.______, jn br. 404-21/2014
Zaklјučen dana ____________ godine između:
1) OPŠTINA TUTIN, sa sedištem u Tutinu, ul.Husein-bega Gradaščevića 7,36320 Tutin, MB
07175965, PIB: 102021128, koju zastupa predsjednik Šemsudin Kučević. (dalјe: Naručilac),
I
2) ........................................................................................ iz .................................................,
ul. .................................................... br. ......... mat. br. ......................... PIB ...............................
koga zastupa ....................................................................... (dalјe: Izvođač radova).
Osnov ugovora: JN Broj: 404-21/2014 .
Broj i datum odluke o dodeli ugovora: ______________________________
Ponuda izabranog ponuđača broj: _________ od____________.
Član 1.
Predmet ovog ugovora je Radovi na izgradnji Osnovnih škola, partija
br.______________________________________________, ( navesti broj i naziv partije), u
svemu prema usvojenoj ponudi Izvođača broj ____________ od _________. godine, koja je kod
Naručioca zavedena pod br. ____________ od ___________. godine, koja je sastavni deo ovog
ugovora.
OBAVEZE IZVOĐAČA
Član 2.
Izvođač je dužan da radove iz člana 1. ovog ugovora izvede u skladu sa važećim
propisima, tehničkom dokumentacijom i ovim ugovorom, kao i da po završetku radova izvedene
radove preda Naručiocu.
Član 3.
Izvođač je obavezan da sve ugovorene radove izvede u skladu sa Zakonom o planiranju i
izgradnji («Službeni glasnik RS», br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13–US
i 50/13-US), saglasno važećim tehničkim propisima, standardima i normativima.
Izvođač (grupa izvođača) je nosilac prava i obaveza izvođenja predmetnih radova i
obavezuje se da svojim sredstvima i svojom radnom snagom izvrši ugovorene radove. Ponuđači
iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.
Izvođač angažuje podizvođače za sledeće radove (najviše do 50% od ugovorenih radova):
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
51/67
- preduzeće ____________________________, za radove ____________________ ;
- preduzeće ____________________________, za radove ____________________ ;
- preduzeće ____________________________, za radove ____________________ .
Izvođač odgovara Naručiocu za sve izvedene radove poverene podizvođaču.
Izvođač se obavezuje da rešenjem odredi odgovorne izvođače radova, za sve predviđene
vrste radova iz Ponude.
Odgovorni izvođači radova moraju ispunjavati uslove propisane Zakonom o planiranju i
izgradnji.
U slučaju potrebe za izmenom odgovornih izvođača radova, Izvođač je u obavezi da, pre
dostavlјanja rešenja o određivanju novih odgovornih izvođača radova, prethodno pismeno
obavesti Naručioca o razlozima izmene napred navedenih odgovornih izvođača i pruži dokaze o
tome da novoimenovani odgovorni izvođači radova ispunjavaju sve uslove propisane Zakonom o
planiranju i izgradnji, kao i da su stalno zaposleni ili angažovani ugovorom o delu kod Izvođača,
odnosno podizvođača.
Sva rešenja o imenovanju odgovornih izvođača radova predstavlјaju sastavni deo ovog
ugovora.
Član 4.
Izvođač radova se obavezuje da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naručiocu:
- blanko sopstvenu menicu i menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla, sa kartonom deponovanih
potpisa, kopijom overenog zahteva za registraciju menice( zahtev overen od strane poslovne banke
ponuđača). Menično ovlašćenje mora da glasi na iznos od 10% ukupne vrednosti ugovora bez poreza na
dodatnu vrednost i rokom važenja do potpisivanja Zapisnika o primopredaji s tim da eventualni
produžetak roka ima za posledicu i produženje roka važenja menice i meničnog ovlašćenja, za isti broj
dana za koji će biti produžen i rok za izvođenje radova;
- blanko sopstvenu menicu I menično ovlašćenje za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, sa
kartonom deponovanih potpisa, kopijom overenog zahteva za registraciju menice( zahtev overen od
strane poslovne banke ponuđača). Menično ovlašćenje mora da glasi na iznos od od 10 % od ukupne
vrednosti ugovora bez PDV-a, u korist naručioca, i rokom važenja 5 dana duže od garantnog roka koji je
određen za ispravan rad.
