Uputstvo za korištenje
3. izdanje
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Ovim putem KORPORACIJA NOKIA izjavljuje da je RM-424 proizvod usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Primjerak izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
Logotipi Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI i Nokia Original Enhancements su zaštitni
znakovi ili registrovani zaštitni znakovi kompanije Nokia Corporation. Melodija Nokia je zvučni znak kompanije Nokia Corporation. Imena ostalih proizvoda i kompanija
spomenutih ovdje mogu biti zaštitni znakovi ili trgovačka imena njihovih dotičnih vlasnika
Reproduciranje, prenos, distribucija ili pohranjivanje sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dopušteno bez prethodnog pismenog
odobrenja kompanije Nokia. Nokia vodi politiku stalnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmjene i poboljšanja bilo kog od proizvoda opisanih u ovom dokumentu
bez prethodne obavijesti.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.
Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.
Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.
Ovaj je proizvod licenciran preko licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu upotrebu vezanu za podatke koje je korisnik, u osobne
i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizuelnim standardom MPEG-4 te (ii) za upotrebu vezanu za MPEG-4 video koji pruža licencirani pružalac video materijala.
Ovime se ne daje, niti se može podrazumijevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije, uključujući i one uvezi s promotivnom, internom
i komercijalnom upotrebom, mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Pogledati http://www.mpegla.com.
KOLIKO JE TO U OKVIRIMA VAŽEĆIH ZAKONA, KORPORACIJA NOKIA ILI NJENI DAVAOCI LICENCE NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI
PRIHODA ILI NEKU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI INDIREKTNU ŠTETU, MA KAKO DA JE PROUZROKOVANA.
SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA DATI SU "TAKVI KAKVI JESU". I OSIM AKO TO NE NALAŽE PRIMJENJIVI ZAKON, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE,
UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH, I PODRAZUMIJEVANE GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI ZA POSEBNU SVRHU, U ODNOSU NA TAČNOST,
POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. KORPORACIJA NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU ILI POVLAČENJE OVOG DOKUMENTA U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE
OBAVIJESTI.
Zakonom je zabranjen reverzni inženjering softvera u uređaju. U mjeri u kojoj ovo uputstvo za korisnika sadrži ograničenja reprezentacija, garancija, štete i odgovornosti
korporacije Nokia, ta ograničenja također važe i za reprezentacije, garancije, štete i odgovornosti davaoca licenci korporacije Nokia.
Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i usluga za ove proizvode, može varirati u zavisnosti od područja. Obratite se lokalnom prodavaču Nokia proizvoda
za detalje i dostupnost jezičkih opcija. Ovaj uređaj može sadržati robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih
zemalja. Zabranjeno je preusmjeravanje distribucije proizvoda koje nije u skladu sa zakonom.
OBAVIJEST FCC/INDUSTRY CANADA
Vaš uređaj može prouzrokovati TV ili radio smetnje (na primjer, kada se telefon koristi u neposrednoj blizini prijemnih uređaja). FCC ili Industry Canada mogu od vas
zahtijevati prestanak korištenja telefona ukoliko se te smetnje ne mogu eliminisati. Ukoliko vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom servisu. Ovaj uređaj
je u skladu s dijelom 15 FCC propisa. Korištenje je uslovljeno slijedećim uvjetima: (1) Ovaj uređaj ne smije prouzrokovati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatati
sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu prouzrokovati neželjene postupke. Sve promjene ili modifikacije koje Nokia nije izričito odobrila mogu poništiti
korisnikovo pravo korištenja ove opreme.
Neke operacije i funkcije ovise o SIM kartici i/ili mreži, MMS usluzi ili kompatibilnosti uređaja i podržanih formata za sadržaj. Neke usluge podliježu zasebnom tarifiranju.
Vaš uređaj može imati unaprijed instalirane oznake i linkove ka Internetskim stranama nezavisnih proizvođača. Preko svog uređaja možete pristupiti i drugim
Internetskim stranama nezavisnih proizvođača. Strane nezavisnih proizvođača nisu povezane sa korporacijom Nokia i Nokia ne prihvata niti preuzima odgovornost za
njih. Ako izaberete pristup takvim stranama, treba voditi računa o sigurnosti i sadržaju.
