Internacionalni – Univerzitet u Novom Pazaru
INFORMATOR
ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
ZA AKADEMSKU 2014/15
Novi Pazar, jul 2014. godine
2
INFORMATOR
ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Izdavač:
Internacionalni - Univerzitet u Novom Pazaru
Za izdavača:
Suad Bećirović, v.d rektora
Amela Lukač-Zoranić, urednik
Muzafer Saračević, tehnički urednik
Lektor:
Korice:
Adnan Hasanović, Jahja Fehratović
Dženan Hajrović
Adresa:
Univerzitet u Novom Pazaru
Ul. Dimitrija Tucovića bb
36300 Novi Pazar
Telefon: +381 20 316 634
E-mail: [email protected]
Sajt Univerziteta:
http://www.uninp.edu.rs/
3
O INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU
Internacionalni - Univerzitet u Novom Pazaru je nastao na tlu vjekovnog susretanja i
prožimanja raznih naroda i kultura. Osnovan je 2002. godine, kao zadužbina (vakuf), sa
ciljem da
obrazovanje i neprestana težnja za sticanjem znanja budu najbolji i
najprepoznatljiviji brendovi ovog podneblja. Ova visokoobrazovna institucija je među
prvima u našoj zemlji koncipirala sistem studija po modelu zapadnoevropskih zemalja.
Ovakve intencije osnivača – zadužbinara ili vakifa, potvrđene su prije svega ostvarivanjem
saradnje sa brojnim uglednim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, uz mogućnost
realizacije programa razmjene studenata.
Navešćemo samo neke od stranih univerziteta sa kojima je ostvarena ugovorna
saradnja:American City University (ACU), čiji je jedini ovlašćeni predstavnik Institut
„Gnosis“ iz Podgorice. Ovaj ugovor predstavljao je prvi korak ka mogućnosti da naši
studenti deo školovanja obave u Sjedinjenim Američkim Državama; Univerzitet u Segedinu
(Mađarska); Koledž u Dunaujvaroši (Mađarska); Univerzitet u Sarajevu; Univerzitet
„Džemal Bijedić“ iz Mostara (BiH); Univerzitet u Bihaću (BiH); Državni univerzitet u
Tetovu ( MK ); Univerzitet „Sveti Kliment Ohridski“ (MK ), On Dokuz Mayis University
(RT), Ordu University (RT).
Program saradnje sa ovim i drugim univerzitetima na širim prostorima Balkana i Evrope,
odnosi se na projekte koji podrazumjevaju: dugoročnu saradnju u svim područjima od
zajedničkog interesa; uzajamno povezivanje, angažovanje i razmjenu nastavnika i saradnika;
bezteretnu razmjenu neophodne stručne literature, pomoć i stručnu podršku u
kvalitetnoj implementaciji savremenih principa i standarda nastavno-naučnog procesa;
intenzivno uključivanje obeju strana u istraživačke procese; organizovanje naučnih i stručnih
skupova, savjetovanja, seminara, okruglih stolova, itd.
Multikulturalnost i multietničnost – najveće vrjednosti koje posjeduje naša zemlja, podneblje
čiji smo dio, predstavljaju nepresušno izvorište pozitivne energije iz kojeg neprestano crpimo
snagu ka novim i višim obrazovnim i saznajnim dometima. Internacionalni - Univerzitet u
Novom Pazaru sa svojim departmanima, proklamovane ciljeve realizuje u duhu ideje da
svaka istinski vrjedna misao i ideja mogu opstati samo u potpunoj slobodi intelektualnog
prostora, uz misao o dragocenosti znanja i njegovoj pravoj moći.
4
OSOBENOSTI INTERNACIONALNOG - UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU








Koncept studija je utemeljen na Bolonjskoj deklaraciji, po modelu zapadno evropskih
zemalja.
Studije traju 4 + 1 + 3 studijske godine. Izuzetak čini studijski program na Departmanu
za pedagogiju i psihologiju Na studijskim odsjecima i smjerovima na kojima nastava, na
prvom stepenu, traje četiri studijske godine student po okončanju četvrte studijske
godine može polagati zavrni ispit i time steći diplomu o završenom prvom stepenu
visokog obrazovanja (BACHELOR/DIPLOMIRANI, 240 ECTS kredita).
Po završetku akademskih studija prvog nivoa studenti mogu upisivati studije u trajanju
od jedne studijske godine, odnosno drugi stepen visokog obrazovanja (MASTER 60
ETCS).
Po okončanju drugog stepena visokog obrazovanja, kandidati mogu upisati treći stepen
visokog obrazovanja, za sticanje zvanja doktor nauka –Ph.D, tj.180 ECTS, odnosno tri
studijske godine;
Kandidati sa završenim postdiplomskim studijama i zvanjem MAGISTAR, u skladu sa
ranijim Zakonom o visokom obrazovanju, mogu prijavljivati DOKTORSKE
DISERTACIJE, za sticanje zvanja DOKTOR NAUKA.
Intencija nastavnih planova i programa, kao i cjelokupnog rada na Univerzitetu je
ostvarivanje jedinstva teorijskih i praktičnih znanja, vještina i navika, kao preduslova za
sigurnu profesionalnu i poslovnu karijeru;
Primjenjuju se visoki profesionalni i tehnički standardi, uz angažovanje eminentnih
stručnjaka u zemlji i inostranstvu za sve nastavno-naučne oblasti;
Nastava se izvodi u moderno dizajniranom i tehnički opremljenom prostoru:
učionicama, vježbaonicama, laboratorijama, salama i amfiteatrima.
5
SISTEM VISOKOG OBRAZOVANJA U SRBIJI
6
U AKADEMSKOJ 2014/2015 NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU U NOVOM PAZARU
REALIZUJU SE SLIJEDEĆI STUDIJSKI PROGRAMI:
MASTER STUDIJE – 60 ESPB:
1. DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE
 Filologija
2. DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKE NAUKE:
 Primenjena Psihologija
 Vaspitač djece predškolskog uzrasta
3. DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE
 Pravo
4. DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE
 Ekonomija
5. DEPARTMAN ZA RAČUNARSKE NAUKE
 Informatika
6. DEPARTMAN ZA UMJETNOST
 Likovna umjetnost
USLОVI KОNKURISАNJА:
Оpšti uslоvi zа upis
U prvu gоdinu mаstеr аkаdеmskih studiја mоžе sе upisаti licе kоје је zаvršilо:

оdgоvаrајućе оsnоvnе аkаdеmskе studiје utvrđеnе studiјskim prоgrаmоm
оstvаrivši nајmаnjе 240 ЕSPB.

оdgоvаrајućе visоkо оbrаzоvаnjе u trајаnju оd nајmаnjе оsаm sеmеstаrа, pо
prоpisimа kојi su vаžili dо dаnа stupаnjа nа snаgu Zаkоnа о visоkоm
оbrаzоvаnju.
7
Pоsеbni uslоv zа upis:
Оsim licа kоје је zаvršilо оdgоvаrајućе оsnоvnе аkаdеmskе studiје utvrđеnе
studiјskim prоgrаmоm, nа mаstеr аkаdеmskе studiје mоžе sе upisаti i licе kоје је
zаvršilо оsnоvnе аkаdеmskе studiје kоје Nаstаvnо-nаučnо vеćе departmana nаkоn
izvršеnоg uvidа u studiјski prоgrаm utvrdi kао оdgоvаrајućе. U nаvеdеnоm slučајu
pоstојi mоgućnоst upisа kаndidаtа sа оbаvеzоm nаknаdnоg sаvlаdаvаnjа
prоgrаmskih sаdržаја iz оdrеđеnih prеdmеtа оsnоvnih аkаdеmskih studiја u оbimu
dо 60 ЕSPB bоdоvа.
Dоkumеntаciја kоја sе pоdnоsi prilikоm priјаvlјivаnjа kаndidаtа:
Kаndidаti prilikоm priјаvе nа kоnkurs pоdnоsе nа uvid оriginаlnа dоkumеntа, а uz
priјаvni list prilаžu fоtоkоpiје dоkumеnаtа, i tо:

diplоmе ili uvеrеnja о diplоmirаnju,

uvеrеnjе о pоlоžеnim ispitimа,

izvоd iz mаtičnе knjigе rоđеnih,

dоkаz о uplаti nаknаdе zа priјаvu nа kоnkurs.
8
DEPARTMAN
ZA RAČUNARSKE NAUKE
9
DEPARTMAN ZA RAČUNARSKE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: INFORMATIKA
Studijski program Informatika, na master akademskim studijama, predstavlja studije
iz oblasti računarskih nauka na Univerzitetu u Novom Pazaru. Trajanje studija je 2
semestra, odnosno jedna školska godina. Za završetak studija na ovom nivou
potrebno je ostvariti 60 ESPB, čime se stiče stručni naziv Master informatičar.
Nastava se izvodi uz primenu savremenih vizuelnih sredstava. Metode izvođenja
nastave su u vidu predavanja, praktičnih i laboratorijskih vežbi, kao i konsultativni
mentorski rad. Posle ispunjenih obaveza i položenih svih ispita studenti brane
završni master rad. Studijski program sadrži tri obavezna predmeta, dva izborna
predmeta, studijsko-istraživački rad i master rad.
Svrha ovog studijskog programa master akademskih studija je obrazovanje stručnog
kadra za rad u raznim organizacijama i obrazovnim institucijama na poslovima koji
zahtevaju razvoj i primenu softvera i informacionih tehnologija.
A. Studentima koji izaberu izborne predmete iz grupe predmeta orijentisanih
ka elektronskom obrazovanju i učenju, omogućeno je obrаzоvаnjе i
оspоsоblјаvаnjе zа rаd u dinаmičnоm pеdаgоškоm prоcеsu. Podstiče se
rаzvој stvаrаlаštvа, sаmоstаlnоsti, аnаlitičkоg i kritičkоg pristupа u
rеšаvаnju i istrаživаnju pеdаgоških i tеhničkо-tеhnоlоških prоblеmа u i vаn
škоlskih uslоvа. Pored toga, ovi predmeti omogućavaju obrаzоvаnjе i
оspоsоblјаvаnjе stručnjаkа zа rаd u pоsеbnim tеhnоlоškim pоdručјimа i zа
trаnsfеr оvih sаznаnjа u оdgоvаrајućа оbrаzоvnа pоdručја.
B. Studenti koji izaberu izborne predmete iz oblasti zaštite podataka i
kriptografije, dоbiće pоtrеbnа znаnjа iz оblаsti zаštitе rаčunаrskih sistеmа
nа kоnkrеtnim primеrimа. Akcenat je na upоznаvаnju studеnаtа sа nоvim
bеzbеdnоsnim prеtnjаmа i оpаsnоstimа, kао i na pоvеćаnjе nivоа svеsti о
mоgućim prеtnjаmа i nаpаdimа prе svеgа u Intеrnеt оkružеnju, kао i
10
prоširivаnjе sаznаnjа о nоvim аlаtimа zа dеtеktоvаnjе rаnjivоsti pоstојеćih
sistеmа i primеnu kriptografskih algoritama i prеvеntivnе zаštitе.
Nakon uspešno savladanog studijskog programa master akademskih studija
Informatika student stiče sledeće kompetencije:

Sposobnost algoritamskog razmišljanja i rešavanja zadataka, kao i
poznavanje više savremenih alata iz oblasti zaštite podataka i
kriptografije

Da rаzumејu i primеnе nајpоpulаrniје kоmеrciјаlnе i bеsplаtnе аlаtе i
sisteme, u cilјu uspеšnоg krеirаnjа rаzličitih rеšеnjа zа е-učеnjе, da
idеntifikuјu niz sеrvisа nеоpоdnih zа prојеktе е-učеnjа i rаzviјu
kritеriјumе zа izbоr nајpоgоdniјеg prоizvоdа, еfikаsnо rukuјu
sаdržајеm, kursеvimа i kоrisnicimа, kао i dа еfikаsnо rukоvоdе
sоpstvеnim učеnjеm i usаvršаvаnjеm.

Dа kritički аnаlizirајu kоncеptе, tеmе i pitаnjа kоја sе оdnоsе nа
rеаlizаciјu sistеmа zа pоmоć pri učеnju i pоdršku učеnicimа, da kritički
аnаlizirајu iskustvа i plаnоvе zа rеаlizаciјu sistеmа zа pоmоć pri učеnju
kао i sеrvisе zа korisničku pоdršku učеnicimа.

Da priprеmе plаn zа pоmоć pri učеnju i pоdršku učеnicimа, da primеnе
rаzličitе аlаtе i sеrvisе zа pоdršku оnlајn kоrisnicimа.

Sposobnost
projektovanja
informacionih
sistema
uz
korišćenje
savremenih metoda i tehnika softverskog inženjeringa.

Sposobnost praćenja i primena novih informaciono-komunikacionih
rešenja.

