Internacionalni – Univerzitet u Novom Pazaru
INFORMATOR
ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
ZA AKADEMSKU 2014/15
Novi Pazar, jun 2014. godine
2
INFORMATOR
ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Izdavač:
Internacionalni - Univerzitet u Novom Pazaru
Za izdavača:
Suad Bećirović, v.d rektora
Amela Lukač-Zoranić, urednik
Muzafer Saračević, tehnički urednik
Lektor:
Korice:
Adnan Hasanović, Jahja Fehratović
Dženan Hajrović
Adresa:
Univerzitet u Novom Pazaru
Ul. Dimitrija Tucovića bb
36300 Novi Pazar
Telefon: +381 20 316 634
E-mail: [email protected]
Sajt Univerziteta:
http://www.uninp.edu.rs/
3
O INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU
Internacionalni - Univerzitet u Novom Pazaru je nastao na tlu vjekovnog susretanja i
prožimanja raznih naroda i kultura. Osnovan je 2002. godine, kao zadužbina (vakuf), sa
ciljem da
obrazovanje i neprestana težnja za sticanjem znanja budu najbolji i
najprepoznatljiviji brendovi ovog podneblja. Ova visokoobrazovna institucija je među
prvima u našoj zemlji koncipirala sistem studija po modelu zapadnoevropskih zemalja.
Ovakve intencije osnivača – zadužbinara ili vakifa, potvrđene su prije svega ostvarivanjem
saradnje sa brojnim uglednim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, uz mogućnost
realizacije programa razmjene studenata.
Navešćemo samo neke od stranih univerziteta sa kojima je ostvarena ugovorna
saradnja:American City University (ACU), čiji je jedini ovlašćeni predstavnik Institut
„Gnosis“ iz Podgorice. Ovaj ugovor predstavljao je prvi korak ka mogućnosti da naši
studenti deo školovanja obave u Sjedinjenim Američkim Državama; Univerzitet u Segedinu
(Mađarska); Koledž u Dunaujvaroši (Mađarska); Univerzitet u Sarajevu; Univerzitet
„Džemal Bijedić“ iz Mostara (BiH); Univerzitet u Bihaću (BiH); Državni univerzitet u
Tetovu ( MK ); Univerzitet „Sveti Kliment Ohridski“ (MK ), On Dokuz Mayis University
(RT), Ordu University (RT).
Program saradnje sa ovim i drugim univerzitetima na širim prostorima Balkana i Evrope,
odnosi se na projekte koji podrazumjevaju: dugoročnu saradnju u svim područjima od
zajedničkog interesa; uzajamno povezivanje, angažovanje i razmjenu nastavnika i saradnika;
bezteretnu razmjenu neophodne stručne literature, pomoć i stručnu podršku u
kvalitetnoj implementaciji savremenih principa i standarda nastavno-naučnog procesa;
intenzivno uključivanje obeju strana u istraživačke procese; organizovanje naučnih i stručnih
skupova, savjetovanja, seminara, okruglih stolova, itd.
Multikulturalnost i multietničnost – najveće vrjednosti koje posjeduje naša zemlja, podneblje
čiji smo dio, predstavljaju nepresušno izvorište pozitivne energije iz kojeg neprestano crpimo
snagu ka novim i višim obrazovnim i saznajnim dometima. Internacionalni - Univerzitet u
Novom Pazaru sa svojim departmanima, proklamovane ciljeve realizuje u duhu ideje da
svaka istinski vrjedna misao i ideja mogu opstati samo u potpunoj slobodi intelektualnog
prostora, uz misao o dragocenosti znanja i njegovoj pravoj moći.
4
OSOBENOSTI INTERNACIONALNOG - UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU








Koncept studija je utemeljen na Bolonjskoj deklaraciji, po modelu zapadno evropskih
zemalja.
Studije traju 4 + 1 + 3 studijske godine. Izuzetak čini studijski program na Departmanu
za pedagogiju i psihologiju Na studijskim odsjecima i smjerovima na kojima nastava, na
prvom stepenu, traje četiri studijske godine student po okončanju četvrte studijske
godine može polagati zavrni ispit i time steći diplomu o završenom prvom stepenu
visokog obrazovanja (BACHELOR/DIPLOMIRANI, 240 ECTS kredita).
Po završetku akademskih studija prvog nivoa studenti mogu upisivati studije u trajanju
od jedne studijske godine, odnosno drugi stepen visokog obrazovanja (MASTER 60
ETCS).
Po okončanju drugog stepena visokog obrazovanja, kandidati mogu upisati treći stepen
visokog obrazovanja, za sticanje zvanja doktor nauka –Ph.D, tj.180 ECTS, odnosno tri
studijske godine;
Kandidati sa završenim postdiplomskim studijama i zvanjem MAGISTAR, u skladu sa
ranijim Zakonom o visokom obrazovanju, mogu prijavljivati DOKTORSKE
DISERTACIJE, za sticanje zvanja DOKTOR NAUKA.
Intencija nastavnih planova i programa, kao i cjelokupnog rada na Univerzitetu je
ostvarivanje jedinstva teorijskih i praktičnih znanja, vještina i navika, kao preduslova za
sigurnu profesionalnu i poslovnu karijeru;
Primjenjuju se visoki profesionalni i tehnički standardi, uz angažovanje eminentnih
stručnjaka u zemlji i inostranstvu za sve nastavno-naučne oblasti;
Nastava se izvodi u moderno dizajniranom i tehnički opremljenom prostoru:
učionicama, vježbaonicama, laboratorijama, salama i amfiteatrima.
5
SISTEM VISOKOG OBRAZOVANJA U SRBIJI
6
U AKADEMSKOJ 2014/2015 NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU
REALIZUJU SE SLIJEDEĆI STUDIJSKI PROGRAMI:
OSNOVNE STUDIJE - 240 ESPB:
1. DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE
(četvorogodišnje bečelor studije):
1. Srpski jezik i književnost
2. Bosanski jezik i bošnjačka književnost
3. Engleski jezik i književnost
4. Njemački jezik i književnost
2. DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKE NAUKE:
(četvorogodišnje bečelor studije):
1. Vaspitač djece predškolskog uzrasta
2. Psihologija
3. DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE
(četvorogodišnje bečelor studije):
1. Pravo (opšte pravo)
2. Pravo unutrašnjih poslova - kriminalista
4. DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE
(četvorogodišnje bečelor studije):
1. Ekonomija
5. DEPARTMAN ZA RAČUNARSKE NAUKE
(četvorogodišnje bečelor studije):
1. Informatika
6. DEPARTMAN ZA UMJETNOST
(četvorogodišnje bečelor studije):
1. Likovna umjetnost
- Grafika
- Slikarstvo
2. Primjenjena umjetnost
- Dizajn i modna kreacija
- Dizajn enterijera
7
USLOVI UPISA:
Pravo na podnošenje prijave za upis imaju kandidati:
- na osnovne studije
- koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju,
Upisna dokumentacija:
1. Diplomu i svjedočanstva svih razreda četvorogodišnje srednje škole
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Priznanica o uplaćenim troškovima za prijemni ispit
JUNSKI UPISNI ROK:
Predaja dokumentacije: od 09.06. do 05.07., prijemni ispiti: od 10. do 12. jula,
Rezultati prijemnog ispita: 14. jula, upis primljenih kandidata: od 15. do 18. jula.
SEPTEMBARSKI UPISNI ROK:
Predaja dokumentacije: od 25.08. do 06.09. prijemni ispit: od 09. do 13. septembra, rezultati
prijemnog ispita: 15. septembra, upis primljenih kandidata: od 16. do 20. septembra.
8
9
SADRŽAJ INFORMATORA
1.
TEST OPŠTEG ZNANJA
12
2.
DEPARTMAN ZA RAČUNARSKE NAUKE
40
3.
DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE
56
4.
DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE
74
5.
DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE
94
6.
DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE
144
7.
DEPARTMAN ZA UMJETNOST
180
8.
RJEŠENJA TESTOVA
188
10
11
TEST OPŠTEG ZNANJA
12
TEST OPŠTEG ZNANJA
1. Odakle potiče Ep o Gilgamešu?
a) Mesopotamija;
b) Egipat;
c) Vavilon;
d) Grčka.
2. Cezareve riječi kada je prešao rijeku Rubikon?
a) Alea iacta est (Kocka je bačena);
b) Zar i ti sine Brute;
c) Hrabrima sreća pomaže;
d) Neka se čuje i druga strana.
3. Koji grad je, po biblijskoj legendi, uništen zbog grijehova njegovih stanovnika?
a) Jerusalim;
b) Gomora;
c) Atlantida;
d) Vavilon.
4. Glavni junak djela „Jazavac pred sudom“?
a) Ilija Jurić;
b) David Štrpac;
c) Stanko Ilić;
d) Filip Višnjić.
5. Najviši čin u ratnoj mornarici?
a) Kapetan;
b) Admiral;
c) Pilot;
d) General.
6. Jedina žena koja je boravila na Svetoj Gori je?
a) carica Milica;
b) Majka Tereza;
c) princeza Dajana;
d) carica Jelena.
7. Pjesme kod kojih stihovi počinju posljednjim slovima prethodnog stiha su?
a) akrogrami;
b) soneti;
c) ep;
d) dvanaesterci.
13
8. Rijeka Dunav izvire?
a) u Engleskoj;
b) u Sao Paolu;
c) na Švarcvaldu;
d) na Kilimandžaru.
9. Hipokratovu zakletvu polažu?
a) inženjeri;
b) kosmonauti;
c) ljekari;
d) filozofi.
10. Onaj koji ima dvojaku vrijednost?
a) dvovrijedan;
b) dupli;
c) licemjer;
d) ambivalentan.
11. Plitvička jezera se nalaze u?
a) Hrvatskoj;
b) Sloveniji;
c) Rumuniji;
d) Crnoj Gori.
12. Jedinica za mjerenje jačine električne struje:
a) vat;
b) amper;
c) džul;
d) om.
13. Kalem od namotaja bakarnih žica koji se obrće u magnetnom polju u dinamo mašinama?
a) elektromotor;
b) stator;
c) rotor;
d) anker.
14. Gibraltarski moreuz spaja?
a) Jadransko more i Tihi okean;
b) Sjeverno more i Indijski okean;
c) Sredozemno more i Atlantski okean;
d) Mrtvo more i Crveno more.
15. Simbol medicine je?
a) pacov;
b) slijepi miš;
c) bijeli miš;
d) zmija.
14
16. Prodaja robe po nižim cijenama inostranim kupcima naziva se?
a) kontigent;
b) damping;
c) loše poslovanje;
d) kvota.
17. Kompjuterski program sa pratećom dokumentacijom, dizajniran za zadovoljenje
posebnih korisničkih zahtjeva i namijenjen širokom krugu korisnika je?
a) hardver;
b) Pascal;
c) Need for speed;
d) aplikativni softver.
18. Izbaciti „uljeza”?
a) Bah;
b) Betoven;
c) Berluskoni;
d) Vagner.
19. Najveći most u Evropi je?
a) Vasko de Gama (Portugalija);
b) Golden gate (San Francisko);
c) Brankov most (Beograd);
d) Bosforski most (Istambul).
20. Najveće jezero na svijetu je?
a) Gazivode;
b) Kaspijsko jezero;
c) Palićko jezero;
d) Mičigen jezero.
21. Pitagora je tvorac?
a) teoreme;
b) Ezopove priče;
c) Univerzitetske misli;
d) romana RAT I MIR.
22. „Mjesečevu sonatu“ komponovao je?
a) J.J. Zmaj;
b) P.I. Čajkovski;
c) W.A. Mocart;
d) L.W. Betoven.
15
23. Koja od navedenih ličnosti je nobelovac?
a) Đura Daničić;
b) W. Šekspir;
c) Predrag Marković;
d) Ivo Andrić.
24. Salvador Dali je?
a) glumac;
b) slikar;
c) fizičar;
c) španski premijer.
25. Koagulacija je?
a) razumjevanje;
b) zgrušavanje;
c) ispovjedanje;
d) saradnja.
26. Oboa je?
a) oblast u Rusiji;
b) rijeka;
c) duvački instrument;
d) planina.
27. Naziv „vječni grad” pripada gradu|?
a) Parizu;
b) Rimu;
c) Njujorku;
d) Londonu.
28. Alfred Nobel proslavio se otkrićem?
a) dinamita;
b) žiroskopa;
c) nitroglicerina;
d) baruta.
29. Luciano Pavarotti je bio?
a) pjesnik;
b) japanski car;
c) italijanski slikar;
d) najpoznatiji tenor.
30. Nefertiti je?
a) disko klub;
b) programski jezik;
c) egipatska kraljica;
d) engleska kraljica.
16
31. Mauricijus je?
a) rijeka;
b) država;
c) planina;
d) fotomodel.
32. Manija gonjenja ili megalomanija bez halucinacija je?
a) paranoja;
b) delirijum;
c) umišljanje;
d) iluzija.
33. Jedinica mjere u astronomiji kojom se izražava udaljenost zvijezda i galaksije?
a) paskal;
b) svjetlosna godina;
c) parsek;
d) barel.
34. Njufaundlender?
a) rasa psa;
b) enciklopedija;
c) ostrvo;
d) oblast u Kanadi.
35. Kvarternarni period je?
a) period inkubacije;
b) interval geološkog vremena;
c) životni ciklus preduzeća;
d) pauza od četiri dana u radu.
36. Kada se za narod kaže da živi u dijaspori, to znači da?
a) živi u oskudici;
b) ratuje sa susjedima;
c) živi u blagostanju;
d) je rasut po svijetu.
37. Javorov list je simbol?
a) Argentine;
b) Meksika;
c) Srbije;
d) Kanade.
38. Ptica Feniks je simbol?
a) besmrtnosti;
b) pustošenja;
c) božanske mudrosti;
d) brige za potomstvom.
17
39. Pankreas je?
a) žlijezda;
b) mišić;
c) krvna plazma;
d) vrsta bolesti.
40. Prenošenje znanja sa Boga na ljude je?
a) corpus delikt;
b) kolonada;
c) otkrovenje;
d) radijacija.
41. Svaka hemijska reakcija u kojoj dolazi do razmjene elektrona?
a) analiza;
b) sinteza;
c) oksidoredukcija;
d) osmoza.
42. Orfizam je?
a) muzički pravac;
b) trend u kubizmu;
c) vrsta plesa;
d) stil pisanja.
43. Jedini grad koji se prostire na dva kontineta?
a) Jemen;
b) Chicago;
c) Istambul;
d) Kairo.
44. Input-output analiza je?
a) ekonomska analiza;
b) književna analiza;
c) matematička analiza;
d) sportska analiza.
45. Naum je?
a) predsjedavajući EU;
b) ideolog;
c) jedan od nižebiblijskih proroka;
d) književni kritičar.
46. Podjela pacijenata radi prioriteta?
a) raspodjela;
b) preraspodjela;
c) participacija;
d) trijaža.
18
47. Ukulele je?
a) mala havajska gitara;
b) vulkan;
c) afričko pleme;
d) riječno dno Amazona.
48. Fiziokratizam je?
a) tradicionalna nošnja Grka;
b) historijska epoha;
c) period inkvizicije;
d) filozofska škola.
49. Tekvondo?
a) ritual Japanaca;
b) tradicionalna igra Španije;
c) korejska borilačka vještina;
d) indijska pokrajina.
50. U logici iskaz koji se ne može opovrgnuti bez nedosljednosti je?
a) indukcija;
b) tautologija;
c) ekvivalencija;
d) komutacija.
51. Sistem znakova koji predstavlja slova, brojeve i interpunkcije, a iskazuje se tačkama,
crticama ili praznim slovima je?
a) vukova azbuka;
b) glagoljica;
c) klinasto pismo;
d) morzeova azbuka.
52. Industrijska revolucija je započela u Engleskoj?
a) u VII vijeku;
b) u XVIII vijeku;
c) pr.n.e;
d) u XI vijeku.
53. Grupa ljudi koji čine stanovništvo Arktika su?
a) Bušmani;
b) Hotentoti;
c) Eskimi;
d) Indusi.
19
54. Markiz je?
a) iseljavanje stanovništva;
b) probno snimanje;
c) evropska plemićka titula;
d) dio nervnog sistema.
55. Anis se koristi kao?
a) začin;
b) vještina prodaje;
c) dio garderobe Jevreja;
d) magija.
56. Galijano je aktuelni kreator?
a) Versaćea;
b) Christian Diora;
c) Guccia;
d) Louis Vuitona.
57. Numizmatičar je?
a) čovjek oboljeo od raka;
b) osoba u invalidskim kolicima;
c) sakupljač starog novca;
d) starogrčki bog.
58. Vještačka manipulacija, modifikacija i vještačko prespajanje DNK je?
a) genetski inženjering;
b) geneza;
c) genetika;
d) kloniranje.
59. Osoba koja pušta snimljenu muziku na radiju ili u noćnom klubu je?
a) disk džokej;
b) džokej;
c) muzičar;
d) neumoran čovjek.
60. Naziv za pojas seizmičkih vulkanskih aktivnosti koji okružuju pacifik?
a) vatreni poljubac;
b) vatreno okruženje;
c) vatreni prsten;
d) pacifički prsten.
61. Kolumbo je otkrio Ameriku?
a) tražeći kuću;
b) tražeći pomorski put za Indiju;
c) bježeći od neprijatelja;
d) pišući vijest.
20
62. Pseudonim Branislava Nušića je?
a) Ben Akiba;
b) Dr. Džons;
c) Džejms Kamerun;
d) Mihail Mihajlovič.
63. Svjetski rekorder u skoku s motkom je?
a) Sergej Lavrov;
b) Sergej Bubka;
c) Sergej Trifunović;
d) Anatolij Karpov.
64. Bermudski trougao se nalazi?
a) Veliki (Tihi) okean;
b) Atlantski okean;
c) Indijski okean;
d) Sjeverno ledeno more.
65. Skraćenica za Američku košarkašku ligu je?
a) AKL;
b) DHL;
c) LSD;
d) NBA.
66. Džon Lenon bio je član grupe?
a) Roling Stones;
b) Duran Duran;
c) Beatles;
d) Atomsko sklonište.
67. Američki crtač animiranih filmova i producent zabavnog programa bio je?
a) Volt Dizni;
b) Miki Maus;
c) Jonny Deep;
d) Paja Patak.
68. U Vostoku 1 letio je?
a) Marija Kiri;
b) Wil Smit;
c) Jurij Gagarin;
d) Mihail Nikolajevič.
21
69. DEVIS KUP međunarodno takmničenje?
a) košarci;
b) fudbalu;
c) odbojci;
d) tenisu.
70. Planeta Zemlja ima prirodnih satelita?
a) jedan;
b) dva;
c) tri;
d) sedam.
71. “Zlatna palma” je?
a) filmsko priznanje;
b) pozorišna nagrada;
c) statua u San Remu;
d) biblijski simbol za raj.
72. Treće slovo grčke azbuke?
a) teta;
b) delta;
c) alfa;
d) gama.
73. Forenzička medicina je?
a) sudska medicina;
b) hirurgija;
c) ginekologija;
d) pedijatrija.
74. Franc Ferdinad je ubijen?
a) 1918 u Zagrebu;
b) 1917 u Nišu;
c) 1914 u Sarajevu;
d) 1927 u Podgorici.
75. Sigmund Frojd je?
a) pedagog;
b) andragog;
c) psiholog;
d) historičar umjetnosti.
76. Čime se hrani svilena buba?
a) larvama mrava;
b) dudovim lišćem;
c) smolom;
d) lišajevima.
22
77. Kada se kaže da je neka biljna vrsta autohtona, to znači da je ona?
a) istrijebljena;
b) dragocjena;
c) samonikla;
d) dobro rodila.
78. Muslimanski narod koji živi u raznim krajevima zapadne Afrike su?
a) seldžuci;
b) fulani;
c) suniti;
d) beduini.
79. U kom gradu se nalazi Zabranjeni grad?
a) u Kairu;
b) u Pekingu;
c) u Teherenu;
d) u Nju Delhiju.
80. Ako kažemo za nekog da je fundamentalista on je?
a) vrijedan radnik;
b) samouki zanatlija;
c) patrijarhalno vaspitan;
d) konzervativni vjernik.
81. Najpotpunija i najsavršenija postojeća zbirka vavilonskih zakona je?
a) Dušanov zakonik;
b) Vavilonski zakonik;
c) Hamurabijev zakonik;
d) Vavilonska knjižica.
82. Najstarija visokoobrazovna institucija u SAD?
a) Kolumbija Univerzitet;
b) Jejl;
c) Harvard;
d) Sorbona.
83. Harfa je?
a) muzički instrument;
b) duvački instrument;
c) saobraćajni znak;
d) automobil.
84. WWW je skraćenica za?
a) World World World;
b) World Web Wide;
c) vremenske prognoze;
d) programski jezik.
23
85. Francuski kralj Šarl III u narodu je bio poznat kao?
a) Šarl blistavi um;
b) Šarl glupi;
c) Šarl zavodnik;
d) Šarl mudri.
86. Koje od navedenih pjesama nije napisao Aleksa Šantić?
a) O klasje moje;
b) Emina;
c) Tamnica;
d) Veče na školju.
87. Ko među navedenima nije bio vojskovođa?
a) Hanibal;
b) Vergilije;
c) Atila;
d) Julije Cezar.
88. Džordžijanski stil je stil u?
a) lijepom pisanju;
b) historiji;
c) filozofiji;
d) arhitekturi.
89. Šta ne predstavlja par suprotnosti?
a) jednostavan-kompleksan;
b) duhovno-svetovno;
c) neskladan-disharmoničan;
d) konkavan-konveksan.
90. Čukur česma se nalazi u?
a) Šapcu;
b) Beogradu;
c) Nišu;
d) Pančevu.
91. Černobiljska katastrofa je?
a) nesreća u nuklearnoj elektrani;
b) nesreća u termoelektrani;
c) nesreća u hidroelektrani;
d) nesreća u rudniku.
92. Kompozitor koji je komponovao muziku za balet “Uspavana ljepotica”?
a) W.A. Mocart;
b) L.W. Betoven;
c) P.I. Čajkovski:
d) S.W. Rahmanjinov.
24
93. Koja od navedenih biljaka ne pripada rodu citrus?
a) limun;
b) narandža;
c) grejpfrut;
d) kivi.
94. Autor bestselera “Da Vinčijev kod” je?
a) Den Braun;
b) Paolo Koeljo;
c) Marfi Patrik;
d) Semjuel Beket.
95. Sterijina nagrada se uručuje za?
a) najbolje napisan esej;
b) najbolju sporednu ulogu;
c) najbolji kostim;
d) najbolju pozorišnu predstavu.
96. Fiktivna sila, karakteristična za kružno kretanje je?
a) centrifugalna sila;
b) centripetalna sila;
c) električna sila;
d) sila gravitacije.
97. Centralno autonomna obaveštajna služba SAD-a je?
a) BIA;
b) CIA;
c) FIA;
d) AFI.
98. “Mesnevija” je čuveno djelo?
a) Dželaludina al-Rumija;
b) Salmana Rušdija;
c) Muhameda El-Gazalija;
d) Muhameda Alija.
99. Najbrži pas na svijetu je?
a) Hrt;
b) Haski;
c) Labrador;
d) Ovčar.
100. Albanski vođa i prvi komunistički predsjednik bio je?
a) Enver Hodža;
b) Hašim Tači;
c) Agim Čeku;
d) Ibrahim Rugova.
25
101. Metod bilježenja ili reprodukovanja trodimenzionalne slike ili holograma?
a) 3D fotografija;
b) hologramija;
c) holografija;
d) kopiranje.
102. Zabrana dodirivanja, izricanja ili činjenja nečeg iz
straha od neposredne kazne natprirodne sile je?
a) tabu;
b) strah;
c) bogobojaznost;
d) strahopoštovanje.
103. Ljuba Tadić je bio?
a) glumac;
b) pijanista;
c) premijer Srbije;
d) režiser.
104. Dramu „Hamlet“ napisao je?
a) Tenesi Vilijams;
b) Judžin O`Nil;
c) Vilijam Šekspir;
d) Branislav Nušić.
105. Tokom evolucije, najbliži preci ptica bili su?
a) papkari;
b) gmizavci;
c) kljunari;
d) zglavkari.
106. Takla Makan pustinja se nalazi u?
a) Aziji;
b) Africi;
c) Južnoj Americi;
d) Australiji.
107. Tamoksifen ili Nolvadeks je?
a) sintetička droga;
b) sintetički materijal;
c) sintetički hormon;
108. TANJUG je novinska agencija osnovana?
a) 5. novembra 1943;
b) 12. februara 1972;
c) 27. marta 1982;
d) 17. novembara 1930.
26
109. Brzina otkucaja srca preko 100 do 240 u minuti je?
a) aritmija;
b) strah;
c) uzbuđenje;
d) tahikardija.
110. Scensko izvođenje sastavljeno od burlesknih skečeva, skaradnog humora, horskog
pjevanja i solo pjevanja je?
a) burleskni šou;
b) kabare;
c) mjuzikl;
d) opera.
111. Bulonjska šuma (park) nalazi se u?
a) Beču;
b) Detroitu;
c) Parizu;
d) Ohaju.
112. B-ćelije i T-ćelije su vrste?
a) limfocita;
b) trombocita;
c) leukocita;
d) eritrocita.
113. Pozorišni kvart u New Yorku je?
a) Piaca di Spana;
b) Via del Corso;
c) Picadili Sqver;
d) Brodvej.
114. British-American tobacco je?
a) duvanska industrija;
b) avio industrija;
c) industrija automobila;
d) elektronska industrija.
115. Sjedište NATO-a je u?
a) Londonu;
b) Briselu;
c) Budimpešti;
d) Liverpulu.
116. Matadori su?
a) koljači;
b) vatrogasci;
c) krojači;
d) ništa od navedenog.
27
117. Boljšoj teatar nalazi se u?
a) Moskvi;
b) Sant Peterburgu;
c) Lenjingradu;
d) Kijevu.
118. „Hvalisavac’’ je jedini roman simboliste?
a) Stefana Malarmea;
b) R.M. Rilkea;
c) Oskara Deviča;
d) Šarl Bodlera.
119. Mješavina hidrokarbonata, koja se dobija od nafte i crne ili tamno smeđe boje, zove se?
a) bitumen;
b) cement;
c) malter;
d) najlon.
120. Postupak u kome se ćelije ili tkivo uzimaju od pacijenta i ispituju naziva se?
a) analiza;
b) sinteza;
c) biopsija;
d) pregled.
121. Binarni kod se uglavnom koristi kod?
a) raketa;
b) telefona;
c) digitalnih kompjutera;
d) zvučnika.
122. Stil njemačke i austrijske umjetnosti u izradi namještaja i ukrasa, koji se razvio
između 1815-1848, zove se?
a) barokni stil;
b) jonski stil;
c) postmoderni stil;
d) bidermajer stil.
123. Big Ben je dizajnirao?
a) Grof Jonson;
b) Ser Edmund Beket;
c) Lord David;
d) Ser Nikol Anton.
124. Bernardo Bertoluči je priznati italijanski?
a) režiser;
b) pjevač;
c) kritičar;
d) pijanista.
28
125. Prvo sasvim slobodno internacionalno tržište (Belgije, Luksemburga i Holandije)
koje je doprinijelo razvoju Evropske ekonomske zajednice je?
a) NAFTA;
b) MIGA;
c) Beneluks;
d) WTO.
126. Pustinjski nomadi na Bliskom istoku koji govore arapski jezik su?
a) beduini;
b) Libanci;
c) melezi;
d) bantu crnci.
127. Jedina očuvana džamija na teritoriji Beograda je?
a) Aja Sofija;
b) Bajrakli džamija;
c) Sultan Selimova džamija;
d) Begova džamija.
128. Osnivač moderne Turske je?
a) Sulejman Demirel;
b) Sultan Fatih;
c) Mustafa Sandal;
d) Mustafa Kemal Ataturk.
129. Jedan od dva trenutka u godini kada se sunce nađe tačno iznad ekvatora i kada
su dan i noć jednako dugi na cijeloj zemlji je?
a) ravnodnevica;
b) meridijan;
c) ekvincij;
d) uporednik.
130. Južnoamerička riba koja je u stanju da izazove električni udar dovoljno jak da
ošamuti čovjeka je?
a) električna jegulja;
b) električna pastrmka;
c) električna ajkula;
d) električna meduza.
131. Zapis na grobu u stihu ili prozi je?
a) oproštajni stih;
b) onomatopeja;
c) tužbalica;
d) epitaf.
29
132. Najviši aktivni vulkan u Evropi je?
a) Etna;
b) Vezuv;
c) Dunav,
d) Po.
133. Međunarodni sud pravde se nalazi u?
a) Londonu;
b) Briselu;
c) Hagu;
d) Ženevi.
134. Simbol urezan na komadu srebra ili zlata kao potvrda da zadovoljava utvrđene
standarde čistote je?
a) zaštitni znak;
b) žig;
c) čistnik.
135. Oštar porast u aerodinamičnom povlačenju koji se javlja kada se letjelica približi
blizini zvuka je?
a) zvučna brzina;
b) zvučnik;
c) zvučni signal;
d) zvučna barijera.
136. U kom sportu je pobjednik onaj ko sa najmanje udaraca/pokušaja dođe do kraja igre?
a) tenis;
b) boks;
c) golf;
d) streličarstvo.
137. Zlatna bula je (1356) ustav za Sveto rimsko carstvo koje je obznanio?
a) Karlo IV;
b) Napoleon;
c) Luj XVI;
d) Karlo IV.
138. U islamu “iblis’’, u hrišćanstvu “satana’’ - to su sinonimi za?
a) dobročinstvo;
b) proroka;
c) apostola;
d) đavola.
139. Prvi car Rusije poznat je pod imenom?
a) Ivan Grozni;
b) Roman Abramovič;
c) Ivan Vasiljevič;
d) L.N.Tolstoj.
30
140. Hadis je?
a) priča;
b) prenošenje rečenog;
c) dijalog.
141. Grad Piza se nalazi na rijeci?
a) Nevi;
b) Po;
c) Arno;
d) Dunav.
142. Rana forma romana, najčešće pisana u prvom licu u kojem se pokazuju
dogodovštine nekog vagabunda ili avanturiste je?
a) pikarski roman;
b) romančić;
c) rani roman.
143. Izražavanje riječi i ideja kroz crteže je?
a) crtanje;
b) skiciranje;
c) dizajniranje;
d) piktografija.
144. Obred u hrišćanstvu koji se koristi za istjerivanje demona je?
a) egzorcizam;
b) istjerivanje anđela;
c) krštenje;
d) osvještavanje.
145. Jezik vrlo ograničenog rječnika i pojednostavljene gramatike je?
a) jezik znakova;
b) pidžin;
c) ograničeni jezik.
146. Eros i Amor su jedan drugome?
a) kontrast;
b) unikat;
c) pandan;
d) idol.
147. Stanovište u politici po kojem moć u demokratskim društvima treba da bude
podijeljena na različite ideološke i ekonomske interesne grupe i ne smije da bude u rukama
vladajuće elite je?
a) demokratija;
b) autokratija;
c) samovolja;
d) pluralizam.
31
148. Dijapazon je?
a) antički bog igre;
b) opseg;
c) geometrijsko tijelo;
d) preteča foto-aparata.
149. Prenosivo svetilište koje je napravio Mojsije u jevrejskoj historiji zove se?
a) tabernakul;
b) crkva;
c) katedrala.
150. Savezna teritorija Pondišeri se nalazi u?
a) Pakistanu;
b) Azerbejdžanu;
c) Indiji.
151. Španski nacionalni muzej likovnih umjetnosti zove se?
a) Prado;
b) Muzej umjetnosti;
c) Pikaso.
152. Najprestižnije svjetsko priznanje u oblasti arhitekture je?
a) nagrada za najboljeg;
b) Prickerova nagrada;
c) najbolji arhitekta;
d) Nobelova nagrada.
153. Padanje radioaktivnih supstancija iz atmosfere na zemlju zove se?
a) radioaktivna padavina;
b) padavina supstanci;
c) brza padavina;
d) kiša mandarina.
154. Raža je jedna od 300 vrsta kakve morske ribe?
a) spljoštene;
b) pastrmke;
c) beskičmene;
d) hrskavičave.
155. Prva mašina sa više vretena za ispredanje vune ili pamuka je?
a) parna mašina;
b) razboj;
c) vreteno.
32
156. Resavska škola je poznata i kao?
a) Raška škola;
b) škola lijepih umjetnosti;
c) prepisivačka škola;
d) brzo školovanje.
157. Restauracija je?
a) razdvajanje;
b) obnavljanje;
c) pronalaženje.
158. Opadajući trend u poslovnom ciklusu je?
a) regresija;
b) progresija;
c) linearni niz;
d) recesija.
159. U jeziku, gramatička kategorija koja suprotstavlja razlike polova je?
a) rod;
b) broj;
c) padež.
160. Protagonist je?
a) glavna ličnost;
b) nosač;
c) nametljivac.
161. Dragi kamen sastavljen od prozirnog crvenog korunda je?
a) safir;
b) rubin;
c) smaragd.
162. Vrijeme koje protekne od trenutka kada se neko zarazi do pojave prvih simptoma
bolesti se naziva?
a) relaksacija;
b) inkubacija;
c) stagnacija;
d) stabilizacija.
33
163. Uređaj sa glavom u sredini iz koje se pružaju sječiva postavljena tako da svaka
formira dio jedne spiralne površine, da bi se obezbijedio potisak na brod ili avion je?
a) krilo;
b) jarbol;
c) propeler;
d) sidro.
164. Šta je “bijela kuga”?
a) osiromašenje građana;
b) smanjenje nataliteta;
c) sve češća pojava trovanja;
165. Rols-Rojs PLC je britanski proizvođač?
a) slatkiša;
b) odjeće;
d) luksuznih automobila.
166. Grčko ostrvo Rodos se nalazi u?
a) Egejskom moru;
b) Sredozemnom moru;
c) Crvenom moru;
d) Crnom moru.
167. Rogač je?
a) životinja štetočina;
b) mahunasta zimzelena biljka;
c) cvijet;
d) vrsta papagaja.
168. Rioan, japanski budistički hram na Kjotou poznat je po?
a) cvjetnim vrtovima;
b) arhitekturi;
c) svojoj bašti za apstraktnu meditaciju.
169. Riman Georg Fridrih Bernard je poznati?
a) njemački matematičar;
b) njemački pisac;
c) borac za ljudska prava;
d) šansonjer.
170. Vještina efektnog pismenog i usmenog izražavanja je?
a) komunikativnost;
b) manipulacija;
c) retorika;
d) deskripcija.
34
171. RAF je?
a) britanski aerodrom;
b) britansko kraljevsko vazduhoplovstvo;
c) naziv kraljevskih letjelica;
d) britanska spasilačka garda.
172. Homogena mješavina (u hemiji) dvije ili više supstanci u relativnim odnosima koji
mogu neprestano varirati je?
a) jedinjenje;
b) homogena masa;
c) rastvor.
173. Upotreba vještačkog izvora svjetlosti za osvjetljenje je?
a) osvjetljenje;
b) rasvjeta.
174. Rajska ptica je?
a) vrsta ptice;
b) vrsta životinje;
c) ukrasna biljka;
d) reptil.
175. Legendarni engleski odmetnik, junak balada koje
datiraju još iz XVI vijeka je?
a) Robin Hud;
b) Herkul;
c) Ričard lavlje srce.
176. Najviša planina u Šumadiji je?
a) Šar planina;
b) Rogozna;
c) Kopaonik;
d) Rudnik.
177. Odluka VRHOVNOG SUDA SAD koja je ustanovila pravo žene na abortus bez
neprimjenjenog uplitanja vlasti je donijeta?
a) 1903 god;
b) 1973 god;
c) 1894 god;
d) 1979 god.
