Obrazac 1- FP
IZVOD IZ GODIŠNjEG IZVJEŠTAJA O FINANSIJSKOM POSLOVANjU
Izvještaj za period 01.01.2012.-31.12.2012.godine
A. Opšti podaci o emitentu
1. a) Naziv emitenta
b) Oznaka i registarski broj
emitenta kod Komisije za POV
Preduzeće za proizvodnju akumulatora,olovnih legura,opreme i
trgovinu "Tesla" d.d. Brčko
02-19-27/06
2. Sjedište emitenta
Adresa (uključujući i web stranicu)
Brčko,Braće Ćuskića br. 23
049/217-301
www.tesla.co.ba
049/217-258
3. a) Naziv registarskog suda
Osnovni sud Brčko Distrikt
BIH
E – mail adresa
Telefon/faks
[email protected]
c) Broj registarskog uloška
u kome je emitent upisan
b) Broj i datum upisa
096-0-reg-06-000469
15.05.2006. godine
od
I-1657
4. Šifra i naziv osnovne djelatnosti emitenta
27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora
5. Vrsta, broj i nominalna vrijednost dionica:
Vrsta (obične ili prioritetne)
Broj
Nominalna vrijednost u KM
1
2
3
Obične dionice
1.366.394
10,00
Vrijednost u KM
4
(2 x 3)
13.663.940,00
6. Oznaka emitenta u Centralnom registru papira od vrijednosti
TSL 9-R-A
7. Uprava i nadzorni odbor emitenta
Miodrag Bukvić
Ime i prezime direktora
Ime i prezime predsjednika upravnog odbora
Ime i prezime predsjednika nadzornog odbora
Petra Gajić
8. a) Spisak deset najvećih dioničara sa procentima učešća u osnovnom kapitalu emitenta
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ime i prezime
Miodrag Bukvić
„Klas" d.o.o. Brčko Distrikt, Sandići
ZIF "Zepter fond"AD Banja Luka
Nenad Mitrović
ZIF "Invest Nova fond" AD Bijeljina
ZIF "Bors Invest fond" AD Banja Luka
ZIF "Polar Invest fond" AD Banja Luka
ZIF "Kristal Invest fond" AD Banja Luka
ZIF "BLB-PROFIT" AD Banja Luka
Joco Mihajlović
Procenat učešća
43,1990 %
38,1529 %
2,3174 %
1,7488 %
1,2514 %
0,4635 %
0,4635 %
0,4467 %
0,3707 %
0,1082 %
b) Članovi uprave i nadzornog odbora koji posjeduju dionice emitenta i procenat učešća u osnovnom kapitalu
Ime i prezime
Funkcija
Direktor
Rukovodilac održavanja i razvoja
Rukovodilac
Miodrag Bukvić
Zoran Lujić
Ljiljana Ilić
Cvjetko Ješić
Procenat učešća
43,1990 %
0,0212 %
0,0010 %
0,0158 %
9. Pravna lica uključena u konsolidaciju (popunjavaju preduzeća koja pripremaju konsolidovane finansijske
izvještaje)
Naziv pravnog lica
Sjedište
10. Naziv i sjedište pravnog lica koje je izvršilo reviziju finansijskih izvještaja za izvještajni period (ukoliko
emitent prema važećim propisima podliježe obavezi revizije svojih finansijskih izvještaja).