/3. izdanje BS
Sadržaj
Sigurnost..............................................................7
O vašem uređaju........................................................................7
Uredske aplikacije......................................................................8
Mrežne usluge............................................................................8
1. Početak rada....................................................9
Umetnite SIM karticu i bateriju................................................9
Umetanje memorijske kartice..................................................9
Uklanjanje memorijske kartice..............................................10
Punjenje baterije.....................................................................10
Uključivanje i isključivanje uređaja.......................................11
Lokacije antena........................................................................11
Konfiguracijska podešavanja.................................................11
Čarobnjak za podešavanje......................................................12
Podešavanje uređaja...............................................................12
2. Vaš uređaj.......................................................13
Tipke i dijelovi..........................................................................12
Početn
i ekran...........................................................................14
Profil za rad van mreže...........................................................14
Ekranske oznake......................................................................14
Štednja energije.......................................................................16
Meni..........................................................................................16
Kontrola jačine zvuka..............................................................16
Zaključavanje tipkovnice (sigurnosno zaključavanje).........17
Pristupni kodovi.......................................................................17
Daljinsko zaključavanje...........................................................17
Instalacije.................................................................................17
Priključivanje kompatibilnih slušalica sa mikrofonom........18
Priključivanje USB podatkovnog kabla..................................18
Traka.........................................................................................18
3. Podrška..........................................................19
Pomoć u uređaju.....................................................................19
My Nokia...................................................................................19
Nokia podrška i kontaktne informacije.................................20
Ažuriranja softvera..................................................................20
Ažuriranje softvera bežičnim putem.....................................20
4. Funkcije vezane za pozive..............................21
Govorni pozivi..........................................................................21
Aktivna redukcija šuma...........................................................23
Video pozivi..............................................................................24
Podešavanja za pozive............................................................24
Dijeljenje video sadržaja.........................................................26
5. Muzika............................................................27
Muzički plejer...........................................................................28
FM radio....................................................................................29
6. Pozicioniranje................................................30
O GPS sistemu...........................................................................29
GPS sa pomoćnim serverom (A-GPS)......................................30
Karte..........................................................................................31
Ključne lokacije .......................................................................31
GPS podaci................................................................................32
7. Pisanje teksta.................................................33
Standardni unos teksta...........................................................33
Prediktivni unos teksta...........................................................33
Promjena jezika pisanja..........................................................34
Kopiranje i brisanje teksta......................................................34
8. Razmjena poruka...........................................34
Glavni prikaz za razmjenu poruka.........................................34
Pisanje teksta...........................................................................35
Pisanje i slanje poruka............................................................37
Ulazni pretinac za razmjenu poruka......................................38
Čitač poruka.............................................................................39
Pretinac.....................................................................................39
Mail for Exchange.....................................................................41
Nokia razmjenjivanje poruka.................................................41
Prikaz poruka na SIM kartici...................................................42
Podešavanja za razmjenu poruka..........................................42
9. Imenik............................................................46
Upravljanje imenima i brojevima..........................................46
Čuvanje i uređivanje imena i brojeva....................................47
Tonovi zvona, slike i tekst poziva za kontakte.....................47
Kopiranje kontakata................................................................47
10. Galerija.........................................................48
O fotografijama........................................................................48
O programu Video & TV...........................................................48
11. Fotoaparat....................................................49
Snimanje slika..........................................................................49
Mod panoramskog snimanja..................................................49
Snimanje video isječaka.........................................................50
Sadržaj
12. Internet........................................................50
Web preglednik ......................................................................50
Ovi muzika................................................................................55
Online dijeljenje.......................................................................56
