RFV
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
Temeljem Programa rada za 2013. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine
Vojvodine d.o.o. Novi Sad,
Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje
NATJEČAJ
ZA DODJELU DUGOROČNIH KREDITA ZA POLJOPRIVREDU
1. CILJEVI DODJELE SREDSTAVA
Temeljni ciljevi dodjele kredita su osiguranje financijskih sredstava radi potpore razvitka i unapređenja sektora
poljoprivrede putem povećanja razine tehničke opremljenosti, povećanja obujma, učinkovitosti i inteziviranja
poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stupnja konkurentnosti i zaštite okoliša kao i
poticanje udruženog sudjelovanja više nositelja individualnih poljoprivrednih gospodarstava u realiziranju
zajedničke investicije u poljoprivredi radi poboljšanja tržišne pozicije individualnih gospodarstava.
Za realiziranje ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 250.000.000,00 dinara.
2. KORISNICI KREDITA
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe – nositelji registriranih poljoprivrednih gospodarstava na
teritoriju AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gospodarstva i otvoren namjenski račun u poslovnoj banci
prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja.
3. NAMJENA SREDSTAVA
Krediti će se dodjeljivati u području poljoprivrede za financiranje:
-
nabave poljoprivredne mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju (traktora, kombajna i priključnih
strojeva)
nabava opreme za poljoprivrednu proizvodnju
nabave kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i matičnog jata
nabave višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada s opremanjem površina
pod zasadima
nabave protugradnih mreža s naslonom
nabave opreme za zaštićeni prostor
izgradnje bunara i nabave opreme i sustava za navodnjavanje
nabave opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu primarnih
poljoprivrednih proizvoda
izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta – hladnjača i podnih skladišta
izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite okoliša i ispunjenja
standarda u području poljoprivredne proizvodnje.
4. UVJETI KREDITIRANJA





iznos kredita: od 200.000,00 do 10.000.000,00 dinara
primjena valutne klauzule
kamatna stopa:
3% na godišnjoj razini za kredite osigurane jamstvom
4% na godišnjoj razini za kredite osigurane hipotekom
Kamatna stopa se umanjuje za 0,5% ukoliko se iz sredstava kredita financira nabava poljoprivredne
mehanizacije (traktora, kombajna i priključnih strojeva) od domaćih proizvođača koji imaju zaključen
Ugovor o poslovnoj suradnji s Razvojnim fondom Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u
daljnjem tekstu: Fond).
vlastiti udio: najmanje 20% predračunske vrijednosti predmeta kreditiranja (bez obrtnih sredstava)
rok vraćanja kredita: 5 godina, osim za nabavu matičnog jata, u okviru kojih je obuhvaćeno grace
razdoblje u trajanju:
24 mjeseca za financiranje nabave kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i za financiranje
programa u području voćarstva i vinogradarstva i zasnivanja ostalih višegodišnjih zasada
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
PIB:107929552, Matični broj: 20898828, Tekući račun: 200-2626900101001-56
Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad, PAK: 403130,
telefoni: 021/454-334, 021/450-698, 021/450-702, 021/6-351-014 faks:061/8-209-309,
email:[email protected] , web: www.rfapv.rs
RFV



RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
12 mjeseci za financiranje ostalih namjena.
Rok vraćanja kredita za nabavu matičnog jata 3 godine u okviru kojih je obuhvaćeno grace razdoblje
u trajanju od 12 mjeseci.
anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno
U grace razdoblju mjesečno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne
stope.
osiguranje kredita:
- osobne mjenice fizičke osobe nositelja registriranog poljoprivrednog gospodarstva i
- jamstvo poslovne banke ili založno pravo prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u korist Fonda,
čija je vrijednost prema procjeni ovlaštenog procjenitelja minimum 30% veća od traženog iznosa
kredita.
5. MINIMALNI UVJETI



