E
E
E STUDIJ
VN
SK
LO
M
AVNE I PO
S
PR
Zajedno gradimo kvalitet!
AKA
DE
PRAVNE I POSLOVNE
AKADEMSKE STUDIJE
DR LAZAR VRKATIĆ
2013/14.
E STUDIJ
E
E
SK
VN
M
AVNE I PO
S
PR
O NAMA
LO
AKA
DE
PRAVNE I POSLOVNE
AKADEMSKE STUDIJE
DR LAZAR VRKATIĆ
Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić osnovane su 2006. godine i
prva su akreditovana privatna visokoškolska institucija akademskih studija u Srbiji.
Akreditaciju smo dobili 2008. godine zahvaljujući dobrom radu i savremenom
programu koji podrazumeva obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka i
njihovo osposobljavanje za aktivan doprinos društvu i privredi.
Naši studenti stiču diplome osnovnih i master akademskih studija iz oblasti: prava,
poslovne ekonomije, menadžmenta u poslovno-civilnoj bezbednosti, engleskog
jezika, poslovne psihologije i psihoterapije.
AKREDITACIJA
Akreditacija ustanove
Pravo-osnovne studije
Pravo-master studije
Poslovna ekonomija osnovne studije
Menadžment u poslovnocivilnoj bezbednosti - osnovne
studije
Menadžment u poslovnocivilnoj bezbednosti - master
studije
Engleski jezik - osnovne studije
Poslovna psihologija osnovne studije
Poslovna psihologija master studije
Psihoterapija - master studije
Engleski jezik - master studije
AVNE I PO
R
S
P
Svi studijski programi
NE kao i
su akreditovani
V
LO
sama institucija.
E
E
E STUDIJ
VN
SAVREMENI KONCEPT NASTAVE
SK
LO
M
AVNE I PO
S
PR
akultet za pravne
poslovne studije
ovi Sad
AKA
DE
Veliki broj stručnjaka iz zemlje i inostranstva izvodi savremenu nastavu koju karakteriše
dosledna primena Bolonjske deklaracije.
Posebna pažnja posvećena je radu studenata sa mentorima, praćenju individualnog
razvoja studenata, timskom radu i razvoju i sticanju praktičnih znanja i veština.
U toku studija predviđen je i rad u malim grupama, redovne konsultacije, analize slučaja
(case study) i obavezno korišćenje savremene tehnologije.
Naša akademska ustanova poseduje sopstveni poslovni prostor sa adekvatnim brojem
učionica opremljenih po svetskim standardima za izvođenje nastave.
U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima je neophodno preneti znanje, ali i razviti
moralne i ljudske vrednosti.
Zajedno gradimo kvalitet!
E STUDIJ
E
E
SK
VN
M
AVNE I PO
S
PR
ZAŠTO UPISATI PRAVNE I
POSLOVNE AKADEMSKE STUDIJE
LO
AKA
• 52% studenata prve godine upiše se na
osnovu preporuke zadovoljnih studenata
prethodnih generacija
• prva akreditovana privatna visokoškolska
institucija
• ima dobre i primenljive programe
• ima razvijenu saradnju sa privrednim
i neprivrednim institucijama u zemlji i
svetu
• iznad svega ceni svoje studente
• pravnoj klinici
• laboratoriji poslovnih simulacija
• forenzičkoj laboratoriji
• jezičkoj laboratoriji
• psihološkoj laboratoriji
Šta nudimo studentima
• osnovne studije i master studije
• savremeni način nastave
• eminentne profesore sa mogućnošću
stalnog kontakta sa profesorima tokom
studija
• međunarodnu prohodnost tokom studija
Mogućnosti posle studija
• lakše pronalaženje posla zbog
primenjenih smerova
• lakše prilagođavanje stranim
kompanijama zbog načina rada i
međunarodne saradnje
• mogućnost zapošljavanja u državnim i
privatnim preduzećima
Kako istražujemo i stičemo praktična
znanja
Učimo u jedinstvenim uslovima za
praktičnu nastavu i naučno-istraživački
rad u:
Mogućnosti tokom studija
• stipendije za najbolje studente
• razmena studenata
• nagrade za najbolje studente
DE
STUDIJSKI PROGRAM
E
E
E STUDIJ
VN
SK
LO
M
AVNE I PO
S
PR
PRAVO
AKA
DE
Zašto upisati
PRAVO
Zato što kroz naš program studenti:
• studiraju na programu prava koji je PRVI akreditovani program akademskih
studija prava u celoj Vojvodini
• studiraju na programu čiji su kvalitet nastave prošle školske godine studenti
