BIZFON USLUGA
SINONIM ZA BOLJE POSLOVANJE I
SMANJENJE TROŠKOVA
ICT Forum 01-03.novembar.2010.
Služba za prodaju usluga velikim biznis korisnicima - Niš
Faze u razvoju telefonije
¾ Analogni telefon-analogna centrala (spora komutacija i prisustvo šuma).
¾ Analogni telefon-digitalna centrala (multipleksiranjem su višestruko iskorišćeni prenosni
putevi između centrala, ali i dalje postoji fizički odvojena linija do komutacionog centra,
postoji A/D i D/A konverzija-narušen kvalitet signala)
¾ Digitalni telefon-digitalna centrala (vremensko multipleksiranje, mogućnost prenosa
govora i podataka preko jednog fizičkog medijuma).
Nedostatak: slabo iskorišćenje resursa,protok digitalizovanog govornog signala je 64
kb/s, a metodama kompresije bez značajnog umanjenja kvaliteta dovoljno je i 10% od
originalnog protoka.
¾ Mreže za prenos podataka sa komutacijom paketa omogućavaju bolje iskorišćenje mreže
i prestaje potreba za posebnim mrežama za prenos govora (biti podataka se grupišu u
pakete tj u grupe koje imaju identifikatore izvora i odredišta i kao takvi se usmeravaju tj
rutiraju kroz mrežu -ruteri umesto centrala)
¾ Ekspanzija Interneta, mreže bazirane na TCP/IP protokolu, nameće zadatak i potrebu da
se ova mreža iskoristi i za prenos govornih signala tj razvija se VoIP kroz različite faze i
kroz korišćenje različite terminalne opreme
¾ Kako se terminalna oprema u VoIP-u posredno ili neposredno priključivala na LAN, LAN
postaje osnova za ostvarivanje koncepta IP telefonije. LAN infrastruktura je preduslov za
prenos govora putem IP, bez većih ulaganja moguća je nadogradnja i priključenje novih
terminala jer karakteristika terminala nije njegova pozicija već IP adresa
¾ Pojava IP telefona – mogućnost generisanja IP paketa tj obrade govornog signala
Razlozi za ekspanzivni razvoj IP
telefonije
¾ IP telefonija – audio komunikacija u realnom vremenu – osnovna ideja njenog
nastanka je da se umesto posebnog komunikacionog puta između dva
korisnika govor prenosi preko IP mreže
¾ Prenos govora preko klasične javne tf mreže (PSTN) je još uvek po obimu
najzastupljeniji, ali sa razvojem IP mreža, tj mrežnih infrastruktura visokog
kvaliteta omogućen je i visok kvalitet servisa
¾ I pored toga što koreni IP telefonije leže u servisu “besplatne tf veze preko
Interneta” koji su mnoge kompanije nudile, tzv “besplatno telefoniranje” nije bio
jedini razlog za razvoj IP telefonije.
¾ IP telefonija je, pre svega, “low cost” rešenje za povezivanje fizički udaljenih
lokacija, razvijala se i osavremenjivala kao rezultat interesa korisnika za
korišćenjem kvalitetnog, pouzdanog i “štedljivog” telefoniranja i interesa
telekomunikacionih kompanija da korišćenjem IP mreža racionalizuje svoje
resurse.
BIZFON ( IP CENTREX)
¾ BIZFON je nova usluga koja omogućava korisniku povezivanje više
telefonskih priključaka na jednoj ili više geografski udaljenih lokacija u
jedinstvenu telefonsku mrežu koja funkcioniše kao virtuelana kućna centrala.
¾ BIZFON se bazira na novoj tehnologiji u fiksnoj telefoniji koja omogućava da
korisnik zadrži kvalitet TDM govornih komunikacija uz najpovoljniju cenu
razgovora sa fiksnih telefona ka mobilnim mrežama, ka inostranstvu i fiksnim
brojevima iste Bizfon grupe različitih mrežnih grupa
¾ Usluga je zasnovana na IP protokolu i obezbeđuje korisniku korišćenje IP
telefona koje može dobiti od Telekoma ili ih sam može nabaviti.
¾ Moguće je povezati postojeće kućne centrale u Bizfon grupu tako da se
postiže IP funkcionalnost.
BIZFON –sinonim za uštedu
¾ BIZFON potiskuje ustaljenu preporuku da se zbog troškova izbegava pozivanje
mobilnih linija sa fiksnog telefona jer je za korisnike Bizfon usluge upravo
najisplatljivije pozivanje mobilnih mreža sa fiksnog telefona koji je u Bizfon grupi
- poziv sa Bizfon priključka ka mobilnim mrežama tarifira se sa 4.9 din/min
(uspostava: 2.9 din po pozivu, obračunski interval 90+1 sek)
¾ BIZFON pruža maksimalne povoljnosti za pozive prema inostranim fiksnim i mobilnim
mrežama
¾ Besplatan je on-net saobraćaj, tj besplatna komunikacija unutar Bizfon grupe.