Član 5.
Izvođač je obavezan da obezbedi o svom trošku:
1. izvođenje svih pripremnih radova prema Projektu organizacije gradilišta;
2. građevinske priklјučke (električna energija, voda, kanalizacija, PTT i dr.) i da snosi
troškove utrošene električne energije, vode, kanalizacije, PTT usluga, odnošenje
smeća i dr., od dana uvođenja u posao, do primopredaje objekta;
3. vidno obeležavanje gradilišta gradilišnom tablom u roku od jednog dana po uvođenju
u posao, u saglasnosti sa čl.149. Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilnikom o
izgledu, sadržini i mestu postavlјanja gradilišne table („Službeni glasnik RS“, broj
4/10), kao i po uputstvu Naručioca;
4. uslove za izvođenje radova, prema usvojenom detalјnom dinamičkom planu, po svim
vremenskim uslovima;
5. nadoknadu troškova propasti i oštećenja radova, materijala i opreme;
6. obezbeđenje i čuvanje objekta do njegove primopredaje.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
52/67
7. da ukoliko prilikom izvođenja radova dođe do oštećenja na podzemnim instalacijama
(vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, TT instalacije..) iste popravi o svom trošku
i vrati u ispravno stanje.
8. da radove iz ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno svojom radnom snagom,
mehanizacojom i opremom, u svemu prema propisima, pravilima struke, tehničkim
uslovima i standardima koji važe za tu vrstu posla,
Član 6.
Izvođač je dužan da omogući vršenje stručnog nadzora na objektu i u svim proizvodnim
pogonima i radionicama gde se obavlјaju aktivnosti za potrebe gradilišta.
Izvođač je dužan da postupi po svim pisanim primedbama Naručioca i nadzornog organa
na kvalitet izvedenih radova i ugrađenog materijala i opreme, te da po tim primedbama otkloni, o
svom trošku, nedostatke ili propuste.
Izvođač je dužan da izvrši, zajedno sa nadzornim organom, sagledavanje i analizu
ispunjenja ugovorenih obaveza u pogledu rokova usvojenih dinamičkim planom i o tome sačine
izveštaj. Izveštaj potpisuju Izvođač i nadzorni organ, a Izvođač ga, preko nadzornog organa,
dostavlјa Naručiocu uz ispostavlјenu privremenu situaciju.
U slučaju da Izvođač ne ispunjava usvojen dinamički plan, obavezan je da uvede u rad
više smena, produži smenu ili uvede u rad više izvršilaca, bez prava na povećane troškove ili
posebnu naknadu za to.
Izvođač je dužan da uputi Naručiocu, preko nadzornog organa, pisani zahtev za
eventualno produženje roka za izvođenje radova, najkasnije 5 dana pre isteka ugovorenog roka.
Nadzorni organ, uz zahtev Izvođača, dostavlјa detalјno obrazloženje i mišlјenje o produženju
roka za izvođenje radova, u saglasnosti sa odredbama ovog Ugovora. Ukoliko Izvođač uputi
Naručiocu zahtev za produženje roka, nakon isteka roka iz prethodnog stava, takav zahtev se
neće razmatrati.
Član 7.
Izvođač je u obavezi da čuva i vodi i sledeću dokumentaciju:
- građevinski dnevnik,
- građevinsku knjigu i
- knjigu inspekcije
Izvođač je u okviru ponuđene i ugovorene cene za izvođenje predmetnih radova, takođe dužan
da:
- u roku od 3 (tri) dana od potpisivanja ovog ugovora, rešenjem odredi odgovornog izvođača
radova i da rešenje dostavi Naručiocu,
- postupi po primedbama nadzornog organa u odnosu na kvalitet radova koje izvodi,
- o svom trošku otkloni svu štetu trećim licima, koja nastane za vreme i u vezi sa izvođenjem
ovde ugovorenih radova,
- u toku izvođenja radova redovno uklanja sav otpadni materijal.
