"Autoprevoz" a.d.
Preduzeće za reviziju i poresko savjetovanje
“ADITON” DOO B.Luka
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
ZA 2012. GODINU
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
Banja Luka, maj 2013. godine
Banja Luka
SADRŽAJ
Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA .............................. Error! Bookmark not defined.
BILANS STANJA – redovna šema ......................................................................................... 4
BILANS USPJEHA - redovna šema....................................................................................... 7
BILANS TOKOVA GOTOVINE ......................................................................................... 10
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ............................................................. 11
1.
PRAVNI I DRUGI OSNOVI ......................................................................................... 13
2.
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU .............................................................................. 15
3.
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE ........................................................................... 16
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ............................................................... 24
2
"Autoprevoz" a.d.
Banja Luka
"Autoprevoz" a.d. Banja
Luka
4
"Autoprevoz" a.d.
Banja Luka
BILANS STANJA (Izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31.12.2012. godine
Grupa računa,
račun
1
01
010
014
02
020
021
022
027 i 028
04
040, dio 049
041, dio 049
10 do 15
100 do 109
130 do 139
150 do 159
20, 21¸ 22
200, dio 209
201, dio 209
202, dio 209
210 do 219
220 do 229
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)
I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)
1. Ulaganja u razvoj
4. Ostala nematerijalna ulaganja
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE
NEKRETNINE (009 do 014)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u
pripremi
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA OTUĐENJU I
DATI AVANSI (033 DO 038)
1. Zalihe materijala
4. Zalihe robe
6. Dati avansi
II KRATK. POTRAŽ., PLASMANI I GOTOVINA
(040+046+055+058+059)
1. Kratkoročna potraživanja (041 DO 045)
a) Kupci - povezana pravna lica
b) Kupci u zemlji
v) Kupci u inostranstvu
g) Potraživanja iz specifičnih poslova
d) Druga kratkoročna potraživanja
Oznaka
AOP-a
- iznosi u KM -
3
Iznos na dan bilansa tekuće godine
Ispravka
Neto
Bruto
vrijednosti
(4-5)
4
5
6
Iznos na dan
bilansa preth.
godine
7
001
28,058,580
4,589,336
23,469,244
32,402,508
002
003
006
135,652
129,152
6,500
133,925
129,152
4,772
1,728
0
1,728
0
0
0
008
27,272,527
4,455,411
22,817,116
32,398,108
009
010
011
17,560,490
549,476
8,727,487
0
275,907
4,179,505
17,560,490
273,569
4,547,982
21,836,780
2,834,128
7,527,747
013
479,075
0
479,075
199,454
021
022
023
031
650,400
648,000
2,400
13,135,312
0
0
0
405,798
650,400
648,000
2,400
12,729,514
4,400
2,000
2,400
7,818,338
032
1,982,879
34,622
1,948,257
1,712,698
033
036
038
1,627,076
228,934
126,869
0
34,622
0
1,627,076
194,312
126,869
1,411 864
215,088
85,746
039
11,152,433
371,176
10,781,257
6,105,639
040
041
042
043
044
045
10,984,076
2,606,239
6,482,374
1,007,558
371,242
516,663
367,077
0
367,077
0
0
0
10,616,999
2,606,239
6,115,296
1,007,558
371,242
516,663
5,662,435
0
3,778,621
1,462,870
0
420,944
"Autoprevoz" a.d. Banja
23
235, dio 239
24
240
241 do 249
270 do 279
280 do 289,
osim 288
288
29
046
7,522
4,09
3,423
2,847
051
7,522
4,099
3,423
2,847
055
056
057
058
85,043
0
85,043
9,001
0
0
0
0
85,043
0
85,043
9,001
211,091
0
211,091
175,282
5. Aktivna vremenska razgraničenja
III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)
D. VANBILANSNA AKTIVA
Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)
059
66,791
0
66,791
53,984
060
061
062
063
064
0
0
41,193,892
0
41,193,892
0
0
4,995,134
0
4,995,134
0
0
36,198,757
0
36,198,757
0
0
40,220,846
0
40,220,846
Grupa
računa,
račun
POZICIJA
Oznaka
AOP-a
880 do 888
Iznos na dan
bilansa
tekuće
godine
1
2
3
4
30
300
330, 331 i 334
34
341
35
350
40
404
409
41, osim 4 8
Luka
2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena
trgovanju
3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)
a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti
b) Gotovina
4. Porez na dodatu vrijednost
PASIVA
A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)
1. Akcijski kapital
V REVALORIZACIONE REZERVE
VII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do121)
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123 + 124)
1. Gubitak iz ranijih godina
B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)
5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
6. Ostala dugoročna rezervisanja
V. OBAVEZE (133 do 142)
I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)
101
102
103
114
117
119
122
123
125
130
131
132
133
18,251,536
10,436,703
10,436,703
13,619,201
15,481
15,481
5,819,848
5,819,848
154,151
101,159
52,993
17,793,070
8,055,440
- iznosi u KM Iznos na dan
bilansa
prethodne
godine
5
21,563,462
10,436,703
10,436,703
17,011,480
0
0
5,884,721
5,884,721
215,277
153,356
61,920
18,442,107
7,448,291
6
"Autoprevoz" a.d. Banja
413 i 414
42 do 48
42
420 do 423
424 i 425
429
43
430
431
432 i 433
439
440 do 449
450 do 458
460 do 469
470 do 479
48, osim 481
890 do 898
4. Dugoročni krediti
II KRATKOROČNE OBAVEZE
(143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)
1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)
a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama
od vrijednosti
b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u
periodu do godinu dana
g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
b) Dobavljači - povezana pravna lica
v) Ostali dobavljači
g) Ostale obaveze
3. Obaveze iz specifičnih poslova
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
5. Druge obaveze
6. Porez na dodatu vrijednost
7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)
D. VANBILANSNA PASIVA
Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)
Luka
137
8,055,440
7,448,291
142
9,737,630
10,993,817
143
2,552,805
2,394,483
144
700,000
250,000
145
1,480,709
1,852,387
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
16
162
163
372,096
6,146,435
147,711
139,904
5,786,062
72,758
0
8 6,461
149,775
44,499
17,654
36,198,757
0
36,198,757
292,096
7,858,248
54,187
0
7,781,746
22,314
9,899
563,195
134,170
1,554
32,268
40,220,846
0
40,220,846
Potpisao u ime Društva
Direktor
Mihajlović Dragoslav
___________________________
7
"Autoprevoz" a.d. Banja
Luka
BILANS USPJEHA
- (Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine)
Grupa ili dio
grupe računa
POZICIJA
Oznaka
AOP-a
- iznosi u KM -
1
2
3
60
601
602
61
611
612
62
650 do 659
500 do 502
510 do 5 3
52
520 i 521
522 i 529
530 do 539
54
540
541 do 549
55, osim 555
i 556
555
66
661
662
56
561
562
67
670
671
677
678
679
57
Iznos
Tekuća
godina
4
Prethodna
godina
5
A. POSLOVNI RIHODI I RASHODI
I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)
2 1
13,969,137
14,105,957
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
202
204
205
206
208
209
210
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
1,735,103
1,735,103
0
11,949,711
8,601,687
3,348,024
4,777
279,546
15,894,248
1,376,495
6,923,804
3,910,888
3,537,183
373,706
1,986,308
783,758
783,758
0
1,493,307
1,449,185
44,122
12,470,511
8,909,804
3,560,707
6,976
135,164
16,004,861
1,182,074
7,093,731
4,200,690
3,692,709
507,981
1,403,790
1,000,400
978,011
22,389
226
806,611
996,479
B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)
227
229
106,384
0
127,697
0
V. POSLOVNI GUBITAK (216-201)
230
1,925,111
1,898,903
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)
2. Prihodi od kamata
3. Pozitivne kursne razlike
II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)
2. Rashodi kamata
3. Negativne kursne razlike
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (231-238230)
Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231) ili (238-229231)
231
216,139
181,948
233
234
238
240
241
209,776
6,363
816,972
786,413
30,559
173,096
8,852
930,152
902,169
27,983
244
0
0
245
2,525,944
2,647,107
E. OSTALI PRIHODI I RASHODI
I. OSTALI PRIHODI (247 do 256)
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja i opreme
2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina
8. Naplaćena otpisana potraživanja
9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju
uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi
10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih
rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi
246
629,686
1,055,218
247
287,481
214
248
254
0
20,212
210,870
12,412
255
61,125
372,284
256
260,868
459,438
II OSTALI RASHODI (258 do 267)
257
1,481,117
208,611
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209)
b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu
v) Prihodi od prodaje učinaka na ino tržištu
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
8. Ostali poslovni prihodi
II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221)
a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada
b) Ostali lični rashodi
4. Troškovi proizvodnih usluga
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)
a) Troškovi amortizacije
b) Troškovi rezervisanja
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)
7. Troškovi poreza
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
8
"Autoprevoz" a.d. Banja
570
575
576
578
579
68
684
686
58
586
589
721
dio 722
dio 722
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja i opreme
6. Gubici po osnovu prodaje materijala
7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha materijala
9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali
rashodi
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246257)
Z. GUBITA PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257246)
I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI
IMOVINE
I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJED. IMOVINE (271 do 209)
5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finnasijskih plasmana i
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
Luka
258
1,308,525
0
263
264
266
229
0
2,561
0
28
50,233
267
169,802
158,351
268
0
846,607
269
851,431
0
270
804
2,765
275
0
2,765
7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana
II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281
do 288)
7. Obezvređenje kratkoročnih finansijskih plasmana
277
804
0
280
228
58
287
228
58
8. Obezvređenje stalne imovine
J. DOBITAK PO OSNOVU VRIJEDNOSTI USKLAĐIVANJA
IMOVINE (270-280)
K. GUBITAK PO OSNOVU VRIJEDNOSTI USKLAĐIVANJA
IMOVINE (280-270)
288
0
289
576
2,707
290
0
0
0
0
M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289 +291-292-245-269-290)
29
2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-291-244-268-289)
294
3,376,799
1,797,794
N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashodi perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
295
296
297
0
0
0
NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA
1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297)
298
0
0
2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)
299
3,376,799
1,797,794
UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291)
300
14,815,766
15,345,888
UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292)
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca
301
307
308
18,192,565
307
366
17,143,682
316
376
Potpisano u ime Društva
Direktor
Mihajlović Dragoslav
_____________________
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
9
"Autoprevoz" a.d. Banja
Luka
BILANS TOKOVA GOTOVINE
- iznosi u KM POZICIJA
1
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
3. Odlivi po osnovu kamata
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)
B: TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (314 do 319)
4. Prilivi po osnovu kamata
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (321 do 324)
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
3. Odlivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,
opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (313-320)
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (320-313)
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (328 do 331)
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (333 do 338)
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (327-332)
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (332-327)
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342 - 341)
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA
GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA
GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA
(345+343-344+346-347)
Oznaka
za AOP
2
Iznos
Tekuća
godina
3
Prethodna
godina
4
501
23,714,958
16,258,600
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
18,534 563
5,180,395
24,171,964
18, 10,542
3,384,772
786,412
358
1,489,880
0
457,006
14,420,135
400
1,838,065
19,560,516
15,283,185
2,986,775
890,602
74,643
325,311
0
3,301,916
513
22,183
1,243
517
520
521
522
22,183
857,477
642,000
0
1,243
2,578,439
0
2,000
523
215,477
2,576,439
525
526
0
835,294
0
2,577,196
527
6,142,500
13,057,582
529
530
531
532
534
535
536
538
539
540
541
542
543
544
545
3,000,000
1,400,000
1,742,500
4,952,013
1,863,460
950,000
476,053
1,662,500
1,190,487
0
29,879,641
29,981,454
0
101,813
211,091
8,550,000
4,507,582
0
7,167,770
1,934,582
4,110,000
931,470
191,718
5,889,812
0
29,317,425
29,306,725
10,700
0
219,522
546
6,363
8,852
547
30,599
27,983
548
85,042
211,091
Potpisano u ime Društva
Direktor
Dragoslav Mihajlović
______________________
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
10
"Autoprevoz" a.d. Banja
Luka
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
za period koji se završava na dan 31.12.2012.. godine
- iznosi u KM -
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
UKUPNI KAPITAL
6
Manjinski interes
3
10,436,703
0
0
UKUPNO
Ostale rezerve (emisiona
premija, zakonske i
statutarne rezerve, zaštita
gotovinskih tokova)
2
901
902
903
Akumulisani neraspoređeni
dobitak/nepokriveni
gubitak
Akcijski kapital i udjeli u
društvo sa ograničenom
odgovornošću
1
1. Stanje na dan 01.01.2011. godine
2. Efekti promjena u računov. politikama
3. Efekti ispravke grešaka
Ponovno iskazano stanje na dan 01.01.2011. godine
(901±902±903)
4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
5. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu preračuna finansijskih
sredstava raspoloživih za prodaju
6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja
u drugu funkcionalnu valutu
7. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha
8. Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu
9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće
gubitka
10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje
osnovnog kapitala
11. Stanje na dan 31.12.2011. godine
(904±905±906±907±908±909-910+911)
12. Efekti promjena u računov. politikama
DIO KOJI PRIPADA VLASNICIMA KAPITALA (MATIČNOG)
PREDUZEĆA
Oznaka za AOP
VRSTE PROMJENE NA KAPITALU
0
0
0
7
(3,481,531)
0
0
8
6,955,172
0
0
10,436,703
0
0
0
(3,481,531)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
6,955,172
0
0
6,955,172
17,011,480
0
0
6,955,172
17,011,480
0
0
0
0
0
0
0
0
(1,797,794)
(605,396)
0
(1,797,794)
(605,396)
0
0
0
0
(1,797,794)
(605,396)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,436,703
0
0
0
(5,884,721)
0
21,563,462
0
0
0
21,563,462
0
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
11
9
"Autoprevoz" a.d. Banja
13. Efekti ispravke grešaka
14. Ponovno iskazano stanje na dan 01.01.2012. godine
(912±913±914)
914
15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
16. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu preračuna finansijskih
sredstava raspoloživih za prodaju
17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja
u drugu funkcionalnu valutu
18. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha
19. Neto dobici / gubici perioda priznati direktno u kapitalu
20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće
gubitka
21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje
osnovnog kapitala
22. Stanje na dan 31.12.2012. godine
(915±916±917±918±919±920-921+922)
916
915
917
918
919
920
921
922
923
Luka
0
0
0
0
0
0
10,436,703
0
(5,884,721)
21,563,462
0
21,563,462
0
0
0
(3,392,280)
0
(3,392,280)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,481
64,873
0
15,481
64,873
0
0
0
0
15,481
64,873
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,436,703
0
(5,804,367)
18,251,536
0
18,251,536
Potpisao u ime Društva
Direktor
Dragoslav Mihajlović
____________________
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
12
"Autoprevoz" a.d.
