РEПУБЛИКA СРБИJA
ВИШИ СУД У БEOГРAДУ
ИНФOРMATOР O РAДУ
Бeoгрaд, 2014.godine
SADRŽAJ:
VIŠI SUD U BEOGRADU ...................................................................................................................................................................................................................... 4
INFORMATOR O RADU ....................................................................................................................................................................................................................... 4
I OSNOVNI PODACI .............................................................................................................................................................................................................................. 5
II – ORGANIZACIONA STRUKTURA VIŠEG SUDA U BEOGRADU .............................................................................................................................................. 6
III SEDIŠTE, ORGANIZACIJA I RAD VIŠEG SUDA U BEOGRADU ............................................................................................................................................. 7
III-a SUDSKA UPRAVA ......................................................................................................................................................................................................................... 7
SUDIJE ..................................................................................................................................................................................................................................................... 9
SUDSKA ODELjENјA .......................................................................................................................................................................................................................... 10
SEDNICA ODELjENјA ......................................................................................................................................................................................................................... 18
SUDIJE - POROTNICI .......................................................................................................................................................................................................................... 18
ZAPOSLENI .......................................................................................................................................................................................................................................... 19
SUDIJSKI POMOĆNICI, PRIPRAVNICI I VOLONTERI................................................................................................................................................................... 20
SLUŽBA ZA POMOĆ I PODRŠKU SVEDOCIMA I OŠTEĆENIMA ................................................................................................................................................ 21
III-b SUDSKA PISARNICA ................................................................................................................................................................................................................. 22
PRIJEMNA KANCELARIJA ................................................................................................................................................................................................................ 24
EKSPEDICIJA ....................................................................................................................................................................................................................................... 24
ARHIVA................................................................................................................................................................................................................................................. 25
III-v DAKTILOBIRO ............................................................................................................................................................................................................................ 25
III-g SLUŽBA ZA INFORMATIKU I ANALITIKU .......................................................................................................................................................................... 25
III-d RAČUNOVODSTVO .................................................................................................................................................................................................................... 26
III-đ SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE ................................................................................................................................................................................................ 26
III-e TEHNIČKA SLUŽBA................................................................................................................................................................................................................... 26
IV – PREDSEDNIK SUDA ................................................................................................................................................................................................................... 27
V NADLEŽNOST VIŠEG SUDA U BEOGRADU ............................................................................................................................................................................... 28
V-a VIŠI SUD U BEOGRADU - NADLEŽNOST POSEBNIH ODELjENјA .................................................................................................................................... 29
VI GODIŠNјI RASPORED POSLOVA ................................................................................................................................................................................................ 30
VII OPIS POSTUPANјA VIŠEG SUDA U BEOGRADU .................................................................................................................................................................. 31
VII-a PRIJEM I RASPODELA PREDMETA ..................................................................................................................................................................................... 31
VII-b ODSTUPANјE OD REDOSLEDA PRIJEMA I RASPODELE PREDMETA ......................................................................................................................... 32
VIII UPISNICI VIŠEG SUDA U BEOGRADU .................................................................................................................................................................................. 33
IX IZVEŠTAJI I STATISTIKA............................................................................................................................................................................................................ 33
X SUDSKA PRAKSA ............................................................................................................................................................................................................................. 43
XI SUDSKI ODMORI ........................................................................................................................................................................................................................... 43
XII KUĆNI RED.................................................................................................................................................................................................................................... 44
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
2
XIII RASPORED RADNIH PROSTORIJA U VIŠEM SUDU U BEOGRADU ................................................................................................................................. 44
XIV USLUGE KOJE VIŠI SUD U BEOGRADU PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA ............................................................................................................ 45
XIV-a PRIJEM STRANAKA ................................................................................................................................................................................................................ 45
XIV-b PRITUŽBA NA RAD SUDA .................................................................................................................................................................................................... 46
XIV-v INFORMACIJE O PREDMETIMA ........................................................................................................................................................................................ 47
XV PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA SUDA ....................................................................................................................................................................... 48
XV-a ISKLjUČENјE JAVNOSTI......................................................................................................................................................................................................... 50
XV-b FOTOGRAFISANјE, VIDEO I ZVUČNO SNIMANјE ............................................................................................................................................................ 51
XV-v SAOPŠTENјA ZA JAVNOST ..................................................................................................................................................................................................... 52
XV-g NOVINARSKA AKREDITACIJA .............................................................................................................................................................................................. 53
XVI NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE U VIŠEM SUDU U BEOGRADU ............................................................................................................................ 54
XVII NOSAČ INFORMACIJA I NјEGOVO ČUVANјE ..................................................................................................................................................................... 55
XVIII VRSTE INFORMACIJA KOJE SUD POSEDUJE .................................................................................................................................................................. 55
XIX VRSTE INFORMACIJA KOJE SUD STAVLjA NA UVID ........................................................................................................................................................ 55
XX OSTVARIVANјE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ........................................................................................................ 56
XX -a POSTUPAK PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ...................................................................... 56
XX-b OGRANIČENјE PRAVA ............................................................................................................................................................................................................ 57
XX-v ISKLjUČENјE I OGRANIČENјE SLOBODNOG PRISTUPA
INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA .................................................................................................................................................................................... 57
XX-g ZLOUPOTREBA SLOBODNOG PRISTUPA INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA .............................................................................................. 58
XX-d NAČELO JEDNAKOSTI ............................................................................................................................................................................................................ 58
XX-đ ZABRANA DISKRIMINACIJE NOVINARA I JAVNIH GLASILA ....................................................................................................................................... 58
XX-e NAKNADA TROŠKOVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ........................................................................................................ 58
XX-ž OBRAZAC ZAHTEVA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ............................................................................. 59
XXI PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA.................................................................................................................................................................................. 60
XXII PODACI O JAVNIM NABAVKAMA .......................................................................................................................................................................................... 64
XXIII PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI ......................................................................................................................................................................................... 65
XXIV PODACI O PLATAMA SUDIJA I ZAPOSLENIH
U VIŠEM SUDU U BEOGRADU ......................................................................................................................................................................................................... 65
XXV PODACI O SREDSTVIMA RADA ............................................................................................................................................................................................. 66
XXVI VIŠI SUD U BEOGRADU - KONTAKTI ................................................................................................................................................................................ 67
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
3
VIŠI SUD U BEOGRADU
U skladu sa članom 39 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS" broj 120/2004, 57/2005, 104/2009 i
36/2010), Uputstvom za izradu i objavlјivanje informatora o radu državnog organa ("Službeni glasnik RS" broj 68/2010) i članom 61 Sudskog poslovnika
("Službeni glasnik RS" broj 110/09) objavlјuje:
INFORMATOR O RADU
INFORMATOR o radu Višeg suda u Beogradu predstavlјa godišnju publikaciju koja sadrži relevantne podatke o nadležnosti, organizacionoj strukturi i
funkcionisanju Višeg suda u Beogradu, kao i o načinu na koji zainteresovana lica, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog
značaja, mogu da ostvare svoja prava u odnosu na informacije vezane za aktivnost Višeg suda u Beogradu.
Za tačnost i potpunost podataka koje sadrži Informator, odgovorno lice je vršilac funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, sudija Aleksandar
Stepanović.
Informacije sadržane u informatoru biće redovno ažurirane unošenjem izmena i dopuna u sadržaju i podacima koje ova publikacija pruža.
U prostorijama Višeg suda u Beogradu, i to u sudskoj zgradi Palata pravde, koja se nalazi u Savskoj ulici br.17-a, može se ostvariti uvid u informator i
nabaviti štampana kopija informatora, a takođe se i na veb adresi ovog suda www.bg.vi.sud.rs može preuzeti elektronska kopija informatora.
Prvi informator o radu Višeg suda u Beogradu objavlјen je u novembru mesecu 2010.godine, poslednji put je ažuriran na dan 31.01.2014.godine.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014.godine)
4
I OSNOVNI PODACI
Beograd, Timička ulica br. 15
Građansko odeljenje i
odeljenje za rehabilitaciju
Telefon: 00 381 11 30 83 400
zgrada PALATA PRAVDE
Beograd, Savska ulica br. 17-a
Sedište suda, odeljenje za prethodni
postupak, krivično odeljenje i
odeljenje za maloletnike
Telefon: 00 381 11 36 01 400
Faks-Palata pravde: 00 381 11 66 82 771
Faks građanskog odelјenja: 00 381 11 30 83 414
Faks posebnih odelјenja: 00 381 11 30 82 780
Email: [email protected]
Website: www.bg.vi.sud.rs
Matični broj: 17772678
Šifra delatnosti: 75230
PIB: 106398735
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014.godine)
POSEBNA ODELJENJA
Beograd, Ustanička ulica brl. 29
Posebno odeljenje
(za organizovani kriminal) i
Odeljenje za ratne zločine
Telefon: 00 381 11 30 82 514
Žiro račun-redovan: 840-959621-31
Žiro račun-depozit: 840-238802-67
Žiro račun-sudske takse: 840-29584845-11
Žiro račun- novčana kazna,
troškovi postupka i paušala: 840-29558845-23
5
II – ORGANIZACIONA STRUKTURA VIŠEG SUDA U BEOGRADU
VIŠI SUD U BEOGRADU
PREDSEDNIK SUDA
SUDIJE
ORGANIZACIONE JEDINICE
PRETHODNI POSTUPAK
SUDSKA UPRAVA
KRIVIČNO ODELJENJE
KRIVIČNO
VANPRETRESNO VEĆE
ODELJENJE ZA MALOLETNIKE
GRAĐANSKO ODELJENJE
ODELJENJE ZA
REHABILITACIJU
POSEBNO ODELJENJE
ODELJENJE ZA RATNE ZLOČINE
ZAMENIK PREDSEDNIKA SUDA
SUDSKA PISARNICA
SEKRETAR SUDA
DAKTILO BIRO
MENADŽER SUDA
SLUŽBA ZA
INFORMATIJU I ANALITIKU
KOORDINATOR ZA MEDIJE
SUDIJSKI POMOĆNIK
SUDIJSKI PRIPRAVNIK
POSLOVNI MALOLETNIČKE
DELIKVENCIJE
ADMINISTRATIVNO
TEHNIČKI SEKRETAR
KADROVSKI POSLOVI
POSLOVI SA POROTOM
POSLOVI SUDSKE PRAKSE
RAČUNOVODSTVO
SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE
TEHNIČKA SLUŽBA
III SEDIŠTE, ORGANIZACIJA I RAD VIŠEG SUDA U BEOGRADU
Sedište Višeg suda u Beogradu je u sudskoj zgradi - Palata pravde, u Savskoj ulici broj 17-a, u kojoj zgradi se nalazi i odelјenje za prethodni postupak,
krivično odelјenje (prvostepeno i drugostepeno) i odelјenje za krivične postupke prema maloletnicima. Građansko odelјenje i odelјenje za rehabilitaciju nalaze
se u sudskoj zgradi u Timočkoj ulici broj 15, dok se posebna odelјenja Višeg suda u Beogradu i to Posebno odelјenje (za organizovani kriminal) i Odelјenje za
ratne zločine, nalaze u sudskoj zgradi u Ustaničkoj ulici broj 29.
Unutrašnje uređenje i rad Višeg suda u Beogradu regulisani su Zakonom o sudijama ("Službeni glasnik RS" br.116/2008, 104/2009, 101/2010,
121/2012 i 101/2013), Zakonom o uređenju sudova (“Službeni glasnik RS” br.116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011 i 101/2013) i Sudskim poslovnikom
("Službeni glasnik RS" br.110/2009).
U Višem sudu u Beogradu radni zadaci i poslovi obavlјaju se u sledećim organizacionim jedinicama:
1. SUDSKA UPRAVA
2. SUDSKA PISARNICA
3. DAKTILOBIRO
4. SLUŽBA ZA INFORMATIKU I ANALITIKU
5. RAČUNOVODSTVO
6. SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE
7. TEHNIČKA SLUŽBA
III-a SUDSKA UPRAVA
Sudskim poslovnikom, koji donosi ministar pravde, uz prethodno pribavlјeno mišlјenje predsednika Vrhovnog kasacionog suda, reguliše se unutrašnje
uređenje i rad sudova u Republici Srbiji, pa se primenom istog, obezbeđuje uredno i blagovremeno obavlјanje poslova sudske uprave i drugih poslova važnih za
unutrašnju organizaciju i rad suda.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
7
Unutrašnja organizacija i rad suda odvojeni su od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informativne, finansijske i ostale
prateće poslove značajne za sudsku vlast.
Ovi poslovi organizuju se tako da sud svoju funkciju vrši zakonito, blagovremeno i efikasno kako bi se strankama olakšalo obavlјanje poslova u sudu sa
što manje troškova.
Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti i kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom, Sudskim poslovnikom, a naročito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu;
pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika;
poslovi vezani za stalne sudske veštake i tumače;
razmatranje pritužbi i predstavki;
vođenje statistike i izrada izveštaja;
izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija;
finansijsko i materijalno poslovanje suda;
overa isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu;
stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblјa u sudu;
donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnju organizaciju i radne odnose i druge opšte akte kojima se
uređuju odnosi u sudu;
poslovi u vezi sa stručnim usavršavanjem i obukom sudija i sudskog osoblјa;
poslovi upravlјanja sudskim zgradama i nepokretnostima koje se dodelјuje sudu na korišćenje;
poslovi u vezi sa naplatom sudskih taksi;
drugi poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda kada je to određeno zakonom ili opštim aktom suda.
Sudsku upravu Višeg suda u Beogradu čine:
Vršilac funkcije predsednika suda, sudija Aleksandar Stepanović,
• Zamenik vršioca funkcije predsednika suda, sudija Natalija Bobot (ovlašćena od strane predsednika suda za donošenje i potpisivanje akata
sudske uprave u odsustvu predsednika suda, a koji nisu u isklјučivoj – neprenosivoj nadležnosti predsednika suda, postupanje po predlozima da se
izrečena kazna zatvora izvrši u prostorijama u kojima osuđeni stanuje i postupanje po žalbama u IK predmetima, u odsustvu vršioca funkcije
•
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
8
predsednika suda, postupanje po pritužbama i zahtevima za izuzeće u krivičnim predmetima, poslovi u vezi sa stručnim usavršavanjem i
raspoređivanjem sudijskih pomoćnika, i prijem stranaka u ovim odelјenjima),
• Zamenik vršioca funkcije predsednika suda, sudija Jelena Stevanović (ovlašćena od strane predsednika suda za obavlјanje poverenih poslova
sudske uprave u sudskoj zgradi u Timočkoj ulici broj 15, u građanskom odelјenju, postupanje po pritužbama i zahtevima za izuzeće i isklјučenje u
građanskim predmetima, postupanje po pritužbama i zahtevima za izuzeće i isklјučenje u predmetima po zahtevima za rehabilitaciju, sprovođenje i
poslovi u vezi sa stručnim usavršavanjem i raspoređivanjem sudijskih pomoćnika, i prijem stranaka u ovim odelјenjima,
Sekretar suda Jelena Perović,
• Menadžer suda Zoran Aleksić,
• Koordinator za medije Dušica Ristić,
• Administrativno tehnički sekretar Jelena Wekerle.