- Izvođač radova je dužan da izvrši obezbeđenje susednih objekata, saobraćaja, okoline i zaštitu
životne sredine.
- Izvođač radova se obavezuje da se u toku izvođenja radova pridržava propisa i mera zaštite na
radu, te da shodno tome obezbedi i preduzme potrebne mere lične i opšte zaštite i sigurnosti
svojih radnika i trećih lica tokom izvođenja radova.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
53/67
Član 8.
Izvođač se obavezuje da ovlašćenim predstavnicima Naručioca, na njihov zahtev pruži na
uvid svu dokumentaciju o izvršenim radovima i utrošenim sredstvima koja su predmet ovog
ugovora.
Izvođač je dužan da postupi po svim pismenim primedbama Naručioca, odnosno stručnog
nadzora, te da uočene nedostatke otkloni o svom trošku.
OBAVEZE NARUČIOCA
Član 9.
Obaveze Naručioca su:
1. da u primerenom roku rešava sve zahteve Izvođača koji treba da budu upućeni
Naručiocu preko nadzornog organa sa mišlјenjem istog o predmetnom zahtevu.
2. Naručilac dostavlјa odgovore u pisanoj formi Izvođaču, preko nadzornog organa;
3. da obezbedi vršenje stručnog nadzora, u skladu sa članom 153. Zakona o planiranju i
izgradnji;
4. da blagovremeno rešava, uz pisano i obrazloženo mišlјenje nadzornog organa:
a. eventualne viškove i manjkove radova i nepredviđene radove;
b. eventualne zahteve za produženje roka izvođenja radova;
5. da kontroliše, reviduje i usaglašava ponude za neugovorene radove, sa analizama cena
za neugovorene pozicije radova;
6. da redovno izmiruje obaveze prema Izvođaču za izvedene radove na osnovu
privremenih situacija i okončane situacije;
7. Da formira Komisiju za primopredaju radova i konačni obračun i da učestvuje u radu
te komisije.
8. Primopredaju i konačni obračun izvedenih radova vrši Komisija za primopredaju i
konačni obračun u dve faze:
I faza – primopredaja: kvalitativna primopredaja svih izvedenih radova U toku
primopredaje, Komisija sačinjava Zapisnik o primopredaji, koji potpisuju svi članovi
Komisije i učesnici u radu Komisije;
II faza - konačni obračun: izrada konačnog obračuna za izvedene radove, kao
sastavnog dela jedinstvenog Zapisnika o primopredaji i konačnom obračunu, koji
potpisuju svi članovi Komisije i učesnici u radu Komisije.
Ukoliko od strane Komisije budu konstatovani nedostaci, čije otklanjanje nije bilo
nužno u postupku tehničkog pregleda, Izvođač je dužan da i te nedostatke otkloni u
ostavlјenom roku. U protivnom, Naručilac će otkloniti nedostatke o trošku Izvođača,
angažovanjem trećih lica.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
54/67
UVOĐENјE IZVOĐAČA U POSAO
Član 10.
Naručilac se obavezuje da obezbedi sledeće uslove za uvođenje Izvođača u posao i to da:
- obezbedi vršenje stručnog nadzora nad izvršenjem ugovorenih obaveza Izvođača, o čemu sa
nadzornim organom zaključuje poseban ugovor ili ga imenuje rešenjem,
- upozna Izvođača sa uslovima za i
zgradnju.
UGOVORENA CENA
Član 11.
Ugovorena cena radova iz člana 1. ovog Ugovora iznosi ______________ dinara bez
obračunatog poreza na dodatu vrednost, i dobijena je na osnovu jediničnih cena i količina iz
prihvaćene Ponude Izvođača broj ______ od_________ u otvorenom postupku javne nabavke
radova.
Ukupna vrednost predmetnih radova iznosi__________________dinara sa obračunatim
porezom na dodatu vrednost.