178. Metropola sa više od 130 stećaka iz XV-XVI vijeka koja se nalazila na teritoriji
današnje Hercegovine je?
a) Radimlja;
b) Radilj;
c) Varoš.
35
179. Kvantitativna mjera kiselosti ili bazičnosti nekog
rastvora je?
a) kisela mjera;
b) kiselina;
c) pH vrijednost.
180. Koje od navedenih država su na obalama istog okeana?
a) Južna Koreja i Indija;
b) Brazil i Francuska;
c) Brazil i Peru;
d) Indija i Maroko.
181. Vrsta puževa koji imaju spljoštenu školjku zovu se?
a) priljepak;
b) golać;
c) sluzavi puž.
182. Procedura kojom se u okviru jedne stranke biraju kandidati za izbore na javne
funkcije je?
a) izborni sistem;
b) preliminarni izborni sistem;
c) odabir;
d) protekcija.
183. Kada za nekoga kažemo da je eks- šampion u boksu, to znači da je on?
a) neporažen napustio ring;
b) postao šampion bez borbe;
c) počasni šampion;
d) bivši šampion.
184. Lice bez državljanstva naziva se?
a) apatrid;
b) emigrant;
c) getoista;
d) kosmopolit.
185. Uzdržavanje od hrane obično iz etičkih ili religioznih razloga je?
a) gladovanje;
b) post;
c) meditacija.
186. Venecijanski trgovac i putnik koji je došao do Azije u XIII vijeku bio je?
a) Amerigo Vespuči;
b) K. Kolumbo;
c) Marko Polo.
36
187. Skraćenica za polivinil-hlorid je?
a) PVC;
b) PDV;
c) ACTS;
d) FIFA.
188. Zapisi plesnih pokreta zovu se?
a) plesni zapisi;
b) ples;
c) plesna kompozicija;
d) plesna notacija.
189. Pripadnik osnovne eksploatisane klase u feudalnom društvu je?
a) proizvođač;
b) ratni zarobljenik;
c) kmet;
d) begunac.
190. Pizza je hrana kog porijekla?
a) američkog;
b) rimskog;
c) francuskog;
d) napolitanskog.
191.Vavilonska ljubavna priča koju Ovidije prenosi u svojim “Metarmofozama” je?
a) Romeo i Julija;
b) Piram i Tizba;
c) Kreont i Antigona;
d) Omer i Merima.
192. Pomoću busole možemo odrediti?
a) jačinu vetra;
b) vazdušni pritisak;
c) pravac kretanja;
d) brzinu hoda.
193. Skorbut je?
a) nedostatak vitamina D;
b) hipervitaminoza;
c) nedostatak vitamina C;
d) prezasićenost organizma.
194. Koji nekadašnji grad se prostirao na Kalemegdanu?
a) Singidunum;
b) Ras;
c) Carigrad.
37
195. Naziv za svaku od različitih klasa polimera koji se proizvode kao fluidi, smole ili
slastomeri je?
a) bitumen;
b) silikon;
c) plastika;
d) guma.
196. Seriografija je tehnika?
a) prepisivanja;
b) pravljenja serija;
c) čuvanja autentičnosti;
d) umnožavanja.
197. Hemijski naziv običnog šećera je?
a) glukoza;
b) polisaharid;
c) saharoza;
d) disaharid.
198. Seizmički talas je?
a) talas mora;
b) vibracija izazvana zemljotresom;
c) strujanje vode.
199. Sertifikat je?
a) potvrda;
b) zajam;
c) molba;
d) tužba.
200. Mitološko biće sa tijelom lava i ljudskom glavom je?
a) sirena;
b) privid;
c) kiklop;
d) sfinga.
38
39
DEPARTMAN
ZA RAČUNARSKE NAUKE
40
DEPARTMAN ZA RAČUNARSKE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: INFORMATIKA
Studiјski prоgrаm Infоrmаtikа prеdstаvlја оsnоvnе аkаdеmskе studiје iz оblаsti
rаčunаrskih nаukа nа Univеrzitеtu u Nоvоm Pаzаru. Тrајаnjе studiја је 8 sеmеstаrа, оdnоsnо
4 škоlskе gоdinе. Zа zаvršеtаk studiја nа оvоm nivоu pоtrеbnо је оstvаriti 240 ЕSPB čime
sе stičе stručni nаziv diplomirani infоrmаtičаr.
Nаstаvа sе izvоdi uz primjеnu sаvrеmеnih vizuеlnih srеdstаvа а vjеžbе su pо pоtrеbi
prеdmеtа pоdržаnе kоrišćеnjеm rаčunаrа. Nаstаvа је pоtpunо intеrаktivnа, izvоdi sе
nајsаvrеmеniјim mеtоdаmа u sаvrеmеnо оprеmlјеnim rаčunаrskim kabinetima. Vjеžbе sе
izvоdе u mаlim grupаmа, аkcеnаt је nа prаktičnоm rаdu i оvlаdаvаnju vеštinаmа pоtrеbnim
zа prојеktоvаnjе i аnаlizu, rаzvој i uprаvlјаnjе kоmpоnеntаmа pоslоvnih prоcеsа kао i
pоslоvnim prоcеsimа i sistеmimа u cjеlini. Pоsеbnа pаžnjа sе pоklаnjа sticаnju spоsоbnоsti
kritičkе primjеnе stеčеnih znаnjа u primjеni аlаtа, mеtоdа i tеhnikа u prојеktоvаnju mrеžа,
infоrmаciоnih sistеmа i izrаdi rаzličitih vrstа аplikаtivnоg sоftvеrа.
Krоz nаstаvni prоcеs studеnti stiču i kоmpеtеnciје zа rаzumijеvаnjе оsnоvnih kоncеpаtа
u оblаsti infоrmаtikе i IKТ, spоsоbnоst prikuplјаnjа, аnаlizе i оbјаšnjеnjа rеlеvаntnih
infоrmаciја, spоsоbnоst rаzmjеnе infоrmаciја, idеја, prоblеmа i rjеšеnjа u prоcеsu
kоmunicirаnjа i spоsоbnоsti primjеnе znаnjа i vеštinа u rjеšаvаnju kоnkrеtnih pоslоvnih
prоblеmа. Pо rаspоrеdu prеdmеtа izučаvајu sе аkаdеmskо-оpštеоbrаzоvаni prеdmеti kојi
оbеzbjеđuјu znаnjа iz Sоciоlоgiје, Pedagogije, Psihologije, Еnglеskоg јеzikа, Marketinga i
Меnаdžmеnta. Krоz čеtiri gоdinе rаspоrеđеni su tеоriјskо-mеtоdоlоški, nаučnо-stručni i
stručnо-аplikаtivni prеdmеti kао i stručnа prаksа u toku prve tri godine. Nakon ispunjеnih
оbаvеzа i svih pоlоžеnih ispitа studеnti brаnе zаvršni rаd.
Svrhа studiјskоg prоgrаmа оsnоvnih аkаdеmskih studiја Infоrmаtikа је sticаnjе znаnjа iz
rаzličitih nаučnih i stručnih mаtеmаtičkо-infоrmаtičkih оblаsti nеоphоdnih zа rаzumijеvаnjе
i оvlаdаvаnjе slоžеnim prоcеsimа sаvrеmеnih infоrmаciоnih tеhnоlоgiја. Studiјski prоgrаm
оbеzbjеđuје kоmpеtеnciје kоје su društvеnо оprаvdаnо kоrisnе. Pо sаvlаdаnоm studiјskоm
prоgrаmu studеnt је оspоsоblјеn dа аlgоritаmski rijеšаvа prаktičnе prоblеmе i dа ih rеаlizuје
u izаbrаnоm prоgrаmskоm јеziku. Studеntimа kојi izаbеru izbоrnе prеdmеtе iz grupе
prеdmеtа оriјеntisаnih kа nаstаvi infоrmаtikе pruža se mоgućnоst dа rаdе i kао nаstаvnici
infоrmаtikе u škоlаmа. Svrhа оvоg studiјskоg prоgrаmа је i dа pruži оdgоvаrајuću pоdlоgu
dаlјеm usаvršаvаnju i оbrаzоvаnju iz оblаsti rаčunаrskih nаukа, prijе svеgа u оkviru master
аkаdеmskih studiја оvоg оbrаzоvnоg prоfilа (za sticanje zvanja master informatičar).
Cilјеvi ovog studiјskоg prоgrаmа su rаzvој krеаtivnih spоsоbnоsti i оvlаdаvаnjе
аkаdеmskim i prаktičnim vjеštinаmа i mеtоdаmа zа pоstizаnjе stručnе kоmpеtеntnоsti u
оblаsti infоrmаciоnih tеhnоlоgiја. Pоsеbnа pаžnjа sе pоsvjеćuје sticаnju znаnjа i vjеštinа iz
оblаsti prоgrаmskih јеzikа, rаčunаrskе grаfikе i rаzvоја wеb аplikаciја, infоrmаciоnih
sistеmа, bаzа pоdаtаkа i rаčunаrskih mrеžа. Cilјеvе studiјskоg prоgrаmа mоžеmо rаzvrstаti
krоz sticаnjе sljеdеćih znаnjа i vjеštinа:
 Studеnt stičе bаzičnа znаnjа sаvlаdаvајući prоgrаmskе sаdržаје iz оblаsti
rаčunаrstvа i infоrmаtikе zајеdnо sа znаnjimа iz mаtеmаtikе, vjеrоvаtnоćе i
stаtistikе, strukturе pоdаtаkа i аlgоritаmа i оsnоvа rаčunаrskе tеhnikе.
41

Prаktičnа znаnjа stičе sаvlаdаvаnjеm prоgrаmskih sаdržаја iz računarske tehnike i
аrhitеkturе rаčunаrа, prоgrаmskih јеzikа, оpеrаtivnih sistеmа, bаzа pоdаtаkа,
infоrmаciоnih sistеmа, rаčunаrskе grаfikе, kompjuterskog dizajna, intеrnеt
prоgrаmirаnjа, rаčunаrskih mrеžа itd.
Studеnt stičе spоsоbnоst prаvilnоg izbоrа i kоrišćеnjа infоrmаtičkih аlаtа i tеhnikа zа
аnаlizu pоslоvаnjа, primjеnu nоvih infоrmаtičkih rjеšеnjа uz mоgućnоst kоrišćеnjа intеrnеt
tеhnоlоgiја. Studеnti kојi zаvršе ovaj studiјski prоgrаm su kоmpеtеnti dа rjеšаvајu prоblеmе
iz prаksе i dа оbаvlјајu sljеdеćе pоslоvе: rukоvоdilаc rаčunskоg cеntrа (IT sеktоrа, službе i
sl.), sistеm аnаlitičаr (prојеktаnt IS), prојеktаnt i аdministrаtоr bаzа pоdаtаkа, аdministrаtоr
rаčunаrskih mrеžа, mеnаdžеr zа IТ bеzbjеdnоst, prоgrаmеr – rаzvој аplikаtivnоg sоftvеrа,
rukоvоdilac IТ prојеktа, аnаlizа i rеinžеnjеringа pоslоvnih prоcеsа, Web dizајn, rаzvој i
implеmеntаciја zаštitе u sаvrеmеnim rаčunаrskim sistеmimа, profesor informatike u
osnovnim i srednjim školama i еdukаciја kаdrоvа u dоmеnu infоrmаciоnih tеhnоlоgiја.
STUDIJSKI PROGRAM – INFORMATIKA (osnovne akademske studije – 240 ESPB)
Zvanje: Diplomirani Informatičar
RBr.
ŠIFRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
IОА01
IОА02
IОА03
IОА04
IОА05
IОА06
IОА07
IОА08
IОА09
IB1
IОА12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
IОА13
IОА14
IОА15
IОА16
IB2
IОА19
IОА20
IОА21
IОА22
IB3
IОА24
PREDMET
PRVA GODINA
Istоriја rаzvоја mаtеmаtikе i infоrmаtikе
Маtеmаtikа 1
Еnglеski јеzik 1
Uvоd u оpštu infоrmаtiku
Strukturе pоdаtаkа i аlgоritmi
Маtеmаtikа 2
Оsnоvi rаčunаrskе tеhnikе
Uvоd u prоgrаmirаnjе
Еnglеski јеzik 2
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1
Stručnа prаksа 2
DRUGA GODINA
Diskrеtnа mаtеmаtikа
Bаzе pоdаtаkа
Аrhitеkturа rаčunаrа
Еnglеski јеzik 3
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
Оbјеktnо оriјеntisаnо prоgrаmirаnjе 1
Uvоd u infоrmаciоnе sistеmе
Оpеrаtivni sistеmi
Еnglеski јеzik 4
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
Stručnа prаksа 2
42
SEM
P
V
ESPB
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3
0
2
4
3
3
4
0
0
5
7
4
6
8
6
6
6
4
6
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
0
2
3
2
3
0
2
6
7
7
4
6
7
5
6
4
6
2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
IОА25
IОА26
IОА27
IОА28
IB4
IОА31
IОА32
IОА33
IОА34
IB5
IОА37
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
IОА38
IОА39
IОА40
IB6
IB7
IОА45
IОА46
IОА47
IB8
IОА50
TREĆA GODINA
Оbјеktnо оriјеntisаnо prоgrаmirаnjе 2
Rаčunаrskе mrеžе
Intеrnеt prоgrаmirаnjе
Pоslоvni infоrmаciоni sistеmi
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4
Vеb dizајn
Rаčunаrskа grаfikа i gеоmеtriја
Stаtistikа
Infоrmаciоni sistеmi u zdrаvstvu i оbrаzоvаnju
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5
Stručnа prаksа 3
ČETVRTA GODINA
Intеrаkciја čоvеk rаčunаr
Еlеktrоnskа nаstаvа i učеnjе
Еlеktrоnskо pоslоvаnjе
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7
Мultimеdiјаlni sistеmi
Primеnе IKT
Меtоdikа nаstаvе infоrmаtikе
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8
ZАVRŠNI RАD
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
2
6
5
6
7
6
6
5
7
4
6
2
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
6
6
6
6
6
7
7
5
6
SEM
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
P
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
IZBORNI PREDMETI:
IZBORNI BLOK
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8
PREDMET
Sоciоlоgiја
Еtikа i еstеtikа
Оsnоvi mаrkеtingа
Оpštа pеdаgоgiја
Оsnоvi mеnаdžmеntа
Оpštа psihоlоgiја
Pоslоvni еnglеski јеzik
Uvоd u pеdаgоšku psihоlоgiјu
Меnаdžmеnt kvаlitеtа
Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi
Аutоrsko prаvo
Меtоdikа vаspitnо-оbrzоvnоg rаdа
Kоmpјutеrski dizајn
Kvаntitаtivnе mеtоdе
Inkluzivno obrazovanje
Аkаdеmskо pisаnjе
43
V
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ESPB
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA
STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA
1.
Naziv prvog elektronskog digitalnog računara je:
a) ABAKUS;
b) ENIAC;
c) NOKIA.
2.
Računari prve generacije bili su zasnovani na:
a) tranzistorima;
b) korišćenju vakuumskih cijevi;
c) primjeni čipova.
3.
Adresna magistrala je:
a) uređaj za dekodiranje adresa;
b) magistrala kojom putuju adrese od procesora do uređaja;
c) uređaj za adresiranje magistrala.
4.
Koji je od navedenih elementarni programski jezik;
a) WORD;
b) EXCEL;
c) BASIC.
5.
Skup instrukcija za računar, napisan da bi se izvršila neka obrada je:
a) program;
b) hardver;
c) CD-ROM.
6.
Hardver je:
1) isto što i softver;
2) tehnička komponenta računarskog sistema;
3) operativni sistem.
7.
Softver je:
1) programska komponenta računarskog sistema;
2) isto što i hardver;
3) tvrdi disk.
8.
Dopunite rečenicu: Riječ " bit" se koristi kao skraćenica za ___i___ , a niz bitova se naziva ________.
44
9.
Sa osam bitova moguće je ostvariti:
a) 312 binarnih zapisa;
b) 156 binarnih zapisa;
c) 256 binarnih zapisa.
10. Jedan od najčešće korišćenih standarda binarnog kodiranja naziva se:
a) BOSCH kod;
b) ASCII kod;
c) EURO kod.
11. Aplikativni programi su:
a) programi za obradu podataka korisnika;
b) programi koji služe samo za obradu slika;
c) programi koji služe samo za obradu teksta.
12. Koji od navedenih djelova računarskog sistema ne spada u izlazne uređaje:
a) disketa;
b) štampač;
c) monitor.
13. Da li računar ima mogućnosti razmišljanja:
a) DA
b) NE
14. RAM memorija je memorija koja omogućava:
a) samo čitanje sadržaja;
b) samo upisivanje sadržaja;
c) čitanje i upisivanje sadržaja.
15. Da li se sadržaj RAM memorije po isključenju računara briše.
a) NE;
b) DA.
16. ROM memorija omogućava:
a) samo čitanje sadržaja;
b) samo upisivanje sadržaja;
c) čitanje i upisivanje sadržaja.
17. Memorijski čip na računaru koji se napaja pomoću baterije i koji skladišti informacije za pokretanje
sistema je _____________ .
18. Multimedija podrazumeva:
a) kombinaciju teksta, slike, zvuka, videa i animacije;
b) samo kombinaciju zvuka i slike;
c) samo kombinaciju videa i zvuka.
45
19.
Najpoznatiji program za izradu multimedijalnih prezentacija je:
a) Microsoft Word;
b) Macromedia Flash;
c) Microsoft PowerPoint.
20. Piksel je termin vezan za:
a) rezoluciju ekrana;
b) dirku na tastaturi;
c) ikonu.
21. Sve informacije u računaru su predstavljene kao niz:
a) bitova;
b) slova abecede;
c) dekadnih cifara.
22. Mala elektronska komponenta izgrađena u integrisanoj tehnologiji, sa više hiljada elektronskih kola i
sa po nekoliko miliona tranzistora, poznata je pod nazivom:
a) čip;
b) procesor;
c) CMOS.
23. Skener je:
a) ulazni uređaj;
b) izlazni uređaj;
c) ulazno-izlazni.
24. Najpoznatiji program za obradu teksta je __________________.
25. Za
a)
b)
c)
aktiviranje numeričkog dijela tastature služi taster:
CAPS LOCK;
SCROLL LOCK;
NUM LOCK.
26. Da li na tastaturi postoji numeričko-alfabetski deo:
a) DA;
b) NE.
27. Da li u računarskom softveru postoji pojam virus:
a) DA;
b) NE.
28. Program za obradu crteža je:
a) WORD;
b) COREL DRAW;
c) PASCAL.
46
29. Navedite dva objektno orjentisana programska jezik aprogramska jezika: ___________________ .
30. Da li računar zna da razlikuje cijele, realne, negativne i pozitivne brojeve?
a) DA;
b) NE.
31. Najpoznatiji grafički operativni sistem za PC računare je:
a) DOS;
b) C++;
c) WINDOWS.
32. Radna površina Windows-a naziva se:
a) Taskbar;
b) Desktop;
c) Recycle Bin.
33. Strelicu u donjem lijevom uglu imaju:
a) ikone foldera;
b) programske ikone;
c) shortcut ikone (prečice).
34. Računar sa operativnim sitemom Windows gasimo na sljedeći način:
start – control panel - fonts
a) DA;
b) NE.
35. Operativni sistem je:
a) Aplikativni program;
b) Microsoft Office,
c) Kolekcija sistemskih programa koji podržavaju rad svih uređaja u računaru.
36. Programi izgrađeni za potrebe podrške rada uređaja računarskog sistema i manipulaciju sa podacima u
sistemu, jednim imenom se nazivaju:
a) editori;
b) sistemski programi;
c) instalacioni programi.
37. Objasnite dejstvo slijedećih komandi u operativnom sistemu Windows:
a) OK_____________________;
b) Cancel __________________;
c) Help ____________________.
47
38. Folder (direktorijum) je naziv za:
a) ime fajla;
b) ime diska;
c) mjesto gde se čuvaju fajlovi i podfolderi.
39. Šta je od navedenog operativni sistem:
a) Word;
b) Mac OS;
c) Paint.
40. Šta je kompjuterski crv?
a) svaki kratak program;
b) jedan od najopasnijih virusa;
c) sitan elektronski uređaj.
41. Za kreiranje novog foldera koristi se:
a) New Folder,
b) Rename;
c) Delete.
42. Deo Web stranice koji sadrži oglas ili reklamu ili ima link ka Web sajtu oglašivača, naziva se:
a) Baner;
b) Browser;
c) Home page.
43. Start meni se nalazi u:
a) Scroll Bar - liniji;
b) Task Bar-liniji;
c) Toolbaru.
44. Šta sadrži meni Control Panel - a:
a) programe za podešavanje parametara sistema;
b) igrice;
c) dokumenta.
45. Da li je Windows multiprogramski operativni sistem:
a) NE;
b) DA.
46. Tasterom CAPS LOCK aktiviraju se:
a) sva velika slova;
b) naizmjenično velika i mala slova;
c) kosa slova.
48
47. Linija alatki naziva se toolbar:
a) DA;
b) NE.
48. Program za navigaciju i pristup informacijama na internetu je:
a) HTML;
b) Google;
c) Browser.
49. Najpoznatiji program za tabelarne proračune naziva se:
a) Microsoft Acces;
b) Front Page;
c) Microsoft Excel.
50. Prenos podataka sa mrežnog servera na korisnički računar poznat je pod terminom:
a) Download;
b) Upload;
c) Attachment.
51. Kanta u kojoj se nalaze izbrisani fajlovi naziva se:
a) My Documents;
b) My Computer;
c) Recycle Bin.
52. Koji je od ponuđenih operativnih sistema namenjen za mobilne platforme?
a) Linux;
b) Android;
c) XP.
53. Baza podataka se najbolje može opisati kao:
a) hardver;
b) elektronska biblioteka preduzeća;
c) korisne informacije.
54. Komanda za kopiranje je:
a) Rename;
b) Copy;
c) Del.
55. Clipboard je:
a) privremena memorija;
b) radna površina;
c) hardver.
49
56. Zatvaranje prozora preko tastature vrši se pritiskom kombinacije tastera Alt+F4:
a) DA
b) NE
57. U heksadecimalnom brojnom sistemu postoji:
a) 10 cifara;
b) 8 cifara;
c) 16 cifara.
58. Start meni se otvara kombinacijom tastera:
a) Ctrl+Esc;
b) Ctrl+Alt+Del.
c) Ctrl+Shift+Alt
59. Program WINZIP služi za:
a) pakovanje fajlova;
b) skraćivanje fajlova;
c) preimenovanje fajlova.
60. Podešavanje modema vrši se u:
a) Control Panelu;
b) My Computer;
c) My Document.
61. Opcija za pregled prije štampanja je:
a) Print Preview;
b) Print;
c) Page Setup.
62. Za iskošena slova koristi se opcija:
a) B (bold);
b) I (italic);
c) U (underline).
63. Koji je od navedenih fontova standard:
a) Vivaldi;
b) Time New Roman;
c) Calibri.
64. Opcija Landscape je za:
a) položenu postavku stranice;
b) uspravnu postavku stranice;
c) pod uglom od 45 ( stepeni ).
50
65. Veličina fonta se mjeri u:
a) bajtima (bytes);
b) metrima (m);
c) pointima (pt).
66. Da li se pokretanje Worda vrši klikom na ikonu?
a) My Computer;
b) Microsoft Word;
c) Microsoft Ecxel.
67. DOS je grafički operativni sistem:
a) DA;
b) NE.
68. DOS znači:
a) disk operation system;
b) disket open system.
69. Kreiranje podkataloga u DOS -u vrši se:
a) komandom COPY;
b) komandom MD;
c) komandom RD.
70. Koja je od navedenih komandi za brisanje ekrana u DOS -u:
a) EXIT;
b) CLS;
c) FORMAT.
71. Za ispis sadržine foldera (direktorijuma) u operativnom sistemu DOS koristimo komandu DIR.
a) DA;
b) NE.
72. Komanda za promjenu imena u operativnom sistemu DOS je:
a) RENAME;
b) TYPE;
c) START.
73. Koja od navedenih ekstenzija nije izvršiva:
a) EXE;
b) TXT;
c) BAT.
51
74. Ekstenzija MP3 se odnosi na:
a) tekstualne fajlove;
b) zvučne fajlove;
c) video fajlove.
75. Margine su:
a) markirani dio teksta;
b) lijepo oblikovana slova;
c) bjeline na stranici.
76. A4 je format papira koji ima dimenzije:
a) 148 x 210 mm;
b) 210 x 297 mm;
c) 257 x 364 mm.
77. Navesti tri tipa podataka u programskom jeziku PASCAL:
1) ______________
2) ______________
3) ______________
78. Navesti tri strukture za upravljanje tokom izvršavanja programskog koda:
_________________ , _________________ , _________________
79. Koji od navedenih programskih jezika je objektno-orijentisan:
a) C;
b) Java;
c) Pascal.
80. Excel - ov radni list ima ekstenziju:
a) .DOC;
b) .EXE;
c) .XLS.
81. Programski jezik namenjen za internet programiranje je:
a) Pascal;
b) PHP;
c) C.
82. Novi operativni sistem kompanije Microsoft nosi naziv:
a) Windows 2007;
b) Windows 8;
c) Linux.
52
83. Windows 8 je:
a) operativni sistem;
b) programski jezik;
c) pretraživač.
84. Windows 8 se pojavila na tržištu:
a) 2010. godine;
b) 2011. godine;
c) 2012. godine.
85. Windows Vista ima novi grafički interfejs pod nazivom:
a) Hero;
b) Aero;
c) Vista.
86. Da li Windows 7 ima podršku za zadavanje glasovnih komandi?
a) DA;
b) NE.
87. Da li Windows 8 ima podršku za monitore osjetljive na dodir?
a) DA;
b) NE.
88. Novi Internet Explorer dolazi fabrički uz Windows 8.
a) DA;
b) NE.
89. Novi Internet Explorer nosi oznaku:
a) 9.0;
b) 10.0;
c) 11.0.
90. Da li je Windows 8 dostupna za procesore sa 32-bitnom strukturom?
a) DA;
b) NE.
91. Da li novi Microsoft Office paket dolazi fabrički uz Windows Vistu?
a) DA;
b) NE.
92. Novi Microsoft Office paket nosi oznaku:
a) 2007;
b) 2010;
c) 2013.
93. Najnovija verzija Microsoft-ovog operativnog sistema za mobilne telefone i PDA uređaje je:
a) Windows Mobile 6.5;
b) Windows Mobile 6.7;
c) Windows Mobile 6.9.
53
94. Dizajn Windows Mobile 6 operativnog sistema za mobilne telefone i PDA podsjeća na:
a) Windows Vista;
b) Windows 7;
c) Windows 8.
95. Microsoft Office 2013 poznat je pod nazivom:
a) Office 7;
b) Office 12;
c) Office 15.
96. Grafički interfejs za Office 2013, umjesto padajućih menija i palete alatki koristi:
a) Ribbon;
b) Toolbars;
c) Menu 2007.
97. Ribbon je traka sa alatkama koja vam na jednom mjestu prikazuje sve moguće alatke
(organizovane u tzv. ehunk-ove) i vezane za aktivnost koju trenutno sprovodite.
a) DA;
b) NE.
98. Oznaka Multi-core processor označava:
a) procesore sa 64-bitnom strukturom;
b) procesore sa dva ili više jezgra;
c) duplo brže procesore.
99. Šta je ADSL?
a) uređaj za korišćenje satelitskog interneta;
b) vrsta novih grafičkih kartica;
c) tehnologija za prenos digitalnih podataka velikom brzinom, preko postojeće telefonske linije.
Omogućava stalnu vezu sa internetom.
100. Šta je WLAN?
a) vrsta novih zvučnih kartica;
b) žičana lokalna računarska mreža;
c) bežična lokalna računarska mreža.
54
55
DEPARTMAN
ZA EKONOMSKE NAUKE
56
DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA
Osnovne akademske studije se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam
semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od
aktivne nastave, samostalnog rada, kolokvija, ispita, stručne prakse i završnog rada.
Osnovne akademske studije Ekonomije sastoje se iz obaveznih i izbornih predmeta,
čijim se savladavanjem obezbjeđuju neophodna znanja i vještine za sticanje odgovarajućeg
akademskog zvanja. U nastavi se primjenjuju savremene metode, koje uključuju interaktivno
učenje, učenje na daljinu, korišćenje savremenih računarskih programa, mentorsko vođenje,
posjete naučno-istraživačkim i privrednim organizacijama. Nastavnici i saradnici koriste
pozitivna iskustva srodnih studijskih programa u nastavi, organizuju predavanja gostujućih
nastavnika i sl. Osnovne akademske studije ekonomije nude studentima široko obrazovanje
iz raznih ekonomskih disciplina, neophodnih za sticanje potrebnih kompetencija. Pri
definisanju strukture studijskog programa vršene su konsultacije sa budućim poslodavcima i
njihove potrebe su uzete u obzir, kao i želje studenata da steknu osnovno znanje i brže se
osposobe za aktivan rad u praksi.
Osnovne akademske studije ekonomije imaju svrhu da studentima pruže sve
elemente potrebne da kvalitetno obavljaju poslove srednjeg i višeg nivoa upravljanja u
različitim organizacijama, razumijevanje i analizu finansijskih izveštaja te primjenu
teorijskih znanja iz preduzetništva i poslovne ekonomije u praksi. Svrha realizacije studija
ekonomije jasno je formulisana i kroz strukturu programa, odnosno niz teorijskih i
aplikativnih predmeta, od opšte-obrazovnih do usko-specijalističkih. Student po završetku
osnovnih studija stiče obrazovanje kojim je osposobljen da razumije probleme i rješava
postavljene zadatke u savremenoj tranzicionoj ekonomiji primjenjujući nove ekonomske
modele i iskorišćavajući potencijal savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija na
najbolji način. Na taj način studije ekonomije obezbjeđuju sticanje znanja, vještina i
kompetencija, koje su društveno opravdane i korisne.
Studije ekonomije omogućavaju uspješno obavljanje ekonomskih poslova u
najširem spektru privrednih, naučnih, vladinih i nevladinih organizacija. Svrha osnovnih
studija ekonomije je objedinjavanje aplikativnih i fundamentalnih znanja iz ekonomije, koja
studentu omogućavaju zapošljenje u struci nakon završenih osnovnih studija ili nastavak
obrazovanja na nivou master studija, u okviru iste ili neke od srodnih oblasti, na našem ili
nekom drugom univerzitetu.
Studentima se pruža mogućnost da uključe svoje kreativne sposobnosti, razviju
kritički pristup prema rezultatima rada i ovladaju različitim praktičnim vještinama,
neophodnim za obavljanje profesije. Na taj način se ostvaruje osnovni cilj studijskog
programa, koji se ogleda u obezbjeđivanju kvalitetnog obrazovnog procesa, tokom kog
studenti stiču kompetencije i akademske vještine, neophodne za bavljenje ekonomskom
profesijom ili za nastavak obrazovanja na višem nivou studija.
Ciljevi su jasno formulisani i preko ciljeva svakog predmeta, koji student pohađa. Ciljevi se
realizuju kroz izbalansiran odnos predavanja, praktične nastave, stručne prakse i samostalnog
rada studenata.
57
Ciljevi osnovnih akademskih studija ekonomije obuhvataju:
- usmjeravanje studenta ka sticanju znanja i vještina potrebnih za profesionalno
obavljanje poslova iz oblasti ekonomije,
- sticanje znanja i vještina na osnovu kojih će svršeni studenti biti osposobljeni za rad na
odgovarajućim mjestima u javnom ili privatnom sektoru,
- omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po sopstvenom izboru i da se na taj
način uže specijalizuju,
- stručno osposobljava studenta da aktivno učestvuje u procesima ekonomske tranzicije i
daju svoj doprinos ekonomskom razvoju zemlje,
- sticanje znanja stranog (engleskog) jezika, koje omogućava lakše praćenje
međunarodnih ekonomskih tokova kao i strane stručne i naučne literature i dalje
usavršavanje u okviru različitih stručnih i naučnih programa, koji se izvode na
engleskom jeziku,
- sticanje teorijskih znanja iz različitih oblasti (statistika, matematika, informatika,
mikroekonomija,
makroekonomija,
finansije,
računovodstvo,
bankarstvo,
preduzetništvo, menadžment itd.), koja su neophodan preduslov za savlađivanje
teorijskih i praktičnih problema iz oblasti ekonomije,
- sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina za izbor ideje o pokretanju biznisa po
principima tržišne ekonomije,
- sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina za rad i rukovođenje u poslovnim
bankama,
- razvoj sposobnosti za rad u različitim vrstama ekipa ili timova (kroz zajedničke
zadatke, nastavu i projekte grupa studenata), razvoj kreativnih sposobnosti i kritičkog
odnosa prema rezultatima rada,
- sticanje osnove za dalje obrazovanje na višim nivoima studija.
Savladavanjem studijskog programa ekonomije student, ovisno o odabranom usmjereniju,
stiče predmetno-specifične kompetencije:
- detaljno poznavanje i razumijevanje disciplina u okviru ekonomije,
- rješavanje ekonomskih problema upotrebom naučnih i praktičnih metoda,
- povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti ekonomije i njihova primjena pri
rješavanju konkretnih ekonomskih problema,
- praćenje i primjena savremenih dostignuća u struci,
- primjena stečenih znanja i ovladavanje novinama u struci kroz upotrebu inovacionih,
informacionih i komunikacionih tehnologija.
58
STUDIJSKI PROGRAM – EKONOMIJA (osnovne akademske studije – 240 ESPB)
Zvanje: Diplomirani ekonomista
ŠIFRA
RBr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ЕОА01
ЕОА02
ЕОА03
ЕОА04
ЕОА05
ЕОА06
ЕОА07
ЕОА08
ЕОА09
IB1
ЕОА12
PREDMET
PRVA GODINA
Оsnоvi еkоnоmiје
Маtеmаtikа 1
Finаnsiјskо rаčunоvоdstvо
Еnglеski јеzik 1
Uvоd u оpštu infоrmаtiku
Stаtistikа
Оsnоvi mеnаdžmеntа
Еnglеski јеzik 2
Мikrоеkоnоmiја
Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1
Stručnа prаksа
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ЕОА13
ЕОА14
ЕОА15
ЕОА16
IB2
ЕОА19
ЕОА20
ЕОА21
ЕОА22
IB3
ЕОА25
DRUGA GODINA
Маkrоеkоnоmiја
Оsnоvi mаrkеtingа
Оrgаnizаciја prеduzеćа
Еnglеski јеzik 3
Prеdmеt izbоrnоg blоkа 2
Kvаntitаtivnе mеtоdе
Uprаvlјаčkо rаčunоvоdstvо
Еnglеski јеzik 4
Меnаdžmеnt kvаlitеtа
Prеdmеt izbоrnоg blоkа 3
Stručnа prаksа
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
3
0
2
3
2
2
2
3
0
2
0
0
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ЕОА26
ЕОА27
ЕОА28
IB4
ЕОА31
ЕОА32
IB5
IB6
ЕОА37
TREĆA GODINA
Pоslоvni infоrmаciоni sistеmi
Strategiјski mеnаdžmеnt
Bаnkаrski mеnаdžmеnt
Prеdmеt izbоrnоg blоkа 4
Finansijski mеnаdžmеnt
Pоslоvnо prаvо
Prеdmеt izbоrnоg blоkа 5
Prеdmеt izbоrnоg blоkа 6
Stručnа prаksа
5
5
5
5
6
6
6
6
6
2
3
3
2
3
3
3
2
3
3
59
SEM
P
V
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
2
3
2
0
2
3
2
0
3
0
0
ESPB
6
7
7
4
6
7
6
4
7
4
2
7
6
7
4
6
5
7
4
6
6
2
7
8
9
6
8
6
8
6
2
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ЕОА38
IB7
IB8
ЕОА42
ЕОА43
ЕОА44
ЕОА45
IB9
ЕОА48
ČETVRTA GODINA
Prеduzеtništvо
Prеdmеt izbоrnоg blоkа 7
Prеdmеt izbоrnоg blоkа 8
Uprаvlјаnjе invеsticiјаmа
Istrаživаnjе tržištа
Меnаdžmеnt mаlih i srеnjih prеduzеćа
Меnаdžmеnt lјudskih rеsursа
Prеdmеt izbоrnоg blоkа 9
Zаvršni rаd
7
7
7
7
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
0
0
9
6
6
9
7
6
7
6
4
IZBORNI PREDMETI:
IZBORNI BLOK
Prеdmеti izbоrnоg blоkа
1
Prеdmеti izbоrnоg blоkа
2
Prеdmеti izbоrnоg blоkа
3
Prеdmеti izbоrnоg blоkа
4
Prеdmеti izbоrnоg blоkа
5
Prеdmеti izbоrnоg blоkа
5
Prеdmеti izbоrnоg blоkа
6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа
7
Prеdmеti izbоrnоg blоkа
8
PREDMET
Sоciоlоgiја
Еtikа i еstеtikа
Оpštа pеdаgоgiја
Меnаdžmеnt živоtnе srеdinе
Оpštа psihоlоgiја
Тrgоvinski mеnаdžmеnt
Pоslоvni еnglеski јеzik
Меtоdikа vаspitnо-оbrаzоvnоg rаdа
Bеrzа i bеrzаnskо pоslоvаnjе
Privrеdni kriminаlitеt
Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi
Јаvnе finаnsiје
Prојеktni mеnаdžmеnt
Оsnоvi psihоlоgiје rаdа
Еlеktоnskа nаstаvа i učеnjе
Еlеktrоnskо pоslоvаnjе
Аkаdеmskо pisаnjе
Intеrkulturаlnо rаzumеvаnjе
60
SEM
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
P
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
V
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ESPB
4
4
6
6
6
6
6
6
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA
STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA
1. Naziv za razliku između lijeve i desne strane u sistemu knjigovodstvenih računa je:
a) bilans stanja;
b) saldo;
c) aktiva;
d) bruto.