Sposobnost profesionalnog i etičkog korišćenja dobijenih podataka,
informacija i informatičkih alata.
Konačno, svrha ovog studijskog programa je i da pruži odgovarajuću podlogu
daljem usavršavanju i obrazovanju iz oblasti računarskih nauka, pre svega u okviru
doktorskih akademskih studija ovog obrazovnog profila.
11
Studenti se osposobljavaju za samostalno organizovanje učenja, projektovanja,
planiranje poslovanja i upravljanje informatičkim centrima u organizacijama
različitih delatnosti. Opšti ciljevi ovog studijskog programa su razvoj kreativnih
sposobnosti i ovladavanje studenata akademskim i praktičnim veštinama i
metodama za postizanje stručne kompetentnosti u oblasti informacionih tehnologija.
Pri tome se razvijaju individualne i timske aktivnosti i ostvaruju poduhvati i projekti
različitog obima.
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PREDMET
Metodologija istraživanja za teorijsku pripremu master rada
Odabrana poglavlja iz infor.-komunikacionih tehnologija
Odabrana poglavlja iz informacionih sistema
Predmeti izbornog bloka 1
Sigurnost računarskih sistema
Sistemi za upravljanje e-učenjem
Predmeti izbornog bloka 2
Savremeni kriptografski sistemi
Korisnička podrška u e-učenju
SIR za master rad
Završni – master rad
12
S
1
1
1
1
P
2
2
2
2
V SIR
2
2
2
2
2
2
2 2 2
2
2
ESPB
7
8
8
7
7
16
8
15
DEPARTMAN
ZA EKONOMSKE NAUKE
13
DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA
Studijski program master akademskih studija ekonomije se izvodi u toku jedne
školske godine, odnosno dva semestra, a ukupan obim studija je 60 ESPB. Studijski
program je skup obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem
obezbjeđuju neophodna znanja i vještine za sticanje odgovarajućeg akademskog
zvanja. Nastava pojedinačnih predmeta se izvodi u toku jednog semestra.
Na ovaj studijski program se mogu upisati kandidati koji su prethodno ostvarili 240
ESPB na osnovnim akademskim studijama.
Na studijskom programu se primjenjuju savremene metode nastave (interaktivna
nastava, podsticanje na kritičko razmišljanje, metoda studija slučaja i sl.).
Nastavnici i saradnici koriste pozitivna iskustva srodnih studijskih programa u
nastavi.
Studije se sastoje od tri obavezna predmeta, dva izborna bloka, studijskog
istraživačkog rada i završnog master rada. Master akademske studije se završavaju
izradom i odbranom master rada kojom student pokazuje samostalnost i kreativnost
u primjeni teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti ekonomije.
Studijski program master akademskih studija Ekonomija je koncipiran tako da
diplomirani stručnjaci stiču odgovarajuće kompetencije i kvalifikacije za obavljanje
složenih poslova rukovođenja na različitim nivoima odlučivanja u privrednim
organizacijama i u javnom sektoru. Svršeni studenti ovog nivoa studija posjeduju
temeljno poznavanje ekonomskih zakonitosti koje važe u savremenoj preduzetničkoj
ekonomiji, kao i ključnih faktora koji mogu uticati na konkurentnost kako
pojedinačnih preduzeća tako i ekonomije uopšte poput analize investicionih
potencijala, efikasnog upravljanja projektima, analiza računovodstvenih izvještaja na
nivou preduzeća kao i način komunikacije za stejkholderima i alternativnih metoda
finansiranja. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno vrši
istraživanje, obradu rezultata kao i da formuliše i donese odgovarajuće zaključke.
14
Istovremeno, diplomirani masteri stiču znanja neophodna za nastavak školovanja na
doktorskim studijama.
Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih vještina iz oblasti
ekonomije, što uključuje razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i
sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje
specifičnim praktičnim vještinama potrebnim za obavljanje profesije.
Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji posjeduje dovoljno
produbljenog znanja iz opšte ekonomije i posebnih oblasti ekonomije koje su
obuhvaćene ovim studijskim programom.
Cilj studijskog programa je, također, i obrazovanje stručnjaka u domenu timskog
rada, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih rezultata stručnoj i
široj javnosti
Ciljevi studijskog programa obuhvaćaju:
-
Usmjeravanje studija ka sticanju znanja i vještina potrebnih za
profesionalno obavljanje poslova iz oblasti ekonomije;
-
Sticanje znanja i vještina na osnovu kojih će svršeni studenti biti
osposobljeni za rad na odgovarajućim mjestima u javnom ili privatnom
sektoru;
-
Omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po sopstvenom izboru i
da se na taj način uže specijalizuju;
-
Stručno osposobljava studenta da aktivno učestvuje u procesima ekonomske
tranzicije i da svoj doprinos ekonomskom razvoju zemlje kroz primjenu
stečenih znanja iz oblasti preduzetničke ekonomije i drugih oblasti
zastupljenih na ovom programu ;
-
sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina iz niza različitih područja,
kojima se bavi ekonomija i srodne nauke, čime se obezbjeđuje postizanje
kompetencija i akademskih vještina za razumijevanje i rješavanje različitih
ekonomskih i drugih problema;
-
sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina iz oblasti ekonomije (kroz
različite vidove nastave i studijskog istraživačkog rada), čime se
15
obezbjeđuje postizanje kompetencija i akademskih vještina neophodnih za
uspješan rad u spomenutim oblastima;
-
razvoj sposobnosti za rad u različitim vrstama ekipa ili timova (kroz
zajedničke zadatke, nastavu i projekte grupa studenata), razvoj kreativnih
sposobnosti i kritičkog odnosa prema rezultatima radama;
-
sticanje osnove za dalje obrazovanje na doktorskim studijima.
Svaki student, koji završi studijski program master akademskih studija ekonomije,
stiče opšte sposobnosti koje obuhvaćaju:
-
sposobnosti kritičnog mišljenja;
-
sposobnosti analize problema, sinteze rješenja i predviđanja ponašanja
odabranog rješenja;
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-
sposobnosti da rješavaju realne probleme iz prakse;
-
sposobnosti da nastave školovanje ukoliko se zato opredijele.
PREDMET
Metodologija istraživanja za teorijsku pripremu master rada
Teorija investicija i investicioni menadžment
Strategijsko preduzetništvo
Predmeti izbornog bloka 1
Marketing komunikacije
Islamsko bankarstvo
Predmeti izbornog bloka 2
Projektni kontroling
Finansijsko računovodstvena analiza
SIR za master rad
Završni – master rad
16
S
1
1
1
1
P
2
2
2
2
V SIR
2
2
2
2
2
2
2 2 2
2
2
ESPB
7
8
8
7
7
16
8
15
DEPARTMAN
ZA PRAVNE NAUKE
17
DEPARTMAN ZA PRAVNE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: PRAVO
Studijski program master akademskih studija prava sadrži sve elemente utvrđene
Zakonom o visokom obrazovanju i Bolonjskom deklaracijom. Master akademske
studija prava traju jednu školsku godinu, odnosno dva semestra, a ukupan obim
studija je 60 ESPB. Studije se organizuju kao jednosemestralne, sa prosečnim
ukupnim opterećenjem studenata u okviru 40-časovne radne nedelje tokom jednog
semestra, čime ukupan fond nastave čini 600 časova aktivne nastave u toku jedne