Ugovorne strane su saglasne da su jedinične cene radova iz osnovne ponude fiksne, i da se
neće menjati u slučaju promene cena elemenata na osnovu kojih je formirana ugovorena
jedinična cena radova (fiksna cena).
NAČIN PLAĆANјA
Član 12.
Naručilac će ugovorenu cenu radova iz člana 11. isplatiti Izvođaču, na način i u rokovima
predviđenim ovim ugovorom, uplatom na tekući račun Izvođača.
Naručilac se obavezuje da Izvođaču plati ugovorenu cenu na sledeći način:
privremenim situacijama u roku ne dužem od 45 dana od dana prijema i
okončanom situacijom u roku ne dužem od 45 dana od dana prijema.
Član 13.
Privremene situacije i okončanu situaciju Izvođač ispostavlјa na osnovu izvedenih
količina ugovorenih radova i ugovorenih cena.
Okončanu situaciju Izvođač podnosi po izvršenom tehničkom pregledu i potpisanom
Zapisniku o primopredaji radova i konačnom obračunu.
Uz privremene situacije i okončanu situaciju, Izvođač je obavezan da dostavi Naručiocu,
preko nadzornog organa:
1. fotokopije listova građevinskog dnevnika za period za koji se ispostavlјa situacija,
obostrano potpisane i overene;
2. fotokopije listova građevinske knjige, za sve ugovorene i izvedene pozicije prikazane u
situaciji, overene od strane nadzornog organa;
Ukoliko Izvođač ne dostavi privremenu ili okončanu situaciju sa svim prilozima iz ovog
člana, Naručilac neće izvršiti plaćanje pozicija za koje nije dostavlјena kompletna
dokumentacija.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
55/67
Privremene situacije i okončanu situaciju Izvođač dostavlјa nadzornom organu na overu.
Nakon izvršene kontrole i overe, situaciju sa kompletnom dokumentacijom iz ovog člana,
nadzorni organ, u roku od 7 dana od dana prijema, dostavlјa Naručiocu na overu i plaćanje.
Ukoliko Naručilac delimično ospori ispostavlјenu situaciju, dužan je da isplati nesporni deo
situacije, uz prethodnu korekciju situacije od strane Izvođača radova, a sporni deo će se rešiti
kroz sledeću privremenu situaciju, ukoliko se ugovorne strane drugačije ne dogovore.
NEUGOVORENI RADOVI
Viškovi i manjkovi radova
Član 14.
Izvođač je obavezan da najkasnije do konačnog obračuna, dostavi Naručiocu, preko
nadzornog organa, pregled viškova i manjkova radova sa količinama i ugovorenim jediničnim
cenama. Nadzorni organ je u obavezi da proveri osnovanost istog, opise pozicija i količine i
dostavi mišlјenje sa detalјnim obrazloženjem Naručiocu na usvajanje, najkasnije u roku od 10
dana od dana prijema.
Ukoliko se tokom izvođenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova
radova Izvođač je dužan da zastane sa tom vrstom radova i pismeno obavesti stručni nadzor i
Naručioca.
Po dobijanju pismene saglasnosti Naručioca, Izvođač radova će izvesti višak radova.
Jedinične cene za sve pozicije iz predmera radova usvojene ponude Izvođača br. _____________
od ______________2014.godine za koje se utvrdi postojanje viška radova ostaju fiksne i
nepromenljive.
Nadzorni organ nije ovlašćen da, bez pisane saglasnosti Naručioca, odlučuje u ime
Naručioca o ceni, rokovima, izmeni materijala koji se ugrađuje. i obimu neugovorenih radova
(viškovi radova), kao i o obimu ugovorenih radova koji se ne izvode (manjkovi radova).
ROK ZA IZVOĐENјE RADOVA
Član 15.
Izvođač je dužan da sve ugovorene radove izvede u roku od _______ kalendarskih dana
od dana uvođenja u posao. Nadzorni organ upisuje u građevinski dnevnik datum završetka svih
ugovorenih radova.