•
SUDIJE
Zakonom o sudijama ("Službeni glasnik RS" br.116/2008, 104/2009, 101/2010, 121/2012 i 101/2013) propisano je da za sudiju višeg suda može biti
izabran državlјanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koji je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit i koji je
stručan, osposoblјen i dostojan sudijske funkcije i koji ima šest godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita.
Stručnost podrazumeva posedovanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavlјanje sudijske funkcije.
Osposoblјenost podrazumeva veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta.
Dostojnost podrazumeva moralne osobine koje sudija treba da poseduje i ponašanje u skladu sa tim osobinama.
Moralne osobine koje sudija treba da poseduje su: poštenje, savesnost, pravičnost, dostojanstvenost, istrajnost i uzornost, a ponašanje u skladu sa tim
osobinama podrazumeva čuvanje ugleda sudije i suda u službi i izvan nje, svest o društvenoj odgovornosti, održavanje nezavisnosti i nepristrasnosti,
pouzdanosti i dostojanstva u službi i izvan nje i preuzimanje odgovornosti za unutrašnju organizaciju i pozitivnu sliku o sudstvu u javnosti.
Kriterijume i merila za ocenu stručnosti, osposoblјenosti i dostojnosti propisuje Visoki savet sudstva, u skladu sa zakonom.
Godišnjim rasporedom poslova Višeg suda u Beogradu za 2014.godinu, formirana su sledeća sudska odelјenja i broj sudija koji u njima
postupaju:
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
odelјenje za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu - troje sudija
prvostepeno krivično odelјenje Višeg suda u Beogradu – dvadeset sudija
drugostepeno krivično odelјenje – šest sudija
odelјenje za maloletnike Višeg suda u Beogradu - četiri sudije
prvostepeno građansko odelјenje - devet sudija
drugostepeno građansko odelјenje – osamnaest sudija
Posebnog odelјenje (za organizovani kriminal) - petnaest sudija + troje sudija iz Odelјenja za ratne zločine + dvojesudija (prethodni postupak)
Odelјenje za ratne zločine - šest sudija + jedan sudija (prethodni postupak)
SUDSKA ODELjENјA
Sudije koje postupaju u istoj pravnoj oblasti ulaze u sastav sudskog odelјenja.
Sudskim odelјenjem rukovodi predsednik odelјenja, koga po pribavlјenom mišlјenju odelјenja, postavlјa predsednik suda i to godišnjim rasporedom
poslova.
Sudije koje su raspoređene u prvostepena sudska odelјenja su predsednici veća, a u slučaju sprečenosti ili odsutnosti zamenjuje ih sudija koga odredi
predsednik suda.
U veću sastavlјenom od dvojice sudija i trojice sudija porotnika (veće petorice) obavezni su da kao članovi veća učestvuju sve sudije.
Raspored učestvovanja sudija u veću petorice određuje predsednik suda, a evidenciju o učešću vodi lice koje odredi predsednik suda.
Poslovi i radni zadaci u okviru pojedinih odelјenja obavlјaju se saglasno nadležnosti određenoj zakonom.
U Višem sudu u Beogradu, s obzirom na broj sudskih veća i sudija pojedinaca koji postupaju u istoj pravnoj oblasti, obrazovana su sledeća
sudska odelјenja:
• odelјenje za prethodni postupak
• krivično odelјenje (prvostepeno i drugostepeno)
• odelјenje za maloletnike
• Posebno odelјenje (za organizovani kriminal)
• Odelјenje za ratne zločine
• građansko odelјenje (prvostepeno i drugostepeno)
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
10
•
odelјenje za postupanje po zahtevima za rehabilitaciju.
Godišnjim rasporedom poslova Višeg suda u Beogradu za 2014.godinu, koji je na osnovu člana 34 stav 1 Zakona o uređenju sudova i člana 46 stav 1
Sudskog poslovnika, a nakon pribavlјenog pismenog mišlјenja sudija, utvrdio vršilac funkcije predsednika suda, određeno je da sledeće sudije postupaju u
napred navedenim sudskim odelјenjima:
ODELjENјE ZA PRETHODNI POSTUPAK
1. sudija Branislav Pantelić - predsednik odelјenja
2. sudija Darinka Šćepanović
3. sudija Dragolјub Zdravković - zamenik predsednika odelјenja
Sve sudije odelјenja za prethodni postupak postupaju u vojnim i predmetima visokotehnološkog kriminala.
Sudija Zoran Đorđević zadužen je za nadzor nad radom KDP-a.
PRVOSTEPENO KRIVIČNO ODELjENјE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
sudija Slavica Nikolić
sudija Nataša Albijanić
sudija Zoran Tejić
sudija Olivera Pajić
sudija Zoran Đorđević
sudija Vladan Ivanković
sudija Marina Anđelković
sudija Dragomir Gerasimović
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
11
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
sudija Vladimir Duruz – predsednik odelјenja
sudija Tatjana Sretenović
sudija Zorana Trajković – zamenik predsednika odelјenja
sudija Violeta Jovanović
sudija Ana Milošević
sudija Miloš Labudović
sudija Raša Janković
sudija Milenko Cvijović
sudija Nebojša Živković
sudija Zoran Ganić
sudija Dušanka Đorđević
Sve sudije krivičnog odelјenja postupaju u vojnim i predmetima visokotehnološkog kriminala, kao i u predmetima po žalbama na odluke osnovnih sudova, o
određivanju mera obezbeđenja prisustva okrivlјenih, po rasporedu koji će mesečno utvrđivati predsednik odelјenja.
Predsednici krivičnog vanpretresnog veća su:
1. sudija Zoran Šešić
2. sudija Vladimir Duruz
3.sudija Zoran Ganić
5. sudija Vladan Ivanković
6. sudija Nataša Albijanić
7. sudija Zorana Trajković
Sve sudije krivičnog odelјenja postupaju kao stalni članovi krivičnog vanpretresnog veća.
Sudije krivičnog vanpretresnog veća, učestvuju po potrebi i u radu krivičnog vanpretresnog veća odelјenja za maloletnike Višeg suda u Beogradu.
U slučaju sprečenosti predsednika krivičnog vanpretresnog veća menjaće ga drugi predsednik veća koji je ovim rasporedom poslova određen da postupa
kao predsednik krivičnog vanpretresnog veća.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
12
DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELjENјE
I VEĆE
1. sudija Natalija Bobot – predsednik odelјenja i predsednik veća
2. sudija Branislav Blažić – član veća
3. sudija Slađana Marković – član veća
II VEĆE
1. sudija Milan Londrović – zamenik predsednika odelјenja i predsednik veća
2. sudija Života Đoinčević – član veća
3. sudija Snežana Petričić – član veća
Predsednika veća zamenjuje prvi član istog veća.
Za vreme godišnjih odmora i u slučaju druge opravdane odsutnosti sudija, popuna članova veća u drugostepenom krivičnom odelјenju vrši se tako što se svako
veće popunjava članovima sledećih veća u tom odelјenju.
U slučaju duže odsutnosti sudije, popuna članova veća u drugostepenom krivičnom odelјenju vrši se naizmenično članovima sledećih veća u tom odelјenju,
prema rasporedu koji za svaki mesec sačinjava predsednik drugostepenog krivičnog odelјenja.
ODELjENјE ZA MALOLETNIKE
1.
2.
3.
4.
sudija Verica Đukić Mihalčić - predsednik odelјenja
sudija Vera Sofrenović - zamenik predsednika odelјenja
sudija Vesna Božović Milošević
sudija Nebojša Kovačević
POSEBNO ODELjENјE (ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL)
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
13
I VEĆE
1.
2.
3.
sudija Siniša Petrović – zamenik predsednika odelјenja i predsednik veća
sudija Vladimir Vučinić – predsednik veća
sudija Aleksandar Trešnjev – predsednik veća
II VEĆE
1.
2.
3.
sudija Dragan Milošević– predsednik veća
sudija Snežana Jovanović – predsednik veća
sudija Vladimir Mesarović – predsednik veća
III VEĆE
1.
2.
3.
sudija Maja Ilić– predsednik veća
sudija Velimir Lazović – predsednik veća
sudija Dragan Mirković – predsednik veća
IV VEĆE
1.
2.
3.
sudija Zoran Drecun, sudija Višeg suda u Novom Sadu– predsednik veća
sudija Bojan Mišić– predsednik veća
sudija Gordana Kojić, sudija Višeg suda u Subotici – predsednik veća
V VEĆE
1. sudija Snežana Nikolić Garotić– predsednik veća
2. sudija Vinka Beraha Nikićević– predsednik veća
3. sudija Vera Vukotić – predsednik veća
VI VEĆE
1. sudija Rastko Popović – predsednik odelјenja i predsednik veća
2. sudija Danko Laušević– predsednik veća
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
14
3. sudija Dušan Milenković – predsednik veća
Sudija Dragan Lazarević, sudija Aleksandar Vujičić, sudija Apelacionog suda u Beogradu, postupaju u istražnim predmetima Posebnog odelјenja i kao
sudije za prethodni postupak ovog odelјenja.
Za predsednika krivičnog vanpretresnog veća Posebnog odelјenja određen je sudija Aleksandar Stepanović, a za zamenike predsednika krivičnog
vanpretresnog veća određeni su sudija Siniša Petrović, sudija Dragan Milošević, sudija Maja Ilić, sudija Zoran Drecun i sudija Rastko Popović.
Sudija Dragan Lazarević određen je za nadzor nad radom KDP-a Posebnog odelјenja Višeg suda u Beogradu.
ODELjENјE ZA RATNE ZLOČINE
I VEĆE
1.
2.
3.
sudija Mirjana Ilić – predsednik odelјenja i predsednik veća
sudija Bojan Mišić – zamenik predsednika odelјenja i predsednik veća
sudija Dragan Mirković – predsednik veća
II VEĆE
1.sudija Snežana Nikolić Garotić – predsednik veća
2.sudija Vinka Beraha Nikićević – predsednik veća
3.sudija Vera Vukotić – predsednik veća
Sudija Milan Dilparić postupa u istražnim predmetima Odelјenja za ratne zločine i kao sudija za prethodni postupak ovog odelјenja.
Sudija Bojan Mišić preduzima radnje koje ne trpe odlaganje u istražnim predmetima Odelјenja za ratne zločine i kao sudija za prethodni postupak ovog
odelјenja, u slučaju sprečenosti sudije Milana Dilparića.
Za predsednika krivičnog vanpretresnog veća Odelјenja za ratne zločine određena je sudija Snežana Nikolić Garotić, a za zamenika krivičnog
vanpretresnog veća Odelјenja za ratne zločine sudija Dragan Mirković.
Sudije Posebnog odelјenja i Odelјenja za ratne zločine, po potrebi učestvuju u radu krivičnih vanpretresnih veća oba odelјenja.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
15
GRAĐANSKO ODELjENјE
PRVOSTEPENO GRAĐANSKO ODELjENјE
1. sudija Maja Čogurić – zamenik predsednika odelјenja i predsednik veća
2. sudija Konstantin Mitić Vrankić – predsednik veća
3. sudija Jelena Bogdanović Ružić – predsednik veća
4. sudija Jelena Kilibarda – – predsednik veća
5. sudija Božidar Vasić – – predsednik veća
6. sudija Maja Ilić – predsednik odelјenja i predsednik veća
7. sudija Vesna Milјuš – – predsednik veća
8. sudija Ivan Jovičić - – predsednik veća
9. sudija Vladimir Vrhovšek- – predsednik veća
Sve sudije prvostepenog građanskog odelјenja određene su za postupanje u predmetima redovnih parničnih sporova (P, P3), za postupanje u predmetima radnih
i statusnih sporova (P1), u predmetima porodičnih sporova (P2), u predmetima zaštite autorskih i srodnih prava (P4), kao i za postupanje u predmetima
priznanja stranih sudskih odluka (R), izuzev sudija Maje Čogurić i sudije Konstantina Mitića Vrankića, koji su određeni da postupaju u predmetima redovnih
parničnih sporova (P, P3), za postupanje u predmetima radnih i statusnih sporova (P1), u predmetima zaštite autorskih i srodnih prava (P4), kao i za postupanje
u predmetima priznanja stranih sudskih odluka (R).
DRUGOSTEPENO GRAĐANSKO ODELjENјE
1. VEĆE
1. sudija Jasna Belović – predsednik odelјenja i predsednik veća
2. sudija Marina Klarić Živković – prvi član veća i predsednik veća u predmetima u kojima je sudija izvestilac
3. Jelena Stevanović – drugi član veća
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
16
2. VEĆE
1. sudija Veselinka Milošević – zamenik predsednika odelјenja i predsednik veća
2. sudija sudija Milan Miloševski – prvi član veća i predsednik veća u predmetima u kojima je sudija izvestilac
3. sudija sudija Nataša Milutinović – drugi član veća
3. VEĆE
1. sudija Mirjana Riđički – predsednik veća
2. sudija Dragica Ljumović – prvi član veća i predsednik veća u predmetima u kojima je sudija izvestilac
3. sudija Vesna Dželetović Cucić – drugi član veća
4. VEĆE
1. sudija Vesna Karadžić Ristić – predsednik veća
2. sudija Vasić Predrag – prvi član veća i predsednik veća u predmetima u kojima je sudija izvestilac
3. sudija Snežana Savić Sablјić - drugi član veća
5. VEĆE
1. sudija Đurđa Nešković – predsednik veća
2. sudija Vesna Damjanović - prvi član veća veća i predsednik veća u predmetima u kojima je sudija izvestilac
3. sudija Maja Marinković – drugi član veća
6. VEĆE
1. sudija Aleksandar Ivanović – predsednik veća
2. sudija Vukica Isakov – prvi član veća i predsednik veća u predmetima u kojima je sudija izvestilac
3. sudija Anđelka Opačić- drugi član veća
Predsednika veća zamenjuje prvi član istog veća.
Sudija Predrag Vasić određen je za postupanje u predmetima prvostepenog građanskog odelјenja kao predsednik veća u kojima je dokazni postupak u završnoj
fazi.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
17
Sudija Jasna Belović, predsednik drugostepenog građanskog odelјenja, određena je da postupa po pritužbama i zahtevima za izuzeće i isklјučenje u građanskim
predmetima i u predmetima po zahtevima za rehabilitaciju, u slučajevima sprečenosti zamenika vršioca funkcije predsednika suda, sudije Jelene Stevanović.
ODELjENјE ZA POSTUPANјE PO ZAHTEVIMA ZA REHABILITACIJU
I VEĆE
1. sudija Marina Klarić Živković - predsednik odelјenja i predsednik veća
2. sudija Dragica Ljumović - predsednik veća
3. sudija Vesna Cucić Dželetović - predsednik veća
II VEĆE
1. sudija, Veselinka Milošević - predsednik veća
2. sudija Damjanović Vesna - predsednik veća
3. sudija Nataša Milutinović - predsednik veća
III VEĆE
1. sudija Anđelka Opačić - zamenik predsednika odelјenja i predsednik veća
2. sudija Vasić Predrag - predsednik veća
3. sudija Đurđa Nešković - predsednik veća
U odelјenje za postupanje po zahtevima za rehabilitaciju, raspoređene su i sudije:
Maja Marinković
Jasna Belović
Milan Miloševski
Jelena Stevanović
Vasić Predrag
Aleksandar Ivanović
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
18
Dragica Ljumović
Vukica Isakov
Snežana Sablјić Savić
Mirjana Riđički
Vesna Karadžić Ristić
Đurđa Nešković
Detalјniji pregled rasporeda sudija i poslova može se pogledati u Godišnjem rasporedu poslova Višeg suda u Beogradu za 2014.godinu, na internet
stranici Višeg suda u Beogradu www.bg.vi.sud.rs.