Nokia Video Centre..................................................................57
Nokia Podcasting.....................................................................58
Pretraživanje............................................................................61
13. Ovi usluge.....................................................61
O Ovi uslugama........................................................................61
O usluzi Ovi prodavaonica......................................................62
O usluzi Ovi kontakti...............................................................62
O Ovi datotekama....................................................................62
14. Prilagođavanje.............................................63
Teme.........................................................................................63
Profili .......................................................................................64
Podešavanja za senzor............................................................64
15. Upravljanje vrijemenom..............................64
Budilnik.....................................................................................65
Podešavanje sata.....................................................................65
16. Uredski programi.........................................65
PDF čitač...................................................................................65
Rječnik......................................................................................65
O programskom paketu Quickoffice......................................66
Konvertor jedinica...................................................................66
Kalkulator.................................................................................67
Aktivne bilješke .......................................................................67
Bilješke......................................................................................68
Sadržaj
Program Zip manager.............................................................68
Pribor.................................................................82
17. Podešavanja.................................................68
Baterija...............................................................82
Podešavanja za programe......................................................68
Sigurnost uređaja i SIM kartice..............................................68
Zajednička podešavanja za pribor.........................................69
Govor.........................................................................................69
Vraćanje originalnih podešavanja.........................................70
18. Upravljanje podacima..................................70
Instaliranje i uklanjanje programa........................................70
Upravitelj datotekama............................................................71
Upravitelj uređajima...............................................................72
Ažuriranje softvera pomoću računara...................................73
O licencama..............................................................................74
19. Povezivanje..................................................74
Prijenos sadržaja sa drugog uređaja.....................................74
PC veze......................................................................................75
Bluetooth..................................................................................75
Podatkovni kabl.......................................................................78
Sinhronizacija..........................................................................78
Ovi sinhronizacija....................................................................79
O virtualnoj privatnoj mreži...................................................79
20. Savjeti za zaštitu okoline.............................80
Ušteda energije........................................................................80
Recikliranje...............................................................................80
Ušteda papira...........................................................................80
Više informacija.......................................................................81
Informacije o bateriji i punjaču.............................................82
Smjernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija.......83
Čuvanje i održavanje..........................................84
Recikliranje...............................................................................84
Dodatne sigurnosne informacije.......................85
Mala djeca.................................................................................85
Radno okruženje......................................................................85
Medicinski uređaji...................................................................85
Vozila........................................................................................86
Potencijalno eksplozivne sredine..........................................86
Hitni pozivi...............................................................................87
Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).....................87
Indeks................................................................89
Sigurnost
Pročitajte ove jednostavne smjernice. Njihovo nepoštovanje
može biti opasno ili nezakonito. Za više informacija pročitajte
cijelo uputstvo za korisnike.
BEZBJEDNO UKLJUČIVANJE
Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena
upotreba bežičnih telefona ili ako njihova
upotreba može prouzrokovati smetnje ili
opasnost.
SIGURNOST SAOBRAĆAJA PRIJE SVEGA
Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam
ruke u toku vožnje uvijek budu slobodne za
upravljanje motornim vozilom. Vaša najveća briga
tijekom vožnje treba biti bezbjednost saobraćaja.
SMETNJE
Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama
koje mogu uticati na njihov rad.
ISKLJUČIVANJE UREĐAJA U ZONAMA
OGRANIČENJA
Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite ovaj
uređaj u avionu, u blizini medicinske opreme,
goriva, kemikalija ili područjima gdje postoji rizik
od eksplozija.
OVLAŠTENI SERVISI
Samo kvalificirano osoblje može instalirati ili
popravljati ovaj proizvod.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
DODATNA OPREMA I BATERIJE
Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i
baterije. Ne priključujte nekompatibilne
proizvode.
OTPORNOST NA VODU
Vaš uređaj nije vodootporan. Pazite da ostane suh.
O vašem uređaju
Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu odobren je za
upotrebu u (E)GSM mreže frekvencija 850, 900, 1800 i 1900 i
UMTS HSDPA mreže frekvencija 900/1900/2100 MHz . Obratite
se svom davatelju usluga za dodatne informacije o mrežama.
