TEMPUSBILTEN
Novembar 2012.
BROJ 6
NOVINE U SISTEMU
VISOKOG
OBRAZOVANJA
REZULTATI
PRETHODNIH
KONKURSNIH
ROKOVA ZA
PROJEKTE I NOVI
KONKURSI
PREDSTAVLJANJE
TEMPUS PROJEKATA
IZ ČETVRTOG
KONKURSNOG ROKA
(2011. GODINA)
Poštovane koleginice i kolege,
Pred Vama je novi broj Biltena, koji je za nas poseban zato što ovu publikaciju izdajemo već četiri godine i zato
što smo u oktobru ove godine obeležili mali jubilej – deset godina rada Tempus kancelarije u Srbiji.
Ovogodišnji konkursi za programe Tempus, Erazmus Mundus i Program za celoživotno učenje su najverovatnije i
poslednji koji se pojavljuju u ovom obliku, jer je Evropska unija najavila skori početak nove generacije programa
za oblasti obrazovanja. Budući da ćemo zbog toga uskoro zaokružiti jedan period prisutnosti EU programa za
obrazovanje u Srbiji, koji su u značajnoj meri doprineli procesu reforme, koristimo priliku da se prisetimo
glavnih rezultata koje su programi doneli, posebno u oblasti visokog obrazovanja, i koje je kancelarija, u svom
desetogodišnjem postojanju, propratila.
•
U okviru Tempus programa sprovedeno je više od 160 projekata u kojima su učestvovali svi državni
univerziteti, pojedini privatni univerziteti i oko 15 visokih škola. Univerziteti i visoke škole su unapredili
svoje kapacitete za upravljanje projektima, a Srbija je među prvima od 54 države u Tempus programu po
broju projekata koje trenutno vodi.
•
Revidiran je sadržaj velikog broja studijskih programa, a uveden značajan broj kao što su obrazovne politike,
evropske studije, primenjena statistika, forenzika, multimedijalne tehnologije i digitalna televizija, džez,
omladinski rad u zajednici, bioetika, telekomunikacija, geodezija, javno zdravlje, alternativni izvori energije,
menadžment voda u poljoprivredi, poljoprivredno savetodavstvo i agroturizam...
•
Unapređeno je i upravljanje visokoškolskim ustanovama, karijerno vođenje, studentsko organizovanje,
organizacija studentske prakse, ostvarena saradnja sa privredom u brojnim oblastima, rad univerzitetskih
biblioteka, centara za celoživotno učenje i interna kontrola kvaliteta. Značajna sredstva su utrošena za
opremanje visokoškolskih ustanova – pored računarske opreme, nabavljeni su veoma specifični uređaji,
laboratorijski pribor i udžbenici.
•
Mnogi projekti su još uvek u toku i od njih očekujemo ambiciozne rezultate, kao što su harmonizacija ishoda
učenja za studijske programe na učiteljskim i pedagoškim fakultetima, nastave stranih jezika i
poslediplomske nastave hemije, unapređenje regulative u oblasti učenja na daljinu, izmene Zakona o
studentskom i učeničkom standardu u cilju povećanja dostupnosti visokog obrazovanja i jačanja socijalne
dimenzije, donošenje Zakona o studentskom organizovanju i prva međunarodna akreditaciju inženjerskih
studija.
•
U poslednjih nekoliko godina intenzivirana je razmena studenata i nastavnika, pa je oko 600 studenata otišlo
na razmenu u EU, a oko 300 studenata je dobilo priliku da provede čitave master studije na univerzitetima u
Evropskoj uniji. Nastavnici i saradnici sa univerziteta imali su dosta prilika za mobilnost kroz Tempus
„individualne grantove za mobilnost“, a i kroz projekte programa Erazmus Mundus i Tempus.
Zahvaljujući napretku u pogledu evropskih integracija, Republika Srbija je krajem prošle godine pristupila
centralizovanim delovima Programa za celoživotno učenje i do sada ostvarila učešće u oko dvadeset projekata.
Pre nego što saradnja u oblasti obrazovanju sa EU pređe u okrilje novog programa pod nazivom Erazmus za sve,
koji će obuhvatiti sve nivoe obrazovanja i zameniti sve postojeće programe, pozivamo Vas da pogledate ovo
jubilarno izdanje biltena i razmotrite kako najbolje možete iskoristiti šanse za učešće u projektima po poznatim
pravilima. Verujemo da svaka organizacija ili institucija koja se interesuje za oblast obrazovanja može pronaći
svoje mesto i pokušati da konkuriše.
Puno uspeha u novim konkursima za projekte želi Vam tim Tempus kancelarije –
Fondacije Tempus
[TEMPUS BILTEN br. 6]
DEO 1 Novine u sistemu visokog obrazovanja
SADRŽAJ
1.1
Nove izmene zakona o visokom obrazovanju
str. 1
1.2
Izveštaj sa skupa Privreda i visoko obrazovanje: Farmacija
str. 2
1.3
Novi konkurs za izbor članova Tima stručnjaka za reformu
visokog obrazovanja
str. 5
1.4
Članstvo konferencije akademija strukovnih studija Srbije u
EURASHE organizaciji
str. 7
1.5
Tempus projekat CUBRIK: jačanje sistema osiguranja kvaliteta na
visokoškolskim institucijama Zapadnog Balkana
str. 9
1.6
„Baza znanja“o visokom obrazovanju i istraživanju u regionu
str. 10
1.7
Jubilarna CHER konferencija „Visoko obrazovanje i dinamika
društva
str. 11
1.8
Anketa o kvalitetu doktorskih studija u Republici Srbiji tokom
2012. godine
str. 13
DEO 2 Rezultati prethodnih konkursnih rokova za projekte i novi konkursi
2.1
Peti Tempus IV konkurs – rezultati konkursa i šesti Tempus IV konkurs
str. 14
2.2
Tempus vesti
str. 19
2.3
Erasmus Mundus za institucije, rezultati prethodnog konkkursa i nove mreže za razmenu
str. 28
2.4
Erazmus Mundus akcija 3 projekti: EM-Idea i ACE
str. 28
2.5
Program za celoživotno učenje – rezultati prethodnog konkursa i novi konkurs za projekte
str. 29
2.6
Komenijus projekat iLike „Identifikovanje logičke strukture jezika...“
str. 31
2.7
Žan Mone modul „Unapređenje obrazovanja i kontinuirane obuke u oblasti evropskih ekonomskih
integracija u Južnoj Srbiji“
str. 34
DEO 3 Predstavljanje Tempus projekata iz četvrtog konkursnog roka (2011. godina)
IMPRESSUM
ISSN 1825-3634
Tempus bilten br. 6
16. novembar, 2012.
Bilten Tempus kancelarije u
Srbiji
Glavni i odgovorni urednik:
str. 35
Lektor: Ivana Veselinović
Marija Filipović-Ožegović
Dizajn i priprema za štampu:
Uređivački odbor i prevod:
Nina Stojanović
Sofija Dukić, Jasmina Gajić,
Nina Stojanović, Irena
Žuvela
Štampa: Štamparija Plus
Tiraž: 1.000 primeraka
Saradnici na uređenju Biltena
br. 6: Milena Škaljac
[SADRŽAJ]
Izdavač: Fondacija Tempus
DEO I
NOVINE U SISTEMU
VISOKOG
OBRAZOVANJA
1.1 Nove izmene Zakona o visokom obrazovanju
Poslednje izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, usvojene uoči
početka nove akademske godine, unele su nekoliko važnih novina u
dosadašnju regulativu. U nastavku navodimo najvažnije.
Nacionalni okvir kvalifikacija
Nacionalni okvir kvalifikacija je jedinstven opis kvalifikacija koje se mogu
steći u jednoj zemlji, najčešće kroz sistem formalnog obrazovanja.
Neophodno je da on sadrži opis svih nivoa kvalifikacija, kao i da jasno
definiše kriterijume za pristup obrazovanju. Dobro je da nacionalni okvir
kvalifikacija bude povezan sa Evropskim okvirom kvalifikacija.
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je
usvojen u septembru 2012. godine, po prvi put je određeno da Ministarstvo
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donese Nacionalni okvir kvalifikacija.
Do sada nije bilo jasno definisano ko je nadležan za okvir kvalifikacija.
Nacionalni savet za visoko obrazovanje je u prethodnom periodu dosta radio
na razvoju okvira kvalifikacija. Sada, po Zakonu, on predlaže Ministarstvu
predlog okvira kvalifikacija za visoko obrazovanje koji onda Ministarstvo
usvaja.
Photo credit: 96dpi / Foter / CC BYNC-SA
Studentske konferencije
Vlada Republike
Srbije je usvojila
Strategiju
obrazovanja do
2020. godine.
Tekst Strategije
je dostupan na
sajtu Ministarstva
prosvete, nauke i
tehnološkog
razvoja.
Inovacije u pogledu finansiranja studijskih programa
Studentska konferencija univerziteta i Studentska konferencija akademija
strukovnih studija, osnovane su sa namerom da štite zajedničke interese
studenata kao važnih aktera u sistemu visokog obrazovanja. Veoma važna
novina koja se tiče studentskih konferencija je ta da one stiču svojstvo
pravnog lica, pošto se upišu u sudski registar u skladu sa Zakonom.
Zakon o visokom obrazovanju koji je na snazi od 2005. godine, usklađen je
sa pravilima Bolonjskog sistema, pa se stoga studijski programi, sistem
bodovanja kao i dužina studija, znatno razlikuju u odnosu na iste po
prethodnom zakonu. Jedan od problema koji je proizašao iz te razlike jeste i
finansiranje studenata koji su započeli studije pre nego što je novi Zakon
donesen.
Kada je u pitanju finansiranje, u Zakonu o visokom obrazovanju iz
2005.godine navedeno je da studenti koji su počeli studije pre nego što je
pomenuti Zakon stupio na snagu, mogu da završe studije po starom
programu, u roku od dve godine. Nakon toga, ovo pravilo je izmenjeno
nekoliko puta. Prema poslednjem Zakonu o izmenama i dopunama Zakona,
studenti koji su upisali prvu godinu studija 2006/2007, 2007/2008, odnosno
2008/2009. akademske godine, zadržavaju pravo da budu finansirani iz
budžeta najduže godinu dana od isteka roka predviđenog za trajanje studija.
Image courtesy of Ambro at
FreeDigitalPhotos.net
Evropski sistem prenosa bodova (ESPB)
Evropski sistem prenosa bodova uveden je Zakonom o visokom obrazovanju
iz 2005. godine. Od tada je minimalan broj bodova, kao osnovni kriterijum
[1]
koji student treba da ispuni kako bi bio finansiran iz budžeta, menjan
nekoliko puta. Prvobitno je Zakonom o visokom obrazovanju određeno da
student treba da ostvari ukupno 60 bodova, ali se vremenom pokazalo da je
to mnogo i da većina studenata nije u stanju da dostigne tako visoku normu.
Stoga je, u poslednjem Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom
obrazovanju iz 2010. godine, broj potrebnih bodova znatno snižen. Prema
ovim izmenama, student može biti finansiran iz budžeta ako u školskoj
2011/2012. godini ostvari najmanje 48 bodova i ukoliko se rangira u okviru
ukupnog broja studenata koji se finansiraju iz budžeta, odnosno ako u
školskoj 2012/2013. godini ostvari najmanje 50 bodova i rangira se u okviru
studenata finansiranih iz budžeta.
Pripremila Milena Škaljac
1.2 Izveštaj sa skupa Privreda i visoko obrazovanje:
Farmacija
Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja Ministarstva prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (HERE tim) i Privredna
komora Srbije (PKS), u saradnji sa Tempus kancelarijom u Srbiji, organizuju
seriju od deset okruglih stolova posvećenih jačanju saradnje između privrede
i visokog obrazovanja u Srbiji.
Intenziviranje saradnje između visokog obrazovanja i poslodavaca jedan je
od prioriteta Evropskog prostora visokog obrazovanja. Budući da je
savremena ekonomija zasnovana na ekonomiji znanja i mobilnosti
visokokvalifikovanih, stručnih pojedinaca, potrebno je da studenti, nakon
završenih studija, poseduju znanja i veštine koje odgovaraju potrebama
poslodavaca, a koje se u studijski program pretaču ne samo kao sadržaji
programa, već i kao jasno definisani ishodi učenja pojedinačnih predmeta i
studija u celini.
Image courtesy of Getideaka at
FreeDigitalPhotos.net
Tradicionalan način pisanja studijskih programa podrazumeva definisanje
tematskih sadržaja koje nastavnici odluče da predaju studentima, planiranje
predavanja i određivanje načina ispitivanja kojim bi se utvrdilo koliko su
sadržaja studenti „apsorbovali“. Međunarodni trendovi u obrazovanju
pokazuju pomeranje fokusa obrazovanja sa nastavnika na studenta. Pristup
„student u centru obrazovanja“ usredsređen je na ono što student treba da
ume da radi nakon završenog procesa visokog obrazovanja. Zato je
neophodno da se tokom procesa modernizacije studijskih programa redovno
konsultuju i poslodavci.
Održavši prva dva okrugla stola u januaru i aprilu 2012. godine, posvećena
opštim temama jačanja saradnje visokoobrazovnih institucija i poslodavaca,
kao što su dodatak diplomi, preduzetništvo, studentska praksa i karijerno
vođenje, organizatori su uvideli potrebu za jačanjem saradnje između
konkretnih privrednih grana i disciplina i odlučili da prva u nizu disciplina
bude farmacija.
[2]
Image courtesy of renjith krishnan
at FreeDigitalPhotos.net
Treći okrugli sto je stoga bio posvećen diskusiji o veštinama, znanjima i kompetencijama (ishodima učenja) koje
diplomirani farmaceuti poseduju nakon završenih studija farmacije. Okrugli sto je održan u Privrednoj komori
Srbije, 17. oktobra 2012. godine. Skupu je prisustvovalo oko sedamdeset učesnika iz preko trideset institucija –
univerziteta, preduzeća, profesionalnih organizacija, instituta, kliničkih centara i javne uprave. Nakon pozdravnih
obraćanja prof. dr Vere Dondur, predsednice Tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja, prof. dr Radivoja
Mitrovića, državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Slobodana Samardžića,
potpredsednika Privredne komore Srbije i Marije Filipović-Ožegović, upravitelja Tempus kancelarije u Srbiji,
održana su i dva uvodna izlaganja, sa ciljem da se napravi okvir za diskusiju.
Prof. dr Vera Dondur je navela da se farmaceuti u Srbiji obrazuju na četiri fakulteta, na jednom farmaceutskom (u
Beogradu) i tri medicinska (u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu). Prof. Dondur je navela da se na ove fakultete
godišnje upiše oko 500 farmaceuta, koliko ih približno i diplomira. Diplomirani farmaceuti svoje zaposlenje nalaze
na različitim poslovima.
Ona je iznela da u Srbiji još uvek nisu napravljene “lične karte” profesija, pa tako ni farmaceutske profesije, koje,
prema Evropskoj direktivi, treba da definišu identitet određene profesije u zemlji, potrebe tržišta rada za
kadrovima, veštine, znanja i kompetencije koje treba da poseduju studenti po završetku studija, kao i strukovni
okvir kvalifikacija. Izrazila je nadu da jedan od ishoda skupa treba da bude upravo inicijativa da se u Srbiji napravi
“lična karta” farmaceutske profesije. Ovakva aktivnost bi predstavljala pravu saradnju visokog obrazovanja i
tržišta rada, čiji bi ishodi doneli boljitak za profesiju, ali i čitavu državu. Prof. Dondur je napomenula da je,
pripremajući se za ovaj skup, analizirala 33 studijska programa farmacije na univerzitetima u Evropi, kao i
publikacije (2006-2011) u časopisu American Journal of Pharmaceutical Education. Navela je da studije farmacije
uglavnom traju integrisano tokom pet godina i da nose 300 ESPB, dok doktorske studije traju od tri do pet godina,
što je slučaj i u Srbiji, s tim što je prokomentarisala da doktorske studije farmacije treba da traju duže od 3 godine.
Kurikulumi na univerzitetima u Evropi otkrivaju činjenicu da su studije farmacije multidisciplinarne i da se sastoje
od osnovnih nauka, biomedicinskih nauka i predmeta specifičnih za farmaciju. Osnovne nauke u ovim
kurikulumima prisutne su u zbiru od 71-90 ESPB (24-30% programa) i imaju od 690-870 časova aktivne nastave.
Problemi i izazovi sa kojima se
susreće diplomirani farmaceut po
završetku studija
Problemi i
izazovi
Photo credit: loungerie / Foter / CC BY-NC-SA
[3]
Dipl. farm. spec. Dragana Jovanović,
direktorka Farmaceutske komore Srbije,
govorila je ispred Komore, kao odgovorne
institucije za licenciranje farmaceuta koji
rade u zdravstvenom sistemu Republike
Srbije. Njena prezentacija odnosila se na
deo farmaceutske profesije u zdravstvenom
sistemu. Konkretnije, osvrnula se na
probleme sa kojima se susreću farmaceuti
prilikom obavljanja pripravničkog staža.
Gđa Jovanović je navela da farmaceuti sa
fakulteta dolaze sa velikim teorijskim
znanjem, ali i sa nedostatkom praktičnih
veština, što ih čini zbunjenim, nesigurnim i
nespremnim za rad, iako su završili vrlo
težak fakultet. Istakla je da studenti uopšte
ne poznaju zaštićene nazive lekova, pa čak
ni onih koji se često upotrebljavaju u
terapiji različitih bolesti i stanja. Oni nisu
upoznati ni sa listama lekova, pa samim tim ne znaju koji se lekovi izdaju na recept, za koje se plaća participacija,
deo cene ili pun iznos cene koštanja. Tokom stažiranja, diplomirani farmaceuti zapravo pokazuju nesigurnost
prilikom rada sa receptom, jer se nisu susreli pre toga sa njim. Imaju problem sa čitanjem recepta, sa šiframa
dijagnoza, kao i sa proveravanjem ispravnosti doziranja.
Međutim, najveći problemi sa kojima se stažeri susreću na pripravničkom stažu jesu aktivnosti farmaceuta vezane
za pacijenta. Oni pokazuju veliku nesigurnost prilikom komunikacije sa pacijentom, savetovanjem, sprovođenjem
utvrđenih terapijskih protokola, kao i sa praćenjem terapije. Diplomirani farmaceuti se pre diplomiranja nijednom
ne susretnu sa pacijentom, što je glavni uzrok problema koji naročito dobija na značaju ako se posmatra iz
perspektive društva. Naime, pacijent dolazi u apoteku po farmaceutsku uslugu i on nije u mogućnosti da razlikuje
farmaceuta od stažera ili farmaceutskog tehničara, jer svo osoblje apoteke nosi bele mantile. Zbog toga je
nesigurnost koju stažer pokazuje vrlo opasna po uspostavljanje odnosa poverenja između pacijenta i farmaceuta.
Može prouzrokovati sumnju pacijenta u farmaceuta i zdravstveni sistem, a to može imati posledice na uspešnost
terapije, pa samim tim i na zdravlje stanovništva u Srbiji.
Imajući u vidu sve navedeno, gđa Jovanović je naglasila da je jako važno da tokom studija studenti steknu što više
praktičnih veština, ali i da imaju iskustva u realnim situacijama kroz studentsku praksu. U suprotnom, student će,
kao i do sada, posedovati ogromno teorijsko znanje, koje ne može da primeni u realnom radnom okruženju, što će
uzrokovati njegovu nesigurnost prilikom obavljanja farmaceutske delatnosti. Gđa Jovanović je na kraju pozdravila
savremene trendove u obrazovanju, u kojima dolazi do pomeranja fokusa obrazovanja sa nastavnika ka studentu,
odnosno ka onome što bi student trebalo da zna da radi nakon završenog procesa učenja.
Diskusije na okruglom stolu
Za organizaciju diskusije korišćena je prilagođena metodologija otvorenog prostora (Open Space Technology).
Diskusiju je vodila Jasmina Nikolić, a organizovana je u okviru šest tema, kojima je tokom samog skupa, na
predlog učesnika, dodata i sedma: (1) Farmaceut u javnoj apoteci, (2) Farmaceut u bolničkoj apoteci, (3)
Farmaceut u industriji i proizvodnji lekova i lekovitih preparata, (4) Farmaceut u marketingu i prodaji lekova, (5)
Farmaceut u regulativi, farmakovigilanci,
kliničkim ispitivanjima, (6) Proces saradnje
visokog obrazovanja i privrede i (7) Farmaceut - medicinski biohemičar.
Usaglašavanje
Učesnici u diskusiji bili su pozvani da
studija i potreba
poslodavaca
izaberu dve od ponuđenih sedam tema i da
kroz diskusiju u trajanju od 45 minuta po
temi, a razmišljaći o tome šta sami znaju ili
žele da saznaju, kao i o tome šta mogu da
urade, identifikuju kompetencije (ishode
učenja) koje diplomirani student farmacije
ima (ili treba da ima) na kraju studija,
odnosno na početku radnog života, kao i
nastavne sadržaje koje student treba da
savlada i u kojoj meri.