SEDNICA ODELjENјA
Na sednici sudskog odelјenja razmatra se rad odelјenja, pravna pitanja, način pobolјšanja rada i stručnosti sudija, sudijskih pomoćnika i sudijskih
pripravnika i druga pitanja od značaja za odelјenje.
Sednicu sudskog odelјenja saziva predsednik odelјenja ili predsednik suda, po svojoj inicijativi ili na zahtev nekog od veća, odnosno sudije u odelјenju.
Sednicom rukovodi predsednik sudskog odelјenja.
Aktom o sazivanju sednice odelјenja predlaže se dnevni red, a prilažu se i materijali o kojima će se raspravlјati i dostavlјaju se predsedniku suda ako je
on sazvao sednicu, svakom sudiji i sudijskom pomoćniku u sastavu odelјenja. Onaj ko saziva sednicu predlaže izvestioca i stara se o formulisanju pravnih
shvatanja i zaklјučaka donetih na sednici. Svi pozvani dužni su da prisustvuju sednici, a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika.
Za punovažan rad na sednici odelјenja potrebno je prisustvo većine sudija koji su u sastavu odelјenja, a odluka se donosi većinom glasova prisutnih
sudija. Ako dođe do podele glasova na jednake delove sporno pitanje se iznosi na sednicu svih sudija. Na isti način postupiće se i u slučaju ako veće pri
ponovnom odlučivanju ne postupi u skladu sa pravnim shvatanjem odelјenja. O radu sednice vodi se zapisnik u koji se unosi: ko je opravdano i neopravdano
odsutan, sva mišlјenja u toku raspravlјanja, kao i rezultat glasanja. Zapisnik potpisuju predsednik odelјenja koji je rukovodio sednicom i sudijski pomoćnik koji
je sačinio zapisnik.
Nacrt pravnog shvatanja usvojenog na sednici sudskog odelјenja izrađuje izvestilac, a ukoliko njegov predlog nije prihvaćen nacrt izrađuje sudija koga
odredi sudsko odelјenje. Nacrt se dostavlјa svim članovima odelјenja na mišlјenje, konačni tekst pravnog shvatanja potpisuju svi članovi odelјenja, a sudija koji
se ne slaže sa usvojenim pravnim shvatanjem, bilo sa izrekom ili obrazloženjem, neće potpisati pravno shvatanje, već će svoje mišlјenje odvojeno izložiti i
priložiti uz izvornik usvojenog pravnog shvatanja.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
19
SUDIJE-POROTNICI
Zakonom o sudijama („Službeni glasnik RS“ br.116/2008, 104/2009, 101/2010, 121/2012 i 101/2013) propisano je da za sudiju porotnika može biti
imenovan punoletni državlјanin Republike Srbije koji je dostojan funkcije sudije porotnika.
Pri imenovanju vodi se računa o polu, starosti, zanimanju i društvenom položaju kandidata, o znanju, stručnosti i sklonosti ka pojedinim vrstama
sudskih stvari.
Sudija porotnik imenuje se na pet godina i može biti ponovo imenovan, a imenuje ga Visoki savet sudstva, na predlog ministra nadležnog za pravosuđe.
Za sudiju porotnika može biti imenovano punoletno lice koje, u momentu imenovanja ima manje od sedamdeset godina života.
Sudija porotnik ne može biti advokat ni pružati pravne usluge i stručne savete uz naknadu. Sa funkcijom sudije porotnika nespojive su i druge službe,
poslovi i postupci koji su oprečni dostojanstvu i nezavisnosti sudije ili štetni po ugled suda.
Sudija porotnik ima pravo na naknadu troškova nastalih na funkciji, naknadu za izgublјenu zaradu i pravo na nagradu. Uslove i visinu naknade i nagrade
propisuje Visoki savet sudstva.
Za Viši sud u Beogradu izabrano je 114 sudija-porotnika.
ZAPOSLENI
Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu koji je donet 30.04.2010.godine, a stupio na snagu
19.05.2010.godine, Viši sud u Beogradu ima ukupno 433 zaposlena, od toga 288 državnih službenika i 145 nameštenika.
U krivičnom i parničnom odelјenju Višeg suda u Beogradu, navedenim Pravilnikom utvrđeno je 56 radnih mesta, za koja je predviđeno 295 zaposlena,
od kojih 204 državnih službenika i 91 nameštenika, dok je u posebnim odelјenjima Višeg suda u Beogradu - Posebnom odelјenju (za organizovani kriminal) i
Odelјenju za ratne zločine, navedenim Pravilnikom utvrđeno 30 radnih mesta, za koja je predviđen 139 zaposleni, i to 85 državnih službenika i 52 nameštenika.
Detalјniji pregled opisa poslova zaposlenih u Višem sudu u Beogradu može se pogledati u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih
mesta u Višem sudu u Beogradu, sa svim izmenama, link je www.bg.vi.sud.rs/cr/articles/o-visem-sudu/uredjenje/zaposleni.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
20
SUDIJSKI POMOĆNICI, PRIPRAVNICI I VOLONTERI
Sudijski pomoćnici u Višem sudu u Beogradu pomažu sudiji u radu, proučavaju pravna pitanja u vezi sa radom sudija u pojedinim predmetima, izrađuju
nacrte sudskih odluka i pripremaju pravne stavove za publikovanje, te vrše i druge stručne poslove pod nadzorom i uputstvom sudije, kao i druge poslove po
nalogu predsednika suda.
Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu, za krivično i parnično odelјenje sistematizovano je
57 izvršilaca na radnom mestu sudijskog pomoćnika, dok je za posebna odelјenja ovog suda sistematizovano 27 izvršilaca na radnom mestu sudijskog
pomoćnika.
Sudijski pomoćnici stiču sledeća zvanja:
sudijski saradnik (lice koje ima položen pravosudni ispit),:
• viši sudijski saradnik (lice koje posle položenog pravosudnog ispita ima najmanje dve godine radnog iskustva u pravnoj struci);
• sudski savetnik (lice koje ispunjava uslove za sudiju višeg suda).
•
Zvanje sudskog savetnika postoji samo u sudovima republičkog ranga.
Rad sudijskih pomoćnika jednom godišnje ocenjuje predsednik suda, po pribavlјenom mišlјenju sednice odelјenja u koje je sudijski pomoćnik
raspoređen, odnosno sudije ili veća sa kojima radi ukoliko nije raspoređen u odelјenje.
Pri ocenjivanju vrednuju se obim i kvalitet posla, savesnost, preduzimlјivost i objavlјeni stručni i naučni radovi, dok se ocenjivanje rada sudijskih
pomoćnika vrši na osnovu objektivnih i jedinstvenih kriterijuma koje utvrđuje Visoki savet sudstva.
Ocene su „ne zadovolјava“, „zadovolјava“, „ističe se“ i „naročito se ističe.
Viši sudijski saradnik čiji je rad najmanje dve godine uzastopno ocenjen sa „naročito se ističe“ može steći zvanje sudskog savetnika i ako ne ispunjava
uslove za sudiju višeg suda.
U Višem sudu u Beogradu, radi stručnog osposoblјavanja i sticanja prakse u svim oblastima sudskog rada i sticanja uslova za polaganje pravosudnog
ispita, sudijski pripravnici obavlјaju sve poslove koje im stavi u zadatak predsednik suda ili predsednika veća-sudija.
Prema Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu, sistematizovano je 19 izvršilaca na radnom mestu
sudijskog pripravnika.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
21
Za sudijskog pripravnika prima se lice koje je završilo pravni fakultet i ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima.
Sudijski pripravnik prima se u osnovni, viši, privredni i prekršajni sud i prvenstvo imaju kandidati koji su pravni fakultet završili sa visokom prosečnom
ocenom.
Sudijski pripravnik prima se u radni odnos na tri godine, dok se sudijski pripravnik koji je na pravosudnom ispitu ocenjen sa „položio sa odlikom”
prima u radni odnos na neodređeno vreme, u zvanju sudijskog saradnika.
Na obuci za obavlјanje sudijskog posla, u svojstvu volontera, a radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, u Višem sudu u Beogradu trenutno
se nalazi 57 pripravnika-volontera.
Za volontera prima se diplomirani pravnik, bez zasnivanja radnog odnosa.
Početna i stalna obuka sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, obuka sudijskih i tužilačkih pomoćnika i pripravnika, kao i obuka sudskog i
tužilačkog osoblјa regulisana je Zakonom o pravosudnoj akademiji.
SLUŽBA ZA POMOĆ I PODRŠKU SVEDOCIMA I OŠTEĆENIMA
Na osnovu odredbe člana 11 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine ("Službeni glasnik RS" br.67/2003,
135/2004, 61/2005, 101/2007 i 104/2009) u Višem sudu u Beogradu obrazovana je Služba za pomoć i podršku svedocima i oštećenima, koja obavlјa
administrativno-tehničke poslove, poslove vezane za pomoć i podršku oštećenima i svedocima, kao i poslove obezbeđenja uslova za primenu procesnih
odredaba ovog zakona.
Rad Službe za pomoć i podršku uređuje se Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu koji je vršilac
funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu doneo 30.04.2010.godine, i koji je stupio na snagu 19.05.2010.godine, uz saglasnost ministra nadležnog za
pravosuđe.
U navedenoj službi uspostavlјa se kontakt sa službama u regionu u vezi dolaska i odlaska svedoka, kao i u vezi organizovanja videokonferencijske veze,
ukoliko se svedok odluči da na taj način svedoči, kao i o drugim merama zaštite svedoka.
Takođe, u navedenoj službi vodi se evidencija o svim svedocima koji se pojavlјuju u postupku, te se o radu službe predsedniku suda dostavlјaju mesečni
izveštaji, zatim se organizuju svedoku prevoz i hotelski smeštaj i vrši kontaktiranje Jedinice za zaštitu svedoka radi njenog angažovanja u vezi dolaska svedoka
u sud, radi davanja iskaza.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
22
III-b SUDSKA PISARNICA
Administrativni i tehnički poslovi u sudu obavlјaju se u sudskoj pisarnici u sedištu suda. Ako je to celishodnije, pojedini poslovi mogu se obavlјati i u
sudskim jedinicama, odnosno u odelјenjima izvan sedišta suda.
Pisarnica samostalno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stavlјa potvrdu pravnosnažnosti i izvršnosti odluke na osnovu prethodne odluke sudije;
overava potpise, rukopise i prepise, osim isprava namenjenih za upotrebu u inostranstvu;
daje usmena i pismena obaveštenja na osnovu podataka iz upisnika i spisa;
prima u obliku službene beleške kratka saopštenja, izjave stranaka i drugih zainteresovanih lica o promeni adrese, mestu boravka i danu prijema
odluke kada povratnica ili dostavnica nije vraćena ili kad u njima nije naznačen dan dostave i slično;
požuruje u slučajevima kada po nalozima nije postuplјeno u određenim rokovima i kada za požurivanje nije potrebna odluka sudije;
pregleda pismena i ukazuje strankama na nedostatke u skladu sa svojim ovlašćenjima;
preduzima odgovarajuće mere da se novčane kazne, troškovi postupka i oduzeta imovinska korist, posle izdate naredbe suda, uredno i brzo naplate;
stara se da se sudske takse pravilno naplate i preduzima propisane mere u slučajevima nepoštovanja obaveze plaćanja;
stara se da se naplate takse i troškovi postupka koji su bili predujmlјeni iz budžetskih sredstava;
prikuplјa podatke potrebne za brisanje ili opozivanje uslovne osude;
vodi posebnu evidenciju o rokovima u hitnim predmetima (pritvorski, izvršenja pre pravnosnažnosti, privremene mere i sl.);
vodi spisak veštaka zaduženih predmetima u određenoj materiji, spisak predmeta u kojima se postupci vode na jezicima nacionalnih manjina, spisak
predmeta korupcije i sl.;
Pored toga, predsednik suda može narediti da se pored napred navedenih poslova, u pisarnici samostalno obavlјaju i druge radnje i poslovi.
Radom sudske pisarnice rukovodi upravitelј pisarnice, koji istovremeno može voditi i poslove pojedinih organizacionih jedinica pisarnice.
Poslove upravitelјa pisarnice Višeg suda u Beogradu obavlјa Svetlana Mićović.
Kada je pisarnica podelјena na više odseka ili odelјenja, radom odseka ili odelјenja rukovodi šef odseka, odnosno odelјenja, pod nadzorom upravitelјa
pisarnice.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
23
U Višem sudu u Beogradu pisarnica je podelјena na sledeća odelјenja:
odelјenje krivične pisarnice,
• odelјenje građanske pisarnice,
• pisarnica posebnih odelјenja - Posebno odelјenje (za organizovani kriminal) i Odelјenje za ratne zločine.
•
Poslove šefa odelјenja krivične pisarnice Višeg suda u Beogradu obavlјa Miroslav Nastasović, poslove šefa odelјenja građanske pisarnice Višeg suda u
Beogradu obavlјa Jelena Mirjačić, dok poslove šefa odelјenja pisarnice posebnih odelјenja Višeg suda u Beogradu obavlјa Vesna Obradović.
Pisarnice Višeg suda u Beogradu rade sa strankama svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova, dok se razgledanje spisa vrši svakim
radnim danom od 09,00 do 14,00 časova.
Šalteri krivične pisarnice Višeg suda u Beogradu nalaze se na prvom spratu sudske zgrade - Palata pravde, u Savskoj ulici br.17-a, dok se šalter
građanske pisarnice Višeg suda u Beogradu nalazi u prizemlјu sudske zgrade u Timočkoj ulici br.15.
Šalteri pisarnice posebnih odelјenja (Posebnog odelјenja i Odelјenja za ratne zločine) nalaze se u prizemlјu zgrade ovog suda u Ustaničkoj ulici br.29.
Zaposleni koji obavlјaju poslove pisarnice staraju se da se sa predmetima postupa pravilno, uredno i na vreme, a naročito da se poštuju svi propisani ili
određeni rokovi, da se otkloni sve što bi smetalo blagovremenom postupanju sudije u predmetu, da sudiji na vreme budu predati svi predmeti u rad čim stigne
kakav podnesak ili izveštaj po kome treba doneti odluku, ili preduzeti neku drugu radnju.
Zaposleni, koji obavlјa poslove pisarnice, može ukazati sudiji ili sudijskom pomoćniku na protek pojedinih rokova ili na pojedine tehničke greške i sl.
Upravitelј pisarnice svakog meseca izveštava predsednika suda o odlukama koje nisu izrađene, a zakonski rok je istekao. O ovakvim slučajevima se u
sudskoj upravi vodi posebna evidencija za svakog sudiju.