Banja Luka
NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ
1. PRAVNI I DRUGI OSNOVI
1.1. U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske Društvo ima javnu odgovornost, te je
obavezno da izvrši reviziju finansijskih izvještaja.
1.2. Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih izvještaja su:
1. Dragoslav Mihajlović, direktor
2. Milana Pavlica, rukovodilac računovodstva.
1.3. Dokumentacija revizije su finansijski izvještaji Društva (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih
tokova, izvještaj o promjenama na kapitalu), bruto bilans, popisne liste, odluke organa upravljanja i
rukovođenja, poslovna dokumentacija, izvještaji, zapisnici o kontroli, Pravilnik o računovodstvu i
računovodstvenim politikama, normativna akta, izvod iz registra, drugi dokazi i objašnjenja koja su revizoru
stavljena na raspolaganje.
1.4. Dokumentaciju i podatke su nam prezentovale sljedeće osobe:
1. Milana Pavlica,
1.5. Finansijsko knjigovodstvo odvija se preko računarskih programa za obradu podataka i obuhvata sve
bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Knjigovodstvo se vodi u Društvu
u skladu sa načelima urednog knjigovodstva.
1.6. Društvo nije organizovalo posebno vođenje knjigovodstva troškova i učinaka (klasa 9).
Društvo ne vrši identifikaciju i praćenje troškova prema zahtevima MRS 8 – Izvještavanje po
segmentima.
1.7. Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni dio i odvija se u skladu sa neophodnim
uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mjesta.
1.8. Osnove za prikazivanje finansijskih izvještaja
U skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik
RS“, broj: 36/09), sva pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj su obavezna da na finansijske izvještaje
za periode koji počinju 1. januara 2006. godine ili kasnije, u potpunosti primjenjuju Međunarodne
računovodstvene standarde (MRS), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI), koji
su bili u primjeni do 31. decembra 2005. godine, Međunarodne standarde revizije (MSR), Kodeks etike za
profesionalne računovođe i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija
računovođa (IFAC).
Imajući u vidu zahtjeve lokalnih propisa Republike Srpske i razlike između njih i zahtjeva MRS i
MSFI, rukovodstvo Društva ne izražava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usaglašenosti priloženih
finansijskih izvještaja sa MRS i MSFI, koji se primjenjuju na periode prikazane u priloženim finansijskim
izvještajima. U skladu sa navedenim, a imajući u vidu potencijalno materijalno značajne efekte koje
odstupanja računovodstvenih propisa Republike Srpske od MSFI i MRS mogu imati na realnost i
objektivnost finansijskih izvještaja Društva, priloženi finansijski izvještaji se ne mogu u potpunosti tretirati
da su sastavljeni u skladu sa MSFI i MRS. Društvo je, dakle, u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja
primjenjivalo računovodstvene politike koje su zasnovane na važećim računovodstvenim propisima i
poreskim propisima Republike Srpske.
Glavne razlike i problemi u vezi sa primjenom MRS i MSFI se mogu sumirati u sljedećem:
- U Republici Srpskoj ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, stabilnost i likvidnost kod prometa
finansijskim instrumentima niti su često raspoložive zvanične tržišne informacije. Stoga, poštenu (fer)
vrijednost često nije moguće pouzdano utvrditi u uslovima nepostojanja aktivnog tržišta, kako to zahtijevaju
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
13
"Autoprevoz" a.d.
Banja Luka
MRS 32 – Finansijski instrumenti: Objelodanjivanje i prikazivanje i MRS 39 - Finansijski instrumenti:
Priznavanje i mjerenje.
Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o primjeni Kontnog
okvira za Društva i zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj
79/09) koji preuzima zakonom definisan potpun skup finansijskih izvještaja : Navedeni set izvještaja odstupa
od onog definisanog MRS 1 – Prikazivanje finansijskih izvještaja, a uz to u pojedinim dijelovima, odstupa
od načina prikazivanja određenih bilansnih pozicija predviđenih navedenim standardom.
Finansijski izvještaji Društva su iskazani u Konvertibilnim markama (KM).
Uporedne podatke predstavljaju finansijski izvještaji za 2011. godinu, koji su bili predmet revizije i
za koje je izdato Mišljenje bez rezerve.
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
14
"Autoprevoz" a.d.
Banja Luka
2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
2.1. Osnivanje
Društvo je prvobitno osnovano daleke 1945. godine, Rješenjem Narodno-oslobodilačkog Odbora
Grada Banja Luke, kojim je dobilo naziv DASP (Državno autosaobraćajno preduzeće za prevoz putnika). Do
početka građanskog rata u BiH Preduzeće je prošlo kroz nekoliko reorganizacija. Veliku prekretnicu u
razvoju Preduzeća predstavljala je privatizacija koja je izvršena 2002. godine, kada je Osnovno državno
preduzeće transformisano u Akcionarsko društvo. Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 13. septembra
2001. godine, broj U/I-1665/01 (broj registarskog uloška je 1-426-00), izvršen je upis Preduzeća – AD
''Autoprevoz'' Banja Luka Putnički saobraćaj, sa sjedištem u Banjoj Luci.
Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci broj U/I – 1410/02 od 29. maja 2002. godine izvršena je
promjena svojine na preostalom dijelu državnog kapitala. Struktura akcionara Preduzeća je data u tački 8.8.1.
Napomena uz finansijske izvještaje.
Rješenjem Privrednog suda u Banja Luci broj 057-0-Reg-001443 od 12. novembra 2010. godine
Društvo je izvršilo usklađivanje osnivačkih akata u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima
Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08). U proceduri je usklađivanje djelatnosti
Društva sa uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (Sl. Glasnik Republike Srpske“ broj
119/2010), a na osnovu člana 22. Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po
djelatnostima u Republici Srpskoj („Sl. glasnik Republike Srpske“, broj 74/2010).
Prosječan broj zaposlenih u toku 2012. godine (na osnovu stanja na kraju mjeseca) iznosio je 366
radnika (2011. godine 376 radnika). Prosječan broj zaposlenih u toku 2012. godine na osnovu časova rada
iznosio je 307 radnika (2011. godine 316 radnika).
2.2. Prema odredbama člana 33. Statuta, organi u Društvu su:
1. Skupština Društva, kao organ vlasnika kapitala - akcionara,
2. Upravni odbor, kao organ upravljanja,
3. Generalni direktor, kao organ poslovođenja,
4. Izvršni odbor,
5. Interni revizor i
6. Odbor za reviziju.
Direktor Društva: Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 057-0-Reg-12-001558 od
07.06.2012. godine kao ovlašteno lice za zastupanje Društva upisan je Mihajlović Dragoslav, generalni
direktor, bez ograničenja ovlaštenja, adresa: Kosovke Djevojke 25, Banja Luka, lična karta: 04GCF3656.
Napomena:
U periodu od dana bilansa do dana revizije izvršena je promijena lica ovlaštenog za zastupanje
Društva. Naime, Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 057-0-Reg-13-000497 od
29.03.2013. godine kao ovlašteno lice za zastupanje Društva upisan je Milivoj Kukavica, v.d. generalnog
direktora, bez ograničenja ovlaštenja, adresa: arka Lipovca 178, Banja Luka, lična karta: 03GCC0185.
2.3. Dana 07.06.2012. godine Društvo je kod Okružnog privrednog suda u Banjaluci registrovano za
obavljanje većeg broja djelatnoti od kojih su najvažnije (pretežne) sljedeće djelatnosti:
49.31 - gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
49.39 - ostali kopneni prevoz putnika, d. n.
79.11 - djelatnosti putničkih agencija
Društvo može bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanim u
sudski registar, a koje su uobičajene i obavljaju se uz djelatnosti Društva u manjem obimu ili povremeno.
Društvo u okviru registrovanih djelatnosti obavlja i poslove spoljnotrgovinskog prometa roba i usluga.
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
15
"Autoprevoz" a.d.
Banja Luka
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
3.1. RAČUNOVODSTVENA NAČELA
Pri sačinjavanju finansijskih izvještaja Društvo je obavezno da se pridržava sljedećih načela:
 Načelo stalnosti poslovanja, iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni položaj Društva
kao i ekonomska politika zemlje i ekonomske prilike u okruženju omogućavaju poslovanje u
neograničenom roku.

Načelo dosljednosti, koje podrazumijeva da se način procjenjivanja bilansnih pozicija ne mijenja u
dužem vremenskom periodu, a ako do promjene ipak dođe, efekat promjene se kvantifikuje i
prezentuje u skladu sa MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i
greške.

Načelo opreznosti, u skladu s kojim se imovina Društva vrednuje po principu niže vrijednosti, a
obaveze po principu više vrijednosti, osim ako se relevantnim MSFI-a ne zahtijeva drugačije. Ovo
načelo podrazumijeva primjenu:
- principa realizacije, prema kome se u bilans uspjeha mogu uključiti samo realizovani dobici,
- principa impariteta, (nejednake vrijednosti), kojim se zahtijeva bilansiranje imovine po najnižoj, a
obaveza po najvišoj vrijednosti, što ima za posljedicu odmjeravanje rashoda na više, a prihoda na
niže, kao i uzimanje u obzir svih obezvređenja i rezervisanja.

Načelo uzročnosti, prema kome se u obzir uzimaju svi prihodi i rashodi datog obračunskog perioda
bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenat plaćanja po osnovu
rashoda.

Načelo pojedinačnog procjenjivanja, pri čemu eventualna grupna procjenjivanja proističu iz
pojedinačnog procjenjivanja.

Načelo identiteta bilansa, po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da
bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu. Eventualna odstupanja od ovog načela
prilikom formiranja početnog stanja mogu biti zasnovana samo na sugestijama i preporukama datim
u revizorskom izvještaju za prethodni obračunski period.
4. PROCJENJIVANJE IMOVINE (AKTIVE)
Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih
procjena i razumnih pretpostavki, koje mogu imati uticaj na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza
kao i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i
prihoda i rashoda koji se odnose na izvještajni period. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na
informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Ipak, stvarni rezultati mogu odstupati
od ovih procjena.
4.1. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL procjenjuje se po trenutnoj vrijednosti potraživanja po osnovu
upisanog neuplaćenog kapitala.
4.2. NEMATERIJALNA ULAGANJA
Nematerijalna ulaganja su odrediva nemonetarna sredstva bez fizičkog sadržaja koja služe za proizvodnju,
isporuku roba i usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koriste u administrativne svrhe.
Nematerijalna ulaganja se priznaju samo kada je vjerovatno da će od tog ulaganja priticati ekonomske koristi
i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva, a obuhvataju ulaganja u razvoj, koncesije, patente,
licence, ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu, kao i kupovinom stečeni goodwill.
Nematerijalna alaganja se početno mjere po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja. Rashodi kamata nastali
tokom perioda finansiranja nematerijalnog ulaganja se ne kapitaliziraju (ne priznaju).
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
16
"Autoprevoz" a.d.
Banja Luka
4.3. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
U momentu nabavke ova imovina se vrednuje po nabavnoj vrijednosti. Nabavna vrijednost obuhvata sve
troškove koji se mogu direktno povezati sa dovođenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu.
Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti, nekretnine (izuzev zemljišta), postrojenja, oprema i
biološka sredstva, vrednuju se po sadašnjoj vrijednosti koju čini nabavna vrijednost umanjena za iznos
akumulirane amortizacije i sve akumulirane gubitke nastale po osnovu umanjenja vrijednosti navedene
imovine (obezvređenje, oštećenje, otpis ili prodaja). Zemljište se ne amortizuje zbog pretpostavke da ima
neograničen vijek trajanja.
Sadašnja vrijednost nekretnina, postrojenja, opreme i investicione imovine uvećava se za naknadne troškove
po osnovu troškova adaptacije, zamjene dijelova i troškova generalnih popravki pod uslovom da se ovi
troškovi mogu izmjeriti i da oni produžavaju korisni vijek ili povećavaju učinak sredstva.
Nakon početnog vrednovanja kada knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od
vladajućih tržišnih cijena na dan bilansa, vrši se procjena nekretnina, postrojenja i opreme ili putem ponovne
nabavne cijene ili putem revalorizacije. Pozitivni efekti ove procjene povećavaju revalorizacionu rezervu, a
negativni efekti smanjuju revalorizacionu rezervu, a ako su pozitivni efekti manji od negativnih efekata
procjene, negativni efekat se knjiži na teret rashoda u bilansu uspjeha.