prava, u anonimnoj i dobrovoljnoj anketi, ocenili odličnom ocenom (u proseku
sa 4,5 od maksimalnih 5)
• imaju odnos profesora i studenata 1 prema 4, što je značajno bolje od drugih
fakulteta budući da omogućava individualni rad sa studentima i kvalitetnije
savladavanje materije
• stiču znanja od predavača sa velikim iskustvom u radu u pravosudnim i drugim
državnim organima
• osim teorijskih stiču i praktična znanja putem poseta sudu, advokatskim
kancelarijama, javnim tužilaštvima, organima državne uprave i privrednim
društvima
• stiču znanja od velikog broja nastavnika koji su studirali ili predavali na američkim
pravnim fakultetima i koji zato mogu pružiti studentima prednosti i američkog
načina studiranja prava
• studiraju na programu gde su bolonjski principi studiranja primenjeni dosledno i
celovito u nastavnom procesu
• osposobljavaju se za samostalan rad nakon završetka studija
Mogućnost zaposlenja
- pravosuđe: sudstvo, advokatura, tužilaštvo
- javni sektor: državna uprava, lokalna samouprava
- privreda: domaće i strane kompanije
Praktičan rad
- simulacije suđenja
- obuka u okviru pravne klinike
- prisustva suđenjima
- poseta KPD-u i okružnom zatvoru
- posete renomiranim kompanijama
Zvanje
- pravnik (tri godine, 180 ESPB)
- diplomirani pravnik (četiri godine, 180+60 ESPB)
- master pravnik (pet godina, 180+120 ESPB)
STUDIJSKI PROGRAM
Osnovne akademske studije I
II
III
I
II
E
E
E STUDIJ
VN
SK
LO
M
AVNE I PO
S
PR
Master akademske studije
AKA
DE
Druga godina
• Građansko pravo
(uvod u građansko i stvarno pravo)
• Krivično pravo – opšti deo
• Obligaciono pravo 1
• Porodično pravo
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 3
» Francuski jezik 3
• Krivično pravo – posebni deo
• Obligaciono pravo 2
• Pravo privrednih društava
• Nasledno pravo
Izborni blok
» Kriminalistika
» Organizacija i funkcionisanje
administracije
Treća godina
• Međunarodno javno pravo
• Upravno pravo
• Radno pravo
• Privredno ugovorno pravo
• Međunarodno privatno pravo
• Finansijsko pravo
• Pravo EU
Izborni blok
» Sociologija prava
» Filozofija prava
Prva godina
• Krivično procesno pravo
• Upravno procesno pravo
• Međunarodno privredno pravo
• Građansko procesno pravo
• Pravosudno organizaciono pravo
Izborni blok
» Pravna etika
» Kriminologija
Druga godina
• Zaštita ljudskih prava
• Metodologija naučno-istraživačkog rada
Izborni blok
» Pravna klinika
» Međunarodni odnosi
• Međunarodno krivično pravo
• Psihologija kriminaliteta i sudskog
postupka
Izborni blok
» Ombudsman
» Teorija javne administracije
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 4
» Francuski jezik 4
• Master rad
PRAVO
• Teorija države i prava
• Opšta istorija prava i pravnih institucija
• Pravna informatika
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 1
» Francuski jezik 1
Izborni blok
» Savremeno pravno-politički sistemi
» Osnovi ekonomije
• Rimsko pravo
• Ustavno pravo
• Nacionalna pravna istorija
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 2
» Francuski jezik 2
AVNE I PO
R
S
P
Prva godina
V
O
L
N
STUDIJSKI PROGRAM
POSLOVNA
EKONOMIJA
Zašto upisati
POSLOVNU EKONOMIJU
Zato što se kroz naš program studenti:
• osposobljavaju za samostalan rad odmah nakon završetka studija
• stiču znanja od predavača sa velikim iskustvom u radu u privredi
• tokom studija imaju intenzivnu praktičnu obuku
• osposobljavaju za kompleksne berzanske, bankarske i poslove finansijskog konsaltinga
• imaju priliku da pohađaju predavanja stučnjaka iz prakse iz zemlje i inostranstva
• imaju mogućnost razmene studenata i mogućnost usavršavanja u inostranstvu
• imaju mogućnost studijskih putovanja
Mogućnost zaposlenja
- javni sektor (državne uprave i lokalne samouprave) – poslovi menadžera i analitičara
