NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA
IZVJEŠTAJ
O POSLOVANJU PREDUZEĆA
ZA 2013. GODINU
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU
1
NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA
1. Podaci o preduzeću
Društvo sa ograničenom odgovornošću za prevoz putnika „Neobas“ d.o.o. Banja Luka, Braće
Podgornika bb osnovano je 27.09.2011. godine od strane „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka kao jedinog
osnivača (Odluka o osnivanju jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću OPU br. 1088/11
od 25.08.2011. i Aneks ove Odluke OPU br.1222/11 od 21.09.2011.godine). Upisani i uplaćeni
kapital je 2.000,00 KM.
Rješenjem o registraciji broj: 057-0-Reg.11-002157 od 27.09.2011. godine Društvo je upisano u
sudski registar kod Privrednog suda Banja Luka pod brojem MBS 57-01-0230-11.
Dokapitalizacijom a na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: UO-19/11 od 14.11.2011 (Notarska
potvrda ove Odluke OPU br. 1501/11 od 16.11.2011. godine) „Autoprevoz“ a.d. u svojstvu
osnivača, pored novčanog uloga u iznosu od 2.000,00 KM u osnivački kapital društva „Neobas“
d.o.o. unosi i nenovčani ulog u stvarima:
poslovni prostor na lokaciji Jevrejska bb, Banja Luka, PR-8A, površine 22 m2 , parcela 3698/4, PL
3759, K.O. Banja Luka 7;
autobus Setra S315, broj šasije: WKK62725113001571, reg.oznake 139-A-366
autobus Setra S315, broj šasije: WKK62725113001570, reg.oznake 139-A-365
motornovozilo Peugeot 407, broj šasije: VF6DRHRH21735738, reg.oznake A22-O-666.
(faktura 13/887 od 30.05.2012. godine)
U toku 2013. godine dolazi do promjene lica ovlaštenog za zastupanje, te je v.d. direktor Društva
Mr. Bojan Tešanović, dipl. inž. saobraćaja (Rješenje o registraciji br.: 057-0-Reg-13-000084 od
25.02.2013.godine).
U posmatranoj godini je izvršena promjena članova subjekta upisa, tako da je struktura vlasnika
sljedeća: Autoprevoz ad Banja Luka 44%, Werner Kropf August 41%, Unapromm doo Beograd
15% (Izvod iz sudskog registra br: Reg-Z-I-2909/13 od 26.11.2013. godine.
Društvo se bavi međunarodnim kopnenim prevozom putnika, pruža usluge organizovanja turističkih
putovanja, posjeduje veleprodaju autodijelova te pruža usluge autobuske stanice.
2. Organizacija preduzeća
Unutrašnja organizacija preduzeća data je šemom koja se nalazi u prilogu ovog Izvještaja.
Obzirom na djelatnost preduzeće je organizovano kroz službe i odjeljenja.
Služba saobraćaja
Osnovna djelatnost Neobas-a vezana je za pružanje usluga prevoza putnika na redovnim
autobuskim linijama u međugradskom i međunarodnom saobraćaju. Na svim međunarodnim i
međuentitetskim linijama matičnog preduzeća AD Autoprevoz, Neobas je uveden kao nosilac linija
u skladu sa odlukom upravnog odbora Autoprevoz AD Banja Luka br. UO-57/13 od 15.05.2013.
godine.
Struktura linija koje održava Neobas je sledeća:
 1 međuentitetska (Sarajevo)
 15 međunarodnih redovnih i sezonskih (Beograd, Niš, Herceg Novi, Beč, Linc, Cirih,
Štokholm, Štutgart, Rijeka i Herceg Novi)
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU
2
NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA
U 2013. godini uvedena je nova međunarodna linija za Njemačku (Štuttgart),a za potrebe
međunarodnog saobraćaja kupljeno je 1 novo vozilo tipa Setre 416 GTHD.
