STANDARD A.D.
Prnjavor
Poslovni plan
PREDMET: PROŠIRENJE PROIZVODNIH KAPACITETA I OBEZBJEĐENJE
TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA U CILJU POVEĆANJA
OBIMA PROIZVODNJE
STANDARD A.D.
Prnjavor,
Jovana Dučića br. 2
Tel. +387 51 663-752
Direktor: Slobodan Trivundža
decembar 2012
Poslovni plan STANDARD, Prnjavor
Strana 1 od 13
SADRŽAJ
1.
1.1
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
Str.
PROFIT DRUŠTVA……………………………………………………..………….…....3
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU…………………………………………….......3
UVOD……………………………………………………………………………….….......4
OPIS PROJEKTA…………………………………………………………….…….……..5
VRIJEDNOST PROJEKTA………………………………………………………........7
FINANSIJSKE PROJEKCIJE………………………………………………………..….8
PLAN INVESTIRANJA……………………………………………………………….….8
IZVORI I USLOVI FINANSIRANJA……………………………………………...….9
PROJEKCIJA BILANS USPJEHA…………………………………………………….10
PROJEKCIJA BILANS STANJA…………………………………….…………....….11
FINANSIJSKI TOK………………………………………………………………..……...12
ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………….....13
Poslovni plan STANDARD, Prnjavor
Strana 2 od 13
1. PROFIL DRUŠTVA
1.1.
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Naziv Društva:
STANDARD A.D.
Tel/fax.
Centrala
Adresa:
Osoba za kontakt (ime i
funkcija)
Pravni status
Vlasnička struktura
Prnjavor, Jovana Dučića br. 2
+387 51 663-752
Fax.:
+387 51 663-752
Trivundža Slobodan
Akcionarsko društvo
Naziv
DACCOMET AG
PREF AD BANJA LUKA
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA
OSTALI ACIONARI
UKUPNO
% učešća
84,49
9,72
4,86
0,93
100,00
Registrovani kapital
3.544.986 KM
Osnovna djelatnost
Društvo je osnovano 1943.godine
Proizvodnja pločastog namještaja i namještaja od masiva
te rezane građe.
Registarski broj
Datum osnivanja Društva
Lokacija
Broj stalno zaposlenih
radnika – decembar
2012. godine
Novo zapošljavanje
radnika
Poslovni plan STANDARD, Prnjavor
1-2026-00 Okružni sud Banja Luka
Sjedište Društva (uprava i proizvodnja) je u Prnjavoru u
ulici Jovana Dučića br.2
Društvo zapošljava ukupno 345 radnika
25
Strana 3 od 13
1.2.
UVOD
Društvo „STANDARD“ A.D, Prnjavor je osnovano još davne 1943. godine kao
partizanska stolarija.
Od 2000. godine počinje saradnja sa IKEA-om a od 2001. godine izvršena je
transformacija Društva u akcionarsko društvo.
U 2005. godini Društvo je preduzelo aktivnosti na proširenju proizvodnih kapaciteta
uvođenjem novih mašina, uvođenju IT tehnologije prvo u računovodstvu i
upravljanju zalihama, a zatim i na nivou čitavog Društva. Izvršeno je renoviranje
kancelarija i sanitarnih čvorova. Pored navedenog Društvo je preduzelo i značajne
aktivnosti na unapređenju svog kadrovskog potencijala kroz specijelizaciju
zaposlenih i dodatno stručno usavršavanje. Takođe postignut je i dogovor sa
lokalnom srednjom školom oko uspostavljanja dva odjeljenja na smijeru prerade
drveta, pri čemu bi Društvo obezbijedilo stipendije za najbolje učenike.
Krajem 2008 i početkom 2009. godine preduzetu su aktivnosti na izgradnji
zajedničkog koncepta dugoročne saradnje sa IKEOM.
Strategijom je definasan partnerski odnos koji podrazumjeva podizanje nivoa
kvaliteta, nivoa prodaje i finansiranje nabavke savremene opreme za proizvodnju
pločastog namještaja i obezbjeđenje dodatnih obrtnih sredstava kao posledica
povećanja obima proizvodnje.