finansijskih i komercijalnih službi,
- banke i osiguravajuće kuće – menadžeri organizacionih delova (filijala), menadžeri
poslova bankarske operative
- privatna preduzeća – finansijski menadžeri, analitičari, menadžeri komercijalne
službe
- konsultantske kuće – finansijski i računovodstveni konsalting, analiza tržišta
Praktičan rad
- simulacija trgovine na berzama na testnim bazama (simulacija rada Beogradske berze)
- simulacija platnog prometa na testnim bazama (simulacija na demo verziji bankarske aplikacije platnog prometa)
- izrada sajta kompanije
- poseta javnim preduzećima (Radio-televizija Vojvodine, Novosadski sajam, JP
Fruška gora, Srbijagas…)
- poseta bankama i osiguravajućim kućama (Globos osiguranje, Dunav osiguranje,
Univerzal banka…)
- poseta privrednim društvima (Telekom, Novkabel…)
Zvanje
- diplomirani ekonomista (četiri godine, 240 ESPB)
Osnovne akademske studije I
II
III
IV
• Principi menadžmenta
• Uvod u ekonomiju
• Aplikativni softver
• Sociologija
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 1
» Francuski jezik 1
Druga godina
• Finansijski menadžment
• Poslovna statistika
• Marketing
• Elektronsko poslovanje
• Praksa 1
• Preduzetništvo
• Računovodstvo
• Poslovno pravo
• Matematika za ekonomiste
Izborni blok
» Istorija ekonomskih i pravnih
odnosa
» Etika
• Strategijski menadžment
• Bankarstvo
• Informacioni sistemi u menadžmentu
• Poslovna psihologija
• Praksa 2
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 2
» Francuski jezik 2
• Međunarodna ekonomija
• Korporativno upravljanje
• Osiguranje
• Projektni menadžment
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 3
» Francuski jezik 3
Četvrta godina
• Javne finansije
• Metodologija naučno-istraživačkog
rada
• Revizija
• Upravljanje finansijskim rizicima
• Upravljanje ljudskim resursima
• Uslužni menadžment
• Trgovina
Izborni blok
» Organizacioni razvoj
» Upravljanje događajima
Izborni blok
» EU integracije
» Upravljanje inovacijama
AVNE I PO
R
S
P
Treća godina
POSLOVNA EKONOMIJA
Prva godina
Izborni blok
» Analiza finansijskih izveštaja
» Finansijska tržišta
• Upravljanje rizicima osiguranja
• Međunarodno poslovno finansiranje
Izborni blok
» Poslovna inteligencija
» Internet i veb tehnologije
• Diplomski rad
L
N
OV
E
STUDIJSKI PROGRAM
E
E
E STUDIJ
VN
SK
LO
M
AVNE I PO
S
PR
MENADŽMENT
U POSLOVNO-CIVILNOJ
BEZBEDNOSTI
AKA
DE
MENADŽMENT U POSLOVNO-CIVILNOJ BEZBEDNOSTI
Zato što se kroz naš program studenti:
• osposobljavaju za samostalan rad nakon završetka studija
• stiču znanja od nastavnika sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom
• imaju intenzivnu praktičnu obuku iz oblasti za koje se osposobljavaju
• osposobljavaju za menadžerske poslove iz oblasti bezbednosti u preduzećima i
ustanovama
• pohađaju predavanja stručnjaka iz prakse iz zemlje i inostranstva
• učestvuju u razmeni studenata
• imaju mogućnost daljeg usavršavanja u inostranstvu
• učestvuju u studijskim putovanjima i na naučnim skupovima
Mogućnost zaposlenja
- javni sektor (policija, vojska) – svi operativni i bezbednosni poslovi
- civilni sektor (preduzeća, ustanove) – menadžer bezbednosti
- detektivske agencije, službe fizičko-tehničkog obezbeđenje – vlasnik, menadžer
Praktičan rad
- borilačke veštine
- veštine rukovanja vatrenim oružjem
- veštine plivanja i spasavanja u vodi
- veštine pružanja prve pomoći
- posete policijskim upravama i stanicama
- prisustvovanje suđenjima
- posete KPD-u i okružnom zatvoru
- posete preduzećima i ustanovama (NIS, Novosadski sajam, Rafinerija nafte, Jugopetrol, detektivske agencije, agencije za FTO)
- obezbeđenje sportskih i drugih događaja – uloga menadžera
- praktična vežba
E
N
V
Zvanje
FAKUL
ZA PRA
I POSL
JE
I
STUD