Struktura voznog parka Neobas je sledeća:
 16 autobusa (Setra, Temsa Safari, Temsa Opalin,King Long, Van Hool)
 4 kombi vozila (Peugeot Boxer, Zastava)
 2 priključna vozila
 2 putnička vozila (Hundai Sonata, Peugeot 407)
Komercijala
Društvo se bavi nabavkom i prodajom rezervnih dijelova, guma, maziva kao i proizvodnjom hrane
za vlastite i potrebe trećih lica.
Takođe je zastupnik i distributer renomiranih proizvođača autodijelova kao što su: „Knorr Bremse“,
„Mahle“, „Cohline“, „DPH“, „New Process“, „Matador“, „Continental“, „Roberto Nutti – Sabo“,
„BF“, „Behr“, „Voith“, „ZF“ i td.
Služba autobuske stanice i turističa agencija
Služba autobuske stanice posluje u sklopu Društva od 01.12.2012. godine. Do tada je poslovala u
sklopu društva Autoprevoz a.d. Banja Luka.
Sa 25 perona Autobuske stanice, dnevno krene i do 300 autobusa, koji prevezu nekoliko hiljada
putnika. Stanica radi 365 dana u godini, 24 časa dnevno koristeći savremene tehnologije automatske
kontrole prolaza putnika i vozila, te kompjuterske prodaje voznih karata.
Turistička agencija je segment koji svoju djelatnost uspješno razvija kroz prodaju turističkih
aranžmana na različitim inostranim, regionalnim i domaćim destinacijama u ljetnoj i zimskoj
sezoni, aranžmana vezanih za obilazak znamenitih gradova Evrope u periodu izvan glavnih
turističkih sezona, zatim krstarenja, individualnih i grupnih putovanja itd.
Pored autobuskih, agencija takođe vrši prodaju avio karata za sve poznate destinacije u svijetu,
preko sistema za buking avio karata Galileo, za šta je osoblje agencije prošlo adekvatnu
profesionalnu obuku.
Turistička agencija organizuje i đačke ekskurzije za osnovne i srednje škole, kao i apsolventske
ekskurzije za studente završnih godina, gdje nudimo najpovoljnije programe za ekskurzije u Srbiji i
Crnoj Gori te zemljama Evropske Unije i šire
Služba zajedničkih poslova
Kao zajednička funkcija, ova služba podržava potrebe ostalih. Sastavljen je od službe opštih i
pravnih poslova i službe računovodstva.
3. Organi preduzeća
U skladu sa zakonskim propisima Neobas d.o.o. Banja Luka funkcioniše kroz rad organa: skupštine
i direktora Društva.
Skupštinu društva čine sljedeći članovi sa procentom učešća: “Autoprevoz” a.d. Banja Luka (44%);
Werner Kropf August (41%); “Unapromm” d.o.o. Beograd (15%). Sjednice skupštine se odvijaju
kroz redovnu godišnju skupštinu i vanredne po potrebi.
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU
3
NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA
4. Poslovni okvir rada preduzeća
U poslovnoj 2013. godini prisutnost ekonomske krize je imala najznačajniji odraz na poslovanje
društva. Socijalni položaj klijenata odrazio se na obim poslovanja, a dodatno otežavajuću okolnost
predstavljale su razne mjere države kao i tržišta repromaterijala i energenata.
Zakonski okvir Republike Srpske je više vodio računa o zadovoljenju budžetskih potreba a manje o
pogodnostima privrednih subjekata za mjerama prevazilaženja otežanih okvira poslovanja.
Pošto je saobraćajna djelatnost u ogromnoj mjeri troškovima vezana za cijene naftnih derivata,
kretanja na tom tržištu takođe nisu išla na ruku Društvu.
U bespoštednoj borbi za tržište i favorizovanje domaćih prevoznika, države iz okruženja, na koje je
Neobas svojom djelatnošću uslovljen, takođe su nametale administrativne i carinske barijere.