Zaključci diskusija
Na kraju skupa, osnovni zaključak je da
postoji veliki broj institucija i pojedinaca
koji su veoma zainteresovani za unapređenje
studija. Iznet je veliki broj veoma konkretnih predloga usmerenih na usagla- Photo credit: Curious Expeditions / Foter / CC BY-NC-SA
šavanje studija i potreba poslodavaca.
[4]
Takođe, u osnovne zaključke skupa možemo ubrojiti i
često ponovljenu tvrdnju da studenti farmacije počinju
radni vek sa velikim teorijskim i širokim znanjem, ali
da im nedostaje primenjeno znanje.
Kao što je bilo i očekivano, ispostavilo se da postoji
čitav niz značajnih aktivnosti koje je moguće sprovesti
u delo i bez direktnog inicijalnog angažmana
regulatornih tela (“države”), iako nema potrebnih
strategija niti podataka.
1.3 Izbor novih članova Tima
stručnjaka za reformu visokog
obrazovanja
Ministarstvo prosvete, nauke i tehološkog
razvoja Republike Srbije u saradnji sa Tempus
kancelarijom, obnoviće saziv Tima stručnjaka
za reformu visokog obrazovanja (Higher
Education Reform Expert Team – HERE tim)
novim javnim pozivom, shodno preporuci
Evropske komisije o periodu izbora članova,
koji je objavljen 2. novembra 2012. godine i
otvoren je 20 dana.
Učesnici su, diskutujući o ishodima učenja i nastavnim
sadržajima, istakli i druge izazove za farmaciju, poput
potrebe da se identifikuju poslovi koje studenti
farmacije obavljaju, kao i problemi struke u celini, ali
i načine da se na te izazove odgovori.
Diskusija je bila živa, korisna i prijatna.
Tekst pripremili mr Jasmina Nikolić i Aleksandar
Popović, članovi HERE tima za Srbiju
Na osnovu javnog poziva, biće birani istaknuti
pojedinci koji svojom biografijom, navedenim
Detaljan izveštaj sa skupa, uključujući i zaključke
diskusije unutar svake od sedam grupa, biće dostupan
na sajtu HERE tima za Srbiju www.tempus.ac.rs/here,
a planirano je i njegovo publikovanje u vidu brošure.
referencama i motivacionim pismom ukažu na
prethodno iskustvo u radu na reformi sistema
visokog obrazovanja kao i spremnost da se
dalje angažuju u sličnim aktivnostima.
Po
jedan član biće delegiran ispred Ministarstva
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i
Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Vodiće se računa o tome da budu zastupljene
sve vrste visokoškolskih ustanova u Srbiji,
različite naučne oblasti, iskusni profesori i
mlađi predavači kao i studenti, i predstavnici
stručnih službi visokoškolskih institucija.
Podsećamo, članovi Tima u prethodnom
dvogodišnjem periodu, koji su ostvarili
značajne rezultate na polju unapređenja
reforme visokog obrazovanja bili su:
[5]
- Prof. Vera Dondur (imenovana od strane
Ministarstva prosvete, član Bolougna Followup grupe za Srbiju i predsedavajući Timom),
- Prof. Zorana Lužanin – Univerzitet u Novom
Sadu,
- Prof. Slobodan Janković - Univerzitet u
Kragujevcu,
- mr. Ibolya Gera - Visoka škola za obrazovanje
vaspitača u Novi Sadu,
- mr Jasmina Nikolić - Univerzitet u Beogradu,
- gđa Olga Stanković - sekretar Univerziteta
umetnosti u Beogradu
- i dva predstavnika studenata - Nenad
Jovanović sa Univerziteta u Nišu i Aleksandar
Popović sa Univerziteta u Beogradu.
Delokrug rada Tima stručnjaka za reformu
visokog obrazovanja i dalje je promocija
Bolonjskog i Lisabonskog procesa. Tim
predlaže Ministarstvu konkretne mere, aktivnosti i rešenja kojima bi se unapredilo
sprovođenje reformi visokog obrazovanja,
priprema analize, izveštaje i druge materijale
koji se tiču sprovođenja Bolonjskog procesa.
Tim je otvoren i za saradnju sa neakademskim
partnerima – državnim institucijama, preduzećima, nevladinim organizacijama i drugim
telima u cilju što boljeg povezivanja visokog
obrazovanja sa ostalim sferama društva.
Možete im se obratiti na [email protected],
www.tempus.ac.rs/here, zatražiti savet u vezi sa
nekim od tekućih pitanja reforme visokog
obrazovanja ili ih pozvati da na Vašoj instituciji
održe radionicu na neku temu.
[6]
1.4 Članstvo Konferencije akademija strukovnih studija u EURASHE
organizaciji
Evropska asocijacija institucija visokog obrazovanja (European
Association of Institutions in Higher Education - EURASHE) okuplja
institucije koje nude strukovne studijske programe, a koje su
uključene u primenjena istraživanja na sva tri nivoa Bolonjskih
ciklusa. EURASHE se fokusira na kreiranje politika i učešće u
projektima iz oblasti visokog obrazovanja i istraživanja koja
naglašavaju primenjene (strukovne) studije i kurseve ili obuke. Kao
jedna od osam konsultativnih članica Grupe za praćenje bolonjskog
procesa (Bologna Follow-up Group - BFUG), EURASHE zastupa
visoko strukovno obrazovanje (Professional Higher Education - PHE),
na sastancima BFUG radnih grupa i BFUG odbora.
Imajući u vidu ulogu EURASHE-a u oblasti EHEA i izvan nje
(trenutno više od 1.200 visokoškolskih institucija iz 33 zemlje su
članice EURASHE-a), veliko je zadovoljstvo objaviti da je
Konferencija akademija strukovnih studija Srbije, 13. oktobra 2012.
godine, zvanično postala član EURASHE-a. Zahvaljujući
pridruživanju EURASHE-u, Konferencija, koja predstavlja
akreditovane akademije i visoke škole strukovnih studija u Srbiji,
imaće priliku da učestvuje u promovisanju interesa strukovnog
visokog obrazovanja na evropskom nivou, da sarađuje sa brojnim
članicama EURASHE-a, a dobiće podršku i informacije u vezi sa
usvajanjem i primenom postupaka koje podrazumeva Bolonjski
process, kao i pristup svim drugim pogodnostima koje imaju članovi
EURASHE-a.
Zajedno sa Evropskom asocijacijom univerziteta (European University
Association-EUA), Evropskom asocijacijom za osiguranje kvaliteta u
visokom obrazovanju (European Association for Quality AssuranceENQA) i Evropskom studentskom unijom (European Students’ UnionESU), EURASHE čini jedan od stubova grupe E4. Ova grupa je 2005.
godine dobila mandat da razvije standarde i smernice za osiguranje
kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for
Quality Assurance in the European Higher Education Area-ESG).
[7]
Slike sa EURASHE Seminara o sprovođenju
osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju
održanog u Nikoziji u septembru 2012.
Seminar o sprovođenju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju održan u Nikoziji u septembru 2012. godine
Na nedavnom Seminaru o sprovođenju unutrašnjeg (i spoljašnjeg)
osiguranja kvaliteta i ESG-a na visokoškolskim institucijama, održanom
27. i 28. septembra 2012. godine u Nikoziji (Kipar), rečeno je da, iako nisu
obavezne, ESG su tokom godina postale najvažniji dokument koji
obezbeđuje okvir u oblasti osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju. S
obzirom na to da se sastoji iz tri važna dela - Standardi i smernice za
unutrašnje osiguranje kvaliteta na visokoškolskim institucijama, Standardi i
smernice za spoljašnje osiguranje kvaliteta na visokoškolskim institucijama
i Standardi i smernice za agencije za spoljno osiguranje kvaliteta, ESG
pokriva mnoga važna pitanja u oblasti osiguranja kvaliteta, što predstavlja
istinsku referencu za sve visokoškolske instutucije.
Ipak, nakon širih konsultacija aktera na evropskom nivou, javila se potreba
za preispitivanjem ovog dokumenta u cilju njegovog poboljšanja. Naime,
oblast osiguranja kvaliteta se znatno promenila od usvajanja ESG-a 2005.
godine u Bergenu.
Stoga je 2010. godine, Grupa E4 pokrenula projekat Mapiranje sprovođenja
i primene u oblasti visokog obrazovanja (Mapping the Implementation and
Application in the European Higher Education Area- MAP-ESG), u cilju
prikupljanja informacija o tome kako se ESG sprovodi i primenjuje u 47
zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije što je rezultiralo izradom
završnog izveštaja grupe za upravljanje projektom, kao i izveštaja
EURASHE-a o implementaciji evropskih standarda i smernica za
osiguranje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, koji su doneti na
seminaru u Nikoziji.
Panel diskusija o različitim pogledima na ESG (iz perspektive agencija,
studenata, institucija i strukovnih studija), kao i o zaključcima sa seminara,
dala je smernice za oblikovanje ESG dokumenta. Najviše pažnje je
posvećeno pitanjima usklađenosti, povezanosti sa specifičnim bolonjskim
obavezama, terminološkoj preciznosti, obimu, indikatorima, vezi između
istraživanja, predavanja i učenja, kao i odnosu student-poslodavac.
Godišnje konferencije EURASHE i seminari kao što je Seminar održan u
Nikoziji, značajno doprinose profesionalnom usavršavanju institucija
članica, ali i ostalih aktera, te su stoga od velike važnosti za strukovno
visoko obrazovanje u Evropi.
Više detalja o misiji i aktivnostima EURASHE, dostupno je na zvaničnom
sajtu Asocijacije - http://www.eurashe.eu.
Opširnije o Konferenciji akademija strukovnih studija Srbije, njenom
delokrugu rada i članstvu u EURASHE-u dostupno je na zvaničnom sajtu
http://www.kasss.rs .
[8]
Image courtesy of Stuart Miles
at FreeDigitalPhotos.net
1.5 Tempus projekat CUBRIK: Jačanje
sistema osiguranja kvaliteta na
visokoškolskim institucijama CUBRIK je regionalni Tempus projekat sa ambicioznim ciljem da doprinese reformama na obrazovnim
institucijama u pogledu sistema osiguranja kvaliteta. Konzorcijum projekta CUBRIK oslanja se na iskustvo
evropskih stručnjaka u oblasti osiguranja kvaliteta. Pošlo se od činjenice da se visokoškolske institucije u Bosni i
Hercegovini, Makedoniji i Srbiji suočavaju sa izazovima na tri nivoa. Na univerzitetskom nivou, treba više znanja u
oblasti osiguranja kvaliteta. Na nacionalnom nivou, nedostaje koordinacija i komunikacija između odgovornih tela i
univerziteta. Na nivou celog regiona potrebna je bolja saradnja između ministarstava obrazovanja, agencija za
obezbeđenje kvaliteta i univerziteta. Na putu ka ostvarenju ovih specifičnih ciljeva učinjeno je nekoliko važnih
koraka:
-­‐ Formirana je funkcionalna mreža za sprovođenje osiguranja kvaliteta; ostvarena bolja međuinstitucionalna
saradnja, umrežavanje i razmena informacija o primerima dobre prakse preko mreže eksperata, razvijen
informativni sistem i napisanja studije o trendu razvoja u ovoj oblasti.
-­‐ Uspostavljena je Zapadnobalkanska opservatorija za obezbeđenje kvaliteta (Western Balkans Quality Assurance
Observatory) kako bi se usaglasile zajedničke prakse, pratio dalji razvoj i podstakle inicijative relativnog
upoređivanja (benchmarking).
-­‐ Definisane su zajedničke smernice i metodologija osiguranja kvaliteta na nacionalnom i regionalnom nivou.
-­‐ Obezbeđena je obuka za veliki broj učesnika.
-­‐ Unapređen je tehnički kapacitet tako što je sprovedeno spoljno ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih institucija.
Među svim ovim koracima posebno se ističe Zapadnobalkanska opservatorija za obezbeđenje kvaliteta čiji su
osnivači nacionalne agencije za obezbeđivanje kvaliteta iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Osnovna
misija regionalne Opservatorije jeste da objedini pristup dokumentima u oblasti obezbeđenja kvaliteta u visokom
obrazovanju i procedurama akreditacije, primerima dobre prakse, novim trendovima, javnim politikama i postupkom
ocenjivanja zarad efikasnijih akademskih programa i usluga. Regionalna opservatorija sastoji se od dinamičkog vebsajta koji ima rubriku vesti, mejling liste, deo za preuzimanje korisnih materijala i sl. Opservatorija planira da svoje
aktivnosti i događaje usmeri na nacionalni, regionalni i međunarodni nivo i otvorena je za prijem novih članovaagencija za osiguranje kvaliteta. Opservatorija bi trebalo da, preko zajedničkog veb-sajta, učini lako dostupnim
uporedive informacije o kvalitetu u visokom obrazovanju svim zainteresovanima na visokoškolskim institucijama.
Veb-sajt Opservatorije je www.qa-observatory.eu i trenutno se radi na dodavanju dokumenata, ali i na pronalaženju
načina za jačanje saradnje sa studentima i ekspertima, kao i na pozivanju drugih agencija za osiguranje kvaliteta iz
Evropske unije i šire. Dok traje projekat, sajt regionalne Opservatorije održava Univerzitet u Alikanteu (koordinator
CUBRIK projekta) a nakon toga odgovornost će biti preneta na nacionalne agencije za kvalitet. Za sada su na sajtu
dostupni sledeći dokumenti: opisi nacionalnih sistema visokog obrazovanja i sistema obezbeđivanja kvaliteta,
pravila i regulative za akreditaciju u proveru kvaliteta koji su kompatibilni sa evropskim standardima i smernicama,
vodič za studente i godišnji izveštaji rada agencija za obezbeđivanje kvaliteta za 2011. godinu.
Više informacija možete pronaći na sledećim sajtovima:www.qa-observatory.eu, www.cubrik.eu ili kontaktirajući dr
Ester Boldrini, sa Univerziteta u Alikanteu (Španija) na mejl [email protected], koja je i pripremila ovaj tekst.
[9]
1.6 „Baza znanja“o visokom obrazovanju i istraživanju u regionu
U okviru projekta „Evropske integracije u visokom obrazovanju i istraživanju u zemljama Zapadnog
Balkana“ (European Integration in Higher Education and Research in the Western Balkans)
uspostavljena je regionalna „baza znanja“ (Knowledge Base) koju čine značajne informacije, podaci,
analize, dokumenti i ostali izvori o visokom obrazovanju i istraživanjima u zemljama Zapadnog
Balkana. Baza je namenjena visokoškolskim ustanovama, donosiocima odluka, studentima,
stručnjacima i istraživačima i javnosti uopšte, u regionu i šire.
Bazu čine četiri centralna dela, i to: baza kvantitativnih podataka (Database), baza strateških
dokumenata i pravnih akata (Documents), biblioteka u kojoj se skladište postojeće studije, izveštaji i
naučni članci (Library) i deo sajta koji se odnosi na rezultate istraživanja u okviru ovog projekta
(Project results). Veb-sajt takođe ima i sekciju za vesti (In Focus), kao i bazu korisnih linkova, kada
su u pitanju istraživanja u ovoj oblasti (Links).
Cilj projekta je unapređenje kapaciteta institucija za istraživanje u oblasti visokog obrazovanja, a
posebno u oblasti analize politika visokog obrazovanja i nauke, kao i doprinos formiranju politika
zasnovanih na znanju. Partneri na projektu su Institut za pedagoška istraživanja (PFI) i Centar za
evropske studije (ARENA) Univerziteta u Oslu, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu,
Sveučilište u Zagrebu, Centar za obrazovne politike (Beograd) i Norveški institut za proučavanje
inovacija, istraživanja i obrazovanja (NIFU). Projekat će trajati do 2014. godine.
„Baza znanja“ je zamišljena tako da se kontinuirano razvija i dopunjuje novim dokumentima i
podacima o sistemima visokog obrazovanja i istraživanja u regionu i kao takva bude javno dostupna.
Ukoliko želite da dobijate informacije o projektu putem mejling liste, možete se prijaviti na vebsajtu www.herdata.org (link na dnu stranice).
Jelena Branković, Centar za obrazovne politike
[10]
1.7 Jubilarna CHER
konferencija
„Visoko obrazovanje
i dinamika društva“
U Beogradu je od 10. do 12. septembra održana
dvadeset peta, jubilarna, godišnja konferencija
Konzorcijuma istraživača visokog obrazovanja (CHER)
organizovana od strane Centra za obrazovne politike u
Beogradu i Centra za studije obrazovnih politika
Univerziteta u Ljubljani. Konferencija je okupila više od
stotinu istraživača iz oblasti visokog obrazovanja iz svih
delova Evrope ali i Kanade, Južne Amerike, Hong
Konga, Južne Koreje i sa Novog Zelanda. Tema
ovogodišnje CHER konferencije bila je „Visoko
obrazovanje i dinamika društva“ čime su organizatori
još jednom želeli da istaknu da je međusobno delovanje
visokog obrazovanja i društva uvek „dvosmerna ulica“ i
to veoma živa. Na konferenciji je predstavljeno više od
80 radova koji su pokrili različite teme - akademska
profesija, upravljanje, finansiranje, javne politike,
kvalitet, internacionalizacija, pristup visokom obrazovanju i sl.
Sva tri dana konferencija je imala po jednog uvodnog
izlagača. Prvog dana, to je bio Hju Lauder sa
Univerziteta u Batu iz Velike Britanije koji je kritički
sagledao konvencionalni pristup vezi između visokog
obrazovanja i ljudskog kapitala. Lauder je kritikovao
„ekonomiju znanja“ kao koncept i pretpostavke teorije
ljudskog kapitala, po kojoj sa rastom nivoa
obrazovanosti raste i materijalna korist koja iz
obrazovanja proizilazi. Lauder se pozvao na podatke
dobijene iz projekta sa fokusom na transnacionalnim
kompanijama koji ukazuju da uvećanje ljudskog
kapitala i nivoa veština ne znači neophodno smanjenje
siromaštva. On je apelovao na aktivnije sagledavanje
ove činjenice i suprotstavljanje „kapitalizmu znanja“.
Drugog dana, govorila je Srbijanka Turajlić sa
Univerziteta u Beogradu predstavljajući svoja zapažanja
o obrazovnoj reformi u regionu Zapadnog Balkana i
fokusirajući se na promeljivu prirodu odnosa nastavnik-
student. Trećeg dana, uvodni izlagač je bio Marten
Simons sa Univerziteta u Luvenu, iz Belgije, koji je
pozvao publiku da sagleda univerzitet kroz prizmu
onoga što je srednjevekovnom periodu nazivano „nekom
vrstom javnog skupa sa obrazovanjem u srcu“, kako bi
se bolje razumela savremena dinamika odnosa
univerziteta i društva. Sva tri predavača i njihova tri
gledišta - globalno, lokalno i istorijsko, podstakla su
brojne zvanične i nezvanične debate na samoj
konferenciji.
Po mišljenju Dominika Antonoviča, istraživača iz
Poljske, dve teme su bile posebno istaknute tokom
konferencije a to su autonomija univerziteta i
internacionalizacija. On je sa zadovoljstvom primetio da
internacionalizacija više nije proces u kojem univerziteti
postaju „više internacionalni“ već se pod tim
podrazumeva „prodaja političkog i institucionalnog
poretka“. Posebno su istaknute teme društvena
odgovornost univerziteta i misija u građanskom društvu,
ciljevi internacionalizacije i uticaj na evropske ideje. S
tim u vezi, primećeno je i pomeranje fokusa istraživanja
sa procesa prenošenja znanja i učenja (teaching and
learning) na ove druge, iako se od CHER konferencija
očekuje da doprinesu i širenju novina u ovom smislu,
pošto je to jedna od ključnih aktivnosti univerziteta.
Pomeranje fokusa se ne smatra propustom organizatora
već posledicom šire slike u ovoj sferi istraživanja i
činjenice da se istraživanje visokog obrazovanja od svog
začetka nalazi na razmeđu više disciplina i njihovih
tradicija.
Konferencija je doprinela i diskusiji o daljem razvoju
istraživanja u visokom obrazovanju i nekoj vrsti
samoreflekcije što se može dovesti u vezu sa pitanjem
finansiranja, disciplinarnim vezama i metodologiji rada.
Istraživači misle da se moraju suočiti sa novom
[11]
realnošću zbog uticaja raznih nacionalnih i
nadnacionalnih tela, kao i da se istraživanja sve više
dešavaju unutar multidisciplinarnih centara koji ne
pripadaju uobičajenoj praksi istraživanja (npr. u okviru
konsultantskih firmi). U nedostatku izvora finansiranja
istraživači često moraju da odluče između agencija
koje imaju stroge normativne principe i saradnje sa
konsultantskim firmama koje opet zahtevaju drugačije
veštine od istraživača. Ovakva situacija se, bez sumnje,
smatra nepovoljnom po istraživanje, jer može odvesti
ka površnom gledanju na to koja vrsta istraživanja se
može ostvariti i kakve će posledice to imati po bazična
istraživanja. Imajući u vidu da je visoko obrazovanje
jedna od centralnih tema u pričama o ekonomiji
znanja, istraživači treba da budu aktivni u javnim
debatama o vrsti stručnog znanja koje istraživanje u
sferi visokog obrazovanja treba da razvija.
