BOSNA I HERCEGOVINA
BRČKO DISTRIKT
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
EKONOMSKI FAKULTET U BRČKOM
SEMINARSKI RAD
Predmet: Teorija i analiza bilansa
Tema: Analiza ocene kreditnog boniteta preduzeća ''Rudnik i termoelektrana
Ugljevik'' a.d. Ugljevik za period od 2007. do 2009. godine
Mentor
Student
________________
Doc. dr Vitomir Starčević
Brčko, 2011. godine
SADRŽAJ
UVOD
Sažeti bilans stanja preduzeća
Sažeti bilans uspjeha preduzeća
1. OCJENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM
POSTUPKU
1.1. Finansijski položaj preduzeća
1.1.1. Finansijska ravnoteža
1.1.1.1. Kratkoročna finansijska ravnoteža
1.1.1.2. Dugoročna finansijska ravnoteža
1.1.1.3. Stopa pokrivenosti zaliha
1.1.2. Likvidnost
1.1.2.1. Opšta (tekuća) likvidnost
1.1.2.2. Koeficijent ubrzane likvidnosti
1.1.2.3. Koeficijent trenutne likvidnosti
1.1.2.4. Prosječan broj dana naplate potraživanja
1.1.3. Solventnost
1.1.4. Zaduženost
1.1.5. Adekvatnost kapitala
1.2. Imovinski položaj preduzeća
1.2.1. Struktura imovine
1.2.2. Stanje i efikasnost imovine
1.2.3. Koeficijenti obrta
1.3. Prinosni položaj preduzeća
1.3.1. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda
1.3.1.1. Poslovni prihodi
1.3.1.2. Poslovni rashodi
1.3.2. Struktura prihoda i rashoda
1.3.3. Profitabilnost preduzeća
1.3.4. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata
1.3.5. Rentabilnost
2. NOVIJE METODE ANALIZE OCJENE KREDITNOG BONITETA
PREDUZEĆA - ''Z-skore'' i ''ZETA'' ANALIZA
ZAKLJUČAK
LITERATURA
Sažeti bilans stanja preduzeća
''Rudnik i termoelektrana Ugljevik'' a.d. Ugljevik
- u KM P OZ IC IJ A
Iznos
AOP
2009.
AK T IVA
A. STALNA IMOVINA
I Nematerijalna ulaganja
II Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione
nekretnine
III Dugoročni finansijski plasmani
B. TEKUĆA IMOVINA
I Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog
poslovanja namenjena prodaji
II Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
1. Kratkoročna potraživanja
2. Kratkoročni finansijski plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
4. Aktivna vremenska razgraničenja
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
G. POSLOVNA AKTIVA
D. VANBILANSNA AKTIVA
Đ. UKUPNA AKTIVA
P AS IVA
A. KAPITAL
I OSNOVNI KAPITAL
1. Akcijski kapital
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
3. Zadružni udjeli
4. Ulozi
5. Državni kapital
6. Ostali osnovni kapital
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
III EMISIONA PREMIJA
IV REZERVE
V REVALORIZACIONE REZERVE
VI NERASPOREĐENI DOBITAK
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA
B. DUGOROČNA REZERVISANJA
V. OBAVEZE
I Dugoročne obaveze
II Kratkoročne obaveze
1. Pasivna vremenska razgraničenja
G. POSLOVNA PASIVA
D. VANBILANSNA PASIVA
Đ. UKUPNA PASIVA
001
002
008
021
031
032
039
040
046
055
059
061
062
063
064
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
114
117
122
125
132
133
142
159
161
162
163
2008.
2007.
Sažeti bilans uspeha preduzeća
''Rudnik i termoelektrana Ugljevik'' a.d. Ugljevik
- u KM Iznos
P OZ IC IJ A
AOP
2009.
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
I POSLOVNI PRIHODI
1. Prihodi od prodaje robe
2. Prihodi od prodaje učinaka
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
4. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
5. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
6. Ostali poslovni prihodi
II POSLOVNI RASHODI
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi proizvodnih usluga
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5.1.Troškovi amortizacije
5.2. Troškovi rezervisanja
6. Nematerijalni troškovi
7. Troškovi poreza
8. Troškovi doprinosa
B. POSLOVNI DOBITAK
V. POSLOVNI GUBITAK
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI
II FINANSIJSKI RASHODI
1. Rashodi kamata
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI
Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI
E. OSTALI PRIHODI I RASHODI
I OSTALI PRIHODI
II OSTALI RASHODI
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA
I RASHODA
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I
RASHODA
I. PRIHOD I RASHOD OD USKLAĐIVANJA
VREDNOSTI IMOVINE
1. Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine
2. Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine
J. DOBITAK I GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
1. Dobitak prije oporezivanja
2. Gubitak prije oporezivanja
K. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
L. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA
1. Neto dobitak tekuće godine
201
202
206
210
211
212
215
216
217
218
219
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
238
240
244
245
246
257
268
269
270
280
293
294
295
298
2008.