PRIJEMNA KANCELARIJA
Prijem pismena vrši se na šalterima prijema Višeg suda u Beogradu, koji se nalaze u prijemnoj kancelariji u prizemlјima sudske zgrade Palata
pravde u Savskoj ulici br.17-a, sudske zgrade u Timočkoj ulici br.15 i sudske zgrade u Ustaničkoj ulici br.29, i to u periodu od 08,00 do 15,30 časova.
Na svaki primerak pismena koje se dostavlјa sudu stavlјa se zabeleška o prijemu pismena (štambilј ili na drugi pogodan način).
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
24
Pismena se ovom sudu mogu takođe dostavlјati i putem poštanske službe.
Zaposleni je dužan i da u zabelešci o prijemu pismena naznači mesto i vreme prijema, naziv suda, način prijema, broj primeraka sa prilozima, datum
predaje preporučene pošilјke pošti, nalog za plaćanje takse i sl. Prilikom prijema, zaposleni određen za prijem potvrdiće prijem pismena stavlјanjem otiska
skraćene zabeleške o prijemu pismena (štambilј), koja sadrži: naziv suda, mesto i vreme prijema. Zabeleška se stavlјa na kopiju pismena koja ostaje
podnosiocu, a ako taksa nije plaćena, uručiće stranci i opomenu za plaćanje takse.
Otisak prijemnog štambilјa stavlјa se po pravilu na prvu stranu u sredini gornjeg dela pismena, a ako tu nema dovolјno mesta otisak se stavlјa na
pogodno mesto prve strane, a ako ni to nije moguće, onda na poleđini u gornjem levom uglu. Ako su obe strane pismena u celini ispunjene tekstom, otisak
prijemnog štambilјa stavlјa se na poseban papir koji se spaja sa pismenom i overava pečatom, ili se prilaže odgovarajući obrazac štambilјa.
Pismena se dostavlјaju pisarnici, a upravitelј pisarnice, odnosno šef odseka, deli primlјena pismena zaposlenima koji su rasporedom određeni za
obavlјanje pojedinih poslova u pisarnici.
Primlјena i raspoređena pismena zavode se u odgovarajući upisnik onog dana i pod onim datumom kada su primlјena, ako se tim pismenom osniva nov
predmet, dok se podnesci i druga pismena zavode u odgovarajuće pomoćne knjige.
EKSPEDICIJA
U odseku ekspedicije vrši se prijem spisa, podnesaka i ostalih pismena koja su upućena sudu preko poštanske službe, kurira, dostavlјača, ili neposredno,
odvajaju se pismena prema hitnosti i materiji, stara se da ista budu uredno i na vreme predata sudskim odelјenjima, vrši se otprema, odnosno dostavlјanje
pismena poštanskoj službi, raspoređuju se dostave, frankiraju se i uvode u odgovarajuću knjigu.
ARHIVA
Pravnosnažno rešeni predmeti arhiviraju se i čuvaju na osnovu pismene odluke sudije koji na omotu predmeta svojim potpisom na štambilјu određuje da
je predmet za arhiviranje.
Arhiva se nalazi u sastavu pisarnice, po pravilu u posebnoj prostoriji. Završeni predmeti mogu se držati u pisarnici (priručna arhiva) najduže dve godine,
a posle ovog roka zajedno sa odgovarajućim upisnicima i drugim pomoćnim knjigama predaju se na čuvanje arhivi. Završeni predmeti u prethodnoj i tekućoj
godini stavlјaju se, po pravilu, u priručnu arhivu i drže u zasebnom ormanu u pisarnici, sređeni po rednim brojevima slovnog znaka predmeta, dok se svi ostali
predmeti predaju i drže isklјučivo u arhivi.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
25
Arhiviranim predmetima rukuje arhivar. U Višem sudu u Beogradu posao arhivara obavlјa Zoran Pintarić.
Period čuvanja arhiviranih predmeta propisan je Sudskim poslovnikom, a molba za razgledanje i kopiranje arhiviranih spisa predmeta podnosi se
predsedniku suda.
III-v DAKTILOBIRO
U daktilobirou obavlјaju se poslovi koji se odnose na vođenje zapisnika sa ročišta i glavnih pretresa, te kucanje odluka i drugih diktata sa trake, vršenje
prepisa, vođenje evidencije o svim otkucanim sudskim pismenima, kao i drugi administrativni poslovi po nalogu predsednika suda, sekretara suda ili
rukovodioca daktilobiroa.
Daktilobiroom rukovodi i organizuje rad rukovodilac daktilobiroa, koji je odgovoran za zakonit, pravilan i blagovremen rad daktilobiroa i koji za svoj
rad odgovara predsedniku suda.
Rukovodilac daktilobiroa u Višem sudu u Beogradu je Jelena Vlahović Vasić, dok je rukovodilac daktilobiroa posebnih odelјenja Višeg suda u
Beogradu Milena Gavranović.
III-g SLUŽBA ZA INFORMATIKU I ANALITIKU
U službi za informatiku i analitiku obavlјaju se informatički poslovi koji se odnose na uspostavlјanje i održavanje informaciono komunikacionih
tehnologija, zatim se vrši i elektronska obrada podataka, kao i skladištenje, prenos i čuvanje informacija u sudu.
Radom ove službe rukovodi rukovodilac, koji je odgovoran za zakonit, pravilan i blagovremeni rad ove službe i za svoj rad odgovara predsedniku suda.
Poslove rukovodioca službe za informatiku i analitiku u Višem sudu u Beogradu obavlјa Branko Lukić, dok poslove šefa odelјenja za informatiku i
analitiku u posebnim odelјenjima Višeg suda u Beogradu obavlјa Danijela Aleksić.
III-d RAČUNOVODSTVO
Finansijsko-materijalni poslovi obavlјaju se u računovodstvu suda, pod nadzorom predsednika suda i u skladu sa posebnim propisima.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
26
Radom računovodstva rukovodi rukovodilac, koji organizuje celokupno finansijsko-materijalno poslovanje suda i nadzire rad u istom. Rukovodilac
računovodstva odgovoran je za zakonito, pravilno i blagovremeno poslovanje računovodstva i za svoj rad odgovara predsedniku suda.
Rukovodilac računovodstva u Višem sudu u Beogradu je Svetlana Trmčić.
III-đ SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE
U službi za javne nabavke obavlјaju se poslovi koji se odnose na pokretanje i sprovođenje postupka javnih nabavki, sastavlјanje tenderske
dokumentacije, sklapanje ugovora u postupcima javnih nabavki, sastavlјanje kvartalnih izveštaja o sprovedenim postupcima javne nabavke, izrađivanje
predloga finansijskog plana, kao i plana javnih nabavki, kao i sve druge prateće radnje i ostali poslovi po nalogu predsednika suda i menadžera suda.
Službom za javne nabavke rukovodi rukovodilac, koji je odgovoran za zakonito, pravilno i blagovremeno poslovanje i za svoj rad odgovara predsedniku
suda.
Posao rukovodioca službe za javne nabavke u Višem sudu u Beogradu obavlјa Miroslav Slamarski.
III-e TEHNIČKA SLUŽBA
U tehničkoj službi obavlјaju se poslovi koji se odnose na održavanje sudskih zgrada, obezbeđenje suđenja i pružanje lične zaštite nosiocima
pravosudnih funkcija, organizaciju kontradiverzionih pregleda prostorija, lica, stvari i vozila koja ulaze u zgradu, utvrđivanje identiteta i razloge dolaska lica u
zgradu suda, pretresanje lica i stvari, kao i oduzimanje predmeta kojima bi se mogla ugroziti bezbednost lica i imovine, zabrane ulaska u zgradu suda licima sa
oružjem, opasnim oruđem ili su pod dejstvom alkohola ili drugih omamlјujućih sredstava, udalјavanje iz zgrade lica koja se ne pridržavaju zabrane ili ometaju
kućni red i mir.
Takođe, u navedenoj službi se obavlјaju i poslovi zaštite od požara, te sve vrste prevoza za potrebe suda, kao i primanje telefonskih poziva i njihovo
prosleđivanje od spolјašnjih pozivaoca do unutrašnjih korisnika, poslovi u vezi sa održavanjem i popravkama mašinskih uređaja i instalacija, kao i pripremanje
toplih i hladnih napitaka za potrebe sudskog osoblјa.
Navedenom službom rukovodi rukovodilac, koji je odgovoran za pravilan, zakonit i blagovremen rad ove službe i za svoj rad odgovara predsedniku
suda.
Poslove rukovodioca tehničke službe u Višem sudu u Beogradu obavlјa Vladimir Mitrović.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
27
IV – PREDSEDNIK SUDA
Vršilac funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu je sudija Aleksandar Stepanović koji je odlukom Visokog saveta sudstva od 22. oktobra
2013.godine, izabran za sudiju Apelacionog suda u Beogradu.
Zakonom o sudijama ("Službeni glasnik RS", br.116/2008, 104/2009, 101/2010, 121/2012 i 101/2013) regulisan je izbor predsednika suda.
Predsednik suda bira se između sudija istog ili višeg stepena, na pet godina i ne može biti ponovo izabran.
Sudija koji je izabran za predsednika suda obavlјa i sudijsku funkciju u tom sudu.
Narodna skupština bira predsednika suda, na predlog Visokog saveta sudstva. Ovlašćenja i dužnosti predsednika suda regulisana su Zakonom o sudijama, Zakonom o uređenju sudova i Sudskim poslovnikom.
Predsednik suda predstavlјa sud, rukovodi sudskom upravom, odgovoran je za pravilan i blagovremen rad suda, a pojedine poslove sudske uprave
predsednik suda može poveriti zameniku predsednika suda ili predsednicima odelјenja.
Sud ima jednog ili više zamenika predsednika suda, koji zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti. Kada sud ima više od jednog
zamenika predsednika suda, predsednik suda određuje jednog zamenika koji ga zamenjuje.
Predsednik suda ne može poveriti odlučivanje o pravima sudija na osnovu rada, utvrđivanje godišnjeg rasporeda poslova, odlučivanje o radnim
odnosima sudskog osoblјa u slučaju kada je to zakonom određeno, kao i o udalјenju sudije i sudije porotnika sa dužnosti.
Predsednik suda ovlašćen je da:
•
•
zahteva zakonitost, red i tačnost u sudu,
nalaže otklanjanje nepravilnosti i sprečava odugovlačenje u radu,
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
28
•
•
•
određuje branioce po službenoj dužnosti po azbučnom redu sa liste advokata koje dostavlјa advokatska komora,
stara se o održavanju nezavisnosti sudija i ugledu suda
i vrši druge poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom.
Predsednik suda se stara o sprovođenju i pravilnoj primeni Sudskog poslovnika, izdavanjem naredbi i upustava, a čiju primenu nadzire Ministarstvo
pravde, preko lica ovlašćenog za nadzor, a čije su instrukcije i objašnjenja obavezni za sud.
Predsednik suda nadzire rad sudskih odelјenja i službi pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišta, stalnim evidentiranjem predmeta čije
rešavanje duže traje, pribavlјanjem izveštaja i na drugi pogodan način.
Predsednik neposredno višeg suda ima pravo da nadzire sudsku upravu nižeg suda, da traži obaveštenja o primeni propisa, toku postupka, te izveštaje i
druge potrebne podatke o radu nižeg suda, kao i da organizuje obilaske nižih sudova sa svog područja.
U poslovima sudske uprave predsedniku pomaže sekretar suda i menadžer suda, koji su samostalni u poslovima koji su im povereni odlukom
predsednika suda, u skladu sa Sudskim poslovnikom, a raspoređuje ih predsednik suda.
V NADLEŽNOST VIŠEG SUDA U BEOGRADU
Nadležnost Višeg suda regulisana je odredbom člana 23 Zakona o uređenju sudova („Službeni glasnik RS“ ,br.116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011,
78/2011, 101/2011 i 101/2013)
Viši sud u prvom stepenu:
1. sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko deset godina;
2. sudi za krivična dela: protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; protiv Vojske Srbije; odavanje državne tajne; odavanje
službene tajne; krivično delo propisano zakonom koji uređuje tajnost podataka; pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja; izazivanje nacionalne, rasne i
verske mržnje i netrpelјivosti; povreda teritorijalnog suvereniteta; udruživanje radi protivustavne delatnosti; povreda ugleda Republike Srbije; povreda ugleda
strane države ili međunarodne organizacije; pranje novca; kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika; ugrožavanje bezbednosti
vazdušnog saobraćaja; ubistvo na mah; silovanje; oblјuba nad nemoćnim licem; oblјuba zloupotrebom položaja; otmica; trgovina maloletnim licima radi
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
29
usvojenja; nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi i javnom skupu; primanje mita; zloupotreba položaja odgovornog lica (član 234 stav 3 Krivičnog
zakonika); zloupotreba u javnim nabavkama (član 234a stav 3 Krivičnog zakonika);
3. sudi u krivičnom postupku prema maloletnim učiniocima krivičnih dela;
4. odlučuje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoje nadležnosti;
5. odlučuje o zahtevima za rehabilitaciju;
6. odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija sredstvima javnog informisanja.
7. sudi u građanskopravnim sporovima kad vrednost predmeta spora omogućuje izjavlјivanje revizije; u sporovima o autorskim i srodnim pravima,
zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola, odnosno topografije
poluprovodničkih proizvoda i oplemenjivača bilјnih sorti, ako nije nadležan drugi sud; u sporovima o osporavanju ili utvrđivanju očinstva i materinstva; u
sporovima za zaštitu od diskriminacije i zlostavlјanja na radu; u sporovima o objavlјivanju ispravke informacije i odgovora na informaciju, zbog povrede
zabrane govora mržnje, zaštite prava na privatni život, odnosno prava na lični zapis, propuštanja objavlјivanja informacije i naknadi štete u vezi sa
objavlјivanjem informacije;
8. sudi u sporovima povodom štrajka; povodom kolektivnih ugovora ako spor nije rešen pred arbitražom; povodom obaveznog socijalnog osiguranja
ako nije nadležan drugi sud; povodom matične evidencije; povodom izbora i razrešenja organa pravnih lica ako nije nadležan drugi sud.
Viši sud u drugom stepenu odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova:
1. o određivanju mera obezbeđenja prisustva okrivlјenog;
2. za krivična dela za koja je propisana novčana kazna i kazna zatvora do pet godina;
3. na rešenja u građanskopravnim sporovima; na presude u sporovima male vrednosti; u izvršnim i vanparničnim postupcima.