2. Poznati ekonomista, Adam Smith, sile koje djeluju na tržištu naziva:
a) slobodne sile;
b) tržišni intervnecionalizam;
c) "nevidljiva ruka" tržišta;
d) tržišni protekcionizam.
3. Produktivnost predstavlja:
a) količinu proizvedenih roba i usluga po jednom radniku;
b) količinu proizvedenih roba i usluga po jednoj jedinici kapitala;
c) stopu povraćaja uloženog kapitala;
d) sinonim za profit.
4. Marketing je isto što i reklama.
a) DA;
b) NE.
5. Dokument kojim kupac naručuje određenu vrstu robe ili usluge je:
a) porudžbina;
b) dokumentacija;
c) zaduživanje;
d) veresija.
6. Ukoliko je organizacija neprofitna znači:
a) da nije u stanju ostvariti profit;
b) da ne smije ostvarivati profit;
c) da joj profit nije cilj;
d) ništa od navedenog.
7. Nepovoljno ekonomsko stanje nekog privrednog subjekta koje se ogleda u kreditnoj
nesposobnosti i nelikvidnosti je:
a) bankrot;
b) stečaj:
c) pljačka;
d) pustoš.
61
8. Prodavanje robe na stranom tržištu ispod komercijalne cijene koštanja naziva se:
a) subvencija;
b) devalvacija;
c) damping;
d) nipodaštavanje.
9. Inflacija predstavlja:
a) opšti porast nivoa cijena;
b) porast cijena energenata;
c) smanjenje plata;
d) porast tražnje.
10. Biti likvidan znači:
a) biti likvidiran sa tržišta;
b) biti sposoban izmirivati dospjele novčane obaveze;
c) biti profitabilan;
d) biti insolventan.
11. Proces menadžmenta obuhvata:
a) Promociju, distribuciju i prodaju proizvoda;
b) pripremu proizvodnje;
c) planiranje, organizovanje,vođenje i kontrolu;
d) usmjeravanje sistema iz početnog ka željenom stanju.
12. Žirant je:
a) vlasnik kapitala;
b) kreditor;
c) garant (jemac).
13. Strategija predstavlja:
a) pravac rasta i razvoja preduzeća;
b) taktika;
c) proces integrisanja;
d) pravilo.
14. Emisiju i plasman novca vrši:
a) vlada;
b) ministarstvo finansija;
c) ministarstvo ekonomije;
d) centralna banka.
15. Sinergijom se postiže impozantan efekat, tj. učinak cjeline je veći od zbira pojedinačnih
učinaka.
a) Da
b) Ne
62
16. Društvo sa ograničenom odgovornošću:
a) forma preduzeća;
b) međunarodna organizacija;
c) udruženje industrijalaca.
17. Ima li i može li biti rasta bez razvoja i razvoja bez rasta:
a) Da
b) Ne
18. U islamskoj ekonomiji kamata je:
a) dozvoljena;
b) zabranjena;
c) pokuđena.
19. Porezima se prvenstveno bavi:
a) fiskalna politika;
b) monetarna politika;
c) ništa od navedenog.
20. Ako je inflacija na mjesečnom nivou iznad 50%, onda je to:
a) galopirajuća inflacija;
b) hiperinflacija;
c) mega inflacija.
21. „Otac" naučnog menadžmenta je:
a) Meri Parker Folet;
b) Elton Majo;
c) Henri Fajol;
d) Frederik Tejlor.
22. Zakon potražnje glasi:
a) ukoliko se cena poveća, tražnja će se smanjiti i obrnuto;
b) ukoliko se porezi povećaju, tražnja će se smanjiti i obrnuto;
c) ukoliko se brojproizvođaća poveća, i tražnja će se povećati.
23. Varijabilni troškovi:
a) se mijenjaju u odnosu na brojprodatih proizvoda;
b) se mijenjaju u odnosu na obim proizvodnje;
c) variraju u odnosu na stanje na tržištu.
24. Poslovnu politiku preduzeća kreiraju:
a) kupci;
b) top menadžment;
c) sindikat i zaposleni.
63
25. U ekonomiji jedan dinar danas je isto što i jedan dinar sutra.
a) Da b) Ne
26. Denominacija neke valute je:
a) povećanje nominalnog deviznog kursa;
b) smanjenje nominalnog deviznog kursa;
c) postupak brisanja nula sa novčanica (tj. na manje apoene).
27. Postojanje monopola je:
a) dobro za privredujer smanjuje ukupne troškove;
b) loše za privredujer smanjuje ponudu, a povećava cijenu proizvoda.
28. Međunarodna organizacija za standardizaciju propisalaje standarde kvaliteta na
međunarodnom tržištu. Koji od slijedećih standarda se odnosi na zaštitu životne sredine:
a) ISO 14000;
b) ISO 9001;
c) ISO 8402;
d) ISO 9000.
29. U sindikate se udružuju:
a) Radnici s ciljem ostvarivanja većih nadnica i poboljšanja uslova rada;
b) Penzioneri s ciljem poboljšanja svog statusa u društvu;
c) Samo zaposleni u prosveti i zdravstvu s ciljem zajedničkog nastupanja prema vladi.
30. „Pozitivna nula" predstavlja:
a) situaciju u kojojje preduzeće pred zatvaranjem;
b) poslovni rezultat kadaje ostvareni ukupan prihodjednaktroškovima poslovanja;
c) situaciju u kojojpreduzeće nema direktnih konkurenata.
31. Ukoliko postoji deficit trgovinskog bilanasa to znači da država:
a) više uvozi nego što izvozi;
b) više izvozi nego što uvozi;
c) ima uravnotežen uvoz i izvoz.
32. Cjenovna diskriminacija je:
a) postavljanje visokih cijena za proizvode niskog kvaliteta;
b) određivanje cijena na nižem nivou od konkurencije;
c) poslovna praksa prodaje istog dobra po različitim cijenama različitim potrošačima.
33. Zemlje fiskalnog raja su:
a) Latinoameričke države;
b) Evropske države (Njemačka, Italija, Francuska itd.);
c) Sejšelska i Kajmanska ostrva, ostrva Bahami i Panama;
d) Azijatski tigrovi (Japan, Hong Kong, Malezijajtd.).
64
34. Oligopol je:
a) tržišna struktura gdje mali broj preduzeća prodaje sličan ili identičan proizvod;
b) udruženje bezbednosnih agencija;
c) vlasnik većeg broja preduzeća.
35. NAFTA je:
a) Sjevernoamerička zona slobodne trgovine;
b) Udruženje zemalja izvoznica nafte; d) ništa od navedenog.
36. Efektivna kamatna stopa je:
a) stvarni kamatni trošak kredita;
b) kamatna stopa bez inflacije;
c) kamatna stopa na ostatak duga;
d) kamatna stopa u slučaju kašnjenja uplate rate kredita.
37. Akvizicija preduzeća predstavlja:
a) kupovinu jednog preduzeća od strane drugog;
b) spajanje dva preduzeća;
c) stečaj;
d) bankrot.
38. Biti efikasan znači:
a) raditi prave stvari;
b) raditi stvari na pravi način;
c) uključiti se u proces.
39. Vlasnik debitne platne kartice:
a) može trošiti više sredstava nego što ima na računu;
b) ne može trošiti više sredstava nego što ima na računu;
c) zavise od proizvoda.
40. Šta je finansiranje:
a) pribavljanje novčanih sredstava;
b) ulaganje novčanih sredtava;
c) kupovina akcija.
41. Posebni proizvodi su oni proizvodi za čiju kupovinu potrošači ulažu minimalni napor.
a) Da b) Ne
42. Osnovni razlozi za smanjenje cijena su:
a) višak proizvodno - tehničkih kapaciteta;
b) smanjenje udjela na tržištu;
c) težnja za povećanjem udjela na tžištu;
d) prekomjerna tražnja za proizvodnjom.
65
43. Klasični faktori proizvodnje su:
a) rad, kapital i zemljapostaju dio fizičkog proizvoda;
b) novac i rad;
c) rad i tehnologija.
44. Kada pomnožimo obim prodaje sa prodajnom cijenom dobijamo iznos:
a) ukupnog bruto profita;
b) ukupnog prihoda;
c) ukupnog neto profita.
45. Javni suficit postoji kada država troši više nego što ostvaruje prihoda:
a) Da b) Ne
46. Konzumerizam je pokret stvoren da pomogne i zaštiti potrošače, preduzimanjem
pravnog, moralnog i ekonomskog pritiska na privredu i državu:
a) Da b) Ne
47. Bruto domaći proizvod predstavlja:
a) ukupna vrijednost svih proizvedenih roba i usluga u jednoj državi za godinu dana;
b) ukupna zarada svih preduzeća ujednoj državi u toku godine dana;
c) ukupni izvoz jedne zemlje za godinu dana.
48. Devalvacija predstavlja:
a) pad cena proizvoda u stranoj valuti;
b) pad deviznog kursajedne valute u odnosu na drugu;
c) gubitak vrijednosti akcija.
49. Dobavljači obezbjeđuju resurse neophodne za proizvodnju robe i usluga, koji su važan
dio sistema isporučivanja vrijednosti:
a) Da b) Ne
50. Ekonomija obima je:
a) način poslovanja velikih firmi;
b) godišnja proizvodnjajedne privrede;
c) smanjenje prosečnih troškova kao posljedica povećanja obima proizvodnje.
51. Cijena je novčani iznos proizvoda ili usluge.
a) Da b) Ne
52. Šta je GATT?
a) Opšti sporazum o carinama i trgovini;
b) Opšti sporazum o monetarnoj uniji;
c) Opšti sporazum o stadardima kvaliteta.
66
53. Sirovine su osnovni materijali koji nakon obrade
a) Da
b) Ne
54. Instrumenti marketinga su:
a) cijena;
b) segmentacija;
c) proizvod;
d) promocija;
e) dizajn.
55. Šta je anuitet?
a) Iznos periodične otplate kredita koji obuhvata otplatu glavnice i kamatu;
b) Dodatak na kamatu.
56. Publicitet predstavlja objavljivanje pozitivnih informacija o preduzeću koje nisu plaćene
na direktan način.
a) Da
b) Ne
57.Velika ekonomska kriza - depresija se desila:
a) krajem XIX vijeka;
b) 70-tih godina XX vijeka;
c) 80-tih godina XX vijeka;
d) 30-tih godina XX vijeka.
58. Monopolist je isključivi prodavac ili kupac na nekom tržištu.
a) Da
b) Ne
59. Osnovna funkcija uspostavljanja i razvoja marketing informacionog sistema u preduzeću
jeste da pospješi distribuciju i ličnu prodaju.
a) Da
b) Ne
60. Zadovoljan potrošač:
a) kupuje više;
b) neredovno plaća;
c) postaje lojalan;
d) očekuje nagradu.
61. Green field investicije su:
a) investicije u izgradnju novih objekata i kapaciteta;
b) investicije u obasti zaštite životne sredine;
c) investicije u poljoprivredu.
67
62. Akcije predstavljaju:
a) vlasničke hartije od vrijednosti;
b) dužničke hartije od vrijednosti;
c) hatrije od vrijednosti koje emituje država;
63. Međunarodno preduzeće je ono koje nabavlja sirovine u inostranstvu.
a) Da b) Ne
64. Globalna preduzeća se suočavaju sa sljedećim problemima:
a) klimom;
b) promjenljivim deviznim kursom;
c) zaštitnim carinama i trgovinskim preprekama;
d) očekivanjima.
65. Šta generiše ekonomske probleme?
a) vlade;
b) nesklad između neograničenih želja i potreba ljudi i ograničenih dobara i usluga;
c) nepoznavanje ekonomske nauke;
d) prevelika pohlepa ljudi.
66. Ekonomija je nauka koja odgovara na tri pitanja:___________,__________i
____________ proizvoditi.
67. Riječ ekonomija vodi porijeklo od grčkih riječi "oikos" što znači________, i "nomos" što
znači_________.
68. Budžetski deficit nastaje kada:
a) vlada troši više sredstava za finansiranje javnih i drugih potreba nego što su poreskim
putem prikupljeni budžetski prihodi;
b) vlada zamrzne plate zaposlenih u javnom sektoru na niskom nivou;
c) domaća valuta devalvira u odnosu na stranu valutu;
d) kada je uvoz veći od izvoza.
69. Autarhična ekonomija je:
a) ekonomija sajednim učenikom;
b) otvorena ekonomija;
c) tržišna ekonomija;
d) zatvorena ekonomija.
70. Siva ekonomija podrazumijeva:
a) trgovinu srebrom;
b) trgovinu krijumčarenom robom bez plaćanja carine i poreza;
c) trgovinu između zemalja u razvoju.
68
71. "Nevidljiva ruka" tržišta predstavlja:
a) učesnike na tržištu koji se bave nelegalnom ekonomijom;
b) odnos zakona ponude i potražnje na tržištu;
c) intervenciju vlade na tržištu;
d) ništa od navedenog.
72. Korisnost je:
a) sposobnost dobra ili usluge da zadovolje potrebe potrošača;
b) karakteristika dobra da zadrži svoje funkcionalne osobine za duži vremenski period;
c) odnos cijene i kvaliteta izrade proizvoda;
d) ništa od navedenog.
73. Dividenda je:
a) prihod od iznajmljivanja kapitala;
b) prihod od akcija;
c) vanredni trošak;
d) vanredni prihod.
74. Kartel je:
a) udruženje dva ili više preduzeća sa ciljem uspostavljanja dominacije na određenom tržištu;
b) tajna međunarodna organizacija trgovaca drogom;
c) igra kartama;
d) poseban tip organizacije preduzeća u kom radnici imaju pravo učešća u formiranju
politike preduzeća.
75. Javno preduzeće je preduzeće:
a) čije je poslovanje transparentno;
b) čije su usluge besplatne;
c) koje proizvodi javno dobro i pruža javnu uslugu;
d) koje proizvodi robu široke potrošnje.
76. Privatizacija predstavlja:
a) proces pretvaranja imovine (kapitala) preduzeća iz režima društvene i državne svojine u
privatnu svojinu;
b) nelegalno prisvajanjejavnih dobara i njihovo korišćšćenje isključivo u private svrhe.
77. Fiksni troškovi predstavljaju:
a) troškove koji se ne mijenjaju sa povećanjem broja radnika;
b) troškove čiji ukupan iznos ne zavisi od obima proizvodnje;
c) troškove koji su fiksni bez obzira na promjene na tržištu;
d) troškove koji sujednaki tokom dužeg niza godina.
69
78. Supstituti su:
a) dobra koja se moraju koristiti zajedno u potrošnji;
b) dobra koja proizvodi isto preduzeće;
c) dobra koja mogu zamijenitijedno drugo u potrošnji;
d) dobra koja koštaju isto.
79. Granični trošak je:
a) trošak proizvodnje jedne dodatne jedinice proizvoda;
b) trošak čiji je iznos zanemarljivo mali;
c) trošak koji nastaje zbog pružanja dodatnih usluga uz osnovni proizvod;
d) razlika između planiranih i stvarnih troškova.
80. Prosječni trošak predstavlja:
a) trošak proizvodnje osnovnog proizvoda;
b) ukupni trošak podijeljen ukupnim brojem proizvedenih jedinica;
c) trošak proizvodnjejedne dodatne jedinice proizvoda;
d) ništa od navedenog.
81.Monopol predstavlja:
a) situaciju kada postoji samo jedan kupac na određenom tržištu;
b) preduzeće koje ima samo jedan proizvod;
c) preduzeće koje se bavi nezakonitim aktivnostima;
d) situaciju kada postoji samo jedan prodavac na određenom tržištu.
82. Profit je:
a) broj prodatih jedinica proizvoda pomnožen sa prodajnom cijenom;
b) razlika između ukupnog prihoda ukupnih rashoda;
c) dodatni novac koju preduzeće dijeli zaposlenima preko njihove redovne plate;
d) ništa od navedenog.
83. Raditi nešto efektivno znači:
a) raditi pravu stvar;
b) raditi na pravi način;
c) raditi na najbrži način;
d) ništa od navedenog.
84. Raditi nešto efikasno znači:
a) raditi sam;
b) angažovati druge da rade vaš posao;
c) raditi u profitabilnim granama;
d) ništa od navedenog.
70
85. GDP je engleska skraćenica za:
a) glavni domaći proizvod;
b) platni bilans;
c) bruto domaći proizvod;
d) ništa od navedenog.
86. PDVje skraćenica za:
a) plati duplo više;
b) porez na dodatnu vrijednost;
c) ništa od navedenog.
87. Inflacija predstavlja:
a) smanjenje plata;
b) pad vrijednosti domaće valute u odnosnu na stranu;
c) opšti porast nivoa cijena;
d) ništa od navedenog.
88. Hipotekarni kredit se dobija na bazi:
a) prijateljstva;
b) poznanstva;
c) hipoteke.
89. Banka Federalnih Rezervi je centralna banka:
a) Bosne i Hercegovine;
b) Velike Britanije;
c) SAD-a;
d) ništa od navedenog.
90. Prihod od akcija je:
a) regres;
b) dividenda;
c) rabat;
d) ništa od navedenog.
91. Kupovina i prodaja akcija vrši se:
a) u bankama;
b) u organima lokalne samouprave;
c) na berzama;
d) gdje god se kupac i prodavac dogovore.
92. Špekulacija je:
a) kupovina ili prodaja sa ciljem dalje kupovine ili prodaje u cilju sticanja profita ukoliko se
promijene cijene ili devizni kurs;
b) trgovina krijumčarenom robom;
c) prodaja neispravnih proizvoda.
71
93. Javni suficit nastaje kada su:
a) državni prihodi jednaki državnim izdacima;
b) državni prihodi manji od državnih izdataka;
c) državni prihodi veći od državnih izdataka;
d) ništa od navedenog.
94. Obveznice su:
a) dužničke hartije od vrijednosti;
b) vlasničke hartije od vrijednosti;
c) isprave koje se daju dobavljačima kao osiguranje njihovih potraživanja;
d) ništa od navedenog.
95. Subvencija je:
a) ugovor između partnera u ortačkom društvu;
b) konkurencija između dva preduzeća koja proizvode isti proizvod;
c) proizvod koji može zamijeniti neki drugi proizvod u potrošnji;
d) isplata države preduzeću ili domaćinstvu koje proizvodi određenu robu.
96. Komplementarni proizvodi su prizvodi koji su:
a) potrošnjajednog proizvoda uslovljava potrošnju drugog proizvoda;
b) potrošnjajednog proizvoda isključuje potrošnju drugog proizvoda;
c) proizvodi koji imaju istu cijenu.
97. Razlika između ukupnog iznosa koji bi potrošači bili voljni platiti, da bi konzumirali
određenu količinu robe koja se prodaje na tržištu i iznos koji stvarno moraju da plate je
potrošački višak.
a) Da
b) Ne
98. Otpis vrijednosti osnovnih sredstava naziva se:
a) amortizacija;
b) benificija;
c) potencijalni trošak.
99. Standardna devijacija je:
a) mjera srednje vrijednosti;
b) mjera disperzije;
c) mjera oblika rasporeda.
100.Vrsta javne dažbine koju država naplaćuje prilikom njenog prelaska preko granice je:
a) prirez;
b) porez;
c) carina.
72
73
DEPARTMAN
ZA PRAVNE NAUKE
74
DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE
MODULI: OPŠTE PRAVO I PRAVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA (KRIMNALISTIKA)
Osnovne akademske studije Prava su organizovane kao četvorogodišnje studije sa
ukupnim obimom od 240 ESPB.
Uslov za upis na studijski program Prava je završena četvorogodišnja srednja škola i
položen prijemni ispit. Studijski program Pravo, sastoji se od dva modula, modul opšte pravo
i modul pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika). Završetkom studijskog programa Pravo
student stiče akademski naziv diplomirani pravnik, dok će u saplementu (dodatku) diplome
biti navedene specifične kompetencije koje student stiče u zavisnosti od izabranog modula.
Savremeno koncipiran studijski program Prava, sa dva modula, pruža mogućnost budućem
diplomiranom pravniku da u zavisnosti od izabranog modula na kompetentan način učestvuje
u modeliranju i analizi opštih i posebnih teorijskih i praktičnih znanja i vještina za
samostalno obavljanje pravničkih poslova u sudstvu, tužilaštvu, advokaturi, policiji, privredi,
bankama, službama bezbednosti i durgim privatnim i državnim institucijama i
organizacijama, kao i za polaganje pravosudnog i odgovarajućeg državnog ispita.
Predmeti na studijskom programu Prava nose od 4 do 10 ESPB bodova u zavisnosti
od težine gradiva za određeni predmet, tempa i utrošenog vremena za ovladavanje
predviđenom materijom. Po rasporedu predmeta u prvoj studijskoj godini na osnovnim
studijama, po pravilu se izučavaju akademsko opšte obrazovani predmeti, u drugoj, trećoj i
četvrtoj godini izučavaju se akademsko opšte obrazovni, teorijsko-metodološki, naučnostručni i stručno-aplikativni predmeti u okviru kojih studenti nakon teorijskog upoznavanja,
uče kako stečeno znanje da upotrebe na konkretnim slučajevima u sudovima, tužilaštvima,
advokaturi, policiji, službama bezbedosti, upravi, lokalnoj samoupravi i preduzećima. Pri
tome se razvijaju individualne i timske aktivnosti i ostvaruju poduhvati i projekti različitog
obima.
Nastava je potpuno interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u vidu
predavanja i vježbi, te praktičnim radom, prisustvom na suđenjima, posjetom Forenzičkim
centrima, Kazneno popravnim zavodima i drugim državnim organima. Vježbe se izvode u
malim grupama, a akcenat je na praktičnom radu i ovladavanju vještinama potrebnim za
samostalnost u radu. Posebna pažnja se poklanja sticanju sposobnosti kritične i praktične
primjene stečenih znanja u rješavanju konkretnih pravnih problema, što se naročito realizuje
kroz predmet Kliničko pravno obrazovanje.
Studijski program Pravo, sa dva modula, ima jasno definisanu svrhu i ulogu u
obrazovnom sistemu, dostupnu javnosti. Svrha studijskog programa Pravo se ogleda u
obrazovanju studenata iz oblasti pravnih nauka, na nivou osnovnih akademskih studija, koje
obezbjeđuju sticanje odgovarajućih kompetencija u oblasti pravne teorije, razvoja prava,
funkcionisanja pravnog sistema, politike građanskog, krivičnog, upravnog i finansijskog
parava, ali i u okviru porodičnog i nasljednog prava, kriminologije, kriminalistike, forenzike,
međunarodnog, krivičnog, radnog, evropskog i autorskog prava, međunarodnog javnog i
privatnog, trgovinskog prava i dr. Svaki od modula ima posebno definisanu svrhu. Svrha
modula opšte pravo je obrazovanje studenata i obezbjeđivanje potrebnih kompetencija za
sljedeće profesije:
 sudije, tužioci, advokati;
75
 pravnici u drugim državnim organima i službama, fondovima i agencijama,
ustanovama, udruženjima i preduzećima;
 sekretari škola, univerziteta, fondacija i zadužbina.
Svrha modula pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika), osposobljava studente za
primenu naučnih znanja i vještina iz oblasti krivično-pravnih kriminalističkih-bezbjednosnih
nauka potrebnih za uključivanje u radni proces. Završetkom osnovnih akademskih studija,
studenti ovog smjera stiču potreban nivo naučnih i stručnih znanja i vještina koji je
neophodan pripadnicima organa krivičnog pravosuđa (tužilaštva i suda) i policijskim
službenicima u matičnoj oblasti krivično-pravnih i kriminalističko-bezbjednosnih nauka.
Modul pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika) osnovnih akademskih studija zasnovan je
na uvažavanju potreba organa krivičnog pravosuđa (tužilaštva i suda) i organa unutrašnjih
poslova koje se odnose na izgradnju neophodnih obrazovnih i radnih profila za sve vrste
krivično-pravnih i kriminalističko-bezbjednosnih poslova u ovim organima.
Studijski program Pravo ima jasno definisane ciljeve. Ciljevi studijskog programa
Pravo su razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje akademskim i praktičnim vještinama i
metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti pravosuđa, uprave i lokalne
samouprave, kriminalističko-bezbjednosne djelatnosti. Studenti se osposobljavaju za
samostalno organizovanje poslova i pripremanje uslova za neometano odvijanje procesa rada
rukovođenja i upravljanja. Takvo obrazovanje će im omogućiti zaposlenje u svim javnim i
privatnim djelatnostima u Srbiji i Evropskoj Uniji.
Konkretni ciljevi studijskog programa Pravo su:
 omogućavanje studentu, da izborom predmeta aktivno učestvuje u
oblikovanju svog obrazovanja,
 omogućavanje studentu savladavanje naučno obrazovnog procesa,
 omogućavanje da studenti koji uspješno završe prvostepene studije, da se lako
uključe na drugi stepen akademskih studija koji je organizovan na
Univerzitetu,
 omogućavanje studentu sticanje praktičnih znanja kroz vježbe koje će biti
organizovane u saradnji sa sudovima, tužilaštvima, centrima za socijalni rad,
organima državne uprave i lokalne samouprave, preduzećima, ustanovama i dr.
Navedeni ciljevi će se ostvariti primjenom metoda interaktivne nastave, koji će
omogućiti da studenti u toku izvođenja studijskog programa steknu praktična znanja i
vještine.
Nakon završenog školovanja na studijskom programu Pravo studenti su potpuno
osposobljeni da primjenjuju stečena znanja u svom daljem radu. Realno procjenjuju
informacije i argumente pri donošenju i rješavanju odluka. Razmjenjuju informacije i ideje
sa odgovarajućim stručnjacima unutar ili van struke. Primjenjuju rezultate i savremene
metode rada. Strogo se pridržavaju zakona, standarda i etičkih normi struke. Prihvataju
permanentno obrazovanje u struci.
Savladavanjem studijskog programa studenti stiču opšta i posebna znanja,
sposobnosti i vještine:
 sposobnost pravničkog razmišljanja o značaju prava za uređenje društvenih odnosa,
 komuniciranja sa javnošću,
76









osnovnih načela profesionalne etike,
sposobnost aktivnog uključivanja u pripremanju stručnog i pravosudnog ispita radi
obavljanja važnih državnih funkcija,
sposobnost rješavanja pravnih sporova primenom procesnog i materijalnog prava,
poznavanje organizacije i rada pravosudnih i drugih državnih organa,
sposobnost izrade opštih pravnih akata i pojedinačnih odluka,
sposobnost rješavanja radnih i međuljudskih odnosa.
obavljanje najsloženijih poslova iz oblasti kriminalističko i policijsko-bezbednosnih
djelatnosti,
rukovođenje sistemom bezbjednosti u privatnim, državnim i javnim institucijama i
organizacijama,
korišćenja tehnike i metode kontrole poslova, mjera i procedura u oblasti
bezbjednosti.
STUDIJSKI PROGRAM – PRAVO (osnovne akademske studije – 240 ESPB)
Zvanje: Diplomirani pravnik
RB
r.
ŠIFRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PОА01
PОА02
PОА03
PОА04
PОА05
PОА06
PОА07
PОА08
IB1
IB2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PОА13
PОА14
PОА15
PОА17
IB3
PОА20
PОА21
PОА22
PОА24
IB4
PОА 27
PREDMET
PRVA GODINA – zajednička
Uvоd u prаvо
Оpštа istоriја držаvе i prаvа
Еnglеski јеzik 1
Оsnоvi еkоnоmiје
Uvоd u оpštu infоrmаtiku
Ustаvnо prаvо
Rimskо prаvо
Еnglеski јеzik 2
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
DRUGA GODINA – modul opšte pravo
Uvоd u grаđаnskо prаvо
Kriminоlоgiја
Krivičnо prаvо - оpšti dео
Pоrоdičnо prаvо
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
Stvаrnо prаvо
Оsnоvi kriminаlistikе
Krivičnо prаvо - pоsеbni dео
Nаslеdnо prаvо
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4
Stručnа prаksа 1
77
SE
M
P
V
ESP
B
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
0
2
7
7
4
6
6
7
7
4
6
6
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
6
7
4
6
6
6
6
4
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DRUGA GODINA – modul pravo unutrašnjih poslova (krimnalistika)
PОА13
Uvоd u grаđаnskо prаvо
3 2 2
PОА14
Kriminоlоgiја
3 2 2
PОА15
Krivičnо prаvо - оpšti dео
3 2 2
PОА16
Spеciјаlnо fizičkо оbrаzоvаnjе i primеnа
2 2
srеdstаvа prinudе 1
3
IB3
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
3 2 2
PОА20
Stvаrnо prаvо
4 2 2
PОА21
Оsnоvi kriminаlistikе
4 2 2
PОА22
Krivičnо prаvо - pоsеbni dео
4 2 2
PОА23
Spеciјаlnо fizičkо оbrаzоvаnjе i primеnа
2 2
srеdstаvа prinudе 2
4
IB4
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4
4 2 2
PОА 27
Stručnа prаksа 1
4
TREĆA GODINA – modul opšte pravo
PОА 28
Krivičnо prоcеsnо prаvо
5 3 2
IB5
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5
5 2 2
PОА31
Меđunаrоdnо јаvnо prаvо
5 3 2
PОА32
Uprаvnо prаvо
5 3 2
PОА35
Оbligаciоnо prаvо
6 3 2
IB6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6
6 2 2
PОА39
Prеkršајnо prаvо
6 3 3
PОА40
Pоslоvnо prаvо
6 2 3
PОА38
Stručnа prаksа 2
6
9
6
7
8
9
6
7
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TREĆA GODINA – modul pravo unutrašnjih poslova (krimnalistika)
PОА 28
Krivičnо prоcеsnо prаvо
3 2
5
IB5
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5
2 2
5
PОА33
Kriminаlističkа tаktikа
3 2
5
PОА34
Kriminаlističkа tеhnikа
3 2
5
PОА35
Оbligаciоnо prаvо
3 2
6
IB6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6
2 2
6
PОА39
Prеkršајnо prаvо
3 3
6
PОА41
Kriminаlistikа оpеrаtivа
2 3
6
PОА38
Stručnа prаksа 2
6
9
6
7
8
9
6
7
6
2
ČETVRTA GODINA – modul opšte pravo
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7
Rаdnо prаvо
Pоlitički sistеm
Меđunаrоdnо privаtnо prаvо
Оrgаnizоvаni kriminаl
Kliničkо prаvnо оbrаzоvаnjе
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8
Grаđаnskо prоcеsnо prаvо
Stručnа prаksа 3
Zаvršni rаd
6
7
9
8
6
4
6
8
2
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IB7
PОА44
PОА45
PОА46
PОА50
PОА51
IB8
PОА54
PОА56
PОА57
78
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
2
3
3
3
2
2
7
6
7
4
6
6
6
6
4
6
2
ČETVRTA GODINA – modul pravo unutrašnjih poslova (krimnalistika)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IB7
PОА47
PОА48
PОА49
PОА50
PОА51
IB8
PОА55
PОА56
PОА57
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7
Nаciоnаlnа bеzbеdnоst
Kriminаlističkа mеtоdikа
Sаvrеmеni оbаvеštајni sistеmu
Оrgаnizоvаni kriminаl
Kliničkо prаvnо оbrаzоvаnjе
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8
Privrеdni kriminаlitеt
Stručnа prаksа 3
Zаvršni rаd
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
3
3
3
2
3
2
3
2
2
3
3
3
2
2
6
7
9
8
6
4
6
8
2
4
IZBORNI PREDMETI:
IZBORNI BLOK
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8
PREDMET
Sоciоlоgiја
Еtikа i еstеtikа
Sоciјаlnа pаtоlоgiја
Оpštа psihоlоgiја
Viktimоlоgiја
Prаvо lоkаlnе sаmоuprаvе
Јаvnе finаnsiје
Pеnоlоgiја
Меđunаrоdnо krivičnо prаvо
Аutоrskо prаvо
Prаvо еvrоpskе uniје
Маlоlеtničkо prеstupništvо
Pоslоvni еnglеski јеzik
Prеvеnciја kriminаlitеtа
Intеrkulturаlnо rаzumеvаnjе, lјudskа prаvа i pоmirеnjе
Оsnоvi fоrеnzikе
79
SE
M
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
P V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ES
PB
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA
STUDIJSKI PROGRAM PRAVO
1. Čije interese pravo mora zaštititi u procesu usvojenja?
a) usvojene djece;
b) odraslih;
c) instituta;
d) bioloških roditelja.
2. Koje je značenje riječi latentni u tekstu?
a) prikriveni;
b) bočni;
c) tajni;
d) odložen.
3. Odredite riječ kojom se ne može opisati značenje riječi konvencija.
a) poslušnost;
b) pravilo;
c) skupština;
d) sporazum.
4. Dopunite relaciju: kompetentnost - nadležnost:
konfiskacija - ?
a) zapljena;
b) neodgovornost;
c) nepravda;
d) prisila.
5. Zakonodavnu vlast u Starom Rimu imaoje?
a) rob;
b) predsjednik;
c) senat;
d) papa.
6. Logo na kome se nalazi golub koji formira ljudsku ruku je međunarodno priznat
simbol?
a) mira;
b) ljudskih prava;
c) recikliranja;
d) antinuklearnih pokreta.
80
7. Francuska buržoaska revolucija odigrala se?
a) 1917;
b) 1941;
c) 1789.
8. Kada i gdje je Dunav proglašen za međunarodnu reku?
a) 25. aprila 1753 u Rimu;
b) 28 avgusta 1925 u Londonu;
c) 30. marta 1856 u Parizu.