2007.
Iznos
P OZ IC IJ A
AOP
2009.
2. Neto gubitak tekuće godine
LJ. UKUPNI NETO REZULTAT U
OBRAČUNSKOM PERIODU
1. Ukupni neto dobitak u obračunskom periodu
2. Ukupni neto gubitak u obračunskom periodu
M. UKUPNI PRIHODI
N. UKUPNI RASHODI
299
317
318
325
326
2008.
2007.
1. OCJENA KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA PO TRADICIONALNOM
POSTUPKU
1.1. Finansijski položaj preduzeća ''Rudnik i termoelektrana Ugljevik'' a.d. Ugljevik
1.1.1. Finansijska ravnoteža
FINANSIJSKA RAVNOTEŽA
P OZ IC IJ A
1. Kratkoročna potraživanja
2. Kratkoročni finansijski plasmani
3. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
4. Porez na dodatu vrijednost
5. Aktivna vremenska razgraničenja
AOP
2009
2008
u KM
2007
040
046
055
058
059
I. Kratkoročno vezana sredstva (1 do 5)
6. Kratkoročne obaveze
142
II. Kratkoročni izvori finansiranja (6)
KRATKOROČNA FIN. RAVNOTEŽA (I/II)
REFERENTNA VRIJEDNOST
Kratkor. fin. ravnoteža (Veće od ...)
7. Stalna imovina
8. Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog
poslovanja namenjena prodaji
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100,00%
100,00%
100,00%
001
032
III. DUGOROČNO VEZANA IMOVINA (6 do 8)
9. Kapital
10. Dugoročna rezervisanja
11. Dugoročne obaveze
101
125
133
IV. TRAJNI I DUGOROČNI KAPITAL (9 do 11)
DUGOROČNA FINANSIJSKA RAVNOTEŽA
(III/IV)
REFERENTNA VRIJEDNOST
Dugor. fin. ravnoteža (Manje od ...)
12. Trajni i dugoročni kapital
13. Stalna imovina i upisani neuplaćeni kapital
14. Neto obrtni kapital (12–13)
15. Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog
poslovanja namenjena prodaji
STOPA POKRIVENOSTI ZALIHA (14/15´ 100)
REFERENTNA VRIJEDNOST
Stopa pokrivenosti zaliha (Veće od ...)
101,125,133
001,109
032
1.1.2. Likvidnost
LIKVIDNOST
P OZ IC IJ A
AOP
2009.
2008.
u KM
2007.
Tekuća likvidnost:
Tekuća imovina /
Kratkoročne obaveze
REFERENTNA VRIJEDNOST
Tekuća likvidnost (Veće od ...)
Redukovana likvidnost:
(gotovina + kratkoročna potraživanja) /
kratkoročne obaveze
REFERENTNA VRIJEDNOST
Redukovana likvidnost (Veće od …)
Trenutna likvidnost:
gotovina /
kratkoročne obaveze
REFERENTNA VRIJEDNOST
Trenutna likvidnost
Prosečan broj dana naplate potraživanja:
Potraživanja x 365 /
Prihodi od prodaje
031/142
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
(055+040)/142
055/142
(040*365)/
(202+206)
1.1.3. Solventnost
SOLVENTNOST
P OZ IC IJ A
1. Poslovna aktiva
2. Dugovi
KOEFICIJENT SOLVENTNOSTI (1/2)
REFERENTNA VRIJEDNOST Koeficijent solventnosti (Veće od ...)
AOP
2009.
2008.
u KM
2007.
062
125,132
1,000
1,000
1,000
1.1.4. Zaduženost
ADEKVATNOST KAPITALA
u KM
P OZ IC IJ A
AOP
2009.
Iznos
2008.
%
Iznos
2007.