Nema dospjelih neizmirenih obveza prema Fondu
Nema neizmirenih obveza po osnovi poreza i ostalih javnih prihoda
Navršenih manje od 65 godina života.
6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Sudionici natječaja za dodjelu sredstava preuzimaju obrasce zahtjeva Razvojnog fonda Autonomne
Pokrajine Vojvodine doo, na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, ili elektroničkim putem.
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva iznosi 10.000,00 dinara.
Naknada za korištenje usluga Kreditnog biroa iznosi 246,00 dinara.
Navedene naknade potrebno je uplatiti na račun Razvojnog Fonda
pozivom na broj 0363001101.
APV broj 200-2626900101001-56, s
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA NATJEČAJ:
1. Popunjen obrazac Zahtjeva za odobravanje kredita s dokazom o uplati navedenih troškova
2. Popunjen i potpisan obrazac Zahtjeva/Suglasnosti za povlačenje izvješća Kreditnog biroa
3. Obrazac Upitnika za financijsku analizu koji popunjava predstavnik Fonda zajedno s nositeljem
gospodarstva prilikom obilaska gospodarstva po podnesenom kreditnom zahtjevu.
Ukoliko će nositelji registriranih poljoprivrednih gospodarstava svojim kreditom sudjelovati u
zajedničkoj investiciji više udruženih nositelja gospodarstava, pored navedenog obrasca, koji se
popunjava pojedinačno, dostavljaju i Poslovni plan za zajedničku investiciju po modelu Fonda.
4. Izjava o povezanim osobama.
5. Potvrda o upisu poljoprivrednog gospodarstvu u Registar poljoprivrednih gospodarstava s aktivnim
statusom i izvadak iz Registra poljoprivrednih gospodarstava – prva i druga stranica izvadka iz RPG.
6. Preslika osobne iskaznice nositelja poljoprivrednog gospodarstva.
7. Broj tekućeg računa i potvrda poslovne banke o prosječnom stanju i prometu na računu gospodarstva
za prethodnu i tekuću godinu.
8. Preslike ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta s razodobljem zakupa u trajanju najmanje u
duljini razdoblja otplate kredita.
9. Predračun predmeta kreditiranja.
10. Predračun ukupne investicije sa specifikacijom radova na izgradnji i adaptaciji građevinskih objekata.
11. Kod izgradnje i adaptacije građevinskih objekata – lokacijska dozvola i građevinska dozvola izdana od
strane nadležnog tijela uprave.
12. Dokaz o uloženih 20% predračunske vrijednosti predmeta kreditiranja (bez obrtnih sredstava)
– računi o izvršenim ulaganjima s izvadcima tekućih računa na kojima su evidentirana plaćanja.
Navedena ulaganja moraju biti u okviru investicije koja se financira traženim kreditom i moraju biti
izvršena u posljednjih godinu dana u odnosu na dan objave Natječaja.
Podnositelji kreditnog zahtjeva koji će svoje sudjelovanje ostvariti putem plaćanja najmanje 20%
predračunske vrijednosti predmeta kreditiranja, nisu u obvezi dostavljanja dokumentacije navedene
pod točkom (12), ali su dužni da navedena sredstva uplate prije realiziranja kredita.
13. Dokumenta kojima se dokazuje postojanje dodatnih prihoda članova kućanstva ukoliko članovi
kućanstva ostvaruju dodatne prihode.
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
PIB:107929552, Matični broj: 20898828, Tekući račun: 200-2626900101001-56
Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad, PAK: 403130,
telefoni: 021/454-334, 021/450-698, 021/450-702, 021/6-351-014 faks:061/8-209-309,
email:[email protected] , web: www.rfapv.rs
RFV
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
14. Potvrde nadležnih tijela o izmirenosti obveza po osnovi poreza i ostalih javnih prihoda, ne starije od 30
dana.
15. Dokumentacija za osiguranje kredita:
Dvije osobne mjenice nositelja registriranog poljoprivrednog gospodarstva s mjeničim
očitovanjem.
Ukoliko je instrument osiguranja hipoteka na poljoprivrednom zemljištu:
- izvadak iz zemljišnih knjiga ili katastra za nepokretnost za poljoprivredno zemljište koje je
predmet hipoteke, ne stariji od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
- procjena tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta od strane ovlaštenog procjenitelja
odgovarajuće struke.
- preslika osobnih iskaznica svih vlasnika i supružnika vlasnika poljoprivrednog zemljišta.
Nakon odobravanja kredita od strane Fonda potrebno je dostaviti policu osiguranja zasada
vinkuliranu u korist Fonda, ukoliko je poljoprivredno zemljište pod zasadima.
Ukoliko je instrument osiguranja jamstvo poslovne banke:
- pismo o namjerama poslovne banke o izdavanju jamstva
* Fizičke osobe – nositelji registriranih poljoprivrednih gospodarstava koji kao instrument osiguranja po
traženom kreditu predlažu jamstvo poslovne banke, nisu u obvezi dostaviti dokumentaciju pod podtočkom 3
(osim poslovnog plana za zajedničku investiciju koji su u obvezi dostaviti), 7, 8 i 13.
7. Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava planiranih za njegovo realiziranje.
Zahtjev s kompletnom potrebnom dokumentacijom iz točke 6. Natječaja, podnosi se Razvojnom Fondu
Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad, na adresi Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad, Sektoru za
kredite, ili poštom na istu adresu.
Zahtjevi koji se podnesu nakon zatvaranja Natječaja, kao i zahtjevi koji ne ispunjavaju minimalne uvjete
navedene u točki 5. Natječaja, neće biti uzeti u razmatranje.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti osobno na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za
kredite;
elektroničkim
putem:
[email protected]
ili
telefonskim
putem
na
brojeve:
021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
NADZORNI ODBOR
Obradio:
Borislav Vujić, pomoćnik direktora sektora za kredite____________________________
Jelena Đurović, samostalna stručna suradnica za upravljanje kreditnim
rizikom i kreditnim portfoliom________________________________________
Jelena Cvjetan, pomoćnica direktora sektora za poslovnu podršku______________________________
Snežana Repac, savjetnica direktora__________________________
Sonja Jović, koordinatorica za prijem dokumentacije, obradu, administraciju i
naplatu________________________________
Predlagač:
Goran Hodoba, direktor_____________________________________
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad
PIB:107929552, Matični broj: 20898828, Tekući račun: 200-2626900101001-56
Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad, PAK: 403130,
telefoni: 021/454-334, 021/450-698, 021/450-702, 021/6-351-014 faks:061/8-209-309,
email:[email protected] , web: www.rfapv.rs
Download

RFV RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE doo