Nakon konferencije, u Ljubljani je 13. septembra
organizovan i simpozijum „Prošlost, sadašnjost i
budućnost istraživanja o visokom obrazovanju između akademizma i javnih politika“.
Prevod i skraćena verzija tekstova objavljenih na vebsajtu Centra za obrazovne politike i Udruženja za
razvoj visokog obrazovanja (Higher Education
Development Association HEDDA):
1. h t t p : / / w w w. c e p . e d u . r s / v e s t i / 2 5 t h - c h e r conference-%E2%80%93-enlarging-maphigher-education-research-europe
2. h t t p : / / u v - n e t . u i o . n o / w p m u / h e d d a /
2012/09/26/25th-annual-cher-conferencecurrent-trends-in-he-research/
Tokom diskusija istaknuta je i uloga disciplina, jer je
visoko obrazovanje oblast bez posebnog disciplinarnog
jezgra. Povela se debata o tome da li postoje
specijalisti ili „generalisti“ za visoko obrazovanje kao i
o identitetu istraživača i o potrebi da se uvede više
metodološke strogosti i veze sa bazičnim disciplinama.
Zaključak je bio da u društvenim naukama ipak postoji
neka zajednička platforma za metodologiju i da je
moguće izvesti metodološki strogo istraživanje i u
multidisciplinarnom kontekstu. Pored toga, rečeno je
da pitanja metodologije i disciplina treba držati
odvojeno iako su oba važna.
Tokom konferencije organizovana je i panel diskusija
povodom 25. godišnjice postojanja CHER-a, tokom
koje je napravljen osvrt na osnivanje konzorcijuma,
njen rast i današnji značaj. Urlih Tajhler i Frans van
Vuht, jedni od osnivača Konzorcijuma, učestvovali su
u ovoj diskusiji.
Konferencija je ove godine bila posebna i po tome što
je po prvi put organizovana u ovom delu Evrope i sa
većim brojem istraživača iz istočne, centralne i
jugoistočne Evrope nego obično. To se objašnjava
činjenicom da je intenzitet istraživanja koje imaju
visoko obrazovanje u svom fokusu tokom prethodnih
godina u ovim zemljama porastao.
Dva dana pre CHER konferencije, održana je radionica
za nedavno uspostavljenu mrežu Mladih istraživača
visokog obrazovanja (ECHER) na kojoj su oni
razmenili kontakte i mišljenja o svom radu i
modalitetima institucionalnog istraživanja.
[12]
Photo credit: Dr. Marcus Gossler / Foter / CC BY-SA
1.8 Anketa o kvalitetu doktorskih studija u
Republici Srbiji tokom 2012. godine
Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije treću
godinu za redom sprovodi anketu o kvalitetu doktorskih studija u
Republici Srbiji.
Doktoranti u Srbiji su počeli da se školuju po novom, Bolonjskom
programu od 2007/2008. godine, u zavisnosti od fakulteta do fakulteta.
Već na samom početku suočili su se sa raznim poteškoćama koje se sreću
prilikom prelaska na nov način rada. Kako bi popravili svoj položaj,
2008. godine osnovano je prvo udruženje koje okuplja doktorante na
Univerzitetu u Novom Sadu. Nakon dve godine rada i uz pomoć kolega
sa drugih univerziteta u Srbiji 2010. godine osnovano je Udruženje
studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije, skraćeno
Doktoranti Srbije. Osnovni cilj udruženja je rad na unapređenju i razvoju
zajednice studenata doktorskih studija i mladih istraživača Republike
Srbije, njene uloge u društvu, kao i poboljšanje statusa samih doktoranata
i mladih istraživača.
Anketa koju sprovode Doktoranti Srbije spada među značajnije aktivnosti
organizacije i trenutno je jedina anketa koja se sprovodi među svim
doktorantima u Republici Srbiji, bez obzira na kom fakultetu/univerzitetu
se odvijaju njihove doktorske studije. Rezultati ankete se, pre svega,
koriste ca ciljem da se pri pregovorima sa nadležnim ministarstvima,
univerzitetima i drugim institucijama od interesa skrene pažnja na
probleme sa kojima se susreću studenti doktorskih studija u Republici
Srbiji. Dobijeni rezultati se koriste i kao platforma za diskusiju o reformi
doktorskih studija u Srbiji. Rezultati prethodne ankete prezentovani su na
Skupu o doktorskim studijama u Srbiji koji su organizovali Doktoranti
Srbije u saradnji sa HERE timom, GOMES projektom, Univerzitetom u
Novom Sadu, Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu i Savezom
studenata Beograda uz podršku Tempus kancelarije.
Prof. dr Radivoje Mitrović
Prof. dr Branko Kovačević
Ove godine anketa je modifikovana i dopunjena novim pitanjima od
interesa za kvalitet doktorskih studija u Republici Srbiji. Više o anketi
možete videti na sajtu Udruženja studenata doktorskih studija i mladih
istraživača Srbije: www.doktoranti.org.rs
Slobodan Raičev, predsednik udruženja Udruženje studenata
doktorskih studija i mladih istraživača Srbije
Prof. dr Miroslav Vesković
[13]
DEO I I
REZULTATI
PRETHODNIH
KONKURSNIH
ROKOVA ZA
PROJEKTE I NOVI
KONKURSI
2.1 Rezultati petog Tempus IV konkursa za projekte
U prethodnom Tempus IV konkursu Srbija je učestvovala sa 59 projektnih
prijava od kojih su čak 26 prijavljene sa visokoškolskim institucijma iz
Srbije kao koordinatorima.
Za finansiranje je odabrano trinaest i oni će u novoj akademskoj 2012/13.
Godini započeti svoju realizaciju na visokoškolskim institucijama uz učešće
velikog broja neakademskih partnera. Visokoškolske institucije iz Srbije
koordiniraće čak osam od pomenutih trinaest projekata, što je do sada
najveći broj u jednom konkursnom roku. Deset projekata uključuju i druge
zemlje regiona Zapadnog Balkana.
Teme koje će se obrađivati u novim projekatima jesu, između ostalog,
modernizacija univerziteta i jačanja inovativnog potencijala okruženja,
uspostavljanje interdisciplinarnih i studija koje se fokusiraju na energetsku
efikasnost i obnovljive izvore energije, biomedicinsko inženjerstvo,
industrijski razvoj proizvoda i modernizacija strukovnih studija poljoprivrede i prehrambene tehnologije. Tu je i projekat koji treba da podrži
pronalaženje održivog i jednakopravnog načina finansiranja u visokom
obrazovanju, zatim projekti za razvijanje obuka za javnu upravu u kontekstu
evropskih integracija i projekat kroz koji će se poboljšati standardi rada i
organizovati specifične obuke za tehničko osoblje u pozorištima.
Visokoškolske institucije će kroz nove projekte moći da kupe i raznovrsnu
laboratorijsku opremu koja je primenljiva u nastavi a i pruža mogućnosti
bolje saradnje sa neakademskim okruženjem.
Za finansiranje učešća u pomenutim projektima izdvojeno je 6.3 miliona
evra iz fondova predpristupne pomoći Evropske unije za Srbiju, a veći iznos
biće raspoloživ i za novi Tempusov konkursni rok.
Image courtesy of suphakit73 at
FreeDigitalPhotos.net
Više detalja o ovim i svim ostalim Tempus projektima biće dostupno u bazi
podataka na sajtu Tempus kancelarije.
Ove godine, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj
Mitrovici učestvuje u tri nova Tempus projekta koji se finansiranju iz
Tempus budžeta za Kosovo pod Rezolucijom Saveta bezbednosti
Ujedinjenih nacija 1244/99.
U tabeli koja sledi možete videti novoodabrane Tempus projekte, njihove
teme i institucije-učesnice iz Srbije.
[14]
[15]
Koledž „Esterhazy
Karoly“, Mađarska
Univerzitet u
Birmingemu,
Velika Britanija
6
Državni
univerzitet u
Novom Pazaru
3
5
Visoka
poljoprivrednoprehrambena škola
strukovnih studija,
Prokuplje
2
Univerzitet u
Kragujevcu
Univerzitet u
Talinu, Estonija
1
4
KOORDINATOR
RED.
BR.
Studije iz oblasti
bioinženjeringa i
medicinske informatike
Vizuelnost i
matematika: Iskustveno
izučavanje matematike
kroz likovne umetnosti,
nauku i igre
Modernizacija
univerziteta zemalja
Zapadnog Balkana kroz
jačanje struktura i
usluga u oblasti
transfera znanja,
istraživanja i inovacija
Energetska efikasnost,
izvori obnovljive
energije i uticaj na
životnu sredinu - master
studije
Reformisanje
strukovnih studija iz
oblasti poljoprivrede u
regionu Zapadnog
Balkana
Interdisciplinarni
programi iz oblasti
računarstva prilagođeni
potrebama tržista rada
NAZIV PROJEKTA
Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu,
Univerzitet odbrane, Vojnomedicinska akademija, Klinički centar
Kragujevac, „Narcissus“, Ada, Beograd, „Ortodent“, Niš, „Ortokon“, Niš,
Lekarska komora Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, SANU - Matematički instutut, Visoka škola
strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije u
Beogradu, Univerzitet Metropolitan
Univerzitet u Novom Sadu, Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih
fakulteta - Beograd, Poslovni inkubator - Novi Sad, Intranea Solutions Kragujevac, Biznis inovacioni centar - Kragujevac
Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu,
Inženjerska komora Srbije, Agencija za energetsku efikasnost
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu,
Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu,
Visoka škola primenjenih strukovih studija u Vranju,
Univerzitet Megatrend, Institut za stočarstvo, Zemun, Zapadnobalkanski
socio-sekonomski centar, Institut za krmno bilje, Kruševac
Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom
Sadu, Univerzitet Metropolitan, „Unija Čačak 2000“ - nezavisno udruženje
malih i srednjih privatnih preduzeća, Kompanija ComTrade IT solutions
and Services, Privredna komora Srbije, Nacionalni savet za visoko
obrazovanje
INSTITUCIJE IZ SRBIJE
1.179.999,50
860.190,23
689.484,88
507.073,13
504.380,00
730.582,64
TEMPUS
GRANT (U
EUR)
[16]
Univezitet u Nišu
Univerzitet u
Beogradu
Univerzitet u
Novom Sadu
12
13
Slovački
tehnološki
univerzitet u
Bratislavi,
Slovačka
Univerzitet u
Beogradu
Kraljevski institut
za tehnologiju,
Švedska
Univerzitet u
Beogradu
11
10
9
8
7
Razvoj i
implementacija
kurseva za pozorišne
tehničare i inscipijente
Razvoj trening
programa usmerenih na
javne politike EU u
kontekstu evropskih
integracija
Unapređenje studija
razvoja proizvoda u
Srbiji i Bosni i
Hercegovini
Mreža za obrazovanje i
obuku javnih ekoloških
laboratorija
Pomoć ljudima sa
posebnim potrebama:
plan i program za
interaktivno dejstvo
između čoveka i
pomoćnih sredstava
Kursevi obuke javnih
službi u regionu
Zapadnog Balkana o
održivom
infrastrukturnom
razvoju
U pravcu održivog i
jednakopravnog
finansiranja visokog
obrazovanja u Bosni i
Hercegovini, Crnoj Gori
i Srbiji
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srpsko narodno pozorište, Novi Sad,
Narodno pozorište, Užice
Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Novom
sadu, Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš, Visoka tehnička škola
strukovnih studija, Subotica, Visoka strukovna škola za tekstil, Leskovac,
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija, Trstenik, Visoka
železnička škola strukovnih studija, Beograd, Visoka škola strukovnih
studija, Požarevac, Nacionalna služba za zapošljavanje, Regionalna
privredna komora, Niš, Regionalna privredna komora, Kragujevac, „Goša“
fabrika opreme i mašina a.d., Smederevska Palanka, Zastava, Kragujevac
Univerzitet u Nišu, Beogradska otvorena škola
Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Beogradu, Agencija za zaštitu
životne sredine, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Javno komunalno
preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ - Novi Saf
Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet Singidunum, Centar za obrazovne
politike, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Studentska
konferencija univerziteta Srbije
Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Kragujevcu, Stalna konferencija
gradova i opština Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Klinika
za rehabilitaciju „ Dr. Miroslav Zotović“ - Beograd, Institut za zaštitu
zdravlja dece i omladine Vojvodine, Specijalna bolnica za lečenje
neuromišićnih bolesti u Novom Pazaru
701.151,79
699.393,87
628.030,29
665.611,05
919.209,81
735.747,62
506.797,31
ŠESTI
TEMPUS IV KONKURS
Rok za podnošenje prijava za šesti po redu konkurs za projekte u okviru Tempus IV faze je mart 2012. godine.
Očekuje se da institucije iz Srbije, koje već imaju zavidno iskustvo sa pisanjem i koordiniranjem projekata
učestvuju na ovom konkursu sa dobrim brojem kvalitetnih prijava. Na ovaj način obezbediće se preduslov za što
bolji položaj zemlje u novom programu Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja („Erazmus za sve“).
Visokoškolske institucije iz Srbije mogu konkurisati u okviru neke od tri Tempusove tematske celine: reforma i
modernizaciju kurikuluma, unapređenje upravljanja institucijama i saradnja visokog obrazovanja u društva. Prednost
će imati projektne prijave koje, u skladu sa ciljevima projekta, uključe primeren broj neakademskih partnera
(preduzeća, privrednekomore, ministarstva, vladine agencije, udruženja, studentske organizacije). Prioritet se daje i
prijavama iz oblasti strukturnih mera kao i onim prijavama koje uključe relevantan broj visokoškolskih institucija i
obezbede bolju geografsku pokrivenost partnerske zemlje. Vredi istaći da su osnovne i srednje škole i njihova
udruženja mogući partneri za Tempus projekte, posebno one koji se bave nekom od tema obrazovanja na
preduniverzitskom nivou. Komplementarnost sa drugim projektima Evropske unije, kakav je projekat za pomoć
reformi srednjeg stručnog obrazovanja i obuka (Modernisation of the VET System in Serbia) u smislu obuka za
nastavnike i širenje pilot profila na nivou zemlje su moguće teme i za ovaj konkursni rok.
Izvršna agencije podstiče visokoškolske institucije iz partnerskih zemalja da se prihvate uloge koordiniranja
projektima, ako za to imaju kapacitete i mogućnosti. Istovremeno je skrenuta pažnja da istraživački instituti, centri,
fakulteti ili bilo koje druge jedinice visokoškolskih institucija ne mogu biti koordinatori Tempus projekata, bez
obzira na njihov status pravnog lica. Kada su univerziteti u pitanju i dalje je neophodno da rektorati potpisuju
celokupnu dokumentaciju za projektne prijave kao i da što bolje koordiniraju proces prijavljivanja projekata.
Očekuje se da šesti konkurs donese i izvesne važne novine, te je zbog toga neophodno pažljivo pročitati konkursnu
dokumentaciju sa sajta Izvršne agencije (EACEA).
Ministarstva, kao i ranije, u fazi prijave projekata mogu da pošalju samo pismo podrške ali pre potpisivanja ugovora
mora se dostaviti pravi mandate form.
Prijavni formular i sve instrukcije u vezi sa ovim konkursom dostupne su za preuzimanje na centralnom sajtu
programa: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/higher_education_institutions_en.php.
Onima koji konkurišu savetuje se pažljivo iščitavanje svih instrukcija kako bi izbegli tehničke i druge probleme sa
podnošenjem prijava. U ovom konkursnom roku poštom se na adresu Izvršne agencije u Briselu dostavlja prateća
dokumentacija dok se sam prijavni formular šalje ili “učitava” putem internet veze u bazu prijava Izvršne agencije
(nije ga potrebno štampati i slati poštom). Do kraja 2012. i početkom 2013. godine Tempus kancelarija u Srbiji će
organizovati radionice na kojim će biti pojašnjeno pisanje projekata kroz praktične primere i rad u malim grupama.
Datumi i mesta održavanja radionica biće objavljeni u vestima na sajtu Tempus kancelarije.
Na raspolaganju Vam stoji i rublika Često postavljana pitanja na našem sajtu: http://www.tempus.ac.rs/sr/home/
tempus-projekti-u-srbiji/cesto-postavljana-pitanja/#priprema-proj
[17]
U nastavku vam predstavljamo nacionalne i regionalne priorite za region Zapadnog Balkana za šesti Tempus IV
konkurs. Detaljne tabele sa nacionalnim i regionalnim prioritetima svih zemalja učesnica možete pronaći u tekstu
Konkursa:
PRIORITIES
FOR JOINT
PROJECTS
NATIONAL PRIORITIES - SERBIA
REGIONAL PRIORITIES - WESTERN
BALKANS
Curricular Reform
Teacher training and education science, Social
and behavioural science (all excluding
economics), Business and administration, Law,
Veterinary, Robotics and aeronautical
engineering, Urban and regional planning,
Building and Civil engineering, Nursing and
caring, Dental studies, Social services, Personal
services, Transport services, Interdisciplinary
and Multidisciplinary sciences.
Education/pedagogy (including primary and
secondary teacher training), vocational education
and training, rural development, law and good
governance (including human rights)
Governance
Reform
It is not possible to submit this type of national
joint projects for Serbia in Call 6
- University management and services for students
- Introduction of quality assurance
- Institutional and financial autonomy and
accountability
- Equal and transparent access to higher education
Higher Education
and Society
- Training of non-university teachers
- Training courses for public services (ministries,
regional/ - local authorities
- Qualifications frameworks
- Development of partnerships with enterprises
- Knowledge triangle education-researchinnovation
- Training courses for public services (ministries,
regional/local authorities)
- Development of lifelong learning in society at
large
- Qualifications frameworks
PRIORITIES
FOR
STRUCTURAL
MEASURES
NATIONAL PRIORITIES - SERBIA
REGIONAL PRIORITIES - WESTERN
BALKANS
Governance
Reform
- University management and student services
- Institutional and financial autonomy and
accountability
- Development of international relations
- University management and services for
students
- Introduction of quality assurance
- Institutional and financial autonomy and
accountability
- Equal and transparent access to higher
education
Higher Education
and Society
- Training of non-university teachers
- Development of partnerships with
enterprises
- Development of lifelong learning in society
at large
- Qualifications frameworks
- Development of partnerships with enterprises
- Knowledge triangle education-researchinnovation
- Training courses for public services (ministries,
regional/local authorities)
- Development of lifelong learning in society at
large
- Qualifications frameworks
[18]
2.2 TEMPUS VESTI
Treći koordinativni
sastanak Tempus
projekata
U saradnji sa
Ministarstvom prosvete,
nauke i tehnološkog
razvoja Tempus kancelarija
je u ponedeljak, 22.
oktobra organizovala treći
Koordinativni sastanak
Tempus projekata u kojem
je učestvovalo preko 90
predstavnika tekućih
projekata i predstavnika
službi za međunarodnu
saradnju kao i finansijskih
službi velikih univerziteta.
Sastanak su vodili prof. Radivoje Mitrović, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i
g-đa Marija Filipović-Ožegović, koordinator Tempus kancelarije u Srbiji.
U uvodnom delu, Profesor Mitrović je podsetio prisutne da je veoma važno kako se izvode postojeći Tempus
projekti, jer to utiče i na buduće učešće Srbije u projektima Evropske unije, na uslove pod kojima ćemo ih sprovoditi
i koliko ćemo sredstava dobiti. Imajući u vidu tešku finansijsku situaciju i veliki broj pitanja koja su za državu od
prioritetnog značaja, profesor je spomenuo i da u skorije vreme za reformu obrazovanja neće biti dovoljno sredstava
iz državnog budžeta. Podsetio je takođe da reforma obrazovanja ne treba da bude sama sebi cilj i da bi trebalo da se
sprovede nevezano za podršku Evropske unije ali da, kad takva podrška već postoji, treba biti maksimalno efikasan.
Profesor Mitrović je takođe istakao da će u skorije vreme biti usvojena Strategija razvoja obrazovanja koja će važiti
za period do 2020. godine i duže, kao i da je u pripremi akcioni plan za sprovođenje strategije koji će biti objedinjen
sa akcionim planom za razvoj nauke, a sve u cilju dalekosežnog unapređenja obrazovanja kao i ekonomskog i
svakog drugog boljitka zemlje.
Profesor Mitrović je predstavio svoje nove kolege prof. Zorana Mašića, državnog sekretara i prof. Slobodana
Stupara, pomoćnika ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i istakao
odličnu saradnju Ministrastva sa Nacionalnom Tempus kancelarijom. S obzirom na to da je dobra koordinacija svih
aktera ključna, profesor je spomenuo spremnost za redovno organizovanje novih koordinativnih sastanaka projekata.
G-đa Marija Filipović-Ožegović je izrazila zadovoljstvo zbog vesti o skorom usvajanju Strategije razvoja
obrazovanja jer će se to odraziti i na uspešnije sprovođenje projekata. Ona je rekla da je Tempus Kancelarija
zagovornik redovnih sastanaka Tempus projekata, koordinativnih kao i tematskih i pozvala učesnike da podnesu
predloge za teme sledećeg tematskog sastanka. Kao glavni cilj i temu ovog trećeg koordinativnog sastanka, g-đa
Filipović Ožegović je istakla prevenciju mogućih problema u vezi sa finansijskim menadžmentom.