O
Zašto upisati
- menadžer (tri godine, 180 ESPB)
- diplomirani menadžer (četiri godine, 180+60 ESPB)
- master menadžer (pet godina, 180+120 ESPB)
Osnovne akademske studije I
II
III
I
E STUDIJ
E
NE
SK
V
LO
M
AVNE I PO
S
PR
Master akademske studije
AKA
DE
II
Druga godina
• Bezbednosni menadžment
• Korporativna i industrijska bezbednost
• Kriminalistika – taktika i tehnika
• Osnovi civilne bezbednosti
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 3
» Francuski jezik 3
• Kriminologija
• Poslovno pravo
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 2
» Francuski jezik 2
Izborni blok
» Ljudska prava
» Istorija ekonomskih i pravnih
odnosa
AVNE I PO
R
S
P
• Osnovi ekonomije
• Principi menadžmenta
• Opšte učenje o pravu
• Osnovi sociologije
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 1
» Francuski jezik 1
• Aplikativni softver u menadžmentu
• Poslovna psihologija
• Krivično pravo
• Kriminalistika – metodika i operativa
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 4
» Francuski jezik 4
Izborni blok
» Javna bezbednost
» Socijalna patologija
Treća godina
• Upravljanje ljudskim resursima
• Detektivska delatnost
• Tehnička sredstva u bezbednosnim
sistemima
• Sistem zaštite lica i objekata
• Praksa
• Zaštita informacionih sistema i
podataka
• Sistem zaštite imovine i poslovanja
• Prekršajno pravo i pravo privrednih
prestupa
Izborni blok
» Bezbednost u vanrednim
situacijama
» Organizaciono ponašanje
• Završni rad
Prva godina
• Teorija bezbednosti
• Upravljanje ljudskim resursima u
poslovno-civilnoj bezbednosti
Izborni blok
» Terorizam
» Prevencija i prognostika
kriminaliteta
• Krivično procesno pravo
• Praksa
• Privatna bezbednost
Izborni blok
» Ekološka bezbednost
» Kriminalistička psihologija
• Privredni kriminalitet i korupcija
Izborni blok
» Osnovi penologije i viktimologije
» Sudska medicina
• Praksa
Druga godina
• Metodologija naučno-istraživačkog
rada
• Organizovani kriminalitet
Izborni blok
» Osnove forenzike
» Maloletnička delinkvencija
• Specijalne veštine u bezbednosti
• Praksa
• Master rad
MENADŽMENT U POSLOVNO - CIVILNOJ BEZBEDNOSTI
Prva godina
L
N
OV
E
STUDIJSKI PROGRAM
E STUDIJ
E
NE
SK
V
LO
M
AVNE I PO
S
PR
ENGLESKI
JEZIK
AKA
DE
FAKULTET
ZA PRAVNE
I POSLOVNE
STUDIJE
Zašto upisati
ENGLESKI JEZIK
Zato što kroz naš program studenti:
• stiču teorijska i praktična znanja iz oblasti engleskog jezika putem pažljivo
odabranih predmeta
• postaju kompetentni nastavnici engleskog jezika izučavajući metodiku nastave
kroz praksu u školama
• razvijaju teorijska znanja i veštine pismenog i usmenog prevođenja
• jačaju samopouzdanje i motivaciju, i osnažuju se za samostalni rad putem
modernih metoda u nastavi (portfolio, dnevnici učenja, samovrednovanje, vežbe
sa visokim kognitivnim zahtevima)
• sarađuju sa nastavnicima u procesu učenja i napredovanja, uče veštine važne za
celoživotno učenje, kao što su određivanje ciljeva i prioriteta
• imaju priliku da uče od stranih lektora
• razvijaju jezičke kompetencije
• uče da poštuju kulturu komunikacije
• učestvujemo u evropskim projektima (TEMPUS - SEEPALS) i svetskim projektima
(The English Profile)
Mogućnost zaposlenja
- obrazovni sektor: osnovne i srednje škole, privatne škole
- prevodilaštvo: agencije, firme, banke, turističke agencije, izdavačke kuće, itd.
- dvojezični sekretari u raznovrsnim firmama
Praktičan rad
- filolog anglista (tri godine, 180 ESPB)
- diplomirani filolog anglista (četiri godine, 180+60 ESPB)
- master filolog anglista (pet godina, 180+120 ESPB)
E
LO
E
N
V
E STUDIJ
Zvanja
AVNE I PO
S
- posete i hospitovanje u školama
- posete salama sa opremom za simultano prevođenje
- učešće na manifestacijama kao što su konferencije, sportski događaji i sl.