Investicione nekretnine nakon početnog priznavanja se procjenjuju po fer vrijednosti. Dobitak ili gubitak
nastao usljed promjene fer vrijednosti investicione nekretnine uključuje se u rezultat perioda u kome je
nastao.
Osnovna sredstva u pripremi se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za sve eventualne priznate
gubitke od umanjenja vrijednosti. Sa obračunom amortizacije ove imovine se počinje u trenutku kada je ova
imovina spremna za upotrebu.
Prihodi i rashodi nastali otuđenjem nekretnina, postrojenja i opreme utvrđuju se poredeći prilive ostvarene
prodajom sa knjigovodstvenom vrijednošću ove imovine i iskazuju se kao ostali prihodi i rashodi (dobici i
gubici po osnovu prodaje osnovnih sredstava) u bilansu uspjeha.
4.4. AMORTIZACIJA
Osnovica za obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, izuzimajući
zemljište i šume, je nabavna odnosno revalorizovana nabavna vrijednost.
Metod obračuna amortizacije je linearni tj. proporcionalni (MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema,
paragraf 62).
Prilikom obračuna amortizacije Društvo je koristilo amortizacione stope propisane odredbama Zakona o
porezu na dobit.
4.5. FINASIJSKI PLASMANI I POTRAŽIVANJA
Finansijski plasmani sastoje se od učešća u kapitalu ostalih pravnih lica, kao i dugoročnih kredita odobrenih
povezanim i drugim pravnim licima.
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
17
"Autoprevoz" a.d.
Banja Luka
4.5.1. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica procjenjuje se po nominalnoj vrijednosti ili tržišnoj vrijednosti,
ako je ona niža.
Učešće u kapitalu otpisuje se srazmjerno gubitku, a povećava srazmjerno povećanju osnovnog kapitala iz
raspodjele neto dobitka i jedno i drugo na osnovu izvještaja pravnog lica kod koga je uložen kapital o
pokriću gubitka, odnosno o povećanju osnovnog kapitala iz raspodjele neto dobitka.
4.5.2. Krediti se procjenjuju po nominalnoj vrijednosti. Krediti se direktno otpisuju za iznos dokumentovane
nenaplativosti, a indirektno po odluci rukovodstva u slučaju neizvršenja naplate o roku dospijeća.
4.5.3. Hartije od vrijednosti, otkupljene sopstvene akcije i udjeli procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti ili
tržišnoj vrijednosti ako je ona niža.
4.5.4. Kratkoročna potraživanja procjenjuju se po nominalnoj vrijednosti umanjenoj za indirektni otpis
(ispravku), po odluci rukovodstva, vjerovatno nenaplativih potraživanja, odnosno za direktni otpis ako je
nenaplativost potraživanja dokumentovana.
Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se na teret rashoda, u bilansu uspjeha.
4.5.5. Finansijski plasmani i potraživanja u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute
na dan bilansa.
4.5.6. Društvo opštim aktom uređuje indirektno otpisivanje plasmana i potraživanja. Osnovni kriterijum
indirektnog otpisa potraživanja je starost potraživanja. Naime, Društvo vrši ispravku svih potraživanja koja
nisu naplaćena u roku od godinu dana.
4.5.7. Zastarjela potraživanja direktno se otpisuju na teret rashoda.
4.5.8. Porez na dodatu vrijednost (PDV) obračunat od strane dobavljača i po osnovu uvoza (ulazni PDV)
iskazuje se u iznosu koji nije kompenziran sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost kupcima.
4.6. ZALIHE
Zalihe materijala, rezervnih dijelova, robe i inventara sa jednokratnim otpisom procjenjuju se po
nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Obračun
izlaza zaliha materijala, rezervnih dijelova i robe vrši se po prosječnoj nabavnoj cijeni. Alat i inventar se
otpisuje 100% prilikom izdavanja u upotrebu.
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda procjenjuje se po cijeni koštanja, ili neto prodajnoj
cijeni ako je ona niža. Cijena koštanja obuhvata troškove proizvodnje i srazmjerni dio opštih troškova
proizvodnje, pri čemu se iz ovih troškova isključuju troškovi neiskorištenja kapaciteta i troškovi uprave i
prodaje.
Neto prodajna cijena je prodajna cijena na dan procjene umanjena za dažbine, troškove prodaje, kao i za
troškove dovršavanja proizvoda u slučaju nedovršene proizvodnje. Neto prodajna cijena utvrđuje se ovako:
vladajuća prodajna cijena na dan bilansa x (troškovi perioda/prihod od prodaje).
U slučaju smanjenja upotrebne vrijednosti zaliha vrši se otpis zaliha na teret rashoda za iznos stvarno
nastalog i dokumentovanog smanjenja njihove vrijednosti.
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
18
"Autoprevoz" a.d.
Banja Luka
4.7. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
Gotovina i gotovinski ekvivalenti uključuju gotovinu u blagajni, depozite kod komercijalnih banaka, kao i
visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od
promjene vrijednosti.
Hartije od vrijednosti koje se neposredno mogu unovčiti i plemeniti metali smatraju se gotovinskim
ekvivalentima. Hartije od vrijednosti procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, a plemeniti metali po
vrijednosti izvedenoj iz cijena plemenitih metala na svjetskom tržištu.
Hartije od vrijednosti, depoziti po viđenju i gotovina u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane
valute na dan bilansa.
4.8. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA, obuhvataju unaprijed plaćene odnosno fakturisane
troškove i prihode tekućeg perida koji nisu mogli biti fakturisani a za koje su nastali troškovi u tekućem
periodu.
5. PROCJENJIVANJE PASIVE
5.1. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne
rezerve), revalorizacione rezerve i neraspoređeni neto dobitak ranijih ili tekuće godine.
Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine je ispravka vrijednosti kapitala.
Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.
Revalorizaciona rezerva datog sredstva prenosi se na neraspoređeni dobitak kada se to sredstvo potpuno
amortizuje ili proda.
5.2. DUGOROČNA REZERVISANJA, predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz
prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:
- rezervisanja za troškove u garantnom roku po osnovu prodatih učinaka za koje je obračunat prihod u
punom iznosu,
- rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava,
- rezervisanja za zadržane kaucije i depozite,
- rezervisanja za troškove restruktuiranja,
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove.
Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a ukida ih u momentu nastanka
troškova koji terete rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja za pokriće troškova ukidaju se u
korist ostalih prihoda.
5.3. OBAVEZE
Dugoročne i kratkoročne obaveze proistekle iz finansijskih i poslovnih transakcija procjenjuju se po
nominalnoj vrijednosti. Obaveze u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan
bilansa.
Zastarjele obaveze ukidaju se u korist prihoda.
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
19
"Autoprevoz" a.d.
Banja Luka
5.3.1. Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema zaposlenima se procjenjuju (obračunavaju) u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu
ovu oblast (Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima i dr.), te u skladu sa Opštim i
Granskim kolektivnim ugovorima, Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu. Ove obaveze se odnose na:
- Bruto plate,
- Bruto naknade plata,
- Ostale obaveze (topli obrok, regres za godišnji odmor, naknada za prevoz, otpremnina za odlazak u
penziju, jubilarne i druge nagrade i sl.).
Prema domaćim propisima poslodavac je obavezan da prilikom obračuna bruto plate i drugih naknada izvrši
i obračun poreza i doprinosa na plate i druge naknade koje isplaćuje zaposlenima i da ih, u ime zaposlenih,
uplati odgovarajućim državnim fondovima. Obračun poreza i doprinosa na plate poslodavac vrši po stopama
propisanim relevantnim zakonskim propisima. Porez i doprinosi se knjiže na teret rashoda perioda na koji se
odnose.
Odredbama MRS 19 „Naknade zaposlenima“, zahtijeva se obračun i ukalkulisavanje sadašnje vrijednosti
akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine i jubilarne nagrade.
5.3.2 Obaveze za poreze i doprinose
a) Porez na dobit
Porez na dobit obračunava se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit (»Službeni glasnik RS«, broj 91/06),
koji je usvojen 20. septembra 2006. godine, a primjenjuje se od 01. januara 2007. godine. Poreska osnovica
utvrđuje se poreskim bilansom i poreskom prijavom a poreska stopa je 10%. Prema navedenom Zakonu,
oporeziva dobit prikazana u poreskom bilansu uključuje dobit prikazanu u zvaničnom bilansu uspjeha
korigovanu za razlike definisane poreskim propisima Republike Srpske. Ove korekcije se odnose na
isključivanje prihoda i rashoda koji se nikada ne priznaju. Novi poreski propisi Republike Srpske poznaju i
privremene razlike koje se priznaju kao razgraničena potraživanja i razgraničene obaveze po osnovu poreza
na dobitak.
Zakonom o porezu na dobit regulisano je da se poreski gubitak iz tekuće godine, izračunat kao negativna
razlika između prihoda i rashoda u postupku utvrđivanja poreske osnovice, prenosi i nadoknađuje
umanjivanjem poreske osnovice u narednih pet godina.
b) Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim
propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi se evidentiraju u
okviru ostalih poslovnih rashoda.
c) Porez na dodatnu vrijednost
Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost ('Službeni list BiH'', broj 9/05 i 35/05.) uvedena je obaveza i
regulisan je sistem plaćanja poreza na dodatnu vrijednost (PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine, počevši
od 1. januara 2006. godine, čime je zamijenjen dotadašnji sistem oporezivanja putem poreza na promet
proizvoda i usluga.
Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrijednost obračunatog kupcima iskazuju se u iznosu koji nije
kompenziran sa porezom na dodatnu vrijednost obračunatim od strane dobavljača i po osnovu uvoza i koji
nije plaćen državi.
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
20
"Autoprevoz" a.d.
Banja Luka
5.4. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju:
- unaprijed obračunate troškove,
- obračunate prihode budućeg perioda,
- odložene prihode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika,
- razgraničeni troškovi nabavke,
- donacije.
Donacije primljene za povećanje prihoda unose se u prihode do visine rashoda, a donacije primljene za
nabavljene stvari unose se u prihode u visini troškova nastalih po osnovu utroška ili amortizacije primljenih
stvari iz donacija.
6. SREDNJI KURS VALUTA I KOEFICIJENT REVALORIZACIJE
Srednji kurs važnijih stranih valuta je:
31.12.2011.
1 EUR
1.955830
1 USD
1,511577
1 CHF
1,608942
31.12.2012.
1.955830
1,483600
1,619065
Indeks
100
98
101
Prema odredbama paragrafa K-49. Opšteg okvira (Standard 16), ako rast cijena na malo veći od 10% vrši se
revalorizacija nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava, učešća u kapitalu drugih pravnih lica, finansijskih
plasmana i potraživanja i obaveza koje su iskazane u stranoj valuti, plemenitih metala i kapitala.
Rast cijena odnosno indeks računaju se od početka obračunskog perioda, odnosno od dana sticanja
navedenih pozicija, do dan bilansiranja.
Prema podacima Republičkog Zavoda za statistiku koeficijent potrošačkih cijena od početka godine do
kraja decembra 2012. godine iznosio je 0,020, zbog čega nije postojala obaveza revalorizacije sredstava
i izvora sredstava.
U narednoj tabeli dat je pregled mjesečnog kretanja koeficijenata potrošačkih cijena za 2010. i 2011. godinu:
Mesec
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
2011. godina
0,015
0,009
0,008
-0,007
0,002
-0,007
-0,004
0,000
0,002
0,011
0,003
0,000
2012. godina
0.009
0.006
0.006
-0.009
-0.001
-0.007
-0.004
0.003
0.008
0.011
-0.002
0.000
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
21
"Autoprevoz" a.d.
Banja Luka
7. PRIHODI I RASHODI
7.1. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
7.1.1. Poslovne prihode čine:
prihodi od prodaje robe i učinaka umanjene za poreske dažbine i date popuste nezavisno od
momenta naplate,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje učinaka koji se priznaju po cijeni koštanja,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje robe koji se priznaju po nabavnoj cijeni,
- promjena vrijednosti biološke imovine,
- prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, donacija, prihodi iz budžeta i drugih namijenjenih
izvora i drugi slični prihodi,
- prihodi od zakupnina, članarina, ukidanja rezervisanja i ostali poslovni prihodi.
Poslovni prihodi koriguju se na više za povećanje vrijednosti zaliha učinaka i na niže za smanjenje
vrijednosti zaliha učinaka.
7.1.2. Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za izradu, troškovi
ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, troškovi proizvodnih
usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata.
Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja.
7.2. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
7.2.1. Finansijske prihode čine: prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od
pozitivnih kursnih razlika, dobici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine i ostali
finansijskih prihodi.
7.2.2. Finansijske rashode čine: rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, otpisi dugoročnih
finansijskih plasmana, gubici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine, rashodi iz odnosa sa
povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi.
7.3. OSTALI PRIHODI I RASHODI
7.3.1. Ostale prihode čine: dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme,
bioloških sredstava, učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrijednosti i materijala, dobici po osnovu
ulaganja u nekretnine, viškovi osim viškova zaliha učinaka, prihodi od smanjenja obaveza, dobici po osnovu
prodaje stalnih sredstava klasifikovanih kao stalna sredstva namijenjena otuđenju, naplaćena otpisana
potraživanja i ostali nepomenuti prihodi.