[19]
Sastanak se odvijao u dva dela. U prvom delu razgovaralo se o smernicama za uspešno sprovođenje Tempus
projekata kao i preporukama za uspešan finansijski menadžment. Izvojeno je devet elemenata za uspešno
sprovođenje projekata važnih i sa stanovišta koordinatora projekta i njihovih partnera - dobro poznavanje Tempus
pravila, jasna raspodela zadataka i odgovornosti, timski rad na svim partnerskim institucijama (timovi sastavljeni od
nastavnog, administrativnog i tehničkog osoblja), podrška uprave institucija, dobro planiranje i spremnost za
prilagođavanje radnog plana, jasni parametri za odlučivanje i redovna komunikacija, širenje informacija o
rezultatima projekta i stalna samoevaluacija. Ukazano je i na važnost razmišljanja o aktivnostima koje vode ka
održivosti rezultata projekata. S tim u vezi, učesnici skupa su savetovani da prošire informacije o projektima među
svojim kolegama na institucijama jer je to jedan od načina da se doprinese i boljem prihvatanju rezultata.
Koordinatorima je zatim preporučeno da na početku projekta potpišu podugovore sa partnerima i prebace deo
odgovornosti na partnerske institucije kao i da definišu sve napred iznete važne elemente. Partnerima je savetovano
da se pre potpisivanja podugovora upute u pravila programa, razumeju svoj udeo u aktivnostima i preporuke za
sprovođenje projekta, kako u daljem toku projekta ne bi bilo iznenađenja.
Dva izlaganja na trećem koordinativnom skupu imala su za cilj davanje saveta za bolji finansijski menadžement
projekata. G-đa Nina Stojanović iz Tempus kancelarije ukazala je učesnicima na novoobjavljene dokumente sa sajta
Izvršne agencije: Financial Information Kit i Report on Factual Findings on the Financial report sa kojima učesnici
projekata moraju biti upoznati. Ona je napravila uporedni pregled najčešćih zamerki u finansijskom menadžmentu
projektima po kategorijama troškova (honorari, putni troškovi, oprema, štampanje i drugi troškovi) i dala savete o
tome kako se oni mogu preduprediti. G-đa Marija Šola, sa Univeziteta u Beogradu je govorila o finansijskom
mendžmentu projektima oslanjajući se na primere i rešenja sa svog univerziteta. G-đa Šola je istakla da je izuzetno
važno postupati u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i navela primer razlike između Ugovora o delu i Ugovora
o autorskom delu u okviru Tempus kategorije honorara za rad na projektu. G-đa Šola je takođe dala savete u vezi sa
revizijom, i istakla značaj konsultovanja domaćih revizora u cilju pomoći i pripreme za kontrolu iz Brisela.
Spomenuto je takođe da Izvršna agencija Evropske komisije može zatražiti i vanrednu verifikaciju trošenja sredstava
na projekima, i to pre podnošenja srednjoročnog ili završnog izveštaja, ostavljajući veoma kratak rok za podnošenje
dokumenata. Stoga je uredno vođena i blagovremeno sređena finansijska dokumentacija u projektima dodatno
važna.
U drugom delu koordinativnog sastanka održane su dve paralelne radionice – jedna sa uputstvima za izradu
srednjoročnog i druga za izradu završnog izveštaja o projektima a predstavljena su i dva primera dobre prakse sa
univerziteta u Srbiji.
[20]
G-đa Jasmina Gajić iz Tempus kancelarije je objasnila koja je svrha izveštavanja kada je projekat na sredini
sprovođenja i tom prilikom navela sledeće razloge: prvi - što će se svi učesnici projekta upoznati sa njegovim
napretkom na drugim partnerskim institucijama; drugi - što će tako koordinator a i ostali učesnici u projektu, moći
da provere da li su i dalje na dobrom putu u radu; treći - podnošenje srednjoročnog izveštaja je potrebno kako bi
Izvršna agencija imala uvid dokle se sa projektom stiglo i kako se isti sprovodi do datog momenta.
Kada je u pitanju sadržaj uzveštaja, posebno je naglašeno da mora postojati doslednost izveštaja u odnosu na radni
plan. Ukoliko nešto nije urađeno, ili ako je nešto urađeno dodatno, sve se mora navesti. Takođe, ukoliko je došlo do
revizije nekog segmenta projekta u odnosu na radni plan, srednjoročni izveštaj je poslednja prilika da se to
predstavi. G-đa Gajić je u tom smislu dala preporuku da se uvek prati logička matrica iz prijave projekta.
U nastavku radionice, kratku prezentaciju održao je i profesor Miladin Stefanović, ispred Univerziteta u Kragujevcu.
Projekat ISIS, čiji je koordinator, predstavlja primer dobre prakse. Profesor Stefanović je preporučio prisutnima da
počnu sa pisanjem izveštaja na vreme, vode uredne beleške o dešavanjima na projektu i redovno ih dopunjavanju,
kako ne bi bilo problema kada se približi rok za predaju izveštaja. Čim srednjoročni izveštaj bude odobren, treba
početi sa pisanjem finalnog izveštaja. Profesor je takođe savetovao da se, kada stigne odgovor na podneti izveštaj
od Izvršne agencije, svi akteri konzorcijuma obaveste o eventualnim zamerkama i savetima koje je dala Agencija, a
sve u cilju unapređenja projekta. Zarad javnosti u radu i preglednosti, preporučljivo je da se sve aktivnosti i sva
dokumenta redovno kače na sajt projekta. Takođe, nakon svake mobilnosti, treba odmah sve ubaciti u tabele, i tako
sprečiti da se kasnije neka aktivnost pogrešno zabeleži ili zaboravi.
Do sada su samo dva projekta iz Srbije podnela završni izveštaj, te je smisao druge radionice bio da se pomogne
onima koji se tek nalaze pred ovim zahtevnim zadatkom. Svoje iskustvo u pisanju završnog izveštaja predstavila je
prof. Vera Marković sa Univerziteta u Nišu, koja je učestovala u pisanju izveštaja za projekat SIQAS. Prof.
Marković je istakla da je neophodno čuvati sva dokumenta na jednom mestu, budući da period od dva meseca koliko
je dato za pisanje izveštaja, nije dovoljan da bi se oni naknadno pribavljali. Ukazala je i na važnost timskog rada, tj.
da koordinator projekta delegira zadatke drugim članovima svog tima, kao i partnerskim institucijama, budući da je
teško da samo jedna osoba vodi računa o svemu. Prof. Marković je savetovala učesnicima da, pored ljudskih, dobro
organizuju i svoje prostorne i tehničke resurse. Ona je zatim pažnju posvetila finansijskom delu završnog izveštaja.
Detaljan zapisnik i sve prezentacije sa trećeg koordinativnog sastanka možete preuzeti na sledećem linku: http://
www.tempus.ac.rs/news/242/85/Treci-koordinativni-sastanak-Tempus-projekata/
[21]
MASTER IZ EVROPSKIH STUDIJA
Univerziteti u Novom Sadu i Nišu, u saradnji sa Univerzitetom „Sofija Antipolis“ u Nici (Francuska)
i Univerzitetom u Frajbergu (Nemačka) uskoro će, po dobijanju rešenja o akreditaciji, raspisati
konkurs za upis studenata na master akademske studije pod nazivom „Evropske studije“ koje su
razvijene u okviru istoimenog Tempus projekta. Studije traju jednu godinu (dva semestra). Prvi
semestar se pohađa na Univerzitetu u Novom Sadu ili na Univerzitetu u Nišu, u zavisnosti od toga
koji je univerzitet student upisao, a drugi na jednom od dva evropska univerziteta - Univerzitetu u
Nici ili Univerzitetu u Frajbergu. Nastava će se odvijati na srpskom i engleskom jeziku. Uslov za upis
je da kandidat ima najmanje 240 ESPB. Obavezno je znanje engleskog jezika, a prednost pri upisu
imaju kandidati koji znaju i francuski i/ili nemački jezik.
Šest najboljih studenata sa Univerziteta u Novom Sadu, odnosno četiri studenta sa Univerziteta u
Nišu, koji ispune sve neophodne uslove, dobiće stipendije za finansiranje jednosemestralnog
studijskog boravka na jednom od dva evropska partnerska univerziteta. Dodatne informacije su
dostupne na sajtu projekta http://www.europeanstudies.rs.
Specijalističke studije
“Puštanje leka u promet”
Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu započela
je realizacija novog studijskog programa akademskih
specijalističkih studija, razvijenog u skladu sa potrebama znanja
za obavljanje poslova odgovorne osobe za puštanje leka u promet
u skladu sa odredbama Zakona o lekovima i medicinskim
sredstvima Republike Srbije i EU Direktive 2001/83/EC
”Medicinal products for human use”.
Program je razvijen kao deo projektnih aktivnosti Tempus
projekta „Poslediplomsko usavršavanje farmaceuta – korak
napred“ (http://pqpharm.ac.rs), čiji je nosilac Univerzitet u Beogradu, a u saradnji sa kolegama sa Univerziteta u
Griniču, Univerziteta u Dablinu, Univerziteta u Ljubljani i BE-i Instituta iz Ljubljane, kao i uz podršku kolega iz
farmaceutske industrije, Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
U saradnji sa kolegama sa evropskih univerziteta, osmišljeni su nastavni sadržaji i metode koje uključuju elemente
e-učenja, učenja na radnom mestu, uz pristup zasnovan na rešavanju problema i rad u malim grupama. Prva
generacija od 20 polaznika, čija je školarina finansirana iz sredstava Projekta, uspešno privodi kraju aktivnosti na
prvoj godini studija. Mišljenje i komentari polaznika prve generacije predstavljaju dragocen doprinos daljem radu
na unapređenju nastave, a planirano je i njihovo uključivanje u realizaciju nastavnih aktivnosti kao saradnika iz
prakse i mentora za učenje na radnom mestu budućih generacija studenata.
Prof. dr Jelena Parojčić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu, koordinator projekta
[22]
Programi za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju
U Beogradu je, krajem septembra, održana završna konferencija projekta Master programi za prekvalifikaciju i
dokvalifikaciju. Do sada je diplomiralo 68 studenata od ukupno 258 upisanih, koliko ih je bilo upisano na novih
osam master programa u dve generacije. Svi univerziteti iz Srbije, koji su učestvovali na ovom projektu, potrudili su
se da kroz saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje pruže što bolju podršku studentima. Univerzitet u
Kragujevcu je bio dosta uspešan u ovom pogledu i do sada se zaposlilo 15 od 20 diplomiranih studenata master
studija. Za potrebe projekta je nabavljena i oprema, u iznosu od oko 140.000 evra, koja je sada vlasništvo
Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu.
Ono što razlikuje ove master programe, razvijene u okviru navedenog projekta od ostalih, jeste jedinstvena struktura
studijskih programa, gde polovinu predmeta čine stručni predmeti, a drugu polovinu oni koji su se iz ugla
poslodavaca pokazali kao najpotrebniji, a to su tzv. veštine. Predstavnici poslodavaca koji su takođe učestvovali u
radu na ovom projektu su tokom konferencije istakli da je dragoceno što su dobili opise kompetencija svršenih
studenata. Naveli su, takođe, da bi bilo odlično ukoliko bi dodatak diplome i opisi kompetencija o studijskim
programima koji postoje na univerzitetima i visokim školama uvek bili dostupni, jer samo iz naziva programa ne
mogu da dokuče šta sve diplomirani student zna i gde bi mogao da radi.
PROGRAM PODRŠKE SREDNJOŠKOLCIMA ZA UPIS NA
FAKULTETE U SRBIJI
Tempus projekat „Jednak pristup za sve: osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja Evropskog
prostora visokog obrazovanja“ će tokom školske 2012/13. godine pilotirati program podrške
učenicima srednjih škola za upis na fakultet, kao deo aktivnosti razvijanja sistemske i dugoročne
podrške poboljšanju šansi za dostupnost visokog obrazovanja deci iz rizičnih grupa. Program
podrške će obuhvatiti psiho-socijalne i obrazovne radionice, pripremu učenika za polaganje
prijemnog ispita, kao i kontinuiranu psiho-pedagošku podršku. Realizacija programa će započeti u
decembru 2012. Na univerzitetima u Beogradu (Univerzitet u Beogradu i Univerzitet umetnosti u
Beogradu), Nišu, Novom Sadu i Novom Pazaru.
U okviru projekta će biti odabrano 50 učenika IV razreda srednjih stručnih škola i škola za decu sa
smetnjama u razvoju. Kriterijumi za izbor učenika su: obrazovni nivo, socio-ekonomski status
porodice, školski uspeh učenika, kao i motivisanost učenika za studiranje. Prednost će imati učenici
iz ruralnih oblasti, učenici romske nacionalnosti, učenici sa hendikepom, učenici bez roditeljskog
staranja i iz porodica sa jednim roditeljem. Svi troškovi učešća u programu podrške biće pokriveni
projektom, odnosno biće besplatni za sve izabrane učenike. Nedavno je završen konkurs za učešće u
Programu za one koji žele da upišu Univerzitet u Beogradu ili Univerzitet umetnosti i očekuje se da
se process izbora kandidata završi do 30. novembra.Više informacija o projektu, kao i o konkursu za
upis na ovaj program je dostupno na sajtu projekta www.equied.ni.ac.rs
[23]
Specijalističke studije
Multimedijalne tehnologije i
digitalna televizija
Specijalističke studije Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija
(MTDTV) otpočele su 15.10.2012. godine. Školovanje prve generacije
studenata na ovom studijskom programu se finansira iz sredstava Tempus
projekta kojim koordinira Visoka škola elektrotehnike i računarstva
strukovnih studija.
Izbor studenata za specijalističke studije Multimedijalne tehnologije i
digitalna televizija izvršen je putem javnog konkursa. U skladu sa
propozicijama konkursa, obavljen je prijemni ispit i izvršeno rangiranje
kandidata na osnovu uspeha na prethodnim osnovnim studijama, testa znanja
iz oblasti multimedija i intervjua. Prvu generaciju studenata specijalističkih
studija MTDTV čine 19 najboljih studenata koji su diplomirali na osnovnim
studijama na studijskom programu Audio i video tehnologije Visoke škole
elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u poslednjih desetak
generacija, a koji su u međuvremenu stekli zavidno iskustvo u oblasti audio i
video produkcije i zaposleni su u poznatim organizacijama iz navedene
oblasti. Specijalističke studije MTDTV omogućiće im unapređivanje znanja
i u korišćenju i primeni najnovijih tehnologija.
Nastava će se izvoditi u specijalističkim laboratorijama sudijskog programa
MTDTV: audio studiju, TV studiju, studiju za animaciju i obradu slike,
multimedijalnoj laboratoriji, kao i u multimedijalnom digitalnom
televizijskom studiju, koji je u završnoj fazi realizacije, a čije je opremanje
pomognuto sredstvima iz projekta.
Prof. Ana Savić, koordinator projekta
[24]
PROJEKAT RICUM
KONFERENCIJA
LEANTECH’12
Prva međunarodna naučna
konferencija o Lean
tehnologijama,
LeanTech’12, održana je u
Novom Sadu, u
prostorijama Istraživačkog i
tehnološkog centra pri
Fakultetu tehničkih nauka,
13. i 14. septembra 2012.
godine. Konferenciju je, u
okviru Tempus projekta
LeanEA, organizovao
Fakultet tehničkih nauka
Univerziteta u Novom Sadu,
u saradnji sa Univerzitetima
u Beogradu i Kragujevcu.
Na konferenciji je
prisustvovalo oko 50
učesnika, među kojima su
bili izlagači iz Velike
Britanije, Italije, Švedske,
Slovenije, Hrvatske,
Makedonije, Poljske,
Rumunije, Kine, Hrvatske i
Španije.
Master studije iz primenjene
statistike
Master studijski program “Primenjena statistika” razvijen je u okviru
Tempus projekta “Master programme in Applied Statistics – MAS” na
univerzitetima u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, a za sada je završen proces
akreditacije na Univerzitetu u Novom Sadu. Ovaj master program traje dve
godine i nosi 120 ESPB bodova. Student može da izabere jedan od četiri
modula: Biomedicina, Ekonomija, Društvene nauke i Tehničke nauke. Na
kraju odslušanih kurseva i odrađene prakse brani se master rad.
Prva generacija studenta upisana je školske 2011/12. godine (22 studenta).
Uslov za drugu godinu je steklo 17 studenata, a trenutno je u toku upis druge
generacije studenata na prvu godinu. Raspisan je konkurs za 20 budžetskih
mesta. Za studente druge godine organizuje se obavezna praksa u
Republičkom zavodu za statistiku. Master radovi treba da budu fokusirani na
realne probleme i da daju rezultate primenjive u praksi. Iz tih razloga,
planiran je i drugi deo prakse koji studenti provode u odgovarajućoj ustanovi
u odnosu na temu završnog rada. Na studije se primaju studenti koji su
završili osnovne studije na bilo kom fakultetu, i uspeh na prethodnim
studijama nosi 10 bodova (od ukupno 100). Prijemni ispit koji se sastoji od
50 zadataka iz matematike, 20 zadataka iz opšte kulture i 20 zadataka iz
engleskog nosi 90 poena.
Ovaj program je široko interdisciplinaran i nastavu izvode profesori sa osam
fakulteta novosadskog univerziteta u okviru Centra za primenjenu statistiku.
Studenti prve generacije su prethodno završili osnovne studije na nekoliko
različitih fakulteta, najveći broj njih je završilo Filozofski fakultet,
Ekonomski fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet tehničkih nauka
i dr. U okviru Tempus projekta kupljena je oprema i statistički softver i tako
je opremljena specijalizovana učionica za izvođenje ovog programa.
Svi radovi izloženi na
konferenciji će biti štampani
u celosti u zborniku radova,
koji će biti dostupan i u
elektronskoj formi na
stranici www.leanea.uns.ac.rs.
Image courtesy of ddpavumba at FreeDigitalPhotos.net
[25]
MASTER PROGRAM RURALNI RAZVOJ I
AGROTURIZAM
U okviru Tempus projekta „Western Balkan Rural Extension Network
trough Curriculum Reform – WBREN“ oformljen je i ove godine
akreditovan master program “Ruralni razvoj i agroturizam” na
Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Ovaj studijski program
namenjen je obrazovanju stručnjaka koji su u svojoj budućoj
profesionalnoj orijentaciji zainteresovani za doprinos razvoju ruralnih
zajednica, njihovih (ruralnih) ekonomija, doprinos modelu održivog
razvoja društva, „zelenog rasta“ i multifunkcionalnosti poljoprivrede
kao i razvoju agroturizma.
Studenti će kroz ovaj master steći multidisciplinarno znanje iz većeg
broja društvenih, naročito ekonomskih, agroekonomskih, socioloških,
ali i poljoprivrednih nauka. Po završetku mastera, oni će biti
osposobljeni za donošenje odluka u skladu sa potrebama ostvarenja
društvenog razvoja ruralnih područja, kao i za sistematsko kreiranje
adekvatnih politika ruralnog razvoja, planiranje, projektovanje i
upravljanje procesima na polju ruralnog razvoja i agroturizma i
relativno brzog profesionalnog uključivanja u rešavanje realnih
problema u vezi sa ruralnim razvojem u Srbiji.
Master program traje godinu dana i usaglašen je sa evropskim
standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, sticanja diplome
i načina studiranja. Studenti su obavezni da polože ukupno deset
predmeta, šest obaveznih (Ruralni razvoj, Ruralna ekonomija,
Sociologija sela, Ruralna ekologija, Ruralni turizam i Menadžment
turističkih destinacija) i četiri izborna. Lista izbornih predmeta sastoji
se od više od četrdeset predmeta iz ekonomske, agroekonomske i
agronomske oblasti kao i iz drugih oblasti po izboru. Svi predmeti su
jednosemestralni. Student na kraju studija, položivši sve ispite i
odbranivši master rad, stiče zvanje master menadžer sa bližom
odrednicom u diplomi Ruralni razvoj i agroturizam.
Trenutno je u toku upis prve generacije studenata master studija
“Ruralni razvoj i agroturizam”.
[26]
Photo credit: Martin LaBar /
Foter / CC BY-NC
REFLESS PROJEKAT - NOVI MASTER PROGRAMI IZ
FILOLOGIJE
U okviru Tempus projekta REFLESS (Reforming foreign language studies in Serbia
(www.refless.rs), formirana su dva nova master programa koji se nalaze u procesu akreditacije i
očekuje se da do kraja zimskog semestra raspišu konkurs za upis studenata. To su master program
Konferencijsko prevođenje i prevođenje i Master program za srpski jezik kao strani.