Vaš uređaj podržava nekoliko metoda povezivanja i kao i
računari, može biti izložen virusima i drugim štetnim
sadržajima. Budite obazrivi s porukama, zahtjevima za
povezivanje, pretraživanjem i preuzimanjem sadržaja.
Instalirajte i koristite usluge i softver samo iz pouzdanih
izvora koji nude odgovarajući stepen bezbjednosti i zaštite,
kao one koji imaju oznaku Symbian Signed ili one koji su
prošli Java Verified™ ispitivanje. Razmotrite instaliranje
antivirusnog i drugog bezbjednosnog softvera na uređaju i
svakom povezanom kompjuteru.
Vaš uređaj može imati unaprijed instalirane oznake i linkove
ka internetskim stranama nezavisnih proizvođača ili može
omogućavati pristup njihovim internetskim stranama. One
nisu povezane sa korporacijom Nokia i Nokia ne prihvata niti
7
Sigurnost
preuzima odgovornost za njih. Ako pristupate takvim
stranama, vodite računa o sigurnosti i sadržaju.
(Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nisu podržani svi formati
datoteka.
Upozorenje: Za korištenje bilo koje funkcije ovog
uređaja, osim budilnika, uređaj mora biti uključen. Ne
uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može
prouzrokovati smetnje ili opasnost.
Pri korištenju ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i
poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih,
uključujući i autorska prava. Pojedine slike, muzika i drugi
sadržaji ne mogu se kopirati, mijenjati ili prenositi jer su
zaštićeni autorskim pravima.
Ne zaboravite napraviti rezervne kopije ili voditi pisanu
evidenciju o svim važnim informacijama koje čuvate na
uređaju.
Prilikom povezivanja sa nekim drugim uređajem, pročitajte
detaljne sigurnosne informacije u njegovom uputstvu za
korisnike. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.
Možda će slike u ovom priručniku izgledati drugačije od
prikazanih na ekranu vašeg uređaja.
Druge važne informacije o uređaju pogledajte u uputstvu za
korisnike.
Mrežne usluge
Za korištenje ovog uređaja neophodna je usluga operatera
bežične telefonije. Neke funckije nisu dostupne na svim
mrežama; za uključivanje nekih funkcija može biti potreban
poseban dogovor sa operaterom kako biste ih mogli koristiti.
Korištenje mrežnih usluga obuhvata prijenos podataka.
Detalje o tarifama u domaćoj mreži i romingu u drugim
mrežama, provjerite kod vašeg operatera. Vaš operater može
vam dati informacije o tome koje tarife se primjenjuju. Neke
mreže mogu nametati ograničenja koja utiču na način na koji
možete koristiti neke funkcije ovog uređaja iziskujući mrežnu
podršku kao što je podrška za specifične tehnologije kao što
su WAP 2.0 protocoli (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP
protokolima, te znakovi karakteristični za pojedinačne jezike.
Vaš operater mobilne telefonije može zahtijevati da se neke
funkcije ovog uređaja onemoguće ili ne aktiviraju. U tom
slučaju, one se neće pojavljivati u izborniku uređaja. Vaš
uređaj može imati i prilagođene stavke kao što su nazivi
izbornika, redoslijed izbornika i ikone.
Uredske aplikacije
Office aplikacije podržavaju standardne funkcionalne
mogućnosti programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel
8
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
1. Početak rada
Umetnite SIM karticu i bateriju
USIM kartica je poboljšana verzija SIM kartice koju podržavaju
UMTS mobilni telefoni.
1. Za uklanjanje stražnjeg
poklopca uređaja pritisnite ga
prstima, gurnite da se otvori (1)
i podignite.
2. Za uklanjanje baterije podignite
njezin zadnji dio (2).
3. Gurnite SIM karticu u držač SIM
kartice (3).
Vodite računa da zlatno
obojena kontaktna
površina kartice bude
okrenuta nadolje, prema
uređaju, a odrezani ugao
prema utoru držača za
karticu.
4. Vratite bateriju na mjesto
(4).
5. Vratite stražnji poklopac
na mjesto
(5).