7.3.2. Ostale rashode čine: gubici po osnovu rashodovanja, otpisa i prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu, dugoročnih
hartija od vrijednosti i materijala, manjkovi osim manjkova zaliha učinaka, otpisi obrtnih sredstava, gubici
po osnovu prodaje stalnih sredstava klasifikovanih kao stalna sredstva namijenjena otuđenju, gubici po
osnovu ulaganja u nekretnine i ostali nepomenuti rashodi.
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
22
"Autoprevoz" a.d.
Banja Luka
7.4. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE
7.4.1. Prihode od usklađivanja vrijednosti stalne imovine čine: prihodi od revalorizacije materijalnih i
nematerijalnih sredstava i prihodi po osnovu poništavanja imparitetnih gubitaka.
7.4.2. Rashode po osnovu usklađivanja vrijednosti stalne imovine čine: rashodi po osnovu revalorizacije
materijalnih i nematerijalnih sredstava i rashodi po osnovu priznavanja imparitetnih gubitaka.
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
23
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
8. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
8.1. NEMATERIJALNA ULAGANJA
Na dan 31.12.2012. godine nematerijalna ulaganja su iskazana u iznosu od 1.727,55 KM. Navedena
ulaganja odnose se na program za računare (aplikativni softver) koji je nabavljen odvojeno od samih
računara.
8.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
u KM
Opis
Investic.
nekretnine
u pripremi
Zemljište
Građ.
objekti
Postrojenja
i oprema
21,836,780
0
0
0
4,320,290
4,320,290
17,516,490
5,147,621
95,009
95,009
0
4,693,154
4,693,154
549,476
12,910,087
258,471
258,471
0
4,946,702
4,946,702
8,221,856
99,287
215,477
215,477
0
149,468
149,468
165,296
100,167
214,143
214,143
0
531
531
313,778
40,093,942
783,100
783,100
0
14,110,145
14,110,145
26,766,896
0
0
0
0
0
2,313,493
116,885
116,885
0
2,154,471
5,382,340
802,340
802,340
0
2,510,807
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,695,833
919,225
919,225
0
4,665,278
0
0
0
2,154,471
275,907
2,510,807
3,673,803
0
0
0
0
4,665,278
3,949,780
17,516,490
273,569
4,547,982
165,296
313,778
22,817,116
21,836,780
2,834,128
7,527,747
99,287
100,167
32,398,108
Avansi za
nekretnine
Ukupno
Nabavna vrijednost:
Stanje na početku godine
Povećanja:
Nove nabavke
Procjena i revalorizacija
Smanjenja:
Rashod, prodaja i drugo
Stanje na kraju godine
Kumulirana ispravka
vrijednosti:
Stanje na početku godine
Povećanja:
Amortizacija
Procjena
Smanjenja:
Procjena
Kumulirana ispravka u
otuđenju
Stanje na kraju godine
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2012. godine
Neto sadašnja vrijednost:
31.12.2011. godine
Na dan bilansa neto sadašnja vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme iskazana je u
iznosu od 22.817.116 KM.
Ukupna vrijednost zemljišta na dan bilansa iskazana je u iznosu od 17.516.490 KM. Ukupna
površina navedenog zemljišta iznosi 38425 m2. Za zemljište Društvo posjeduje dokaze o pravu svojine 1/1.
Na teretnom listu ima upisanih hipoteka. Detaljniji opis hioteka naveden je u tački 8.10 ovog izvještaja.
U 2012. godini Društvo je izvršilo prodaju i isknjižavanje zemljišta čija knjigovodstvena vrijednost
iznosi 4.320.290 KM (ukupna površina 4680 m2). Zemljište je prodano firmi BEWO REAL ESTATE iz
Banjaluke za iznos od 3.700.000 KM (Faktura/otpremnica broj 13/2476 od 28.12.2012. godine). Gubitak u
Gubici po osnovu prodaje nekretnina.
Na dan bilansa neto sadašnja vrijednost građevinskih objekata Društva iskazana je u iznosu od
273.569 KM.
U 2012. godini Društvo je izvršilo prodaju građevinskih objekata (autobuska stanica sa
infrastrukturom) čija nabavna vrijednost iznosi 4.572.131,55 KM, a ispravka vrijednosti 2.138.726,85 KM.
Objekti su prodati za iznos od 2.433.404,70 KM koliko je iznosila njihova sadašnja vrijednost na dan
prodaje.
U istoj godini Društvo je iz vlastitih sredstava izvršilo ulaganja u građevinske objekte u ukupnom
iznosu od 95.009 KM.
Na dan bilansa neto sadašnja vrijednost opreme Društva iskazana je u iznosu od 4.547.982 KM. U
2012. godini Društvo je izvršilo nabavku opreme u ukupnom iznosu od 258.471 KM. U istoj godini
Društvo je izvršilo prodaju opreme koja je navedena u narednoj tabeli:
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
24
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
R.b
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Naziv sredstva
2
Autobus Setra S 215 HD
Fiskalna kasa
Autobus
Autobus
Autobus
Rezervoar za gorivo
Autobus Setra S 315
Autobus Sanos S 315
Fiskalne kase
Ukupno:
Nabavna
3
135.000,00
798,00
143.236,11
120.000,00
20.312,35
17.000,00
143.923,34
446.991,23
17.061,85
1.044.322,88
Vrijednost
Ispravka
4
77.227,12
166,45
56.734,18
70.749,08
20.312,35
4.486,51
55.209,69
446.991,23
11.890,91
743.767,52
Sadašnja
5
57.772,88
631,55
86.501,93
49.250,92
0,00
12.513,49
88.713,65
0,00
5.170,94
300.555,36
u KM
Prod. vr.
Razlika
bez PDV
(6-5)
6
7
17.094,02 -40.678,86
512,82
-118,73
30.000,00 -56.501,93
8.547,01 -40.703,91
8.547,01
8.547,01
12.513,49
0,00
45.134,54 -43.579,11
8.547,01
8.547,01
7.777,78
2.606,84
138.673,68 -161.881,68
Dobici-gubici ostvareni prodajom opreme, knjiženi u korist-na teret vanrednih prihoda-rashoda
U skladu sa odlukom Upravnog odbora broj UO-19/11 od 14.11.2011. godine Društvo je u
novoosnovano preduzeće „Neobas“ unijelo ulog u stvarima (građevinski objekti-poslovni prostor i oprema- 4
autobusa) čija procijenjena vrijednost iznosi 646.000 KM. Na dan unosa u novoosnovano preduzeće
građevinski objekat je u knjigovodstvu Društva bio iskazan po nabavnoj vrijednosti od 121.022,44 KM, dok
je njegova ispravka vrijednosti iznosila 15.744,28 KM. Na dan unosa u novoosnovano preduzeće navedena
oprema je u knjigovodstvu Društva bila iskazana po nabavnoj vrijednosti od 2.205.360,32 KM, dok je
njihova ispravka vrijednosti iznosila 1.365.923,22 KM. Razlika između sadašnje knjigovodstvene
vrijednosti uloga u stvarima (944.715,26 KM) i njegove procijenjene vrijednosti (646.000,00 KM), u iznosu
od 298.715,26 KM, knjižena je na teret-u korist vanrednih rashoda-prihoda.
Dobici-gubici ostvareni ulaganjem opreme u novoosnovano preduzeće „Neobas“, knjiženi u koristna teret vanrednih prihoda-rashoda.
Šest autobusa koji su uzeti na lizing od VB lizing kuće su vraćeni navedenoj firmi radi prenosa
istih u novoosnovano preduzeće „Neobas“. Navedene autobuse Društvo nije moglo direktno prodati (ili
unijeti kao početni ulog u navedeno preduzeće) već je iste moralo vratiti navedenoj lizing kući koja je
ispostavila Društvu knjižno odobrenje na iznos nedospjelih obaveza (371.242,29 KM-glavnica i kamate).
Navedene autobuse lizing kuća je fakturisala „Neobasu“ po novoprocijenjenoj vrijednosti, a iznos za koji je
Društvu ispostavljeno knjižno odobrenje nije vraćen Društvu, već je uračunat kao učešće (uplata) preduzeća
„Neobas“ u plaćanju novoprocijenjene vrijednosti autobusa. Navedeni iznos (371.242,29 KM) Društvo je
iskazalo (knjižilo) na kontu 21301- Potraživanja od povezanih pravnih lica („Neobas“) koja se mogu
konvertovati u kapital.
Na dan bilansa stanje građevinskih objekata u pripremi iznosilo je 165.296 KM. Navedeni iznos
odnosi se na objekat nove auto baze koja se gradi u naselju Kumsale
Na dan bilansa stanje avansa datih za nekretnine, postrojenja i opremu iskazano je u iznosu od
313.778 KM. Dio avansa u iznoosu od 268.613,70 uplaćen je dobavljaču za autobus. Iznoos od 45.164,76
takođe se odnosi na uplaćeni avans za nabavku autobusa koji nije realizovan. Navedeni avans dobavljač
vraća Društvu u ratama
U 2012. godini Društvo je knjižilo ispravku vrijednosti osnovnih sredstava u ukupnom iznosu od
919.225 KM, od čega se na ispravku vrijenosti građevinskih objekata odnosi iznos od 116.885 KM, dok se
na ispravku vrijednosti opreme, alata i inventara odnosi iznos od 802.340 KM.
8.3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Na dan 31. decembra 2012. godine dugoročni finansijski plasmani iskazani su u iznosu od 650,400
KM. Iznos od 2.400 KM se odnosi na 2400 akcija Krajina osiguranja a.d., Banja Luka. Društvo je došlo u
posjed ovih akcija kao jedan od osnivača Krajina osiguranja a.d., Banja Luka iz ranijeg perioda. Akcije
kotiraju na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj. Tržišna vrijednost jedne akcije sa
stanjem na dan 31. decembra 2012.godine iznosi 1,00 konvertibilna marka za akciju i jednaka je nominalnoj
vrijednosti po kojoj su akcije i vrednovane. U poslovne knjige Društva akcije su uknjižene kao raspoložive
za prodaju na osnovu izvoda iz Centralnog registra HOV.
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
25
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
Iznos od 648,000 KM se odnosi na novčani (2.000 KM) i nenovčani (646.000 KM) udio Društva u
novoosnovanom zavisnom preduzeću „NEO BAS“ d.o.o., Banja Luka, osnovanom na osnovu Odluke
Upravnog odbora broj UO-10/11 od 12. avgusta 2011. godine
Povećanje udjela Društva u osnovnom kapitalu zavisnog društva „NEO BAS“ d.o.o., Banja Luka u
stvarima procijenjene vrijednosti od 646,000 KM, je izvršeno na osnovu Odluke Upravnog odbora Društva
broj UO-19-11 od 14. novembra 2011. godine, a upis ovog povećanja u registar Okružnog privrednog suda
Banja Luka je izvršen Rješenjem broj 057-0-Reg-11-003039 od 22. decembra 2011. godine. Povećanje
udjela u poslovnim knjigama „NEO BAS“ d.o.o., Banja Luka je evidentirano u 2012. godini nakon
zaprimanja rješenja navedenog suda.
8.4. ZALIHE I DATI AVANSI
Na dan bilansa stanje zaliha iznosilo je:
u KM
31. decembra 31. decembra
2012.
2011.
1,627,076
1,411,864
228,934
272,209
1,856,010
1,684,073
34,622
57,121
1,821,388
1,626,952
126,869
85,746
126,869
85,746
Opis
1. Materijal u skladištu
2. Roba u skladištu
4. Zalihe, bruto - ukupno (1 do 2)
5. Ispravka vrijednosti zaliha
I Zalihe, neto (16-17)
1. Dati avansi za zalihe i usluge povezanim pravnim licima
II Dati avansi - ukupno
Zalihe materijala i rezervnih dijelova priznate su u Bilansu stanja po nabavnoj vrijednosti koja
uključuje fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke.
Obračun izlaza zaliha materijala, sitnog inventara i robe vrši se po prosječnoj ponderisanoj cijeni.
Prisustvovali smo popisu i nismo utvrdili da Društvo raspolaže zalihama koje su zastarjele.
Na dan bilansa neto stanje zaliha Društva iskazano je u iznosu od 1.821.388 KM. Najveći dio
zaliha odnosi se na zalihe materijala (1.627.076 KM), dok se manji dio odnosi na zalihe robe (194.312 KM).
U narednoj tabeli dat je detaljniji prikaz stanja zaliha Društva:
R.b.
Naziv
1
2
1.
1.1.
1.2.
1.3.
Zalihe materijala
Repromaterijal u skladištu AP BL
Repromaterijal u skladištu BAS
Zalihe pića,cigareta,hrane i dr. u ugostiteljstvu i
hotelijerstvu
Putničke i prtljažne karte
Bonovi za topli obrok
Kancelarijski materijal u skladištu
Gorivo i mazivo
Zalihe materijala ukupno: (1.1. do 1.7.)
Zalihe robe
Prodajna vrijednost robe u skladištu veleprodaje
Vrijednost robe u skladištu radione
Prodajna vrijednost robe u ugostit objektu RDI
Prodajna vrijednost robe na konsignaciji
Zalihe robe ukupno: (2.1. do 2.4.)
Zalihe sveukupno:
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Bruto
Iznos (u KM)
Ispravka
Neto
3
4
5
871,386.09
531,650.50
871,386.09
531,650.50
520.19
5,000.21
215.03
2,913.52
215,390.63
1,627,076.17
520.19
5,000.21
215.03
2,913.52
215,390.63
1,627,076.17
104,103.97
13,070.57
1,759.46
110,000.00
228,934.00
1,856,010.17
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
17,489.61
632.68
16,500.00
34,622.29
34,622.29
86.614,36
13,070.57
1,126.78
93,500.00
194,311.71
1,821,387.88
26
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
Dati avansi na dan 31. decembra 2012. godine iznose 126,869 KM i uglavnom se odnose na avanse
date krajem godine dobavljačima za nabavku materijala i robe. Do datuma revizije većina datih avansa su
zatvoreni.