9. Pisac Opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru (Crnogonski građanski zakon) je
Valtazar Bogišić?
a) da;
b) ne.
10. Prva klasa diplomatskog predstavnika koje jedna država kandiduje kod druge,
naziva se?
a) atentator;
b) agent;
c) ambasador.
11. Šta od navedenog ne predstavlja hartiju od vrednosti?
a) menica;
b) ček;
c) ugovor;
d) obveznice.
12. U Evropi se primjenjuje pravo?
a) anglosaksonsko;
b) kontinentalno.
13. Obavještajna služba SR Njemačke je?
a) BKA;
b) BND;
c) MI5;
d) MI6.
14. Šta od navedenog nije nepokretna stvar?
a) zgrada;
b) zemljišna parcela;
c) pisaći sto;
d) poslovni prostor.
81
15. Pravo građana da slobodno misle i izaberu svoj pogled na svijet je?
a) sloboda govora;
b) sloboda misli i opredjeljenja.
16. Naziv za slobodu izražavanja mišljenja i informisanja je?
a) sloboda naučnog i umjetničkog shvatanja;
b) sloboda štampe.
17. Prvi ustav Srbije - Sretenjski ustav donijet je?
a) 1805;
b) 1811;
c) 3. februara 1835.
18. Posebna naučna disciplina koja na zajedničkom planu izučava sve patološke pojave
kao što su kriminalitet, delikvencija, prostitucija, alkoholizam, skitnja, prosjaštvo,
samoubistvo i slične pojave koje proizvode štetna dejstva u društvu naziva se?
a) sociologija;
b) psihologija;
c) socijalna patologija.
19. Šta od navedenog ne predstavlja elemenat državnosti?
a) teritorija;
b) stanovništvo;
c) kulturno nasljeđe;
d) državna vlast.
20. Testament je naredba posljednje volje, data u zakonom propisanoj formi, kojom
zavještalac čini raspored svoje imovine za slučaj smrti?
a) da;
b) ne.
21. Utvrđivanje pravnog značenja (smisla pravne norme) naziva se tumačenje prava?
a) da;
b) ne.
22. Univerzalnu deklaraciju o pravima (Dan prava čovjeka) Ujedinjene nacije su
usvojile u Parizu?
a) 1948;
b) 1956;
c) 1963.
82
23. Uobičajni naziv za svako ponašanje putem poređenja dva ili više pravnih sistema,
grana prava ili pravnih instituta najmanje dvije zemlje je uporedno (komparativno
pravo)?
a) da;
b) ne.
24. Šta je predmet radnog prava?
a) porodični odnosi;
b) rad i radni odnosi;
c) ljudska prava i slobode.
25. Kriminalci koji su izvršili dva ili više krivičnih djela su?
a) prestupnici;
b) povratnici;
c) NN lica.
26. Sjedište vrhovnog poglavara Rimokatoličke crkve (Sveta stolica) je u Vatikanu?
a) da;
b) ne.
27. Vakuf je neotuđivo dobro?
a) da;
b) ne.
28. Šerijatsko pravo je muslimansko vjersko pravo?
a) da;
b) ne.
29. Šta je kroki?
a) mali reptil;
b) jelo od krompira;
c) svječana pjesma;
d) jednostavna skica.
30. Ko od navedenih ne pripada prvom rodu nasljeđivanja?
a) supružnici;
b) rođena ili usvojena deca;
c) strine i ujaci.
83
31. Javno mjenje je mišljenje društvene skupine o važnim pojavama i pitanjima koja je
kao skupinu interesuju?
a) da;
b) ne.
32. Ročište je vrijeme namijenjeno usmenim radnjama stranaka u parnici?
a) da;
b) ne.
33. Prva faza u postupku izbora, koja se sastoji u predlaganju ličnosti koje će biti
kandidovane za izbore u predstavnička tijela je kandidovanje?
a) da;
b) ne.
34. Koja od navedenih radnji nije istražna radnja?
a) uviđaj;
b) pretresanje;
c) praćenje;
d) vještačenje.
35. Evazija poreza je?
a) plaćanje poreza;
b) obračunavanje poreza;
c) utaja poreza.
36. Šta ne spada u autoritativne radnje?
a) mjere prinude;
b) praćenje;
c) mjere ograničenja.
37. Justicija, kod starih Rimljana, bila je?
a) boginja pravde;
b) boginja ljubavi;
c) boginja srdžbe.
38. Zakon kao opšti pravni akt mora biti saglasan?
a) uredbi;
b) pravilniku;
c) rješenju;
d) ustavu.
84
39. Kratkotrajno burno ovladavanje čovjekom od strane njegovih osjećaja naziva se?
a) afekt;
b) piratstvo;
c) defekt.
40. Skup imovinskih prava koja pripadaju jednom pravnom subjektu naziva se?
a) ugovor;
b) imovina;
c) obligacija (obaveza);
d) patent.
41. Osnivanje preduzeća počinje donošenjem?
a) osnivačkog akta;
b) osnivačkog uloga;
c) samovoljom pojedinca.
42. Oslobađanje od gonjenja naziva se?
a) amnestija;
b) aneksija;
c) amnezija.
43. Antagonizam je vrsta?
a) suprotnosti;
b) sličnosti;
c) ravnodušnosti.
44. Državna tvorevina koja je postojala u starovjekovnom robovlasničkom društvu
naziva se?
a) antička država;
b) antanta;
c) klasa.
45. Sastanci predstavnika više država, odnosno subjekata međunarodnog prava radi
razmjene mišljenja o nekom pitanju od međunarodnog interesa nazivaju se?
a) međunarodne sankcije;
b) međunarodni statusi;
c) međunarodne konferencije.
46. Pismeni zahtjev građana upućen predstavnicima vlasti naziva se?
a) pitanje povjerenja;
b) peticija;
c) štrajk.
85
47. Naziv za predsjednika vlade u našoj zemlji je? _______________________ .
48. Prinudna mjera kojom se bez naknade oduzima jedan dio ili cijela imovina jednog
lica je?
a) preambula;
b) konfiskacija;
c) aneksija.
49. Skup društvenih normi koje nam omogućuju da razlikujemo šta je dobro, a šta zlo,
definicija je za?
a) moral;
b) nemoral;
c) prekršaj.
50. Pravne norme koje regulišu odnose u vezi sa ostvarenim pronalascima i tehničkim
unapređenjima tiču se?
a) pronalazačkog prava;
b) stvarnog prava;
c) ličnog prava.
51. Mors ambigua je?
a) prirodna smrt;
b) sumnjiva smrt;
c) nasilna smrt;
d) kličnička smrt.
52. Čime se pokreće upravni spor?
a) tužbom;
b) zahtjevom;
c) molbom.
53. Ujedinjenje više članova ili cijele grupe za efektivnu potporu ili za zajedničku
aktivnost je?
a) publika;
b) koalicija;
c) divizija.
54. Stanje kada ne živi niti jedan dio čovjeka naziva se?
a) biološka inteligencija;
b) biološki sat;
c) biološka smrt.
86
55. Tendencija da se nešto napadne ili ošteti naziva se?
a) agonija;
b) depresija;
c) agresivnost.
56. Određeno stanje ili pravac kretanja odnosa između centralnih i organa državne vlasti
naziva se?
a) koalicija;
b) decentralizacija;
c) agresivnost.
57. Za koje zločine nije nadležan stalni Međunarodni krivični sud?
a) genocid;
b) agresija;
c) ratni zločin;
d) razbojništvo.
58. Srednjovjekovno sudsko policijsko istraživanje raznih prestupa pripadnika katoličke
crkve i njihovo kažnjavanje u organizaciji crkvenih vlasti naziva se?
a) inicijativa;
b) klasifikacija;
c) inkvizicija.
59. Specifičan vid narodnog stvaralaštva, predanja i vjerovanja, koji se sastoji od
fantastičnih priča o natprirodnim bićima, božanstvima, pojavama i događajima,
naziva se?
a) mit;
b) rasizam;
c) provokacija.
60. Poslovi lokalne samouprave mogu biti?
a) preneseni;
b) nasljedni;
c) zasluženi.
61. Ko je i kada prvi predložio definiciju agresije?
a) SAD, 1984. g.;
b) Njemačka, 1918. g.;
c) Italija, 1914. g.;
d) SSSR, 1993. g.
87
62. Najprimitivniji oblici ljudske organizacije javljaju se u?
a) feudalizmu;
b) kapitalizmu;
c) prahistoriji.
63. Bolesno stanje u kojem bolesnik ima nagon da podmetne vatru naziva se?
a) piratstvo;
b) piromanija;
c) pijano stanje.
64. Nagli preokret u političkim i društvenim odnosima, koji se sastoji u smjeni vlasti
nasilnim putem, naziva se?
a) međunarodni konflikt;
b) prevrat;
c) pripravno stanje;
d) prioritet.
65. Berlinski kongres održan je godine?
a) 1878.
b) 1803.
c) 1939.
d) 1978.
66. Služba koja vrši zastupanje fizičkih i pravnih lica, odbranu okrivljenog u kaznenim
postupcima, kao i vršenje drugih vidova pravne pomoći naziva se?
a) akcionarsko društvo;
b) advokatura;
c) društvo kapitala.
67. Služba za zaštitu bezbjednosti Bijele kuće, odnosno predsjednika SAD naziva se?
a) FBI;
b) USSS;
c) DEA;
d) SWAT.
88
68. Jedno od osnovnih i najstarijih političkih prava građana u savremenim
demokratskim društvima naziva se?
a) biračko mjesto;
b) biračko pravo;
c) birokratija.
69. Spisak lica osumnjičenih da se nalaze u opoziciji prema određenom društveno
političkom sistemu, odnosno režimu, naziva se?
a) crvena lista;
b) crna lista;
c) crna berza.
70. Osoba koja na osnovu izbora ili naslijeđa ima pravo da vrši dužnosti vladara, naziva
se?
a) ministar;
b) kralj;
c) poslanik.
71. Suđenje Međunarodnog vojnog suda u Nirnbergu "glavnim ratnim zločincima
evropske Osovine" naziva se?
a) Nirnberški proces;
b) Nirnberško suđenje;
c) Nirnberški prevrat.
72. Međunarodna organizacija kriminalističke policije naziva se?
a) IAK;
b) INTERPOL;
c) IPA;
d) EUROPOL.
73. Skraćenica ENFSI znači
________________________________________________?
74. Organizacija ili grupa sa zajedničkim interesima, koja teži da utječe na određeno
glasanje članova zakonodavnog tijela naziva se?
a) obavještajna služba;
b) lobi;
c) društvo kapitala.
89
75. Imperijalistički rat za podjelu svijeta vođen od 1914. do 1919. godine poznat je kao?
a) I svjetski rat;
b) II svjetski rat;
c) Balkanski rat.
76. MOSSAD je obavještajna služba?
a) Albanije;
b) Italije;
c) Izraela;
d) Francuske.
77. Društvena norma koja nastaje dugim i stihijskim ponavljanjem nekog ponašanja od
strane neorganizovane, difuzne mase naziva se?
a) običaj;
b) zakon;
c) pravni akt.
78. Palestinsko pitanje, pokrenuto pred Ujedinjenim Nacijama 1947. godine, tiče se
sukoba između Arapa i Jevreja povodom osnivanja?
a) Izraela;
b) Irana;
c) Sudana.
79. Termin koji vodi porijeklo od francuskog vojnika Šovena, poklonika zavojevačke
politike Napoleona i označava ekstreman, reakcionaran oblik nacionalizma koji
karakteriše nacionalna isključivost, naziva se?
a) Lenjinizam;
b) Marksizam;
c) Šovinizam.
80. Pripadnik osnovne eksploatisane klase u feudalnom društvu je?
a) kmet;
b) proizvođač;
c) ratni zarobljenik.
81. Mjesto u kome se lice nastani u namjeri da stalno boravi i koje predstavlja centar
njegovih životnih interesa naziva se?
a) preambula;
b) prebivalište;
c) statut.
90
82. Ministarstvo, odnosno Sekretarijat inostranih poslova SAD, sa sjedištem u
Vašingtonu, naziva se Stejt department?
a) da;
b) ne.
83. Žena sa povezom preko očiju i vagom u ruci je simbol?
a) sljepila;
b) feminizma;
c) stradanja;
d) pravde.
84. Ustupanje određenog prava ili teritorije naziva se?
a) cesija;
b) census;
c) cenzura.
85. Naziv za razdoblje nacionalističke vladavine u Njemačkoj je?
a) Treći svijet;
b) Treći stalež;
c) Treći rajh.
86. Kašnjenje u ispunjenju ugovorenih obaveza naziva se?
a) docnja;
b) autorsko pravo;
c) nalog.
87. Nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha, odnosno povreda ličnih
dobara čovjeka (časti, ugleda i sl.) naziva se?
a) nematerijalna šteta;
b) materijalna šteta;
c) imovinska šteta.
88. Odgovornost za štetu koja je prouzrokovana deliktom, tj. protivpravnom radnjom
je?
a) deliktna odgovornost;
b) ugovorna odgovornost;
c) imovinska odgovornost.
91
89. Odnos između povjerioca i trećeg lica kaojemca, kojim se treće lice (jemac)
obavezuje prema povjeriocu da će da ispuni punovažnu i dospjelu obavezu dužnika
ako to ovaj ne učini, naziva se?
a) autorsko pravo;
b) otpuštanje duga;
c) jemstvo.
90. Grupa istaknutih intelektualaca i eksperata koja se formira pored kakvog osnovnog
organa odlučivanja naziva se?
a) Trumanova doktrina;
b) Trust mozgova;
c) Udruženje građana.
91. Položaj zemlje koja se bavi objavom rata ili je bez nje stupila u neprijateljske
odnose s jednom ili više država naziva se?
a) ravnopravnost;
b) ratno stanje;
c) reciprocitet.
92. Ljubav
prema
domovini,
___________________________ .
zemlji
i
narodu,
naziva
93. Naziv vezan za Džordža Maršala, koji se odnosi na program pomoći vlade SAD
zemljama Zapadne Evrope za posljeratnu obnovu i razvoj nosi ime?
a) Marksizam - Lenjinizam;
b) Maršalov plan;
c) Niksonov plan.
94. Pripadnici organizovanog pokreta "Slobodni zidari" poniklog početkom XVIII
vijeka u Engleskoji Škotskoj nazivaju se?
a) milioneri;
b) masoni;
c) lobisti.
95.
Biblija je sveta knjiga?
a) hrišćana;
b) jehovinih svedoka;
c) budista;
d) muslimana.
92
se
96.
Početak ljudske civilizacije vezan je za?
a) Bliski Istok;
b) Afriku;
c) Evropu.
97. Odvajanje odgoja i škole od religioznog utjecaja naziva se?
a) Sakrament;
b) Sekularizacija;
c) Doktrina.
98. Nauka o bezbednosti nastala je u okviru nauke o ___________________________ .
99. Učenje i praksa koja traži da se svaki čin izvodi po zakonu naziva se?
a) legalizam;
b) laicizacija;
c) misticizam.
100. Grana historijske nauke koja se bavi srednjim vijekom naziva se?
a) medievalistika;
b) indukcija;
c) dedukcija.
93
DEPARTMAN
ZA FILOLOŠKE NAUKE
94
DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: BOSANSKI JEZIK I BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST
Osnovne akademske studije Bosanskog jezika i bošnjačke književnosti traju četiri
godine (osam semestara). Zа zаvršеtаk studiја nа оvоm nivоu pоtrеbnо је оstvаriti 240
ЕSPB čime sе stičе stručni nаziv diplomirani filolog (bosnista), dok će u dodatku
(saplementu) diplome biti navedene specifične kompetencije koje student stiče.
Uvjeti za upis na studijski program su: srednje obrazovanje u četverogodišnjem
trajanju, položen prijemni ispit, mjesto na rang listi u okviru odobrene upisne kvote.
Nаstаvа sе izvоdi uz primjеnu sаvrеmеnih audio-vizuеlnih srеdstаvа а vjеžbе su pо
pоtrеbi prеdmеtа pоdržаnе kоrišćеnjеm rаčunаrа u najsavremenijoj jezičkoj laboratoriji u
regionu. Nаstаvа је pоtpunо intеrаktivnа, izvоdi sе nајsаvrеmеniјim mеtоdаmа u sаvrеmеnо
оprеmlјеnim kabinetima. Vjеžbе sе izvоdе u mаlim grupаmа, naglasak је nа prаktičnоm
rаdu i savlаdаvаnju vjеštinа pоtrеbnih zа ovladavanjem osnovnim jezičkim vještinama,
rаzvој govornih sposobnosti u cjеlini. Pоsеbnа pаžnjа sе pоklаnjа sticаnju spоsоbnоsti
kritičkе primjеnе stеčеnih znаnjа u primjеni jezika, savremenih mеtоdа i tеhnikа u
nastavnom procesu, infоrmаciоnih sistеmа u izrаdi rаzličitih vrstа stručnih radova.
Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do 9 bodova (ESPB), u skladu sa radnim
opterećenjem studenata, ishodom učenja, časovima kontakata, sadržajem predmeta.
Nastavni plan i program obuhvata obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti
obuhvataju sve temeljene naučne discipline iz oblasti lingvistike i nauke o književnosti na
kojima se zasniva određeni jezik kao nauka o tom jeziku i njegovoj književnosti, kao i
predmete koji tretiraju osnovna teorijska znanja iz oblasti književnosti i jezika, metodike
nastave jezika i književnosti te predmete od posebnog regionalnoga značaja. Izborni
predmeti omogućavaju studentu da stekne uvid u osnove mnogih disciplina koje su u
direktnoj korelaciji sa datim jezikom i njegovom književnošću, teorijom jezika i
književnosti, metodikom nastave, metodologijom naučno-istraživačkog rada, kao i nizom
stručnih vještina. Osnovne kompetencije koje student stiče savladavanjem ovog studijskog
programa su:
a) nastavnik bosanskog jezika i bošnjačke književnosti u osnovnim, srednjim stručnim
školama i gimnazijama, kao i specijaliziranim filološkim gimnazijama,
b) lektor i redaktor jezika u medijskim i izdavačkim kućama i institucijama kulture,
c) nastavnik bosanskog jezika kao stranog,
d) sticanje preduvjeta za dobijanje licence za sudskog tumača, vještaka i prevodioca
bosanskog jezika,
e) istraživački i drugi rad u pisanim i elektronskim medijima.
Savladavanjem studijskog programa student stiče sljedeće opće kompetencije, koje su u
funkciji kvalitetog obavljanja stručne i naučne djelatnosti:
- osnovna teorijska znanja iz oblasti filoloških nauka (lingvistike i nauke o književnosti);
- osnovna znanja o metodama filoloških istraživanja, sposobnosti primjene filoloških
metoda i postupaka u istraživanju, sposobnost kritičkog mišljenja i pristupa u
95
-
istraživačkom procesu, sposobnost razumijevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i
rješavanja problema u oblasti filoloških nauka;
sposobnost primjene teorijskih filoloških znanja u praksi, sposobnost komunikacije i
saradnje s užim i širim okruženjem.
Svrha studijskog programa Bosanski jezik i bošnjačka književnost, je da studenti
pokažu znanje i razumijevanje naučnog polja nauke o jeziku koje se nadograđuje na
prethodno obrazovanje, uključujući i poznavanja iz domena teorijskih, praktičnih,
konceptualnih, komparativnih i kritičkih perspektiva iz naučnih polja prema odgovarajućoj
metodologiji, te da osposobi studente za:
-
-
realizaciju i organizovanje vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim
školama,
da poseduju sposobnost za naučno-istraživački rad iz oblasti jezika uz primjenu stečenih
znanja iz oblasti teorije i metodologije,
da umeju da primjene stečena znanja u nastavnom procesu,
poznaju metodologiju vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama,
planiraju i programiraju sopstveni rad,
koriste komparativna iskustva u funkciji razvoja nastavnih sadržaja iz predmeta jezika,
posjeduju stručno-profesionalne sposobnosti za provjeru i ocenjivanje znanja i
postignuća učenika. Odgovorno i stručno učestvuju u kreiranju nastavnih planova i
programa iz predmeta jezika,
posjeduju medijatorske sposobnosti i osposobljeni su za individualni i timski rad kao i
sposobnost za rad sa roditeljima, sa vaspitno-obrazovnim institucijama i sl.,
posjeduju vještine za kreativno dizajniranje i redizajniranje vaspitno-obrazovne sredine,
raspolažu znanjem za individualni pristup u realizaciji aktivnosti sa učenicima,
poštuju multikulturalnost i multijezičnost,
umeju stručno i kvalitetno da primjene stečena znanja iz oblasti normiranog jezika na
tekstove sa raznim funkcionalnim stilovima,
umeju da korigiraju, da lektoriraju i da vrše jezičku redakciju u različitim vrstama
tekstova savremenog jezika,
raspolaganje književno-teorijskim, književno-istorijskim kompetencijama kao i
kulturološkim i sociolinvističkim kompetencijama u kontekstu jezika i književnosti,
za naučno-istarživački rad i izradu stručnih i naučnih radova iz oblasti jezika i
književnosti i komparativnih radova iz oblasti dva jezička i književna područja,
raspolažu vještinama za interdisciplinarna proučavanja u korelaciji i integraciji sadržaja
iz nauke o književnosti sa saznanjima iz drugih kompatibilnih disciplina: lingvistike,
antropologije, sociologije, filozofije, psihologije, istorije, istorije umjetnosti,
kulturologije i rodnih studija.
Cilj i zadatak studija jezika i književnosti jeste da svršeni student bude osposobljen za
samostalan rad u svim obrazovnim, naučnim, istraživačkim i drugim institucijama kojima je
neophadan kadar ovog profila, kao i da studentu omogući dalje naučno usavršavanje kroz
master i doktorske studije.
96
STUDIJSKI PROGRAM – BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)
RBr
.
ŠIFRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BОА01
BОА02
BОА03
BОА04
BОА05
BОА06
BОА07
BОА08
BОА09
IB1
BОА12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BОА13
BОА14
BОА15
BОА16
IB2
BОА19
BОА20
BОА21
BОА22
IB3
BОА24
23
BОА25
BОА26
24
25
26
27
28
29
30
33
31
32
BОА27
BОА28
IB4
BОА31
BОА32
BОА33
BОА34
IB5
BОА37
PREDMET
PRVA GODINA
Uvоd u svеtsku knjižеvnоst
Uvоd u оpštu infоrmаtiku
Uvоd u tеоriјu knjižеvnоsti
Uvоd u оpštu lingvistiku
Еnglеski јеzik 1
Histоriја knjižеvnоg јеzikа sа stаrоslоvеnskim јеzikоm
Fоnеtikа i fоnоlоgiја
Еnglеski јеzik 2
Nоrmа i kulturа stаndаrdnоg јеzikа
Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1
Stručnа prаksа 1
DRUGA GODINA
Моrfоlоgiја 1
Uvоd u bоsnistiku i stаriја bоšnjаčkа knjižеvnоst
Оpštа pеdаgоgiја
Еnglеski јеzik 3
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
Моrfоlоgiја 2
Nоviја bоšnjаčkа knjižеvnоst
Histоriјskа grаmаtikа јužnоslоvеnskih јеzikа
Еnglеski јеzik 4
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
Stručnа prаksа 2
TREĆA GODINA
Sintаksа 1
Sаvrеmеnа bоšnjаčkа knjižеvnоst prvе pоlоvinе
20.viјеkа
Меtоdikа nаstаvе 1
Uvоd u knjižеvnе tеоriје
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4
Sintаksа 2
Sаvrеmеnа bоšnjаčkа knjižеvnоst drugе pоlоvinе
20.viјеkа
Knjižеvnоst zа dеcu
Меtоdikа nаstаvе 2
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5
Stručnа prаksа 3
97
SE
M
P
V
ESP
B
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
0
4
4
0
2
0
0
9
6
6
5
4
6
6
4
6
6
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
2
0
2
2
2
2
3
3
2
0
0
0
7
7
6
4
6
7
6
5
4
6
2
5
2
2
4
2
7
6
2
2
2
0
2
2
2
2
6
5
6
5
6
2
2
2
2
0
0
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
5
6
6
2
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
BОА38
BОА39
BОА40
IB6
IB7
BОА45
BОА46
BОА47
IB8
BОА50
ČETVRTA GODINA
Sеmаntikа
Lingvističkа stilistikа
Sаndžаčkо-bоšnjаčkа knjižеvnоst
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7
Diјаlеktоlоgiја sа аkcеntоlоgiјоm
Uvоd u kоmpеrаtivnо prоučаvаnjе јužnоslаvеnskih
knjоžеvnоsti
Аkаdеmskо pisаnjе
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8
Zаvršni rаd
7
7
7
7
7
8
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
3
3
8
8
8
8
3
2
3
2
7
6
6
5
P
V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
ESP
B
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
IZBORNI PREDMETI
IZBORNI BLOK
Predmeti izbornog bloka 1
Predmeti izbornog bloka 2
Predmeti izbornog bloka 3
Predmeti izbornog bloka 4
Predmeti izbornog bloka 5
Predmeti izbornog bloka 6
Predmeti izbornog bloka 7
Predmeti izbornog bloka 8
PREDMET
Kulturа gоvоrа
Еtikа i еstеtikа
Usmena književnost
Меtоdikа rаzvоја gоvоrа
Оpštа psihоlоgiја
Psihоtеrаpiја i sаvеtоvаnjе
Uvоd u pеdаgоšku psihоlоgiјu
Sоciјаlnа pаtаlоgiја
Intеrkulturаlnо rаzumеvаnjе, lјudskа
prаvа i pоmirеnjе
Меtоdikа upоznаvаnjа оkоlinе
Аndrаgоgiја
Аutоrskо prаvо
Еlеktrоnskа nаstаvа i učеnjе
Меtоdikа vаspitnо-оbrzоvnоg rаdа
Inkluzivno оbrаzоvаnje
Меnаdžmеnt kvаlitеtа
98
SE
M
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Osnovne akademske studije Srpskog jezika i srpske književnosti traju četiri godine
(osam semestara). Zа zаvršеtаk studiја nа оvоm nivоu pоtrеbnо је оstvаriti 240 ЕSPB
čime sе stičе stručni nаziv diplomirani filolog (srbista), dok će u dodatku (saplementu)
diplome biti navedene specifične kompetencije koje student stiče.
Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do 9 bodova (ESPB), u skladu sa radnim
opterećenjem studenata, ishodom učenja, časovima kontakata, sadržajem predmeta.
Nastavni plan i program obuhvata obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti
obuhvataju sve temeljene naučne discipline iz oblasti lingvistike i nauke o književnosti na
kojima se zasniva srbistika kao nauka o srpskome jeziku i srpskoj književnosti, kao i
predmete koji tretiraju osnovna teorijska znanja iz oblasti književnosti i jezika, metodike
nastave jezika i književnosti. Izborni predmeti omogućavaju studentu da stekne uvid u
osnove mnogih disciplina koje su u direktnoj korelaciji sa srpskim jezikom i književnošću,
teorijom jezika i književnosti, metodikom nastave, metodologijom naučno-istraživačkog
rada, kao i nizom stručnih vještina koje student usvaja kroz realizaciju „Stručne prakse“.
Osnovne kompetencije koje student stiče savladavanjem ovog studijskog programa su:
a) nastavnik srpskoga jezika književnost (srpski kao maternji) u osnovnim, srednjim
stručnim školama i gimnazijama, kao i specijaliziranim filološkim gimnazijama,
b) lektor i redaktor srpskog jezika u medijskim i izdavačkim kućama i institucijama
kulture,
c) nastavnik srpskog jezika kao stranog,
d) sticanje preduvjeta za dobijanje licence za sudskog tumača, vještaka i prevodioca
srpskoga jezika,
e) istraživački i drugi rad u pisanim i elektronskim medijima.
Savladavanjem studijskog programa student stiče sljedeće opće kompetencije, koje su u
funkciji kvalitetog obavljanja stručne i naučne djelatnosti:
- osnovna teorijska znanja iz oblasti filoloških nauka (lingvistike i nauke o književnosti);
- osnovna znanja o metodama filoloških istraživanja, sposobnosti primjene filoloških
metoda i postupaka u istraživanju, sposobnost kritičkog mišljenja i pristupa u
istraživačkom procesu, sposobnost razumijevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i
rješavanja problema u oblasti filoloških nauka;
- sposobnost primjene teorijskih filoloških znanja u praksi, sposobnost komunikacije i
saradnje s užim i širim okruženjem.
Svrha studijskog programa Srpski jezik i književnost je da studenti pokažu znanje i
razumijevanje naučnog polja nauke o jeziku koje se nadograđuje na prethodno obrazovanje,
uključujući i poznavanja iz domena teorijskih, praktičnih, konceptualnih, komparativnih i
kritičkih perspektiva iz naučnih polja prema odgovarajućoj metodologiji, te da osposobi
studente za:
99
-
-
realizaciju i organizovanje vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim
školama,
da posjeduju sposobnost za naučno-istraživački rad iz oblasti jezika uz primjenu
stečenih znanja iz oblasti teorije i metodologije,
da umeju da primjene stečena znanja u nastavnom procesu,
poznaju metodologiju vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama,
planiraju i programiraju sopstveni rad,
koriste komparativna iskustva u funkciji razvoja nastavnih sadržaja iz predmeta jezika,
posjeduju stručno-profesionalne sposobnosti za provjeru i ocjenjivanje znanja i
postignuća učenika. Odgovorno i stručno učestvuju u kreiranju nastavnih planova i
programa iz predmeta jezika,
posjeduju medijatorske sposobnosti i osposobljeni su za individualni i timski rad kao i
sposobnost za rad sa roditeljima, sa vaspitno-obrazovnim institucijama i sl.,
posjeduju vještine za kreativno dizajniranje i redizajniranje vaspitno-obrazovne sredine,
raspolažu znanjem za individualni pristup u realizaciji aktivnosti sa učenicima,
poštuju multikulturalnost i multijezičnost,
umeju stručno i kvalitetno da primjene stečena znanja iz oblasti normiranog jezika na
tekstove sa raznim funkcionalnim stilovima,
umeju da korigiraju, da lektoriraju i da vrše jezičku redakciju u različitim vrstama
tekstova savremenog jezika,
raspolažu književno-teorijskim, književno-istorijskim kompetencijama kao i
kulturološkim i sociolinvističkim kompetencijama u kontekstu jezika i književnosti,
za naučno-istarživački rad i izradu stručnih i naučnih radova iz oblasti jezika i
književnosti i komparativnih radova iz oblasti dva jezička i književna područja,
raspolažu vještinama za interdisciplinarna proučavanja u korelaciji i integraciji sadržaja
iz nauke o književnosti sa saznanjima iz drugih kompatibilnih disciplina: lingvistike,
antropologije, sociologije, filozofije, psihologije, istorije, istorije umetnosti,
kulturologije i rodnih studija.
Cilj i zadatak studija jezika i književnosti jeste da svršeni student bude osposobljen za
samostalan rad u svim obrazovnim, naučnim, istraživačkim i drugim institucijama kojima je
neophodan kadar ovog profila, kao i da studentu omogući dalje naučno usavršavanje kroz
master i doktorske studije.
100
STUDIJSKI PROGRAM – SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)
RB
r
ŠIFRA
1
2
3
4
5
SОА01
SОА02
SОА03
SОА04
SОА05
SОА06
6
7
8
9
10
11
SОА07
SОА08
SОА09
IB1
SОА12
PRVA GODINA
Uvоd u svеtsku knjižеvnоst
Uvоd u оpštu infоrmаtiku
Uvоd u tеоriјu knjižеvnоsti
Uvоd u оpštu lingvistiku
Еnglеski јеzik 1
Istоriја knjižеvnоg јеzikа sа stаrоslоvеnskim
јеzikоm
Fоnеtikа i fоnоlоgiја
Еnglеski јеzik 2
Nоrmа i kulturа stаndаrdnоg јеzikа
Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1
Stručnа prаksа 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
SОА13
SОА14
SОА15
SОА16
IB2
SОА19
SОА20
SОА21
SОА22
IB3
SОА24
DRUGA GODINA
Моrfоlоgiја 1
Srеdnjоvеkоvnа srpskа knjižеvnоst
Оpštа pеdаgоgiја
Еnglеski јеzik 3
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
Моrfоlоgiја 2
Knjižеvnоst оd rеnеsаnsе dо rаciоnаlizmа
Istоriјskа grаmаtikа јužnоslоvеnskih јеzikа
Еnglеski јеzik 4
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
Stručnа prаksа 2
23
24
25
26
27
28
29
30
33
31
32
SОА25
SОА26
SОА27
SОА28
IB4
SОА31
SОА32
SОА33
SОА34
IB5
SОА37
TREĆA GODINA
Sintаksа 1
Srpskа knjižеvnоst 18. i 19. vеkа
Меtоdikа 1
Uvоd u knjižеvnе tеоriје
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4
Sintаksа 2
Srpskа knjižеvnоst prvе pоlоvinе 20. vеkа
Knjižеvnоst zа dеcu
Меzоdikа nаstаvе 2
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5
Stručnа prаksа 3
PREDMET
101
SE
M
P V
ESP
B
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
0
4
9
6
6
5
4
6
2
2
2
4
0
2
0
0
6
4
6
6
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
2
0
2
2
2
2
3
3
2
0
0
0
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
4
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
7
7
6
4
6
7
6
5
4
6
2
7
6
6
5
6
5
6
5
6
6
2
33
34
35
36
37
38
SОА38
SОА39
SОА40
IB6
IB7
SОА45
SОА46
39
40
41
42
SОА47
IB8
SОА50
ČETVRTA GODINA
Sеmаntikа
Lingvističkа stilistikа
Srpskа knjižеvnоst drugе pоlоvinе 20. vеkа
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7
Diјаlеktоlоgiја sа аkcеntоlоgiјоm
Uvоd u kоmpеrаtivnо prоučаvаnjе јužnоslаvеnskih
knjižеvnоsti
Аkаdеmskо pisаnjе
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8
Zаvršni rаd
7
7
7
7
7
8
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
3
3
8
8
8
8
3
2
3
2
7
6
6
5
P
V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
ESP
B
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
IZBORNI PREDMETI
IZBORNI BLOK
Predmeti izbornog bloka
1
Predmeti izbornog bloka
2
Predmeti izbornog bloka
3
Predmeti izbornog bloka
4
Predmeti izbornog bloka
5
Predmeti izbornog bloka
6
Predmeti izbornog bloka
7
Predmeti izbornog bloka
8
PREDMET
Sоciоlоgiја
Bоsаnski јеzik
Usmena književnost
Меtоdikа rаzvоја gоvоrа
Оpštа psihоlоgiја
Оsnоvе mеnаdžmеntа
Intеrаkciја čоvеk rаčunаr
Pоslоvni еnglеski јеzik
Intеrkulturаlnо rаzumеvаnjе, lјudskа
prаvа i pоmirеnjе
Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi
Аndrаgоgiја
Аutоrskо prаvо
Еlеktrоnskа nаstаvа i učеnjе
Меtоdikа vаspitnо-оbrzоvnоg rаdа
Inkluzivno оbrаzоvаnje
Меnаdžmеnt kvаlitеtа
102
SEM
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA ZA STUDIJSKE PROGRAME:
BOSANSKI JEZIK I BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST I SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
1. Kako se pravilno izgovara i piše:
a) s obzirom;
b) obzirom.
2. Kako glasi prisvojni pridev od ženskog imena Milica:
a) Miličin;
b) Milicin.
3. Kako se pišu međunarodno usvojene skraćenice:
a) latinicom i bez tačke;
b) latinicom i sa tačkom.
4. Šta je pravilno napisano:
a) Banja Luka;
b) Banjaluka;
v) oba su pravilna.
5. Šta je pravilno napisano:
a) Smail aga, Omer paša;
b) Smail-aga, Omer-paša.