U drugoj polovini 2012. godine na tenderu koji je Ikea raspisala, Standard AD je
konkurisao i dobio nove proizvode na tenderu. Dobivanjem novih proizvoda
proizvodnja je udvostručena za što je potrebno proširenje proizvodnih kapaciteta i
dodatna obrtna sredstva. Apikacijom za kredit kod IRB banke došlo bi se do
potrebnih sredstava po povoljnoj kamatnoj stopi. Kreditom bi se refinansirala dva
kratkoročna kredita po većim kamatnim stopama i investiralo u opremu i obrtna
sredstva. Sa manjom kamatnom stopom ostvarila bi se znatna ušteda u troškovima
kamata.
Poslovni plan STANDARD, Prnjavor
Strana 4 od 13
1.1. OPIS PROJEKTA
Naziv projekta:
PROŠIRENJE PROIZVODNIH KAPACITETA I OBEZBJEĐENJE
SREDSTAVA U CILJU POVEĆANJA OBIMA PROIZVODNJE
TRAJNIH OBRTNIH
Projekat predstavlja II period investicionih ulaganja u fazi progresa Društva. Projekat
se odnosi na nabavku osnovnih sredstava čime bi se otklonika »uska grla« u
proizvodnji i obezbjeđenje trajnih obrtnih sredstava za realizaciju ugovorene
proizvodnje.
U narednoj tabeli prikazana su ukupna ulaganja sa izvorima finansiranja:
Opis
Osnovna sredstva
Oprema za pločasti i
masivni namještaj
Obrtna sredstva
Refinansiranje ( Overdraft
Volksbank )
Refinansiranje ( Revolving
kredit kod Volksbank)
Dodatna trajna obrtba
sredstva
UKUPNA INVESTICIJA
Poslovni plan STANDARD, Prnjavor
Ukupna
investicija
300.000
Kreditna
sredstva
300.000
300.000
1.050.000
300.000
700.000
500.000
500.000
450.000
100.000
100.000
1.350.000
%
100.000
1.000.000
74,07
Vlastita
sredstva
%
-
350.000
-
350.000
350.000
25,93
Strana 5 od 13
30
70
MAŠINE I OPREMA
Za otklanjanje “uskih grla” u proizvodnji neophodno je nabavit smašine i opremu:
• Presa i ljepilica, presa za furnir
• CNC masina i mazalica za ljepilo
• Masina za lijepljenje furnira i glodalica
• Proširenje kapaciteta za proizvodnju industrijske pare
• Krivoliniska kantarica
• Kompresor za zrak
• Trafo stanica
REFINANSIRANJE KRATKOROČNIH KREDITA I OBEZBJEĐENJE TRAJNIH OBRTNIH
SREDSTAVA
Ugovorena proizvodnja za 2013. godinu je 21 milion EUR-a. Postojeći kratkoročni
krediti u iznosu od 600.000 KM, koji su do sada korišteni interventno, bi se
refinansirali. Time bi se ostvarila znatna ušteda u troškovima kamata. Kreditnim
sredstvima bi se obezbjedilo još 100.000 KM za trajna obrtna sredstva što bi uz
postojeća obrtna sredstva bila solidna osnova za nesmetan proizvodni ciklus.
Projekat će biti završen do kraja februara 2013. godine.
Poslovni plan STANDARD, Prnjavor
Strana 6 od 13
1.2. VRIJEDNOST PRODAJE
Najveće učešće je ILSENG-a kao grupe proizvoda i ono iznosi 31%, zatim grupe
proizvoda BENO u iznosu 23%, VEJMON 21% dok je učešća grupe proizvoda STALL
14% i LOVBACKEN 11%.
U sledećoj tabeleli prikazana je vrijednost prodaja u periodu 2008-2017 godine:
Poslovni plan STANDARD, Prnjavor
Strana 7 od 13
2. FINANSIJSKE PROJEKCIJE
Finansijska analiza treba da prikaže informacije o rezultatima i ekonomskim
učincima projekta uzimajući u obzir vrijednosti ulaganja u objekte i opremu,
izvore investiranja te ekonomske pokazatelje u investicionom razdoblju .
Projekcije i kasnije finansijsko-ekonomska analiza rađene su za period trajanja
investicionog projekta od 6 godina.
2.1. PLAN INVESTIRANJA
Ukupni troškovi projekta iznose 1.350.000 KM. Specifikacija troškova sa izvorima
je prikazana u narednoj tabeli.