8.5. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI
Na dan bilansa stanje kratkoročnih potraživanja i plasmana iznosilo je:
u KM
Kupci povezana
pravna lica
Opis
Bruto stanje na početku
godine
Bruto stanje na kraju godine
Ispravka vrijednosti na
početku godine
Ispravka vrijednosti na kraju
godine
NETO STANJE
31.12.2012. godine
31.12.2011. godine
Kupci u
zemlji
Kupci u
inostranstvu
Potraž. iz
specifič.
poslova
Druga
potraž.
Kratkoroč.
finansijski
plasmani
Ukupno
0
2,606,239
4,163,313
6,482,374
1,462,870
1,007,558
0
371,242
420,944
516,663
7,522
7,522
6,054,649
10,991,598
0
384,692
0
0
0
4,675
389,367
0
367,077
0
0
0
4,099
371,176
2,606,239
0
6,115,296
3,778,621
1,007,558
1,462,870
371,242
0
516,663
420,944
3,423
2,847
10,620,422
5,665,282
Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan bilansiranja iskazana su u ukupnom iznosu od
10.620.422 KM, a odnose se na:
- potraživanja od kupaca povezanih pravnih lica u iznosu od 2.606.239 KM,
- potraživanja od kupaca u zemlji u iznosu od 6.115.296 KM,
- potraživanja od kupaca u inostranstvu u iznosu od 1.007.558 KM,
- potraživanja iz specifičnih poslova od povezanih pravnih lica u iznosu od 371.242 KM,
- potraživanja od zaposlenih u iznosu od 55.715 KM,
- potraživanja od državnih organapo osnovu više plaćenog poreza u iznosu od 11.199 KM,
- potraživanja od Fonda zdravstvenog osiguranja RS po osnovu refundacije bolovanja u iznosu od
152.189 KM,
- ostala kratkoročna potraživanja u iznosu od 297.561 KM i
- kratkoročne finansijske plasmane u iznosu od 3.423 KM.
Potraživanja od kupaca odnose se na potraživanja za prodate proizvode i izvršene usluge u zemlji i
u inostranstvu, koja do dana bilansa nisu naplaćena. Iskazano potraživanje od kupaca odgovara stanju po
knjigama Društva.
Na dan bilansa Društvo je usaglasilo analitičku evidenciju potraživanja od kupaca sa glavnom
knjigom. Za većinu potraživanja od kupaca Društvo je usaglasilo salda.
Ostala kratkoročna potraživanja, u iznosu od 297.561 KM, se najvećim dijelom odnose na
potraživanja od autoprevoznika iz ranijeg perioda Rale turs, Banja Luka (205,293 KM), Toma trans d.o.o.,
Banja Luka (11,954 KM), potraživanja od osiguranja za naknadu štete (15,824 KM), potraživanja od
Golubić d.o.o., (28,046 KM) koja predstavljaju potraživanje za isporučeno gorivo kooperantu i ostala
potraživanja (36,443 KM).
Najveća pojedinačna potraživanja od kupaca u zemlji odnose se na: BEWO Real estate d.o.o Banja
Luka (1.900,000 KM), MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad (1,404,488 KM), Prevoz Golub d.o.o., Kotor Varoš
(404,178 KM), Vrbas DI Banja Luka (178,379 KM), Jelšingrad FAM Banja Luka (162.811 KM),
Kozaraprevoz PS d.o.o., Novi Grad (151,634 KM), Milinović d.o.o. Prijedor (138,894 KM), Trkulja-Tours
d.o.o. Oštra Luka (132,944 KM), Golubić d.o.o., Kotor Varoš (117,647 KM), Markus Komerc d.o.o., Banja
Luka (73,206 KM), Toping trejd d.o.o. Novi Grad (72,333 KM), Beokom d.o.o., Banja Luka (63,097 KM),
Turist Company d.o.o., Laktaši (60,977 KM), Ilma d.o.o., Sanski Most (58,965 KM), MD Vučić d.o.o.
Nevesinje (56,204 KM), DIS Omega d.o.o., Banja Luka (56,039 KM), Unatrans d.o.o., Bihać (54,854 KM),
Mrkonjić ekspres Mrkonjić Grad (52,905 KM), Kondor d.o.o. I. Sarajevo (45,597 KM), Toping trejd d.o.o.
Novi Grad (43,373 KM), i drugi.
Najveća pojedinačna potraživanja od kupaca u inostranstvu odnose se na: MD Reisen, Cirih
(112,558 KM), Blagus Reisen d.o.o., Beč (103,385 KM), Lazaro d.o.o. Kotor (89,923 KM), Autosaobraćaj
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
27
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
a.d., Kragujevac (80,435 KM), JGSP Novi Sad, Novi Sad (55,123 KM), Globus Trans d.o.o., Kranj (47,916
KM), Autoboka Saobraćaj d.o.o., Kotor (32,865 KM), Ranca d.o.o. Ljubljana (31.434 KM), Intours,
Podgorica (30,159 KM), Aciko Vrančić d.o.o., Beograd (29,668 KM), Pixi trade d.o.o. Beograd (24,771
KM), Mercur System a.d., Budva (24,366 KM), Bas a.d., Beograd (24,109 KM), Ristić komerc d.o.o., Novi
Sad (22,203 KM), Generali transport company d.o.o., Novi Sad (22,073 KM) i drugi.
Najveći broj kupaca Društva su istovremeno i dobavljači. Tokom godine se vrši međusobni obračun,
usklađenje i evidentiranje prometa po osnovu prodatih karata, provizija i naknada za izvršene usluge.
Društvo ne vrši redovno međusobna zatvaranja potraživanja i obaveza. Na osnovu navedenog, a prema
procjeni revizora, oko 50 % salda potraživanja od kupaca na dan bilansa je bilo moguće međusobno
kompenzirati.
8.6. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
u KM
31. decembra
31. decembra
2012.
2011.
35,104
133,639
49,938
76,340
0
1,112
0
0
85,043
211,091
Opis
1. Poslovni račun - domaća valuta
2. Poslovni račun - strana valuta
3. Blagajna - strana valuta
4. Ispravka vrijednosti
Got. ekvivalenti i gotovina - ukupno (1 do 3 - 4)
Finansijsko poslovanje u 2012. godini Društvo je obavljalo preko žiro računa koji su otvoreni kod
niže navedenih banaka, na kojima je na dan bilansa utvrđeno sljedeće stanje:
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Naziv banke
Broj
izvoda
Unicredit banka a.d.
Hipo Alpe Adria bank Banja Luka
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
Bobar banka Bijeljina
Nova banka a.d. Banja Luka
Pavlović banka a.d. Bijeljina, Filijala B. Luka
HVB-Unicredit banka a.d
Komercijalna banka a.d. Banja Luka
OTP banka a.d. Banja Luka
Montenegro banka
Prelazni žiro račun
Ukupno:
207
189
250
246
1
189
Stanje u KM
195,20
1.958,09
1.211,85
8.816,63
12.435,06
147,05
624,07
1.568,03
1.717,20
224,87
6.205,80
35.104,17
Devizno poslovanje u 2012. godini Društvo je obavljalo preko deviznih računa koji su otvoreni
kod niže navedenih banaka, na kojima je na dan bilansa utvrđeno sljedeće stanje:
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Naziv banke
Hipo Alpe Adria bank Banja Luka
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
Bobar banka Bijeljina
Nova banka a.d. Banja Luka
Nova banka a.d. Banja Luka
Nova banka a.d. Banja Luka
Nova banka a.d. Banja Luka
Nova banka a.d. Banja Luka
Balkan investment banka
Broj
izvoda
8
3
205
45
55
53
Valuta
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
CHF
USD
RSD
HRK
EUR
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
Stanje u
valuti
116,41
104,43
913,68
25.247,88
0,20
7,64
Stanje u
KM
227,49
569,89
4,98
204,25
1.787,05
40.877,96
2,76
0,35
7,49
19,42
28
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
11. Balkan investment banka
12. Prelazni devizni račun
Ukupno:
RSD
31,62
6.205,23
49.938,49
Po našem mišljenju na dan bilansa na prelaznim računima (transakcioni i devizni) nije
trebao biti iskazan nikakav saldo već je stanje trebalo biti nula (0). Ovaj saldo je trebao biti iskazan
u blagajni preduzeća, jer je polog na navedene račune izvršen 03.01.2013. godine.
8.7. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Na dan bilansa aktivna vremenska razgraničenja su iskazana u znosu od 66.791 KM, a ista se
odnose na unaprijed plaćene premije osiguranja.
8.8. KAPITAL
8.8.1. Struktura kapitala
Opis
1. Akcijski kapital - obične akcije
I. Osnovni i ostali kapital (1do 7)
1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije stalnih sredstava
bez dugoročnih finansijskih plasmana
II Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici (1 do 5)
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine
III Neraspoređeni dobitak
1. Gubitak ranijih godina
IV Gubitak do visine kapitala
KAPITAL (I do III - IV)
u KM
31. decembra
2012.
10,436,703
10,436,703
13,619,201
31. decembra
2011.
10,436,703
10,436,703
17,011,480
13,619,201
15,481
15,481
5,819,848
5,819,848
18,251,536
17,011,480
0
0
5,884,721
5,884,721
21,563,462
Kapital Društva predstavlja trajne izvore sredstava i obuhvata: osnovni kapital, emisionu premiju,
rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve i neraspoređeni neto dobitak ranijih
ili tekuće godine.
U narednoj tabeli dat je pregled najvećih akcionara Društva sa stanjem na dan 31.12.2012. godine
R.b.
Ime i prezime / Naziv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Babić Živko
Đurić Sladomir
Dubočanin Vid
Fond PIO RS
Fond za restituciju RS a.d.
Ostali akcionari
Ukupno:
Broj akcija
259,115,288
182,782,857
107,531,968
84,612,700
42,306,400
367,321,087
1.043.670.300
Nominalna
vrijednost
2,591,153
1,827,829
1,075,320
846,127
423,064
3,673,211
10,436,703
Tržišna
kapitalizacija
362,761
255,896
150,545
118,458
59,229
514,250
1,461,138
% učešća
24,827
17,513
10,303
8,107
4,054
35,195
100,000
Na dan bilansa neraspoređeni dobitak Društva iskazan je u iznosu od 15.481 KM, dok je gubitak iz
ranijeg perioda iskazan u iznosu od 5.819.848 KM.
Sugerišemo Upravnom odboru i Skupštini akcionara Društva da donesu odluku o pokriću
dijela gubitka iz ranijih godina na teret neraspoređenog dobitka (tekuće i prethodne godine) u
iznosu od 15.481 KM.
U skladu sa računovodstvenom politikom Društvo je u 2011. godini izvršilo procijenu tržišne
vrijednosti građevinskog zemljišta, a razlika između procijenjene i nabavne vrijednosti ove imovine u iznosu
od 17,011,480 KM je priznata kao revalorizaciona rezerva. U 2012. godini Društvo je izvršilo ukidanje
revalorizacionih rezervi u iznosu od 3.392.280 KM, tako da je na dan bilansa stanje revalorizacionih rezervi
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
29
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
iskazano u iznosu od 13.619.201 KM. Ukidanje revalorizacionih rezervi izvršeno je po osnovu prodaje
zemljišta preduzeću BEWO REAL ESTATE iz Banjaluke (Faktura/otpremnica broj 13/2476 od 28.12.2012.
godine).
8.9. DUGOROČNA REZERVISANJA
Na dan bilansa dugoročna rezervisanja iskazana su u iznosu od 154.151 KM i ista se
odnose na:
u KM
31. decembra
31. decembra
Opis
2012.
2011.
1. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih
101,159
153,356
2. Ostala dugoročna rezervisanja
52,993
61,920
Dugoročna rezervisanja - ukupno (1 do 2)
154,151
215,277
Iznos od 101.159 KM se odnosi na rezervisanja i beneficije zaposlenih koje je izvršeno u skladu sa
odredbama MRS 19 „Naknade zaposlenima“. Odredbama navedenog standarda od poslodavca se zahtijeva
da izvrši obračun i ukalkuliše sadašnje vrijednosti akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine i jubilarne
nagrade.
Prema tvrdnji rukovodstva, Društvo je na dan 31. decembra 2012. godine vodilo jedan broj sudskih
sporova kao tužena i kao tužilačka strana. Iznos od 52.993 KM se odnosi na rezervisanja za slučaj
negativnog ishoda sudskih sporova u kojima se Društvo pojavljuje kao tužena strana. Prema procjeni
pravnika Društva, izvjestan broj tužbi je neosnovan ili je njihov ishod neizvjestan, a postoji određeni broj
sporova po kojima je izvjesno da će Društvo imati značajne izdatke ne uključujući efekte zateznih kamata.
Rukovodstvo je izvršilo procjenu potencijalnih obaveza i izdataka po ovim sporovima i u skladu sa MRS 37Rezerviranja, nepredvidive obaveze i nepredvidiva imovina, i u skladu s tim izvršilo potrebna rezervisanja.
8.10. DUGOROČNE OBAVEZE
Na dan bilansa stanje dugoročnih obaveza iznosilo je 8.055.440 KM, a iste se odnose na obaveze po
dugoročnim kreditima u iznosu od 7,670,178 KM i obaveze po finansijskom lizingu u iznosu od 385.262
KM.