školske godine. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave,
studijskog istraživačkog rada, samostalnog rada, kolokvijuma, ispita i završnog
rada.
Studijski program je skup obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem
obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje odgovarajućeg akademskog
zvanja. Studije se sastoje od tri obavezna predmeta, i dva izborna bloka, studijskog
istraživačkog rada i završnog rada. U prvom semestru su predviđena tri obavezna i
jedan blok izbornih predmeta, dok je drugi semestar namenjen za jedan predmet iz
drugog izbornog bloka, studijski istraživački rad, izradu i odbranu master rada čime
se student osposobljava za samostalan rad u struci i dalje obrazovanje na višim
nivoima studija. Izborni predmeti su koncipirani, programom i sadržajem, tako da
obezbeđuju studentu praktičnu primenu stečenog znanja iz oblasti koje odabere, ali i
dobru osnovu za dalje obrazovanje.
Na ovaj studijski program se mogu upisati kandidati koji su predhodno ostvarili 240
ESPB na osnovnim akademskim studijama prava. Pod istim uslovima program
može upisati i kandidat koji je osnovne akademske studije prava završio na drugom
Univerzitetu u Republici Srbiji ili inostranstvu, na Kriminalističko policijskoj
akadmeiji, Fakultetu bezbednosti ili osnovne akademske studije u srodnoj oblasti u
okviru polja društveno-humanističkih nauka ukoliko se broj, naziv i/ili sadržaj
predmeta koji je položio na fakultetu sa koga dolazi u najvećoj meri podudara sa
brojem, nazivom i sadržajem predmeta akademskih studija prvog stepena
Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru. U suprotnom, kandidat
18
je dužan da pre upisa master studija položi ispite iz nedostajućih predmeta.
Master akademske studije se završavaju izradom i odbranom završnog (master) rada
kojom student pokazuje samostalnost i kreativnost u primeni teorijskih i praktičnih
znanja iz oblasti prava. Svrha studijskog programa diplomskih akademskih
akademskih studija pravo jeste obrazovanje studenata iz oblasti prava, na nivou
master akademskih studija, koje obezbeđuju produbljivanje znanja u sledećim
oblastima:
-
iz ugla savremenog međunarodnog i domaćeg krivičnog (materijalnog i procesnog)
prava, kao i brojnih aplikativnih disciplina;
-
razvoja pravnih instituta i razumevanja brojnih faktora koji utiču na njegove
promene u procesu tranzicije i globalizacije;
-
ujednačavanja pravnih postulata i pristupa pravu u skladu sa pravom Evropske
Unije;
-
područja zaštite, promovisanja i poštovanja ljudskih prava;
-
rada i delovanja, sudskih i bezbednosnih institucija, kao i dorade instrumenata
kojima se implementiraju novi pravnih instituta;
-
analize pravne prakse u sudstvu, tužilaštvu, bezbednosnim i drugim organizacijama
i agencijama.
Istovremeno, master pravnik stiče znanja neophodna za nastavak školovanja na
doktorskim studijama, kao i i zapošljavanje na pravnim i drugim odgovarajućim
poslovima u javnom i privatnom sektoru.
Departman za pravne nauke, Univerzitet u Novom Pazaru, je definisao masetr
zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova iz oblasti prava.
Kurikulum studijskog programa master akademskih studija prava je savremen i
fleksibilan. Pri definisanju programa pošlo se od očekivanih ishoda učenja,
iskustava stečenih tokom obrazovanja na našem Univerzitetu kao i na prestižnim
univerzitetima u svetu. Pravnici i drugi stručnjaci u Republici Srbiji će jednostavno
morati da prođu proces posebnih specijalizacija na određenim područjima kako bi
što stručnije mogli reagovati na izazove koje im donosi globalizacija, uključivanje u
evroatlantske integracije i svetska kretanje, ali i konkurisati stručnjacima u
inostranstvu koji su taj proces dodatnog obrazovanja već uspešno završili. Znanja iz
19
oblasti međunarodnog krivičnog pravosuđa, ljudskih prava i njihove zaštite,
savremenih oblika kriminalnog ispoljavanja, evroatlantskih integracija su od ključne
su važnosti za svaku demokratsku državu sveta pa tako i za našu.Na tržištu rada
izuzetno porasla potreba za stručnjacima iz područja zaštite, promovisanja i
poštovanja ljudskih prava, evorpskog prava, međunarodnog krivičnog pravosuđa,
transnacionalnog kriminala i sl. U skladu sa navedenim potrebama studijski
program prava studentima master akademskih studija pruža odabrana i na savremen
način predstavljena znanja iz domena međunarodnog krivičnog prava, ljudskih
prava, savremenih oblika kriminaliteta, evropskog prava, biometrijskih forenzičkih
identifikacija i prava izvršenja krivičnih sankcija.
Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih veština iz oblasti
prava, sa posebnim naglaskom na pravo evroatlantskih integracija, ljudska prava i
međunarodno krivično pravo. Cilj studijskog programa master akademskih studija
prava uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost
kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim
praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje pravničke profesije. Dakle, ciljevi
programa su jasno formulisani i preko ciljeva svakog predmeta, koji student pohađa.
Kurikulum programa čine predmeti, koji slede logičnan raspored, projektovani tako
da je student u stanju da ih savlada i da rezultat bude, upravo, zacrtani cilj. Program
studijske grupe je utemeljen na savremenim svetskim naučnim i stručnim
dostignućima iz oblasti pravnih i kriminalističko-bezbednosnih nauka.
Ciljevi studijskog programa obuhvataju:
-
Usmeravanje studija ka sticanju znanja i veština potrebnih za profesionalno
obavljanje poslova iz oblasti krivičnog prava i kriminalistike.
-
Sticanje znanja i veština na osnovu kojih će svršeni studenti biti osposobljeni za rad
na odgovarajućim mestima u javnom ili privatnom sektoru.
-
Omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po sopstvenom izboru i da se na
taj način uže specijalizuju
-
Stručno osposobljava studenta da aktivno učestvuje u procesima pravne tranzicije i
da daju svoj doprinos pravnom i bezbednosnom razvoju zemlje.
20
-
Sticanje teorijskih znanja i praktičnih veština iz niza različitih područja, kojima se
bavi pravo i srodne nauke, čime se obezbeđuje postizanje kompetencija i
akademskih veština za razumevanje i rešavanje različitih pravnih i kriminalističkobezbednosnih problema;
-
Sticanje teorijskih znanja i praktičnih veština iz oblasti prava (kroz različite vidove
nastave i studijskog istraživačkog rada), čime se obezbeđuje postizanje
kompetencija i akademskih veština neophodnih za uspešan rad u pomenutim
oblastima;
-
Razvoj sposobnosti za rad u različitim vrstama ekipa ili timova (kroz zajedničke
zadatke, nastavu i projekte grupa studenata), razvoj kreativnih sposobnosti i
kritičkog obnosa prema rezultatima radama;
-
Sticanje sposobnosti za kritičko analiziranje i evaluiranje zakonskih rešenja, pravne
prakse i funkcionisanja pravnih i društvenih institucija koje organizujum regulišu i
sprovode društvenu kontrolom nad radom službi bezbednosti i organa krivičnog
pravosuđa;
-
Sticanje osnove za dalje obrazovanje na doktorskim studijima.
Studijski program mater akademskih studija prava je tako koncipiran da student