Opis
Osnovna sredstva
Oprema za pločasti i
masivni namještaj
Obrtna sredstva
Refinansiranje ( Overdraft
Volksbank )
Refinansiranje ( Revolving
kredit kod Volksbank)
Dodatna trajna obrtba
sredstva
UKUPNA INVESTICIJA
Poslovni plan STANDARD, Prnjavor
Ukupna
investicija
300.000
Kreditna
sredstva
300.000
300.000
300.000
1.050.000
700.000
500.000
500.000
450.000
100.000
100.000
1.350.000
%
100.000
1.000.000
74,07
Vlastita
sredstva
%
-
30
350.000
-
350.000
350.000
25,93
Strana 8 od 13
70
2.2. IZVORI I USLOVI FINANSIRANJA
Izvori finansiranja
Kao izvori finansijskih sredstava za projekat planirana su sredstva:
Izvori finansiranja
Investicioni kredit
Vlastita sredstva
UKUPNO:
KM
1.000,000
350,000
1,350,000
Uslovi finansiranja
Uslovi investicionog kredita su sljedeći:
Iznos kredita:
Rok otplate:
Grace period:
Godišnja kamatna stopa:
Način obračuna:
Početak otplate glavnice
Poslovni plan STANDARD, Prnjavor
1,000,000KM
5 godina
24 mjeseca
5,10%
Jednake mjesečne rate
januar 2015.godine
Strana 9 od 13
2.2.1. Projekcija bilansa uspjeha
PRIHODI
Prihodi od redovne
djelatnosti
UKUPNI PRIHODI
RASHODI
Troškovi materijala
Troškovi goriva i
energije
Troškovi
proizvodnih usluga
Bruto plate
zaposlenih i ostala
lična primanja
Amortizacija
Nematerijalni
troškovi
Finansijski troškovikamate
UKUPNI RASHODI
BRUTO DOBIT
Porez na dobit
NETO DOBIT
Otplata glavnice
Dobit nakon
otplate glavnice
Neto margina prije
glavnice
Neto margina
poslije glavnice
2012
2013
2014
2015
2016
2017
17.005.010
17.005.010
42.120.191
42.120.191
45.068.604
45.068.604
48.223.406
48.223.406
51.599.045
51.599.045
55.210.978
55.210.978
10.396.665
29.720.007
31.800.407
34.026.435
36.408.286
38.956.866
402.477
2.034.826
2.177.264
2.329.673
2.492.750
2.667.242
2.571.496
686.880
4.232.073
720.030
4.624.234
720.030
5.033.630
720.030
5.484.392
720.030
5.484.392
720.030
309.826
14.997.463
2.007.547
200.755
1.806.792
300.779
38.592.276
3.527.915
352.791
3.175.123
229.298
41.208.595
3.860.009
386.001
3.474.008
147.378
43.991.642
4.231.764
423.176
3.808.588
66.944
46.988.654
4.610.391
461.039
4.149.351
15.090
49.746.558
5.464.420
546.442
4.917.978
1.731.566
75.226
770.814
2.404.309
1.320.011
2.153.997
1.866.334
1.942.253
1.501.657
2.647.695
636.756
4.281.222
10,6%
7,5%
7,7%
7,9%
8,0%
8,9%
407.353
222.766
0,4%
Poslovni plan STANDARD, Prnjavor
822.186
762.375
5,7%
879.739
777.623
4,8%
941.321
793.175
4,0%
1.007.213
809.039
1.077.718
5,1%
Strana 10 od 13
825.220
7,8%
2.2.2. Projekcija bilansa stanja po godinama
godine
AKTIVA
Nematerijalna ulaganja
Građevinski objekti
Oprema
UKUPNA OSN.
SREDSTVA
Gotovina
Potraživanja
Zalihe(mat.,roba, dati
avansi)
UKUPNA
OBRT.SREDSTVA
UKUPNO AKTIVA
PASIVA
Registrovani kapital
Rezerve iz dobitka
Dobitak
KAPITAL
Dugoročni kredit
UKUPNE
DUGOR.OBAVEZE
Kratkor.krediti
Ostali dobavljači
Obaveze za zarade
Obaveze za poreze,
dopr.
UKUPNE KRATK.