Na dan 31.12.2012. godine stanje obaveza po dugoročnim kreditima iskazano je u iznosu od
7,670,178 KM, a isti su uzeti od sljedećih banaka:
u KM
R.b
1.
2.
3.
4.
5.
Banka
Nova banka
Nova banka
Bobar banka
Bobar banka
Investic. razv. banka RS (preko
Bobar b)0
Ukupno:
Iznos datog
kredita
1,500,000
500,000
1,500,000
2,500,000
Rok vraćanja
Kamata %
60 mjeseci
36 mjeseci
60 mjeseci
60 mjeseci
7,50
8,30
9,50
10.78
3,500,000 120 mjeseci
5,75
9,500,000
Stanje duga
po kreditu
966.267
346.914
763.110
2.093.887
3.500.000
7.670.178
a) Krediti od Nove banke
1) Društvo je 20. decembra 2011. godine sa Novom bankom a.d., Bijeljina, Filijala Banja Luka, zaključilo
ugovor o dugoročnom kreditu broj 0773110209 za trajna obrtna sredstva u iznosu od 1,500,000 KM na
period od 60 mjeseci uz nominalnu kamatnu stopu od 7,50% i ektivnu kamatnu stopu od 8,48%. Kao
sredstva obezbjeđenja po ovom kreditu, osim ovjerenih bjanko naloga za plaćanje, mjenica, ugovora o
jemstvu i izjava o blokadi računa, u korist banke je stavljeno založno pravo na nekretnine u vlasništvu
Društva i to hipoteka narednog reda na zemljište u ulici Savska bb (naselje Kumsale) upisano u ZK
uložak broj 4789 K.O. SP Banja Luka označenu kao k.č. broj 540/13 i 540/125 procijenjene vrijednosti
3,282,444 KM.
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
30
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
Obaveze po ovom ugovoru na dan 31. decembra 2012. godine iznose 1,243,105 KM. Dio obaveze po
ovom kreditu (276,838 KM), koji dospijeva u 2013. godini je preknjižen na odgovarajući račun
kratkoročnih finansijskih obaveza, dok je preostali dio u iznosu od 966.267 KM iskzan na dugoročnim
obavezama.
2) Ugovorom o kreditu broj UG 0773120045 koji je zaključen sa Novom bankom 16.07.2012. godine
Društvu je odobren kredit u iznosu od 500,000 KM koji je ugovorom o cesiji broj 2615-1/12 prenesen na
novoosnovano preduzeće „Neobas“ d.o.o. Banja Luka.
3) Na osnovu Ugovora o kreditu broj 0773120086 od 10.12.2012. koji je zaključen sa Novom bankom
Društvu je odobren kredit od 500.000 KM na period od 36 mjeseci i uz kamatnu stopu od 8,30%
godišnje. Namjena kredita je finasiranje kupovine autobusa.
Obaveze po ovom ugovoru na dan 31. decembra 2012. godine iznose 500,000 KM. Dio obaveze po
ovom kreditu (153,086 KM), koji dospijeva u 2013. godini je preknjižen na odgovarajući račun
kratkoročnih finansijskih obaveza, dok je preostali dio u iznosu od 346.914 KM iskzan na dugoročnim
obavezama.
b) Krediti od Bobar banke
Društvo ima dva ugovora o kreditu zaključena sa Bobar bankom a.d., Bijeljina, Filijala Banja Luka u
svrhu pribavljanja sredstava za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva i za refinansiranje postojećih zaduženja i
to:
1) Ugovor o kreditu broj 01-231/11 zaključen 08. marta 2011. godine za trajna obrtna sredstava u iznosu od
1,500,000 KM na period od 60 mjeseci uz promjenljivu kamatnu stopu od 9,5% i efektivnu kamatnu
stopu od 10,38%. Kao sredstva obezbjeđenja po ovom kreditu, osim ovjerenih bjanko naloga za
plaćanje, mjenica Društva i jamca, stavljeno je založno pravo u korist Banke na nekretnine u vlasništvu i
to:
- na nekretnine upisane u ZK uložak broj 4789 K.O. SP Banja Luka označene kao k.č. broj 540/13,
540/50, 540/122, 540/125, 540/136 u naravi njiva-oranica površine 22,025 m2, sa dijelom 1/1,
- na nekretnine upisane u ZK uložak broj 7070 K.O. SP Banja Luka označene kao k.č. broj 2424/14,
2424/16, 242/17 i 242/18 u naravi neplodna željeznička pruga površine 4,327 m2, sa dijelom 1/1.
Društvo je po ugovoru o kreditu obavezno založene nekretnine svake godine osigurati kod „Bobar
osiguranje“ a.d., Biljeljina, a polisu vinkulirati u korist Banke.
Obaveze po ovom ugovoru na dan 31. decembra 2012. godine iznose 1,053,489 KM. Dio obaveze po
ovom kreditu (290,380 KM), koji dospijeva u 2013. godini je preknjižen na odgovarajući račun
kratkoročnih finansijskih obaveza, dok je preostali dio u iznosu od 763.110 KM iskzan na dugoročnim
obavezama.
2) Ugovor o kreditu broj 39-231/12 zaključen 26.12.2012. godine na iznos od 2,500,000 KM na period od
60 mjeseci uz promjenljivu kamatnu stopu od 10,78% godišnje. Namjena kredita je refinansiranje
postojećih obaveza.
Kao sredstva obezbjeđenja po ovom kreditu, osim ovjerenih bjanko naloga za plaćanje, mjenica
potpisanih od strane Društva i jamca, i Društvo i jamac su banci potpisali izjave o blokadi poslovnih
računa.
Upisana je i hipoteka na nekretninama i to:
- hipoteka na nekretnine upisane u ZK uložak broj 4789 K.O. SP Banja Luka označenu kao k.č. broj
540/13, 540/122 i 540/125 procijenjene vrijednosti 2,822,854 KM,
- hipoteku na nekretnine upisane u ZK uložak broj 7070 K.O. SP Banja Luka označenu kao k.č. broj
2424/14, 2424/16, 242/17 i 242/18 procijenjene vrijednosti 9,630,950 KM,
- hipoteka na nekretninu označenu kao parcelu broj 3698/04 upisanu u posjedovni list 3759 K.O. Banja
Luka 7, koja se nalazi u Banjoj Luci u Jevrejskoj ulici bb, u naravi poslovni prostor površine 22 m2,
sve evidentirano u Knjigu uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garažaList broj 550, K.O. Banja Luka 7, procijenjene vrijednosti 171,024 KM,
- hipoteka na nekretnini koja je u vlasništvu jemca, Prevoz –Golub d.o.o., Kotor Varoš, na k.č. broj
529/2 i 532/5 u naravi zgrada,i zemljište i ekonomsko dvorište, upisane u ZK uložak broj 51 i 53 KO,
Kotor Varoš, procijenjene vrijednosti 3,615,602 KM.
Upisan je zalog hartija od vrijednosti i to:
- zalog na 172,743,524 redovne akcija označene kao APBL-R-A, vlasništvo Babić Živka u Emitentu
„Autoprevoz “ a.d., Banja Luka,
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
31
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
- zalog na 118,858,292 redovne akcija označene kao APBL-R-A, vlasništvo Đurić Sladomira u
Emitentu „Autoprevoz “ a.d., Banja Luka,
- zalog na 55,633,011 redovnih akcija označenih kao APBL-R-A, vlasništvo Dubočanin Vida u
Emitentu „Autoprevoz “ a.d., Banja Luka,
Izvršen je i zalog pokretne imovine u vlasništvu Društva – 8 autobusa procijenjene kataloške
vrijednosti od 652,981 KM.
Obaveze po ovom ugovoru na dan 31. decembra 2012. godine iznose 2,500,000 KM. Dio obaveza
(406,113 KM) koje dospijevaju u 2013. godini je preknjižen na odgovarajući račun kratkoročnih finansijskih
obaveza, dok je preostali dio u iznosu od 2.093.887 KM iskzan na dugoročnim obavezama.
c) Kredit od Investiciono razvojne banke Republike Srpske
Sa Investiciono razvojnom bankom Republike Srpske Društvo je 29. avgusta 2011. godine
zaključilo Ugovor o kreditu broj 03-233-IRBRS/11 na iznos od 3,500,000 KM na period od 120 mjeseci
uključujući i grejs period, uz osnovnu kamatu od 5,75% (6-mjesečni EURIBOR + 3,1%). Grejs period iznosi
12 mjeseci u kojem Društvo plaća samo kamatu. Kredit je Društvu plasiran preko Bobar banke a.d.
Bijeljina, Filijala Banja Luka. Kao sredstva obezbjeđenja po ovom kreditu, osim ovjerenih bjanko naloga za
plaćanje, mjenica i hipoteke na nekretninu jamca, Društvo je u korist banke upisalo založno pravo na
nekretnine u vlasništvu i to:
- hipoteku na nekretnine upisane u ZK uložak broj 4789 K.O. SP Banja Luka označenu kao k.č. broj
540/13, 540/122 i 540/125 procijenjene vrijednosti 2,822,854 KM,
- hipoteku na nekretnine upisane u ZK uložak broj 7070 K.O. SP Banja Luka označenu kao k.č. broj
2424/14, 2424/16, 242/17 i 242/18 procijenjene vrijednosti 9,630,950 KM,
- hipoteku na nekretninu označenu kao parcelu broj 3698/04 upisanu u posjedovni list 3759 K.O. Banja
Luka 7, koja se nalazi u Banjoj Luci u Jevrejskoj ulici bb, u naravi poslovni prostor površine 22 m2,
sve evidentirano u Knjigu uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garažaList broj 550, K.O. Banja Luka 7, procijenjene vrijednosti 171,024 KM,
- hipoteka na nekretnini koja je u vlasništvu jemca, Prevoz –Golub d.o.o., Kotor Varoš, na k.č. broj
529/2 i 532/5 u naravi zgrada,i zemljište i ekonomsko dvorište, upisane u ZK uložak broj 51 i 53 KO,
Kotor Varoš, procijenjene vrijednosti 3,615,602 KM.
Pored zaloga nekretnina za ovaj kredit su založene i hartije od vrijednosti i to:
- zalog na 259,115,288 redovnih akcija označene kao APBL-R-A, vlasništvo Babić Živka u Emitentu
„Autoprevoz “ a.d., Banja Luka,
- zalog na 178,287,438 redovnih akcija označene kao APBL-R-A, vlasništvo Đurić Sladomira u
Emitentu „Autoprevoz “ a.d., Banja Luka,
- zalog na 92,995,006 redovnih akcija označene kao APBL-R-A, vlasništvo Dubočanin Vida u
Emitentu „Autoprevoz “ a.d., Banja Luka,
Zaloge na pokretnu imovinu u vlasništvu a na osnovu Ugovora o zalogu pokretne imovine.
Društvo je po ugovoru o kreditu osiguralo založene nekretnine kod „Bobar osiguranje“ a.d.,
Biljeljina, a polisu za pokretnu imovinu vinkuliralo u korist Banke.
Obaveze po finansijskom lizingu na dan bilansa su iskazane u ukupnom iznosu od 385,261.77 KM,
a iste su nastale po osnovu nabavke opreme (autobusa) i prikazane su u narednom pregledu:
u KM
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ime davaoca lizinga
ASA leasing
ASA banka leasing
ASA banka leasing
Volks bank leasing
Volks bank leasing
Volks bank leasing
Ukupno:
Broj rata
60 mjeseci
60 mjeseci
60 mjeseci
60 mjeseci
60 mjeseci
60 mjeseci
Ukupno
neotplaćeni anuiteti
6.813,52
57.942,40
219.038,89
36.090,47
36.090,46
29.286,03
385.261,77
Na dan 31.12.2012. godine Društvo je imalo šest aktivnih ugovora zaključenih sa dvije lizing kuće, i to:
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
32
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
a) Tri ugovora sa ASA banka leasing d.o.o. Sarajevo:
1)
2)
3)
Ugovor br. 1928/2008 od 22. jula 2008. godine na iznos od 478,974 KM odobren na 60 mjeseci.
Kao sredstvo obezbjeđenja po ovom kreditu, osim ovjerenih naloga za plaćanje i mjenica, stavljeno je i
založno pravo na vozilo koje je predmet lizinga. Obaveza po ovom ugovoru na dan 31. decembra 2012.
godine iznosi 85,062 KM od čega je dio obaveza (78,249 KM) koje dospijevaju u 2013. godini
preknjiženo na kratkoročne.
Ugovor br. 3485/10 od 18. maja 2010. godine za nabavku autobusa na iznos od 647,927 KM
odobren 31. maja 2010. godine na period od 60 mjeseci uz kamatu 7.5% godišnje. Obaveza po ovom
ugovoru na dan 31. decembra 2012. godine iznosi 337,943 KM. Društvo je kao sredstvo osiguranja
obaveza po ovom ugovoru banci obezbijedilo 6 (šest) bjanko mjenica, rezervni ključ vozila i
vinkuliranu polisu osiguranja nabavljenog autobusa. Društvo je dio obaveza po ovom lizing ugovoru
(118,904 KM), koji dospijeva u 2013. godini, preknjižilo na odgovarajući račun kratkoročnih
finansijskih obaveza.
Ugovor br. 4059/10 od 30. decembra 2010. godine za nabavku autobusa na iznos od 140.417 KM
na period od 60 mjeseci uz kamatu 7,66% godišnje. Kao sredstvo obezbjeđenja po ovom kreditu, osim
ovjerenih naloga za plaćanje i mjenica, stavljeno je i založno pravo na vozilo koje je predmet lizinga.