Viši sud vodi postupak za izručenje okrivlјenih i osuđenih lica, pruža međunarodnu pravnu pomoć u postupcima za krivična dela iz svoje nadležnosti,
izvršava krivičnu presudu inostranog suda, odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka ako nije nadležan drugi sud, odlučuje o sukobu
nadležnosti osnovnih sudova sa svog područja, obezbeđuje i pruža pomoć i podršku svedocima i oštećenima i vrši druge poslove određene zakonom.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
30
V-a VIŠI SUD U BEOGRADU - NADLEŽNOST POSEBNIH ODELjENјA
(Posebnog odelјenja - za organizovani kriminal i Odelјenja za ratne zločine)
Viši sud u Beogradu i to Posebno odelјenje (za organizovani kriminal), a prema članu 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju
organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela, sudi za krivična dela organizovanog kriminala, krivično delo ubistvo najviših državnih
predstavnika (član 310. Krivičnog zakonika), krivično delo oružane pobune (čl. 311. Krivičnog zakonika), krivična dela protiv službene dužnosti (čl. 359, 366, 367. i
368. Krivičnog zakonika), kada je okrivlјeni, odnosno lice kojem se daje mito, službeno ili odgovorno lice koje vrši javnu funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili
postavlјenja od strane Narodne skupštine, Vlade, Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca, zatim za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica
(član 234. stav 3. Krivičnog zakonika), krivino delo zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom (član 234a stav 3. Krivičnog zakonika), krivično delo zloupotreba
službenog položaja (član 359. stav 3. Krivičnog zakonika), kada vrednost pribavlјene imovinske koristi prelazi iznos od 200.000.000 dinara, zatim za krivično delo
terorizam ( čl. 391. Krivičnog zakonika), krivično delo javno podsticanje na izvršenje terorističkih dela (član 391a Krivičnog zakonika), krivično delo vrbovanje i
obučavanje za vršenje terorističkih dela (član 391b Krivičnog zakonika), krivično delo upotreba smrtonosne naprave (član 391v Krivičnog zakonika), krivično delo
uništenje i oštećenje nuklearnog objekta (član 391g Krivičnog zakonika), krivično delo finansiranje terorizma (član 393. Krivičnog zakonika), krivično delo
terorističko udruživanje (član 393a Krivičnog zakonika), krivično delo pranje novca (član 231. Krivičnog zakonika), ako imovina koja je predmet pranja novca potiče
iz krivičnih dela iz tač. 1), 3), 4) i 5) ovog člana, krivična dela protiv državnih organa (član 322. st. 3. i 4. i član 323. st. 3. i 4. Krivičnog zakonika) i krivična dela
protiv pravosuđa (čl. 333. i 335, član 336. st. 1, 2. i 4. i čl. 336b, 337. i 339. Krivičnog zakonika), ako su izvršena u vezi sa krivičnim delima iz tač. 1) do 6) ovog
člana.
Takođe, Viši sud u Beogradu i to Odelјenje za ratne zločine, a na osnovu člana 2. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za
ratne zločine, sudi za krivična dela iz čl. 370. do 384. i čl. 385. i 386. Krivičnog zakonika, te za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava izvršena na
teritoriji bivše Jugoslavije od 1. januara 1991. godine koja su navedena u Statutu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i za krivično delo
pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333. Krivičnog zakonika, ako je izvršeno u vezi sa krivičnim delima iz tač. 1) i 2) ovog člana.
VI GODIŠNјI RASPORED POSLOVA
Godišnjim rasporedom poslova određuju se sudska odelјenja, sudska veća i sudije koji ih čine, te predsednici odelјenja i veća, kao i sudije koje će ih
zamenjivati, kao i poslovi sudijskih pomoćnika.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
31
Predsednik odelјenja, odnosno veća, stara se da se poslovi obavlјaju blagovremeno, uredno i jednoobrazno, a sudska veća u sastavu odelјenja
označavaju se arapskim brojevima. Rasporedom poslova određuje se i sudsko osoblјe za rad u pisarnici i drugim organizacionim jedinicama suda.
Predsednik suda, po pribavlјenom mišlјenju sudija, utvrđuje raspored poslova za narednu godinu i saopštava ga na sednici svih sudija do 1. decembra.
Na godišnji raspored poslova sudije imaju pravo prigovora, u roku od 3 dana od dana saopštavanja na sednici svih sudija, o kojem odlučuje predsednik
neposredno višeg suda (za Viši sud u Beogradu predsednik Apelacionog suda u Beogradu).
Utvrđeni godišnji raspored poslova može se u toku godine promeniti zbog izbora novog sudije, dužeg odsustva sudije ili upražnjenog sudijskog mesta.
Postupak promene godišnjeg rasporeda poslova sprovodi se na isti način kojim se utvđuje godišnji raspored.
Godišnji raspored poslova Višeg suda u Beogradu za 2014.godinu, može se pogledati na internet stranici suda
www.bg.vi.sud.rs.
VII OPIS POSTUPANјA VIŠEG SUDA U BEOGRADU
VII-a PRIJEM I RASPODELA PREDMETA
Poslovanje sa predmetima u sudu regulisano je Sudskim poslovnikom.
U cilјu obezbeđenja podjednake opterećenosti svih sudija u sudu, novoprimlјeni predmeti se najpre razvrstavaju po hitnosti, vrsti postupka, odnosno
pravnoj oblasti, a zatim se raspoređuju prema astronomskom računanju vremena prijema, metodom slučajnog određivanja sudije, u skladu sa utvrđenim
godišnjim rasporedom poslova.
U Višem sudu u Beogradu se predmeti raspoređuju upisivanjem u upisnik prema redosledu prijema i rednom broju, (u građanskom odelјenju primenom poslovnog softvera za upravlјanje predmetima), s tim da se najpre raspoređuje grupa novoprimlјenih predmeta, a zatim predmeti prispeli u sud na
drugi način.
Stranka koja je predala inicijalni akt u sud ima pravo da u roku od 3 dana od dana njegove predaje, sazna broj predmeta, ime sudije koji je određen da
postupa i mesto preduzimanja sudskih radnji.
Kontrolu raspodele predmeta u pisarnici, a koju obavlјa pisarnica prema utvrđenom godišnjem rasporedu poslova, ili posebnoj odluci predsednika suda,
vrši predsednik suda, sekretar suda ili upravitelј sudske pisarnice.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
32
Zaposleni koji obavlјaju administrativno tehničke poslove u pisarnici (upisničari) združuju podneske i ostala pismena u predmet i evidentiraju sve
promene u kretanju predmeta i predaju u rad sudiji.
Pismena se stavlјaju u omot spisa i lepe onim redom kako su uvedena u popis spisa i to tako da pismeno ranijeg datuma bude iznad pismena kasnijeg
datuma.
Pisarnica predaje predmete u rad nadležnom veću, odnosno sudiji pojedincu i službama, ukoliko se radnja ne izvršava u pisarnici. Predmeti hitne prirode
predaju se odmah i preko reda.
Predaja predmeta sudiji, sudijskom pomoćniku, daktilobirou ili drugim službama evidentira se u upisnik običnom olovkom, u rubrici kretanje predmeta, a
takođe se kretanje predmeta može voditi i u posebnim karticama ili na drugi pogodan način u pisarnici suda.
Predmeti se rešavaju po redu prijema, a u hitnim ili drugim opravdanim slučajevima od ovog reda se može izuzetno odstupiti
Predsednik veća, odnosno sudija pojedinac naredbom određuje dan i čas ročišta, ukoliko nije potrebno preduzeti neku drugu radnju u postupku, te
donosi i druge odgovarajuće naredbe, po kojima postupaju daktilografi (pišu pozive i vrše druga raspisivanja) i upisničari (ekspeduju odgovore na tužbu,
optužnice, podneske, razne dopise, presude, rešenja i dr.).
Predmeti dodelјeni u rad veću ili sudiji pojedincu mogu se zadržati u veću samo ukoliko je potrebno da se donese odgovarajuća odluka, vodeći računa o
propisanim rokovima, dok se predmeti u kojima je odloženo ročište, po postupanju zapisničara, vraćaju odmah pisarnici. Predmeti u kojima je zaklјučena
rasprava, odnosno pretres ostaju kod sudije radi izrade odluke.
Suđenja se održavaju u sudnicama, o svakoj radnji preduzetoj u toku postupka na ročištu, o važnijim izjavama i saopštenjima koje stranke ili drugi
učesnici daju van ročišta, kao i o ostalim radnjama suda, sastavlјa se zapisnik, koji piše zapisničar.
Pripremu odluka vrši sam sudija kome pomaže sudijski pomoćnik ili sudijski pripravnik. Presude i druge odluke se diktiraju direktno daktilografu
raspoređenom na rad kod sudije ili se diktiraju u diktafon i potom kucaju u daktilo birou.
Pismeno izrađene odluke dostavlјaju se pisarnici u izvorniku u dovolјnom broju primeraka prepisa, sa uputstvom za njihovu dostavu. Po pravilu
pismeno izrađene odluke se dostavlјaju putem pošte, osim hitnih odluka koje na teritoriji grada dostavlјaju dostavlјači.
Upisničar u pisarnici, a nakon postupanja po uputstvu sudije za dostavu presude ili druge odluke, združuju dostavnice ili povratnice kao dokaz o
uručenoj odluci, te predmet stavlјaju u rok evidencije žalbe. Primlјene žalbe na odluku upisničar združuje predmetu i predmet iznosi sudiji. Kada se steknu
procesni uslovi, predmet se po odluci sudije dostavlјa neposredno višem sudu na odluku po izjavlјenoj žalbi.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
33
VII-b ODSTUPANјE OD REDOSLEDA PRIJEMA I RASPODELE PREDMETA
Posebnom odlukom predsednika suda može se odstupiti od redosleda raspoređivanja predmeta zbog opravdane sprečenosti sudije da po tom predmetu
postupa (privremena sprečenost za rad, odsustvo u skladu sa posebnim propisima i sl.)
Takođe, predmeti koji prema godišnjem rasporedu poslova treba da se rasporede jednom sudiji ili veću, mogu biti raspoređeni drugom sudiji ili veću, zbog
opterećenosti ili sprečenosti sudija da po tom predmetu postupa ili postojanje razloga za izuzeće po sili zakona.
Dodelјeni predmet može se oduzeti sudiji, odnosno veću, ako se povodom pritužbe stranke utvrdi da sudija ili veće neopravdano odugovlače postupak,
zbog dužeg odsustvovanja sudije, izuzeća i promene godišnjeg rasporeda poslova.
O navedenim odstupanjima od pravila o redosledu prijema i raspodeli predmeta odlučuje predsednika suda obrazloženim rešenjem, protiv kojeg sudije,
odnosno veće koje bi po godišnjem rasporedu trebalo da postupa, kao i stranke u postupku, imaju pravo prigovora predsedniku Apelacionog suda u Beogradu.
VIII UPISNICI VIŠEG SUDA U BEOGRADU
Viši sud u Beogradu, a shodno Sudskom poslovniku, vodi upisnik za sudsku upravu (Su), upisnik za istragu i istražne radnje (Ki), upisnik za
prvostepene krivične predmete (K), krivično vanpretresno veće (Kv) prvostepeno parnično odelјenje (P), drugostepeno parnično odelјenje (Gž), upisnik za
postupak prema maloletnicima (Kim i Km), upisnik za predmete visoko-tehnološkog kriminala (Ki-Po3, K-Po3), kao i upisnike u posebnim odelјenjima Višeg
suda u Beogradu, i to za Posebno odelјenje (za organizovani kriminal) upisnik za istražne predmete (Ki-Po1) i upisnik za krivične predmete (K-Po1), dok za
Odelјenje za ratne zločine upisnik za istražne predmete (Ki-Po2) i upisnik za krivične predmete (K-Po2), kao i druge upisnike koji su propisani Sudskim
poslovnikom.
IX IZVEŠTAJI I STATISTIKA
Sudska pisarnica sastavlјa redovne i povremene izveštaje o radu odelјenja i službi, koji su potrebni sudskoj upravi, a na osnovu kojih izveštaja se
razmatraju rezultati rada pojedinih odelјenja, službi i suda kao celine i daju predlozi za unapređenje rada u sudu.
U sudu se tromesečno, šestomesečno, godišnje i trogodišnje sačinjavaju izveštaji o radu suda, odelјenja i sudija po propisanoj jedinstvenoj metodologiji
i dostavlјaju se ministru, neposrednom višem sudu, Vrhovnom kasacionom sudu i Visokom savetu sudstva.
Viši sud u Beogradu, a prema godišnjem izveštaju o radu za 2013.godinu, ostvario je sledeće rezultate:
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
34
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
35
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
36
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
37
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
38
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
39
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
40
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
41
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
42
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
43
X SUDSKA PRAKSA
U cilјu praćenja i proučavanja sudske prakse i međunarodnih sudskih organa, te obaveštavanja sudija, sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika o
pravnim shvatanjima suda, u sudu sa većim brojem sudija, obrazuje se odelјenje sudske prakse, a odelјenjem sudske prakse rukovodi sudija koga određuje
predsednik suda.
Pri sudu se vodi opšti registar pravnih shvatanja, u koji se u sažetom obliku unose pravna shvatanja izražena u odlukama suda u pojedinim predmetima
ili primlјena od višeg suda, a koja su od značaja za sudsku praksu. Pored opšteg, sud vodi i poseban registar u koji se unose pravna shvatanja, usvojena na
sednici svih sudija, sednicama odelјenja, savetovanjima i radnim sastancima sudija. Opšti i poseban registar pravnih shvatanja vodi se posebno za svaku oblast
sudskog rada hronološkim redom i mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. Pravna shavatanja koja je sud uneo u registre dostavlјaju se
Vrhovnom kasacionom sudu za potrebe Pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije.
Odelјenje sudske prakse Višeg suda u Beogradu – Redakciju Biltena sudske prakse čine:
•
•
sudija Aleksandar Stepanović - glavni i odgovorni urednik Biltena sudske prakse
sudija Natalija Bobot - zamenik glavnog i odgovornog urednika Biltena sudske prakse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sudija Đurđa Nešković - rukovodilac sudske prakse za građansko odelјenje - član redakcije
sudija Zorana Trajković - rukovodilac sudske prakse za krivična odelјenja - član redakcije
sudija Aleksandar Trešnjev - član redakcije
sudija Vesna Božović Milošević - član redakcije
sudija Predrag Vasić - (član redakcije)
prof dr Slobodan Perović - (član redakcije)
docent Miloš Stanković, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu - (član redakcije)
sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Ljudmila Milјković – član redakcije
sudija Nataša Milutinović - član redakcije
koordinator za medije Dušica Ristić - sekretar redakcije
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
44
XI SUDSKI ODMORI
Raspored korišćenja godišnjeg odmora predsednik suda sačinjava tako da u sudu ostane dovolјan broj sudija i sudskog osoblјa kako bi se obezbedilo
nesmetano vođenje postupka u predmetima za koje je zakonom propisana hitnost u postupanju: pritvorskim, istražnim, postupcima prema malolenticima,
puštanje na uslovni otpust, u radnim sporovima, predmetima smetanja državine, porodičnim sporovima, po predlogu za obezbeđenje dokaza ili za određenje
privremenih mera i sl.
XII KUĆNI RED
Predsednik Višeg suda u Beogradu, koji sud upravlјa sudskim zgradama u kojima su smeštena odelјenja suda, propisuje kućni red za zgrade u Savskoj
ulici br.17-a, u Timočkoj ulici br.15 i u Ustaničkoj ulici br.29.
Kućnim redom propisuje se način korišćenja radnih i drugih prostorija u sudskoj zgradi, vreme zadržavanja u zgradi, mere potrebne za bezbednost
prostorija i ostale mere potrebne za čuvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu.
Kućnim redom utvrđuju se obaveze lica koja koriste prostorije suda ili se u njima privremeno zadržavaju.