6. Kojim jezikom je napisana Povelja Kulina bana:
a) srpskim;
b) bosanskim.
7. Šta je pravilno:
a) hrđa, hrzati, nahuditi;
b) rđa, rzati, nauditi.
8. Kad nešto nedostaje, kažemo:
a) da hvali;
b) da fali.
9. U imperativu 1.l.jedn.:
a) piše se i izgovara;
b) ne piše se i ne izgovara.
10. Kako se pravilno piše:
a) čitaoc, delioc;
b) čitalac, delilac.
103
11. U koju grupu spadaju slijedeće riječi sokak, kasaba, fruštuk, komšija:
a) u varvarizme;
b) u arhaizme;
c) u provincijalizme.
12. Nauka o glasovima i glasovnim promjenama se zove:
a) morfologija;
b) fonologija;
c) fonetika.
13. U koju grupu spadaju sljedeće riječi lojze, grne, nevera, sermija:
a) u neologizme;
b) u provincijalizme;
c) u arhaizme.
14. Sintaksa je:
a) nauka o oblicima riječi;
b) nauka o rečenici;
c) nauka o glasovima.
15. Koja glasovna promjena je izvršena u rječima sedam, sedmi, vredan, vredna:
a) nepostojano a;
b) gubljenje suglasnika.
16. Koja glasovna promena je izvršena u riječima cvijeće, solju, brži, tuplji:
a) palatalizacija;
b) jotovanje.
17. Koja glasovna promjena je izvršena u rečima ruski, bolesna, bezvučni:
a) sibilarizacija;
b) gubljenje suglasnika.
18. U kojem veku je objavljen prvi rječnik bosanskog jezika:
a) u 19. vijeku;
b) u 17. vijeku.
19. U kojem vijeku je objavljen prvi riječnik srpskog jezika:
a) u 19. vijeku;
b) u 18. vijeku.
20. Koliko vrsta riječi ima u srpskom jeziku:
a) pet;
b) sedam;
c) deset.
104
21. Morfema je:
a) slog;
b) najmanja jezička jedinica koja je nosilac značenja;
c) korjen.
22. Riječi car, kralj, knez mogu biti akcentovane:
a) samo silaznim akcentima;
b) samo uzlaznim akcentima;
c) bilo kojim akcentom.
23. Glagolski oblik -Behu doveli-je:
a) imperfekat;
b) potencijal;
c) pluskvamperfekat.
24. Odredite koliko je predikatskih rečenica sadržano u datoj složenoj rečenici:
Ako i nije bio potpuno nezemaljski, taj prizor je bio neobičan zbog one posebne
svetlosti u sumrak, kada zemlju napušta sjaj i jasnost obrisa.
a) 2;
b) 3;
c) 5.
25. Nataši je bilo nepunih sedamnaest godina kada je zaigrala na prvom balu. Boldovani deo
rečenice u službi je:
a) logičkog subjekta;
b) atributa;
c) nepravog objekta.
26. Mećava je još trajala, mada je oslabila. Boldovana rečenica je:
a) načinska;
b) dopusna;
c) vremenska.
27. Pravopis srpskog književnog jezika je:
a) etimološki;
b) fonetski;
c) fonetski pravopis sa elementima etimološkog pravopisa.
28. Od koje godine posebno egzistiraju srpski i bosanski jezik:
a) od 1991.god.;
b) od 1847. god.
29. Glagolski oblik – Behu se ustumarali- je:
a) pluskvamperfekat;
b) imperfekat;
c) aorist.
105
30. Koji se dijalekat nalazi u osnovi srpskog književnog jezika ekavskog izgovora:
a) kosovsko-resavski;
b) šumadijsko-vojvođanski;
c) istočnohercegovački.
31. Koji se dijalekat nalazi u osnovi srpskog književnog jezika ijekavskog izgovora:
a) zetsko-južnosandžački;
b) istočnohercegovački;
c) kosovsko-resavski.
32. Glagolski prilog sadašnji glagola –vojevati-glasi:
a) vojujući;
b) vojevajući;
c) vojujem.
33. Sinonim riječi -riter- je riječ:
a) razbojnik;
b) suparnik;
c) vitez.
34. Riječi –čokolada, kolači, limunada-imaju:
a) kratkosilazni akcenat;
b) kratkouzlazni akcenat;
c) dugouzlazni akcenat.
35. Skraćenica od riječi –lingvistika-glasi:
a) lingv
b) lingv.
36. Skraćenica od riječi-gospodja glasi:
a) g-đa
b) gđa
37. Skraćenica od riječi-to jest-glasi:
a) t.j.
b) tj.
38. Riječ –baštenski- po sastavu je:
a) prosta;
b) izvedena;
c) složena.
39. Glagolski oblik-naveden- zove se:
a) aorist;
b) trpni glagolski pridev;
c) glagolski prilog prošli.
106
40. U riječima –pozlaćen- i –mjesečina- izvršena je po jedna glasovna promjena:
a) jotovanje i palatalizacija;
b) jotovanje i nepostojano a.
41. Istočnoslovenskoj jezičkoj grupi pripada:
a) ukrajinski;
b) bugarski;
c) češki.
42. Pridjevi -zatvoren-i-otvoren- ilustruju jezičku pojavu koja se zove:
a) polisemija;
b) sinonimija;
c) antonimija.
43. To ždralovi putuju na jug i dozivaju se kroz maglu. Nezavisni odnos kojim su povezane
rečenice je:
a) rastavni;
b) zaključni;
c) sastavni.
44. Žurio sam sveštenikovoj kući da se vidim sa Marjom Ivanovnom. Boldovana zavisna
rečenica je:
a) uslovna;
b) dopusna;
c) namjerna.
45. Odrični glagolski oblik-Ne budem najavio- je:
a) futur ll;
b) potencijal;
c) imperfekat.
46. Glagolski oblik-Potpisali bi se-zove se:
a) potencijal;
b) futur ll;
c) futur l.
47. Riječ-Brkovi-po sastavu je:
a) prosta;
b) izvedena;
c) složena.
48. Riječi-Travnjak, biljka, cvjeće-imaju:
a) kratkosilazni akcenat;
b) dugosilazni akcenat;
c) dugouzlazni akcenat.
107
49. U riječi-Gušći- izvršene su dvije glasovne promjene:
a) jotovanje i jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe;
b) jotovanje i palatalizacija.
50. Riječ-Povelik-po sastavu je:
a) izvedena;
b) prosta;
c) složena.
51. Infinitivna osnova glagola-Navesti- glasi:
a) naved;
b) naves;
c) navodeći.
52. Stresli smo se od zime i dotrčali do tvrđave. Boldovani deo rečenice u službi je:
a) odredbe mjesta;
b) logičkog subjekta;
c) atributa.
53. Moja razmišljanja prekine Saveljič, koji uđe noseći šolju čaja. Boldovana zavisna
rečenica je:
a) namjerna;
b) načinska;
c) odnosna.
54. Riječ-Nekakav-po sastavu je:
a) prosta;
b) izvedena;
c) složena.
55. Glagoljica i ćirilica su nastale po ugledu na:
a) arapsko pismo;
b) ideografsko pismo;
c) grčko pismo.
56. Prezentska osnova glagola-Navesti –glasi:
a) naved,
b) navede;
c) naves.
57. Jelo se ćutke, samo je Petar pričao o pijanom vojniku sa ćilimom. Nezavisni odnos kojim
su povezane rečenice je:
a) isključni;
b) zaključni;
c) sastavni.
108
58. Današnji način pisanja, s lijeva na desno, uveli su:
a) Egipćani;
b) Grci;
c) Sumeri.
59. Glagolski oblik-Budemo išli- je:
a) futur ll;
b) potencijal;
c) imperfekat.
60. Jezik kojim je pisano Miroslavljevo jevandjelje zove se:
a) srpskoslovenski jezik;
b) ruskoslovenski jezik;
c) slavenosrpski jezik.
61. Riječ-Mogućnost- po sastavu je:
a) prosta;
b) izvedena:
c) složena.
62. Enklitike su riječi koje:
a) mogu imati samo silazne akcente;
b) mogu imati samo uzlazne akcente;
c) nemaju svoj akcenat.
63. Gnev je carev glasnik smrti, ali mudar čovjek ublažiće ga. Nezavisan odnos kojim
su povezane rečenice je:
a) suprotni;
b) zaključni;
c) isključni.
64. Kad se za nekoga kaže da je pronašao Solomonsko rješenje, to znači:
a) mudro i pametno razriješio spor;
b) odluku prepustio drugima;
c) strogo i okrutno razriješio spor.
65. Riječ-Uljudan- po sastavu je:
a) prosta;
b) složena;
c) izvedena.
66. Tvrd je Petrašin čovjek. Značenje boldovanog pridjeva u rečenici ilustruje jezičku
pojavu koja se zove:
a) polisemija;
b) sinonimija;
c) antonimija.
109
67. U riječi-Momčić-izvršene su dijve glasovne promjene:
a) nepostojano a i palatalizacija;
b) jotovanje i palatalizacija.
68. Glagolski oblik-Neka odraste-je:
a) imperativ;
b) imperfekat;
c) present.
69. Riječ-Drevan-je:
a) istorizam;
b) neologizam;
c) arhaizam.
70. Stajao je pored granatog bresta na proplanku. Boldovani padežni oblici u rečenici su:
a) akuzativ i lokativ;
b) genitiv i lokativ;
c) genitive i dativ.
71. Zaključao je kuću na osobit način udešenim kračunom. Boldovane riječi u rečenici
su:
a) imenica i prilog;
b) pridjev i prilog;
c) pridjev i imenica.
72. Riječ-Faraon-znači:
a) svjetlost života;
b) veliki dom;
c) plodni polumjesec.
73. Glagolski prilog prošli od glagola-Obuti se- glasi:
a) obuvajući se;
b) obuvši se;
c) obukavši se.
74. Odredite koliko je predikatskih rečenica sadržano u datoj složenoj rečenici:
Priča valja, a i zamka nije loša čim djeluju, ali sve će se ipak znati tek kad se vidi donose li
koristi ili štete.
a) 4;
b) 5;
c) 6.
75. Sinonim riječi-Drevan-je:
a) drven;
b) star;
c) oštar.
110
76. U riječi –Pokvarenjak-boldovane morfeme su:
a) infiks i sufiks;
b) prefiks i sufiks;
c) koren i sufiks.
77. Riječ-Okrilje-po sastavu je:
a) izvedena;
b) prosta;
c) složena.
78. Sinonim riječi-Prsa- je:
a) bedra;
b) njedra;
c) leđa.
79. Potencijal glagola-Odrasti- u odričnom obliku 1.lica množine glasi:
a) nećemo odrasti;
b) ne bismo odrasli;
c) ne budemo odrasli.
80. Hijeroglifsko pismo je odgonetnuo:
a) Sofokle;
b) Šampolion;
c) Aristotel.
81. U riječi-Vinograd-boldovane morfeme su:
a) korjen i korjen;
b) prefiks i sufiks;
c) sufiks i sufiks.
82. U pridjevu -Utešne- izvršene su dvije glasovne promjene:
a) palatalizacija i nepostojano a;
b) sibilarizacija i palatalizacija.
83. Svoj akcenat mogu imati:
a) sve riječi osim klitika;
b) samo promjenljive riječi;
c) samo nepromjenljive riječi.
84. U Marinom prisustvu pak ništa više nije bilo ni prosto ni jasno. Boldovane riječi po
vrsti su:
a) pridjev i pridjev;
b) imenica i pridjev;
c) imenica i prilog.
111
85. Rekao im je da se popnu, pa da onda razgovaraju sa njim. Boldovani glagolski oblik je:
a) prezent;
b) perfekat;
c) aorist.
86. U riječi-Oslobađati-prema riječi -Osloboditi- izvršene su dvije glasovne promjene:
a) nepostojano a i jotovanje;
b) prevoj vokala i jotovanje;
c) prevoj vokala i palatalizacija.
87. Riječ-Zvezdočtec- je:
a) arhaizam;
b) neologizam;
c) istorizam.
88. Glagolski prilog sadašnji od glagola-Verati se-glasi:
a) Verujući;
b) Verući se;
c) Verajući se.
89. Glagolski prilog sadašnji i glagolski prilog prošli:
a) mogu da budu predikati u rečenici
b) ne mogu biti predikati u rečenici
90. Ni tu nije bilo lako, ali su barem bili slobodni. Podvučeni dio rečenice u službi je:
a) subjekta;
b) atributa;
c) imenskog dijela predikata.
91. Antonim pridjeva-Sitan-je:
a) krupan;
b) veliki;
c) mali.
92. Bohemizmi su pozajmljenice iz:
a) engleskog jezika;
b) rumunskog jezika;
c) češkog jezika.
93. Hungarizmi su pozajmljenice iz:
a) njemačkog jezika;
b) engleskog jezika;
c) mađarskog jezika.
112
94. Idiomi su:
a) ustaljeni jezički izrazi;
b) stilske figure;
c) žargonski izrazi.
95. Vjetar je zavijao kao da je živo biće. Boldovana zavisna rečenica je:
a) načinska;
b) uzročna;
c) odnosna.
96. Glagolski oblik-Behu se ustumarali-je:
a) imperfekat;
b) aorist;
c) pluskvamperfekat.
97. Sinonim riječi-Nemaština-je:
a) obilje;
b) siromaštvo;
c) bogatstvo.
98. Bejah veoma radostan toga dana. Boldovani glagolski oblik je:
a) aorist;
b) prezent;
c) imperfekat.
99. Ako nekom uputimo izvinjenje, mi smo se:
a) izvinuli;
b) izvinili.
100. Ćutke sam izbrojala devetnaest slika u toj sobi. Boldovana reč je:
a) prilog;
b) prijedlog;
c) rečica.
113
DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Osnovne akademske studije Engleskog jezika i književnosti traju četiri godine
(osam semestara). Zа zаvršеtаk studiја nа оvоm nivоu pоtrеbnо је оstvаriti 240 ЕSPB
čime sе stičе stručni nаziv diplomirani filolog (anglista), dok će u dodatku (saplementu)
diplome biti navedene specifične kompetencije koje student stiče.
Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do 8 bodova (ESPB), u skladu sa radnim
opterećenjem studenata, ishodom učenja, časovima kontakata, sadržajem predmeta.
Nastavni plan i program obuhvata obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti
obuhvataju sve temeljene naučne discipline iz oblasti lingvistike i nauke o književnosti na
kojima se zasniva anglistika kao nauka o engleskom jeziku i književnosti, kao i predmete
koji tretiraju osnovna teorijska znanja iz oblasti književnosti i jezika, metodike nastave
jezika i književnosti.
Izborni predmeti omogućavaju studentu da stekne uvid u osnove mnogih disciplina
koje su u direktnoj korelaciji sa engleskim jezikom i književnošću, teorijom jezika i
književnosti, metodikom nastave, metodologijom naučno-istraživačkog rada, kao i nizom
stručnih vještina koje student usvaja kroz realizaciju „Stručne prakse“.
Cilj studijskog programa Engleski jezik i književnost je obrazovanje studenata za
profesore engleskog jezika i književnosti, koji su osposobljeni:
a) da predaju engleski jezik i književnost u državnim i privatnim obrazovnim
ustanovama – predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama,
b) da radi u profesijama koje zahtijevaju visok nivo poznavanja engleskog jezika:
turističke i prevodilačke djelatnosti, komunikacije i odnosi sa javnošću,
angažiranost u različitim kulturnim centrima,
c) da nastave obrazovanje na diplomskim akademskim studijama engleskog jezika i
književnosti, kulture, komunikologije i srodnih disciplina,
d) da nastave proces doživotnog obrazovanja iz oblasti engleskog jezika i književnosti,
kulture, komunikacije i srodih disciplina.
Svrha studijskog programa Engleski jezik i književnost, je da studenti pokažu znanje i
razumevanje naučnog polja nauke o jeziku koje se nadograđuje na prethodno obrazovanje,
uključujući i poznavanja iz domena teorijskih, praktičnih, konceptualnih, komparativnih i
kritičkih perspektiva iz naučnih polja prema odgovarajućoj metodologiji, te da osposobi
studente za:
- realizaciju i organizovanje vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim
školama,
- da posjeduju sposobnost za naučno-istraživački rad iz oblasti jezika uz primjenu
stečenih znanja iz oblasti teorije i metodologije,
- da umeju da primjene stečena znanja u nastavnom procesu,
- poznaju metodologiju vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama,
114
-
-
planiraju i programiraju sopstveni rad,
koriste komparativna iskustva u funkciji razvoja nastavnih sadržaja iz predmeta jezika,
posjeduju stručno-profesionalne sposobnosti za provjeru i ocjenjivanje znanja i
postignuća učenika. Odgovorno i stručno učestvuju u kreiranju nastavnih planova i
programa iz predmeta jezika,
posjeduju medijatorske sposobnosti i osposobljeni su za individualni i timski rad kao i
sposobnost za rad sa roditeljima, sa vaspitno-obrazovnim institucijama i sl.,
posjeduju vještine za kreativno dizajniranje i redizajniranje vaspitno-obrazovne sredine,
raspolažu znanjem za individualni pristup u realizaciji aktivnosti sa učenicima,
poštuju multikulturalnost i multijezičnost,
umeju stručno i kvalitetno da primjene stečena znanja iz oblasti normiranog jezika na
tekstove sa raznim funkcionalnim stilovima,
umeju da korigiraju, da lektoriraju i da vrše jezičku redakciju u različitim vrstama
tekstova savremenog jezika,
raspolažu književno-teorijskim, književno-istorijskim kompetencijama kao i
kulturološkim i sociolinvističkim kompetencijama u kontekstu jezika i književnosti,
za naučno-istarživački rad i izradu stručnih i naučnih radova iz oblasti jezika i
književnosti i komparativnih radova iz oblasti dva jezička i književna područja,
raspolažu vještinama za interdisciplinarna proučavanja u korelaciji i integraciji sadržaja
iz nauke o književnosti sa saznanjima iz drugih kompatibilnih disciplina: lingvistike,
antropologije, sociologije, filozofije, psihologije, istorije, istorije umjetnosti,
kulturologije i rodnih studija.
Cilj i zadatak studija jezika i književnosti jeste da svršeni student bude osposobljen za
samostalan rad u svim obrazovnim, naučnim, istraživačkim i drugim institucijama kojima je
neophadan kadar ovog profila, kao i da studentu omogući dalje naučno usavršavanje kroz
master i doktorske studije.
115
STUDIJSKI PROGRAM – ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)
RBr.
ŠIFRA
PREDMET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
АОА01
АОА02
АОА03
АОА04
АОА05
АОА06
АОА07
АОА08
АОА09
IB1
АОА12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
АОА13
АОА14
АОА15
АОА16
IB2
АОА19
АОА20
АОА21
АОА22
IB3
АОА24
23
24
25
26
27
28
29
30
33
31
32
АОА25
АОА26
АОА27
АОА28
IB4
АОА31
АОА32
АОА33
АОА34
IB5
АОА37
SEM
P
V
ESPB
PRVA GODINA
Sаvrеmеni еnglеski јеzik 1
Uvоd u studiје еnglеskе knjižеvnоsti
Fоnеtikа
Uvоd u оpštu lingvistiku
Nеmаčki јеzik 1
Sаvrеmеni еnglеski јеzik 2
Еnglеskа knjižеvnоst 1
Nеmаči јеzik 2
Nоrmа i kulturа stаndаrdnоg јеzikа
Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1
Stručnа prаksа 1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
2
2
0
6
2
0
2
0
0
8
6
7
5
4
8
4
4
6
6
2
DRUGA GODINA
Sаvrеmеni еnglеski јеzik 3
Uvоd u tеоriјu knjižеvnоsti
Еnglеskа knjižеvnоst 2
Nеmаčki јеzik 3
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
Sаvrеmеni еnglеski јеzik 4
Еnglеskа knjižеvnоst 3
Моrfоlоgiја еnglеskоg јеzikа
Nеmаčki јеzik 4
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
Stručnа prаksа 2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
6
2
2
0
2
2
2
2
6
2
2
0
0
0
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
6
0
2
2
2
2
2
2
6
2
0
2
0
0
TREĆA GODINA
Sаvrеmеni еnglеski јеzik 5
Uvоd u studiје аmеričkе knjižеvnоsti
Sintаksа еnglеskоg јеzikа 1
Меtоdikа nаstаvе strаnih јеzikа 1
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4
Sаvrеmеni еnglеski јеzik 6
Аmеričkа knjižеvnоst
Sintаksа еnglеskоg јеzikа 2
Меtоdikа nаstаvе strаnih јеzikа 2
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5
Stručnа prаksа 3
116
8
7
5
4
6
8
5
5
4
6
2
8
5
5
6
6
8
4
4
6
6
2
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
АОА38
АОА39
АОА40
IB6
IB7
АОА45
АОА46
АОА47
IB8
АОА50
ČETVRTA GODINA
Sаvrеmеni еnglеski јеzik 7
Аnglоаmеričkа knjižеvnоst
Uvоd u knjižеvnе tеоriје
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7
Sаvrеmеni еnglеski јеzik 8
Lеksikоlоgiја
Аkаdеmskо pisаnjе
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8
Zаvršni rаd
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
2
2
2
6
2
0
3
3
2
4
2
2
8
4
5
6
6
7
6
6
6
5
IZBORNI PREDMETI
IZBORNI BLOK
Predmeti izbornog bloka 1
Predmeti izbornog bloka 2
Predmeti izbornog bloka 3
Predmeti izbornog bloka 4
Predmeti izbornog bloka 5
Predmeti izbornog bloka 6
Predmeti izbornog bloka 7
Predmeti izbornog bloka 8
PREDMET
Sоciоlоgiја
Еtikа i еstеtikа
Оpštе pеdаgоgiја
Оsnоvi mаrkеtingа
Оpštа psihоlоgiја
Оsnоvi mеnаdžmеntа
Uvоd u оpštu infоrmаtiku
Pоslоvni еnglеski јеzik
Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi
Vеb dizајn
Sеmаntikа
Меtоdikа vаspitnо-оbrzоvnоg rаdа
Аutоrskо prаvо
Еlеktrоnskа nаstаvа i učеnjе
Меnаdžmеnt kvаlitеtа
Intеrkulturаlnо rаzumеvаnjе,
lјudskа prаvа i pоmirеnjе
117
SE
M
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
P V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ESP
B
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA
STUDIJSKI PROGRAM: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I _______ to work by bus.
a) am going;
b) goes;
c) has gone;
d) go.
____ you ever _____ Maria Callas sing?
a) Did….hear;
b) Have…heard;
c) Is …heard;
d) Is…hearing.
He _________ for his glasses.
a) is looking;
b) looks;
c) look;
d) has looked.
Pasteur _____ in 1895.
a) dies;
b) die;
c) died;
d) dyed.
What _____ you ____ before you came here?
a) are…doing;
b) is…doing;
c) did…do;
d) were…doing.
Cats ______ milk.
a) drinks;
b) are drinking;
c) are drunk;
d) drink.
He always ______ black.
a) wearing;
b) wears;
c) were;
d) is wearing.
I ______ him yesterday.
a) meet;
b) meets;
c) is meeting;
d) met.
118
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
_______ he just ________ out?
a) Has…gone;
b) Is…going;
c) Did….go;
d) Was…going.
There _______ some changes lately.
a) has been;
b) was;
c) been;
d) have been.
I _____ the instructions but I __________ them.
a) has read/didn’t understand;
b) has reading/don’t understand;
c) have read/didn’t understand;
d) have read/don’t understand.
I__________ home tonight.
a) am going;
b) is going;
c) go;
d) was.
He ______ to be a dentist when he ________ up.
a) am going/grew;
b) is going/grows;
c) was going/grows;
d) has been going/was grown.
Unless the taxi _______ soon we __________ our plane.
a) is coming/will miss;
b) comes/miss;
c) comes/shall miss;
d) will come/misses.
He had tried five times ______ her on the phone.
a) to make;
b) to get;
c) to try;
d) to see.
He __________ to a tape, but he_________earphones so nobody else hears it.
a) is listening/is wearing;
b) listens/wears;
c) listen/wear;
d) has listened/has worn.
119
17. My dog ________ a lot, but he _________ at the moment.
a) barking/barks;
b) is barking/is barking;
c) is barking/barks;
d) barks/isn’t barking.
18. If you want _______ weight _______ less bread.
a) to lose/to eat;
b) lose/eat;
c) lost/eats;
d) to lose/eat.
19. David likes ____________ to music in the evening.
a) listens;
b) listening;
c) to listen.
20. They can ____________ chess very well.
a) play;
b) to play;
c) playing.
21. My girlfriend said I ____her anything for her birthday, but I think I ______her some
flowers at least or a nice bottle of wine.
a) didn't need to buy / should buy;
b) had to buy / can't have bought;
c) should have bought / must buy;
d) don't need to buy / don't have to buy;
e) may not buy / may have bought.
22. The prisoner ______this way; there are no footprints at all.
a) may have escaped;
b) needn't have escaped;
c) could have escaped;
d) had to escape;
e) can't have escaped.
23. Supposedly, digital voice discs, or DVDs as they are called, are _______ resistant to
scratching _______records.
a) much / than;
b) so / as;
c) such / that;
d) far more / than;
e) many more / that.
120
24. English is today the third_________ native language worldwide after Chinese and
Hindi, with some 380 million speakers
a) the most spoken;
b) the more spoken;
c) much spoken;
d) the least spoken;
e) most spoken.
25. I don't have nearly__________ much time for reading ___________ I would like to.
a) as / as;
b) more / that;
c) so / that;
d) too / that;
e) such / that.
26. "I'm a secretary. And ____________ do you do?"
a) how;
b) what;
c) who.
27. She ____________ goes to a restaurant at the weekend.
a) a lot of;
b) much;
c) sometimes.
28. ____________ boys over there are German.
a) That;
b) These;
c) Those.
29. It's the picture ____________ the wall.
a) on;
b) in;
c) in front.
30. I'm going to meet my friends, _________Times Square tonight.
a) on;
b) at;
c) in;
d) over.
31. He tried to open the tin__________ a knife.
a) with;
b) by;
c) to;
d) of.
121
32. We often hear that such and such a piece of information cannot be released into the
public ________ in the interest of national security.
a) dominion;
b) domination;
c) domain;
d) domestic.
33. The person in charge of the enquiry will occasionally _________ what can be disclosed
in newspapers.
a) signal;
b) signify;
c) sign;
d) seal.
34. The contract was signed by the three partners who thus agreed to _________ by terms
and conditions contained in it.
a) follow;
b) adhere;
c) abide;
d) stick.
35. There was nothing in the contract that ________ who would be responsible in the event
that one of the partners became seriously ill.
a) pointed;
b) specified;
c) printed;
d) developed.
36. An independent adviser was called in after the collapse of the company to _______some
of the issues that were not clear.
a) result;
b) retake;
c) restrain;
d) resolve.
37. One of the __________ mentioned in the original agreement has decided that she does
not want to continue with the profit-sharing scheme.
a) partakers;
b) participants;
c) particles;
d) parties.
122
38. In view of the serious problems associated with the takeover the newspaper company
has decided to ___________ its offer of financial help.
a) throw;
b) reject;
c) cancel;
d) deter.
39. The main problem was that the newly formed organisation was not attracting enough
work and so they decided to _______. the services of a public relations expert.
a) call;
b) engage;
c) enter;
d) register.
40. That company has been in business for over 100 years and in fact was ________ in
1899.
a) grounded;
b) established;
c) found;
d) invented.
41. After the complaint had been received from the customer about poor service, she was
given a written __________ that the matter would be put right.
a) paper;
b) insurance;
c) assurance;
d) conviction.
42. They were very careful to make sure in the original agreement that _________ would be
made to pay for staff redundancies.
a) foresight;
b) forecast;
c) providing;
d) provision.
43. We decided to employ a solicitor who would be able to________ the extent of our
liability in this matter.
a) decipher;
b) decide;
c) defer;
d) determine.
44. I play games on ____________ computer in the evenings.
a) your;
b) her;
c) my.
123
45. Tom is a ____________ football player than Peter.
a) bad;
b) worse;
c) worst.
46. I'd like ____________ fruit, please.
a) a lot;
b) any;
c) some.
47. She works hard during the day and sleeps well ____________ night.
a) at;
b) at the;
c) in the.
48. _________ of the family was the most successful.
a) Young;
b) Younger;
c) The younger;
d) The youngest.
49. He had__ good knowledge of mathematics.
a) a;
b) the;
c) /.
50. This is _________ theatre in London.
a) the older;
b) the oldest;
c) older;
d) more older.
51. Soldier is…
a) n. increase of amount, size, scope, or the like;
b) n. a person engaged in military service;
c) v. to rouse to activity or to quickened action;
d) n. a settled course or manner of progress.
52. commitment is…
a) adj. intermeddling with what is not one's concern;
b) n. an unprincipled politician;
c) v. to bring together or give fixed shape to;
d) n. the act or process of entrusting or consigning for safe-keeping.
124
53. volatile is…
a) v. to regain;
b) adj. Changeable;
c) adj. Toilsome;
d) v. to blend.
54. qualify means…
a) v. to endow or furnish with requisite ability, character, knowledge, skill, or
possessions;
b) n. a title of Jesus;
c) n. a quack;
d) n. passion for getting and keeping riches.
55. transition is…
a) n. passage from one place, condition, or action to another;
b) n. a person of rank or importance;
c) v. to remove the inhabitants from;
d) n. angry or violent difference of opinion.
56. devilry is…
a) v. to deny oneself;
b) n. malicious mischief;
c) v. to make more sharp, severe, or virulent;
d) n. the having, holding, or detention of property in one's power or command.
57. mileage is…
a) n. a distance in miles;
b) adj. having six angles;
c) v. to introduce, as a fluid, by injection;
d) v. to surpass.
58. prowess is…
a) n. the whole range or sequence;
b) adj. low-priced;
c) n. strength, skill, and intrepidity in battle;
d) adj. heedless.
125
59. assassinate means…
a) v. to kill, as by surprise or secret assault, especially the killing of some eminent
person;
b) v. to inoculate with vaccine virus or virus of cowpox;
c) n. permanence;
d) n. a spiritual advisor.
60. generalize means…
a) n. a person to whom a donation is made;
b) v. to draw general inferences;
c) n. ease;
d) n. a meeting of spirituals for consulting spirits.
61. We must have an ______ supply of food before we start our journey.
a) absolute;
b) abstract;
c) abundant;
d) aboard.
62. It is a very strange fact that frogs _______water through their skins.
a) accelerate;
b) balance;
c) access;
d) absorb.
63. One should never _______ the importance of family life in the overall development of a
child.
a) capture;
b) calculate;
c) gamble;
d) underestimate.
64. Yesterday morning, I found my little bird lying dead inside his _________.
a) cave;
b) cage;
c) cemetery;
d) pavement.
65. Theft and ______are still among the most serious crimes in many countries.
a) welfare;
b) homicide;
c) sacrifice;
d) ignorance.
126
66. All the runners had completed the first ________of the race when a sudden rain.
a) hint;
b) ladder;
c) lane;
d) lap.
67. In twenty years' time, the food supplies will be so ________ for some countries that
people will start immigrating in huge numbers.
a) scale;
b) scarce;
c) scan;
d) scare
68. Many people in the world are forced to leave their countries and become ______because
of their religious or political views.
a) patriot;
b) peasant;
c) refugee;
d) bandit.
69. Skepticism is a belief that all beliefs can be proved false; thus, to avoid the ________ of
being wrong, it is best to believe nothing.
a) satisfaction;
b) confidence;
c) frustration;
d) penetration;
e) unification.
70. It is commonly thought that a tree standing alone is more _______ struck, though in
some forest areas, lightning scars can be seen on almost every tree.
a) deliberately;
b) astonishingly;
c) predictably;
d) frequently;
e) contradictorily.
127
71. Eagles locate and catch dead fish much more rapidly and efficiently than live fish,
because dead fish _______ with their light underside up, making them easier to see.
a) float;
b) depict;
c) sink;
d) strand;
e) convene.
72. Born in Great Barrington, Massachusetts, W.E.B. Du Bois became the most _________
and effective spokesperson for the full rights of African Americans before World War.
a) respected;
b) unbearable;
c) insignificant;
d) manipulated;
e) vaccinated.
73. Contrary to popular belief, present-day historians see the Renaissance as an economic
______and argue that a lot of peasants and urban poor, the majority of the population,
worsened during this period.
a) progression;
b) evolution;
c) regression;
d) flexibility;
e) legend.
74. Egypt, the Arab world's most populous country, has gone on high alert after a warning
from the UN that the ___________ bird flu could hit North Africa and the Middle East.
a) elaborated;
b) amusing;
c) confident;
d) deadly;
e) determined.
75. Great earthquakes usually begin with slight tremors but _________ take the form of one
or more violent shocks, and end in vibrations of gradually diminishing force called
aftershocks.
a) desperately;
b) rapidly;
c) abundantly;
d) considerately;
e) furiously.
128
76. The rebels ________ the police station killing twenty-three police officers and freeing
about fifty prisoners
a) took over;
b) got by;
c) looked after;
d) ran over;
e) came across.
77. At least 2,000 domestic and international flights were disrupted by the storm, when it
knocked out electricity and ________roofs, towers, fences and other equipment.
a) destroyed;
b) declared;
c) interrupted;
d) contributed;
e) eliminated.
78. Over the past decade the energy ______of America has increased by more than 12
percent, while its production has increased by less than 1 percent.
a) evaporation;
b) evolution;
c) consumption;
d) distinction;
e) reputation.
79. She _______an effort to find out as many details about the issue as possible.
a) did;
b) gave;
c) put;
d) made;
e) tried.
80. He is a very interesting person. I would never ______the chance to meet him again.
a) lose;
b) fail;
c) miss;
d) make.
81. We have already started to ________plans for Christmas.
a) do;
b) prepare;
c) create;
d) make.
82. It's very important to ________a good relationship with all our business partners.
a) feel;
b) hold;
c) have;
d) find.
129
83. You should __________a record of all your travel and food expenses on the trip.
a) hold;
b) put;
c) keep;
d) do.
84. Could you ____________a list of all the people we should invite to the conference?
a) draw;
b) make;
c) produce;
d) do.
85. We have to work together to ____________a solution to the problem.
a) make;
b) find;
c) do;
d) bring.
86. I disagree with you. _________me two good reasons why we should give him the
job.
a) make;
b) say;
c) explain;
d) get;
e) give.
87. Excuse me for a moment: I have to ___________a telephone call.
a) do;
b) create;
c) produce;
d) make;
e) ring.
88. A prediction of the probable course and outcome of a disease.
a) Prognousis;
b) Progonosis;
c) Progonisis;
d) Prognocis;
e) Prognosis.
89. Jenny is ____________, she can speak French and English fluently.
a) linguist;
b) bilingual;
c) dialect;
d) translator.
130
90. We have to make a fire so go and collect some ____________ from nearby trees so we
have some wood to burn.
a) logs;
b) leaves;
c) branches;
d) straw.
91. This Maths problem is really hard. Can I use a ____________ to help me?
a) abacus;
b) modem;
c) keyboard;
d) calculator.
92. The old ____________ was built up on the hill which made it easier to defend if there
was a war.
a) chapel;
b) church;
c) castle;
d) prison.
93. I gave the shopkeeper five dollars for that pencil and she only gave me 20 cents
____________.
a) receipt;
b) change;
c) coins;
d) rest.
94. Turn the ____________ on Billy. It is so hot in here!
a) fan;
b) heating;
c) propeller;
d) mixer.
95. Turn the TV up a little, please. I can't ____________ it!
a) listen;
b) feel;
c) hear;
d) touch.
96. We played a silly ____________ at the party last night. Everyone really enjoyed it but
we were very tired by the end.
a) joke;
b) play;
c) sport;
d) game.
131
97. Jack is a ____________ man and is very generous with his money.
a) foolish;
b) kind;
c) soft;
d) gift.