Osnovne akademske studije I
II
III
I
E STUDIJ
E
NE
SK
V
LO
M
AVNE I PO
S
PR
Master akademske studije
AKA
DE
II
• Savremeni engleski jezik 1
• Uvod u lingvistiku
• Fonetika i fonologija
Izborni blok
» Italijanski jezik 1
» Francuski jezik 1
Izborni blok
» Aplikativni softver
Druga godina
• Savremeni engleski jezik 3
• Akademsko pisanje
• Sintaksa engleskog jezika
Izborni blok
» Uvod u angloamerička društva i
kulturu
» Pregled anglofone književnosti
Izborni blok
» Italijanski jezik 3
» Opšte učenje o pravu
• Pravopis srpskog jezika
• Morfologija engleskog jezika
• Savremeni engleski jezik 2
Izborni blok
» Italijanski jezik 2
» Francuski jezik 2
» Francuski jezik 3
• Jezičke strukture u kontrastu
• Engleski poslovni jezik 1
• Engleski pravni jezik 1
Izborni blok
» Italijanski jezik 4
» Francuski jezik 4
Izborni blok
» Kultura poslovne komunikacije
» Poslovna psihologija
Treća godina
• Tehnike prevođenja 1 (ENG-SRP, SRPENG)
• Engleski poslovni jezik 2
• Engleski pravni jezik 2
• Metodika nastave engleskog jezika
Izborni blok
» Uvod u sociolingvistiku
» Pragmatika i analiza diskursa
• Engleski poslovni jezik 3
• Engleski pravni jezik 3
• Tehnike prevođenja 2 (ENG-SRP, SRPENG)
• Usmeno prevođenje
Prva godina
• Teorije usvajanja jezika
• Tehnike prevođenja naučnih i
stručnih tekstova
Izborni blok
» Pregled lingvističkih teorija i
pravaca
» Metodologija lingvističkih
istraživanja
• Rad sa učenicima školskog uzrasta
– praksa
• Osnove pedagoške psihologije
Izborni blok
» Seminar iz britanske književnosti
» Interkulturna komunikacija i
prevođenje
Druga godina
• Tehnika naučnog rada
• Vrednovanje u nastavi stranog jezika
Izborni blok
» Leksikologija engleskog jezika
» Seminar iz američke književnosti
• Konsekutivno i konferencijsko
prevođenje
Izborni blok
» Kontrastivna lingvistika
» Seminar iz književnosti zemalja
Komonvelta
• Master rad
ENGLESKI JEZIK
Prva godina
E
SK
E STUDIJ
E
VN
M
AVNE I PO
S
PR
LO
AKA
DE
STUDIJSKI PROGRAM
POSLOVNA
PSIHOLOGIJA
POSLOVNU PSIHOLOGIJU
• Zato što se kvalitet prepoznaje! Stručnost, pristupačnost i opšti kvalitet našeg
nastavnog kadra su studenti ocenili prosečnom ocenom 4,80 od maksimalnih 5.
• Zato što pruža perspektivu! Savremeni sadržaji iz psihologije osposobljavaju
mlade ljude za stvaranje uspešne karijere u oblasti poslovanja, obrazovanja,
preduzetništva i zdravstvene i socijalne zaštite.
• Zato što su ljudi vrednost! Naša diploma psihologa i master psihologa
omogućava rad na radnom mestu psihologa, ali i obavljanje širokog spektra
drugih poslova koji zahtevaju dobro poznavanje ljudi.
• Zato što je znanje uspeh! Studenti stiču znanja i veštine izvan učionica, u
uspešnim preduzećima, agencijama, školama i ustanovama socijalne zaštite.
• Zato što poslovno znači prednost! Studenti stiču praktična znanja iz prava,
ekonomije, menadžmenta i stranih jezika, neophodna za aktivno uključivanje
psihologa u moderno poslovno okruženje.
• Zato što uspeh znači mogućnost izbora! Studije poslovne psihologije
omogućavaju studentima izgradnju karijere na dinamičan, jedinstven i kreativan
način, uz širok spektar izbornih predmeta, mogućnost stručnog usavršavanja,
istraživanja i praksu.
• Zato što samo zajedno gradimo kvalitet!
• Zato što je zanimljiva, izazovna, korisna, primenljiva, savremena, uzbudljiva,
aktuelna, atraktivna, poučna, dinamična, posebna, drugačija, perspektivna,
kreativna ... Zato što nas oplemenjuje i čini boljim ljudima. Zato što se stalno
menja i razvija se. Zato što je jedna od najprogresivnijih nauka XXI veka. Zato
što pruža širok spektar mogućnosti zaposlenja. Zato što je svuda. Zato što
volim da studiram ono što volim.
Mogućnost zaposlenja
E ustanove: državne i privatne
- zdravstvene
- privreda: ljudski resursi, struktura i razvoj organizacije, PR
VN
- obrazovni sektor: predškolske ustanove,osnovne i srednje škole, privatne škole
Praktičan rad
E
- agencije: marketing, istraživanja tržišta, PR
Zvanja
E STUDIJ
- zdravstvene i ustanove socijalne zaštite
- škole
- preduzeća, kompanije i agencije
- psiholog (tri godine, 180 ESPB)
- diplomirani psiholog (četiri godine, 180+60 ESPB)
- master psiholog (pet godina, 180+120 ESPB)
SK
LO
M
S
Zašto upisati
Osnovne akademske studije I
II
III
E
E
E STUDIJ
VN
SK
LO
M
AVNE I PO
S
PR
Master akademske studije
AKA
DE
I
II
• Osnovi sociologije
• Uvod u psihologiju
• Osnove razvojne psihologije
• Statistika u psihologiji
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 1