Nakon usklađivanja ishoda učenja, odlučeno je da Master iz konferencijskog prevođenja i
prevođenja bude zajednički master pet univerziteta (Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom
Sadu, Univerzitet u Kragujevcu, Univerzitet u Strazburu i Univerzitet u Gracu). Master će trajati
dve godine i nositi ukupno 120 ESPB. Predviđeno je da prve godine bude upisano oko 50 kandidata
u prvu godinu studija na master za prevođenje, s tim što će se na drugoj godini odvojiti grupa od 10
najboljih studenata za konferencijsko prevođenje. Na prvoj godini studija, koja će biti opšteg
karaktera, predmeti su: Srpski kao A jezik, engleski/ nemački/francuski kao B ili C jezik, Teorija
prevođenja i usmenog prevođenja, Tehnike prevođenja i usmenog prevođenja, Prevođenje,
Konsekutivno prevođenje, Uvod u profesionalno polje, Evropski pravni sistem i institucije,
Istraživanje u procesu prevođenja i usmenog prevođenja. Na drugoj godini studenti će moći da
biraju između tri modula: 1) Konferencijsko prevođenje (ukoliko polože kvalifikacioni ispit), 2)
Stručno prevođenje i 3) Audiovizuelno prevođenje. Obavezni predmeti na drugoj godini su: 1)
Prevodilačke tehnologije, 2) Vodič za razvoj karijere i radna etika, 3) Priprema za završni rad i
stručna praksa. Oprema koja će se koristiti na predavanjima je u skladu sa svim standardima
preporučenim od strane Evropske komisije. Struktura i sadržaj ovog master programa prate u
najvećoj mogućoj meri strukturu i sadržaje EMCI (European Masters in Conference Interpreting).
Master studije iz srpskog jezika kao stranog sprovode univerziteti u Beogradu i Novom Sadu i
trajaće godinu dana sa ukupno 60 ESPB. Obavezni predmeti u prvom semestru su: Akademsko
pisanje, Metodika nastave srpskog kao stranog, Primenjena gramatika, Govorna kompetencija u
srpskom kao stranom. Student će birati jedan od sledećih izbornih predmeta: 1) Specijalni kurs:
Lingvokulturologija, 2) Specijalni kurs: Leksikologija srpskog jezika, 3) Nacionalno u književnosti,
4) Kulturna istorija Srba i odnos prema drugim kulturama. U drugom semestru student je dužan da
uradi Studijski istraživački rad (20 časova nedeljno) i diplomski rad.
Photo credit: Shawn Econo / Foter / CC BY-NC-SA
[27]
Početkom oktobra na Univerzitetu u Novom Sadu
organizovana je regionalna konferencija, kao deo
aktivnosti ovog projekta. Glavne teme konferencije bile
su zajednički studijski programi uspostavljeni kroz
Tempus i Erazmus Mundus projekte na teritoriji
Zapadnog Balkana. Drugi deo konferencije bio je
okrenut ka rezultatima anketa i istraživanja koji će biti
U poslednjem konkursu za projekte, u okviru Akcije 1 korišćeni kao alati za upravljanje i ocenjivanje kvaliteta
Erazmus Mundus programa, lista zajedničkih master zajedničkih studijskih programa.
programa proširena je za 30 novih, tako da je za
konkurisanje za stipendije sada dostupno 138 programa. Projekat je namenjen, pre svega, akademskom i
U okviru iste akcije, postojećem broju od 34 programa administrativnom osoblju kao i koordinatorima
zajedničkih doktorskih studija dodato je 9 novoizabranih međunarodnih zajedničkih programa, a zatim i
programa, što čini ukupno 43 programa za doktorske predstavnicima visokoškolskih institucija koje imaju
razvijenu međunarodnu saradnju. Studenti i doktorski
studije.
kandidati iz zemalja EU i Zapadnog Balkana indirektno
Erazmus Mundus Akcija 2 (ili tzv. „mreže razmene“) u će imati koristi od ovog projekta kroz unapređene
ovom konkursu sadrži dva nova projekta. Pored projekta zajedničke studijske programe.
JoinEU-SEE, koji je reizabran i ove godine, studenti,
nastavnici i saradnici iz Srbije imaće mogućnost da odu Planirano je da se kroz projekat uspostavi i nezavisna
na cele studije ili na razmenu u okviru jos dve mreže - asocijacija EM koordinatora – Erasmus Mundus
BASILEUS IV i SIGMA. U okviru mreže JoinEU SEE Concilium, koja bi razvila i biznis plan kako bi se
partneri iz naše zemlje su univerziteti iz Novog Sada i aktivnosti, započete na ovom projektu, nastavile i posle
Beograda, u mreži BASILEUS IV univerziteti iz završetka projekta.
Beograda, Novog Sada i Kragujevca (Univerzitet u Nišu
Više informacija o ovom projektu može se naći na sajtu
je pridruženi partner), a u novoizabranoj mreži SIGMA
projekta: http://www.em-concilium.eu.
učestvuju univerziteti iz Beograda, Niša i Novog Sada.
2.3 Erazmus Mundus za
institucije - rezultati
konkursa
U Akciji 3 programa Erazmus Mundus, koja za cilj ima
pružanje podrške projektima usmerenim ka promovisanju
vidiljivosti, prepoznatljivosti i dostupnosti Evropskog
prostora visokog obrazovanja u svetu, kao partner iz naše
zemlje, u okviru projekta EM-ACE: Promoting Erasmus
Mundus Towards European Students: Activate,
Communicate, Engage, uključen je Univerzitet u
Beogradu.
Erazmus Mundus Akcija 3 – projekat ACE
Od 2012. godine Univerzitet u Beogradu prvi put
učestvuje u projektu Akcije 3, Erazmus Mundus
programa. U okviru Evropske unije javio se problem pri
izjednačavanju termina Erazmus Mundusa sa originalnim
Erazmus programom zbog sličnosti u imenu. Naime,
veliki procenat studenata u EU ne zna da su to različiti
programi. Jedna od posledica ove situacije je da se
Novi konkurs za projekte u okviru programa Erazmus mnogo manji broj studenata iz EU prijavljuje za Erazmus
Mundus master i doktorske studije u odnosu na studente
Mundus biće objavljen na sajtu Izvršne agencije
iz zemalja koje nisu članice EU. Cilj Erasmus Mundus
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/ ACE (Activate Communicate Engage) projekta je
higher_education_institutions_en.php
promovisanje Erazmus Mundus stipendija među EU
studentima i povećanje svesti o stipendijama i projektima
Erasmus Mundus Akcija 3 – projekat EM-iDEA u okviru Erazmus Mundus programa, naročito o
programima na nivou master studija.
EM–iDEA (Bringing the Erasmus Mundus community
together to disseminate, exchange and act) je projekat Partneri na projektu su: La Sapienza Univerzitet iz Rima,
izabran za finansiranje 2011. godine u okviru Akcije 3 kao koordinator projekta, UNICA, Kapums Franciske,
Erazmus Mundus programa. U projektu, koji vodi Univerzitet u Gentu, Alumni Erazmus Mundus studenata
Univerzitet u Bordou, učestvuje Univerzitet u Novom (EMA), Univerzitet u Beogradu i Univerzitet u
Sadu.
Melburnu.
[28]
2.5 PROGRAM ZA CELOŽIVOTNO UČENJE - REZULTATI
PRETHODNOG KONKURSA I NOVI KONKURSNI ROKOVI
Izvršna agencija Evropske komisije za praćenje programa iz oblasti obrazovanja, kulture i medija objavila je
spiskove prijava projekata odobrenih za finansiranje za sve delove Programa za celoživotno učenjeKomenijus, Erazmus, Grundvig, Leonardo, Transverzalni potprogram i Žan Mone. Pregled prijava u kojima
učestvuju i organizacije iz Srbije možete pogledati u nastavku.
PROJECT
REFERENCE
NUMBER
527585LLP-1-2012-1NO-COMENIUSCMP
PROJECT TITLE
SUBPROGRA
MME
Identifying the Logic structure
of languages by use of new
Interactive mobile services, new
diagnostic training methods for
development of Key
competences, and new
Evaluation methods introducing
assessment for learning
practices
Comenius
COORDINATOR
PARTNERS
FROM RS
HiST Contract
Research, NO
Osnovna škola
"Drinka
Pavlovic"
527525LLP-1-2012-1DE-COMENIUSCNW
Science Holiday Camps in
Europe
Comenius
Martin-Luther-University
Halle-Wittenberg, DE
Centar za
promociju nauke
528117LLP-1-2012-1FR-LEONARDOLMP
ECVET Earthbuilding Europe Provide Instructions and
Resources for Assessment
and Training in Earthbuilding
Leonardo
da Vinci
Centre international de
la construction en terre,
FR
Kuća Čuvarkuća
527860LLP-1-2012-1-SIGRUNDTVIGGMP
Financial Literacy for the Roma
Grundtvig
Razvojno izobraņevalni
center Novo mesto, SI
Ekonomski
fakultet,
Univerzitet u
Nišu
526752LLP-1-2012-1BEGRUNDTVIGGMP
Telecentre Multimedia
Academy
Grundtvig
Telecentre-Europe
AISBL, BE
Međunarodna
mreža pomoći
[29]
527855LLP-1-2012-1UK-ERASMUSENW
Networking to enhance the use
of economics in animal health
education, research and policy
making in Europe and beyond
Erasmus
The Royal Veterinary
College, UK
Ministarstvo
poljoprivrede
526259LLP-1-2012-1-FRERASMUS-ENW
European Chemistry and Chemical
Engineering Education Network 2
Erasmus
Ecole Supérieure de
CHimie Physique
Electronique de Lyon, FR
Univerzitet u
Beogradu
527696LLP-1-2012-1DE-ERASMUSENW
Children's Rights Erasmus
Academinc Network
Erasmus
Freie Universität Berlin,
DE
Pravni fakultet,
Univerzitet Union
528692
Enhancement of Education and
Continuous
Jean
Monnet
Univerzitet u Nišu,
Prof Boban Stojanović
Training in European Economic
Integration
in the Region South Serbia
530-971LLP-1-2012-1BE-KA3-KA3NW
Uniting Europe through Digital
Empowerment
Transversal
subprogramme
Telecentre-Europe
AISBL, BE
Međunarodna
mreža pomoći
531134LLP-1-2012-1BG-KA3-KA3MP
Serious Games for Social &
Creativity Competencies
Transversal
subprogramme
ПУ "Паисий
Хилендарски" - клон
Смолян, BG
Beogradska
otvorena škola
531192LLP-1-2012-1-SEKA4-KA4MP
Possibilities - The social
economy innovation marketing
toolbox
Transversal
subprogramme
LO-distriktet
Västsverige, SE
Savez
samostalnih
sindikata
Vojvodine
531194LLP-1-2012-1-LVKA4-KA4MP
Dissemination and Exploitation
via Libraries: for Success and
Sustainability of LLP Results
Transversal
subprogramme
SIA Baltic Bright
Mācību un konsultāciju
centrs, LV
Bibiloteka grada
Beograda
Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net
[30]
Izvršna agencija je otvorila i novi, poslednji konkurs za projekte unutar Programa za celoživotno
učenje - LLP 2013. Sve vrste institucija formalnog i neformalnog obrazovanja i razne druge
institucije iz Srbija, kao i prethodne godine, mogu da učestvuju u centralizovanim delovima
programa, tj. u multilateralnim projektima, mrežama i pratećim merama za koje se prijave šalju u
Izvršnu agenciju Evropske komisije (EACEA). U fokusu projekata nalazi se uvek jedan ili više nivoa
obrazovanja, obuke i saradnja zaposlenih u oblasti obrazovanja i obuka za rad razvoja inovativnih
metoda i podsticanja učenja kroz ceo život. Zvanični vodič za konkurisanje i prateća dokumentacija
nalaze se na sledećem linku:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/index_en.ph
Konkurs za potprograme Komenijus, Leonardo da Vinči, Erazmus i Grundvig otvoren je do 31.
januara 2013. godine. Konkurs za potprogram Žan Mone otvoren je do 15. februara 2013. godine, a
za Transverzalni potprogram do 28. februara 2013. godine.
Srbija je po prvi put ove godine mogla da učestvuje i u specifičnom konkursu unutar Transvezalnog
potprograma (KA1 – saradnja u oblasti obrazovnih politika – LLP ECET 2012). Bilo je moguće
prijaviti projekte koji su usmereni ka:
1.Podizanju svesti o strateškim ciljevima Evrope za oblasti obrazovanja i obuka (ET 2020)
2.Uvođenju inovativnog okruženja za učenje uz korišćenje ICT (“kreativne učionice”), a u vezi sa
prioritetima ET 2020 i Evropa 2020.
Specifičnost LLP ECET konkursa je u tome što je bio usmeren na nacionalna i regionalna
ministarstva u čijoj nadležnosti se nalaze obrazovanje, obuke i celoživotno učenje. U projekte se ipak
mogle uključiti i druge organizacije, javne i privatne institucije aktivne u razvoju i sprovođenju
politike celoživotnog učenja (razni socijalni partneri), kao i organizacije čije su aktivnosti direktno
povezane sa sektorom obrazovanja i obuka, kao i sve vrste institucija formalnog i neformalnog
obrazovanja.
Image courtesy of Clare Bloomfield at FreeDigitalPhotos.net
Image courtesy of photostock at FreeDigitalPhotos.net
[31]
2.6 Komenijus projekat iLIKE:
(The Interactive Language Casting Initiative - development
of knowledge and Entrepreneurship in basic writing skills)
Kažu da se dobar glas daleko čuje, pa je dobar glas o Osnovnoj školi
“Drinka Pavlović” stigao čak do Norveške. Pre godinu dana primili smo
mejl od koordinatora projekta iLike, sa HiST Univerziteta iz Trondhajma, u
Norveškoj, sa predlogom za saradnju i partnerstvo u navedenom projektu.
Tokom prepiske koja je usledila, izrazili smo entuzijazam i veliku želju za
saradnjom zbog čega smo, nakon selekcije, i izabrani za jednog od partnera
na projektu, a ujedno smo i jedina smo škola iz zemlje koja nije članica EU.
Inače, HiST Univerzitet tradicionalno sarađuje sa Univerzitetom u
Beogradu, ali je ovo prvi put da se radi o projektu koji se tiče nastave
engleskog jezika.
U Evropi postoji tendencija da se obrazovanje bazira na kompetencijama, što
odgovara socijalno-političkom kontekstu 21. veka. Evropski okvir
kvalifikacija za celoživotno učenje osmišljen je sa namerom da utiče na
promene u obrazovnom sistemu. Ključne, preporučene kompetencije ili
kvalifikacije za celoživotno učenje tiču se komunikacije na maternjem i
ostalim jezicima, zatim matematičke, naučne i tehnološke kvalifikacije,
veštine učenja, digitalne veštine, preduzetničke, interpersonalne,
interkulturalne i društvene veštine i sposobnosti kulturalne adaptacije.
Većina navedenih veština je u direktnoj vezi sa jezikom što ukazuje na
njegov značaj u obrazovanju, naročito kada su u pitanju veštine
komunikacije i učenja.
Kada govorimo u učenju stranih jezika, nameću se tri metode učenja u
smislu rasprostranjenosti i upotrebe. Prva je tzv. interaktivna dinamička
metoda (DM) koja se bazira na aktivnom učešću učenika u pričanju i
slušanju novog jezika u realnim, svakodnevnim situacijama. Usvajanje
gramatičkih struktura i reči je postepeno, a od učenika se očekuje da radije
razmišlja na ciljnom jeziku nego da prevodi (da čuje i koristi jezik pre nego
što ga vidi u pisanom obliku). Pisanje se moze realizovati kroz izradu
domaćih zadataka koji utvrđuju ono što je naučeno tokom časa. Metoda
strukturalnog gramatičkog prevoda (GTM) sastoji se u analizi pisanog jezika
uz upotrebu vežbanja prevođenja, čitanja sa razumevanjem i pisanom
imitacijom teksta. Učenje zahteva odlično poznavanje gramatičkih pravila i
memorisanje listi reči. Strukturalna audio-lingvalna metoda (ALM) se bazira
na čestom ponavljanju dijaloga uz podražavanje originalnog dijaloga kako bi
odgovor bio automatski. Čitanje i pisanje su u službi onoga što učenici
vežbaju. U nastavi jezika kombinujem ove tri metode jer sam, kao i većina
nastavnika, u večitoj potrazi za univerzalnom metodom koja bi bila od
pomoći pri učenju stranog jezika. Danas u Evropi nema metode koja se
bazira na adekvatnoj i relevantnoj onlajn alata (metoda) koja bi na
jednostavan način omogućila učenicima da zapaze, razumeju i usvoje
logičke strukture jezika. Takva metoda vodila bi ka razvijanju analitičkog
mišljenja koje olakšava transverzalno učenje jezika.
[32]
Ovakva interaktivna metoda logičkog jezika trebalo bi
da pomogne pojedincima da znatno poboljšaju čitanje i
pisanje, jer jezici, kao i matematika, imaju logičku
građu. Poželjno je koristiti metodu dijagnostičkog
jezičkog obučavanja, pri kojoj bi učenici, koristeći
uslugu logičkog jezika usvajali osnovne veštine i
kompetencije uvidom u realne životne situacije. Oni bi
usvajali jezik kroz interaktivnu, dinamičku izolaciju
“dijagnoza” zasnovanih na slučajevima, kao doktori
prilikom analize bolesti pacijenata.
Metoda logičkog jezika bila bi osmišljena tako da
olakša prepoznavanje problematičnih struktura i
unapredi veštine čitanja i pisanja. Ova metoda bi imala
za cilj da podstakne analitičko razmišljanje (nezavisno
od tematske celine), rešavanje problema, evaluaciju
jezičkih slučajeva i logičko donošenje odluka. Takođe
bi pomagala pojedincima da postave ciljeve, analiziraju i razvijaju alternative čime se unapređuje
logička struktura jezika.
Mobilna tehnologija, sa jednostavnim pristupom onlajn
resursima orjentisanim ka korisnicima, a koju učenici
imaju na svojim mobilnim uređajima, predstavlja novi
medij za razvoj analitičkog mišljenja koje se odnosi na
bolje razumevanje logičkih struktura u jeziku. To se
može postići kroz razvoj inovativnih, onlajn dijagnostičkih metoda koje su precizne, struktuirane,
postepene i zahtevaju postavljanje ciljeva, iznalaženje
alternativnih rešenja i evaluaciju implementacionih
pristupa u rešavanju problema.
Mobilna tehnologija nudi dodatne pogodnosti uključujući upotrebu vizuelnih rečenja na mobilnim
uređajima koja mogu biti osmišljena tako da inspirišu
radoznalost učenika, promovišu kreativnost i povećaju
motivaciju kroz učeničku saradnju u učenju, pri čemu
se proces učenja pomoću testova unapređuje kroz
trenutnu evaluaciju.
Jedan od partnera na projektu biće zadužen za
kreiranje pomenute onlajn metode, a Osnovna škola
“Drinka Pavlović” će biti prva koja će isprobati
program, učestvovati u njegovoj evaluaciji, podnositi
izveštaje i kasnije pratiti sprovođenje pilot-programa u
različitim grupama i zemljama (najverovatnije i u
nekim školama u Srbiji). Učenici ce dobiti neophodne
mobilne uređaje koji će biti u službi sprovođenja
programa. Koristeći mobilne uređaje moći će pojedinačno, ili u saradnji sa ostalim učenicima ili nasta-
[33]
vnikom, manipulisati rečenicama, kombinovati reči na
razne načine, kreirati nove rečenice na jednostavan i
efikasan način, posmatrati strukturu i značenja glagola
u rečenici i razvijati i ocenjivati novu metodu. Zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji, biće u prilici da koriste novi kanal za distribuciju i restruktuiranje jezičkog
sadržaja. Evaluaciju i potvrdu će dobijati na licu mesta
od učenika iz odeljenja ili nastavnika. Interakcija,
učenička saradnja, komunikacija i trenutna evaluacija,
neće biti ograničene samo na čas i učionicu, već će biti
moguće i van časa. Program i didaktička metodologija
biće prilagodjeni učenicima starosnog doba od 13-18
godina i za cilj će imati unapređenje logičkog razmišljanja prilikom usvajanja jezika.
Postoje mnoge debate na temu “Tehnologija neće
zameniti nastavnike, ali će nastavnici koji koriste
tehnologiju zameniti one koji je ne koriste”. Ne znači
nužno da će nastava engleskog jezika postati drastično
bolja ako svi budemo koristili pametne table, mobilne
telephone, iPod uređaje i ostale tehničke proizvode.
Međutim, važno je da se usavršavamo, budemo u toku
sa evropskim obrazovnim trendovima, isprobavamo
nove i drugačije pristupe, ali samo sa jednim ciljem, a
to je da učenike naučimo ciljnom jeziku. Možda ćemo,
na tom putu ka cilju, biti manje ili više kreativni,
staromodni ili moderni u pristupu, ali će nam cilj uvek
biti isti - pružanje znanja.
Kristina Radojičić, nastavnica engleskog jezika,
OŠ „Drinka Pavlović“
2.7 ŽAN MONE MODUL
„Unapređenje
edukacije i
kontinuirane obuke
iz oblasti evropskih
ekonomskih
integracija u Južnoj
Srbiji“
U okviru potprograma Žan Mone (Key Activity 1, European Module) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu
od 1. oktobra 2012. godine sprovodi se trogodišnji projekat tj. Žan Mone modul, pod nazivom „Unapređenje
edukacije i kontinuirane obuke iz oblasti evropskih ekonomskih integracija u Južnoj Srbiji“ (Enhancement of
Education and continuous Training in European Economic Integration in the Region South Serbia). Modul će voditi
prof. Boban Stojanović.