Pojedine linije u pogledu poslovanja su održale isti trend kao u proteklom periodu, a tu prije svega
se misli na linije za Austriju, Švajcarsku i Švedsku te linije za Beograd. U izvještajnoj godini
uvedena je linija za Njemačku.
5. Finansijski okvir poslovanja
Skraćeni finansijski izvještaj
U toku 2013.godine došlo je do povećanja prihoda za 5.885.854 KM i rashoda 5.792.020 KM. Do
povećanja prihoda i troškova u izvještajnoj godini dolazi iz razloga što Društvo počinje sa aktivnim
pružanjem usluga iz registrovane djelatnosti tokom 2013.godine.
Ukupni finansijski rezultat
OPIS
31.12.2013.
UKUPAN PRIHOD
6.513.921
628.067
1.037,14
UKUPNI RASHODI
6.380.143
588.123
1.084,83
133.778
39.944
BRUTO BOBIT
31.12.2012.
INDEX
Prihodi
Ukupan prihod iznosi 6.513.921 KM, od toga poslovni prihodi:6.454.581 KM, finansijski prihodi
9.664 KM i ostali prihodi 13.748.
Poslovni prihodi sastoje se od prihoda prevoza putnika u zemlji i inostranstvu, pružanja staničnih
usluga, prodaje robe u veleprodaji i maloprodaji. Pregled poslovnih prihoda
RB
1
2
3
4
OPIS
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje usluga na inostranom tržištu
Ostali poslovni prihodi
UKUPNO
2013
1.527.281
2.394.716
2.470.289
62.295
6.454.581
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU
2012
75.133
434.563
96.831
20.696
627.223
4
NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA
Finansijski prihodi se odnose na kamate na pozitivan saldo na tekućim računima, pozitivne kursne
razlike. Pregled finansijskih prihoda:
RB
1
2
3
OPIS
Priodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Ostali finansijski prihodi
UKUPNO
2013
1.517
7.563
584
9.664
2012
13
23
808
844
Ostali prihodi se odnose na naknade štete od osiguravajućih kuća, smanjenje obaveza i ukidanje
dugoročnih rezervisanja i u izvještajnoj godini su iznosili 13.748 KM.
Rashodi
Ukupni rashodi iznose 6.380.143 KM a čine ih: poslovni rashodi 6.088.128, finansijski rashodi
171.083 i ostali rashodi: 65.522 KM.
Poslovni rashodi se sastoje od troškova materijala, goriva i energije, bruto plata radnika,
proizvodnih usluga (provizije peronizacije, putarine i dr.), amortizacije i poreza. Pregled poslovnih
rashoda:
RB
1
2
3
4
5
6
7
OPIS
Nabavna vrijednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada i naknada o ostali lični rashodi
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi amortizacije
Troškovi poreza
Nematerijanli troškovi
UKUPNO
2013
1.228.244
1.262.984
1.321.146
1.682.279
357.394
32.482
203.599
6.088.128
2012
69.680
60.755
115.758
99.984
55.590
1.569
74.682
478.018
Finansijski rashodi se odnose na plaćene kamate po kreditima i lizing ugovorima i negativne kursne razlike
i ukupno iznose 171.083 KM. Pregled finansijskih rashoda:
RB
1
2
OPIS
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
UKUPNO
2013
165.010
6.073
171.083
2012
103.587
1.333
104.920
Ostali rashodi se sastoje od rashoda plaćenih po osnovu kazni za privredne i saobraćajne prestupe i
prekršaje i naknade štete trećim licima a ukupno iznose 65.522 KM.
Zaključci su sljedeći:
- prihodi su limitirani cijenama naših usluga i nemamo značajnije mogućnosti za povećanja
istih, te stoga moramo maksimalno pratiti troškove poslovanja i minimizirati ih u svim
segmentima;
- prosjek plata bio je nizak, tako da ne prate povećanje troškova života (potrošačke korpe).