» Francuski jezik 1
• Osnove socijalne psihologije
• Evoluciona psihologija
• Metodologija psiholoških istraživanja
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 2
» Francuski jezik 2
Izborni blok
» Poslovna komunikacija
» Osnovi ekonomije
Druga godina
• Osnove kliničke psihologije
• Psihologija rada
• Osnove pedagoške psihologije
• Mentalno zdravlje
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 4
» Francuski jezik 4
Treća godina
• Učenje u odraslom dobu
• Projektovanje istraživanja
Izborni blok
» Kriminologija
» Statističko-informatička obrada
podataka
• Praksa
• Završni rad
• Organizaciono ponašanje
• Upravljanje ljudskim resursima
• Psihodijagnostika
• Psihološki konsalting i intervencije
Izborni blok
» Marketing
» Profesionalna selekcija i
razvoj karijere
AVNE I PO
R
S
P
• Psihologija grupe
• Osnove psihologije ličnosti
• Psihologija marketinga
Izborni blok
» Aplikativni softver
» Poslovno pravo
Izborni blok
» Poslovni engleski jezik 3
» Francuski jezik 3
L
Prva godina
• Psihopatologija
• Konstrukcija psiholoških testova
Izborni blok
» Etika
» Engleski jezik za psihologe
• Socijalna psihologija
• Organizaciona kultura
• Organizacija, rad i individualne razlike
Izborni blok
» Organizacioni razvoj
» Psihologija kriminalnog ponašanja
Druga godina
• Liderstvo
• Istraživačke metode
Izborni blok
» Školska psihologija
» Psihoterapijske škole
• Istraživanja u marketingu
Izborni blok
» Strategijski menadžment
» Interakcija u nastavi
• Praktikum
• Master rad
POSLOVNA PSIHOLOGIJA
Prva godina
N
V
O
E
E
SK
E STUDIJ
E
VN
M
AVNE I PO
S
PR
LO
AKA
DE
STUDIJSKI PROGRAM
MASTER STUDIJE:
PSIHOTERAPIJA
MASTER STUDIJE PSIHOTERAPIJE
Zato što će vam ovaj program omogućiti da:
• steknete napredno znanje iz različitih psihoterapijskih modaliteta i psihoterapijske teorije uopšte;
• pomoći da naučite i razumete metode istraživanja u psihoterapiji;
• naučite sve šta je neophodno za profesionalnu, autonomnu i odgovornu praksu
u oblasti psihoterapije;
• upoznate i započnete razvoj kompetencija neophodnih u psihoterapijskom radu
(psihoterapijski odnos, sklapanje psiholoških ugovora, etika, psihološka procena
i postavljanje radnih dijagnoza, poznavanje tehnika i intervencija, rad sa trau
mom i krizom, završetak i evaluacija terapije, upotreba supervizije itd.);
• učite od nastavnika sa dugogodišnjim iskustvom u psihoterapijskom radu i edu
kaciji mladih terapeuta;
• ukoliko želite, nastavite svoje obrazovanje na doktorskim studijama.
Mogućnost zaposlenja
E
Praktičan rad
E STUDIJ
E
N
V
O
se obavlja kroz saradnju i posete institucijama koje rade u oblastima: zdravstva, socijalnog
rada, pravnog subsistema, formalnog obrazovanja i psihoterapijske edukacije.
Uslovi za upis
- završene adekvatne osnovne akademske studije psihologije u trajanju od najmanje tri
godine (180 ESP bodova).
Zvanje
koje se dobija po završetku dvogodišnjeg master programa (120 ESPB) je master psiholog.
SK
L
odnosi se na obavljanje psihološke delatnosti u tri domena:
Domen psihoterapije i savetovanja, koji uključuje rad kako na prevenciji tako i na
intervenciji:
1. u oblasti socijalnog rada (centri za socijalni rad, domovi za decu bez roditelјskog staranja, domovi za stare, domovi za decu sa posebnim potrebama, predbračna savetovališta,
centri za intervenciju u krizi ─ žene žrtve nasilјa, dece žrtve nasilјa i sl.);
2. u oblasti zdravstvenog sektora (domovi zdravlјa, opšte bolnice, instituti za mentalno
zdravlјe, psihijatrijska odelјenja, psihijatrijske bolnice, razvojna savetovališta, savetovališta
za trudnice i sl.);
3. u oblasti obrazovanja (predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole, savetovališta
za studente, savetovališta za decu i omladinu);
4. u oblasti pravnog subsistema (kazneno-popravni domovi, zatvorske bolnice i sl.);
5. u drugim relevantnim oblastima (policija, vojska, mediji, radne organizacije, fabrike i sl.).
Sva pobrojana mesta gde završeni student može da radi mogu se naći bilo u privatnoj praksi, nevladinom ili u državnom sektoru.
Domen naučno-istraživačkog rada u oblasti psihologije i psihoterapije:
rad na istraživačkim projektima pri institutima, trening institutima, fakultetima i sl. gde će
koristiti znanja iz kvalitativne i kvantitativne metodologije.
Edukacije i predavanja iz psihologije i psihoterapije:
predavač u okviru psihoterapijskih trening institucija, nevladinog sektora i vladinog sektora, institucija obrazovnog sistema i sl.