Korisnik plaća samo cenu mesečne naknade u zavisnosti od vrste priključka.Ovo je,
zbog cena međumesnih razgovora, značajna ušteda za korisnike koji u okviru Bizfon
grupe imaju i udaljene lokacije.
¾ Nema kapitalnih ulaganja u nabavku kućnih centrala i terminalne opreme
¾ Smanjuju se troškovi za angažovanje sopstvenog i/ili eksternog osoblja za
eksploataciju, održavanje i konfiguraciju kućne centrale
¾ Integracija sa Biznet-om.
- postpaid mobilne linije iz Bizneta mogu se integrisati u Bizfon grupu (broj integrisanih
mts linija ne može biti veći od broja Bizfon priključaka)
- jedino za Bizfon grupe do 10 priključaka moguće je integrisati do 5 mts postpaid linija
koje nisu u Biznet-u.
BIZFON –sinonim za bolje
poslovanje
¾ Omogućava se povezivanje poslovnih jedinica na različitim lokacijama,sa
malim ili velikim brojem priključaka u jedinstvenu komunikacionu mrežu
¾ Ostvaruje se potpuna funkcionalnost jedne ili više međusobno povezanih
kućnih centrala
¾ Korisnik ima privatni plan numeracije (npr. 415-0110 // 415-0150) uz
mogućnost skraćenog biranja unutar Bizfon grupe
¾ Korisniku je omogućen skup dodatnih usluga koje unapređuju internu i
eksternu poslovnu komunikaciju
¾ Garantuje se pouzdanost i kvalitet opreme kao i kvalitet servisa
¾ Moguće je brzo i lako povećanje broja priključaka
¾ Geografska numeracija – 030, 019, 018, 016…
¾ Omogućeni pozivi prema hitnim i specijalnim službama
Vrste Bizfon priključaka
¾
¾
¾
¾
Standardni
Napredni
Sekretarski
Nomadski
Tip Bizfon priključka zavisi od skupa dodatnih usluga koje su mu
dodeljene
Podela dodatnih usluga
¾ Personalne usluge – usluge koje se dodeljuju na nivou pojedinačnog
Bizfon priključka. Mogućnost upravljanja ovim uslugama, u smislu
aktiviranja/ deaktiviranja, promene parametara za usluge za koje je to
dozvoljeno, ima sam nosilac Bizfon priključka.
¾ Grupne usluge – usluge koje se dodeljuju na nivou grupe i kojima
administrator Bizfon grupe upravlja za sve članove te grupe; on im
dodeljuje i ukida usluge, definiše i eventualno menja definisane
parametre u zavisnosti od potreba za pravilno funkcionisanje usluga
Standardni priključak
¾ Skraćeno biranje u okviru Bizfon grupe
¾ Automatsko ponovno pozivanje zauzetog pretplatnika
¾ Preusmeravanje poziva: bezuslovno, korisnik zauzet, korisnik se
ne javlja, korisnik nije dostupan
¾ Poziv na čekanju
¾ Držanje poziva
¾ Pozivanje broja sa kojeg je stigao poslednji poziv
¾ Ne uznemiravaj
¾ Identifikacija pozivajućeg broja
¾ Brzo biranje
¾ Ograničavanje odlaznih poziva
Napredni priključak
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Karakterističan ton zvona
Selektivno preusmeravanje dolaznih poziva
Selektivno odbijanje dolaznih poziva
Odbijanje anonimnih poziva
Transfer poziva.