OBAVEZE
UKUPNA PASIVA
2012
2013
2014
2015
2016
2017
836.784
4.238.822
3.356.849
834.437
4.061.437
2.816.550
832.090
3.884.053
2.276.252
829.743
3.706.668
1.735.954
827.396
3.529.283
1.195.655
825.049
3.351.898
655.357
50.215
1.105.326
530.056
3.510.016
43.937
3.755.717
56.124
4.018.617
56.125
4.299.920
56.126
4.600.915
3.593.328
12.025.782
7.830.889
15.543.314
8.757.200
15.749.595
9.861.550
16.133.914
9.515.950
15.068.284
10.178.139
15.010.443
3.544.986
164.794
548.893
4.258.673
5.095.573
3.544.986
164.794
2.953.202
6.662.982
5.324.758
3.544.986
164.794
5.107.199
8.816.979
4.004.747
3.544.986
164.794
7.049.452
10.759.232
2.138.413
3.544.986
164.794
7.697.147
11.406.927
636.756
3.544.986
164.794
8.478.368
12.188.148
0
2.850.109
352.673
2.156.515
385.353
2.393.624
419.469
2.106.530
457.033
1.818.820
457.033
3.236.270
3.024.602
2.822.295
8.432.455
2.437.787
5.095.573
600.000
1.656.491
214.291
200.755
2.671.537
12.025.783
Poslovni plan STANDARD, Prnjavor
7.712.425
3.790.817
5.324.758
352.791
3.555.573
15.543.314
6.992.395
4.957.546
4.004.747
386.001
2.927.869
15.749.595
6.272.364
5.786.809
2.138.413
423.176
16.133.914
5.552.334
5.159.904
636.756
461.039
15.068.284
4.832.304
5.521.098
0
546.442
15.010.443
Strana 11 od 13
2.2.3. Finansijski tok
А PRIMICI
Ukupan prihod
Vlastiti izvori
Kreditna sredstva
A UKUPNI PRIMICI
B IZDACI
Ulaganja u objekte
Ulaganja u opremu
Trajna obrtna
sredstva
Troškovi materijala
Troškovi goriva i
energije
Troškovi
proizvodnih usluga
Bruto plate
zaposlenih i ostala
lična primanja
Nematerijalni
troškovi
Finansijski troškovikamate
Otplata glavnice
Porez na dobit
B UKUPNI IZDACI
C NETO PRIMICI (AB)
D KUMULATIV
2012
17.005.010
17.005.010
2013
42.120.191
350.000
1.000.000
42.470.191
2014
2015
2016
2017
45.068.604
48.223.406
51.599.045
55.210.978
45.068.604
48.223.406
51.599.045
55.210.978
30.000
270.000
10.396.665
1.050.000
29.720.007
31.800.407
34.026.435
36.408.286
38.956.866
402.477
2.034.826
2.177.264
2.329.673
2.492.750
2.667.242
2.571.496
4.232.073
4.624.234
5.033.630
5.484.392
5.484.392
309.826
1.731.566
200.755
16.242.904
300.779
770.814
352.791
40.345.851
229.298
1.320.011
386.001
42.194.577
147.378
1.866.334
423.176
45.561.123
66.944
1.501.657
461.039
48.231.320
15.090
636.756
546.442
50.209.726
762.106
2.124.339
2.874.027
2.662.283
3.367.725
5.001.252
407.353
222.766
1.083.160
Poslovni plan STANDARD, Prnjavor
822.186
762.375
3.207.499
879.739
777.623
6.081.526
941.321
793.175
8.743.810
1.007.213
809.039
12.111.534
1.077.718
825.220
17.112.786
Strana 12 od 13
ZAKLJUČAK
Investiranjem u proširenje kapaciteta postići će se znatni rezultati u proširenju
proizvodnje i otvaranju novih radnih mjesta. Takođe će se ostvariti i ušteda u
troškovima kamata.
Analizom je potvrđeno da je projekat ekonomski prihvatljiv i da je investiranje u
rаzvоја i dizajniranje nоvih prоizvоdа, prоizvоdnih prоcеsа, a time povećanje
obima proizvodnje i prodaje na stranom tržištu, vrlo produktivan način ulaganja
novčanih sredstava.
Direktor
Slobodan Trivundža
_______________________________
Poslovni plan STANDARD, Prnjavor
Strana 13 od 13
Download

Poslovni plan - Standard - Fabrika namještaja Prnjavor