98. In the department store, remember to take the ____________ because I might have to
change the dress if it is too small.
a) ticket;
b) bill;
c) invoice;
d) receipt.
99. Tom has ____________ English lesson on Thursdays.
a) your;
b) her;
c) his.
100. This film is ____________ than his last one.
a) best;
b) good;
c) better.
132
DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Osnovne akademske studije Nnjemačkog jezika i njemačke književnosti traju četiri
godine (osam semestara). Zа zаvršеtаk studiја nа оvоm nivоu pоtrеbnо је оstvаriti 240
ЕSPB čime sе stičе stručni nаziv diplomirani filolog (germanista), dok će u dodatku
(saplementu) diplome biti navedene specifične kompetencije koje student stiče.
Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do 8 bodova (ESPB), u skladu sa radnim
opterećenjem studenata, ishodom učenja, časovima kontakata, sadržajem predmeta.
Nastavni plan i program obuhvata obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti
obuhvataju sve temeljene naučne discipline iz oblasti lingvistike i nauke o književnosti na
kojima se zasniva germanistika kao nauka o njemačkom jeziku i književnosti, kao i
predmete koji tretiraju osnovna teorijska znanja iz oblasti književnosti i jezika, metodike
nastave jezika i književnosti.
Izborni predmeti omogućavaju studentu da stekne uvid u osnove mnogih disciplina
koje su u direktnoj korelaciji sa njemačkim jezikom i književnošću, teorijom jezika i
književnosti, metodikom nastave, metodologijom naučno-istraživačkog rada, kao i nizom
stručnih vještina koje student usvaja kroz realizaciju „Stručne prakse“.
Cilj studijskog predmeta Njemački jezik i književnost je obrazovanje studenata za
profesore njemačkog jezika i književnosti, koji su osposobljeni:
a) da predaju njemački jezik i književnost u državnim i privatnim obrazovnim
ustanovama – predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama,
b) da radi u profesijama koje zahtijevaju visok nivo poznavanja njemačkog jezika:
turističke i prevodilačke djelatnosti, komunikacije i odnosi sa javnošću,
angažiranost u različitim kulturnim centrima,
c) da nastave obrazovanje na diplomskim akademskim studijama njemačkog jezika i
književnosti, kulture, komunikologije i srodnih disciplina,
d) da nastave proces doživotnog obrazovanja iz oblasti njemačkog jezika i
književnosti, kulture, komunikacije i srodih disciplina.
Svrha studijskog programa Nemački jezik književnost je da studenti pokažu znanje i
razumijevanje naučnog polja nauke o jeziku koje se nadograđuje na prethodno obrazovanje,
uključujući i poznavanja iz domena teorijskih, praktičnih, konceptualnih, komparativnih i
kritičkih perspektiva iz naučnih polja prema odgovarajućoj metodologiji, te da osposobi
studente za:
-
realizaciju i organizovanje vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim
školama,
da poseduju sposobnost za naučno-istraživački rad iz oblasti jezika uz primjenu stečenih
znanja iz oblasti teorije i metodologije,
da umeju da primjene stečena znanja u nastavnom procesu,
poznaju metodologiju vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama,
133
-
-
planiraju i programiraju sopstveni rad,
koriste komparativna iskustva u funkciji razvoja nastavnih sadržaja iz predmeta jezika,
posjeduju stručno-profesionalne sposobnosti za provjeru i ocjenjivanje znanja i
postignuća učenika. Odgovorno i stručno učestvuju u kreiranju nastavnih planova i
programa iz predmeta jezika,
posjeduju medijatorske sposobnosti i osposobljeni su za individualni i timski rad kao i
sposobnost za rad sa roditeljima, sa vaspitno-obrazovnim institucijama i sl.,
posjeduju vještine za kreativno dizajniranje i redizajniranje vaspitno-obrazovne sredine,
raspolažu znanjem za individualni pristup u realizaciji aktivnosti sa učenicima,
poštuju multikulturalnost i multijezičnost,
umeju stručno i kvalitetno da primjene stečena znanja iz oblasti normiranog jezika na
tekstove sa raznim funkcionalnim stilovima,
umeju da korigiraju, da lektoriraju i da vrše jezičku redakciju u različitim vrstama
tekstova savremenog jezika,
raspolažu književno-teorijskim, književno-istorijskim kompetencijama kao i
kulturološkim i sociolinvističkim kompetencijama u kontekstu jezika i književnosti,
za naučno-istarživački rad i izradu stručnih i naučnih radova iz oblasti jezika i
književnosti i komparativnih radova iz oblasti dva jezička i književna područja,
raspolažu vještinama za interdisciplinarna proučavanja u korelaciji i integraciji sadržaja
iz nauke o književnosti sa saznanjima iz drugih kompatibilnih disciplina: lingvistike,
antropologije, sociologije, filozofije, psihologije, istorije, istorije umjetnosti,
kulturologije i rodnih studija.
Cilj i zadatak studija jezika i književnosti jeste da svršeni student bude osposobljen za
samostalan rad u svim obrazovnim, naučnim, istraživačkim i drugim institucijama kojima je
neophadan kadar ovog profila, kao i da studentu omogući dalje naučno usavršavanje kroz
master i doktorske studije.
134
STUDIJSKI PROGRAM – NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)
RBr.
ŠIFRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GОА01
GОА02
GОА03
GОА04
GОА05
GОА06
GОА07
GОА08
GОА09
IB1
GОА12
PRVA GODINA
Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 1
Nеmаčki јеzik 1- grаmаtikа
Uvоd u tеоriјu knjižеvnоsti
Uvоd u оpštu lingvistiku
Еnglеski јеzik 1
Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 2
Nеmаčki јеzik 2- grаmаtikа
Еnglеski јеzik 2
Nоrmа i kulturа stаndаrdnоg јеzikа
Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1
Stručnа prаksа 1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
GОА13
GОА14
GОА15
GОА16
IB2
GОА19
GОА20
GОА21
GОА22
IB3
GОА24
DRUGA GODINA
Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 3
Nеmаčki јеzik 3- grаmаtikа
Nеmаčkа knjižеvnоst 1
Еnglеski јеzik 3
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 4
Nеmаčki јеzik 4- grаmаtikа
Nеmаčkа knjižеvnоst 2
Еnglеski јеzik 4
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
Stručnа prаksа 2
23
24
25
26
27
28
29
30
33
31
32
GОА25
GОА26
GОА27
GОА28
IB4
GОА31
GОА32
GОА33
GОА34
IB5
GОА37
PREDMET
TREĆA GODINA
Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 5
Nеmаčki јеzik 5- grаmаtikа
Nеmаčkа knjižеvnоst 3
Меtоdikа nаstаvе strаnih јеzikа 1
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4
Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 6
Ulоgа mеdiја u vаspitаnju dеcе
Nеmаčkа knjižеvnоst 4
Меtоdikа nаstаvе strаnih јеzikа 2
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5
Stručnа prаksа 3
135
V
ESPB
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
0
6
2
0
2
0
0
8
7
6
5
4
8
4
4
6
6
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
2
2
0
2
2
2
2
4
2
2
0
0
0
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
4
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
SEM
P
7
7
6
4
6
6
6
6
4
6
2
6
6
6
6
6
7
4
5
6
6
2
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
GОА38
GОА39
GОА40
IB6
IB7
GОА45
GОА46
GОА47
IB8
GОА50
ČETVRTA GODINA
Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 7
Istоriја nеmаčkоg јеzikа 1
Uvоd u knjižеvnе tеоriје
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7
Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 8
Istоriја nеmаčkоg јеzikа 2
Аkаdеmskо pisаnjе
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8
Zаvršni rаd
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
2
2
2
6
0
0
3
3
2
6
0
2
8
5
5
6
6
8
5
6
6
5
IZBORNI PREDMETI
IZBORNI BLOK
Predmeti izbornog
bloka 1
Predmeti izbornog
bloka 2
Predmeti izbornog
bloka 3
Predmeti izbornog
bloka 4
Predmeti izbornog
bloka 5
Predmeti izbornog
bloka 6
Predmeti izbornog
bloka 7
Predmeti izbornog
bloka 8
PREDMET
Sоciоlоgiја
Еtikа i еstеtikа
Оpštе pеdаgоgiја
Оsnоvi mаrkеtingа
Оpštа psihоlоgiја
Оsnоvi mеnаdžmеntа
Uvоd u оpštu infоrmаtiku
Pоslоvni еnglеski јеzik
Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi
Vеb dizајn
Меtоdikа vаspitnо-оbrzоvnоg rаdа
Sеmаntikа
Еlеktrоnskа nаstаvа i učеnjе
Аutоrskо prаvо
Меnаdžmеnt kvаlitеtа
Intеrkulturаlnо rаzumеvаnjе, lјudskа
prаvа i pоmirеnjе
136
SEM
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
P
V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ESP
B
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA
STUDIJSKI PROGRAM: NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Warum haben sie sich für dieses Studium entschieden?
Welche Mittelschule haben Sie beendet?
Wo haben Sie Deutsch gelernt?
Wo möchten Sie nach dem Studium arbeiten?
Waren Sie in Deutschland?
Welches Wort ist falsch geschrieben?
a. die Physik
b. die Säge
c. die Pfläge
Welches Wort ist falsch geschrieben?
a. interresant
b. das Thema
c. die Beamtin
Welches Wort ist falsch geschrieben?
a. die Ausname
b. die Freude
c. der Bezirk
Welches Wort ist falsch geschrieben?
a. die Kravatte
b. die Sekretärin
c. der Unfall
Welches Wort ist falsch geschrieben?
a. der Pass
b. schnitzen
c. die Iniziatiwe
Welchen Artikel hat dieses Wort? - Vorteil
a. der
b. die
c. das
Welchen Artikel hat dieses Wort? - Holz
a. der
b. die
c. das
Welchen Artikel hat dieses Wort? - Tat
a. der
b. die
c. das
Welchen Artikel hat dieses Wort? - Umwelt
a. der
b. die
c. das
137
15. Welchen Artikel hat dieses Wort? - Anstalt
a. der
b. die
c. das
16. Entdecken Sie den Fehler im Plural!
a. der Tisch - die Tische
b. das Mädchen - die Mädchen
c. das Glied - die Gliede
17. Entdecken Sie den Fehler im Plural!
a. die Art - die Arten
b. der Baum - die Bäume
c. der Preis - die Preisen
18. Entdecken Sie den Fehler im Plural!
a. der Ort - die Örter
b. die Nachricht - die Nachrichten
c. das Museum - die Museen
19. Entdecken Sie den Fehler im Plural!
a. das Stipendium - die Stipendien
b. das Visum - die Visen
c. das Gerät - die Geräte
20. Entdecken Sie den Fehler im Plural!
a. das Rad - die Räder
b. das Telegramm - die Telegramm
c. der Vorhang - die Vorhänge
21. Ergänzen Sie den Satz!
Wie arbeiten hier ............... vorigem Jahr.
a. von
b. ab
c. seit
22. Ergänzen Sie den Satz! Sie ist ............... gestorben.
a. an Krebs
b. von Krebs
c. ab Krebs
23. Ergänzen Sie den Satz!
Das Meer ist ................
a. der See
b. die See
c. die Messe
24. Ergänzen Sie den Satz!
............... haben wir heute?
a. Was für einen Datum
b. Welches Datum
c. Welchen Datum
138
25. Ergänzen Sie den Satz!
Die Leute sagen: "Wer sucht, ...............".
a. der fordert
b. der flickt
c. der findet
26. Entdecken Sie den Fehler!
a. Der Zug hat die Grenzstation passiert.
b. Der Unfall hat an der Kreuzung passiert.
c. Das ist mir noch nie passiert.
27. Entdecken Sie den Fehler!
a. Er kam mich auf der Strasse entgegen.
b. Ich will dirr ein Geheimnis anvertrauen.
c. Die Waldarbeiter haben den Baum gefällt.
28. Entdecken Sie den Fehler!
a. Das Problem wurde schnell gelöst.
b. Sie scheinen ihre Meinung geändert zu haben.
c. Davon bin ich nicht interessiert.
29. Entdecken Sie den Fehler!
a. Ich höre Musik, wenn ich Zeit frei habe.
b. Wodurch wird die Umwelt verschmutzt?
c. Wenden Sie sich bitte an den
Angestellten im Zimmer 12!
30. Entdecken Sie den Fehler!
a. Er ist immer für die Armen eingetreten.
b. Er ist ans andere Ende des Strandes gelaufen.
c. Der Kiefer wächst auf sandigem Boden.
31. Ergänzen Sie!
Du bist schrecklich laut. ............... doch bitte still!
32. Ergänzen Sie!
Ich habe ............... Sonntag die Zeit angenehm ver- bracht.
33. Ergänzen Sie!
Hast du Geld ............... dir?
34. Ergänzen Sie!
Das Wetter hat ............... geändert.
35. Ergänzen Sie!
Sie fährt ............... München.
36. Bilden Sie einen Satz (das Subjekt steht an der er- sten Stelle)!
ich, einen, nur, habe, Sohn.
37. Bilden Sie einen Satz (das Subjekt steht an der er- sten Stelle)!
Schlüssel, nirgends, gefunden, ich, den, habe.
38. Bilden Sie einen Satz (das Subjekt steht an der er- sten Stelle)
worden, ich, nie, von, gefragt, ihm, bin.
39. Bilden Sie einen Satz (das Subjekt steht an der er- sten Stelle)!
Mutter, etwas, meine, hat, Gutes, gekocht, heute.
139
40. Bilden Sie einen Satz (das Subjekt steht an der er- sten Stelle)!
ich, sofort, habe, telefoniert / damit, die, mein, bekommt, Bruder, Wohnung.
41. Schreiben Sie die Stammformen (Infinitiv, Präteri- tum und Partizip II) folgender
Verben: bleiben, kom- men, fliegen.
42. Schreiben Sie den folgenden Satz in der 3. Person Singular Präsens!
Ich fahre mit
dem Zug.
43. Schreiben Sie den folgenden Satz in der 2. Person Singular Präsens! Ich gebe ihm die
Hand.
44. 44. Setzen Sie das entsprechende Reflexivpronomen ein!
Warum beeilt ihr ............... nicht? Ich kaufe ............... einen Sommerhut.
45. Setzen Sie das entsprechende Reflexivpronomen ein!
Ich freue ............... auf deinen Besuch. Wir interes- sieren ............... für Sport.
46. 46. In der deutschen Sprache gibt es ............... Modalverben. Das sind:
...........................................................................................................................................
47. Bilden Sie Präteritumformen! - Im Winter ............... wir oft Ski. (laufen) - Der Junge
............... über den Fluss. (schwimmen)
48. Bilden Sie Präteritumformen! - Wir ............... gestern ins Theater. (gehen) - Er
............... das Haus nicht. (finden)
49. Wie wird das Plusquamperfekt gebildet?
50. Wie wird das Futur I gebildet?
51. Wie wird das Futur II gebildet
52. Sein oder haben?
Er ............... in der letzten Zeit viele Bücher gelesen.
Gestern
............... ich mich nicht rasiert. Die Menschen ............... nervös geworden.
53. Gebrauchen Sie das richtige Hilfsverb!
Er ............... nach Hause gefahren.
Wir
............... den Kuchen gegessen. Ich ............... zur Post gelaufen.
54. Bilden Sie aus folgendem Material den Satz im Per- fekt! treffen, Manfred, ein alter
Freund.
55. Bilden Sie aus folgendem Material den Satz im Per- fekt!
gehören, das Auto, der Herr
56. Bilden Sie aus folendem Material den Satz im Per- fekt!
schicken, wir, das Mädchen, nach Hause.
57. Bilden Sie Imperativsätze in der 2. Pers. Sg.!
mir helfen; mit deinem Freund sprechen, früh weg- fahren
58. Formulieren Sie Imperativsätze in der 2. Pers. Sg.!
das Geld mitnehmen; zuhören; mit mir essen
59. Wie lautet Konjunktiv Präteritum von folgenden Verben: kommen, geben
60. Wie lautet Konjunktiv Plusquamperfekt von folgen- den Verben: kommen, geben
61. Bilden Sie einen Wunschsatz in der Gegenwarts- form!
Der Sommer ist noch nicht da.
62. Bilden Sie einen Wunschsatz in der Gegenwarts- form!
Ich habe noch keine
Ferien.
63. Bilden Sie diesen Aktiv-Satz ins Passiv! Er verkauft die Zeitung.
64. Bilden Sie diesen Aktiv-Satz ins Passiv! Die Leute haben die Flüsse verschmutzt.
65. Setzen Sie folgenden Satz ins Passiv! Man erfand diese Maschine vor einigen Jahren.
140
66. Wie lauten die folgenden Substantive im Singular?
Frauen, Museen, Zentren,
Menschen, Alben
67. Bilden Sie den Genitiv!
-das Fahrrad (der Junge) ..............................
-die Rede (der Präsident) ..............................
-der Mantel (der Herr) ..............................
68. Wie lauten die folgenden Substantive im Plural?
der Staat - ..............................
der Professor - ..............................
das Haus - ..............................
69. Ergänzen Sie den Artikel, wo es notwendig ist!
............... Paris ist ...............
Hauptstadt von ............... Frankreich.
............... Bern ist ............... Hauptstadt von
............... Schweiz.
70. Ergänzen Sie den Artikel, wo es notwendig ist! Er ist ............... Arzt. Sein Vater war
auch ............... guter Arzt.
In ............... Vereinigten Staaten leben über 200 Millionen Menschen.
71. Ergänzen Sie, aber nur, wo es nötig ist!
Willst du dir auch solch..... ein..... Rock
kaufen? Dann haben wir beide d.....selb..... Röcke.
Bist du auch mit dies..... Bus
gekommen? Ja, wir ha- ben in d.....selb..... Bus gesessen.
Dies..... Bus fährt immer
pünktlich.
72. Setzen Sie das entsprechende possessive Determi- nativ ein!
Meine Schwester ist
noch Studentin; ............... Stu- dium dauert sehr lange. Ich bin Arzt;
...............
Ausbildung hat auch sehr lange gedauert. ............... Mutter ist berufstätig.
73. Setzen Sie das fehlende Pronomen ein!
Anna hat angerufen. ............... soll heute
mit ............... ins Kino gehen; ............... wartet
am Bahnhof auf ............... . Kommst
............... auch mit?
74. Dativ oder Akkusativ? Hilf ..............., bitte! (1. Pers. Sg.) Er informierte ...............
über die neuesten Nachrich- ten. (1. Pers. Pl.)
Er verkauft ............... seinen alten
Wagen. (3. Pers. Sg.)
75. 75. Dativ oder Akkusativ! Der Arzt hat ............... gründlich untersucht. (1. Pers. Sg.)
Wie fühlt ihr ............... heute? (2. Pers. Pl.)
Ihr Vater hat ............... genügend
Taschengeld gege- ben. (3. Pers. Sg.)
76. Ergänzen Sie die Fragewörter! ............... bist du gegangen? In den Park. ...............
kommst du? Aus der Schweiz. ............... schreibst du? Mit dem Füller.
77. Ergänzen Sie Fragewörter!
............... bist du gewesen? Zu Hause.
............... gehen wir schwimmen? Um
drei.
............... denkst du? An meinen Freund.
78. Ergänzen Sie die Adjektivendungen!
mein treu..... Hund; ein zerbrochen.....
Glas; eine gut..... Freundin
79. Ergänzen Sie die Adjektivendungen!
eine gut..... Nachricht; ein lang..... Winter;
ein hoch..... Turm
141
80. Ergänzen Sie die entsprechende Präposition!
Der Zug aus München ist pünktlich ............... 14 Uhr angekommen.
Das Museum ist ............... nächsten Sonntag wieder geschlossen.
Die Geschäfte sind ............... 9 ............... 18 Uhr geöffnet.
81. Ergänzen Sie die entsprechende Präposition, die vom jeweiligen Verb abhängt!
Erinnerst du dich ............... unsere alte Lehrerin? Sie freut sich ............... die Blumen,
die sie zum Ge- burtstag bekommen hat. Wir interessieren uns ............... Musik.
82. Fragen Sie nach dem hervorgehobenen Satzteil!
Der Hund hat Angst vor dem
Gewitter. ..................... .............................................................
Früher
haben
wir
in
Wien
gewohnt.
.........................
...............................................................
83. Setzen Sie das entsprechende Fragewort ein!
..................... Geschwister haben
Sie? Der .................... ist heute? .................... dauerte die Sitzung? .................... Uhr
fuhrst du los?
84. Was ist das Gegenteil von:
jung - .........................
leer - .........................
krank - .........................
dunkel - .........................
85. Wie heisst das Gegenwort zu den folgenden Sub- stantiven?
Geburt - .........................
Liebe - .........................
Wärme - .........................
Krieg - .........................
86. Bilden Sie aus den Substantivpaaren Zusammenset- zungen, und bezeichnen Sie ihr
Genus!
Schokolade + Kuchen; Lehrer + Zimmer; Post + Karte; Oper + Haus
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................
87. Was
ist
ein
Seidenkleid?
............................................................................................................................
88. Was
ist
eine
Schiffreise?
............................................................................................................................
89. Schreiben Sie die folgenden Zahlen!
30
............................................................
12............................................................ 86 ....................................................... .....
49............................................................
90. Schreiben Sie in normaler Schrift!
VOR ZWEI TAGEN, AM 22. NOVEMBER
HABEN WIR SEINEN GEBURTSTAG
GEFEIERT. ER GEHT GERN IN DIE
SCHULE UND BRINGT GANZ GUTE NOTEN MIT NACH HAUSE.
91. Nennen Sie 5 Präpositionen, die nur den Dativ regieren!
......................................................................................................................................
142
92. Nennen Sie 5 Präpositionen, die nur den Akkusativ regieren!
......................................................................................................................................
93. Nennen
Sie
5
Präpositionen,
die
nur
den
Genitiv
regieren!
...........................................................................................................................................
94. Nennen Sie 5 Präpositionen, die den Dativ oder den Akkusativ regieren!
...........................................................................................................................................
95. Wie lauten die Stammformen folgender Verben?
biegen...........................................................................................................................
verlassen.......................................................................................................................
denken..........................................................................................................................
96. Nach der grammatischen Kategorie "Nummerus" unterscheidet man zwei Gruppen
der
Substantive. Das sind: ................................................ und
.......................................................
97. Zu den unbetonten (untrennbaren) Verbpräfixen
gehören:
......................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................
98. Wie lauten die Steigerungsformen der Adjektive
gut
......................................................................................................................................
warm
.....................................................................................................................................
99. Nennen Sie drei homonyme Substantive!
100.Deklinieren Sie das Substantiv ein Kranker!
Genitiv: ...................................................;
Dativ: .......................................................
Akkusativ:.....................................................
143
DEPARTMAN ZA
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE
144
DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA
Osnovne akademske studije Psihologije se izvode tokom četiri akademske godine
(8 semestara). Ukupan broj ESPB bodova koje student treba da skupi da bi završio ovaj
stepen studija je 240. Planom osnovnih akademskih studija psihologije obuhvaćen je niz
obaveznih i izbornih predmeta.
Obavezni predmeti obuhvataju one oblasti koje su temeljne za razumijevanje
osnovnih teorijskih pretpostvaki i sistema znanja na kojima se zasniva savremena
psihologija: kao što su predmeti iz opšte psihologije, predmeti iz metodologije naučnog
istraživanja i statističkih metoda, predmeti iz fizioloških osnova psihičkog života, predmeti
iz razvojne psihologije, iz psihologije ličnosti, iz socijalne psihologije i iz osnovnih oblasti
primijenjene psihologije. Osnovna znanja i vještine student stiče kako kroz interaktivnu
nastavu, samostalno učenje i seminare, tako i kroz rad u psihološkoj laboratoriji, računarskoj
učionici kao i kroz rad na terenu, uglavnom testirajući psihološkim instrumentarijem
odgovarjuće ispitanike.
Svrha studijskog programa Psihologije je pružanje bazične edukacije iz vodećih
teorijskih sistema i koncepata i istraživačkih metoda sa ciljem razumijevanja ponašanja
pojedinaca i manjih grupa kako u socijalnom kontekstu, tako i u kontekstu razvoja čovjeka.
Na ovom nivou studija naglasak je posebno stavljen na usvajanje i demonstraciju
konceptualnog znanja iz suštinskih oblasti psihologije zajedno sa razumijevanjem empirijske
osnove discipline. Suštinske oblasti uključuju psihologiju ličnosti, razvojnu i socijalnu
psihologiju i naravno, istraživačke metode. Ovakva struktura studijskog programa oprema
svršenog studenta vještinama analiziranja i integrisanja različitih teorijskih perspektiva koje
su neophodne za dalje studiranje psihologije ili drugih sličnih studija.
U profesionalnom smislu, ovaj nivo studija omogućava svršenom studentu da
kritički interpretira naučnu i stručnu literaturu, da metodološki korektno evaluira svoj i tuđi
rad i pri tome primjeni statističko rezonovanje, da koristi vještine rada na računaru, da
organizuje i učestvuje u grupnom radu primjenjujući znanja o grupnim procesima i sl. Ovaj
nivo studija daje profesionalnu kvalifikaciju za samostalno obavljanje profesija koje
zahtevaju razumijevanje uzrokovanja, statističke obrade podataka u humanističkim
naukama, prezentaciju rezultata, uvid u psihološku literaturu, izvođenje unaprijed
osmišljenih psiholoških projekata. Studijski program je također osnova za nastavak studija
psihologije i sticanje specifičnih profesionalnih znanja i vještina.
145
Ciljevi studijskog progarama su:
- upoznavanje studenta sa predmetom, osnovnim metodama i razvojem
psihologije kao nauke i struke,
- osposobljavanje studenta za samostalnu primjenu statističkih metoda u oblasti
društveno-humanističkih nauka i srodnim disciplinama,
- ovladavanje osnovnim psihološkim pojmovima i vodećim teorijskim
sistemima,
- upoznavanje studenta sa osnovnim principima psihičkog razvoja čovjeka,
- osposobljavanje studenta za razumijevanje ponašanja pojedinaca i grupa u
užem i širem socijalnom kontekstu,
- uvođenje studenta u različite pravce razvoja i primjene psihologije u cilju
njegovog opredjeljenja za određeni profesionalni profil.
Po završetku osnovnih akademskih studija psihologije očekuje se da student pokaže
sveobuhvatno znanje i razumijevanje predmeta, osnovnih metoda, razvoja i aktuelnog
statusa psihologije kao nauke i struke, razumijevanje psiholoških pojmova i širih i užih
teorijskih sistema, poznavanje osnovnih metoda naučnog istraživanja i istraživanja
ponašanja, poznavanje pravila kanstrukcije i evaluacije psiholoških mernih instrumenata,
detaljno poznavanje statističkih procedura i razumijevanje uloge statistike u psihologiji,
sveobuhvatno poznavanje i razumijevanje principa i faktora psihičkog razvoja čovjeka kao i
poznavanje tipičnih oblasti primijenjenih grana psihologije i njihovog odnosa sa
psihologijom kao naukom.
Od svršenog studenta se očekuje i da bude sposoban da samostalno analizira i
komparira različite teorijske sisteme i modele, da razumije i adekvatno i koherentno
interpretira rezultate istraživanja objavljenih u stručnoj literaturi, da samostalno prati i
evalu-ira svoj rad, da formira etički sud o pojavama kojima se bavi i o metodologiji
bavljenja tim pojavama u skladu sa opštim moralnim principima i etičkim kodeksom struke,
da prepoznaje potrebu za kontinuiranom edukacijom, da ostvaruje timsku komunikaciju.
146
STUDIJSKI PROGRAM –PSIHOLOGIJA
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)
Zvanje: Diplomirani psiholog
RBr.
ŠIFRA
PREDMET
SEM
P
V
ESPB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LOA01
LOA02
LOA03
LОА04
LОА05
LОА06
LОА07
LОА08
LОА09
IB1
LОА12
PRVA GODINA
Istorija razvoja psihologije
Fiziološke osnove psihičkog života
Sociologija
Uvоd u opštu informatiku
Engleski jezik 1
Opšta psihologija
Statistika u psihologiji
Osnovi kognitivne psihologije
Еnglеski јеzik 2
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1
Stručnа prаksа 2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
0
2
0
2
4
4
0
0
7
7
6
6
4
6
7
5
4
6
2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LОА13
LОА14
LОА15
IОА16
IB2
LОА19
LОА20
LОА21
LОА22
IB3
LОА24
DRUGA GODINA
Uvod u razvojnu psihologiju
Opšta psihopatologija
Uvod u psihologiju ličnosti
Еnglеski јеzik 3
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
Razvojna psihologija
Engleski jezik 4
Psihometrija
Norme i kultura standardnog jezika
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
Stručnа prаksа 2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
0
2
3
0
3
2
2
6
6
6
4
6
7
4
5
6
6
2
LОА25
LОА26
LОА27
LОА28
IB4
LОА31
LОА32
LОА33
LОА34
IB5
LОА37
TREĆA GODINA
Uvod u pedagošku psihologiju
Uvod u socijalnu psihologiju
Socijalna patologija
Dečija igra i stvaralaštvo
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4
Pedagoška psihologija
Pedagogija sa didaktikom
Inkluzivno obrazovanje
Metodika nastave psihologije
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5
Stručnа prаksа 3
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
0
2
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
147
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
LОА38
LОА39
LОА40
IB6
IB7
LОА45
LОА46
LОА47
IB8
LОА50
ČETVRTA GODINA
Klinička psihologija
Osnovi psihologije rada
Religije savremenog sveta
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7
Zdrastvena psihologija I nega deteta
Psihodijagnostika
Psihoterapija i savetovanje
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8
ZАVRŠNIRАD
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
3
3
2
2
4
2
0
2
2
3
3
2
2
6
6
6
6
6
6
7
6
6
5
IZBORNI PREDMETI:
IZBORNI BLOK
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 1
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 2
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 3
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 4
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 5
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 6
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 7
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 8
PREDMET
Kultura govora
Еtikа i еstеtikа
Оsnоvi mаrkеtingа
Metodika nastave 1
Razvoj kurikuluma
Metodika nastave 2
Poslovni engleski jezik
Andragogija
Меnаdžmеnt kvаlitеtа
Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi
Аutоrsko prаvo
Меtоdikа vаspitnо-оbrazоvnоg rаdа
Interakcija čovek računar
Elektronska nastava I učenje
Akademsko pisanje
Interkulturalno razumevanje , ljudska prava I
pomirenje
148
SE
M
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
P V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ESP
B
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA
STUDIJSKI PROGRAM PSIHOLOGIJA
1. Kako spoznajemo sebe i svijet oko sebe?
___________________________________________________(Ukratko mišljenje)
2. Šta je naučna psihologija?
a) filozofska rasprava;
b) religiozna rasprava;
c) čovjekova sudbina;
d) izučavanje psihičkog života ljudi.
3. Ko je osnivač psihologije?
a) Sigmund Frojd;
b) Karl Jung;
c) Vilhem Vunt.
4. Šta je prva impresija?
a) prvi susret;
b) kratko poznanstvo;
c) prva formirana slika pri prvom susret.
5. Asocijacije su:
a) sticanje različitih vještina i navika;
b) riječi različitog smisla;
c) povezanost među raličitim psiho-motornim aktivnostima.
6. Koje su to osnovne emocije?
a) strah od mraka;
b) afekti, raspoloženje, ljubav;
c) strah, srdžba, ljubav, radost i tuga;
d) ljubav, radost, briga, strast.
7. Prvu tipologiju ličnosti dao je Hipokrat na osnovu tjelesnih tečnosti. Koji su to tipovi?
a) sangvinik;
b) interpersonalni;
c) kolerik;
d) introvertan;
e) flegmatik;
f) ekstravertan;
g) melanholik.
149
8. Fustracije su:
a) ometanje zadovoljavanja motiva i potreba;
b) neispunjene želja;
c) ometanje zadovoljenja nagona.
9. Identitet je:
a) skup svih osobina kojima se karakteriše jedna ličnost;
b) naša prošlost;
c) naša genetika.
10. Vrijeme možemo opažati na dva načina:
a) objektivno;
b) aktivno;
c) subjektivno;
d) pasivno.
11. Opšta odlika ponašanja u masi je:
a) proaktivna inhibicija;
b) sugestibilnost;
c) samostalnost odlučivanja;
d) jasno organizovana aktivnost.
12. Ko je u psihologiji uveo pojam učenja?
a) Pavlov;
b) Votson;
c) Keler;
d) Torndajk.
13. Obim neposrednog pamćenja je oko:
a) 15 podataka;
b) 7 podataka;
c) 4 podatka;
d) 11 podataka.
14. Svest da je objekat koji se sada opaža nekada bio u našem iskustvu predstavlja:
a) reprodukciju;
b) rekogniciju;
c) retenciju;
d) reanimaciju.
15. U kojoj od navedenih funkcija je desna hemisfera nadmoćna?
a) rešavanje zadataka praktičnim pokušavanjem;
b) govor i misljenje;
c) čitanje i pisanje;
d) računanje.
150
16. Za koju od sledećih emocija ne postoje univerzalni znaci facijalne ekspresije?
a) žalost;
b) sreća;
c) strah;
d) ljubav.
17. O konfliktima govorimo kada:
a) istovremeno deluju dva suprrostavljena motiva;
b) postoji fizička prepreka na putu do cilja;
c) postoji prepreka socijalne prirode;
d) pojedinac nije sposoban da ostvari cilj.
18. Disocijalna reakcija je :
a) podvrsta histerije;
b) podvrsta fobije;
c) vrsta predrasuda;
d) sinaptička aktivnost.
19. Obeležje drugog stadijuma moralnog ponašanja prema Lorensu Kolbergu je:
a) izbjegavanje kazne i dobijanje nagrade;
b) izbjegavanje kazne;
c) dobijanje nagrade;
d) pribavljanje socijalnog odobravanja.
20. Osoba sa koeficijentom inteligencije od 128 je:
a) prosječno inteligentna osoba;
b) osoba normalne inteligencije;
c) talentovana osoba;
d) genijalna osoba.
21.Kod procesa učenja, Jerks- Dodsonov zakon odredjuje odnos:
a) jačine naogan i uspeh u ponašanju;
b) jačina budnosti u uspeha u učenju;
c) jačina motiva i uspeha u učenju;
d) stepen naučenog i količine zapamćenog.
22.Medju elemente koji čine strukturu Gilfordovog modela intelekta ne nalazi se jedan od
navedenih pojmova :
a) kognicija;
b) reprodukcija;
c) memorija;
d) procenjivanje.
151
23.Medju navedenim psihološkim disciplinama, teorijska disciplina je:
a) mentalna higijena;
b) psihologija sporta;
c) socijalna psihologija;
d) psihofiziologija rada.
24.Posebna formacija centalnog nervnog sistema koja ima važnu ulogu pri manifestvovanju
emocija je:
a) parijentalna zona;
b) limbički sistem;
c) hipotalamus;
d) retikularna formacija.
25. Parkinsonovu bolest karakteriše:
a) nemogućnost kontrolisanja pokreta;
b )nemogućnost razlikovanja boja;
c) nemogućnost rada sa brojevima;
d) deformitet prstiju ruke.
26. Jedan od osnovnih problema transfera je :
a) problem motivacije učenja;
b) problem mogućnosti vježbanja i razvijanja psihičkih funkcija;
c) problem organizacije procesa učenja;
d) problem mogućih kanala prenosa informacija.
27. Izjednačavanje novog sa starim u oblastima pamćenja naziva se :
a) inkubacija;
b) asimilacija;
c) akomodacija;
d) proaktivna inhibicija.
28. Šta nije psihički proces:
a) mišljenje;
b) učenje;
c) temperament;
d) opažanje.
29. Šta ne spada u zakone organizacije draži u opažaje?
a) zakon blizine;
b) zakon kontinuiteta;
c) zakon kontrasta;
d) zakon sličnosti.