"REVIZIJA ADRA" d.o.o. Brčko
B. Značajni podaci iz finansijskog izvještaja
1. Vrijednosti osnovnih agregatnih pozicija iz bilansa stanja
POZICIJA
A. Stalna imovina
1. Nematerijalna ulaganja
2. Osnovna sredstva
(Prosječan procenat otpisanosti osnovnih sredstava)
3. Dugoročni finansijski plasmani
B. Obrtna imovina
1. Zalihe
2. Kratkoročna potraživanja i plasmani
3. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
V. Aktivna vremenska razgraničenja
G. Gubitak iznad kapitala
D. Poslovna aktiva
Đ. Vanbilansna aktiva
A. Kapital
1. Osnovni kapital
2. Emisiona premija
3. Revalorizacione rezerve
4. Rezerve iz dobitka
5. Neraspoređeni dobitak
8. Gubitak do visine kapitala
B. Dugoročna rezervisanja
V. Obaveze
1. Dugoročne obaveze
2. Kratkoročne obaveze
Vrijednost u KM
Na dan bilansa
Na dan bilansa
prethodnog
tekućeg izvještajnog
izvještajnog
perioda
perioda
9.665.543
8.979.334
1.597.018
5.215.687
16.665
196.753
868.578
5.134.941
28.898
56.795
16.791.666
15.068.546
9.957.753
13.663.948
8.565.253
13.663.948
-3.706.195
-5.098.695
6.833.913
3.515.156
3.318.757
6503.293
3.330.898
3.172.395
G. Pasivna vremenska razgraničenja
D. Poslovna pasiva
Đ. Vanbilansna pasiva
16.791.666
15.068.546
2. Vrijednosti osnovnih agregatnih pozicija iz bilansa uspjeha
POZICIJA
1. Poslovni prihodi
2. Poslovni rashodi
3. Ostali prihodi
4. Ostali rashodi
5. Poslovni dobitak/gubitak (1-2+3-4)
6. Finansijski prihodi
7. Finansijski rashodi
8. Finansijski dobitak/gubitak (6-7)
9. Prihodi iz vanrednih događaja
10. Rashodi iz vanrednih događaja
11. Dobitak/gubitak po osnovu vanrednih događaja (9-10)
11. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
12. Rashodi po osnovu revalorizacije i priznavanja imparitetnih
gubitaka na materijalnim i nematerijalnim sredstvima
13. Revalorizacioni dobitak/gubitak (11-12)
14. Ukupan rezultat (dobitak ili gubitak) (5+8+11+13)
15. Porezi i doprinosi iz dobitka
16. Neto rezultat (14-15)
Vrijednost u KM
Na dan bilansa
Na dan bilansa
prethodnog
tekućeg izvještajnog
izvještajnog
perioda
perioda
13.794.245
13.236.717
16.117.495
14.112.551
76.084
25.627
391.243
318.031
-2.638.409
-1.168.238
291
5.743
207.871
230.005
-207.580
-224.262
2.904
+2.904
-2.843.085
-1.392.500
-2.843.085
-1.392.500
3. Vrijednosti osnovnih agregatnih pozicija iz bilansa tokova gotovine
POZICIJA
1. Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
2. Neto tokovi gotovine iz finansijskih aktivnosti
3. Neto tokovi gotovine iz investicionih aktivnosti
Vrijednost u KM
Na dan bilansa
Na dan bilansa
prethodnog
tekućeg izvještajnog
izvještajnog
perioda
perioda
-1.172.446
+190.882
+1.183.215
-184.456
+291
+5.807
5
4. Pokazatelji uspješnosti poslovanja preduzeća
b) Odnos tržišne cijene dionice c) Pokrivenost dividende2
i neto dobitka po dionici3
a) Neto dobitak po dionici1
Na dan bilansa
prethodnog
izvještajnog
perioda
Na dan bilansa
tekućeg
izvještajnog
perioda
d) Racio plaćanja dividende4
Na dan bilansa
prethodnog
izvještajnog
perioda
Na dan bilansa
prethodnog
izvještajnog
perioda
Na dan bilansa
tekućeg
izvještajnog
perioda
e) Dividendna stopa5
Na dan bilansa
tekućeg
izvještajnog
perioda
Na dan bilansa
prethodnog
izvještajnog
perioda
Na dan bilansa
prethodnog
izvještajnog
perioda
Na dan bilansa
tekućeg
izvještajnog
perioda
f) Knjigovodstvena vrijednost
po dionici6
Na dan bilansa
tekućeg
izvještajnog
perioda
Na dan bilansa
prethodnog
izvještajnog
perioda
Na dan bilansa
tekućeg
izvještajnog
perioda
5. Posljednja tržišna cijena dionica
Vrsta (redovne ili prioritetne)
Nominalna vrijednost
Posljednja tržišna cijena
6. Mišljenje ovlaštenog revizora (navod iz revizorskog izvještaja)
U Brčkom
Datum
1
2
3
4
5
6
godine
M.P.
(potpis odgovornog lica emitenta)
Odnos dobitka nakon poreza (neto dobitka) umanjenog za dividende po prioritetnim dionicama i broja emitovanih redovnih
(običnih) dionica.
Odnos dobitka nakon poreza (neto dobitak) umanjenog za dividende po prioritetnim dionicama i ukupne dividende.
Odnos posljednje tržišne cijene dionice i neto dobitka po dionici.
Odnos isplaćenih dividendi po običnim dionicama i neto dobitka po dionici.
Odnos dividende po dionici i posljednje tržišne cijene po dionici.
Odnos kapitala (zbir osnovnog kapitala, emisione premije, revalorizacionih rezervi, rezervi iz dobitka i neraspoređenog
dobitka umanjen za gubitak do visine kapitala) i broja običnih dionica.
6
Download

Комисија за хартије од вриједности