Izvođač se obavezuje da sve naknadno ugovorene radove (viškove sa uklјučenim
manjkovima radova i nepredviđene radove), u vrednosti do 10% ugovorene cene radova po članu
11., stav 1. ovog ugovora, izvede u ugovorenom roku.
Izvođač je dužan da započne radove danom uvođenja u posao. Ukoliko Izvođač ne
započne radove danom uvođenja u posao, Naručilac će ostaviti naknadni rok do 5 dana da
započne radove, a ukoliko Izvođač ni u naknadnom roku ne započne radove, Naručilac može
raskinuti ovaj Ugovor, uz realizaciju garancije za dobro izvršenje posla u celosti, kao i zahtevati
od Izvođača naknadu štete, do iznosa stvarne štete.
Član 16.
Ako Izvođač ne izvede ugovorene radove u ugovorenom roku ovog ugovora svojom
krivicom, obavezan je da plati Naručiocu, ugovornu kaznu u visini 1 ‰ (jedan promil) od
ukupno ugovorene vrednosti za svaki dan zakašnjenja, s tim što ukupan iznos kazne ne može biti
veći od 10% od vrednosti ukupno ugovornih radova.
Okončana situacija se trajno umanjuje za iznos obračunate ugovorne kazne.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
56/67
Ukoliko iz neopravdanih razloga Izvođač prekine sa izvođenjem radova ili odustane od
dalјeg rada, Naručilac ima pravo da raskine ovaj ugovor, uz naplatu garancije za dobro izvršenje
posla u celosti, kao i da zahteva od Izvođača naknadu štete, do iznosa stvarne štete.
Član 17.
Izvođač ima pravo na produženje ugovorenog roka u sledećim slučajevima:
1. u slučaju prekida radova koji traje duže od 2 dana, a nije izazvan krivicom Izvođača;
2. ako nastupe prirodni događaji koji imaju karakter više sile;
3. ako nastupe vanredni događaji vezani za odbranu zemlјe;
4. zbog kašnjenja radova prouzrokovanih neispunjenjem ugovornih obaveza ostalih
učesnika na poslu, koje angažuje Naručilac;
5. zbog prekida rada izazvanog aktom nadležnog organa, za koji nije odgovoran Izvođač;
6. za naknadno ugovorene radove (viškove sa uklјučenim manjkovima radova i
nepredviđene radove) u vrednosti preko 10% ugovorene cene radova,
Ako nastupe okolnosti iz prethodnog stava, Izvođač ih odmah upisuje u građevinski
dnevnik, a u roku od 3 dana od nastanka uzroka dostavlјa u pisanoj formi, uz saglasnost
nadzornog organa, predlog Naručiocu za produženje ugovorenog roka za završetak radova.
Naručilac je obavezan da po navedenom zahtevu donese odluku u roku do 20 dana od prijema
zahteva.
Ugovoreni rok će biti produžen kada ugovorne strane o tome sačine aneks ugovora.
Izvođač nema pravo na produženje roka u sledećim slučajevima:
1. ako zapadne u docnju sa izvođenjem radova, zbog vanrednih okolnosti koje su
nastale u vreme kada je bio u docnji;
2. atmosferskih i klimatskih prilika koje su se mogle predvideti u vreme zaklјučenja
ovog ugovora;
3. za naknadno ugovorene radove (viškove i nepredviđene radove sa uklјučenim
manjkovima radova), u vrednosti do 10% ugovorene cene radova;
GARANTNI ROK
Član 18.
Garantni rok za izvedene radove iznosi ______ godine (minimum 2 godine), računajući
od dana primopredaje izvedenih radova. Za ugrađenu opremu i uređaje važi garantni rok u
skladu sa uslovima proizvođača.
Član 19.
Izvođač je dužan da u toku garantnog roka, na prvi pisani poziv Naručioca ili Korisnika,
otkloni o svom trošku sve nedostatke koji se odnose na ugovoreni kvalitet izvedenih radova i
ugrađenih materijala i opreme, a koji nisu nastali nepravilnom upotrebom, kao i sva oštećenja
prouzrokovana ovim nedostacima.