M
S
Zašto upisati
Master akademske studije
I
E
E
E STUDIJ
VN
SK
LO
M
AVNE I PO
S
PR
II
AKA
DE
• Dinamika ljudskog ponašanja
• Psihoterapijske škole
• Strategije intervencija i tehnike
• Psihopatologija
• Istraživačke paradigme
Izborni blok
» Etika
» Engleski jezik za psihologe
Izborni blok
» Geštalt psihoterapija
» Psihodramska psihoterapija
• Terapijski odnos
• Istraživačke metode
• Ličnost terapeuta u
psihoterapijskom radu
Izborni blok
» Integrativna psihoterapija
» Porodični i sistemski pristupi
Izborni blok
» Psihologija motivacije
» Socijalna psihologija
• Stručna praksa
• Master rad
AVNE I PO
R
S
P
Druga godina
L
MASTER STUIDJE: PSIHOTERAPIJA
Prva godina
N
V
O
E
E STUDIJ
E
VN
SK
LO
M
SK
E STUDIJ
AVNE I PO
S
PR
E
VN
M
AVNE I PO
S
PR
USLOVI
UPISA
LO
E
AKA
AKA
DE
E
DE
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Na konkurs se mogu prijaviti lica sa završenom odgovarajućom četvorogodišnjom
srednjom školom, koja uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati koji pristupaju polaganju prijemnog ispita treba da podnesu sledeću
dokumentaciju:
• overenu kopiju diplome i overenu kopiju sva četiri svedočanstva iz srednje škole,
• izvod iz matične knjige rođenih,
• dve fotografije i
• uplatu od 5000 din. za troškove upisa
Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova, osim navedenog, prilažu i
sledeće:
• uverenje o položenim ispitima
• overen nastavni plan i program
ŠKOLARINA ZA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
•
•
•
•
•
školarina za školsku 2013/14. godinu iznosi 1550 € u dinarskoj protivvrednosti
školarina se plaća u 10 rata ili u celosti uz popust od 5%
studenti iz iste porodice ostvaruju popust od 5% za svakog člana
svi udžbenici su uračunati u cenu školarine
studenti su tokom studija osigurani preko Wiener Städtische osiguranja a.d.o. Beograd
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Na konkurs se mogu prijaviti lica koja su stekla visokoškolsko obrazovanje na
odgovarajućim trogodišnjim (tj. sa ostvarenih 180 i više ESP bodova, u zavisnosti od
studijskog programa za koji se konkuriše) i četvorogodišnjim osnovnim akademskim
studijama (tj. sa ostvarenih 240 ESP bodova, u zavisnosti od studijskog programa za koji
se konkuriše).
ŠKOLARINA ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Školarina za školsku 2013/14. godinu iznosi:
• I godina studija 1550 € u dinarskoj protivvrednosti
• II godina studija 1550 € u dinarskoj protivvrednosti
• školarina se plaća u više rata ili u celosti uz popust od 5%.
E
SK
E STUDIJ
E
VN
M
AVNE I PO
S
PR
LO
AKA
DE
FONDACIJA
„Prof. dr Lazar Vrkatić“
Fondaciju je u junu 2008. godine osnovala porodica pokojnog profesora Lazara Vrkatića
da očuva uspomenu na njegov pedagoški, naučni, humanitarni i društveno angažovani rad.
Fondacija dodeljuje različite stipendije kojima promoviše njegove ideje i profesionalna
zalaganja: maturantima, odnosno budućim studentima i akademcima, kao podsticaj za
nastavak školovanja i usavršavanja bez obzira na ekonomske mogućnosti; studentima
Pravnih i poslovnih akademskih studija dr Lazar Vrkatić kao podršku za naučno-istraživački
rad i svršenim studentima filozofije sa područja Republike Srbije za dalje razvijanje i
postizanje društvenih i humanitarnih ciljeva.
Fond „Prof. dr Lazar Vrkatić” dodeljuje stipendije za upis u I godinu kandidatima:
• koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole, šk. 2012/13. godine ─ ne plaćaju školarinu za
upis u prvu godinu
• koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u
svim godinama srednjoškolskog obrazovanja ─ ne plaćaju školarinu za upis u prvu godinu
• koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog
srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više ─ plaćaju 50% školarine za upis u prvu
godinu
E
E
E STUDIJ
VN
SK
LO
M
AVNE I PO
S
PR
Na osnovu konkursa koji raspisuje Fond “Prof. dr Lazar Vrkatić”, najboljim studentima
osnovnih akademskih studija se dodeljuju stipendije za upis u narednu godinu studija.
AK
E
AD
BESPLATNA PRIPREMA ZA
POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA
Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić svake godine organizuje potpuno
besplatnu pripremu za polaganje prijemnih ispita na svim studijskim programima koju drže
profesori i saradnici u nastavi sa svih studijskih programa.
Detaljne informacije o terminima za pripremu objavićemo na sajtu visoke škole
(www.fpps.rs) blagovremeno, pre početka pripremne nastave.