Sa kućnim redom upoznaju se sudije i sudsko osoblјe, a izvod iz kućnog reda, koji se odnosi na građane, ističe se na vidnom mestu u sudu ili na drugi
pogodan način.
U slučaju kršenja kućnog reda od strane stranaka ili drugih lica u sudskoj zgradi, pravosudna straža može primeniti samo one mere koje su određene
zakonom i pravilnikom o pravosudnoj straži.
Stranke i lica koja borave u sudskoj zgradi dužni su da se pridržavaju kućnog reda i da ne remete rad suda.
Sudije, sudije porotnici, sudsko osoblјe i pravosudna straža dužni su da se prema strankama i licima, koja se nalaze u sudskoj zgradi ili prisustvuju
izvođenju pojedinih radnji u toku sudskog postupka, odnose tako da poštuju dostojanstvo njihove ličnosti.
Detalјan pregled kućnog reda za sve tri sudske zgrade Višeg suda u Beogradu može se pogledati na internet stranici ovog suda www.bg.vi.sud.rs.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
45
XIII RASPORED RADNIH PROSTORIJA U VIŠEM SUDU U BEOGRADU
Predsednik suda određuje raspored prostorija u sudskoj zgradi, tako da se tim rasporedom određuju prostorije za održavanje suđenja (sudnice), prijem
stranaka i njihovo zadržavanje u zgradi, smeštaj predsednika, sudske uprave, sudija, sudija porotnika, sudskih odelјenja i veća, pisarnice i ostalih službi u sudu.
Prilikom određivanja prostorija za sudsku pisarnicu, vodiće se računa da se strankama olakša obavlјanje poslova u sudu. Prijemna kancelarija odrediće
se u neposrednoj blizini ulaza.
Raspored radnih prostorija u Višem sudu u Beogradu istaknut je na vidno mesto, na ulazu u sve tri sudske zgrade i to na orijentacionim tablama.
Orijentaciona tabla izrađuje se u grafičkom obliku, a može biti izrađena i u elektronskom obliku i sadrži: pregled sudskih prostorija po odelјenjima i službama,
brojeve radnih prostorija u kojima se nalaze pojedina odelјenja, veća i službe sa imenima predsednika veća, odnosno sudija pojedinaca, kao i sudskog osoblјa
koji neposredno postupa sa strankama.
Predsednik suda određuje prostorije u kojima nije dozvolјen ulazak strankama, advokatima i drugim licima (pisarnica, arhiva, računovodstvo, računski
centar i sl.).
Sudskom zgradom – Palatom pravde u Beogradu, u Savskoj ulici 17-a, upravlјa Viši sud u Beogradu s obzirom da su u navedenoj zgradi, pored Višeg
suda u Beogradu smešteni i Prvi osnovni sud u Beogradu, Drugi osnovni sud u Beogradu i Treći osnovni sud u Beogradu, Više javno tužilaštvo u Beogradu,
Prvo, Drugo i Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Vršilac funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu određuje raspored prostorija u sudskoj zgradi - Palata pravde, u Savskoj ulici br.17-a, u sudskoj
zgradi u Timočkoj ulici br.15, kao i sudskoj zgradi u Ustaničkoj ulici br.29.
XIV USLUGE KOJE VIŠI SUD U BEOGRADU PRUŽA ZAINTERESOVANIM LICIMA
XIV-a PRIJEM STRANAKA
U Višem sudu u Beogradu, u skladu sa godišnjim rasporedom poslova, za prijem stranaka zaduženi su:
•
zamenik vršioca funkcije predsednika suda, sudija Natalija Bobot, u sudskoj zgradi (Palata pravde), u ul.Savska br.17-a, za krivično odelјenje,
odelјenje za prethodni postupak i odelјenje za maloletnike;
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
46
•
•
zamenik vršioca funkcije predsednika suda, sudija Jelena Stevanović, u sudskoj zgradi u ul.Timočka broj 15, za građansko odelјenje i odelјenje za
postupanje po zahtevima za rehabilitaciju;
sudija Vera Vukotić, u sudskoj zgradi u ul.Ustanička broj 29, za Posebno odelјenje (za organizovani kriminal) i Odelјenje za ratne zločine.
Prijem stranaka u Višem sudu u Beogradu, u sudskoj zgradi (Palata pravde), u ul.Savska br.17-a, vrši se svakog ponedelјka u mesecu, u
periodu od 10,00 do 12,00 časova, dok se zakazivanje prijema stranaka vrši svakog radnog dana, u radno vreme suda od 07,30 do 15,30 časova,
na broj telefona 011/360-1464.
Prijem stranaka u Višem sudu u Beogradu, u sudskoj zgradi u ul.Timočka broj 15, vrši se svakog ponedelјka u mesecu, u periodu od 10,00 do
12,00 časova, dok se zakazivanje prijema stranaka vrši svakog radnog dana, u radno vreme suda od 07,30 do 15,30 časova, na broj telefona
011/308-3419.
Prijem stranaka u Višem sudu u Beogradu, u sudskoj zgradi u ul.Ustanička br.29, vrši se svakog utorka u mesecu, u periodu od 09,00 do 10,00
časova, dok se zakazivanje prijema stranaka vrši svakog četvrtka u mesecu, u periodu od 12,00 do 13,00 časova, na broj telefona 011/308-2617.
Razgovor mogu obaviti samo stranke u postupku, njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici.
Prilikom zakazivanja razgovora neophodno je da stranka zna broj predmeta pod kojim se vodi određeni postupak, a kako bi se predmet mogao izneti
zameniku vršioca funkcije predsednika, radi upoznavanja. Takođe, prilikom zakazivanja stranka se obaveštava o terminu kada je razgovor zakazan i prilikom
prijema stranka je dužna da sa sobom ponese lični dokument na osnovu kojeg će se utvrditi identitet stranke.
XIV-b PRITUŽBA NA RAD SUDA
Pravo na podnošenje pritužbe na rad suda, kao i postupanje suda po podnetim pritužbama, regulisano je odredbama Zakona o uređenju sudova i
odredbama Sudskog poslovnika.
Stranka ili drugi učesnik u sudskom postupku imaju pravo pismenog obraćanja vršiocu funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu i to putem pritužbe
na rad suda, kada smartaju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod.
Predmet pritužbe ne može biti sam tok postupka pred sudom ili pravni stav koji postupajući sudija ili sudeće veće zauzimaju u svojoj odluci, s obzirom
da navedeno može razmatrati jedino neposredno viši sud po eventaulno izjavlјenom pravnom leku.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
47
Pritužbe na rad suda podnose se u pisanom obliku vršiocu funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu i to putem pošte, ili na prijemnim šalterima ovog
suda koji se nalaze u prizemlјima sudske zgrade Palata pravde u Savskoj ulici br.17-a, sudske zgrade u Timočkoj ulici br.15 i sudske zgrade u Ustaničkoj ulici
br.29, i to u periodu od 08,00 do 15,30 časova.
U pritužbi se mora navesti broj predmeta na koji se pritužba odnosi, ukoliko lice koje podnosi pritužbu ima saznanja o tome, ili podatak o strankama u
postupku, kao i ime postupajućeg sudije koji u tom predmetu postupa, zatim se navodi razlog zbog čega se pritužba podnosi i obavezno pritužba mora da sadrži
ime i prezime podnosioca i njegovu adresu.
Predsednik suda razmatra pritužbe stranaka i drugih učesnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da
postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod i preduzima odgovarajuće mere, u skladu sa zakonom.
Predsednik suda je dužan da o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama pisano obavesti podnosioca pritužbe i predsednika neposredno višeg suda, u
konkretnom slučaju predsednika Apelacionog suda u Beogradu, u roku od 15 dana od prijema pritužbe.
Ako je pritužba podneta preko ministarstva, višeg suda ili Visokog saveta sudstva, o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama predsednika suda
obaveštava istovremeno ministra pravde, predsednika neposredno višeg suda - Apelacionog suda u Beogradu i Visoki savet sudstva.
Vršiocu funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu mogu se podneti i pritužbe na rad Prvog Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu, kao i
pritužbe na rad osnovnih sudova u Lazarevcu, Mladenovcu i Obrenovcu.
Godišnjim rasporedom poslova Višeg suda u Beogradu za 2014.godinu, vršilac funkcije predsednika suda, sudija Aleksandar Stepanović, ovlastio je
zamenika vršioca funkcije predsednika suda, sudiju Nataliju Bobot za postupanje po pritužbama stranaka koje se odnose na rad krivičnog odelјenja,
odelјenja za prethodni postupak i odelјenja za maloletnike ovog suda i zamenika vršioca funkcije predsednika suda, sudiju Jelenu Stevanović za postupanje
po pritužbama stranaka koje se odnose na rad građanskog odelјenja i odelјenja za postupanje po zahtevima za rehabilitaciju ovog suda.
XIV-v INFORMACIJE O PREDMETIMA
Stranke i drugi učesnici u postupku mogu se informisati o predmetima na šalteru krivične pisarnice ovog suda, koji se nalazi na prvom spratu sudske
zgrade - Palata pravde, u Savskoj ulici br.17-a, zatim na šalteru građanske pisarnice ovog suda, koji se nalazi u prizemlјu sudske zgrade u Timočkoj ulici br.15,
kao i na šalteru pisarnice posebnih odelјenja (Posebnog odelјenja i Odelјenja za ratne zločine), koji se nalazi u prizemlјu sudske zgrade u Ustaničkoj ulici br.29
i to svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 časova, dok se razgledanje spisa predmeta vrši svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 časova.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
48
Informacije koje stranke i drugi učesnici u postupku mogu dobiti odnose se na:
•
broj predmeta pod kojim je zaveden inicijalni akt;
•
o ličnom imenu sudije koji je zadužen predmetom;
•
o kretanju predmeta;
•
o fazi postupka u kojoj se predmet nalazi, posebno da li je zakazan glavni pretres, odnosno rasprava.
Takođe, stranke mogu izvršiti uvid u spise predmeta ovog suda, razgledati iste, kao i fotokopirati ih i to na za to određenom mestu u zgradi suda, pod
nadzorom zaposlenog lica u pisarnici.
Odobrenje za razgledanje spisa predmeta i njihovo fotokopiranje daje postupajući sudija u tom predmetu, a nakon pravnosnažnosti predmeta odobrenje
daje predsednik suda.
Kratka obaveštenja o predmetima strankama i drugim učesnicima u postupku mogu se dati i telefonskim putem i to za predmete krivičnog odelјenja
ovog suda pozivom na broj 011/360-1097, za predmete građanskog odelјenja i odelјenja za postupanje po zahtevima za rehabilitaciju pozivom na broj
011/3083-447, dok za predmete posebnih odelјenja ovog suda (Posebno odelјenje i Odelјenje za ratne zločine) pozivom na broj 011/3082-514.
XV PRAVILA U VEZI SA JAVNOŠĆU RADA SUDA
Radno vreme Višeg suda u Beogradu je od 7,30 do 15,30 časova i određeno je od strane predsednika Vrhovnog kasacionog suda.
Pojedine procesne radnje u postupku koje se smatraju hitnim, tako da ne trpe odlaganje, sprovode se bez obzira na propisano radno vreme, kao i što će
se započeti pretres i ročišta, čije bi odlaganje izazvalo nepotrebne troškove ili odugovlačenje postupka, dovršiti nakon radnog vremena.
Onim danima kada sud ne radi, (subotom i nedelјom, kao i u dane praznika i noću), sprovodiće se samo one radnje, koje se po odredbama procesnih
zakona smatraju hitnim, i vršilac funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, godišnjim rasporedom poslova, raspoređuje sudije i sudsko osoblјe za
sprovođenje navedenih radnji, koji će naizmenično biti u sudu u dane i vreme kad sud ne radi ili će biti u pripravnosti da dođu u sud ili sprovedu takve radnje
kada se za to ukaže potreba (pripravnost), i o tom rasporedu se obaveštavaju nadležni javni tužilac i policija.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
49
•
Poreski identifikacioni broj Višeg suda u Beogradu: 106398735;
•
Viši sud u Beogradu - sudska zgrada Palata pravde-sedište suda u Savskoj ulici broj 17-a, kontakt telefon: 00 381 11 360 1400, sudska
zgrada u Timočkoj ulici br.15, kontakt telefon: 00 381 11 308 3400, sudska zgrada u Ustaničkoj ulici br.29, kontakt telefon: 00 381 11 308
2514;
•
E-mail:[email protected];
•
Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, kao i za saradnju sa novinarima i javnim
glasilima, Dušica Ristić, koordinator za medije.
Adresa: Savska ulica br. 17a,
11000 Beograd
Tel: 011/360-1464
Fax: 011/6682-771
E-mail:[email protected]
U cilјu obezbeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog obaveštenja javnosti o radu suda i sudskim postupcima predsednik suda, sudije i sudsko
osoblјe dužni su, u skladu sa Sudskim poslovnikom (“Službeni glasnik RS” br.116/2008 i 104/2009), da obezbede potrebne uslove, kao i odgovarajući pristup
medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu, vodeći računa o interesima postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika u postupku.
Vreme, mesto i predmet suđenja svakodnevno se objavlјuju na vidnom mestu ispred prostorije u kojoj će se suđenje održati ili na drugi pogodan način.
Za suđenje za koje postoji veće interesovanje javnosti, sudska uprava će obezbediti prostoriju koja može primiti veći broj lica, a sudsko veće je dužno da
po nalogu predsednika suda održi suđenje u većoj prostoriji koja je obezbeđena.
Obaveštenje za medije o radu suda i pojedinim predmetima daje predsednik suda ili lice zaduženo za informisanje (portparol) ili posebna služba za
informisanje.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
50
Sudskim poslovnikom (“Službeni glasnik RS” br.116/2008 i 104/2009) propisano je da se u sudovima republičkog ranga, apelacionim sudovima, kao i
sudovima sa posebnim odelјenjima ili većem broju sudija određuje lice (portparol) zaduženo za informisanje.
U Višem sudu u Beogradu vršilac funkcije predsednika suda imenovao je za portparola suda – koordinatora za medije Dušicu Ristić.
Osnovna delatnost u pogledu pružanja informacija je o aktuelnim suđenjima i događajima, organizovanje konferencija za novinare, koordinacija
saradnje sa međunarodnim i nevladinim organizacijama, izdavanje saopštenja za javnost i ostale aktivnosti u vezi sa omogućavanjem pravovremenog
informisanja javnosti.
U pogledu ograničenja prava na informisanje i izveštavanje javnosti o sudskom postupku, odredbom člana 3 Zakonika o krivičnom postupku, regulisano
je da su državni organi, sredstva javnog obaveštavanja, udruženja građana, javne ličnosti i druga lica dužni da se pridržavaju pravila da se svako smatra
nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravnosnažnom odlukom nadležnog suda i da svojim javnim izjavama o krivičnom postupku koji je u toku ne vređaju
druga pravila postupka, prava okrivlјenog i oštećenog i nezavisnost, autoritet i nepristrasnost suda.
Viši sud u Beogradu ima internet stranicu www.bg.vi.sud.rs koju uređuje Dušica Ristić, koordinator za medije.