Umetanje memorijske kartice
Memorijska kartica je možda priložena uz uređaj i već
umetnuta.
1. Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu (1).
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
9
Početak rada
2. Stavite karticu u
utor tako da
kontaktna
površina bude
okrenuta prema
dolje (2).
3. Lagano gurnite
karticu tako da
sjedne na mjesto.
Zatvorite
poklopac utora
(3).
Uklanjanje memorijske kartice
Važno: Nemojte uklanjati memorijsku karticu u toku
rada kada se kartici pristupa. Na taj način mogu se oštetiti
memorijska kartica i uređaj, te uništiti podaci smješteni na
kartici.
1. Brzo pritisnite dugme za uklj./isklj. i odaberite Remove
memory card > Yes.
2. Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
3. Lagano pritisnite memorijsku karticu da biste je otpustili.
4. Izvucite karticu i pritisnite OK.
5. Zatvorite poklopac utora.
10
Punjenje baterije
Vaša baterija je djelimično napunjena u tvornici. Ako uređaj
pokazuje da je baterija skoro prazna, učinite sljedeće:
1. Ukopčajte punjač u zidnu utičnicu.
2. Priključite punjač na
uređaj.
3. Kada uređaj pokaže da
je baterija potpuno
napunjena, iskopčajte
punjač iz uređaja, a
zatim iz zidne utičnice.
Bateriju možete puniti i
koristeći USB podatkovni
kabl povezan na
kompatibilni računar.
1. USB podatkovni kabl priključite na USB priključak
računara i na uređaj.
2. Kad se baterija potpuno napuni, iskopčajte USB
podatkovni kabl.
Efikasnost punjenja USB kablom je značajno promjenjiva. U
pojedinim slučajevima, može proći mnogo vremena prije
nego što punjenje započne i uređaj počne raditi. Vrijeme
punjenja baterije nije strogo određeno, a uređaj možete
koristiti tokom punjenja. Ako je baterija potpuno
ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se
na ekranu pojavi oznaka punjenja, odnosno prije nego što
ćete moći upućivati pozive.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Početak rada
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje i isključivanje
uređaja pritisnite i držite tipku
za uklj./isklj. Kratkim pritiskom
na ovu tipku završavate pozive
i izlazite iz programa.
Ako uređaj zatraži PIN kod,
unesite ga i odaberite OK.
Ako uređaj zatraži kod za
zaključavanje, unesite ga i
odaberite OK. Kod za
zaključavanje je tvornički
podešen na vrijednost 12345.
Za podešavanje vrijemenske
zone, vrijemena i datuma
odaberite državu u kojoj se
trenutno nalazite, a zatim unesite lokalno vrijeme i datum.
Lokacije antena
Vaš uređaj može imati unutarnje i vanjske antene.
Izbjegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok antena
odašilje ili prima signal. Kontakt s antenom utiče na kvalitet
komunikacije i može dovesti do veće potrošnje energije i tako
skratiti radni vijek baterije.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Konfiguracijska podešavanja
Prije korištenja razmjene multimedijalnih poruka, e-mail
usluge, sinhronizacije, streaminga ili preglednika morate
imati odgovarajuća konfiguracijska podešavanja na svom
uređaju. Ovisno o SIM kartici koju koristite vaš uređaj može
automatski konfigurisati podešavanja za preglednik,
razmjenu multimedijalnih poruka i streaming prijenos. U
suprotnom, konfiguracijsko podešavanje možete izvršiti
pomoću programa Čarobnjak za podešavanje.
Konfiguracijska podešavanja ćete možda primiti u obliku
konfiguracijske poruke koju možete sačuvati na svom
uređaju. Za više informacija o dostupnosti obratite se svom
davaocu usluga ili najbližem ovlaštenom Nokia prodavcu.
Ako ste primili konfiguracijsku poruku, a podešavanja nisu
automatski sačuvana i aktivirana, na ekranu se prikazuje 1
new message. Za čuvanje podešavanja odaberite Show >
11
Početak rada
Options > Save. Možda će biti potrebno da unesete PIN kod
koji vam je dao davalac usluga.