Projekat obuhvata niz nastavnih i vannastavnih aktivnosti sa ciljem da se obavi edukacija i kontinuirana obuka iz
oblasti evropske ekonomske integracije, u saglasnosti sa evropskim standardima. Područje na kome će se realizovati
aktivnosti je prostor Južne Srbije na kome vlada ozbiljan deficit u edukaciji iz ove oblasti. Projekat obuhvata izradu
veb-sajta, nastavnog materijala, usavršavanje postojećih i uvođenje novih nastavnih aktivnosti na Univerzitetu u
Nišu i njegovom okruženju. Za ostvarenje pomenutih ambicioznih ciljeva planirana je razmena iskustva sa kolegama
iz regiona i EU sa kojima je već ostvarena saradnja u okviru realizacije Tempus projekata. Važnu ciljnu grupu čine
napredni studenti osnovnih studija ekonomije, diplomirani ekonomisti, studenti master i doktorskih studija koji već
rade ili svoju karijeru nameravaju da grade u preduzećima i institucijama koje sarađuju sa EU, kao i studenti
društvenih nauka (filozofija, sociologija, psihologija, istorija, filologija) koji u svom nastavnom programu nemaju
dovoljno obrazovnih sadržaja iz oblasti evropskih integracija.
Nastavne aktivnosti su usmerene i ka novinarima Južne Srbije koji izveštavaju o ekonomskim aspektima evropskih
integracionih procesa, kao i prema organizacijama za zaštitu potrošača. Uz to, deo ciljne grupe je i asocijacija
ekonomista, prvenstveno onih koji rade na poslovima direktno ili indirektno povezanih sa poslovanjem preduzeća ili
institucija iz EU. Projektom je predviđena i serija obuka zaposlenih u državnim i lokalnim organima, javnim
službama i nevladinom sektoru. Forma i sadržina kurseva biće kreirana prema potrebama i zahtevima polaznika. Cilj
projekta je da se navedenim grupama pruži edukacija i trening kako bi se povećali institucionalni i ljudski
potencijali na putu Srbije ka EU. Time bi se dao doprinos ekonomskom razvoju južne Srbije i njenom lakšem
uključivanju u ekonomske integracione procese.
Projektom je predviđeno 180 časova nastave u tri školske godine. Deo projekta će se sprovoditi u okviru nastavnih i
vannastavnih aktivnosti na osnovnim, master i doktorskim studijama Univerziteta u Nišu. Drugi značajan deo će se,
prema utvrđenoj dinamici, realizovati u udruženjima novinara, ekonomista, organizacijama za zaštitu potrošača i
vladinim i nevladinim organizacijama sa područja Južne Srbije. Izuzetan ugled koji imaju nosioci Žan Mone
programa obavezuje na izvrsnost. Činjenica da je pomenuti projekat i jedini odobreni projekat ove vrste u Srbiji
nameće dodatni izazov nosiocu da svojim iskustvom, inventivnošću i kreativnošću da dorinos poboljšanju nivoa
znanja i veština ciljnih grupa iz različitih oblasti evropske ekonomske integracije.
Prof. Boban Stojanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu
[34]
DEO III
PREDSTAVLJENJE TEMPUS PROJEKATA IZ
ČETVRTOG KONKURSNOG ROKA (2011. GODINA)
ECBAC
NAZIV PROJEKTA
ECBAC – Građenje kapaciteta za osnivanje Akademije strukovnih studija južne
Srbije i nacionalne Konferencije visokog strukovnog obrazovanja
KOORDINATOR
KaHo Sint Lieven, Gent, Belgija
UKUPAN BUDŽET
790.000 EUR
SAJT PROJEKTA
www.ecbac-tempus.com
UKRATKO O
CILJU/CILJEVIMA
PROJEKTA
Cilj projekta je da se osnaže kapaciteti već postojeće Konferencije akademija strukovnih
studija, kao i da se na regionalnom nivou integriše osam visokih škola strukovnih studija
kako bi se konstituisala Akademija strukovnih studija južne Srbije u cilju unapređenja
kvaliteta visokog obrazovanja strukvne orijentacije u Republici Srbiji.
NAJVAŽNIJI
REZULTATI
OSTVARENI DO
SADA NA SVAKOJ
OD INSTITUCIJA
UČESNICA U
SRBIJI
Urađena je objektivna komparativna analiza postojećeg stanja u oblasti visokog
obrazovanja strukovne orijentacije u Srbiji sa istom vrstom obrazovanja u Belgiji,
Nemačkoj i Portugaliji. Uspostavljeni su okviri osiguranja kvaliteta Akademije i njenih
službi, kao i okviri kvaliteta studentskog parlamenta pri Akademiji.
Urađeni su prvi koraci ka objedinjenom unpređenju kvaliteta u oblasti
naučnoistraživačkog, izdavačkog i pedagoškog rada.
KUPLJENA
OPREMA
Planirana je kupovina opreme koja će biti namenjena budućoj Akademiji, a koju će
članice Akademije slobodno moći da koriste po potrebi.
OBLICI SARADNJE
SA
NEAKADEMSKIM
INSTITUCIJAMA
Partneri u projektu su predstavnici privrednog sektora kao što je Regionalna privredna
komora u Nišu i Dom zdravlja u Ćupriji. Oni su imali ulogu konsultanata u definisanju
željenog stepena kompetencija kod svršenih studenata strukovnih škola.
[35]
NAJVAŽNIJI
SKUPOVI NA
KOIMA JE
PROJEKAT
PROMOVISAN U
AKADEMSKOJ I
ŠIROJ JAVNOSTI
Do sada su održana tri sastanka konzorcijuma: prvi u Nišu, u prostorijama Regionalne
privredne komore, drugi u Kruševcu, u organizaciji Visoke hemijske škole i Visoke škole
za obuku vaspitača i treći u Vranju, na Visokoj školi primenjenih stukovnih studija. Sva
tri sastanka su propraćena od strane lokalnih medija, a izveštaji sa sastanaka i obavljenih
aktivnosti tokom sastanaka dostupne su široj javnosti preko sajta projekta. Nekoliko
nastupa na loklanim TV stanicama i novinski izveštaj u „Prosvetnom pregledu“ samo su
početak ozbiljne promocije projekta.
AKTIVNOSTI
PREDUZETE/
PLANIRANE U
CILJU
OBEZBEĐENJA
ODRŽIVOSTI
PROJEKTA
Planira se intenzivnija saradnja sa Ministarstvom prosvete i nauke kao i uključivanje
Konferencije akademija strukovnih studija kao novog partnera u projektu. U planu je i
publikovanje i formiranje zajedničke platforme za politike kvaliteta u svim oblastima
rada viskoškolskih ustanova, partnera.
TEKST
PRIPREMILA
Danica Milošević, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu
[36]
R
I
C
U
M
NAZIV PROJEKTA
RICUM - Inoviranje i implementiranje nastavnog programa strukovnih studija u
oblasti Digitalne televizije i multimedija
KOORDINATOR
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd
UKUPAN BUDŽET
737.005,30 EUR
SAJT PROJEKTA
www.ricum.edu.rs
UKRATKO O
CILJU/CILJEVIMA
PROJEKTA
Projekat RICUM je pokrenut sa ciljem razvoja studija digitalne televizije i multimedija
na prostoru Zapadnog Balkana (Srbija, Crna Gora, Albanija). Postojeće osnovne
strukovne studije će biti inovirane, a biće razvijene i specijalističke strukovne studije iz
oblasti digitalne televizije i multimedija.
NAJVAŽNIJI
REZULTATI
OSTVARENI DO
SADA NA SVAKOJ
OD INSTITUCIJA
UČESNICA U
SRBIJI
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija iz Beograda akreditovala je
inovirani studijski program osnovnih strukovnih studija Audio i video tehnologije i novi
studijski program specijalističkih strukovnih studija pod nazivom Multimedijalne
tehnologije i digitalna televizija (MTDTV). Studenti upisani na specijalističke strukovne
studije MTDTV u školskoj 2012/13. godini biće finansirani iz sredstava Tempus
projekta. Visoka poslovno-tehnička škola iz Užica inovirani nastavni program strukovnih
studija iz oblasti digitalne televizije i multimedija priprema za akreditaciju.
Radio-televizija Srbije i Televizija „Lav“ učestvovali su u definisanju kompetencija
studenata i nadzoru projekta opremanja Regionalnog studija za multimediju i digitalnu
televiziju u Visokoj školi elektrotehnike i računarstva. Zajednica srednjih
elektrotehničkih škola Srbije radi istraživanje ostvarenih ishoda nastavnog procesa
svojih učenika u oblasti multimedije.
KUPLJENA
OPREMA
Nabavljena je kompletna oprema potrebna za formiranje Regionalnog studija za
multimediju i digitalnu televiziju pri Visokoj školi elektrotehnike i računarstva, u kojem
će studenti iz regiona imati mogućnost da se upoznaju sa najnovijom tehnologijom i
trendovima u razvoju digitalnih TV sistema. Korišćenje ovakve opreme u nastavnom
procesu podrazumeva vežbe za produkciju TV emisija, muzičkih spotova i kratkih
igranih formi. Realizovaće se i produkcija za studentsku televiziju Visoke škole u skladu
sa najsavremenijim tehničkim zahtevima. Pod mentorskim vođstvom renomiranih
stručnjaka iz oblasti TV tehnike i produkcije, studentima je omogućeno da i u
vannastavnim terminima realizuju ideje, projekte i diplomske radove. Osim studenata
tehničkog usmerenja, učešće u radu ovog studija uzimaju i studenti umetničkih
akademija, režiseri, glumci, scenografi, muzičari itd.
[37]
OBLICI SARADNJE
SA
NEAKADEMSKIM
INSTITUCIJAMA
Zavaljujući saradnji sa Radio-televizijom Srbije, Televizijom „Lav“, Radio-difuznim
centrom Crne Gore i Zajednicom srednjih elektrotehničkih škola Srbije, obezbeđena je
stručna praksa za studente pomenutih studijskih programa. Visoka škola elektrotehnike i
računarstva u Beogradu ima kontinuiranu saradnju sa velikim brojem institucija i
pojedinaca koji uzimaju aktivno učešće u svim fazama rada sa studentima, od edukacije,
preko realizacije stručnih praksi do zapošljavanja svršenih diplomaca.
NAJVAŽNIJI
SKUPOVI NA
KOIMA JE
PROJEKAT
PROMOVISAN U
AKADEMSKOJ I
ŠIROJ JAVNOSTI
Projekat i teme kojima se on bavi do sada su prezentovane na nekoliko stručnih skupova
u zemlji i regionu. Na skupu Strukovnog udruženja audio-inženjera 2012. (Audio
Engineering Society) održanoj u Budimpešti, u okviru panel diskusije na temu
obrazovanja u svetlu najnovijih tehnoloških trendova, predstavljen je projekat opremanja
Regionalnog TV studija. Istom prilikom razmotrene su i strategije podizanja efikasnosti
nastavnog procesa u ovako specifičnom tehnološkom okruženju.
Na sličan način projekat je predstavljen i na seminaru koji je Visoka škola elektrotehnike
i računarstva održala u saradnji sa Berkli univerzitetom iz Bostona.
AKTIVNOSTI
PREDUZETE/
PLANIRANE U
CILJU
OBEZBEĐENJA
ODRŽIVOSTI
PROJEKTA
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija iz Beograda oformila je tim
za programiranje studentske produkcije. Pravilnim usmeravanjem aktivnosti u
Regionalnom TV studiju moguće je realizovati visokokvalitetnu i medijski interesantnu
produkciju koja svoje mesto može veoma lako naći na festivalima i TV programima
nacionalnih i lokalnih televizija. Naša vizija je da u periodu od dve godine od početka
rada Regionalnog TV studija ova produkcija preraste okvire Srbije i regiona i postane
relevantan faktor na mapi kulturnih dešavanja Evrope. Tehničku bazu ove produkcije će
činiti svi studenti visokoškolskih institucija u regionu koje se bave obukom za potrebe
rada u sistemima digitalne televizije.
TEKST
PRIPREMILA
dr Ana Savić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija iz
Beograda
[38]
InMusWB
NAZIV
PROJEKTA
InMusWB - Uvođenje interdisciplinarnosti u studije muzike na
Zapadnom Balkanu u skladu sa modernim evropskim
perspektivama
KOORDINATOR
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti
UKUPAN
BUDŽET
1.076.505,60 EUR
SAJT PROJEKTA
www.inmuswb.net
UKRATKO O
CILJU/
CILJEVIMA
PROJEKTA
−
−
−
NAJVAŽNIJI
REZULTATI
OSTVARENI DO
SADA NA
SVAKOJ OD
INSTITUCIJA
UČESNICA U
SRBIJI
Modernizacija kurikuluma prvog i drugog nivoa studija, razvoj
i uvođenje novih, modernih i fleksibilnih studijskih programa
na sva tri ciklusa studija.
Razvoj i implementacija permanentnog obrazovanja na
regionalnom nivou.
Formiranje alumni baze podataka.
Na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u
Beogradu otvoren je nov studijski program za džez i popularnu
muziku. U saradnji sa partnerskim institucijama definisani su
ishodi učenja i kompetencije i sačinjena je knjiga predmeta za
odsek Džez i popularna muzika. U školskoj 2012/13. godini
upisana je prva generacija od 18 studenata. Na odseku je zaposleno
osam nastavnika i izabrano devet gostujućih profesora. Na master
akademskim studijama za muzikologiju i etnomuzikologiju
urađena je revizija postojećih nastavnih kurikuluma, uvedeni su
novi izborni predmeti koji će biti realizovani sa partnerskim
institucijama, počevši od školske 2012/2013. godine. Na
reformisane studijske programe upisano je ukupno 10 studenata.
Fakultet je akreditovao, posredstvom svog Centra za permanentno
obrazovanje, ukupno 12 kurseva kod Zavoda za unapređenje
obrazovanja i vaspitanja. Do sada je održano četiri kursa sa
ukupno 75 polaznika. Na Akademiji umetnosti Univerziteta u
Novom Sadu izvršena je analiza i revizija studijskih programa za
muzikologiju i etnomuzikologiju i definisani su ishodi učenja i
kompetencije. Pripremljeno je šest kurseva permanentnog
obrazovanja koji su u procesu akreditovanja. Na Univerzitetu u
Kragujevcu, njegovom Filološko-umetničkom fakultetu, radi se na
uvođenju doktorskih studija na studijskim programima za muziku
u medijima i harmoniku, kao i master akademskih studija na
studijskom programu za duvačke instrumente. Akreditacija
studijskih programa za harmoniku i muziku u medijima koji se
uvode na trećem nivou studija trebalo bi da bude okončana u
novembru 2012. Pripremljena su četiri kursa permanentnog
obrazovanja koja bi trebalo da uskoro budu akreditovana. U planu
je objavljivanje Strategije razvoja odseka za muzičku umetnost
kroz Tempus projekat.
[39]
NAJVAŽNIJI
REZULTATI
OSTVARENI DO
SADA NA SVAKOJ
OD INSTITUCIJA
UČESNICA U SRBIJI
Na Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj
Mitrovici, otvoren je novi Studijski program za violu na osnovnim akademskim
studijama. Neakademski partneri na projektu su Muzička omladina Beograda,
Udruženje kompozitora Srbije, Radio-televizija Srbije i Zavod za kulturu Vojvodine.
Ove institucije su takođe radile na akreditaciji kurseva permanentnog obrazovanja čija
bi realizacija trebalo uskoro da počne. Pored toga, komunikacija sa akademskim
institucijama povodom tematskog profilisanja kurseva čini se jako dragocenom.
KUPLJENA OPREMA
Za Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu iz sredstava projekta kupljeni su
polukoncertni klaviri, marke YAMAHA i KAWAI i četiri nove klavinove. Očekuje se
nabavljanje udaračkih instrumenata. Dopremljeni su takođe i kompjuteri, softver i
studijska oprema. Sva oprema u prostorijama FMU na raspolaganju je svim studentima
i profesorima Fakulteta. Na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu (UNS)
nalaze se profesionalna kamera i digitalni snimač zvuka kao oprema koja će
umnogome doprineti nastavi na modernizovanim kursevima muzikologije i
etnomuzikologije. Na Filološko-umetničkom Fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
(UKG) očekuje se isporuka instrumenata (klavira, harmonika i duvačkih instrumenata)
i dopremanje studijske opreme, kamera, softvera, te prateće opreme za duvačke
instrumente. Na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini (UP) očekuje se nabavka
računarske i studijske opreme kao i novog YAMAHA pijanina. U toku su dogovori
predstavnika partnerskih akademskih institucija u zemlji oko nabavke literature.
OBLICI SARADNJE
SA NEAKADEMSKIM
INSTITUCIJAMA
Tokom oktobra 2012. planirano je da studenti muzikologije i etnomuzikologije FMU
realizuju stručnu praksu u UKS prilikom organizovanja tribine kompozitora. Radiotelevizija Srbije napravila je nekoliko priloga o promovisanju Tempus projekta u
okviru emisija Ad Libitum autora Silvane Grujić. Saradnja sa Zavodom za kulturu
Vojvodine podrazumevala bi i objavljivanje studentskih radova u okviru publikacija
Zavoda.
NAJVAŽNIJI
SKUPOVI NA
KOIMA JE
PROJEKAT
PROMOVISAN U
AKADEMSKOJ I
ŠIROJ JAVNOSTI
Tokom aprila i maja 2012. godine, projekat je predstavljen na susretu dekana regiona
Balkana, na muzikološkom simpozijumu „Music and Paper, Music and Screen“ i na
skupu EPARM European Platform for Artistic Research in Music, održanom u Rimu.
Na dan otvorenih vrata, 19. maja 2012. godine, održan je promotivni koncert
nastavnika novog studijskog programa za džez i popularnu muziku i predstavljen je
dvojezični Informator za buduće studente svih nivoa studija na FMU.
Organizovana je i promotivna džez turneja od 12. do 17. maja 2012.godine, tokom
koje su bile posećene srednje muzičke škole u Skoplju, Podgorici, Leskovcu, Subotici
i Beogradu. FMU u Beogradu je ponudio budućim studentima besplatne pripreme za
prijemne ispite za studijski program Džez i popularna muzika od 20. maja do 10. juna
2012. godine.
AKTIVNOSTI
PREDUZETE/
PLANIRANE U CILJU
OBEZBEĐENJA
ODRŽIVOSTI
PROJEKTA
Konsultacije i savetodavne posete partnerskih institucija i spoljna evaluacija svih
novootvorenih i modernizovanih studijskih programa od strane Evropske asocijacije
konzervatorija planirana je uskoro. Realizovanje kurseva permanentnog obrazovanja i
kreiranje alumni baze podataka su tekuće aktivnosti. Veruje se da će upis novih
generacija na modernizovane i novootvorene studijske programe i kurseve obezbediti
finansijsku održivost projektnih razultata.
TEKST PRIPREMILE
Prof. dr Dubravka Jovičić, dekan FMU, Ana Živčić, saradnik na projektu
[40]
NAZIV
PROJEKTA
CONGRAD - sprovođenje istraživanja o diplomiranim studentima i unapređenje
alumni organizacija u cilju poboljšanja strateškog menadžmenta i povećanja kvaliteta
CONGRAD
KOORDINATOR
Univerzitet u Bilefeldu, Fakultet za sociologiju, Nemačka
UKUPAN
BUDŽET
988.843 EUR
SAJT
PROJEKTA
http://www.congrad.org/
UKRATKO O
CILJU/
CILJEVIMA
PROJEKTA
CONGRAD se bavi potrebama visokoškolskih institucija u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i
Hercegovini za unapređenjem strateškog menadžmenta i kapaciteta samoocenjivanja tako
što će ustanoviti sistem prikupljanja kontakt podataka o diplomiranim studentima i
uspostaviti sistem redovnih istraživanja zasnovanih na njihovom anketiranju. Krajnji cilj
ovih istraživanja je poboljšanje kvaliteta studija i evaluacija reforme na visokoškolskim
institucijama. Uzimajući u obzir uslove studiranja i radnu karijeru diplomiranih studenata,
projekat će doprineti boljem uvidu u proces prelaza studenata sa visokog školstva na tržište
rada. Istraživanje o diplomiranim studentima će uključivati prikupljanje, proveru i analizu
podataka nakon čega će uslediti izrada izveštaja. CONGRAD rezultati će biti iskorišćeni za
razvoj plana za buduća istraživanja o diplomiranim studentima koja će uključivati i druge
visokoškolske institutcije na Zapadnom Balkanu. Širenje informacija o projektu planirano je
kroz internet prezentaciju, centre za karijerno savetovanje, događaje kojima će prisustvovati
alumnisti, kao i kroz predstavljanje projekta u medijima. Regionalna konferencija, završni
seminar i publikacija u kojoj će biti objavljeni rezultati istraživanja o diplomiranim
studentima takođe su predviđeni.