Ako Izvođač ne pristupi izvršenju svoje obaveze iz prethodnog stava po prijemu pisanog
poziva od strane Naručioca ili Korisnika i ne izvrši tu obavezu u roku datom u pozivu, Naručilac
je ovlašćen da za otklanjanje nedostataka angažuje drugo pravno ili fizičko lice, na teret
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
57/67
Izvođača, naplatom menice ili zadržavanjem depozita za otklanjanje nedostataka u garantnom
roku.
Ukoliko menica za otklanjanje nedostataka u garantnom roku ne pokriva u potpunosti
troškove nastale povodom otklanjanja nodostataka iz stava 1. ovog člana, Naručilac ima pravo da
od Izvođača traži naknadu štete, do punog iznosa stvarne štete.
Za štetu i neispravnosti koje nastanu usled delovanja više sile, Izvođač ne snosi
odgovornost.
RASKID UGOVORA
Član 20.
Naručilac ima pravo na jednostran raskid Ugovora u sledećim slučajevima:
- ako Izvođač ne započne radove najkasnije do 5 dana od uvođenja u posao;
- ako Izvođač svojom krivicom kasni sa izvođenjem radova u odnosu na ugovorenu
dinamiku više od 15 dana i ne preduzima odgovarajuće mere i akcije za skraćenje i
eliminaciju kašnjenja;
- ako Izvođač ne izvodi radove u skladu sa tehničkom dokumentacijom za izvođenje
radova;
- ako Izvođač radove izvodi nekvalitetno;
- ako Izvođač ne postupa po nalozima nadzornog organa;
- ako Izvođač, iz neopravdanih razloga, prekine izvođenje radova i iste ne nastavi po isteku
roka od 5 dana, ili ako odustane od dalјeg rada;
- ako Izvođač nije uspeo ili je odbio da dostavi menicu za dobro izvršenje posla.
U slučaju jednostranog raskida ugovora Naručilac ima pravo da za predmetne radove
angažuje drugog izvođača i aktivira menicu za dobro izvršenje posla u celosti. Izvođač je u
navedenom slučaju obavezan da nadoknadi Naručiocu štetu, koja predstavlјa razliku između
cene predmetnih radova po ovom ugovoru i cene radova novog izvođača za te radove.
Izvođač može raskinuti ugovor u slučaju neplaćanja od strane Naručioca, u skladu sa
odredbama ovog Ugovora.
Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlјa drugoj ugovornoj strani i sa
otkaznim rokom od 15 dana, od dana dostavlјanja izjave. Izjava mora da sadrži osnov za raskid
ugovora.
Svu štetu koja nastane raskidom ugovora o izvođenju radova snosi ona ugovorna strana
koja je svojim postupcima ili razlozima dovela do raskida ugovora.
U slučaju raskida ugovora, Izvođač je dužan da izvedene radove obezbedi od propadanja,
kao i da Naručiocu preda projekat izvedenog objekta i presek izvedenih radova do dana raskida
ugovora. Na osnovu preseka izvedenih radova, usaglašenog od stane Naručioca i Izvođača,
sačiniće se sporazum o međusobnim potraživanjima.
Troškove snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid ugovora.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
58/67
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 21.
Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove, koji nastanu u izvršenju ovog ugovora,
rešavati sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, spor će se rešiti pred stvarno i mesno
nadležnim Sudom.
Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom, ugovorne strane su saglasne da će se
primeniti odgovarajuće odredbe Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o obligacionim
odnosima.
Član 22.
Sastavni deo ovog Ugovora čine: usvojena ponuda Izvođača broj ____________ od
__________.godine
Član 23.
Ovaj ugovor zaklјučen je u 4 (četiri) istovetnih primeraka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po 2 (dva) primerka.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom poslednjeg potpisa.
ZA IZVOĐAČA
__________________________
ZA NARUČIOCA
_______________________
Napomena:
Ovaj model predstavlјa sadržinu ugovora koji će biti zaklјučen sa izabranim ponuđačem.