Ukupni prihodi su 6.513.921 KM i za pokriće osnovnih rashoda odvaja se:
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU
5
NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA
- za bruto plate zaposlenih 16,80 %
- tr. goriva i energije 15,26 %
- troškovi tekućeg održavanja, rezervnih dijelova i otpis auto guma čine 4,17%
- troškovi amortizacije čine 5,49 % ukupnog prihoda.
Struktura sredstava na dan 31.12.2013. godine čine:
BRUTO
VRIJEDNOST
OPIS
Stalna sredstva
Tekuća sredstva
UKUPNO
ISPRAVKA
VRIJEDNOSTI
5.983.050
2.509.557
412.984
46.144
8.492.607
459.128
NETO
VRIJEDNOST
5.570.066
2.463.413
8.033.479
Strukturu stalnih sredstava na dan 31.12 .2013. čine:
OPIS
Građevinski objekti
Oprema
Alat, inventar
Osnovna sredstva u pripremi
UKUPNO
BRUTO
ISPRAVKA
VRIJEDNOST
VRIJEDNOSTI
2.577.405
33.505
3.301.412
377.971
9.028
1.508
95.205
0
5.983.050
412.984
NETO
VRIJEDNOST
2.543.900
2.923.441
7.520
95.205
5.570.066
Amortizacija se obračunava prema korisnom vijeku trajanja sredstava a primjenjene stope su
zavisno od amortizacione grupe od 10-20% godišnje.
Tekuća sredstva na dan 31.12.2013. su:
OPIS
Zalihe repromaterijala, goriva ulja
Zalihe robe u prodavnicama
Potraživanja od kupaca u BiH
Potraživanja od kupaca u inostranstvu
Gotovinski ekvivalenti (ŽR, Blagajna)
Druga kratkoročna potraživanja
AVR, Dati avansi, finansijska sredstva i PDV
NETO
VRIJEDNOST
31.12.2013.
959.517
30.296
961.103
177.670
71.633
24.522
238.672
2.463.413
NETO
VRIJEDNOST
01.01.2012.
160.138
23.196
324.188
3.412
228.202
66.106
34.121
839.363
Pasiva (izvori sredstava) na dan 31.12.2013. čine:
OPIS
Pozicija kapitala
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
UKUPNO
31.12.2013
801.811
1.435.367
5.796.301
8.033.479
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU
1.1.2013
681.410
1.921.797
4.304.792
6.907.999
6
NEOBAS D.O.O. BANJA LUKA
Pozicija kapitala je povećana za iznos neto dobiti u tekućoj godini. Struktura ročnosti kredita se
promjenila u korist kratkoročnih kredita, dok su dugoročni krediti smanjeni.
Dugoročne obaveze se sastoje od obaveza po kreditu prema Novoj banci ad Banja Luka i po
zaključenim ugovorima o finansijskom leasingu za kupovinu autobusa i to sa Raiffeisen leasing,
ASA Leasing i VB leasing. Obaveze po kreditu iznose 107.177 KM a prema lesing kućama
1.328.190 KM.
Kratkoročne obaveze se sastoje od dijela dugoročnih obaveza koji dospijeva do jedne godine,
obaveza prema osnivaču, obaveza prema dobavljačima, za plate i naknade te ostale kratkoročne
obaveze.
OPIS
DIO DUGOR. OB. KOJI DOSPJEVA DO JEDNE
GOD.
OSTALE KRATKOROČNE FIN. OBAVEZE
DOBAVLJAČI
OBAVEZE ZA ZARADE I NAKNADE
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
UKUPNO KRATKOROČNE OBAVEZE
31.12.2013.
31.12.2012.