njegovim savladavanjem stiče opšte i posebne kompetencije, koje se stiču i na
vodećim evropskim pravnim fakultetima i akademijama koji se bave obrazovanjem
na nivou master akademskih studija. Svaki student, koji završi studijski program
master akademskih studija prava, stiče opšte sposobnosti koje obuhvataju:
-
sposobnosti kritičnog mišljenja;
-
sposobnosti analiziranja problema, i predviđanja budućih kretanja i rešenja istih;
-
sposobnosti da rešavaju probleme iz prakse;
-
sposobnosti da nastave školovanje ukoliko se za to opredele.
Master pravnik je kompetentan da učestvuje u procesu stvaranja i primene prava,
pravnih pojmova, pravnih normi, pravnih institucija, opštih i pojedinačnih pravnih
akata, kao i da merodavno tumači i donosi zaključke u vezi značenja određenih
pravnih normi, pravnih pojmova, pravnih ustanova i sl. Master pravnik je
osposobljen da učestvuje i u svim fazama primene prava počev od utvrđivanja niže i
više kritike norme, tumačenja prava do neposredne primene, odnosno realizacije
21
materijalnih akata koji se odnose na ljudske radnje po najnižem pojedinačnom
pravnom aktu, čime se zaokružuje i ostvaruje primena prava, odnosno pravne norme
i čime se ostvaruje cilj i svrha pravne norme. Savladavanjem studijskog programa
za master akademskih studija prava student stiče specifične kompetencije za
temeljno poznavanje i razumevanje svih disciplina odabrane studijske grupe, kao i
sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka.
Nakon završenog studijskog programa master akademskih studija prava u trajanju
od dva semestra stiče zvanje master pravnik. Takav pravnik je kompetentan da
obavlja sve državne i društvene najodgovornije i najsloženije pravne delatnosti u
pravosuđu (kao sudija, tužilac, istražni sudija) i drugim državnim organima i
organizacijama, kao i u i nedržavnim institucijama i organizacijama
Završetkom master studija prava student stiče opšta i posebna teorijska i praktična
znanja, veštine i sposobnosti koje masteru prava omogućavaju kvalitetno i
kompententno obavljanje pravnih i drugih poslova u zemlji i nostranstvu i dalje
stručno usavršavanje. Master pravnik je kvalifikovan da nastavi doktorske studije
prava i iz drugih naučnih oblasti, u normativima fakulteta utvrđenom trajanju, kako
bi učestvovao u naučno-istraživačkim i nastavnim procesima. Svršeni studenti ovog
nivoa studija poseduju kompetenciju za praćenje i primenu novina u struci, kao i za
saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim okruženjem. Tokom školovanja
student stiče sposobnost da samostalno vrši istaživanje, statističku obradu rezultata
kao i da formuliše i donesi odgovarajuće zaključke.
Rb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PREDMET
Меtоdоlоgiја istrаživаnjа zа tеоriјsku priprеmu mаstеr rаdа
Меđunаrоdnо krivičnо prаvоsuđе
Ljudskа prаvа
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1
Prаvо еvrоаtlаntskih intеgrаciја
Biоmеtriјskо-fоrеnzičkе idеntifikаciје
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2
Kriminоlоgiја sа prаvоm izvršеnjа krivičnih sаnkciја
Sаvrеmеnе kriminаlističkе tеоriје
SIR zа mаstеr rаd
Zаvršni-mаstеr rаd
22
S
1
1
1
1
P
2
2
2
2
V SIR
2
2
2
2
2
2
2 2 2
2
2
ESP
7
8
8
7
7
16
8
15
DEPARTMAN
ZA FILOLOŠKE NAUKE
23
DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: FILOLOGIJA
Master studije Filologije traju dva semestra i napravljene su prema modulima,
nakon čijeg završetka student, poslije usmjerenja na jedan od ponuđenih modula,
dobija zvanje diplomirani master filolog – bosnist, diplomirani master filolog –
srbist, diplomirani master filolog – anglist, diplomirani master filolog – germanist.
Uvjeti za upis na studijski program su: završene osnovne studije filologije jednog
od ponuđenih smjerova na koje je usmjeren mster studij (srbistika, bosnistika,
germanistika, anglistika). Predmeti su bodovani od sedam do deset bodova (ESPB).
Savladavanjem master studija filologije, student produbljuje osnovna teorijska
znanja iz opće filologije i uže naučne discipline prema kojoj se odlučio modulom,
osposobljava se za samostalan naučni rad i dobija mogućnost daljeg napredovanja
kroz doktorski studij. Također, razvija kritičku misao i naučnu elaboraciju kroz
različite metodološke pristupe koje ima mogućnost da usavrši.
Student, također razvija sposbnosti i vještine primjene teorijskih znanja u praksu, u
svakodnevnom pedagoškom i naučno-istraživačkome radu, te komunikaciji sa
bližim i širim okruženjem.
R
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PREDMET
Metodologija istraživanja za teorijsku pripremu master rada
Specijalne teme iz metodike nastave
Pregled lingvističkih škola
Predmeti izbornog bloka 1
Istorija književnosti savremene književne teorije
Teorija valentnosti
Gramatička obrada teksta
Studije anglo-američkog filma
Predmeti izbornog bloka 2
Strategija prevođenja i tumačenja
Savremena književnost starosedelaca Severne Amerike
Poetika srpske avangarde
Bošnjačka pripovedna književnost i roman
SIR za master rad
Završni – master rad
24
S
1
1
1
1
P
2
2
2
2
V
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Sir
2
2
ESP
7
8
8
7
7
16
8
15
DEPARTMAN ZA
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE
25
DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE
STUDIJSKI PROGRAM: PRIMENJENA PSIHOLOGIJA
Studijski, mаster progrаm Primenjenа psihologijа nаmenjen je onimа koji hoće dа
unаprede znаnje i steknu veštine u oblаstimа vezаnim zа konsultаtivno-sаvetodаvni
rаd u rаzličitim kontekstimа. Ovаj studijski program tаkođe osposobljаvа studente
zа kompetentno rukovođenje i učestvovаnje u istrаživаčkim projektimа rаzličite
nаmene.
Savladavanjem predvidjenih sadržaja master studija psihologijea ima za cilj
pružanje stručne edukacije iz vodećih teorisjkih sistema i koncepata, te istraživačkih
metoda u svrhu razumevanja ponašanja pojedinca i manjih grupa kako socijalnom
tako i u pedagoško-obrazovnom kontekstu. Na ovom nivou akademskih studija
poseban naglasak je stavljen na usvajanje i stručno usavršavanje znanja i naučne
metodologije iz oblasti neuropsihologije ličnosti. U profesionalnom smislu struktura
ovog studijskog programa omogućava student da kritički pristupa naučno stručnoj
literature, da metodološki I statistički korektno evaluira svoj rad kao i rad drugih, te
se kritički osvrće prema radu I aktivnostima na polju psihološke teorije i prakse.
Završetkom master studija očekuje se da student potpuno samostalno i
profesionalno vlada naučnom metodologijom razumevanjem psiholoških teorijkih
sistema aktuelnog razvoja psihologije kao nauke i struke te poznavanjem osnovnih
pravila evoluacije psiholoških mernih instrumenata, ako I detaljno ovladavanje
statističkim procedurama u psihologiji. Kroz predmetne oblasti tokom studiranja
student će se se osposobiti za sveobuhvatno poznavanje i razumevanje psihičkog
razvoja ljudske ličnosti, kao i poznavanje tipičnih oblasti primenjene psihologij
Sаvlаdаvаnjem predviđenog studijskog progrаmа mаster studijа Primenjene
psihologije studenti će:
26