%
Iznos
%
1. Kapital
101
2. Dugovi
125,132
PASIVA (1 + 2)
REFERENTNA VRIJEDNOST
Kapital/Dugovi:
Kapital:
50%
Dugovi:
50%
1.1.5. Adekvatnost kapitala
STRUKTURA KAPITALA
u KM
P OZ IC IJ A
1. Akcijski kapital
Akcijski kapital - ukupno
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću
3. Zadružni udeli
4. Ulozi
5. Državni kapital
6. Ostali osnovni kapital
I
AOP
103
104
105
106
107
108
OSNOVNI I OSTALI KAPITAL (1 do 6)
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
III EMISIONA PREMIJA
IV REZERVE
V REVALORIZACIONE REZERVE
VI NERASPOREĐENI DOBITAK
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA
UKUPNI KAPITAL (I do VII)
110
111
114
117
122
2009.
Iznos
2008.
%
Iznos
2007.
%
Iznos
%
1.2. Imovinski položaj preduzeća ''Rudnik i Termoelektrana Ugljevik'' a.d. Ugljevik
1.2.1. Struktura imovine
BILANS STANJA
u KM
2009.
2008.
2007.
P O ZIC IJ A
Iznos
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
I Nematerijalna ulaganja
II Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione
nekretnine
III Dugoročni finansijski plasmani
B. TEKUĆA IMOVINA
I Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja
namenjena prodaji
II Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
1. Kratkoročna potraživanja
2. Kratkoročni finansijski plasmani
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
4. Aktivna vremenska razgraničenja
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
G. POSLOVNA AKTIVA
D. VANBILANSNA AKTIVA
Đ. UKUPNA AKTIVA
P AS I V A
A. KAPITAL
I OSNOVNI KAPITAL
1. Akcijski kapital
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
3. Zadružni udjeli
4. Ulozi
5. Državni kapital
6. Ostali osnovni kapital
II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
III EMISIONA PREMIJA
IV REZERVE
V REVALORIZACIONE REZERVE
VI NERASPOREĐENI DOBITAK
VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA
B. DUGOROČNA REZERVISANJA
V. OBAVEZE
I.Dugoročne obaveze
II Kratkoročne obaveze
1. Pasivna vremenska razgraničenja
G. POSLOVNA PASIVA
D. VANBILANSNA PASIVA
Đ. UKUPNA PASIVA
%
Iznos
%
Iznos
%
1.2.2. Stanje i efikasnost imovine
EFIKASNOST IMOVINE
AOP
P OZ IC IJ A
1. Ukupan prihod
2009.
u KM
2007.
2008.
325
2. Prosječna poslovna imovina
062/2
3. EFIKASNOST IMOVINE (1/2)
REFERENTNA VRIJEDNOST
Efikasnost imovine (Veće od ...)
0,000
0,000
0,000
1.2.3. Koeficijent obrta
IMOVINSKI POLOŽAJ
P OZ IC IJ A
1. Prihodi od prodaje
2. Prosječna obrtna imovina
3. Prosječne zalihe
4. Prosječna potraživanja
5a. Koeficijent obrta obrtne imovine (1/2)
5b. Dani vezivanja obrtne imovine
6a. Koeficijent obrta zaliha (1/3)
6b. Dani vezivanja zaliha
7a. Koeficijent obrta potraživanja (1/4)
7b. Dani vezivanja potraživanja
AOP
202,206
031/2
032/2
040/2
2009.
2008.
u KM
2007.
1.3. Prinosni položaj preduzeća „Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik
1.3.1. Struktura poslovnih prihoda i poslovnih rashoda
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
P OZ IC IJ A
2009.
Iznos
%
2008.
Iznos
%
u KM
2007.
Iznos
%
Struktura poslovnih prihoda:
1. Prihodi od prodaje robe
2. Prihodi od prodaje učinaka
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe I učinaka
4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
6. Ostali poslovni prihodi
I Poslovni prihodi (1 do 6)
Struktura poslovnih rashoda:
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3.Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi proizvodnih usluga
5. Troškovi amortizacije I rezervisanja
6. Nematerijalni troškovi
7. Troškovi poreza
8. Troškovi doprinosa
II Poslovni rashodi (1 do 8)
III REZULTAT POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)
REFERENTNA VRIJEDNOST
Rezul. posl. aktivnosti (Veće od ...)
IV ODNOS POSL. PRIHODA I RASHODA (I/II)
REFERENTNA VRIJEDNOST
Odnos posl. prihoda i rashoda (Veće od ...)
V RELATIVNA RAZLIKA POSL. PRIHODA I
RASHODA ((I/II)-100%)
REFERENTNA VRIJEDNOST
Relativna razlika posl. priho. i rasho. (Veće od ...)