Obaveza po ovom ugovoru na dan 31. decembra 2012. godine iznosi 105,044 KM. Dio obaveza po
ovom lizing ugovoru (23,750 KM) koji dospijeva u 2012. godini je preknjižen na odgovarajući račun
kratkoročnih finansijskih obaveza.
b) Tri ugovora sa Volksbank leasing d.o.o. Sarajevo:
1)
2)
3)
Ugovor broj 12868/2010 za nabavku autobusa zaključen 30.decembra 2010. godine na iznos od
106,802 KM na period od 60 mjeseci uz kamatu koja iznosi tromjesecni EURIBOR +7,9%. Kao
sredstvo obezbjeđenja po ovom kreditu, osim ovjerenih naloga za plaćanje i mjenica, stavljeno je i
založno pravo na vozilo koje je predmet lizinga. Obaveza po ovom ugovoru na dan 31. decembra 2012.
godine iznosi 51,891 KM. Društvo je odgovarajući dio obaveze po ovom ugovoru (15,800 KM), koji
dospijeva u 2013. godini, preknjižilo na odgovarajući račun kratkoročnih finansijskih obaveza.
Ugovor broj 12869/2010 za nabavku autobusa zaključen 30.decembra 2010. godine na iznos od
106,802 KM na period od 60 mjeseci uz kamatu koja iznosi tromjesecni EURIBOR +7,90%. Kao
sredstvo obezbjeđenja po ovom kreditu, osim ovjerenih naloga za plaćanje i mjenica, stavljeno je i
založno pravo na vozilo koje je predmet lizinga. Obaveza po ovom ugovoru na dan 31. decembra 2012.
godine iznosi 51,891 KM. Društvo je dio obaveze po navedenom lizing-ugovoru ( 15,800 KM), koji
dospijeva u 2013. godini, preknjižilo na odgovarajući račun kratkoročnih finansijskih obaveza.
Ugovor broj 13826/2011 za nabavku autobusa zaključen 20. jula 2011. godine na iznos od 62,754
KM na period od 60 mjeseci uz kamatu od 10,30%. Kao sredstvo obezbjeđenja po ovom kreditu, osim
ovjerenih naloga za plaćanje i mjenica, stavljeno je i založno pravo na vozilo koje je predmet lizinga.
Obaveza po ovom ugovoru na dan 31. decembra 2012. godine iznosi 39,267 KM. Društvo je dio
obaveze po navedenom lizing-ugovoru ( 9,981 KM), koji dospijeva u 2013. godini, preknjižilo na
odgovarajući račun kratkoročnih finansijskih obaveza.
8.11. KRATKOROČNE OBAVEZE
8.11.1. Kratkoročne finansijske obaveze
Na dan bilansa stanje kratkoročnih finansijskih obaveza iznosilo je 2,552,805 KM, a iste se odnose
na kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 1,072,096 KM i tekući dio dugoročnih obaveza u iznosu od
1,480,709 KM.
u KM
31. decembra 31. decembra
Opis
2012.
2011.
1. Kratkoročni krediti u zemlji
700,000
250,000
2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
372,096
292,096
I Kratkoročne fin. obaveze - ukupno (1 do 2)
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
1,072,096
542,096
33
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
1. Dio dugoročnih kredita koji dospijeva za plaćanje do jedne godine
2. Dio dugoročnih obaveza po finansijskom lizingu koji dospijeva za
plaćanje do jedne godine
II Tekući dio dugoročnih finansijskih obaveza
1,126,417
1,226,114
354,293
1,480,709
626,273
1,852,387
Na dan bilansa stanje obaveza po kratkoročnim kreditima iskazano je u iznosu od 700,000 KM, a isti
su uzeti od sljedećih banaka:
u KM
R.b.
Banka
Iznos doznačenog
Rok vraćanja
Kamata
Stanje duga po
kredita
%
kreditu
1. Nova banka
250,000
01.02.2013.
9,50
150,000.00
2. Bobar banka
550,000
28.09.2013.
9,30
550,000.00
Ukupno:
800,000
700,000.00
Na osnovu Ugovora o kreditu br. 077012009 od 01. februara 2012. godine Društvu je odobren
okvirni kratkoročni kredit od strane Nove banke u iznosu od 250,000 KM na 12 mjeseci uz godišnju
kamatnu stopu od 9,50% na iskorištena sredstva i 2% na neiskorištena sredstva. Kao sredstvo obezbjeđenja
po ovom kreditu, osim ovjerenih bjanko naloga za plaćanje, mjenica i izjava o blokadi računa, stavljeno je
založno pravo na dva autobusa marke Setra ukupno procjenjene vrijednosti na 420,000 KM koja su u
vlasništvu Društva, te ugovor o jemstvu sa Društvom Golubić d.o.o., Kotor Varoš. Obaveza po ovom kreditu
na dan 31. decembra 2012. godine iznosi 150,000 KM.
Na osnovu Ugovora o kreditu broj 59-0/12 od 28.09.2012. godine Društvu je odobren kratkoročni
kredit od strane Bobar banke u iznosu od 550.000 KM na period od 12 mjeseci i uz kamatnu stopu od 9,30
% na godišnjem nivou. Na dan 31. decembra 2012. godine obaveza po ovom kreditu iznosila je 550,000
KM.
Ostale kratkoročne finansijske obaveze na dan bilansa iskazane su u ukupnom iznosu od 372. 096
KM, a odnose se na obaveze prema:
u KM
R.b.
Naziv kreditora
Iznos datog
Rok vraćanja
Kamata
Stanje duga po
kredita
%
kreditu
1. Đurić Sladomir
340.000,00
1 godina
0
20.001,22
2. Babić Borislav
117.740,97
1 godina
0
102,094.33
3. Pavlović turs
250,000.00
1 godina
0
250,000.00
Ukupno:
707.740,97
372,095,55
Obaveze prema Đurić Sladomiru i Babić Borislavu su izmirene u periodu između dana bilansa i dana
revizije.
Obaveze po dugoročnim kreditima koje dospijevaju za plaćanje do jedne godine na dan bilansa
iskazane su u ukupnom iznosu od 1,126,417 KM i prikazane su u narednom pregledu:
u KM
R.b.
Banka
Kamata %
Ukupan iznos dospio za
plaćanje
1. Nova banka
7,50
276.837,99
2. Nova banka
8,30
153.086,35
3. Bobar banka
9,50
290.379,63
4. Bobar banka
10.78
406.112,69
Ukupno:
1,126,416.66
Obaveze po finansijskom lizingu koje dospijevaju za plaćanje do jedne godine na dan bilansa iskazane su
u ukupnom iznosu od 354,293 KM i prikazane su u narednom pregledu:
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
34
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ime davaoca lizinga
Datum davanja
lizinga
ASA leasing
ASA banka leasing
ASA banka leasing
ASA banka leasing
Volks bank leasing
Volks bank leasing
Volks bank leasing
u KM
Ukupan iznos dospio za
plaćanje
27.05.2008.
22.07.2008
18.05.2010
30.12.2010
30.12.2010
30.12.2010
20.07.2011
59.263,81
87.902,14
137,818,71
27.090,33
10.344,50
15.936,23
15.937,01
354.242,73
Ukupno:
8.11.2. Obaveze iz poslovanja
u KM
31. decembra
2012.
147,711
139,904
4,016,310
1,769,752
72,758
6,146,435
0
31. decembra
2011.
54,187
0
5,372,930
2,408,816
22,314
7,858,248
9,899
167,744
181,842
250,941
76,351
407,776
305,002
826,461
563,195
149,737
38
149,775
2,484
133,968
202
134,170
1,055
42,015
498
V Obaveze za porez na dodatu vrijednost (1 do 2)
1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke na teret
troškova
2. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
44,499
1,554
17,175
479
17,414
14,854
VI Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine (1 do 2)
17,654
32,268
7,184,825
8,599,334
Opis
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2. Dobavljači - povezana pravna lica
3. Dobavljači u zemlji
4. Dobavljači u inostranstvu
5. Ostale obaveze iz poslovanja
I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 5)
II Obaveze iz specifičnih poslova - ukupno
1. Obaveze za neto zarade i naknade, osim zarada koje se refundiraju
2. Obaveze za poreze na zarade i naknade, osim zarada koje se
refundiraju
3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade, osim zarada koje se
refundiraju
III Obaveze za zarade i naknade zarada - ukupno (1 do 3)
1. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovoru
2. Ostale obaveze
IV Druge obaveze (1 do 2)
1. Porez na dodatu vrijednost po izdatim fakturama
2. Obaveze za porez na dodatu vrijednost po osnovu razlike između
obračunatog i akontacionog poreza na dodatu vrijednost
Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze - ukupno (I do VI)
a)
Obaveze za primljene avanse
Obaveze za primljene avanse na dan 31. decembra 2012. godine iznose 147,711 KM i odnose se na
prenos potražnih salda više kupaca na dan bilansa.
b)
Obaveze prema dobavljačima
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
35
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
Obaveze prema dobavljačima, na dan bilansa, priznate su na osnovu ulaznih faktura za materijal,
robu i usluge koje su evidentirane u knjigovodstvu Društva, a koje nisu plaćene do dana izrade bilansa.
Iskazano stanje u bilansu (5.925.966 KM) odgovara stanju u glavnoj knjizi i elaboratu Društva - specifikaciji
popisu dobavljača na dan 31.12.2012. godine. Usaglašavanje obaveza prema dobavljačima izvršeno je putem
konfirmacija na zahtjev dobavljača-povjerilaca.
Najveće pojedinačne obaveze prema dobavljačima u zemlji odnose se na: Prevoz Golub d.o.o.,
Kotor Varoš (470,929 KM), MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad (353,677 KM), Grad Banja Luka (271,440
KM), Rale turs d.o.o. Banja Luka (224,996 KM), Kozaraprevoz PS d.o.o., Novi Grad (157,911 KM),
Golubić d.o.o., Kotor Varoš (155,852 KM), Milinović d.o.o. Prijedor (149,772 KM), Trkulja-Tours d.o.o.
Oštra Luka (124,716 KM), Markus Komerc d.o.o., Banja Luka (87,425 KM), Mrkonjić ekspres Mrkonjić
Grad (76,115 KM), Turist Company d.o.o., Laktaši (72,139 KM), Toping trejd d.o.o. Novi Grad (71,138
KM), MD Vučić d.o.o. Nevesinje (70,589 KM), Reunion d.o.o. Banja Luka (70,001 KM), Ilma d.o.o., Sanski
Most (58,634 KM), Kondor d.o.o. I. Sarajevo (48,616 KM), Beokom d.o.o., Banja Luka (44,245 KM),
Unatrans d.o.o., Bihać (38,460 KM), Bočac turs d.o.o. Banja Luka (35,766 KM), Autoprevoz Mostar (33,826
KM), i drugi.
Najveće pojedinačne obaveze prema dobavljačima u inostranstvu odnose se na: Contex Mainz,
Njemačka (313,056 KM), New Process, Tubach (278,923 KM), MD Reisen, Cirih, Švajcarska (107,560
KM), Unapromm, Beograd (87,340 KM), Autosaobraćaj, Kragujevac (80,544 KM), JGSP Novi Sad, Novi
Sad (69,085 KM), Ranca Ljubljana (58,950 KM), Globus trans Kranj (56,145 KM), Knorr-bremse,
Mađarska (53,417 KM), Blagus reisen Beč, Austrija (50,155 KM), Schneider Beč (42,369 KM), Pixi trejd
Beograd (32,808 KM), Autsoaobraćaj, Boka Kotorska (28,231 KM), Ruma trans Ruma (26,174 KM), Aciko
Vrančić d.o.o. Beograd (22,963 KM) i drugi.
Najveći broj dobavljača Društva su istovremeno i kupci. Tokom godine se vrši međusobni obračun,
evidentiranje i usklađivanje prometa po osnovu prodatih karata, provizija i naknada za izvršene usluge.
Društvo, radi svakodnevnih promjena prometa, ne vrši međusobna zatvaranja potraživanja i obaveza sa
kooperantima, na osnovu čega je, prema procjeni revizora, oko 40 % salda obaveza prema domaćim
dobavljačima na dan bilansa bilo moguće kompenzirati.
c)
Obaveze za zarade i naknade zarada
Na dan bilansa tekuće obaveze za zarade i naknade zarada iznosile su 167.744 KM, a iste se
odnose na neisplaćene plate za decembar 2012. godine. Pregledom obračunutih plata utvrdili smo da su iste
obračunate u skladu sa zakonskim propisima, Opštim i granskim kolektivnim ugovorom. Sa svim radnicima
zaključen je pojedinačni ugovor o radu.
Obaveze za poreze i doprinose na zarade iskazane u Bilansu stanja odgovaraju iznosim a iskazanim
u knjigovodstvu Društva. U 2012. godini Društvo nije redovno vršilo uplatu poreza i doprinosa na isplaćene
plate. U periodu između dana bilansa i datuma revizije Društvo je podnijelo zahtjev Ministarstvu finansija
Republike Srpske za odgodu plaćanja dospjelih poreskih obaveza iz 2012. i ranijih godina.
Druge obaveze u iznosu od 149.775 KM odnose se na obaveze Društva prema osiguravajućim
društvima po osnovu polisa oosiguranja za imovinu i radnike Društva.
Iznos od 44.449 KM odnosi se na porez na dodatu vrijednost.
Iznos od 17.175 KM odnosi se na naknade (za šume, vode,takse i dr) obračunate po završnom
računu za 2012. koje će biti plaćene u 2013. godini.