E
E STUDIJ
E
VN
SK
AVNE I PO
S
PR
LO
M
DIPLOMA
AKA
DE
U zavisnosti od strukture studijskog programa, nakon ostvarenih:
• 180 ESP bodova stiče se diploma osnovnih akademskih studija (bachelor)
• 240 ESP bodova stiče se (na osnovu člana 95 stav 2, Zakona o visokom obrazovanju
donetog 30. juna 2010. godine) zvanje diplomirani (pravnik, psiholog, ekonomista,
filolog anglista)
E
E
E STUDIJ
VN
SK
LO
M
DODATAK DIPLOME
(SUPPLEMENT)
AVNE I PO
S
PR
• 300 ESP bodova stiče se akademsko zvanje master (pravnik, psiholog, menadžer,
filolog).
AKA
Nakon završenih osnovnih ili master akademskih studija, student dobija dodatak
diplome.
Dodatak diplome je javna isprava koja se prilaže uz određenu diplomu ustanove
radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute
rezultate tokom studija lica kome je diploma izdata.
Dodatak diplome je zasnovan na osnovnom modelu utvrđenom za jedinstveni evropski
prostor visokog obrazovanja.
DE
SK
E STUDIJ
E
VN
M
AVNE I PO
S
PR
LO
E
AKA
DE
STUDENTSKI ŽIVOT I VANNASTAVNE AKTIVNOSTI
U okviru Pravnih i poslovnih akademskih studija dr Lazar Vrkatić deluje studentska
organizacija Studentski parlament, koji kroz saradnju sa organima visokoškolske
ustanove ima za cilj ostvarenje prava i zaštitu interesa studenata.
Participacija studenata u Studentskom parlamentu je jedna od polaznih osnova
Bolonjskog procesa, kroz koju studenti aktivno učestvuju u radu visokoškolske institucije
i ravnopravan su partner zajedno sa samom institucijom i profesorima.
Naša visokoškolska ustanova ima saradnju sa najvećom studentskom organizacijom
na svetu AIESEC-om. Kroz saradnju sa organizacijom koja ima prisustvo na preko 2100
univerziteta u 110 zemalja obezbeđujemo našim studentima međunarodnu platformu
koja im pruža mogućnost da otkriju i razviju sopstvene potencijale kako bi imali pozitivan
uticaj na društvo.
Studentima su stvorene mogućnosti za bavljenje sportskim aktivnostima i kroz nastavu
ali i u vannastvanim aktivnostima. Naši studenti mogu besplatno koristiti bazen,
sportske sale za borilačke veštine i druge sportove.
U sklopu naše akademske ustanove deluje psihološko savetovalište za studente koje
pruža podršku i pomoć studentima kojima je potrebna.
U okviru studentskih programa koji su zastupljeni na visokoj školi studenti imaju
mogućnost za učešće na naučnim skupovima i studijskim putovanjima. U prostoru
visokoškolske ustanove se redovno održavaju tribine na aktuelne društvene teme
kojima se nadopunjuju redovne nastavne aktivnosti.
Naši studenti imaju mogućnost da učestvuju u promotivnim aktivnostima institucije
čime stiču praktična znanja iz oblasti marketinga, organizacije događaja,...
Studentski parlament organizuje učešće studenata na studentskim okupljanjima i
druženjima u okviru istih studijskih programa, kao i žurke i druge zabavne aktivnosti za
studente.
Marketinški stručnjaci kažu da je preporuka najbolja reklama. Na našoj visokoškolskoj
instituciji 52% studenata prve godine se upiše zahvaljujući preporuci zadovoljnih
studenata koji već studiraju na našem fakultetu. Evo razloga zašto oni studiraju FPPS:
E
E
VN
E STUDIJ
LO
SK
olim
Zato što v
m
a
ir
da stud
i
im
ono što vol
m
ca
gde se ose
o
r
dob
M
Zato što se stalno
menja, razvija se
i pruža nam nove
mogucnosti.
Zato što pruža širok
spektar mogucnosti
zaposlenja
AVNE I PO
S
PR
Zato što su
studenti na
prvom mestu
s
Zato što na
oplemenjuje
i čini boljim
ljudima
AKA
PRVA AKREDITOVANA
PRIVATNA VISOKOŠKOLSKA
INSTITUCIJA AKADEMSKIH
STUDIJA U SRBIJI
E
N
V
Novi Sad
Bulevar oslobođenja 76
telefon: 021/472─7884
AVNE I PO
S
Zato što je
t
ovo fakulte
u
koji ide
im
karak sa sv
a
im
ć
u
dostign
a
XXI vek
LO
Niš
Generala Milojka Lešjanina 17
telefon: 018/294─220
e-mail: [email protected]
www.fpps.edu.rs
Facebook: Upis 2013 - FPPS USEE
DE
Download

Upis 2013. - Fakultet za pravne i poslovne studije