0,000
0,000
0,000
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1.3.2. Struktura prihoda i rashoda
BILANS USPJEHA
P OZ IC IJ A
AOP
1. Poslovni prihodi
2. Finansijski prihodi
3. Ostali prihodi
I PRIHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (1+2+3)
4. Vanredni prihodi
5. Revalorizacioni prihodi
II UKUPNI PRIHODI (I+4+5)
201
231
246
6. Poslovni rashodi
7. Finansijski rashodi
8. Ostali rashodi
216
238
257
2009.
Iznos
%
u KM
2007.
Iznos
%
2008.
Iznos
%
267
269
III RASHODI REDOVNIH AKTIVNOSTI (6+7+8)
9. Vanredni rashodi
10. Rashodi revalorizacije i
priznavanja imparitetnih
gubitaka
IV UKUPNI RASHODI (III+9+10)
268
270
1.3.3. Profitabilnost preduzeća
BILANS USPJEHA
u KM
P OZ IC IJ A
1. Dobitak/(Gubitak) prije oporezivanja
2. Tekući i odloženi porez na dobit
3. Ukupni neto dobitak (gubitak) u obračunskom
periodu
4. Ukupan prihod
AOP
2009.
2008.
2007.
293, 294
295
317, 318
325
KOEFICIJENT PROFITABILNOSTI PREDUZEĆA (3/4)
REFERENTNA VRIJEDNOST
Koef. profitabilnosti (Veće od ...)
0,000
0,000
0,000
1.3.4. Rizik ostvarenja finansijskog rezultata
RIZIK OSTVARENJA FINANSIJSKOG REZULTATA
P OZ IC IJ A
2009.
u KM
2007.
2008.
1. Poslovni prihodi
2. Varijabilni rashodi
3. Marža pokrića (1 - 2)
4. Fiksni i pretežno fiksni rashodi
5. Rashodi kamata
6. Poslovni rezultat (3 - 4)
7. Bruto finansijski rezultat (6 - 5)
8. FAKTORI RIZIKA :
8.1. Poslovnog (3/6)
8.2. Finansijskog (6/7)
8.3. Ukupnog (8.1. * 8.2.)
9. Koeficijent marže pokrića (3/1)
10. Potreban poslovni prihod za ostvarenje
neutralnog poslovnog dobitka (4/9)
11. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog
poslovnog dobitka ((1–10)/1)´100
12. Potreban prihod za ostvarenje neutralnog
dobitka redovne aktivnosti (4+5)/9
13. Stopa elastičnosti ostvarenja neutralnog dobitka
redovne aktivnosti ((1–12)/1)´100
1.3.5. Rentabilnost
RENTABILNOST
P OZ IC IJ A
AOP
1. Neto dobitak / (gubitak)
2. Rashodi kamata
3. NETO PRINOS NA UKUPAN KAPITAL (1+2)
4. Prosječan sopstveni kapital
5. Prosječan ukupan kapital
6. Prosječan investirani kapital
298
240
7. Rentabilnost sopstvenog kapitala (1/4)×
×100
REFERENTNA VRIJEDNOST
Rentabilnost sopstvenog kapitala (Veće od ...)
8. Rentabilnost ukupnog kapitala (1/5)×
×100
REFERENTNA VRIJEDNOST - Rentabilnost
ukupnog kapitala (Veće od ...)
9. Rentabilnost investiranog kapitala (3/6)x100
REFERENTNA VRIJEDNOST - Rentabilnost
investiranog kapitala (Veće od ...)
2009.
2008.
u KM
2007.
102/2
101/2
(102+114)/2
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2. NOVIJE METODE ANALIZE OCJENE KREDITNOG BONITETA
PREDUZEĆA – ''Z-skore'' i ''ZETA'' ANALIZA
„Rudnik i termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik
R.br.
1.
2.
OPIS
Kapital
Ukupna aktiva
3.
4.
Neto dobit
Ukupna aktiva
5.
6.
Bruto dobit
Ukupna aktiva
7.
8.
Tržišna vrijednost kapitala
Ukupne obaveze
2009.
X1 (1/2)
X2 (3/4)
X3 (5/6)
X4 (7/8)
9. Prihodi od prodaje
10. Ukupna aktiva
X5 (9/10)
''Z''
ZETA
Z= 1,2Х1+ 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0Х5
Z= 0,012Х1 + 0,014Х2 + 0,033Х3 + 0,006Х4 + 0,999Х5
2008.
2007.
Download

SEMINARSKI RAD - Ekonomski fakultet u Brckom