152
30. Šta nije tehnika psihološkog istraživanja?
a) eksperiment;
b) upitnik;
c) intervju;
d) test.
31. Šta ne pripada prednjem mozgu?
a) hipotalamus;
b) talamus;
c) moždana kora;
d) čeoni režanj.
32.Ako vam se prijateljica izvinjava što vam je odbrusila u telefon, objašanjavajući da je
neposredno pre toga imala deset poziva koji traže apoteku, uzrok njenog ponašanja je:
a) halo efekat;
b) senzitizacija;
c) antipatija;
d) agorafobija.
33. Hipoteza praga se odnosi na tvrdnju da je stepen inteligencije najvažniji činilac
postignuća i stvaralaštva samo do umnog količnika:
a) 95;
b) 132;
c) 140;
d) 120.
34. Koji od navedenih naučnika je dao poseban doprinos u istraživanju emocija?
a) Votson;
b) Šahter;
c) Seli;
d) Terston.
35. Sadizam je oblik:
a) depresije;
b) hipohondrije;
c) neuroze;
d) psihopatije.
36. Označite potrebu koja ne postoji u Maslovljevoj teoriji hijerarhije potreba:
a) potreba za sigurnošću;
b) potreba za dostizanjem savršenstva;
c) potreba za ljubavlju i pripadanjem;
d) fiziološke potrebe.
153
37. Prema bihejviorizmu, strukturu ličnosti čine:
a) motivi;
b) navike;
c) emocije;
d) karakterne osobine.
38. Šta od navedenog ne spada u Frojdovo objašnjenje snova?
a) maskiranje sadržaja se ostvaruje djelovanjem super-ega;
b) snovi su rezultat aktivnosti moždane kore;
c) snovi su prozor u nesvjesno;
d) prvi smisao snova se sakriva i pred samim sobom.
39. Psihičko stanje za koje je karakteristično osjećanje gubljenja zadovoljstva životom,
prestanak želja da se stvara i da se razvijaju vlastite sposobnosti je:
a) anksioznost;
b) agresivnost;
c) alijenacija;
d) asimilacija.
40. Simptom anksiozne neuroze je:
a) fizički simptom;
b) prisilno ponavljanje radnje;
c) stanje duboke potištenosti;
d) napadi nedefinisanog straha.
41. Šta od navedenog nije karakteristika primarne grupe?
a) izražavanje podrške ili suprostavljanje nekome ili nečemu;
b) značajno utiče na shvatanje, stavove i norme;
c) pripadnost takvim grupama pruža osjećaj sigurnosti;
d) postoji jaka vezanost članova za grupu.
42. Konformiranje će biti izraženije:
a) ukoliko je situacija nejasnija;
b) ukoliko je grupa manje jedinstvena;
c) među odraslim muškarcima;
d) među odraslim više nego među djecom.
43. Koja od navedenih osobina nije karakteristična za osobu koleričkog temperamenta?
a) neprijatan;
b) aktivan;
c) povučen;
d) prijatan.
154
44. Šta od navedenog nije karakteristika zrele ličnosti po Maslovu:
a) autoritarnost;
b) demokratizam;
c) smisao za humor;
d) nezavisnost.
45. Autonomna moralnost se javlja tek kada se razvije sposobnost:
a) apstraktnog mišljenja;
b) situacionog mišljenja;
c) realističnog mišljenja;
d) konkretnog mišljenja.
46. Znaci koji se u komunikaciji namjerno i svjesno upućuju drugima, često se nazivaju:
a) kinezički znakovi;
b) sentimenti;
c) simboli;
d) opažajnog mišljenja.
47. Grupa u ovoj prostoriji kojoj trenutno pripadate je:
a) struktuirana grupa;
b) nestruktuirana grupa;
c) velika grupa;
d) mala grupa.
48. Najefektivniji proces koji doprinosi prelasku sadržaja iz kratkoročne u dugoročnu
memoriju je:
a) kodiranje;
b) registrovanje;
c) senzorno pamćenje;
d) asimilacija.
49. Roditelju pokazuju slike sa maturske večeri na kojima se vidi da njegovo djete pije
alkohol. Roditelj kaže: Ma to je sigurno sok. Kojem mehanizmu odbrane odgovara
ponašanje roditelja?
a) sublimaciji;
b) identifikaciji;
c) projekciji;
d) negiranju.
50. Adekvatna draž je:
a) draž koja ima adekvatan intezitet;
b) draž za koju postoji razvijen poseban čulni organ;
c) adekvatan podsticaj za očekivano ponašanje;
d) draž koja može da nadraži bilo koje čulo.
155
51. Autor teorije koja predviđa postojanje 120 nezavisnih sposobnosti u strukturi
inteligencije je :
a) Gilford;
b) Bine;
c) Pijaže;
d) Terston.
52. Stvaralaštvo nije:
a) orginalnost u odjevanju;
b) pisanje poezije;
c) algoritamsko rješavanje zadataka;
d) duhoviti razgovor.
53. Koji od navedenih pojmova nije povezan sa Pijažeovom teorijom:
a) faktor intelektualnih sposobnosti;
b) logičke operacije;
c) simbolički procesi;
d) preoperacionalni stadijum.
54. Označite pojam koji ne predstavlja fazu stvaralačkog mišljenja:
a) direkcija;
b) iluminacija;
c) inspiracija;
d) preparacija.
55. Koja se od navedenih emocija javlja najranije u ontogenetskom razvoju:
a) gnjev;
b) ljubav;
c) ljubomora;
d) strah.
56. Koja od navedenih komponenti čini svaki stav:
a) emocionalna komponenta;
b) socijalna komponenta;
c) tjelesna komponenta;
d) moralna komponenta.
57. Prema Frojdu, jedan od najpozitivnijih i najzdravijih mehanizama odbrane je:
a) negiranje;
b) regresija;
c) sublimacija;
d) projekcija.
156
58. Šta od navedenog spada u izvore socijalizacije?
a) porodica;
b) kultura;
c) škola;
d) vršnjaci.
59. Fobije se najčešće stvaraju:
a) klasičnim uslovljavanjem;
b) verbalnim učenjem;
c) djelovanjem masovnih medija;
d) učenjem uviđanjem.
60. U karakterne osobine ne spada:
a) voljne ili konativne osobine;
b) dosljednost u poštovanju moralnih principa;
c) brzina i intezitet emocionalnog reagovanja;
d) svojstvo ličnosti koje uključuje moralno vrednovanje.
61. Neprijatnost spada u:
a) draži;
b) osjećanja;
c) osjete;
d) osjećaje.
62. Osjetljivost i jaka, pretežno tužna osjećanja odlikuju:
a) kolerični temperament;
b) flegmatični temperament;
c) melanholični temperament;
d) sangvinični temperament.
63. Za formiranje karakternih osobina njaznačajnija je:
a) sredina;
b) nasleđe;
c) inteligencija;
d) motivacija.
64. Kratkoročno pamćenje prema rezultatima istraživanja traje:
a) 3-5min;
b) 30-60 sekundi;
c) 10-20 sekundi;
d) 2-7 sekundi.
157
65. Metoda učenja po dijelovima:
a) prije dovodi do uspjeha;
b) omogućava bolji uvid u cjelinu gradiva;
c) najbolje je ako se organizuje u jednom dahu;
d) ima prednost jer ne zahtjeva preslišavanje.
66. Jedan od najvažnijih činilaca koji određuje krajni domet učenja jeste:
a) spoljašnji uslovi;
b) fiziološki uslovi;
c) pohvale i kazne;
d) stepen aspiracije.
67. Izraženo poštovanje vlasti, potčinjavanje autoritetu, krutost mišljenja, agresivnost i
moralisanje, karakteristični su za sljedeći tip karaktera:
a) introvertni;
b) ambivertni;
c) autoritarni;
d) dinarski.
68. Spuštanje na primitivniji način ponašanja, kao odbrambeni mehanizam, naziva se :
a) negacija;
b) projekcija;
c) reakciona formacija;
d) regresija.
69. Smisao socijalnog učenja i socijalizacije je:
a) priprema za društveni život;
b) neophodan preduslov opstanka;
c) obezbeđivanje samopoštovanja;
d) nužnost socijalne stratifikacije.
70. Osjećaji jakog inteziteta i dugog trajanja su:
a) strasti;
b) fobije;
c) traume.
71. U praksi postoji veliki broj psiholoških testova. Koji se najviše koriste?
a) znanja;
b) umijeća;
c) ličnosti;
d) opći sposobnosti-inteligencije;
e) rješavanje problema.
158
72. Ako se ličnost ocjenjuje na osnovu pojedinih djelova lica, u pitanju je:
a) frenologija;
b) hiromantija;
c) fiziognomika;
d) astrologija.
73. Smisao socijalnog učenja i socijalizacije je:
a) priprema za društveni život;
b) neophodan preduslov opstanka;
c) obezbeđivanje samopoštovanja;
d) nužnost socijalne stratifikacije.
74. U okviru komunikacionog procesa pretvaranja komunikacionih znakova ponovo u riječi
i rečenici kojima je upućena poruka naziva se:
a) izvorna komunikacija;
b) kodiranje komunikacije;
c) veštačka komunikacija;
d) dekodiranje komunikacije.
75. Po čemu se ljudski govor razlikuje od načina komuniciranja kod životinja:
a) govor je nosilac riječi;
b) riječi su nosioci značenja;
c) riječi imaju signitifikativnu funkciju;
d) životinje koriste ograničeni broj riječi.
76. U taktilne osjete spadaju osjeti dodira, pritiska i vibracije.
DA/NE
77. Ego je:
a) sebičnost;
b) svjesni deo ličnosti;
c) uživljavanje u psihička stanja i probleme drugih.
78. Senzitizacija u učenju je:
a) jednostavan oblik učenja;
b) električni udar;
c) taktilna stimulacija.
79. Na zaključivanje utiču predrasude, simpatije i antipatije, autoriteti, javno mjenje i
vaspitanje.
DA/NE
159
80. Urođene radnje u funkciji opstanka vrste nazivaju se:
a) karakter;
b) instikt;
c) potreba.
81. Namjerno djelovanje na mišljenje, stavova osjećanja i ponašanja drugih osoba, a da one
toga nisu svjesne:
a) hipnoza;
b) frustracije;
c) sugestije.
82. Neosnovani negativni stavovi sa velikom emocionalnom snagom su:
a) nagoni;
b) predrasude;
c) refleksi.
83. Potkrepljenje u određenim aktivnostima ima za rezultat:
a) nagradu;
b) ukor;
c) kaznu;
d) želju.
84. Zastoj, granica u napredovanju pri učenju je:
a) plato;
b) retencija;
c) retroaktivna inhibicija.
85. Nesposobnost osmišljavanja opaženih predmeta i sitacija je:
a) poremjećaj pažnje;
b) agnozija;
c) averzija.
86. Draž koja izaziva neku refleksnu reakciju:
a) bezuslovna draž;
b) altruizam;
c) anoreksija.
87. Sistem simptoma koji u datom sklopu predstavlja znak određene bolesti je:
a) sinapsa;
b) receptor;
c) sindrom.
88. Svijest o sebi je proces opažanja, osjećanja i misli o vlastitoj ličnost.
DA/NE
89. Anksioznost je strepnja, uzbuđenost, neodređeni strah.
DA/NE
160
90. IQ za visoku inteligenciju iznosi 115-130.
DA/NE
91. Metoda koja počiva na principu postupnosti učenja dio po dio je:
a) globalna;
b) partitativna;
c) progresivna.
92. Koja su to razdoblja u razvoju čovjeka i kada se javljaju:
a) djetinjstvo, mladalaštvo, zrelost, starost;
b) rođenje, mladalaštvo, zrelost, starost;
c) rođenje, djetinjstvo, zrelost, starost.
93. Hipotalamus je centar za kontrolu kojih reakcija?
a) visceralnih reakcija;
b) pažnje;
c) tjelesne funkcije.
94. Afekat je emocionalno stanje vrlo jakog inteziteta bez kontrole svijesti i kratkog
trajanja.
DA/NE
95. Homeostaza je tendencija da se održi stanje ravnoteže ili balansa unutrašnjih procesa u
organizmu.
DA/NE
96. Jednobrazni načini ponašanja i mišljenja izvedeni i uopšteni na osnovu ograničenog
broja percepcija nazivaju se stereotipije.
DA/NE
97. Zakon kontrasta ogleda se u suprotnosti sadržaja:
a) jutro-svitanje;
b) noć-dan;
c) brz-hitar;
d) kreativan-interesantan.
98. Rem-faza je pokretanje očija snievača u toku sna kojima prati slike koje vidi u snu.
DA/NE
99. Pažnja je:
a) znak upozorenja na putu;
b) usmjerenost naše svijesti i aktivnosti na jedan sadržaj;
c) maštanje o dobroti ljudi.
100. BIO-FIDBEK tj.“biološka povratna informacija“ jesu signali ili informacije o
unutrašnjim organskim promjenama koje se stalno odigravaju.
DA/NE
161
DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: VASPITAČ DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
Studijski program Vaspitač djece predškolskog uzrasta traje 4 godine odnosno 8 semestra. Uslovi za upis na studijski program: srednje obrazovanje u četvorogodišnjem
trajanju, položen prijemni ispit, mjesto na rang listi u okviru odobrene upisne kvote.
Akademski naziv koji se stiče završetkom ovog programa je Vaspitač djece predškolskog
uzrasta.
Savladavanjem obaveznih i izbornih studijskih područja studenti treba da usvoje
neophodna znanja i vještine - kvalifikacije, koje podrazumijevaju sposobnosti za
profesionalno obavljanje djelatnosti u oblasti predškolskog vaspitanja.
Svrha studijskog programa Vaspitač djece predškolskog uzrasta sastoji se u
obrazovanju studenata kroz odgovarajuće nastavne metode, adekvatnim sredstvima
osposobljava studente za uspješno samostalno obavljanje djelatnosti vaspitača.
Savladavanjem obaveznih i izbornih studijskih područja studenti treba da steknu
neophodna znanja i vještine - kvalifikacije i kompetencije koje podrazumijevaju sposobnosti
za profesionalno obavljanje vaspitno - obrazovne djelatnosti u predškolskim ustanovama.
Ovaj studijski program je tako i koncipiran. Svi predmeti, predviđeni studijskim
programom, neposredno su povezani sa budućom strukom. Prije svega obrađuju pedagošku
teoriju i praksu, kao i psihologiju, književnost, umjetnost i dr.
Značajan udio imaju pedagoške prakse (hospitovanja) kao i metodičke prakse u
okviru metodika koje se organizuju i realizuju nakon svakog semestra. Na taj način student
od samog početka studiranja dolazi u dodir sa budućim pozivom, neposredno radeći u
vaspitnim grupama u predškolskoj ustanovi.
U okviru pedagoške prakse, velika pažnja se poklanja upoznavanju studenata sa
planiranjem, programiranjem i evaluacijom vaspitno - obrazovnog rada. U četvrtoj
studijskoj godini predviđena je profesionalna praksa u okviru koje se studenti
osposobljavaju za izvođenje vaspitno - obrazovnih aktivnosti predviđenih po oblastima
razvoja, tj. iz oblasti šest metodika datih u studijskom programu.
Studijski program Vaspitač djece predškolsog uzrasta ima za cilj da omogući
studentima sticanje sljedećih vještina:
-
da stvara afektivnu klimu koja djeci obezbjeđuje osjećanje sigurnosti i povoljan
razvoj njihove ličnosti;
-
da stvara povoljne uslove i situacije za optimalan tjelesni, socioemocionalni i
kognitivni razvoj, kao i razvoj komunikacije i stvaralaštva;
da bogati i osmišljava socijalno iskustvo djece;
da kreira kulturni kontekst u kome djete odrasta;
da unapređuje razvoj govora, kao i dramskog, likovnog, muzičkog i plesnog
stvaralaštva;
da pomaže djetetu u sticanju osnovnih pojmova o živom i neživom svijetu, o
vrijemenu, prostoru i količinama;
-
162
-
da sarađuje sa porodicom pomažući joj u ostvarivanju njene vaspitne uloge, kao i sa
školskom i društvenom sredinom;
da priprema dijete za uključivanje u osnovno-školsku nastavu.
Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte kompetencije usvajajući
opšte zakonitosti, osnovne principe, razumijevanje vaspitno-obrazovnog procesa, razvoj
odgovarajućih sposobnosti analize, sinteze i predviđanja rješenja i nastalih posljedica, kao i
istraživačke metode i tehnike za oblasti koje studiraju. Svršeni studenti stiču pravo
neposrednog zapošljavanja u ustanovama za predškolsko obrazovanje i vaspitanje.
Polazeći od cilja visokoškolskog obrazovanja vaspitača, uloga i zadataka vaspitača
u predškolskim drugim ustanovama, kao poželjni ishodi njihovog školovanja, tj.
kompetencije koje označavaju završetak osnovnih strukovnih studija ističu se:
-
-
-
-
-
da vaspitači steknu odgovarajuća znanja i razumijevanje koje se naslanja na srednje
obrazovanje, razviju sposobnosti i usavrše vještine koje će im omogućiti da
odgovorno, stručno, kreativno i srazmjerno samostalno ostvaruju svoje konkretne
uloge u vaspitno-obrazovnom radu sa djecom predškolskog uzrasta;
da u saradnji sa ostalim članovima stručnog tima ustanove u kojoj rade, kao i
roditeljima djece, stručnim službama lokalne zajednice, budu osposobljeni za
obavljanje svih faza vaspitno-obrazovnog rada, od uvida u potrebe djece i roditelja,
kao i konkretne uslove u kojima se ovaj rad odvija, do programiranja i planiranja
rada i evaluacije ostvarenog koja predstavlja i uvod u novu fazu programiranja i
planiranja;
da prate savremena dostignuća nauka (razvojna psihologija, predškolska pedagogija,
opća i posebne metodike vaspitno-obrazovnog rada i dr.) i u skladu sa njima budu
osposobljeni za primjenu modernih interaktivnih, kooperativnih, radioničkih i
drugih metoda, organizacionih oblika i načina rada, uvažavajući pritom dječija
prava, mogućnosti, potrebe i interesovanja djece koju vaspitavaju i obrazuju;
da savladaju praktična umjeća i vještine potrebne vaspitaču kao uzoru za učenje po
modelu (iz oblasti svih umjetnosti, ručnog rada, informatike, prve pomoći, zaštite
životne sredine i dr.);
da posjeduju sposobnost da nastave dodatne studije.
163
STUDIJSKI PROGRAM – Vaspitač djece predškolskog uzrasta
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)
Zvanje: Diplomirani Vaspitač djece predškolskog uzrasta
ŠIFRA
RBr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VOA01
VOA02
VOA03
VОА04
VОА05
VОА06
VОА07
VОА08
VОА09
IB1
VОА12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
VОА13
VОА14
VОА15
VОА16
IB2
VОА19
VОА20
VОА21
VОА22
IB3
VОА24
23
VОА25
VОА26
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
VОА27
VОА28
IB4
VОА31
VОА32
VОА33
VОА34
IB5
VОА37
PREDMET
PRVA GODINA
Opšta pedagogija
Sociologija
Predškolska pedagogija
Uvоdu оpštu Informatiku
Engleski jezik 1
Školska pedagogija
Opšta psihologija
Sportsko rekreativna nastava
Еnglеski јеzik 2
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1
Stručnа prаksа 2
DRUGA GODINA
Uvod u razvojnu psihologiju
Porodična pedagogija
Аndragogija
Еnglеski јеzik 3
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
Didaktika
Književnost za decu
Vokalno instrumentalna nastava
Norme I kultura standardnog jezika
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
Stručnа prаksа 2
TREĆA GODINA
Metodika razvoja govora
Metodika razvoja početnih matematičkih
pojmova
Metodika likovne kulture
Uvod u pedagošku psihologiju
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4
Metodika upoznavanja okoline
Metodika fizičkog vaspitanja
Metodika muzičkog vaspitanja
Uloga medija u vaspitanju dece
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5
Stručnа prаksа 3
164
SE
M
P
V
ESP
B
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
0
4
2
0
4
2
4
0
0
7
6
7
6
4
6
6
4
4
6
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
0
2
2
2
2
2
2
6
6
6
4
6
6
5
5
6
6
2
5
2
2
2
2
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
4
6
2
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
VОА38
VОА39
VОА40
IB6
IB7
VОА45
VОА46
VОА47
IB8
VОА50
ČETVRTA GODINA
Dečija igra i stvaralaštvo
Scenska i lutkarska umetnost
Socijalna patologija
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7
Inkluzivno obrazovanje
Uvod u profesionalnu praksu
Zdrastvena psihologija sa negom deteta
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8
ZАVRŠNIRАD
2
2
2
2
2
3
3
2
2
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
3
3
2
2
6
6
6
6
6
7
6
6
6
5
IZBORNI PREDMETI:
IZBORNI BLOK
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 1
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 2
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 3
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 4
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 5
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 6
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 7
Prеdmеti izbоrnоg
blоkа 8
PREDMET
Kultura govora
Еtikа i еstеtikа
Оsnоvi mаrkеtingа
Metodika nastave 1
Razvoj kurikuluma
Metodika nastave 2
Poslovni engleski jezik
Interakcija čovek računar
Меnаdžmеnt kvаlitеtа
Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi
Аutоrsko prаvo
Меtоdikа vаspitnо-оbrazоvnоg rаdа
Semantika
Elektronska nastava i učenje
Akademsko pisanje
Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i
pomirenje
165
SE
M
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
P V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ESP
B
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
PITANJA ZA TEST POSEBNIH ZNANJA
STUDIJSKI PROGRAM: VASPITAČ DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA
1. Јan Amos Komenski je rođen u:
a) XIV vijeku;
b) XV vijeku;
c) XVI veku.
2. Velika Didaktika je djelo:
a) Žan Žak Rusoa;
b) Džona Loka;
c) Jana Amosa Komenskog.
3. Didaktički trougao čine:
a) nastavnik, učenik, nastavno gradivo;
b) učenik, roditelj, škola;
c) nastavno gradivo, nastavnik, plan i program.
4. Sparta i Atina su u pedagoškom smislu poznati kao:
a) Državni antički gradovi;
b) Prvi centri vaspitanja;
c) Mediteranski gradovi.
5. Prvi koji se bavio didaktičkim postupkom bio je:
a) Fransoa Rable;
b) Volfrang Ratke;
c) Jan Amos Komenski.
6. Vaspitanje u prirodi zagovarao je:
a) Johan Fridrih Herbart;
b) Hajnrih Pestaloci;
c) Žan Žak Ruso.
7. Pod znanjem se podrazumijeva:
a) sistem naučnih činjenica i generalizacija;
b) skup faktora, pojmova i pravila;
c) svaka nova informacija.
8. Zadaci nastave su:
a) fizički – znastveni i kognitivni;
b) materijalni, formalni i vaspitni;
c) emocionalni, psihomotorični, rekreacioni.
166
9. Koja vrsta nastave je dominantna u školskom sistemu:
a) produžena nastava;
b) dopunska nastava;
c) redovna nastava.
10. Nastavni plan i program predstavlja:
a) školsku šemu rada;
b) mapu ciljeva škole;
c) društveni dokument kojim se konvektuju nastvani sadržaji.
11. Potpnosti u radu nastavnika izražena su kroz pravila koja se vezuju za:
a) Distervega;
b) Stajnera;
c) Montesori.
12. Koji je od didaktičkih principa najbitniji za nastavu:
a) princip sistematičnosti i postupnosti;
b) princip svesne aktivnosti učenika;
c) princip naučenosti.
13. Osnovne podjele nastavnih sredstava su:
a) prirodno vještačka nastavna sredstva;
b) osnovna pomoćna nastavna sredstva;
c) vizuelna vještačka sredstva.
14. Frontalnim nastvanim oblikom nastavnik poučava:
a) istovremeno sve učenike;
b) pojedinačno svakog učenika:
c) nastavu izvodi po grupama.
15. Nastava metoda demonstracije predstavlja:
a) čitanje teksta i pričanje;
b) verbalnu komunikaciju;
c) pokazivanje i objašnjavanje.
16. Pedagogija kao složena nauka oslanja se na tri bitna elementa:
a) biološki;
b) antropološki;
c) filozofski;
d) metodološki;
e) teološki.
167
17. Epistemologija je:
a) nauka o kurikulumu;
b) nauka o ocjenjivanju;
c) teorija naučnog saznanja.
18. Prve organizovane škola javile su se u:
a) Perziji;
b) antičkoj Grčkoj;
c) Egiptu.
19. Prve dječije vrtiće osnovao je:
a) Fridrih Herbat;
b) J.Hajnrih Pestaloci;
c) Fridrih Ferbel.
20. Porodično vaspitanje je vezano za:
a) školu;
b) porodicu;
c) dječije vrtiće.
21. Mass-mediji su:
a) radio i televizija;
b) masovna okupacija;
c) sredstva masovne komunikacije.
22. Permanentno obrazovanje podrazumijeva:
a) povremeno obrazovanje;
b) kontinuirano obrazovanje;
c) visokoškolsko obrazovanje.
23. Andragogija je:
a) nauka o komparativnom obrazovanju;
b) nauka o predškolskom vaspitanju;
c) nauka o obrazovanju odraslih.
24. Srodne nauke pedagogiji su:
a) ekonomija;
b) psihologija;
c) sociologija;
d) brodogradnja;
e) filozofija.
168
25. Platon i Aristotel podržavaju:
a) teoriju empirizma;
b) teoriju nativizma;
c) teoriju konvergencije.
26. Vaspitač se treba ophoditi prema vaspitaniku kao:
a) novinar prema informaciji;
b) vrtlar prema bašti;
c) pastir prema stadu.
27. Zadaci vaspitanja koji se odnose na strukturu psihičkog života su:
a) higijenski;
b) sportsko-rekreativni;
c) kognitivni;
d) afektni;
e) psihomotorički.
28. Zadaci vaspitanja zasnovani na vaspitnim vrijednostima su:
a) socijalne vrijednosti;
b) emocionalne vrijednosti;
c) generičke vrijednosti;
d) biološke vrijednosti;
e) personalne vrijednosti.
29. Estetsko vaspitanje spada u:
a) komponente vaspitanja;
b) zadatke pedagogije;
c) elemente pedagoške epistemologije.
30. Predškolske ustanove spadaju u:
a) zadatke vaspitanja;
b) faktore intelektualnog vaspitanja;
c) didaktičke sisteme.
31. Zadaci nastave su:
a) materijalni;
b) teorijski;
c) formalni;
d) vaspitni;
e) edukativni.
32. Glavni činioci nastave su:
a) nastavnik i učenici;
b) učenici;
c) nastavnik, učenici i sadržaji.
169
33. Osnovni didaktički sistemi su:
a) direktni, indirektni i programirani sistem nastave;
b) direktni i indirektni sistem nastave;
c) direktni i programirani sistem nastave.
34. Metodikaje:
a) teorija o metodama;
b) uputstvo za izradu metaka;
c) teorija nastave jednog nastavnog predmeta ili grupe srodnih predmeta.
35. Predmet proučavanja teorije vaspitanja je:
a) moral;
b) vaspitanje djece u školi;
c) vaspitno djelovanje po oblastima vaspitanja: fizičko - zdravstveno, intelektualno,
moralno, radno i estetsko.
36. Predmet proučavanja visokoškolske pedagogije je:
a) upravljanje visokim školama;
b) vaspitanje i obrazovanje u visokoškolskim ustanovama;
c) uslove i mogućnosti otvaranja fakulteta, odsjeka i smerova.
37. Andragogija je:
a) nauka o andragozima;
b) disciplina iz oblasti ekonomije;
c) grana pedagogije čijije predmet proučavanja obrazovanje i vaspitanje osoba
38. Predmet proučavanja industrijske pedagogije (pedagogije rada) je:
a) razvojindustrije;
b) vaspitanje i obrazovanje ljudi u proizvodnim uslovima;
c) rad i radni odnosi.
39. Predmet proučavanja komparativne pedagogije je:
a) uporedno napredovanje djece i odraslih;
b) uporedni razvoj pedagoške nauke u svijetu;
c) komparacija školskih uspjeha učenika u svijetu.
40. Domska pedagogijaje:
a) nauka o izgradnji domova;
b) grana pedagogije koja proučava rad domova kulture;
c) pedagoška disciplina koja proučava specifičnosti vaspitno- obrazovnog rada u
domovima za djecu i odrasle.
170
41. Predmet proučavanja specijalne pedagogije je:
a) vaspitanje specijalaca;
b) pedagoška disciplina koja proučava specifičnosti vaspitno - obrazovnog rada sa
licima sa posebnim potrebama;
c) andragoška disciplina koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem delikvenata.
42. Tiflopedagogija je:
a) pedagoška disciplina koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem slijepih osoba;
b) pedagoška disciplina koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem mentalno
zaostalih osoba;
c) pedagoška disciplina koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem gluhonijemih
osoba.
43. Surdopedagogija je:
a) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem gluhonijemih osoba;
b) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem slijepih osoba;
c) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem gluhonijemih osoba.
44. Predmet proučavanja oligofrenopedagogije je:
a) vaspitanjem i obrazovanje gluhonijemih osoba;
b) vaspitanjem i obrazovanjem slijepih osoba;
c) vaspitanje i obrazovanje mentalno zaostalih osoba.
45. Predmet proučavanja logopedije je:
a) vaspitanje i obrazovanje gluhonijemih osoba;
b) vaspitanje i obrazovanje slijepih osoba;
c) vaspitanje i obrazovanje djece sa metnjama u govoru;
d) vaspitanje i obrazovanje mentalno zaostalih osoba.
46. Medicinska pedagogija je:
a) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem osoba koje se nalaze
na liječenju;
b) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem slijepih osoba;
c) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem gluhonijemih osoba;
d) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem medicinskih sestara;
e) grana pedagogije koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem gluhonijemih osoba.
47. Predmet proučavanja religijske pedagogije je:
a) pedagoška disciplina koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem mentalno
zaostalih osoba;
b) pedagoška disciplina koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem delikvenata;
c) pedagoška disciplina koja se bavi vjerskim vaspitanjem.
171
48. Predmet proučavanja vojne pedagogije je:
a) specifičnosti vaspitanja i obrazovanja u vojsci;
b) pedagoška disciplina koja proučava specifičnosti vaspitno - obrazovnog rada sa
licima sa posebnim potrebama;
c) andragoška disciplina koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem delikvenata.
49. Pedagoška futurologija je:
a) nauka o predviđanju vremenske prognoze;
b) grana pedagogije koja se bavi proučavanjima perspektiva obrazovanja i
vaspitanja;
c) nauka koja proučava odnos prezenta i futura.
50. Pedagoška metodologija je:
a) didaktička disciplina o metodama rada;
b) metoda logike o vaspitnim pitanjima;
c) teorija pedagoških istraživanja.
51. Empirizam u pedagogiji je:
a) teorija o porijeklu vaspitanja;
b) teorija o utjecaju svjetlosti na tlo;
c) teorija o historiji filozofije.
52. Nativizam u pedagogiji je:
a) teorija o naturalnoj privredi;
b) teorija o normativizmu;
c) teorija o porijeklu vaspitanja.
53. Multifaktorska teorija u pedagogiji je:
a) teorija o mnogo faktora rada;
b) multifaktorska prerada odjeće;
c) teorija o porijeklu vaspitanja.
54. Komponente vaspitanja su:
a) fizičko i zdravstveno vaspitanje;
b) intelektualno vaspitanje;
c) moralno vaspitanje;
d) radno vaspitanje;
e) prevaspitanje;
f) dovaspitanje;
g) lijepo vaspitanje;
h) estetsko vaspitanje.
172
55. Predmet proučavanja psihologije je:
a) svijet oko nas;
b) objektivna stvarnost;
c) unutrašnji procesi ljudi (pažnja, pamćenje, mišljenje, učenje...).
56. Psihologija kao nauka ima dva zadatka:
a) konkretne zadatke;
b) tajne zadatke;
c) teorijske zadatke;
d) praktične zadatke.
57. Opšta psihologija proučava:
a) opći život ljudi;
b) generalni život ljudi;
c) osnovne psihičke osobine ljudi.
58. Fiziološka psihologija proučava:
a) zavisnost psihičkih pojava od organskih osnova;
b) fiziološke potrebe ljudi;
c) unutrašnje organe čovečijeg tijela.
59. Razvojna ili genetička psihologija proučava:
a) razvitak psihičkog života od rođenja do starosti;
b) razvoj ljudskog odnosa prema životu;
c) genezu ljudi.
60. Socijalna psihologija proučava:
a) razvoj socijalizma u svijetu;
b) ponašanje pojedinca u grupi;
c) vaspitanje u socijalnim ustanovama.
61. Psihometrija je:
a) jedinica za mjerenje pamćenja;
b) grana psihologije koja se bavi mjerenjem psihičkih procesa;
c) metodologija prevencije psihičkih bolesti.
62. Pedagoška psihologija je:
a) psihološka disciplina pedagogije;
b) grana psihologije koja se bavi proučavanjem psiholoških osnova vaspitanja i
obrazovanja;
c) pedagoška osnova psihološke strane ljudi.
173
63. Psihologija rada je:
a) radna disciplina;
b) psihologija radosti;
c) grana psihologije koja se bavi proučavanjem zavisnosti uspjeha u radu od
različitih psihičkih faktora.
64. Mentalna higijena je:
a) grana u privredi koja se bavi ekologijom;
b) grana u pedagogiji za mentalno zdravlje;
c) grana u psihologiji koja se bavi primjenom psiholoških saznanja na očuvanje
duševnog zdravlja čovjeka.
65. Osnivačem psihologije smatra se:
a) Čarls Darvin;
b) Stenli Hol;
c) Vilijem Vunt.
66. Introspekcija je:
a) interna inspekcija;
b) interna spekulacija;
c) samoposmatranje.
67. Receptori su:
a) recepti za lijekove;
b) čulni organi;
c) radnici na recepcijama hotela.
68. Hipofiza je:
a) žlijezda koja se nalazi u bazi mozga;
b) dio hipotalamusa;
c) hiperaktivnaćelija.
69. Nadbubrežne žlijezde luče:
a) crvena krvna zrnca;
b) hormonekortin i adrenalin;
c) tečnost za razbijanje kamena u bubregu.
70. Štitna žlijezda je smještena:
a) ispod lijevog plućnog krila;
b) blizu gornjeg kraja dušnika;
c) neposredno uz jetru.
174
71. Mozak je:
a) karakteristika ljudi koji pamte;
b) glavni dio nervnog sistema;
c) aparat za izradu mozaika.
72. Djetinjstvo je:
a) đačko doba;
b) doba od rođenja do puberteta;
c) predškolsko doba.
73. Mladalačko doba je:
a) doba kada mladenci stupaju u brak;
b) doba mladosti;
c) doba rane zrelosti.
74. Doba zrelosti je:
a) doba od oko 18-te do oko 60-te godine života;
b) period sazrijevanja plodova u prirodi;
c) doba kad se ubiraju plodovi.
75. Period starosti je:
a) period od oko 60-te godine do kraja života;
b) period poslije 70-te godine;
c) period u kojem su živjeli Stari Sloveni.
76. Pažnja je:
a) znak upozorenja na putu;
b) usmjerenost naše svijesti i aktivnosti najedan sadržaj;
c) maštanje o dobroti ljudi.
77. Učenje je:
a) relativno zapamćivanje gradiva;
b) proces relativno trajnih promjena pojedinca;
c) dugo sjedenje i uporno čitanje.
78. Zaboravljanje je:
a) proces brisanja sjećanja;
b) slabljenje ili potpuno gubljenje mogućnosti prepoznavanja ili reprodukcije
sadržaja;
c) gubljenje stvari u autobusima.