XV-a ISKLjUČENјE JAVNOSTI
Sudski postupci su u načelu javni, tako da svi punoletni građani i predstavnici medija – novinari, imaju pravo da prisustvuju glavnim pretresima i
ročištima koji se održavaju pred ovim sudom.
Isklјučenje javnosti sa glavnog pretresa, odnosno rasprave, regulisano je sledećim zakonima:
•
•
Odredbom člana 363 Zakonika o krivičnom postupku („Službeni glasnik RS“, br.72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013) predviđeno
je da od otvaranja glavnog pretresa pa do završetka, veće može po službenoj dužnosti ili na predlog stranke ili branioca, ali uvek nakon njihovog
izjašnjenja, isklјučiti javnost za ceo glavni pretres ili jedan njegov deo, ako je to potrebno radi zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog
reda i morala, interesa maloletnika, privatnosti učesnika u postupku, kao i drugih opravdanih interesa u demokratskom društvu. Odluka o
isklјučenju javnosti donosi se u formi rešenja koje mora biti obrazloženo i javno objavlјeno.
Odredbom člana 322 Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br.72/2011 i 49/2013) predviđeno je da sud može da isklјuči javnost
za celu glavnu raspravu ili jedan njen deo, radi zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog reda i morala u demokratskom društvu, kao i radi
zaštite interesa maloletnika ili privatnosti učesnika u postupku. Sud može da isklјuči javnost i ako merama za održavanje reda propisanim u
zakonu ne može da se obezbedi nesmetano održavanje rasprave. Odredbom člana 323. i 324. predviđeno je da se isklјučenje javnosti ne odnosi
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
51
na stranke, njihove zakonske zastupnike, punomoćnike i umešače. Sud odlučuje o isklјučenju javnosti rešenjem koje mora da bude obrazloženo i
javno objavlјeno
•
•
Odredbom člana 206 Porodičnog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 18/2005 i 72/2011) predviđeno je da je u postupku u vezi sa porodičnim
odnosima javnost isklјučena. Podaci iz sudskih spisa spadaju u službenu tajnu i nju su dužni da čuvaju svi učesnici u postupku kojima su ti
podaci dostupni;
Odredbom 75 člana Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica ("Službeni glasnik RS", br.85/2005)
propisano da kad se sudi maloletniku, uvek će se isklјučiti javnost, a odredbom člana 55 navedenog zakona propisano da se bez dozvole suda ne
sme se objaviti tok krivičnog postupka prema maloletniku, ni odluka donesena u tom postupku. Objaviti se može samo onaj deo postupka,
odnosno samo onaj deo odluke za koji postoji odobrenje, ali u tom slučaju ne smeju se navesti ime maloletnika i drugi podaci na osnovu kojih bi
se moglo zaklјučiti o kom je maloletniku reč.
XV-b FOTOGRAFISANјE, VIDEO I ZVUČNO SNIMANјE
Fotografisanje, audio i video snimanje u sudskim zgradama Višeg suda u Beogradu (Palata pravde - Savska broj 17-a, u Timočkoj broj 15 i Ustaničkoj
broj 29) može se obaviti samo uz predhodno pismeno odobrenje vršioca funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu.
Fotografisanje, audio i video snimanje na ročištima, u građanskim postupcima, u cilјu javnog prikazivanja snimaka obavlјa se po odobrenju predsednika
suda, uz prethodnu pribavlјenu saglasnost predsednika veća, sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika snimlјene radnje.
Tonsko snimanje (snimanje govora i drugih zvučnih efekata tehničkim uređajima koji stvaraju tonski zapis) i optičko snimanje (fotografsko, filmsko,
televizijsko i svako drugo snimanje tehničkim uređajima koji stvaraju video zapis ili video - tonski zapis) može se vršiti na glavnom pretresu u krivičnom
postupku, samo ako za pojedini glavni pretres to odobri predsednik veća. Navedeni snimsci se mogu samo u pravnosnažno okončanim krivičnim
postupcima javno prikazivati i to u stručne i naučne svrhe. U tom slučaju istovetnost stranaka i učesnika snimlјene radnje mora biti prikrivena. Zakonom o
organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine i to odredbom člana 16a propisano je da snimanje glavnog pretresa u postupku za ratne
zločine, a u cilјu javnog prikazivanja, može odobriti predsednik suda, po pribavlјenom mišlјenju stranaka.
Prilikom davanja odobrenja za fotografisanje i snimanje vodiće se računa o interesovanju javnosti, interesu postupka, privatnosti i bezbednosti učesnika
u postupku.
Nakon pribavlјenog odobrenja, fotografisanje, audio i video i snimanje u sudnici obavlјaće se pod nadzorom sudije, na način koji obezbeđuje nesmetan
tok suđenja i red u sudnici.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
52
XV-v SAOPŠTENјA ZA JAVNOST
Viši sud u Beogradu će blagovremeno, najkasnije dan ranije, predstavnike sredstava javnog informisanja obaveštavati o zakazanim suđenjima u
predmetima koji su medijski propraćeni i to tako što će obaveštenja o zakazanim suđnjima biti istaknuta na naslovnoj internet stranici ovog suda
www.bg.vi.sud.rs i to ulaskom u rubriku „NAJAVA SUĐENјA“, koja se svakog petka ažurira podacima za narednu nedelјu.
Podaci o zakazanim suđenjima mogu se dobiti i putem kontakta sa koordinatorom za medije ovog suda Dušicom Ristić, kontakt telefon: 063/654-687, email: [email protected]
O aktivnostima Višeg suda u Beogradu javnost će imati mogućnost da se informiše i putem saopštenja za javnost i konferencija za novinare.
XV-g NOVINARSKA AKREDITACIJA
Novinarska akreditacija nije potrebna ukoliko se prisustvuje glavnim pretresima ili ročištima pred ovim sudom, s obzirom da su suđenja, u načelu javna.
Novinarska akreditacija je potrebna ukoliko su novinarske kuće zainteresovane da njihove ekipe, koje čine novinari, snimatelјi i fotoreporteri, naprave snimak u
unutrašnjosti zgrade suda, i to uz prethodno upućivanje pisanog zahteva ovom sudu najkasnije dan pre fotografisanja i snimanja, radi blagovremenog
odlučivanja.
Novinarska akreditacija upućuje se vršiocu funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu i to za suđenja koja se održavaju u sudskoj zgradi Palata
pravde, u Savskoj ulici br.17-a, u kojoj zgradi su smeštena krivična odelјenja Višeg suda u Beogradu, Prvog, Drugog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu,
zatim za suđenja koja se održavaju u zgradi ovog suda u Timočkoj ulici br.15, gde je smešteno građansko odelјenje i odelјenje za postupanje po zahtevima za
rehabilitaciju, kao i za suđenja koja se održavaju u zgradi ovog suda u Ustaničkoj ulici br.29, gde su smeštena posebna odelјenja i to Posebno odelјenje (za
organizovani kriminal) i Odelјenje za ratne zločine.
Novinarska akreditacija mora sadržati naziv suda pred kojim se održava suđenje, zatim ime i prezime lica koja se pojavlјuju kao stranke u postupku,
datum i vreme početka suđenja, kao i lične podatke koji se odnose na novinara, snimatelјa i fotoreportera koji su zainteresovani da prate suđenje i broj njihovih
isprava (lična karta ili pasoš).
Zahtev za novinarsku akreditaciju može se podneti pismenim putem, predajom molbe na šalterima prijema Višeg suda u Beogradu, koji se nalaze u
prijemnim kancelarijama u prizemlјima zgrada ovog suda u Savskoj ulici br.17-a, u Timočkoj ulici br.15, kao i u Ustaničkoj ulici br.29, i to u periodu od 08,00
do 15,30 časova, ili putem faksa na broj 00 381 11 6682-771, kao i elektronskim putem na e-mail: [email protected] ili na e-mail: [email protected]
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
53
O zahtevu za novinarsku akreditaciju odlučuje vršilac funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, shodno odredbi člana 59 Sudskog poslovnika, te
ukoliko zahtev bude usvojen, pismeno odobrenje se dostavlјa predstavnicima medija, koji su prilikom ulaska u navedene zgrade ovog suda dužni da odobrenje
pokažu pravosudnoj straži, nakon čega isti mogu uneti opremu za fotografisanje i snimanje u sudsku zgradu.
Akreditovani novinari, fotoreporteri i snimatelјi, dužni su da prilikom fotografisanja, audio i video snimanja, vode računa da se time ne narušava lični
integritet i privatnost lica koje se fotografiše ili snima.
U slučaju postupanja protivno pismenom odobrenju predsednika Višeg suda u Beogradu, pravosudna straža ovlašćena je da od fotografa ili snimatelјa
oduzme memorijsku karticu (ili drugi nosač memorije) na kojoj se nalazi fotografija ili snimak sačinjen protivno datom odobrenju, o čemu se izdaje
odgovarajuća potvrda, kao i da fotografa ili snimatelјa udalјi iz sudske zgrade.
Oduzeti nosač memorije dostavlјa se službi za informatiku i analitiku Višeg suda u Beogradu, koja je ovlašćena da pregleda njegov sadržaj i da spornu
fotografiju ili snimak obriše, nakon čega se nosač memorije vraća fotografu ili snimatelјu, o čemu se takođe izdaje odgovarajuća potvrda.
XVI NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE U VIŠEM SUDU U BEOGRADU
1. Da li se predmet nalazi u Višem sudu i Beogradu i od kada, te koji je poslovni broj pod kojim je predmet zaveden i koji sudija je istim zadužen,
kao i kada će biti zakazan glavni pretres, odnosno glavna rasprava;
Navedene informacije su najčešće tražene na šalterima krivične, građanske i pisarnice posebnih odelјenja ovog suda, ali isto tako i putem telefonskog
poziva na brojeve 011/360-1121, zatim 011-3083-447, kao i 011/3082-514.
Takođe, navedene informacije su tražene i kroz zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
2. Kada će određeni predmet biti rešen;
Navedena informacija je najčešće tražena u formi pritužbe na rad suda ili prilikom prijema stranaka kod zamenika vršioca funkcije predsednika suda.
Takođe, navedena informacija je tražena i na šalterima krivične, građanske i pisarnice posebnih odelјenja ovog suda, ali isto tako i putem telefonskog poziva na
napred navedene brojeve telefona, kao i kroz zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
3. Statistički podaci koji se odnose na kaznenu politiku Višeg suda u Beogradu;
Navedene informacije najčešće su tražene kroz zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, ali i kroz pisane molbe koje su upućivane
preko prijemnih šaltera ovog suda.
4. Na koji način se može pregledati sudska praksa Višeg suda u Beogradu, kao i ranijeg Okružnog suda u Beogradu;
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
54
Ova vrsta informacije najčešće je tražena pisanim putem, predajom zahteva na prijemne šaltere ovog suda, ali i elektronskim putem, slanjem zahteva na
e-mail ovog suda.
Sudska praksa ovog suda je dostupna na internet stranici www.bg.vi.sud.rs, te se ista redovno ažurirana, tako da svako zainteresovano lice, i to putem
linka www.bg.vi.sud.rs/cr/articles/sudska-praksa, zatim odabirom na oblast koja se odnosi na krivičnu ili građansku materiju, kao i odgovarajuće podoblasti,
može da izvrši detalјan pregled sudske prakse ovog suda, kao i pravnih shvatanja i zaklјučaka. Takođe, na internet stranici se redovno objavlјivlјuju i bilteni
koje ovaj sud izdaje, a isto tako građanima je preko internet stranice ovog suda dostupan pregled i sudske prakse Ustavnog suda Srbije, Vrhovnog kasacionog
suda, Upravnog suda, Apelacionog suda u Beogradu, kao i odluke Evropskog suda za lјudska prava.
Takođe, zainteresovana lica preko linka www.bg.vi.sud.rs/cr/articles/sluzba-za-odnose-sa-javnoscu/pitanja-i-sugestije-gradjana/, mogu ovom sudu da
upućuju pitanja i sugestije.
XVII NOSAČ INFORMACIJA I NјEGOVO ČUVANјE
U Višem sudu Beogradu nosači informacije su:
•
•
•
•
•
•
predmeti, koji se čuvaju u sudskoj pisarnici;
arhivirani predmeti, koji se čuvaju u arhivi suda;
izveštaji o radu suda, koji se čuvaju u arhivi suda;
evidencija o imenima zaposlenih, koja se čuva u kadrovskoj službi suda;
elektronska baza podataka, koja se čuva u službi za informatiku i analitiku suda;
internet prezentacija suda www.bg.vi.sud.rs.
XVIII VRSTE INFORMACIJA KOJE SUD POSEDUJE
Viši sud u Beogradu poseduje sledeće informacije:
u vezi sa predmetima, u postupcima koji se vode pred ovim sudom, kao i arhiviranim predmetima;
• izveštaje o radu suda i sudskom praksom;
• podatke o ličnim imenima sudija i zaposlenih;
•
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
55
sistematizaciji radnih mesta;
• informacije koje se donose na primenu Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja i drugo.
•
XIX VRSTE INFORMACIJA KOJE SUD STAVLjA NA UVID
Sve vrste informacija koje su nastale u radu ili u vezi sa radom Višeg suda u Beogradu, u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu
informacijama od javnog značaja, ovaj sud će saopštiti tražiocu informacije, odnosno biće stavlјen na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, ili će se
izdati kopiju dokumenta.
XX OSTVARIVANјE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja («Službeni glasnik RS» br.120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)
javnost ima pravo na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže sud «radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog
demokratskog poretka i otvorenog društva» (član 1).
Navedeni Zakon definiše da je informacija od javnog značaja « informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastale u radu ili u vezi sa radom organa javne
vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna» (član 2).
Prema članu 5 ovog Zakona, sud je obavezan da informaciju od javnog značaja učini dostupnom, tako što će zainteresovanim licima omogućiti uvid u
dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, kao i njegovo kopiranje i slanje kopije dokumenta poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi
način, ako postoji takav zahtev.
XX -a POSTUPAK PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Ovlašćeno lice
Članom 38 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propisano je da će organ vlasti, u konkretnom slučaju sud, odrediti
jedno ili više službenih lica (ovlašćeno lice) za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
Za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Višem sudu u Beogradu ovlašćena je Dušica Ristić,
koordinator za medije.
Podnošenje zahteva
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
56
Zahtev tražioca informacije od javnog značaja podnosi se sudu u pisanoj formi i treba obavezno da sadrži ime, prezime i adresu tražioca, kao i što
precizniji opis tražene informacije.
Ako zahtev ne sadrži navedene podatke, odnosno ako nije uredan, ovlašćeno lice suda dužno je da pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno
da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ako tražilac u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni ne otkloni nedostatke, a nedostaci su takvi da se po
zahtevu ne može postupati, sud donosi zaklјučak o odbacivanju zahteva kao neurednog.
Odlučivanje po zahtevu
Sud je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije, stavi mu na uvid
dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju dokumenta. Ukoliko nije u mogućnosti da to učini u navedenom roku, sud je dužan
da tražioca o tome obavesti i da odredi naknadni rok za postupanje po zahtevu, koji ne može biti duži od 40 dana, od dana prijema zahteva.