NAJVAŽNIJI
REZULTATI
OSTVARENI DO
SADA NA
SVAKOJ OD
INSTITUCIJA
UČESNICA U
SRBIJI
Sprovedena je analiza postojećih sistema za prikupljanje podataka na institucijama koje su
deo CONGRAD projekta na osnovu koje je izrađen izveštaj Contact data collection
practices koji je potom dostavljen svim partnerima na projektu.
Održane su obuke zaposlenih u studentskim službama koji rade na prikupljanju i ažuriranju
kontakt podataka. Učesnici projekta iz Srbije su Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu i
Kragujevcu i Univerzitet Singidunum, kao i tri visoke tehničke škole u Užicu, Nišu i
Subotici. Institucije učesnice već rade na sistematskom prikupljanju i ažuriranju kontakt
podataka koje će biti zaključeno početkom 2013. godine. Do sada su održana dva važna
seminara. Prvi, na temu Types, modes and relevance for graduate surveys for HEI održan je
u aprilu 2012. godine na Bielefild Univerzitetu i drugi, Conducting graduate surveys in
transition countries, održan u septembru 2012. godine u Pragu.
[41]
KUPLJENA
OPREMA
Planirana je nabavka opreme za fakultete koji učestvuju na projektu. Oprema
(kompjuteri i štampači) će biti raspoređena po fakultetima i koristiće je studentske i
druge službe koje su direktno uključene u realizaciju projekta za kontinuirano
prikupljanje podataka o diplomiranim studentima.
OBLICI SARADNJE
SA
NEAKADEMSKIM
INSTITUCIJAMA
U projektu učestvuje Centar za obrazovne politike kao deo analitičkog tima projekta.
Centar za obrazovne politike je uključen u organizaciju i koordinaciju aktivnosti vezanih
za obuku studentskih službi, kreiranje baza podataka, razvoj upitnika, terenski rad,
analizu podataka, kreiranje izveštaja i razvoj plana za sprovođenje istraživanja o
diplomiranim studentima u budućem periodu.
NAJVAŽNIJI
SKUPOVI NA
KOIMA JE
PROJEKAT
PROMOVISAN U
AKADEMSKOJ I
ŠIROJ JAVNOSTI
−
−
−
Predstavljanje projekta na Univerzitetima u Beogradu, Tuzli, Banja Luci, Nišu,
Novom Sadu i na Univerzitetu Singidunum.
Predstavljanje projekta u okviru okruklog stola TEMPUS projekta CAREERS u
junu 2012.
Učešće na Konferenciji Employability of Graduates & Higher Education
Management Systems i predstavljanje CONGRAD projekta u Ljubljani, u
Sloveniji.
AKTIVNOSTI
PREDUZETE/
PLANIRANE U
CILJU
OBEZBEĐENJA
ODRŽIVOSTI
PROJEKTA
Zaposleni u studentskim službama na partnerskim institucijama obučeni su za
prikupljanje i ažuriranje kontakt podataka diplomiranih studenata. Prikupljanje i
ažuriranje kontakt podataka obavlja se simultano na svim partnerskim insitutcijama i
očekuje se da će biti završeno do januara 2013. godine.
Od trenutka priključivanja projektu svi fakulteti su uveli redovnu praksu uzimanja
kontakt podataka od diplomiranih studenata preko formulara koje popunjavaju kada
diplomiraju. Ti kontakt podaci će se koristiti za sprovođenje budućih istraživanja o
diplomiranim studenatima, a u skladu sa potrebama visokoobrazovne institucije.
Formulari kojima se prikupljaju kontakt podaci o diplomiranim studentima deliće se na
fakultetima koji učestvuju u projektu i nakon završetka projekta.
TEKST
PRIPREMILA
Ivana Živadinović, istraživač, Centar za obrazovne politike
[42]
NAZIV PROJEKTA
HEARTS – Razvoj obrazovanja u oblasti ljudskih prava „u srcu visokog
obrazovanja“
KOORDINATOR
Univerzitet u Rohemptonu, London, Velika Britanija
UKUPAN BUDŽET
1.049.400,10 EUR
SAJT PROJEKTA
Izrada u toku
UKRATKO O
CILJU/CILJEVIMA
PROJEKTA
−
−
HEARTS
Širenje ideje o obrazovanju u oblasti ljudskih prava, kao jezgru društvenih vrednosti
na nivou regiona i uspostavljanje osnova za zajedničko ostvarivanje obrazovanja u
ovoj oblasti i jedinstveno delovanje na nivou svih učesnika u projektu - studenata,
nastavnika i ostalih zainteresovanih pojedinaca;
Realizacija interdisciplinarnih i praktično orijentisanih nastavnih programa i kurseva
za ljudska prava u svakoj partnerskoj instituciji, u skladu sa orijentacijama aktuelnog
Bolonjskog procesa; razvijanje mreže interdisciplinarnih studija na nivou regiona
NAJVAŽNIJI
REZULTATI
OSTVARENI DO
SADA NA SVAKOJ
OD INSTITUCIJA
UČESNICA U
SRBIJI
Univerzitet u Kragujevcu:
Istraživanje je sprovedeno na Pedagoškom fakultetu u Jagodini o ostvarivanju ljudskih
prava (fokus grupe sa studentima, nastavnicima i administrativnim osobljem fakulteta) o
tome tome koliko zaposleni poznaju sadržaje o ljudskim pravima i kakva iskustva, želje i
stavove o mogućnostima ostvarivanja ljudskih prava na Univerzitetu (fakultetu) i široj
društvenoj zajednici imaju. Radi se na obogaćivanje postojećih kurikuluma (pri
akreditovanim studijskim programima) sadržajima iz oblasti ljudskih prava u cilju
njihovog promovisanja. Izmene u silabusima su urađene za sedam nastavnih programa
(pet programa na osnovnim akademskim studijama i dva programa na diplomskim
akademskim studijama – master; pet programa su obaveznog, a dva programa izbornog
karaktera). Realizacija izmenjenih i dopunjenih akreditovanih studijskih programa
započela je školske 2012/13. godine.
Univerzitet u Novom Sadu:
Identifikovane su aktivnosti u vezi sa obrazovanjem za ljudska prava, a pripremljeni su
novi izborni predmeti i revizija postojećih uvođenjem sadržaja o ljudskim pravima. U
toku je izbor i priprema literature za sledeće izborne kurseve na osnovnim, master i
doktorskim studijama: Obrazovanje za ljudska prava, Komunikacija i ljudska prava,
Konflikti, medijacijacioni procesi i rad sa različitostima, Mediji i ljudska prava, Uloga
medija u procesu mirovnog rešavanja konflikata i Obrazovanje za ljudska prava i
demokratija.
Univerzitet u Beogradu:
Na Fakultetu političkih nauka je formiran tim profesora i saradnika čiji je zadatak
unapređenje obrazovanja o ljudskim pravima na fakultetu, sa jasnom namerom da se
postojeći programi i kursevi učine što interdiciplinarnijim. Urađena je analiza postojećih
silabusa, a u fokusu unapređivanja je master programa Međunarodno humanitarno pravo
i ljudska prava. Studenti su uključeni u proces istraživanja potreba za unapređenjem
obrazovanja o ljudskim pravima, a sproveden je i konkurs za studente pod nazivom
Dizajniramo logo projekta.
KUPLJENA
OPREMA
Predstoji objedinjena nabavka opreme, a biće kupljene digitalne kamere, softver za
obradu filma, dokumentarni filmovi o ljudskim pravima, literatura i akademski časopisi.
Koristiće ih članovi istraživačkog tima u okviru svojih zaduženja i optimalizacije rada na
projektu. Oprema će omogućiti prikupljanje podataka, kreiranje kurikuluma, snimanje,
menaždment projekta, diseminaciju rezultata i sl.
[43]
OBLICI SARADNJE
SA
NEAKADEMSKIM
INSTITUCIJAMA
Univerzitet u Kragujevcu planira saradnju sa opštinskim i nevladinim organizacijama.
Plan (ciljevi, zadaci, aktivnosti i njihova vremenska artikulacija) će biti konkretizovan
do kraja oktobra meseca 2012. Univerzitet u Novom Sadu sarađuje sa NVO Helsinški
odbor za ljudska prava u Novom Sadu. Univerzitet u Beogradu, tj. Fakultet političkih
nauka Univerziteta u Beogradu ostvaruje plodnu saradnju sa Međunarodnim komitetom
Crvenog krsta, Beogradskim centrom za ljudska prava, Građanskim inicijativama,
CESID-om i drugim istaknutim nevladinim organizacijama aktivnim u Srbiji.
NAJVAŽNIJI
SKUPOVI NA
KOIMA JE
PROJEKAT
PROMOVISAN U
AKADEMSKOJ I
ŠIROJ JAVNOSTI
Univerzitet u Kragujevcu:
Teme projekta su promovisane u radovima učesnika (nastavnici koji od ove školske
godine realizuju pomenute kurikulume sa studentima) nacionalnog skupa sa
međunarodnim učešćem, održanog na Pedagoškom fakultetu u Jagodini na temu Škola
kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti:
obrazovanje i vaspitanje – tradicija i savremenost.
Univerzitet u Novom Sadu:
Učešće na Drugom Kongresu pedagoga Hrvatske Pedagogy and Culture, u Opatiji u
septembru 2012. godine gde je predstavljen rad Education for democracy and human
rights in curriculum, autorki S. Budić, M. Andevski i O.Gajić.
Univerzitet u Beogradu:
Iako je projekat još uvek u relativno ranoj fazi, projektni ciljevi i aktivnosti su
promovisani na Regionalnoj školi o međunarodnom humanitarnom pravu tokom
septembra 2012. godine u Beogradu.
AKTIVNOSTI
PREDUZETE/
PLANIRANE U
CILJU
OBEZBEĐENJA
ODRŽIVOSTI
PROJEKTA
Univerzitet u Kragujevcu:
Odlukom Nastavno naučnog veća Pedagoškog fakulteta u Jagodini, utvrđene su dopune
sadržaja nastavnih predmeta, kao i preporučene literature u akreditovanim studijskim
programima na osnovnim i master studijama što obezbeđuje njihovu realizaciju u
narednim godinama, a time i održivost projekta.
Planirana je saradnja sa drugim univerzitetima, učesnicima u projektu, pri čemu će
nastavnici biti realizatori nastavnih i drugih aktivnosti sa studentima sa drugih fakulteta.
U toku je priprema video-biblioteke za realizaciju nastavnih aktivnosti (pomenutih
programa) na Pedagoškom fakultetu u Jagodini.
Predstoje istraživačke aktivnosti studenata i nastavnika, u funkciji pripreme
međunarodne naučne konferencije o ljudskim pravima, čija je realizacija planirana u
2014. godini, na Pedagoškom fakultetu u Jagodini.
Univerzitet u Novom Sadu:
Priprema objavljivanja monografske publikacije partnera na projektu.
Univerzitet u Beogradu:
Fakultet političkih nauka će u predstojećem ciklusu akreditacije (jesen 2012.)
akreditovati revidirane silabuse kurseva (Ljudska prava I i II, Kultura ljudskih prava,
Međunarodno javno pravo, Međunarodno humanitarno pravo). Članovi tima će biti
obučeni za upotrebu filma u obrazovanju za ljudska prava, a značajno će biti unapređena
bibliotečka građa u oblasti ljudskih prava. Međunarodna saradnja sa ostalih deset
partnera u konzorcijumu HEARTS projekta značajno je unapređena, a podrazumeva i
međuuniverzitetsku razmenu po dva nastavnika unutar regiona Zapadnog Balkana.
TEKST
PRIPREMILI
mr Dejan Pavlović, Univerzitet u Beogradu
Prof dr Emina Kopas-Vukašinović, Univerzitet u Kragujevcu
Prof dr Olivera Gajić, Univerzitet u Novom Sadu
[44]
CAREERS
NAZIV PROJEKTA
CAREERS - Razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja
visokog obrazovanja u Srbiji
KOORDINATOR
Univerzitet u Beogradu, Centar za razvoj karijere
UKUPAN BUDŽET
849.557,32 EUR
SAJT PROJEKTA
www.careers.ac.rs
UKRATKO O
CILJU/CILJEVIMA
PROJEKTA
−
razvoj usluga karijernog informisanja, savetovanja i edukacije u cilju unapređenja
zapošljivosti mladih;
−
veća dostupnost i raznovrsnost programa karijernog vođenja u institucijama visokog
obrazovanja;
povećano prepoznavanje značaja karijernog vođenja od strane države, Univerziteta i
socijalnih partnera i razvoj Programa za karijerno vođenje i savetovanje za mlade
između 19 i 30 godina (studente) i Metodologije karijernog vođenja i savetovanja
Centara na visokoškolskim ustanovama.
−
NAJVAŽNIJI
REZULTATI
OSTVARENI DO
SADA NA SVAKOJ
OD INSTITUCIJA
UČESNICA U
SRBIJI
Svi univerzitetski timovi učestvovali su u izradi publikacije objavljene u martu 2012.
godine pod nazivom Karijerno vođenje na univerzitetima u Srbiji (na srpskom i na
engleskom dostupno na sajtu projekta) u kojoj su, između ostalog, predstavljene sve
postojeće usluge karijernih centara na univerzitetima koje stoje na raspolaganju
studentima, diplomcima i poslodavcima.
Uz učešće predstavnika Ministarstva omladine i sporta predstavnici univerzitetskih
timova boravili su nedelju dana u Velikoj Britaniji u maju 2012. godine i bavili se
analizom tamošnje metodologije rada, elektronskim servisima i usvajali osnovna i
napredna znanja o karijernom informisanju, savetovanju i edukaciji studenata. Ključno osoblje sa svih univerziteta učesnika zaduženo za realizaciju aktivnosti
karijernog vođenja i savetovanja studenata upoznato je sa pozitivnim primerima i
modelima saradnje sa poslodavcima koji imaju za cilj unapređenje zapošljivosti
studenata i njihovih veština upravljanja karijerom, i to putem publikacije (dostupne na
sajtu projekta), prezentacije i diskusije tokom organizovanog okruglog stola na
Univerzitetu u Novom Sadu (juni 2012. godine).
[45]
NAJVAŽNIJI
REZULTATI
OSTVARENI DO
SADA NA SVAKOJ
OD INSTITUCIJA
UČESNICA U
SRBIJI
Formirane su radne grupe za izradu Programa i Metodologije KViS-a za uzrast 19-30
godina koje čine predstavnici Univerziteta, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva
prosvete i Beogradske otvorene škole. Formirana je i Mreža karijernih centara pod
nazivom AKCENT čiji je cilj osnaživanje karijernih univerzitetskih servisa i dugoročno
unapređenje karijernog vođenja u Srbiji.
KUPLJENA
OPREMA
Planirana oprema treba da omogući modernizaciju veb-sajtova univerzitetskih karijernih
centara i uvođenje e-servisa koji će obezbediti veću i lakšu dostupnost karijernog
vođenja za sve zainteresovane. Pored toga biće opremljen i testiran jedan broj
CAREERS punktova na više lokacija na fakultetima pri univerzitetima koji će biti
dostupan i namenjen studentima, nastavnom i vannastavnom osoblju univerziteta. Nov
portal za osmatranje i orijentaciju, pod nazivom Opservatorija, po isteku projekta ostaje
otvoren i aktivan kroz mrežu saradnika na akademskim i vanakademskim punktovima i
radom članova Asocijacije karijernih centara univerziteta u Srbiji (AKCENT).
OBLICI SARADNJE
SA
NEAKADEMSKIM
INSTITUCIJAMA
U cilju pilotiranja radionica u domenu „soft skills“, ostvarena je saradnja sa agencijom
HRDOnline. Isproban je onlajn upitnik u saradnji sa skolom računara OMEGA;
uspostavljeni su različiti oblici saradnje sa Unijom poslodavaca učešćem u programu
Lekcije iz prakse, pilotiranjem novih programa u saradnji sa kompanijama Coca-Cola
Hellenic, VAST, Google i dr. Predstavljene su mogućnosti saradnje sa poslovnom
zajednicom predstavnicima AmCham-a, IBMa...Equilibrio, Veću Autonomne pokrajine
Vojvodine, NIS-a, Nacionalne službe za zapošljavanje i različitih medija.
NAJVAŽNIJI
SKUPOVI NA
KOIMA JE
PROJEKAT
PROMOVISAN U
AKADEMSKOJ I
ŠIROJ JAVNOSTI
−
−
−
−
2nd DEHEMS International Conference 1: Employability of Graduates & Higher
Education Management Systems, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija, septembar 2012.
godine
3rd BAYHOST-Donauform, an international conference of career services in the
Danube region and the neighbouring countries, Univerzitet u Regensburgu,
Nemačka, maj 2012. godine;
Konferencija o povezanosti sistema visokog obrazovanja i tržišta rada u vezi sa
tržištem, Beograd, 22. februar 2012. godine;
Konferencija Privreda i visoko obrazovanje – preduzetništvo, studentska praksa i
karijerno vođenje, Privredna komora Srbije, Beograd, 11. april 2012. godine.
AKTIVNOSTI
PREDUZETE/
PLANIRANE U
CILJU
OBEZBEĐENJA
ODRŽIVOSTI
PROJEKTA
Studentska konferencija Univerziteta Srbije i Konferencija Univerziteta Srbije podržali
su osnivanje mreže koja će kroz projekat CAREERS inicirati Akademsku resursnu mrežu
Srbije i predstavljati visokoškolski deo sistema karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji.
Metodologija programa karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji moći će, uz podršku
Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da
postane visokoškolski primer za sistem karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji uopšte.
Inicitive na nivou visokoškolskih ustanova povodom prepoznavanja šireg obima
vannastavnih aktivnosti kao relevantnog sadržaja dodatku diplome, biće pokrenute od
strane ovog konzorcijuma. Nacionalna univerzitetska mreža karijenih centara pod
nazivom AKCENT pomoći će dalje osnaživanje karijernih centara.
TEKST
PRIPREMILA
Dejana Lazić, koordinator projekta
[46]
NAZIV PROJEKTA
EDUECO – Obrazovanje nastavnika u oblasti ekološke proizvodnje
hrane i menadžmenta
KOORDINATOR
Van Hall Larenstein Fondacija,Univerzitet u Vageningenu, Holandija
UKUPAN BUDŽET
806.799,85 EUR
SAJT PROJEKTA
http://edueco.edu.rs/
UKRATKO O
CILJU/CILJEVIMA
PROJEKTA
Cilj projekta je razvoj obrazovnih kapaciteta visokoškolskih ustanova u Srbiji, Bosni i
Hercegovini i Crnoj Gori u oblasti održivog ekonomskog razvoja proizvodnje hrane na
osnovu ekoloških principa. U okviru projekta radiće se na razvijanju programa kursa za
srednjoškolske profesore o menadžmentu i proizvodnji ekološke hrane. Pored toga, biće
razvijen sličan kurs namenjen preduzetnicima, menadžerima i savetnicima uključenim u
rad na farmama koje se bave proizvodnjom ekološke hrane. Jedan od rezultata projekta
je i organizovanje mreže u koju će biti uključeni svi učesnici projekta kao i ostale
zainteresovane strane (nevladine organizacije, preduzetnici i proizvođači) pri proizvodnji
organske hrane.
NAJVAŽNIJI
REZULTATI
OSTVARENI DO
SADA NA SVAKOJ
OD INSTITUCIJA
UČESNICA U
SRBIJI
Predstavnici svih akademskih ustanova iz Srbije učestvovali su tokom 2012. godine na
radionicama koje su bile tematski podeljene na Menadžment u ekološkoj proizvodnji
(februar, Vageningen, Holandija), Agrobiznis u ekološkoj proizvodnji (mart, Plovdiv,
Bugarska) i Transfer nauke u praksi u oblasti ekološke proizvodnje (april, Kopošvar,
Mađarska). U okviru svake od ovih radionica prikazana su stanja razvoja menadžmenta i
proizvodnje ekološke hrane u partnerskim EU zemljama. Na prvoj radionici su formirane
radne grupe koje su počele izradu kurikuluma za kurs za srednjoškolske profesore.
Na radionici koja je održana u junu, u Podgorici, predstavljeno je stanje u ekološkoj
proizvodnji hrane u regionu zemalja Zapadnog Balkana. U radu ove učionice učestvovali
su predstavnici srednjih škola iz Srbije. Diskutovalo se o sadržaju kurikuluma, koji je
modifikovan prema zaključcima diskusije.
KUPLJENA
OPREMA
U okviru projekta je planirana nabavka opreme koja će omogućiti usvajanje novih znanja
u oblasti ekološke proizvodnje hrane na principu očiglednosti, odnosno praktičnih vežbi
u okviru kursa.
Na Univerzitetu Edukons biće instalirana sledeća oprema: sistem za testiranje
zdravstvene bezbednosti hrane i vode, sistem za testiranje kvaliteta hrane i portabl
sistem za testiranje kvaliteta zemljišta.
Na Agronomskom fakultetu u Čačku (Univerzitet u Kragujevcu) biće nabavljena oprema
za demonstraciju uzorkovanja i utvrđivanja kvaliteta zemljišta na kojem se planira
organska biljna proizvodnja.