8.12. POSLOVNI PRIHODI
U periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine Društvo je ostvarilo poslovne prihode u ukupnom
iznosu od 13.969.137 KM i to:
u KM
31. decembra 31. decembra
Opis
2012.
2011.
1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
1,735,103
1,449,185
2. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
0
44,122
I Prihod od prodaje robe - ukupno (1 do 2)
1,735,103
1,493,307
1. Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu
8,601,687
8,909,804
2. Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu
3,348,024
3,560,707
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
36
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
II Prih. od prodaje učinaka - ukupno (1 do 2)
III. Prihodi od prodaje - ukupno (I+II)
IV. Prihod od aktiviranjaili potrošnje učinaka i robe
1. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i
povraćaja poreskih dažbina
2. Prihodi od zakupnina
3. Prihodi od donacija
4. Ostali prihodi po drugim osnovima
V. Ostali poslovni prihodi - ukupno (1 do 4)
VI. POSLOVNI PRIHODI -UKUPNO (III+IV+V)
11,949,711
13,684,814
4,777
12,470,511
13,963,818
6,976
61,920
78,352
5,059
134,764
0
400
134,216
279,546
13,969,137
0
135,164
14,105,957
Prihodi od prodaje učinaka priznati su i iskazani u Bilansu uspjeha na osnovu ispostavljenih faktura
odnosno naplaćenih iznosa u gotovini. Svi iznosi prihoda (realizacije) odnose se na eksterno fakturisane
odnosno naplaćene iznose. Prihodi od prodaje učinaka koriguju se na više za povećanje vrijednosti zaliha
učinaka i na niže za smanjenje vrijednosti zaliha učinaka.
U 2012. godini Društvo je najveći dio prihoda ostvarilo od prodaje učinaka na domaćem tržištu
(8.601.687 KM), te od prodaje učinaka na inostranom tržištu (3,348,024 KM).
U istoj godini prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu ostvareni su u ukupnom iznosu od
1,735,103 KM.
8.12. OSTALI POSLOVNI PRIHODI
Ostali poslovni prihodi u 2012. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 630.490 KM po osnovu:
u KM
31. decembra 31. decembra
2012.
2011.
Opis
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja i opreme
2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina
3. Naplaćena otpisana potraživanja
4. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju
uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi
5. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih
rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi
I Ostali prihodi - ukupno (1 do 5)
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finnasijskih plasmana i
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana
II Prihodi od usklađivanja vrijednosti stalne imovine - ukupno (1 do 2)
OSTALI POSLOVNI PRIHODI –ukupno (I+II):
287,481
214
0
20,212
210,870
12,412
0
372,284
321,993
629,686
459,438
1,055,218
0
2,765
804
804
630,490
0
2,765
1,057,983
U 2012. godini najvaći dio ostalih poslovnih prihoda ostvaren je po osnovu prihoda od smanjenja
obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostalih nepomenutih prihoda (321,993 KM), te
po osnovu dobitaka ostvarenih prodajom nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme (287,481
KM).
Prihodi po osnovu naplaćenih otpisanih potraživanja u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 21.212
KM.
8.13. FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi u 2012. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 216.139 KM po osnovu:
Opis
u KM
31. decembra 31. decembra
2012.
2011.
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
37
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
1. Prihodi od kamata
2. Pozitivne kursne razlike
I Finansijski prihodi - ukupno (1 do 2)
209,776
6,363
216,139
173,096
8,852
181,948
8.14. POSLOVNI RASHODI
U periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine Društvo je ostvarilo poslovne rashode u ukupnom
iznosu od 15.894.248 KM i to:
u KM
31. decembra
31. decembra
Opis
2012.
2011.
I Nabavna vrijednost robe - ukupno
1,376,495
1,182,074
1. Troškovi materijala za izradu
1,283,992
1,270,209
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala
242,000
252,481
3. Troškovi goriva i energije
5,397,812
5,571,041
II Troškovi materijala - ukupno (1 do 3)
6,923,804
7,093,731
1. Troškovi bruto zarada i naknada bruto zarada
3,537,183
3,692,709
2. Troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora
71,144
76,271
3. Ostali lični rashodi
302,561
431,710
III Troškovi bruto zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda
1. Troškovi transportnih usluga
2. Troškovi usluga održavanja
3. Troškovi zakupa
4. Troškovi sajmova
5. Troškovi reklame i propagande
6. Troškovi ostalih usluga
IV Troškovi proizvodnih usluga - ukupno (1 do 6)
V Troškovi amortizacije
VI Troškovi rezervisanja
1. Troškovi neproizvodnih usluga
2. Troškovi reprezentacije
3. Troškovi premije osiguranja
4. Troškovi platnog prometa
5. Troškovi članarina
6. Troškovi poreza
7. Ostali nematerijalni troškovi
VII Nematerijalni troškovi - ukupno (1 do 7)
VIII POSLOVNI RASHODI - ukupno (I do VII)
3,910,888
120,092
298,312
679,349
2,391
97,182
788,982
1,986,308
783,758
0
479,100
23,406
76,590
91,105
12,230
106,384
124,181
912,995
15,894,248
4,200,690
122,167
257,352
193,317
45
45,354
785,555
1,403,790
978,011
22,389
581,371
36,697
80,668
195,285
13,839
127,697
88,619
1,124,176
16,004,861
Troškovi materijala, energije i goriva priznati su i iskazani na osnovu vjerodostojnih
knjigovodstvenih dokumenata, koji dokazuju "namjeru" trošenja sredstava.
Troškovi bruto zarada priznati su za rad zaposlenih za provedeno vrijeme na poslovima odnosno
odsustvovanjima sa posla koja terete poslodavca. Obračuni su izvršeni u skladu sa propisima koji regulišu
obračun zarada i prema interno utvrđenim kriterijumima za pojedine vrste poslova.
Troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni troškovi su priznati i iskazani za primljene usluge
obračunate u vjerodostojnim dokumentima davaoca usluga i odgovarajućim vrstama.
Troškovi amortizacije priznati su u iznosu obračunatom primjenom linearne, odnosno
proporcionalne metode (paragraf 62 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema) na nabavnu odnosno
revalorizovanu nabavnu vrijednost nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme, izuzimajući
zemljište i šume.
Troškovi poreza i doprinosa su priznati za izdatke koji su procijenjeni i iskazani u skladu sa
obavezama regulisanim zakonskim propisima.
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
38
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
8.15. OSTALI POSLOVNI RASHODI
Ostali poslovni rashodi u 2012. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 1,481,345 KM po osnovu:
u KM
Opis
31. decembra
2012.
31. decembra
2011.
1,308,525
229
0
2,561
169,802
1,481,117
228
1,481,345
0
0
28
50,233
158,351
208,611
58
208,669
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja i opreme
2. Gubici po osnovu prodaje materijala
3. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha materijala
4. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
5. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi
I Ostali rashodi - ukupno (1 do 5)
II Rashodi po osnovu obezvređenja imovine
III Ostali poslovni rashodi - ukupno (I do II)
U 2012. godini najvaći dio ostalih poslovnih rashoda ostvaren je po osnovu gubitaka ostvarenih
prodajom nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme (1,308,525 KM), te po osnovu rashoda
nastalih rashodovanjem zaliha materijala i robe i ostalih rashoda (169,802 KM).
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja u 2012. godini ostvareni su u iznosu od
2.561 KM.
8.16. FINANSIJSKI RASHODI
U 2012. godini finansijski rashodi su ostvareni u iznosu od 816,972 KM, a isti se odnose na:
u KM
31. decembra 31. decembra
2012.
2011.
786,413
902,169
30,559
27,983
816,972
930,152
Opis
1. Rashodi kamata
2. Negativne kursne razlike
Finansijski rashodi - ukupno (1 + 2)
8.17. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE
Prema izjavi rukovodstva u osam (8) sudskih sporova Društvo se pojavljuje kao tužena strana i to:
R.b
Tužilac
Vrijednost
spora
Razlog spora
1
Spasojević Mirko
2
Grad Banja Luka
20.000,00 utvrđenje stara AS
3
Prosen Nedeljko
4
Ponorac Siniša
4.000,00 dug
zaštita prava iz radnog
11.000,00
odnosa
5
Davidović Dalibor
15.000,00 poništenje rješenja
6
7
8
Ilija Stanivuk
Grad Banja Luka
ATP Vojvodina N.Sad
Ukupno:
20.000,00
Napomena
naknada štete
15.000,00 radni spor
50.000,00 ništavost upisa svojine
31.634,45 dug
166.634,45
U 1. stepenu presuđeno u
korist ATP
žalba
U 1. stepenu presuđeno u
korist ATP
Prekinuto ko okončanja
krivičnog postupka
u toku
dat odgovor na tužbu
u toku revizija
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
39
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
Prema izjavi rukovodstva u jedanaest (11) sudskiih sporova Društvo se pojavljuje kao tužilac i to:
Tuženi
R.B
Vrijednost
spora
Razlog spora
trajno pravokorištenja
građevijskog zemljišta
(nova AS)
1
Grad Banja Luka
2
RS, Vlada RS,
Ministarstvo finansija
1.000.000,00 dug
3
FAM "Jelšingrad" BL
173.780,00 dug
4
ŽFK "Borac" B.Luka
5
Grad Banja Luka
6
7
8
9
Satvork
HUTP "Cer" Prnjavor
Oskar turs
Santa Fe Tuzla
katolički školski centar
Banja Luka
Plesna škola Bolero BL
Ukupno:
10
11
7.708,80 dug
utvrđenje vlasništva
20.000,00
stara AS
11.700,00 dug
2.744,00 dug
3.378,12 dug
12.380,92 dug
dug
3.239,98
2.304,00 dug
1.237.235,82
Napomena
U 1. stepenu presuđeno u
korist ATP 1.156.461,47
KM + kamate 50.188,82
(žalbeni postupak u toku)
djelimično priznat dug
izvršenje
U 1. stepenu presuđeno u
korist ATP
u toku
izvršenje u toku
izvršenje u toku
izvršenje u toku
izvršenje u toku
izvršenje u toku
8.18. POVEZANA LICA
Prema izjavi rukovodstva Društvo je u 2012. godini imalo poslovnih odnosa sa povezanim licem
Neobas d.o.o. Banja Luka.
Iz Rješenja o registraciji povezanog lica „Neobas“ d.o.o. Banja Luka broj 057-0-Reg-11-003039 od
22.12.2011. godine godine se vidi da je Akcionarsko društvo „Autoprevoz“ Banja Luka osnivač i jedini
vlasnik preduzeća „Neobas“ čije učešće u kapitalu iznosi 648.000 KM, odnosno 100%.
U 2012. Godini Društvo je ostvarilo sljedeće transakcije sa povezanim licem:
R.b.
1.
Konto
1501
2.
3.
4.
2000
2130
21301
5.
6.
2298
2300
7.
8.
4310
44091
Opis
Avansi dati dobavljačima povezanim pravnim
licima
Kupci-povezana pravna lica u zemlji
Potraž iz zajed i specif poslova od pov pr lica
Potraž iz zajed i specif poslova od pov pr lica
(potraž koja se mogu konvertovati u kapital)
Ostala razna kratk potraž iz poslov-gorivo
Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
Ukupno:
Obaveze prema dobavljačima povez pr licima
Ostale obaveze iz specif odnosa sa pov pr licem
Ukupno:
Duguje
5.855
Potražuje
5.855
2.748.502
15.737
142.263
15.737
2.606.239
0
371.242
93.102
642.000
3.876.438
161.235
195.583
0
59.337
642.000
371.242
0
0
301.139
195.583
496.722
-301.139
0
Saldo
0
Iz prethodne tabele se vidi da je Društvo u 2012. godini ostvarilo transakcije sa povezanim pravnim
licem u ukupnom iznosu od 4.373.160 KM (3.876.438 KM + 496.722 KM).
Uvidom u dokumentaciju koju smo odabrali metodom uzorka nsmo utvrdili postojanje efekata
transakcija sa povezanim licem koji su od materijalnog značaja za računovodstvene izvještaje, odnosno za
rezultate poslovanja Društva.
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
40
"Autoprevoz" a.d. Banja Luka
8.19. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA
U periodu između dana bilansa i datuma revizije Društvo je imalo kontrolu Uprave za indirektno
oporezivanje. Kontrola je vršena za period 01.09.2009. do 28.02.2013. godine. Do dana zalključenja revizije
Društvo nije dobilo zapisnik o izvršenoj kontroli od strane Uprave za indirektno oporezivanje.
8.20. PORESKI RIZIK
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze
uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na
dobit i poreze na plate (obavezne poreze), zajedno sa drugim porezima. Pored toga, zakoni kojima se
regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda, dok su
propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja
vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer. Često postoje
razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju
zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim
oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i
kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zateznih
kamata.
Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva
mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog, transakcije mogu biti osporene od
strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa
Zakonom o Poreskoj upravi Republike Srpske, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina. To praktično
znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka
kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude
značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.
Društvo je imalo kontrolu Poreske uprave Republike Srpske za direktne poreze, doprinose i naknade
o čemu je sačinjen zapisniik 30.03.2011. godine, a kontrolom je obuhvaćen period od 01.01.2006. do
30.03.2011. godine. Društvo je izjavilo žalbu na zapisnik koja je usvojena, nakon čega je Poreska uprava
izdala rješenje kojim je Društvu naloženo plaćanje dospjelih poreskih obaveza. Društvo je u svom
knjigovodstvu uskladilo poreske obaveze sa rješenjem Poreske uprave RS.
- KRAJ-
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu
41
Download

Model izvestaja - Autoprevoz, Banja Luka