Usvojiti etičke principe u pristupu klijentimа u rаzličitim formаtimа (rаd sа
pojedincem, pаrovimа, grupаmа).

Steći veštine intervjuisаnjа u rаzličitim kontekstimа (obrаzovаnje,
zdrаvstvo, socijаlnа zаštitа, korporаtivni sistemi, itd) i sа rаzličitim vrstаmа
klijenаtа.

Studenti će se osposobiti zа konsultаtivni rаd sа rаzličitim populаcijаmа
(decа, mlаdi, odrаsli, strаri, mаrginаlizovаne i vulnerаbilne grupe)

Studenti će ovlаdаti krаtkim sаvetodаvnim intervencijаmа sа osobаmа koje
ne ispoljаvаju
teže psihopаtološke fenomene (nekliničkа i subkliničkа
populаcijа).

Studenti će biti osposobljeni zа koordinаciju rаdа i učestvovаnje nа
projektimа i u istrаživаnjimа iz primenjene psihologije

Studenti će biti osposobljeni dа plаnirаju, orgаnizuju i sprovode rаzličite
preventivne аktivnosti u široj socijаlnoj zаjednici.
Zаvršаvаnjem ovih studijа studenti će biti pripremljeni zа nаstаvаk edukаcije u
oblаsti psihoterаpije (rаzličitih psihoterаpijskih modаlitetа), kаo i dаlje аkаdemsko
usаvršаvаnje.
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PREDMET
Metodologija istraživanja za teorijsku pripremu master rada
Krizne intervencije
Metode klinicke procene
Predmeti izbornog bloka 1
Neuropsihologija
Ponašanje u organizaciji
Predmeti izbornog bloka 2
Savremen paradigme ranog odgoja
Metode i proces savetovanja i psihoterapije
SIR za master rad
Završni – master rad
27
S
1
1
1
1
P
2
2
2
2
V SIR
2
2
2
2
2
2
2 2 2
2
2
ESPB
7
8
8
7
7
16
8
15
DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE
VASPITAČ DJECE PREDŠKOLOSKOG UZRASTA
Diplomske akademske studije diplomirani vaspitač- master traju godinu dana.
Podeljene su na dva studijska semestra. Bodovna vrednost akademskih studija
iznosi 60 ESPB bodova, 30 ESPB bodova po semsestru. Izrada i odbrana
diplomskog - master rada vrednuje se sa 14 ESPB bodova.. Bodovna vrednost
svakog predmeta iskazana je u Kurikulumu studijskog programa.
Studijski program se sastoji iz tri obavezna predmeta (Metodologija naučnoistraživačkog rada,Komparativna pedagogija, Teroijski modeli didaktike) i dve od
izbornih oblasti
(I-Savremena shvatanja ciljeva vaspitanja i obrazovanja,
Menadžment u obrazovanju.)
(II-Lingvistička osnova govora kod dece, Prirodni oblici kretanja). Predviđeni
predmeti obuhvataju teorijsko- metodološke, naučno - stručne i stručno - aplikativne
predmete. Obavezni predmeti su naučno-stručni i teorijsko - metodološki predmeti.
Nastava se izvodi u okviru predavanja (monološka, dijaloška, interaktivna, tekst
metoda), vežbi (dijaloška, interaktivna, tekst metoda) i konsultativne nastave. Listu
izbornih predmeta sačinjavaju naučno-stručni predmeti i stručno –aplikativni
predmeti.
Studijski program prati odgovarajuća kretanja iz stručno-metodičkog domena, što
obezbeđuje povezivanje i uklapanje nastave u problemske, korelacijsko integracijske sisteme i omogućava učenje otkrivanjem. Diplomske akademske
studije Vaspitač - master usklađene su sa savremenim pristupima nastavi i
metodologije pojedinih predmeta. Kroz njih se stiče uvid u metode, metodologiju,
nastavnu tehnologiju i stvara slika zahteva savremene nastave s krajem XX i
početkom XXI veka.
Predmetne oblasti na master studijama Vaspitač su neposredno povezane sa
budućim pozivom Vaspitača, te imaju za cilj da stručno usavrše i kompetentno
osposobe za samostalan i profesionalan rad vaspitače kao I njihov kritički pristup
pedagoškoj teoriji i praksi u oblasti predškolskog vaspitanja. Savladavanjem master
28
studijskog programa student stiče stručne kompetencije, dublje razumevanje
vaspitno-obrazovnog procesa, te jača svoj odnos prema naučno-istraživačkom radu.
Polazeći od cilja i zadataka visokoškolskog obrazvanja te uloge vaspitača u
predškolskim ustanovama kao potrebne kompetencije se stiču:

Da vaspitač stekne odgovarajuča znanja, stručno usavrše znanja i veštine u
oblasti vaspitno-obrazovnog područija koja će im omogućiti profesionalno
samostalno i kreativno budjenje radom sa decom predškolskog uzrasta.

Da se osposobe da kroz sve faze vaspitno obrazovnog rada aktivno
učestvuju kroz programiranje I planiranje aktivnosti , kao I adekvatnu
evoluaciji ostvarenih rezultata.

Da prate savremeni razvoj naučnih dostignuća, posebno u oblasti
pedagoško-psiholoških znanosti i uskladu sa njihovom razvojnom
dinamikom budu osposobljeni za primenu modernih interaktivnih,
radioničkih i drugih metoda i organizovanih oblika rada

Uz uvažavanje opštih prava, mogućnosti i potreba deteta koje se vaspitava.

Da kroz master studijski program student izgradi uzoritu i prepoznatljivu
ličnost vaspitača koja će svojim stručnim, moralnim i opšte ljudskim
kvalitetima pozitivno uticati na kvalitet razvoja predškolske dece.
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PREDMET
Metodologija istraživanja za teorijsku pripremu master rada
Komparativna pedagogija
Teorijski problem didaktike
Predmeti izbornog bloka 1
Savremena shvatanja ciljeva vaspitanja i obrazovanja
Korisnička podrška u e-učenju
Predmeti izbornog bloka 2
Savremena paradigma ranog odgoja
Samovrednovanje i razvoj predškolske ustanove
SIR za master rad
Završni – master rad
29
S
1
1
1
1
P
2
2
2
2
V SIR
2
2
2
2
2
2
2 2 2
2
2
ESPB
7
8
8
7
7
16
8
15
DEPARTMAN ZA UMJETNOST
30
DEPARTMAN ZA UMJETNOST
STUDIJSKI PROGRAM: LIKOVNA UMJETNOST
MODULI: SLIKANJE / GRAFIKA
Zbog činjenice da se umetničke studije temelje na retkim i specifičnim
darovitostima, svrha umetničkog usavršavanja jeste produbljivanje likovnog
senzibiliteta, odnosno, svih komponenti kreativnog potencijala mladih umetnika:
imaginacije, inovativnosti, kreativne hrabrosti i odgovornosti, formiranje slobodne
umetničke ličnosti sposobne da se samostalno bavi umetničkim stvaralaštvom.
Ciljevi studijskog programa Master studija likovnih umetnosti, jesu formiranje
svestranog likovnog umetnika – slikara/grafičara, osposobljenog za uspešno
povezivanje likovne prakse i teorije, za samostalan, kreativan umetničkoistraživački rad.
Cilj studijskog programa je definisanje visokih profesionalnih standarda,
individualnosti umetničkog stava i uključivanje u savremene tokove likovnih i
vizuelnih umetnosti i nastavak obrazovanja u okviru doktorskih studija umetnosti.
Studenti okončavaju studije završnim radom, realizacijom slika ili grafika, čijom
prezentacijom demonstriraju originalnost, akumulirano iskustvo, kvalitet, stečeno
znanje u toku prethodnog školovanja iz oblasti likovnih umetnosti.
Raznovrsnost i sveobuhvatnost sadržaja studijskog programa omogućava sticanje
novog, koordinaciju i sistematizaciju usvojenog znanja i iskustva u funkciji
osposobljavanja za samostalan umetničko-istraživački rad i nastavak školovanja.
31
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naziv predmeta
С
Status
predmeta
1
О
P
2
V
2
SIR
Crtanje i crtačke tehnike
Nacionalna istorija
umetnosti Srbije
1. Slikanje i slikarske
tehnike
2. Grafika i grafičke
tehnike
Predmeti izbornog bloka 1
Slikanje
Grafika
Predmeti izbornog bloka 2
Likovne umetnosti u
vremenu novih medija
Čitanje umetničkog dela
SIR za master rad
Završni – master rad
1
О
2
2
2
8
1
ОM
2
2
2
8
1
ИБЗ
2
2
7
2
ИБЗ
2
2
7
2
2
О
О
32
Časovi aktivne nastave
ESPB
7
16
8
15
Download

Master studije - Univerzitet u Novom Pazaru