Biće nabavljena i pomoćna oprema (personalni kompjuteri, prateći softver, video
projektori i štampači, plazma TV) koja će se koristiti u pripremi i izvođenju kursa, kao i
u izradi nastavnog materijala, a biće raspoređena na sve tri visokoškolske ustanove
učesnice u projektu (Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija u Šapcu,
Agronomski fakultet u Čačku i Univerzitet Edukons u Sremskoj Kamenici).
OBLICI SARADNJE
SA
NEAKADEMSKIM
INSTITUCIJAMA
Pored partnera sa kojima se direktno sarađuje na projektu, srednjih poljoprivrednih škola
iz Svilajnca i Šapca i nevladine organizacija Zelena mreža Vojvodine, Univerzitet
Edukons je potpisao Ugovor o saradnji sa nevladinom organizacijom Serbia Organica sa
kojom organizuje zajednička promovisanja ekološke poljoprivrede u široj društvenoj
zajednici.
[47]
EDUECO
NAJVAŽNIJI
SKUPOVI NA
KOIMA JE
PROJEKAT
PROMOVISAN U
AKADEMSKOJ I
ŠIROJ JAVNOSTI
Projekat se promoviše u okviru svih marketinških aktivnosti Univerziteta Educons.
Posebna promocija projekta je bila na Konferenciji povodom početka projekta kada je
objavljen i članak u dnevnim novinama „Dnevnik“. Projekat je predstavljen na tribini
povodom Dana planete Zemlje, pod nazivom Novi EU fondovi za projekte u oblasti
životne sredine, koju je Univerzitet Edukons organizovao u Galeriji Matice Srpske u
Novom Sadu u aprilu 2012. godine.
AKTIVNOSTI
PREDUZETE/
PLANIRANE U
CILJU
OBEZBEĐENJA
ODRŽIVOSTI
PROJEKTA
Održivost projekta se planira kroz akreditaciju modifikovanog kursa, koji će proizaći
kao rezultat rada učesnika ovog Tempus projekta a koji bi bio namenjen
srednjoškolskim profesorima u Srbiji. Takođe se planira i održavanje sličnog
edukativnog kursa za poljoprivredne proizvođače. Pored toga, jedan od rezultata projekta
je i organizovanje mreže u koju će biti uključeni svi učesnici projekta kao i ostale
zainteresovane strane u proizvodnji organske hrane, kao što su nevladine organizacije,
preduzetnici i proizvođači, što bi trebalo da obezbedi održivost projekta.
TEKST
PRIPREMILA
Prof. dr Dejana Panković, Univerzitet Educons
[48]
NAZIV
PROJEKTA
EQUI-ED Jednak pristup za sve: Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja
Evropskog prostora visokog obrazovanja
EQUI-ED
Image courtesy of
renjith krishnan at
FreeDigitalPhotos.net
KOORDINATOR
Univerzitet u Nišu
UKUPAN
BUDŽET
1.050.697,20 EUR
SAJT
PROJEKTA
http://www.equied.ni.ac.rs
UKRATKO O
CILJU/
CILJEVIMA
PROJEKTA
Osnovni cilj projekta je uspostavljanje strukturnih pretpostavki za povećanje šansi
nedovoljno zastupljenih grupa mladih ljudi da steknu visoko obrazovanje na univerzitetima
u Srbiji kroz:
− povećanje broja i proširenje obuhvata državnih mera (i zakonskog okvira za
sprovođenje ovih mera) usmerenih na izjednačavanje šansi svih grupa potencijalnih
studenata,
− uspostavljanje i institucionalizacija prakse sistematičnog prikupljanja i analize podataka
u oblasti socijalne dimenzije visokog obrazovanja i
− uspostavljanje mreže službi podrške potencijalnim i aktuelnim studentima na
univerzitetima u Srbiji.
NAJVAŽNIJI
REZULTATI
OSTVARENI DO
SADA NA
SVAKOJ OD
INSTITUCIJA
UČESNICA U
SRBIJI
−
−
−
−
−
Dve serije treninga u Velikoj Britaniji: prva u oblasti britanskog iskustva u
izjednačavanju šansi za visoko obrazovanje za široku populaciju omladine i druga u
oblasti prikupljanja i korišćenja podataka o visokom obrazovanju, finansiranju visokog
obrazovanja i promovisanju jednakog pristupa visokom obrazovanju kroz nacionalne
insitucije u Velikoj Britaniji.
Ostvaren je snimak stanja u oblasti prikupljanja podataka, pravne regulative,
diskrecionih prava institucija u oblasti prijema i finansiranja studenata, raspoloživosti
asistivne tehnologije, postojanja službi studnetske podrške, i mera podrške studentima
na partnerskim univerzitatima u Srbiji.
Radilo se na razvoju kriterijuma selekcije i instrumenata za pripremu potencijalnih
studenata kroz pilot radni paket. Završen je razvoj i priprema radionica, obuka mentora i
volontera koji ce raditi sa potencijalnim studnetima.
Inicirano je ustanovljavanje informacionog sistema na insitucijama koje to već nisu
uradile, i usklađivanje univerzitetskih informacionih sistema međusobno i sa
procedurama Republičkog zavoda za statistiku.
Na nekim insitucijama ciljevi projekta su uzeti u obzir prilikom pripreme dokumentacije
za reakreditaciju studijskih programa.
[49]
KUPLJENA
OPREMA
Planirana je kupovina asistivne tehnologije za studente sa invaliditetom. Oprema će biti
nabavljena za svaki partnerski univerzitet u Srbiji i biće postavljena tamo gde, prema
proceni projektnog tima (uključujući nalaze Studije osnovnog stanja, preporuke
Udruženja studentata sa hendikepom i eksperata u oblasti ergonomije), može biti
najlakše dostupna i najčešće korišćena.
OBLICI SARADNJE
SA
NEAKADEMSKIM
INSTITUCIJAMA
U Srbiji projektni tim sarađuje sa velikim brojem institucijama: Republičkim zavodom
za statistiku, Timom za socijalno uključenje, Kancelarijom poverenika za zaštitu
ravnopravnosti, Centrom za obrazovne politike, studentskim udruženjima, Ministarstvom
prostvete i nauke koji su i partneri na projektu. Glavni oblik saradnje je rad na
realizaciji projektnih ciljeva, srednje stručne škole su uključene u radni paket posvećen
uključivanja slabije zastupljenih grupa u visoko obrazovanje.
Do sada je ostvarena saradnja sa sledećim britanskim organizacijama:
− HESA - britanska Agencija za prikupljanje statističkih podataka o visokom
obrazovanju,
− HEFCE - britanski Savet za finansiranje visokog obrazovanja,
− OFFA - britanska Kancelarija za jednak pristup obrazovanju (transfer znanja).
NAJVAŽNIJI
SKUPOVI NA
KOIMA JE
PROJEKAT
PROMOVISAN U
AKADEMSKOJ I
ŠIROJ JAVNOSTI
−
−
AKTIVNOSTI
PREDUZETE/
PLANIRANE U
CILJU
OBEZBEĐENJA
ODRŽIVOSTI
PROJEKTA
U projekat su uključene gotovo sve interesne grupe: studenti i njihove potrebe, državne
institucije i stručnjaci za politike visokog obrazovanja koji mogu da ponude najbolja
rešenja s obzirom na iskazane potrebe i deklarisane ciljeve. Vodeću ulogu imaju
univerziteti koji kroz implementaciju projekta unapređuju svoju ponudu usluga
studentima i proširuju bazu iz koje „regrutuju“ svoje studente. Republički zavod za
statistiku biće aktivno uključen u deo koji se tiče unapređenja prikupljanja statističkih
podataka o socijlanoj dimenziji visokog obrazovanja.
−
Predstavljanje osnovih nalaza Studije osnovnog stanja na nacionalnoj konferenciji.
Konferencija na Filozofskom fakultetu u Nišu posvećena socijalnom uključivanju u
obrazovanju.
Predstavljanje projekta u Medija Centru u Beogradu (i u pojedinim medijima u više
navrata).
Veći broj službenika biće obučen da koristi asistivne tehnologije koje služe za podršku
studentima. Instaliranje asistivne tehnologije omogućiće pristup visokom obrazovanju
grupama sa invaliditetom. Obezbeđenje vidljivosti projektnih rezultata, posebno
rezultata pilotiranja mera, kroz internet prezentaciju projekta, medija i skupove za
akademsku i širu javnost.
TEKST
PRIPREMILA
Prof. dr Gorana Đorić, koordinator projekta
Image courtesy of Jeroen
van Oostrom at
FreeDigitalPhotos.net
[50]
DIAUSS
NAZIV PROJEKTA
DIAUSS – Razvoj i poboljšanje studijskih programa urbanog i automobilskog
inženjerstva u Srbiji
KOORDINATOR
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka
UKUPAN BUDŽET
733.301 EUR
SAJT PROJEKTA
www.diauss.kg.ac.rs
UKRATKO O
CILJU/CILJEVIMA
PROJEKTA
Оpšti cilј prојеktа је dа sе rаzviјu i uspоstаvе nоvi kvаlitеtni intеrdisciplinаrni nаstаvni
prоgrаmi zа pоdršku аutоmоbilskој industriјi u Srbiјi (pоtеnciјаlnо nајvеćеm izvоzniku
u zеmlјi) i urbаnоm rаzvојu zarad boljeg kvаlitеta јаvnih uslugа i kvаlitеta živоtа u
urbаnim nаsеlјimа.
Spеcifični cilјеvi se оdnоsе nа modernizaciju studiја аutоmоbilskоg i urbаnоg
inžеnjеrstvа nа nivоu оsnоvnih i mаstеr studiја nа čеtiri držаvnа univеrzitеtа u Srbiјi
(Krаguјеvаc, Nоvi Sаd, Niš i Nоvi Pаzаr) pоštuјući spеcifičnоsti rеgiоnаlnih pоtrеbа zа
rаdnоm snаgоm.
Pоrеd tоgа, prојеkаt је usmеrеn nа оbuku nаstаvnikа u srеdnjim škоlаmа iz spеcifičnih
disciplinа аutоmоbilskоg i urbаnоg inžеnjеrstvа i nа rаzvој kursеvа zа dоživоtnо učеnjе
zа pоtrеbе аutоmоbilskе industriје i јаvnih kоmunаlnih prеduzеćа.
[51]
NAJVAŽNIJI
REZULTATI
OSTVARENI DO
SADA NA SVAKOJ
OD INSTITUCIJA
UČESNICA U
SRBIJI
U dosadašnjom radu na projektu definisane su strukture, ishodi i sadržaji kurseva
akademskih studijskih programa Urbanog inženjerstva (četvorogodišnje studije na nivou
osnovnih studija, koje su razvijene uz podršku Univerziteta u Novom Sadu) i
Automobilskog inženjerstva (na nivou osnovnih i master studija, u strukturi 3+2) na
Univerzitetu u Kragujevcu (Fakultetu inženjerskih nauka). Novi studijski programi su
formalno usvojeni i u toku je priprema materijala za njihovu akreditaciju.
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu je u okviru projekta kreirao master
modul - Automobilsko inženjerstvo (ukupno 11 kurseva, od kojih su 7 potpuno novih, uz
razvoj dva nova kursa sa modula za Projektni menadžment).
Cilj Univerziteta u Nišu je da unapredi postojeće studijske programe na Elektronskom i
Građevinsko-arhitektonskom fakultetu unapređenjem odabranih kurseva, tako da svršeni
studenti steknu kvalitetnija znanja iz oblasti automobilskog i urbanog inženjerstva.
Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, pokrenut je postupak za formiranje
jednogodišnjeg studijskog programa Mehatronika na vozilima, master akademske studije
na departmanu za Multidisciplinarne studije. Do sada su određeni predmeti, a trenutno se
izvode aktivnosti na definisanju sadržaja kurseva.
KUPLJENA
OPREMA
Planira se kupovina hardverske i softverske edukativne opreme za potrebe realizovanja
studijskih programa, modula i unapređenih kurseva na partnerskim univerzitetskim
institucijama u Srbiji. Očekuje se da će postupak nabavke opreme biti završen u prvoj
polovini 2013. godine. Planira se kupovina hardverske i softverske edukativne opreme
za potrebe realizovanja studijskih programa, modula i unapređenih kurseva na
partnerskim univerzitetskim institucijama u Srbiji. Očekuje se da će postupak nabavke
opreme biti završen u prvoj polovini 2013. godine.
OBLICI SARADNJE
SA
NEAKADEMSKIM
INSTITUCIJAMA
U toku definisanja strukture i ishoda kurseva, ostvarena je saradnja sa sledećim
neakademskim institucijama: Inženjerskom komorom, Stalnom konferencijom gradova i
opština, Privrednom komorom Kragujevca, Regionalnim automobilskim klasterom
Centralne Srbije i FIAT-om.
NAJVAŽNIJI
SKUPOVI NA
KOIMA JE
PROJEKAT
PROMOVISAN U
AKADEMSKOJ I
ŠIROJ JAVNOSTI
Do sada ih nije bilo.
AKTIVNOSTI
PREDUZETE/
PLANIRANE U
CILJU
OBEZBEĐENJA
ODRŽIVOSTI
PROJEKTA
Pošto će novorazvijeni ili modifikovani studijski programi na državnim univerzitetima
biti formalno akreditovani, održivost projekta je potpuno obezbeđena.
TEKST
PRIPREMIO
Prof. dr Dušan Gordić, koordinator projekta
[52]
HAMOC
NAZIV PROJEKTA HAMOC – Harmonizacija i modernizacija kurikuluma
za obrazovanje učitelja
KOORDINATOR
Univerzitet u Novom Sadu
UKUPAN BUDŽET
813.683,64 EUR
SAJT PROJEKTA
www.hamoc.pef.uns.ac.rs
UKRATKO O
CILJU/CILJEVIMA
PROJEKTA
Osnovni cilj projekta je modernizacija kurikuluma za obrazovanje učitelja u Srbiji prema
EU standardima i doprinos povezivanju visokog obrazovanja sa osnovnim
obrazovanjem.
Specifični ciljevi su:
− harmonizacija postojećih kurikuluma za obrazovanje učitelja na osnovnim, master i
doktorskim studijama i uvođenje novih kureseva i modula i
− uvođenje novih programa stručnog usavršavanja učitelja.
Akreditovanje novog modula na master studijama za obrazovanje učitelja, Inkluzija u
razrednoj nastavi, pružiće učiteljima mogućnost za razvoj neophodnih kompetencija za
rad sa decom sa posebnim potrebama.
NAJVAŽNIJI
REZULTATI
OSTVARENI DO
SADA NA SVAKOJ
OD INSTITUCIJA
UČESNICA U
SRBIJI
−
−
−
−
Urađene su komparativne analize postojećih kurikuluma za obrazovanje učitelja na
učiteljskim i pedagoškim fakultetima u Srbiji za sva tri nivoa studija.
Dogovorene su zajedničke kompetencije za učitelje nakon master nivoa studija.
Urađena je preliminarna struktura kurikuluma za osnovni nivo studija za obrazovanje
učitelja.
U toku je izrada kurikuluma za modul na master studijama za učitelje – Inkluzija u
razrednoj nastavi.
[53]
KUPLJENA
OPREMA
OBLICI SARADNJE
SA
NEAKADEMSKIM
INSTITUCIJAMA
Najveći deo opreme biće korišćen za opremanje pedagoških laboratorija (didaktičkometodičkih laboratorija) koje treba da postanu centralne vežbaonice studenata, budućih
učitelja. One će biti modeli savremenih učionica razredne nastave u kojima studenti
organizuju časove sa učenicima i rade uz pomoć nove informacione tehnologije
(interaktivne table, tablet računari, obrazovni računarski softveri, asistivne tehnologije).
Ove učionice biće opremljene mobilnim nameštajem za lako aranžiranje učionice u cilju
organizacije kooperativnih oblika rada i radionica, primenu savremenih strategija učenja
i poučavanja i posedovaće centre za učenje (prirodnjački centar, bibliotečki centar).
Pedagoške laboratorije predstavljaće i resurse za obuku učitelja - profesionalaca.
−
−
−
Ostvarena je saradnja sa:
Ministarstvom prosvete i nauke Republike Srbije radi podrške reformi i
modernizaciiji kurikuluma za obrazovanje učitelja na nacionalnom nivou;
Zavodom za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja (ZUOV) u cilju akreditovanja
programa stručnog usavršavanja učitelja;
osnovnim školama, vežbaonicama učiteljskih i pedagoških fakulteta kroz učešće u
definisanju kompetencija i ishoda i u oblikovanju strukture kurikuluma i učešće u
oblikovanju programa stručnog isavršavanja za učitelje.
NAJVAŽNIJI
SKUPOVI NA
KOIMA JE
PROJEKAT
PROMOVISAN U
AKADEMSKOJ I
ŠIROJ JAVNOSTI
Konferencija pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i nauke RS pod nazivom Dobre
prakse i partnerstva – ključ efikasnog, kvalitetnog i pravednog obrazovanja, Beograd,
mart 2012.
AKTIVNOSTI
PREDUZETE/
PLANIRANE U
CILJU
OBEZBEĐENJA
ODRŽIVOSTI
PROJEKTA
−
−
−
−
TEKST
PRIPREMILA
prof. dr Nataša Branković, koordinator projekta
Akreditovanje kurikuluma za obrazovanje učitelja za sva tri nivoa studija.
Akreditovanje kurseva stručnog usavršavanja (profesionalnog razvoja) učitelja.
Ozvaničena saradnja sa Društvom učitelja Srbije.
Donošenje marketing plana za tržište rada.
[54]
NAZIV PROJEKTA
QinR - Kvalitet u naučnim
istraživanjima
KOORDINATOR
Univerzitet u Sarajevu, Bosna i
Hercegovina
UKUPAN BUDŽET
563.692 EUR
SAJT PROJEKTA
Još uvek u pripremi.
UKRATKO O CILJU/
CILJEVIMA
PROJEKTA
Opšti cilj projekta jeste usklađivanje
standarda u naučnim istraživanjima
zemalja Zapadnog Balkana sa
zemljama Evropske unije.
Ovaj cilj se može postići kroz različite
mere koje uključuju: uvođenje kvalieta
u naučnim istraživanjima i njihovo
osiguranje u regionu koji je ciljni za
ovaj projekat, razvoj internacionalnih
odnosa kako bi se stvorila mreža
univerziteta i institucija koje su
uključene ovim projektom, podrška i
promocija mladih istraživača, kao i
njihovo dalje usavršavanje, kako bi se
ojačale njihove veštine i kapaciteti u
ovoj oblasti.
QinR
NAJVAŽNIJI
REZULTATI
OSTVARENI DO
SADA NA SVAKOJ
OD INSTITUCIJA
UČESNICA U SRBIJI
Aktivnosti koje su do sada preduzete
uključuju radionicu u Novom Pazaru u
sklopu radnog paketa WP2, koja je
održana 10. i 11. septembra 2012.
godine na Državnom univerzitetu u
Novom Pazaru.
Radionica je obuhvatala istraživanje
postojećeg stanja, iskustva i
prezentacije svih partnerskih
institucija i određivanje inicijalnih
odrednica ovog projekta.
KUPLJENA
OPREMA
[55]
10 računara za mlade istraživače, 2
računara za kancelariju,
multifunkcionalni uređaj i projektor.
Opremu mogu da koriste mladi
istraživači i radnici kancelarije.
OBLICI SARADNJE
SA
NEAKADEMSKIM
INSTITUCIJAMA
-­‐
-­‐
-­‐
NAJVAŽNIJI
SKUPOVI NA
KOIMA JE
PROJEKAT
PROMOVISAN U
AKADEMSKOJ I
ŠIROJ JAVNOSTI
−
−
World University Service,
Austrija
Federalno ministarstvo za
nauku i obrazovanje Bosne i
Hercegovine
Ministarstvo za obrazovanje i
sport Crne Gore
Radionica WP2 održana na
Državnom univerzitetu u
Novom Pazaru.
Učešće televizija i šire javnosti
kako bi projekat bio
predstavljen na adekvatan
način i bio uspešno
implementiran.
AKTIVNOSTI
PREDUZETE/
PLANIRANE U
CILJU
OBEZBEĐENJA
ODRŽIVOSTI
PROJEKTA
Održivost će biti obezbeđena kroz rad
kancelarije, sprovođenjem prakse
obezbeđivanja kvaliteta u istraživanju,
kao sastavnog dela pravilnika
Univerziteta. Dugoročno, mladi
istraživači će nastaviti projekat kroz
rad, objavljivanje naučnih istraživanja
i predstavljanje široj javnosti.
TEKST PRIPREMILI
Projektni tim Državnog
Univerziteta u Novom Pazaru:
prof. dr Žarko Barbarić
Sabina Zejnelagić
Edis Mekić
Jasmin Delimeđac
Image courtesy of jscreationzs at FreeDigitalPhotos.net
Image courtesy of akeeris at FreeDigitalPhotos.net
Image courtesy of Salvatore Vuono at
FreeDigitalPhotos.net
Image courtesy of posterize at FreeDigitalPhotos.net
[56]
Fondacija Tempus - Tempus kancelarija u Srbiji
Kneginje Zorke 77/6, 11000 Beograd, Srbija
Telefon/faks: 011/344 3442; 344 3342
E-mail: [email protected]
www.tempus.ac.rs
Download

BILTEN 6