Ukoliko ponuđač, bez opravdanih razloga, odbije da zaklјuči ugovor o javnoj nabavci, nakon što
mu je ugovor dodelјen, Naručilac će Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne
reference.
ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše model ugovora. Ukoliko ponudu podnosi
grupa ponuđača, model ugovora mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača
iz grupe ponuđača i overen pečatom.
Napomena: Ukoliko ponuđač podnosi ponudu za više partija obrazac modela ugovora
kopirati u potrebnom broju primeraka
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
59/67
Radovi na IZGRADNJI OSNOVNIH ŠKOLA
Javna nabavka 404-21/14
IZJAVA PONUĐAČA O OBAVEZI DOSTAVLjANjA MENICE ZA DOBRO IZVRŠENjE POSLA
Izjavljujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da ću na dan potpisivanja ugovora
dostaviti original sopstvenu blanko menicu I menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla , sa klauzulom
„bez protesta“, propisno potpisanu i overenu, sa kopijom depo kartona, ovlašćenjem za popunu menice
i potvrdom o registraciji menice, naslovljenu na Opštinu Tutin , u iznosu od 10% od vrednosti ugovora(
bez PDV-a), sa rokom važnosti 33 dana dužim od ugovorenog roka za konačno izvršenje ugovorene
obaveze.
Datum:
________________
Potpis ovlašćenog lica
M.P.
_________________________
Napomena:
*U slučaju zajedničke ponude, obrazac potpisuje i overava član grupe ponuđača koji je u dostavljenom
sporazumu određen za dostavljanje sredstava obezbeđenja,
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
60/67
Radovi na IZGRADNJI OSNOVNIH ŠKOLA
Javna nabavka 404-21/14
IZJAVA PONUĐAČA O OBAVEZI DOSTAVLjANjA MENICE ZA OTKLANjANjE NEDOSTATAKA U GARANTNOM
ROKU
Izjavljujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da ću u trenutku primopredaje
predmeta ugovora dostaviti original sopstvenu blanko menicu I menično ovlašćenje za otklanjanje
nedostataka u garantnom roku, sa klauzulom „bez protesta“, propisno potpisanu i overenu, sa kopijom
depo kartona, ovlašćenjem za popunu menice i potvrdom o registraciji menice, naslovljenu na Opština
Tutin, u iznosu od 10% od vrednosti ugovora ( bez PDV-a), sa rokom važnosti 33 dana dužim od
ugovorenog garantnog roka.
Datum:
________________
Potpis ovlašćenog lica
M.P.
_________________________
Napomena:
*U slučaju zajedničke ponude, obrazac potpisuje i overava član grupe ponuđača koji je u dostavljenom
sporazumu određen za dostavljanje sredstava obezbeđenja,
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
61/67
Obrazac 16.
DINAMIČKI PLAN
Opšti podaci o Ponuđaču:
Naziv i sedište: ______________________________________________________
Matični broj:
____________________ PIB :
________________________
Osoba za kontakt: ______________________________________________________
Prilažemo dinamički plan za javnu nabavku broj 404-21-2014 - IZGRADNJI OSNOVNIH ŠKOLA,
potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
62/67
Obrazac br. 17
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj
124/2012), ponuđač _____________________________________________________________
dostavlјa ukupan iznos i strukturu troškova priprememanja ponude za javnu nabavku broj 40421-2014 - Radovi na izgradnji Osnovnih škola, kako sledi u tabeli:
Vrsta troška
Iznos troška u dinarima
Ukupan iznos troškova pripremanja ponude
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isklјučivo ponuđač i ne može tražiti od
naručioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavlјen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je
dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa
tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavlјanja sredstva obezbeđenja, pod
uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Датум:
_______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Napomena: dostavlјanje ovog obrasca nije obavezno.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
63/67
Obrazac br. 18
OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/2012),
ponuđač _____________________________________________________________
daje:
IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku
javne nabavke broj 404-21-2014 - Radovi na izgradnji Osnovnih škola, podneo nezavisno, bez
dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.