Konferencijska veza tri učesnika
Direktno preuzimanje poziva
Obaveštenje o pozivu
Sekretarski priključak
Atendant konzola (Attendant console)
Dodatne grupne usluge za Bizfon uslugu
Niz brojeva sa preusmeravanjem u slučaju zauzeća
Preuzimanje poziva u okviru grupe (Call Pickup)
Parkiranje poziva (Call Park)
Hunt grupa
Automatska sekretarica (Auto-attendant)
Tarifni kodovi (Accounting Codes)/Kodovi za autorizaciju
odlaznih poziva (Authorization Codes)
¾ Muzika na čekanju (Music on Hold)
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Grupne usluge
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Preuzimanje poziva u okviru grupe
Parkiranje poziva
Hunt grupa
Serija brojeva sa preusmeravanjem u slučaju zauzeća
Automatska sekretarica
Tarifni kodovi/Kodovi za autorizaciju odlaznih poziva
Muzika na čekanju (Music on Hold)
Oprema za realizaciju usluge
¾ SIP korisnička oprema
ƒ SIP IAD – Integrated Access Device
ƒ SIP RGW sa 4/8/16/24 POTS portova (za povezivanje analognih
telefona korisnika)
ƒ SIP telefon u zavisnosti od potrebe korisnika
ƒ SIP soft client instaliran na PC računaru korisnika
¾ Mrežna oprema potrebna za povezivanje SIP korisničke
opreme za pristup IP/MPLS mreži
ƒ CE ruter
ƒ xDSL modem
ƒ O/E konvertor u zavisnosti od načina realizacije pristupa
SIP telefoni
POLYCOM SOUNDPOINT IP 330
ELSAG AMTEC AIP 31I
POLYCOM SOUNDPOINT IP 650
ELSAG AMTEC AIP 57I
RGW uređaji
MP-11X , X = 4, 8
¾ Ethernet RJ-45 konektor – za WAN povezivanje i pristup uređaju kroz mrežu radi
konfigurisanja
¾ (4, 8)xRJ-11 konektori – za povezivanje analognih telefona, faks uređaja, POS
terminala (FXS interface)
¾ RS-232 – lokalni (konzolni) pristup uređaju radi konfigurisanja
RGW uređaji
¾ Ethernet RJ-45 konektor – za WAN povezivanje i pristup uređaju kroz mrežu radi
konfigurisanja
¾
16xRJ-11 konektori – za povezivanje analognih telefona, faks uređaja, POS
terminala (FXS interface)
Tipovi paketa BIZFON usluge
¾
¾
¾
¾
¾
SOHO 4
SOHO 20
SME 60
SME 200
SME MAX
SOHO 4
¾ Paket podrazumeva maksimalno 4 lokala (IP telefona ili analognih telefona)
preko portova na SIP RGW uređaju, odnosno na POTS portovima SIP IAD
uređaja).
¾ Korisnički pristup je xDSL ( SIP IAD, ili postojeći SHDSL/SHDSL.bis).
¾ Oprema koja se nosi korisniku: xDSL (IAD ili ADSL), RGW, IP telefoni
SOHO 20
¾ Paket podrazumeva između 5 i 20 lokala (IP telefoni ili analogni telefoni preko
portova na SIP RGW uređaju).
¾ Korisnički pristup je xDSL (ADSL, ili SHDSL/SHDSL.bis) ili postojeći direktan
optički pristup (CE uređaj).
¾ Oprema koja se nosi korisniku: xDSL (IAD ili ADSL), RGW, Ethernet svič, IP
telefoni
SME 60
¾ Paket podrazumeva između 20 i 60 lokala (IP telefoni ili analogni telefoni
preko portova na SIP RGW uređaju)
¾ Korisnički pristup je xDSL (ADSL ili SHDSL/SHDSL.bis) Ili postojeći direktan
optički pristup (CE uređaj)
¾ Oprema koja se nosi korisniku: xDSL (IAD ili ADSL), RGW, Ethernet svič, IP
telefoni
SME 200
¾ Paket podrazumeva između 60 i 200 lokala (IP telef. ili analog. telef. preko
portova na SIP RGW uređaju).
¾ Korisnički pristup je SHDSL. bis (novi ili postojeći), ili postojeći direktan optički
pristup (CE uređaj).
¾ Oprema koja se nosi korisniku: CE uređaj, RGW, Ethernet svič, IP telefoni
SME MAX
¾ Paket podrazumeva preko 200 lokala (IP telefona ili analognih telefona preko
portova na SIP RGW uređaju).
¾ Korisnički pristup je direktan optički pristup (CE uređaj).
¾ Oprema koja se nosi korisniku: CE uređaj, RGW, Ethernet svič, IP telefoni
CENE zasnivanja Bizfon usluge
Pristupna tehnologija Stvaranje
tehničkih
mogućnosti
ADSL
SHDSL/АТМ
Optički pristup
Pristup preko
agregacione opreme
Uspostavljanje po
lokaciji
Uspostavljanje po
priključku
1€
20 €
10 €
180 €
20 €
10 €
1180 €
20 €
10 €
80 €
20 €
10 €
Mesečna pretplata
¾Standardni Bizfon priključak 525,00 din
¾Napredni Bizfon priključak
630,00 din
¾Sekretarski Bizfon priključak 1207,50 din
¾Nomadski Bizfon priključak
525,00 din
Zaključak
Predstavnici Telekoma su uvek na raspolaganju svojim
korisnicima i uvek spremni za:
¾ sva pitanja i informacije u vezi Bizfon usluge i čitavog
spektra drugih usluga
¾ sastanke i dogovore sa korisnicima
¾ organizaciju provere tehničkih mogućnosti
¾ kreiranje najbolje ponude za korisnike
¾ obezbeđenje dogovorene dinamike realizacije usluga za
korisnike
HVALA NA PAŽNJI !
ƒ Direkcija za komercijalne poslove
ƒ Funkcija marketinga i prodaje
ƒ Sektor za prodaju biznis korisnicima
ƒ Služba za prodaju usluga velikim biznis korisnicima
Niš, Obrenovićeva bb, TPC Gorča
Download

BIZFON USLUGA