Ako sud odbije da, u celini ili delimično, obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da
mu izda odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca
na pravna sredsta koja može izjaviti protiv takvog rešenja.
Ako sud udovolјi zahtevu, o tome ne donosi rešenje, već o tome sačinjava službenu belešku.
XX-b OGRANIČENјE PRAVA
(odredba člana 8 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja)
Prava iz ovog zakona mogu se izuzetno podvrći ograničenjima propisanim ovim zakonom ako je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite od
ozbilјne povrede pretežnijeg interesa zasnovanog na ustavu ili zakonu. Nijedna odredba ovog zakona ne sme se tumačiti na način koji bi doveo do ukidanja
nekog prava koje ovaj zakon priznaje ili do njegovog ograničenja u većoj meri od one koja je propisana u stavu 1. ovog člana.
XX-v ISKLjUČENјE I OGRANIČENјE SLOBODNOG PRISTUPA
INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Prema članu 9 Zakona neće se tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako bi time:
1. ugrozio život, zdravlјe, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica;
2. ugrozio, omeo ili otežao sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo, vođenje pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog
postupka, izvršenje presude ili sprovođenje kazne, ili koji drugi pravno uređeni postupak, ili fer postupanje i pravično suđenje;
3. ozbilјno ugrozio odbranu zemlјe, nacionalnu ili javnu bezbednost, ili međunarodne odnose;
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
57
4. bitno umanjio sposobnost države da upravlјa ekonomskim procesima u zemlјi, ili bitno otežao ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa;
5. učino dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna,
službena, poslovna ili druga tajna, odnosno koji je dostupan samo određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili
druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informaciji.
XX-g ZLOUPOTREBA SLOBODNOG PRISTUPA INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Sud, u skladu sa odredbom člana 13 Zakona neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako tražilac
zloupotreblјava prava na pristup informacijama od javnog značaja, naročito ako je traženje nerazumno, često, kada se ponavlјa zahtev za istim ili već dobijenim
informacijama ili kada se traži preveliki broj informacija.
XX-d NAČELO JEDNAKOSTI
Prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja pripadaju svima pod jednakim uslovima, bez obzira na državlјanstvo,
prebivalište, boravište, odnosno sedište, ili lično svojstvo kao što je rasa, veroispovest, nacionalna i etnička pripadnost, pol i slično, (član 6 Zakona).
XX-đ ZABRANA DISKRIMINACIJE NOVINARA I JAVNIH GLASILA
Sud ne sme stavlјati u bolјi položaj nijednog novinara ili javno glasilo, kada je više njih uputilo zahtev, tako što će samo njemu ili njemu pre nego
drugim novinarima ili javnim glasilima omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja (član 7 Zakona).
XX-e NAKNADA TROŠKOVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan.
Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se tražiocu uz obavezu da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju
upućivanja i troškove upućivanja. Navedena obaveza propisana je Uredbom o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se
nalaze informacije od javnog značaja („Službeni glasnik RS) br.8/2006 od 27.01.2006.godine).
Od plaćanja troškova za pristup informacijama od javnog značaja oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavlјanja svog poziva,
zatim udruženja za zaštitu lјudskih prava, kada kopiju zahtevaju radi obavlјanja cilјeva udruženja, kao i sva lica kada se tražena informacija odnosi na
ugrožavanje, odnosno zaštitu stanovništva i životne sredine.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
58
XX-ž OBRAZAC ZAHTEVA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
59
XXI PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA
Finansijska sredstva za rad Višeg suda u Beogradu obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije na nivou Višeg suda u Beogradu, shodno Zakonu o budžetu RS
(„Službeni glasnik RS“ broj 107/09). Organizacija i način rada računovodstva Višeg suda u Beogradu je bliže regulisana Pravilnikom o računovodstvu tog
suda.
Izveštaj o izvršenju budžeta
(za period od 01. januara – 31. decembra 2013. godine)
Pregled rashoda za zaposlene
Ekonom.
Opis
Sredstva iz
budžeta
klasif.
Sopstveni
Ukupno
prihodi-takse
04
01
411
Plate, dodaci, naknade
507.114.853,24
65.087.209,88
572.202.063,12
412
Soc.dopr. na teret poslodavca
92.099.280,50
12.527.137,73
104.625.418,23
413
Naknade u naturi
1.134.000,00
1.134.000,00
414
Socij.davanja zaposlenima
143.817,00
143.817,00
415
Naknade troško.za zaposlene
22.455.585,69
22.455.545,69
416
Nagrade zaposlenima
24.005.838,70
24.396.788,70
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
390.950,00
60
Napomena:
Sredstva za gore navedene ekonomske klasifikacije nisu prikazana kroz Pregled dodelјenih aproporijacija Višem sudu u Beogradu za 2013.godinu od
Ministarstva pravde i državne uprave RS, već su ista odobrena Zakonom o budžetu za 2013.godinu za Viši sud u Srbiji („Služebni glasnik RS“ broj 107/09).
Iz tog razloga Viši sud u Beogradu ne može dati obračun ostvarenja budžeta u procentima, u odnosu na odobrena sredstva za plate, naknade i nagrade
zaposlenih, već samo pregled rashoda za zaposlene, iz sredstava dobijenih iz budžeta i taksi, a prema mesečnom trebovanju za plate i mesečnom zahtevu za
transfer sredstava.
Pregled izvršenja budžeta za tekuće izdatke
1
Ekonomska
Opis
Budžet 2013.
god.
2
3
4
Izvršenje
budžet.sredst.
Izvršenje
sopstv.sredst.
01
04
klasifik.
Ukupno 421
Stalni troškovi
4211
28.177.825,56
68.083.602,12
Troškovi platnog prometa
50.000,00
3.098.991,29
4212
Energetske usluge
17.482.913,86
28.565.450,55
4213
Komunalne usluge
2.899.290,70
26.757.612,73
4214
Usluge komunikacije
7.745.621,00
8.557.466,55
4215
Troškovi osiguranja
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
62.390.841,00
Ostvar.budžeta
za 2013. god. u
%
64
274.988,00
61
4219
Radio TV pretplata
Ukupno 422
Troškovi putovanja
4221
Troškovi služb.putovanja u zemlјi
4222
Troškovi služb.putovanja u
inostranstvu
Ukupno 423
Usluge po ugovoru
4231
Usluge prevođenja
4232
Kompjuterske usluge
4233
Usluge obraz.i usavršava.zaposlen.
243.300,00
4234
Usluge informis. i štampanja
120.867,71
4235
Stručne usluge
42.355.735,24
94.280.897,51
4239
Ostale opšte usluge
314.808,00
247.503,45
Ukupno 425
Tekuće popravke i održavanje
4251
Troškovi poprav.i održava.zgrade
2.810.999,40
4252
Tek.popravke i održavanje opreme
6.146.000,00
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
12.000,00
1.757.000,00
817.093,00
110
817.093,00
151.910.000,00
51.901.713,95
104.463.756,00
8.867.003,00
9.673.955,70
97
151.399,34
8.515.000,00
110.000,00
8.956.999,40
95
62
Ukupno 426
Materijal
4261
Administrativni materijal
12.556.620,08
4263
Stručna literatura
1.004.276,79
4264
Materijal za saobraćaj
3.576.263,47
4268
Materijal za domaćin.i ugostitelј.
1.933.370,05
4269
Materijal za posebne namene
447.000,48
4821
Porezi
59.072,00
4831
Novčane kazne.pen. po rešenju
Ukupno 511
i 512
Mašine i oprema
5113
Kapitalno održavanje zgrade
5122
5129
19.322.988,00
19.517.530,87
99
6.914.469,14
12.000.000,00
458.160,00
2.404.626,00
Administrativna oprema
347.760,00
1.190.115,60
Oprema za prozvodnu moto.alat
110.400,00
1.214.510,40
499
U koloni 1 su prikazana sredstva koja je Viši sud u Beogradu dobio od Visokog saveta sudstva kroz Pregled dodelјenih aproprijacija. ODLUKOM O
RASPODELI SREDSTAVA PRAVOSUDNIM ORGANIMA U OKVIRU SREDSTAVA ODOBRENIH U BUDžETU ZA 2013. GODINU.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
63
XXII PODACI O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2013.GODINU
Ukupno
DOBRA
USLUGE
RADOVI
Postupak javne nabavke
Postupak javne nabavke
Postupak javne nabavke
male vrednosti
male vrednosti
male vrednosti
1.
Javna nabavka male vrednosti br.
JNMV 1/2013 nabavka goriva (za
potrebe voznog parka Višeg suda u
Beogradu), vrednost ugovora sa
PDV-om iznosi 3.600.000,oo
dinara (ugovor zaklјučen za period
od godinu dana);
Javna nabavka male vrednosti po partijama
br.JNMV 2/2013 – usluga mesečnog
održavanja liftova (objekti Višeg suda u
Beogradu u ulicama Ustanička 29 i Timočka
15), vrednost ugovora sa PDV-om iznosi
506.880,oo dinara;
/
2.
Javna nabavka male vrednosti
br.JNMV 4/2013 nabavka
potrošnog higijenskog materijala,
vrednost ugovora sa PDV-om
iznosi 1.614.624,oo dinara (ugovor
zaklјučen za period od godinu
dana);
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV
8/2013 – usluga mesečnog održavanja liftova
(objekat Višeg suda u Beogradu u ulici
Savska 17a), vrednost ugovora sa PDV-om
iznosi 1.008.000,oo dinara;
/
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
64
3.
Javna nabavka male vrednosti br.
JNMV 7/2013 – nabavka
potrošnog elektro materijala
(sijalice, fluo cevi, prekidači),
vrednost nabavke sa PDV-om
iznosi 1.878.355,10 dinara (ugovor
zaklјučen za period od dve godine
dana);
/
/
4.
Javna nabavka male vrednosti po
partijama br. JNMV 9/2013 –
nabavka čaja, kafe i bezalkoholnih
napitaka, ukupna vrednost ugovora
za sve tri partije sa PDV-om iznosi
2.738.472,42 dinara (ugovor
zaklјučen za period od godinu
dana);
/
/
5.
Javna nabavka male vrednosti br.
JNMV 10/2013 – nabavka 2
izmenjivača toplote sa ugradnjom
za potrebe podstanice Posebnog
odelјenja Višeg suda u Beogradu,
vrednost ugovora sa PDV-om
iznosi 1.215.510,40 dinara;
/
/
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
65
Ukupno
DOBRA
Otvoreni postupak
USLUGE
RADOVI
Otvoreni postupak
Otvoreni postupak
1.
Otvoreni postupak javne nabavke
potrošnog po partijama potrošnog
kancelarijskog materijala i tonera,
br. JNVV 1/2013, ukupna vrednost
ugovora za obe partije sa PDV-om
iznosi 8.385.365,4 dinara (ugovor
zaklјučen za period od godinu
dana);
/
/
2.
Otvoreni postupak javne nabavke
ulјa za loženje (mazut „NSG-S“ –
140.000 kilograma), br. JNVV
2/2013, ukupna vrednost ugovora
sa PDV-om iznosi 9.030.000,oo
dinara (ugovor zaklјučen za period
od godinu dana);
/
/
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
66
XXIII PODACI O DRŽAVNOJ POMOĆI
Državnim službenicima i nameštenicima u sudovima i javnim tužilaštvima koju su zaposleni na neodređeno vreme i čija osnovna neto plata bez minulog
rada je ispod 50.000,oo.- dinara je po zaklјučku Vlade 05 broj 116-0540/2010 od 8. jula 2010. godine isplaćena jednokratna pomoć u iznosu od 5.000,oo.dinara.
XXIV PODACI O PLATAMA SUDIJA I ZAPOSLENIH
U VIŠEM SUDU U BEOGRADU ZA 2013.GODINU
Pravo na platu predsednika suda i sudija, kao i način određivanja njene visine, uređeni sud Zakonom o sudijama, dok su zarade zaposlenih u sudovima
regulisane Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika. Imajući u vidu da Viši sud u Beogradu ima nadelžnost i u oblasti organizovanog kriminala i
ratnih zločina na sudije i zaposlene koji su raspoređeni u ovim odelјenjima se primenjuju i Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju
organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela i Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.
Pregled neto plata sudija i zaposlenih bez minulog rada za sve kategorije
v.f. predsednika suda
150.086,49
zamenik v.f. predsednika suda
132.933,75
sudija
115.451,14
sekretar
65.985,09
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
67
viši sudijski saradnik
59.745,81
sudijski saradnik
47834,46
saradnik
35.923,11
referent
29.305,70
daktilografi
29.305,70
kuriri - dostavlјači
28.360,35
Državnim službenicima i nameštenicima u sudovima i javnim tužilaštvima se po zaklјučku vlade broj 05-120-7889/2010 od 26. oktobra 2010. godine, isplaćuje
stimulacija u visini od 8.000,oo sa pripadajućim porezom i doprinosima za pobavezno socijalno osiguranje.
XXV PODACI O SREDSTVIMA RADA
Finansijska sredstva za rad Višeg suda u Beogradu obezbeđuju se iz budžeta, a shodno Zakonom o budžetu Republike Srbije.
U tabelarnom prikazu koji sledi prikazana su sredstva za rad Višeg suda u Beogradu:
Finansijska sredstva za rad Višeg suda u Beogradu obezbeđuju se Zakonom o budžetu Republike Srbije na nivou sva četiri apelaciona suda u Srbiji.
Sredstva za rad suda
Serveri
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
Količina
3
68
Kompjuteri
264
Monitori
289
Laptop
3
Laserski
Štampači
183
InkJet
5
Multifunkcionalni
1
Fotokopir aparati
18
Skeneri
3
Telefoni
293
Mobilni telefoni
40
Fah aparati
10
Diktafoni
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
190
69
XXVI VIŠI SUD U BEOGRADU - KONTAKTI
Uprava suda:
Sekretar suda – Jelena Perović, kontakt telefon 011/360-1406;
e-mail:[email protected];
Administrativno tehnički sekretar – Jelena Wekerle, kontakt telefon 011/360-1405;
Koordinator za medije i ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja –
Dušica Ristić, kontakt telefon 011/360-1464;
e-mail:[email protected];
Menadžer Višeg suda u Beogradu - Zoran Aleksić, kontakt telefon 011/360-1444.
Pisarnica:
Upravitelј pisarnice Višeg suda u Beogradu:
Svetlana Mićović, kontakt telefon 011/360-1097;
Šef odelјenja krivične pisarnice Višeg suda u Beogradu, u sudskoj zgradi Palata pravde, u Savskoj ulici br.17-a:
Miroslav Nastasović, kontakt kontakt telefon 011/360-1128;
Šef odelјenja građanske pisarnice Višeg suda u Beogradu, u sudskoj zgradi u Timočkoj ulici br.15:
Jelena Mirjačić, kontakt telefon 011/308-3444;
Šef odelјenja pisarnice posebnih odelјenja Višeg suda u Beogradu, u sudskoj zgradi u Ustaničkoj ulici br.29:
Vesna Obradović, kontakt telefon 011/308-2514.
Viši sud u Beogradu (ažuriran dana 31.01.2014. godine)
70
Download

O MATO O A - Виши суд у Београду