Датум: _______________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.
Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi,
naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija
nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru
zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice
povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita
konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine.
Povreda konkurencije predstavlјa negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2.
Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica
svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
64/67
Obrazac br. 19
IZJAVA PONUĐAČA O POŠTOVANJU VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU,
ZAPOŠLЈAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavlјujem da sam pri sastavlјanju ponude u
postupku javne nabavke radova – 404-21-2014 - Radovi na izgradnji Osnovnih škola,
poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošlјavanju i uslovima
rada, zaštiti životne sredine i garantujem da sam imalac prava intelektualne svojine. Takođe
izjavlјujem, da snosim naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih
prava intelektualne svojine trećih lica.
Datum________________
Potpis ovlašćenog lica
M.P.
_______________________
Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog
lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
65/67
Delovodni br. ____________od___________ 2014. godine
OVLAŠCENjE PREDSTAVNIKA PONUÐAČA
_____________________________________________________________________________________
(ime i prezime lica koje predstavlja ponuđača)
iz _________________________________ ul. _______________________________________________
br.l.k.______________________ PU _________________ ovlašcuje se da u ime i ispred ponuđača:
______________________________iz ______________________,ul.___________________________
br._____, može da učestvuje u postupku otvaranja ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku br.
404-21-2014 - Radovi na izgradnji Osnovnih škola, i preduzima sve radnje propisane Zakonom o
javnim nabavkama.
Ovlašcenje važi do okoncanja postupka navedene javne nabavke i u druge svhe se ne može koristiti.
Dana, ____. ____. 2014. godine
Ponuđač
m.p.___________________
(potpis ovlašcenog lica)
Napomena:
Ovlašcenje predstavnika ponuđača za učešce u postupku otvaranja ponuda ovlašćeno lice
predaje komisiji u originalu pre početka otvaranja ponuda inače ne može prisustvovati
otvaranju ponuda iako je istu dostavilo u sklopu zapečaćene ponude.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
66/67
POTVRDA O PREUZIMANjU KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Za javnu nabavku Radovi na izgradnji Osnovnih škola br. 404-21/2014
Potvrđujem
da
sam
u
ime
ponuđača________________________________________________________
sa sedištem u ____________________, ul. _________________________br. ___.
Matični broj: ___________________PIB: _____________________________
Kontakt osoba:
_____________________________________
Kontakt telefon:
__________________ faks: ______________
preuzeo konkursnu dokumentacijuza javnu nabavku u M.Vbr._______________ tj. Za nabavkuizvođenje radova______________________________________________________________.
DATUM:
___________________________
Ovlašceno lice: _______________________________________
POTPIS:
___________________________ M.P.
Napomena: Obrazac potvrde ponuđač preuzima prilikom preuzimanja konkursne
dokumentacije i popunjenu i overenu dostavlja naručiocu u najkraćem
mogućem roku. Prilikom predaje ponude ponuđač nije u obavezi da dostavi
potvrdu o preuzimanju konkursne dokumentacije.
VAŽNO:
Naručilac će odgovore, izmene i dopune konkursne dokumentacije objaviti na Portalu
javnih nabavki I na svojoj internet stranici, a direktno ih proslediti samo ponuđačima za
koje ima dokaz (dostavljenu potvrdu o preuzimanju konkursne dokumentacije) da su
preuzeli konkursnu dokumentaciju.
U slučaju da potpisanu i overenu Potvrdu o preuzimanju konkursne dokumentacije
ponuđač ne dostavi Naručiocu poštom na adresu:Opština Tutin,ul Husein-bega Gradaševića
br.7, 36320 Tutin (službi za javne nabavke) ili pečatiranu i skeniranu na email:[email protected] Naručilac ne preuzima nikakvu odgovornost vezano za član 63.
Zakona o javnim nabavkama.
Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku za ЈN br. 404 - 21/2014
67/67
Download

Konkursna dokumentacija