79. Mišljenje je:
a) udubljivanje u samog sebe;
b) proces razdvajanja bitnog od manje bitnog;
c) najsloženiji vid čovjekove psihičke aktivnosti.
175
80. Inteligencija je:
a) vještina varanja na kartama u igri;
b) sposobnost snalaženja u novim situacijama;
c) sposobnost brzog zarađivanja novca.
81. Strah kod ljudi je:
a) psihički proces bježanja od opasnosti;
b) intenzivna neugodna emocija;
c) neprijatno i nelagodno stanje.
82. Filozofija je:
a) nauka o filozofiranju;
b) nauka o opštem pogledu na svet;
c) nauka o filozofima.
83. Prvu periodizaciju ličnosti dao je:
a) Sokrat;
b) Platon;
c) Aristotel.
84. Filozofi koji su doprinjeli razvoju pedagoške misli su:
a) Sokrat;
b) Anaksimen;
c) Platon;
d) Euklid;
e) Aristotel.
85. Filozofske discipline su:
a) estetika;
b) kulturologija;
c) etika;
d) radiologija;
e) gnoseologija.
86. Sokratova filozofska učenja najviše su doprinjela razvoju ideja o:
a) moralnom vaspitanju;
b) fizičkom vaspitanju;
c) radnom vaspitanju.
87. Sokrat je osuđen na smrt pod optužbom da je:
a) širio laži;
b) otkrivao tajne;
c) kvario omladinu.
176
88. Najpoznatije Platonovo djelo je:
a) „Država";
b) „Vijek djeteta";
c) „Ideje".
89. Platonova škola imala je naziv:
a) Država;
b) Akademija;
90. Žan Žak Ruso je bio:
a) češki pedagog;
b) francuski pedagog;
c) ruski pedagog.
91. Najpoznatije djelo Ž. Ž. Rusoa je:
a) „Vaspitanje djeteta";
b) „Emil ili o vaspitanju";
c) „Misli o vaspitanju".
92. Žan Žak Ruso je bio pobornik:
a) vaspitanja u školama;
b) porodičnog vaspitanja;
c) vaspitanja u prirodi.
93. Džon Lok je bio:
a) engleski pedagog;
b) francuski pedagog;
c) ruski pedagog.
94. Najpoznatije djelo Dž. Loka je:
a) „Vaspitanje djeteta";
b) „Emil ili o vaspitanju";
c) „Misli o vaspitanju".
95. Johan Fridrih Frebel je poznat kao utemeljivač:
a) školske pedagogije;
b) predškolske pedagogije;
c) didaktike:
d) porodične pedagogije.
96. O vaspitnom značaju igara i igračaka prvi je pisao:
a) M. F. Kvintilijan;
b) J. H. Pestaloci;
c) J. F. Frebel.
177
97. Najpoznatije djelo Frebela je:
a) „Vijek djeteta";
b) „Materinska škola";
c) „Vaspitanje čovjeka".
98. Prvu predškolsku ustanovu u Nemačkoj otvorio je:
a) J. H. Pestaloci;
b) J. F. Frebel;
c) R. Oven;
d) O. Dekroli.
99. Navedi stepene obrazovnog sistema:__________________________
100. Šta čini školski sistem? _______________________________
178
179
DEPARTMAN ZA UMJETNOST
180
DEPARTMAN ZA UMJETNOST
STUDIJSKI PROGRAM: LIKOVNA UMJETNOST
MODULI: GRAFIKA I SLIKARSTVO
Studijski program Likovna umjetnost organizovan je u skladu sa reformom
visokoškolskog obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske reforme. Sadržaj
studijskog programa sačinjen je od individualne i interaktivne nastave, na taj način što je
prisutan veliki broj časova praktičnog rada (vježbe, samostalni rad i konsultacije), teoretska
nastava i izborni predmeti. Nastava studijskog programa Likovna umjetnost organizovana je
kroz jednosemestralne cjeline, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti studenata i
ocjenjivanje, na taj način studentima je olakšano savlađivanje programa.
Studijski program Likovna umjetnost, sastoji se od dva modula, modul slikanje i
modul grafika. Prve dvije godine studijskog programa su opšteg karaktera sa zajedničkim
predmetima za module slikanja i grafike. U trećoj godini, studenti se shodno svojim
afinitetima, u skladu sa stručnim savjetima i preporukama mentora, opredijeljuju za jedan od
ponuđenih modula. Praćenje aktivnosti studenata i ocjenjivanje izražava se poenima. U
okviru svakog predmeta definisane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i
završni ispit, koji je obavezan.
Na osnovnim akademskim studijama studijskog programa Likovna umjetnost
početni koraci zasnovani su na studijama mrtve prirode, živog modela, razumijevanju
anatomije čovjeka, pejzaža, grafičkoj organizaciji prostora, tehnologiji crtačkih i slikarskih
materijala i tehnika, upoznavanju sa razvojem umjetnosti i osnovnim pretpostavkama za
razumijevanje umjetnosti uopće. U daljem toku studiranja program sugeriše studentima da
eksperimentišu sa linijom, formom, prostorom i bojom u cilju otkrivanja novih likovnih
mogućnosti i autentičnosti izraza. Studenti formiraju kritički tj. estetski sud kroz primjenu
stečenih znanja i vještina vezanih za polje likovnosti. Studenti mogu steći neophodne
kvalifikacije koje će im obezbjediti kvalitetno razumijevanje društvenog konteksta likovnih
umjetnosti, rad u institucijama kulture, obavljanje pedagoškog rada iz oblasti likovne kulture
u osnovnim školama. Nastava iz umjetničkih predmeta se izvodi kao grupni rad sa
individualnim pristupom svakom studentu shodno individualnosti, temperamentu, radnim
sposobnostima i otvorenosti ka učenju, metodama izlaganja, razgovora, konsultacija,
posjetama izložbi, muzeja, stručnom praksom. Iz teoretskih predmeta nastava se izvodi „eks
katedra“, metodama video prezentacije, razgovora, konsultacija.
Ciljevi studijskog programa Likovna umjetnost jesu razvoj kreativnih sposobnosti i
ovladavanje studenata akademskim i praktičnim vještinama i metodama za postizanje
stručne kompetentnosti u oblasti likovne umjetnosti, te da se edukuju samostalni likovni
umjetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne umjetničke ličnosti, društveno
odgovorne, sposobne da se samostalno bave umjetničkim stvaralaštvom i pedagoškim radom
u osnovnim školama.
Studenti se osposobljavaju za samostalno likovno izražavanje i ovladavanje
materijalima i tehnikama na svim likovnim poljima. Cilj je i edukovati studente da razumeju
ljudske potrebe za estetskim doživljajem likovnog djela, da razumeju profesiju likovni
umjetnik i njegovu ulogu u društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim i drugim vještinama
koje pripadaju likovnom stvaralaštvu, da poznaju istoriju i teoriju umjetnosti, slikarsku
181
tehnologiju, informatiku i rad na računaru, da savladaju pedagoška načela i ovladaju
metodikom nastave likovne kulture.
Posle završenih osnovnih akademskih studija student slikarstva je osposobljen za:
- izvođenje nastave iz predmeta Likovna kultura u osnovnim i srednjim
školama,
- prepoznavanje i rad u cilju ličnog, kreativnog, akademskog i profesionalnog razvoja,
- sva neophodna saznanja te koristi kompjuterske vještine,
- korišćenje interneta u cilju komunikacije i kao izvora informacija;
- samokritiku u odnosu na svoj rad, te da može da organizira i vodi likovne radionice
za niži uzrast,
- osposobljen je za izradu mozaika, dekoracija i murala,
- poznaje tehnologiju sito štampe, linoreza, bakropisa i akvatinte, mecotinte, rezervaša
kao i novim grafičkim tendencijama;
Nakon završetka osnovnih akademskih studija, svršeni student je stručnjak iz oblasti
slikarstva, grafike i likovne pedagogije i posjeduje osnovu za nastavak školovanja na drugom
nivou studija (master).
STUDIJSKI PROGRAM: LIKOVNA UMJETNOST
MODULI: GRAFIKA (GRA) I SLIKARSTVO (SLI)
RBr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PREDMET
MODUL
PRVA GODINA
Crtаnjе 1
ZАЈ
Likоvnа fоrmа 1
ZАЈ
Istоriја umеtnоsti 1
ZАЈ
Еtikа i еstеtikа
ZАЈ
Еnglеski јеzik 1
ZАЈ
Crtаnjе 2
ZАЈ
Likоvnа fоrmа 2
ZАЈ
Istоriја umеtnоsti 2
ZАЈ
Оpštа psihоlоgiја
ZАЈ
Stručnа prаksа 1
ZАЈ
DRUGA GODINA
Slikаnjе 1
ZАЈ
Grаfikа 1
ZАЈ
Istоriја umеtnоsti 3
ZАЈ
Istorijat tehnoloških postupaka ZАЈ
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1
ZАЈ
Slikаnjе 2
ZАЈ
Grаfikа 2
ZАЈ
Istоriја umеtnоsti 4
ZАЈ
Vајаnjе
ZАЈ
Stručnа prаksа 2
ZАЈ
182
SEM
P
V
ESPB
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
0
4
4
2
0
0
3
3
2
2
0
7
7
7
6
4
7
7
7
6
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
0
2
3
3
2
2
0
4
4
0
2
0
7
7
4
6
6
9
9
4
6
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
TREĆA GODINA
Crtаnjе 3
ZАЈ
Istоriја umеtnоsti 5
ZАЈ
Slikаnjе 3
SLI
Grаfikа 3
GRА
Аkt 1
ZАЈ
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
ZАЈ
Crtаnjе 4
ZАЈ
Istоriја umеtnоsti 6
ZАЈ
Slikаnjе 4
SLI
Grаfikа 4
GRА
Аkt 2
ZАЈ
Metodika likovne kulture 1
ZАЈ
Stručnа prаksа 3
ZАЈ
ČETVRTA GODINA
Crtаnjе 5
ZАЈ
Vizuelna umetnost 1
ZАЈ
Slikаnjе 5
SLI
Grаfikа 5
GRА
Uvоd u pеdаgоšku psihоlоgiјu ZАЈ
Меtоdikа likоvnе kulturе 2
ZАЈ
Crtаnjе 6
ZАЈ
Vizuelna umetnost 2
ZАЈ
Slikаnjе 6
SLI
Grаfikа 6
GRА
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
ZАЈ
Zаvršni rаd
ZАЈ
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
3
0
2
2
3
2
2
2
2
2
2
0
3
0
2
2
3
2
0
6
5
6
6
7
6
6
4
6
6
6
6
2
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
2
3
0
3
3
2
6
6
6
6
6
2
3
2
3
3
2
4
0
4
4
6
7
4
7
7
6
6
IZBORNI PREDMETI
IZBORNI BLOK
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
PREDMET
Likovna forma 3
Kompjuterski dizajn
Моnumеntаlnо slikаrstvо 1
Аnаtоmskо crtаnjе 1
Аnаtоmskо crtаnjе 2
Моnumеntаlnо slikаrstvо 2
183
SEM
3
3
5
5
8
8
P
2
2
2
2
2
2
V
2
2
2
2
2
2
ESPB
6
6
6
6
6
6
DEPARTMAN ZA UMJETNOST
STUDIJSKI PROGRAM PRIMJENJENA UMJETNOST
MODULI: MODNI DIZAJN I ENTERIJER
Studijski program Primjenjena umjetnost organiziran je u skladu sa reformom
visokoškolskog obrazovanja, odnosno primjenom procesa Bolonjske reforme. Sadržaj
programa sačinjen je od individualne i interaktivne nastave, na taj način što je prisutan veliki
broj časova praktičnog rada (vježbe, samostalni rad i konsultacije), teoretska nastava i
izborni predmeti. Studijski program Primjenjena umjetnost, sastoji se od dva modula, modul
enterijer i modul dizajn i modna kreacija. Struktura studija urađena je po obrascu 4 godine, u
kojem svaka studijska godina nosi 60 ESPB, tj. ukupno 240 ESPB.
Nastava studijskog programa Primjenjena umjetnost organizirana je kroz
jednosemestralne cjeline, što omogućuje aktivno praćenje aktivnosti studenata i ocjenjivanje,
na taj način studentima je olakšano savlađivanje programa. Prve dvije godine studijskog
programa su općeg karaktera sa zajedničkim predmetima za module enterijera i dizajna i
modne kreacije. U trećoj godini, studenti se shodno svojim afinitetima u skladu sa stručnim
savjetima i preporukama mentora, opredjeljuju za jedan od ponuđenih modula enterijera i
dizajna i modne kreacije. Praćenje aktivnosti studenata i ocjenjivanje izražava se poenima. U
okviru svakog predmeta definisane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i
završni ispit koji je obavezan.
Na osnovnim akademskim studijama studijskog programa Primjenjena umjetnost
početni koraci kurukiluma, zasnovani su na studijama mrtve prirode, živog modela,
razumijevanju anatomije čovjeka, pejzaža, grafičkoj organizaciji prostora, tehnologiji
crtačkih i slikarskih materijala i tehnika, upoznavanju sa razvojem umjetnosti i osnovnim
pretpostavkama za razumijevanje umjetnosti uopće. U daljem toku studiranja program
sugeriše studentima da eksperimentišu sa linijom, formom, prostorom i bojom u cilju
otkrivanja izraza. Studenti formiraju kritički tj. estetski sud kroz primjenu stečenih znanja i
vještina vezanih za polje primjenjene umjetnosti.
Nastava iz umjetničkih predmeta se izvodi kao grupni rad sa individualnim
pristupom svakom studentu shodno individualnosti, temperamentu, radnim sposobnostima i
otvorenosti ka učenju, metodama izlaganja, razgovora, konsultacija, posjetama izložbi,
muzejima, stručnom praksom. Iz teoretskih predmeta nastava se izvodi „eks katedra“,
metodama video prezentacije, razgovora, konsultacija. Zbog činjenice da se umjetničke
studije temelje na rijetkim i specifičnim darovitostima, svrha umjetničkog usavršavanja jeste
produbljivanje likovnog i primjenjenog senzibiliteta, odnosno svih komponenata kreativnog
potencijala mladih umjetnika, imaginacije, inovativnosti, kreativne hrabrosti i odgovornosti,
formiranje slobodne umjetničke ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se
samostalno bavi umjetničkim stvaralaštvom.
Ciljevi studijskog programa Primjenjena umjetnost, jesu razvoj kreativnih
sposobnosti i ovladavanje studenata akademskim i praktičnim vještinama i metodama za
postizanje stručne kompetentnosti u oblasti primjenjene umjetnosti, te da se edukuju kao
samostalni primjenjeni umjetnici i likovni pedagozi kao kompleksne i slobodne umjetničke
ličnosti, društveno odgovorne, sposobne da se samostalno bave umjetničkim stvaralaštvom i
pedagoškim radom u osnovnim i srednjim školama.
184
Studenti se osposobljavaju za samostalano likovno i primjenjeno izražavanje i
ovladavanje materijalima i tehnikama na svim likovnim i primjenjenim poljima. Cilj je i
edukovati studente da razumeju ljudske potrebe za estetskim doživljajem likovnog i
primjenjenog djela, da razumiju profesiju primjenjenog umjetnika i njegovu ulogu u
društvu, da ovladaju crtačkim, slikarskim, primjenjenim i drugim vještinama koje pripadaju
polju enterijera i dizajna i modne kreacije likovnom i primjenjenom stvaralaštvu, da poznaju
istoriju i teoriju umjetnosti, slikarsku tehnologiju, informatiku i rad na računaru, da savladaju
pedagoška načela i ovladaju metodikom nastave likovne kulture. Posle završenih osnovnih
akademskih studija student enterijera i dizajna i modne kreacije je osposobljen za:
- izvođenje nastave iz predmeta Likovna kultura u osnovnoj i srednjoj školi,
- osposobljen je da prepozna i radi u cilju ličnog, kreativnog, akademskog i profesionalnog razvoja, student je stekao sva neophodna saznanja te koristi kompjuterske
vještine, upotrebljava internet u cilju komunikacije i kao izvor informacija;
- samokritiku u odnosu na svoj rad, može da organizuje i vodi likovne i radionice
primjenjene umjetnosti za niži uzrast,
- izradu mozaika, dekoracija i murala, enterijera kao i za razne projekte iz oblasti
unutrašnje arhitekture i sveukupnog dekorisanja prostora.
S druge strane studenti dizajna i modne kreacije će biti kompetentni u praktičnoteoretskoj izvjedbi modnih kreacija, izrađivaće odjeću i ostale probleme modne kreacije, koje
pred njih bude postavio potencijalni kupac, poslodavac itd. Student će poznavati tehnologiju
sito štampe, modeliranja u modnom dizajnu, šivenje tekstila, linoreza, bakropisa i akvatinte,
mecotinte, rezervaša kao i nove grafičke, slikarske, dizajnerske i enterijerske tendencije;
stručnjak je sa akademskim obrazovanjem iz oblasti primjenjene umjetnosti sa specifičnim
akcentom na enterijer i dizajn i modnu kreaciju. Po okončanju osnovnih akademskih studija
student stiče sve kompetencije vezane za likovnu i primjenjenu pedagogiju i posjeduje
osnovu za nastavak školovanja na drugom nivou studija.
STUDIJSKI PROGRAM: PRIMJENJENA UMJETNOST
MODULI: MODNI DIZAJN (MOD) I ENTERIJER (ENT)
RBr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PREDMET
MODUL
PRVA GODINA
Crtаnjе 1
ZАЈ
ZАЈ
ZАЈ
ZАЈ
ZАЈ
ZАЈ
ZАЈ
ZАЈ
ZАЈ
ZАЈ
Likоvnа fоrmа 1
Istоriја umеtnоsti 1
Еtikа i еstеtikа
Еnglеski јеzik 1
Crtаnjе 2
Likоvnа fоrmа 2
Istоriја umеtnоsti 2
Оpštа psihоlоgiја
Stručnа prаksа 1
185
SEM
P
V
ESPB
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
0
4
4
2
0
0
3
3
2
2
0
7
7
7
6
4
7
7
7
6
2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
DRUGA GODINA
ZАЈ
Grаfikа 1
ZАЈ
Istоriја umеtnоsti 3
ZАЈ
Маli crtеž
ZАЈ
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1
ZАЈ
Slikаnjе 2
ZАЈ
Grаfikа 2
ZАЈ
Istоriја umеtnоsti 4
ZАЈ
Vајаnjе
ZАЈ
Stručnа prаksа 2
ZАЈ
TREĆA GODINA
Kоmpјutеrski dizајn 1
ZАЈ
Istоriја umеtnоsti 5
ZАЈ
Crtаnjе еntеriјеrа 1
ЕNТ
Sаvrеmеnо оdеvаnjе 1
МОD
Nаcrtnа gеоmеtriја sа pеrspеktivоm ЕNТ
Моdnа ilustrаciја
МОD
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
ZАЈ
Kоmpјutеrski dizајn 2
ZАЈ
Istоriја umеtnоsti 6
ZАЈ
Crtаnjе еntеriјеrа 2
ЕNТ
Sаvrеmеnо оdеvаnjе 2
МОD
Меtоdikа vаspitnо-оbrzоvnоg rаdа
ZАЈ
Stručnа prаksа 3
ZАЈ
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
ZАЈ
ČETVRTA GODINA
Istоriја umеtnоsti 7
ZАЈ
Crtаnjе еntеriјеrа 3
ЕNТ
Sаvrеmеnо оdеvаnjе 3
МОD
Uvоd u pеdаgоšku psihоlоgiјu
ZАЈ
Меtоdikа likоvnе kulturе
ZАЈ
Kоmpјutеrski dizајn 3
ZАЈ
Crtаnjе еntеriјеrа 4
ЕNТ
Sаvrеmеnо оdеvаnjе 4
МОD
Istоriја umеtnоsti 8
ZАЈ
Rаčunаrskа grаfikа i gеоmеtriја
ЕNТ
Istоriја kоstimа
МОD
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4
ZАЈ
Zаvršni rаd
ZАЈ
Slikаnjе 1
186
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
3
3
2
2
0
3
3
0
2
2
4
4
0
2
0
7
7
4
6
6
9
9
4
6
2
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
2
2
0
4
4
2
2
2
2
0
4
4
2
0
2
6
5
7
7
6
6
6
6
4
6
6
6
2
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
0
4
4
2
6
6
6
6
2
2
4
4
2
2
5
5
6
6
8
8
2
2
2
2
0
3
3
2
4
6
6
6
6
IZBORNI PREDMETI
IZBORNI BLOK
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4
PREDMET
Оpštа pеdаgоgiја
Uvоd u оpštu infоrmаtiku
Аnаtоmskо crtаnjе 1
Моnumеntаlnо slikаrstvо 1
Slikаnjе 3
Grаfikа 3
Моnumеntаlnо slikаrstvо 2
Аnаtоmskо crtаnjе 2
187
SEM
3
3
5
5
7
7
8
8
P
2
2
2
2
2
2
2
2
V
2
2
2
2
2
2
2
2
ESPB
6
6
6
6
6
6
6
6
RJEŠENJA TESTOVA
188
RJEŠENJA – OPŠTI TEST
1.c
2.a
3.b
4.b
5.b
6.d
7.a
8.c
9.c
10.d
11.a
12.b
13.c
14.c
15.d
16.b
17.d
18.c
19.a
20.b
21.a
22.c
23.d
24.b
25.b
26.c
27.b
28.a
29.d
30.c
31.b
32.a
33.c
34.a
35.b
36.d
37.d
38.a
39.a
40.c
41.c
42.b
43.c
44.a
45.c
46.d
47.a
48.d
49.c
50.b
51.d
52.b
53.c
54.c
55.a
56.b
57.c
58.a
59.a
60.c
61.b
62.a
63.b
64.a
65.d
66.c
67.a
68.c
69.d
70.a
71.a
72.d
73.a
74.c
75.c
76.b
77.c
78.d
79.b
80.d
81.c
82.c
83.a
84.b
85.b
86.c
87.b
88.d
89.c
90.b
91.a
92.c
93.d
94.a
95.d
96.a
97.b
98.b
99.a
100.a
101.c
102.a
103.c
104.c
105.b
106.a
107.c
108.a
109.d
110.a
111.c
112.a
113.d
114.a
115.b
116.d
117.a
118.d
119.a
120.c
189
121.c
122.d
123.b
124.a
125.c
126.a
127.b
128.d
129.a
130.a
131.d
132.a
133.c
134.b
135.d
136.c
137.a
138.d
139.a
140.b
141.c
142.a
143.d
144.a
145.b
146.c
147.d
148.b
149.a
150.c
151.a
152.b
153.a
154.a
155.b
156.c.
157.b
158.d
159.a
160.a
161.b
162.b
163.c
164.b
165.d
166.a
167.b
168.c
169.a
170.c
171.b
172.c
173.b
174.c
175.a
176.d
177.b
178.a
179.c
180.b
181.a
182.b
183.d
184.a
185.b
186.c
187.a
188.d
189.c
190.d
191.b
192.c
193.c
194.a
195.b
196.d
197.c
198.b
199.a
200.d
RJEŠENJA – INFORMATIKA
1. b
2. b
3. b
4. c
5. a
6. b
7. a
8. *
9. c
10. b
11. a
12. a
13. b
14. c
15. b
16. c
17. *
18. a
19. b
20. a
21. a
22. a
23. b
24. *
25. c
26. a
27. a
28. b
29.*
30. a
31. c
32. b
33. c
34. b
35. c
36. b
37. *
38. c
39. b
40. b
41. a
42. a
43. b
44. a
45. a
46. a
47. a
48. c
49. c
50. a
51. c
52. b
53. b
54. b
55. a
56. a
57. c
58. a
59.a
60. a
61. a
62. b
63. b
64. a
65. c
66. b
67. b
68. a
69. b
70. b
71. a
72. a
73. b
74. b
75. c
76. b
77. *
78.
79. b
80. c
81. b
82. b
83. a
84. c
85. b
86. b
87. a
88. a
89. c
90. a
91. b
92. c
93. a
94. c
95. c
96. a
97. a
98. b
99. c
100. c
8. 0 i 1; bajt
17. CMOS
24. WORD
29. java, c++, python.
37. a)potvrđuje; b)odustaje; c) nudi pomoć.
77. a)integer; b)real; c)char
190
RJEŠENJA - EKONOMIJA:
1.b
2.c
3.a
4.b
5.a
6.c
7.a
8.c
9.a
10.b
11.c
12.c
13.a
14.d
15.a
16.da
17.*
18.b
19.b
20.b
21.d
22.a
23.b
24.b
25.b
26.c
27.b
28.a
29.a
30.b
31.a
32.c
33.c
34.a
35.a
36.a
37.a
38.b
39.b
40.b
41. b
42.a
43.a
44.b
45.b
46.a
47.a
48.b
49.a
50.c
51.a
61.a
52.a
62.a
53.a
63.b
54.a,c,d 64.c
55. a
65.b
56.a
66.
57.d
67 *
58.a
68.a
59.b
69.d
60. c
70.b
17. Ima rasta bez razvoja, nema razvoja bez rasta.
66. šta, kako i za koga.
67. Gazdinstvo,zakon.
191
71.b
72.a
73.b
74.a
75.c
76.a
77.b
78.c
79.a
80.b
81.a
82.b
83.a
84.d
85.c
86.b
87.c
88.c
89.c
90.b
91.c
92.a
93.c
94.a
95.d
96. a
97.a
98.a
99.b
100.c
RJEŠENJA – PRAVO:
1.a
2.a
3.d
4.a
5.c
6.b
7.c
8.c
9.a
10.c
11.c
12.b
13.b
14.c
15.b
16.b
17.c
18.c
19.c
20.a
21.a
22.a
23.a
24.b
25.b
26.a
27.a
28.a
29.d
30.c
31.a
32.a
33.a
34.c
35.c
36.b
37.a
38.d
39.a
40.b
41.a
42.a
43.a
44.a
45.c
46.b
47. *
48.b
49.a
50.a
51.b
52.a
53.b
54.c
55.c
56.b
57.d
58.c
59.a
60.a
*47.premijer
*73.Evropsko udruženje forenzičkih naučnih institucija
*92.patriotizam
*98.međunarodnim odnosima
192
61.d
62.c
63.b
64.b
65.a
66.b
67.b
68.b
69.b
70.b
71.b
72.b
73. *
74.b
75.a
76.c
77.a
78.a
79.c
80.a
81.b
82.a
83.d
84.a
85.c
86.a
87.a
88.a
89.c
90.b
91.b
92. *
93.b
94.b
95.a
96.a
97.b
98. *
99.a
100.a
RJEŠENJA – BOSANSKI - SRPSKI:
1.a
2.a
3.a
4.v
5.b
6.b
7.b
8.b
9.a
10.b
11.a
12.c
13.b
14.b
15.a
16.b
17. b
18. b
19.a
20. c
21.b
22.a
23. c
24. b
25.a
26.b
27.c
28.a
29.a
30.b
31.b
32.a
33.c
34.c
35.b
36.b
37.b
38.b
39.b
40.a
41.a
42. c
43. c
44. c
45.a
46. a
47. a
48. b
49. a
50. c
51. a
52. a
53.c
54. c
55. c
56. b
57. a
58. b
59.a
60.a
193
61.b
62. c
63. a
64. a
65. b
66. a
67. a
68. a
69. c
70.b
71.c
72. b
73. b
74. c
75.b
76. c
77. c
78. b
79. b
80. b
81.a
82.a
83.a
84.c
85.a
86.b
87.a
88.b
89.b
90.c
91.a
92.c
93.c
94.a
95.a
96.c
97.b
98.c
99.b
100.a
RJEŠENJA – ENGLESKI:
1. d
2. a
3. a
4. c
5. d
6. d
7. b
8. d
9. a
10. d
11. d
12. a
13. b
14. c
15. b
16. a
17. d
18. d
19. b
20. a
21. a
22. e
23. d
24. e
25. a
26. b
27. c
28. a
29. a
30. b
31. a
32. c
33. a
34. c
35. b
36. d
37. c
38. c
39. b
40. b
41. c
42. d
43. d
44. c
45. b
46. c
47. a
48. d
49. a
50. b
51. b
52. d
53. b
54. a
55. a
56. b
57. a
58. c
59. a
60. b
194
61. c
62. d
63. d
64. b
65. b
66. d
67. b
68. c
69. c
70. d
71. a
72. a
73. c
74. d
75. b
76. a
77. a
78. c
79. d
80. c
81. d
82. c
83. c
84. b
85. b
86. e
87. d
88. e
89. b
90. c
91. d
92. c
93. b
94. b
95. c
96. d
97. c
98. d
99. c
100. c
RJEŠENJE - NJEMAČKI:
1. Zašto stese odlučili za ovaj studij? (lični odgovor)
2. Koju srednju školu ste završili? (lični odgovor)
3. Gdje ste naučili njemački jezik? (lični odgovor)
4. Gdje želite raditi nakon studija? (lični odgovor)
5. Jeste li bili u Njemačkoj? (lični odgovor) 6. C. - die Pflege
7. A. - interessant
8. A. - die Ausnahme
9. A. - die Krawatte
10. C. - die Initiative
11. A. - der
12. C. - das
13. B. - die
14. B. - die
15. B. - die
16. C. - die Glieder
17. C. - die Preise
18. A. - die Orte
19. B. - die Visa
20. B. - die Telegramme
21. C. - seit
22. A. - an Krebs
23. B. - die See
24. B. - Welches Datum
25. C. - der findet
26. B. - Der Unfall ist an der Kreuzung passiert.
27. A. - Er kam mir auf der Straße entgegen.
28. C. - Daran bin ich nicht interessiert.
29. A. - Ich höre Musik, wenn ich freie Zeit habe.
30. C. - Die Kiefer wächst auf sandigem Boden.
31. Sei
32. am
33. bei
34. sich
35. nach
36. Ich habe nur einen Sohn.
37. Ich habe den Schlüssel nirgends gefunden.
38. Ich bin von ihm nie gefragt worden.
39. Meine Mutter hat heute etwas Gutes gekocht.
40. Ich habe sofort telefoniert, damit mein Bruder die Wohnung bekommt.
195
41. bleiben - blieb - ist geblieben
kommen - kam - ist gekommen
fliegen flog - ist geflogen
42. Er fährt mit dem Bus.
43. Du gibst ihm die Hand.
44. euch; mir
45. mich; uns
46. 6; können, dürfen, müssen, mögen, sollen, wollen
47. liefen schwammen
48. gingen fand
49. haben / sein im Präteritum + Partizip II 50. werden + Infinitiv Präsens
51. werden + Infinitiv Perfekt
52. hat; habe; sind
53. ist; haben; bin
54. Manfred hat einen alten Freund getroffen.
55. Das Auto hat dem Herrn gehört.
56. Wir haben das Mädchen nach Hause geschickt.
57. Hilf mir!; Sprich mit deinem Bruder!; Fahr früh weg!
58. Nimm das Geld mit!; Hör zu!; Iss mit mir!
59. er käme; er gäbe
60. er wäre gekommen; er hätte gegeben 61. Wenn der Sommer nur da wäre! / Wäre
nur der Sommer da!
62. Wenn ich doch schon Ferien hätte! / Hätte ich doch schon Ferien!
63. Die Zeitung wird (von ihm) verkauft.
64. Die Flüsse sind von den Leuten verschmutzt worden.
65. Diese Maschine wurde vor einigen Jahren erfun- den.
66. die Frau; das Museum; das Zentrum; der Mensch; das Album
67. des Jungen; des Präsidenten; des Herrn 68. die Staaten; die Professoren; die
Häuser 69. -, die, - ; -, die, der
70. -, ein ; den
71. soch einen, dieselben; diesem; demselben; dieser
72. ihr; meine; Unsere
73. Sie; mir, sie; mich; du
74. mir; uns; ihm
75. mich; euch; ihr
76. Wohin; Woher; Womit
77. Wo; Um wieviel Uhr; An wen
78. -er; -es; -e
79. -e; -er; -er
80. um; am; von ... bis
81. an; über; für
82. Wovor hat der Hund Angst?
Wo habt ihr früher gewohnt?
83. Wieviel; wievielte; Wie lange; Um wieviel
84. alt
voll
gesund
hell
85. Tod
Hass
Kälte
Frieden
196
86. der Schokoladenkuchen; das Lehrerzimmer; die Postkarte; das Opernhaus
87. Das ist das Kleid aus Seide.
88. Das ist die Reise mit dem Schiff.
89. dreißig zwölf
sechsundachtzig
neunundvierzig
90. Vor zwei Tagen, am 22. November haben wir sein- en Geburtstag gefeiert. Er
geht gern
in die Schule und bringt ganz gute Noten mit nach Hause.
91. ab, aus, ausser, bei, entgegen, entsprechend, ge- genüber, gemäß, mit, nach, seit,
von, zu....
92. durch, für, gegen, ohne, um, wider, bis, entlang
93. während, wegen, anlässlich, ausserhalb, binnen, abseits, oberhalb, unterhalb,
aufgrund, trotz....
94. in, an, auf, über, unter, vor, neben, zwischen
95. biegen - bog - hat gebogen; verlassen - verließ - hat verlassen; denken - dachte hat gedacht
96. Singular und Plural.
97. be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp98. gut - besser - am besten; warm, wärmer - am wärmsten
99. der See - die See; der Verdienst - das Verdienst; der Band - das Band
100. Genitiv: eines Kranken; Dativ: einem Kranken; Akuzativ: einen Kranken
197
RJEŠENJA - PSIHOLOGIJA:
2.d
3.c
4.c
5.c
6.c
7.a,c,e,g
8.a
9.a
10.a,c
11.b
12.c
13.b
14.b
15.a
16.d
17.a
18.a
19.d
20.b
21.c
22.b
23.c
24.b
25.a
26.b
27.b
28.c
29.c
30.a
31.d
32.b
33.d
34.b
35.d
36.b
37.b
38.b
39.c
40.d
41.a
42.a
43.a
44.a
45.a
46.c
47.b
48.a
49.d
50.b
51.a
52.c
53.a
54.a
55.a
56.a
57.c
58.b
59.a
60.c
61.b
198
62.c
63.a
64.c
65.a
66.d
67.c
68.d
69.a
70.a
71.a,c,d
72.c
73.a
74.d
75.a
76.da
77.b
78.a
79.da
80.b
81.
82.b
83.a
84.a
85.b
86.a
87.c
88.da
89.da
90.ne
91.b
92.a
93.
94.da
95.da
96.da
97.b
98.ne
99.b
100.da
RJEŠENJA - VASPITAČ:
1. b,
2. c,
3. a,
4.
5. b,
6. c,
7. a,
8. b,
9. c,
10. c
11. a,
12. c,
13. b,
14. a,
15. c,
16. b,d, e,
17. c,
18. b,
19. c,
20. b,
21. c,
22. b,
23. c,
24. b, c,
e,
25. a,
26. b,
27. c, d, e
28. a, c, e
29. a,
30. b,
31. a, c, d
32. c,
33. a,
34. c,
35. c,
36. b,
37. c,
38. b,
39. b,
40. c,
41. b,
42. a,
43. a,
44. c,
45. c,
46. a,
47. c,
48. a,
49. b,
50. c,
51. a,
52. c,
53. c,
54. a, b,
c, d, h
55. c,
56. c, d, e
57. c,
58. a,
59. a,
60. b,
61. b,
62. b,
63. c,
64. c,
65. c,
66. c,
67. b,
68. a,
69. b,
70. b,
71. b,
72. b,
73. b,
74. a,
75. b,
76. b,
77. b,
78. b,
79. c,
80. b,
81. b,
82. b,
83. b,
84. a, c, e
85. a, c, e
86. c,
87. c,
88. a,
89. b,
90. b,
91. b,
92. c,
93. a,
94. c,
95. b,
96. c,
97. c,
98. b.
199
200
Download

Osnovne studije - Univerzitet u Novom Pazaru