655.324,00
40.000,00
877.353,00
4.042.750,00
182.852,00
38.022,00
5.796.301,00
217,00
4.106.329,00
62.108,00
96.138,00
4.304.792,00
6. Osnovne informacije o pravnim sporovima i obavljenim inspekcijskim
nadzorima
U izvještajnom periodu Društvo je imalo kontrolu UIO za period 01.12.2011.-30.06.2012. godine i
utvrđen je razrez indirektnih poreza u iznosu 2.123,00 KM i kontrolu Poreske uprave RS za period
01.12.2012. – 08.11.2013. godine i utvrđene su obaveze u iznosu od 4.314,69 KM.
Društvo nema sudskih sporova.
7. Ljudski resursi
Prema važećoj sistematizaciji radnih mjesta ukupan broj zaposlenih na dan sačinjenja izvještaja je 117
radnika i to:
- na neodređeno, 108 izvršilaca
- na određeno,
9 izvršilaca
U periodu obuhvaćenog ovim izvještajem primljeno je u radni odnos 52 radnika, ali tu treba imati u vidu
da je u preduzeću stalno prisutna značajna fluktuacija radne snage.
Radni odnos je prestao za 11 izvršilaca i to:
- starosna penzija, 2 izvršioca
- invalidska, 1 izvršilac
- na licni zahtjev, 6 izvršilaca
- istekom ugovora o radu na određeno vrijeme,1 izvršilac
- smrt radnika, 1 izvršilac.
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU PREDUZEĆA ZA 2013. GODINU
7
ORGANIZACIONA ŠEMA
društva NEOBAS d.o.o. Banja Luka
sa organizacionim jedinicama, sistematizovanim radnim mjestima i planiranim brojem izvršilaca
SKUPŠTINA OSNIVAČA
AUTOPREVOZ AD B.Luka
Direktor
1
Zajedn. kontrolni poslovi /APBL– NEOBAS/ 2+1
Kontrolor
2
Privremeni „tajni“ kontrolor
1
Sekretarski poslovi
SLUŽBA AUTOBUSKE STANICE
SLUŽBA SAOBRAĆAJA
1+30+15= 46
Rukovodilac Autobuske stanice
Operativno odjeljenje 30
Glavni operator
Ref. obrade podataka
Otpravnik
Biletar –informatror
Higijeničar
Perač aut.dubinsko
1
1
5
14
8
1
1+41+8= 50
1
Rukov. službe saobraćaja 1
Odjeljenje trgovine i
ugostiteljstva 15
Rukovodilac
Prodavnica
1
6
Poslovođa-trgovac 1
Trgovac
5
Restoran AS
8
Konobar
Glavni kuvar
Kuvar
Pomoćni radnik
5
1
1
1
Odjeljenje saobraćaja 41
Dispečer
Vozači
1
40
Odjeljenje održavanja
8
Poslovođa
Automehaničar
Autoelektričar
Bravar
1
4
1
2
Ukupno sistematizovano 53+1 radno mjesta sa 125+1 izvršilaca
Ažurirano sa 20.09.2013. godine
SLUŽBA
AUTO DIJELOVA
SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
Rukovodilac službe 1
Referent nabave
Referent prodaje
Skladištar
1
2
1
PJ TURISTIČKA
AGENCIJA
1+3+3+8= 15
5
Rukov. službe zajedničkih poslova
1
Odjeljenje finansija
3
Ref. plana i analize, obračuna PN, fakturisanja i
likvidature
Ref.obračuna plata, poreza i doprinosa.
Blagajnik
Odjeljenje računovodstva
Glavni knjigovođa
Knjigovođa izvoda,blagajne, PN i depoa karata
Knjig.referent za KUF, osn.sredstva i pool obračun
Odjeljenje opštih i pravnih poslova
Rukovodilac odjeljenja – pravnik
Administrativno tehnički sekretar
Redar
Kućni majstor
Vozač putničkog vozila-kurir
1
1
1
3
1
1
1
8
1
1
4
1
1
6
Rukovodilac agencije 1
Menadžer turizma
Agencijski radnik
Ag.radnik – hostesa
2
1
2
Download

Izvjestaj o poslovanju NEOBAS za 2013. GODINU(.pdf)