Čarobnjak za podešavanje
Odaberite
> Settings > Sett. wizard.
Program Čarobnjak za podešavanje implementira
konfiguracijska podešavanja uređaja vezana za operatora i
e-mail poruke ovisno o davaocu usluga. Moguće je
konfigurisati i ostala podešavanja.
Za korištenje ovih usluga možda će biti potrebno da
kontaktirate svog davaoca usluga radi aktiviranja
podatkovne veze ili drugih usluga.
možete prenositi podatke sa svog starog uređaja,
personalizirati svoj uređaj ili, na primjer, podesiti svoje e­
mail račune. Možete se i prijaviti na uslugu My Nokia kako
biste primali besplatne savjete, trikove i podršku za svoj
Nokia telefon. Bit će vam ponuđeno i aktiviranje Ovi usluga.
Program Dobrodošli se otvara prilikom prvog uključivanja
>
uređaja. Da biste ga otvorili kasnije, izaberite
Settings > Help > Phone setup.
Podešavanje povezivanja — Odaberite Settings wizard.
Prenošenje podataka sa kompatibilnog uređaja —
Odaberite Phone switch.
Podešavanje uređaja
Koristeći program Dobrodošli možete odrediti
regionalna podešavanja, kao što je jezik uređaja. Takođe
12
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
2. Vaš uređaj
Tipke i dijelovi
1 — Slušalica
2 — Dodatna leća fotoaparata
3 — Ekran
4 — Tipka Meni
5 — Tipka za poziv
6 — Navi™ tipka, u daljem tekstu tipka za pomicanje
7 — Senzor osvjetljenja
8 — Lijeva i desna izborna tipka
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Vaš uređaj
9 — Tipka Izbriši C
10 — Tipka za kraj/tipka za uklj./isklj.
11 — Brojčane tipke
12 — Stereo zvučnici
13 — Tipka za povećavanje jačine zvuka
14 — Tipka za smanjivanje jačine zvuka
15 — Blic fotoaparata
16 — Tipka za snimanje
17 — Glavna leća fotoaparata
13
Vaš uređaj
18 — Sekundarni mikrofon za aktivnu redukciju šuma
19 — Mikro USB priključak i utor za SD memorijsku karticu
20 — Nokia AV priključak
21 — Priključak za punjač
22 — Mikrofon
Početni ekran
Kada uključite uređaj koji je registrovan na mreži, pokrenut
će se u modu početnog ekrana, spreman za korištenje.
Za otvaranje liste brojeva koji su birani u posljednje vrijeme
pritisnite tipku za poziv.
Za pozivanje svoje glasovne pošte pritisnite i držite 1.
Za korištenje govornih komandi ili govornog biranja
pritisnite i držite desnu izbornu tipku.
Za promjenu profila brzo pritisnite dugme za uklj./isklj. i
izaberite profil.
Za otvaranje veze sa Webom pritisnite i držite 0.
Za izmjenu početnog ekrana izaberite
> Settings >
Settings i General > Personalisation > Standby mode i
neku od sljedećih opcija:
● Standby theme — za odabir teme početnog ekrana;
● Shortcuts — za dodavanje prečica do programa ili
događaja ili, ovisno o odabranoj temi početnog ekrana,
dodjelu prečica tipki za pomicanje;
● Power saver time-out — za podešavanje perioda
neaktivnosti nakon kojeg se aktivira štednja energije;
14
● Light time-out — za podešavanje perioda neaktivnosti
nakon kojeg se ekran zatamnjuje.
Profil za rad van mreže
Važno: Kada je aktivan profil van mreže, ne možete
upućivati ili primati pozive, niti koristiti druge funkcije koje
zahtijevaju mrežno pokrivanje. Mogu se pozivati zvanični
brojevi službi za hitne slučajeve koji su programirani u
uređaju. Da biste mogli pozivati, prvo morate aktivirati rad
telefona promjenom profila. Ako je uređaj zaključan, unesite
kod za zaključavanje.
Za brzo aktiviranje profila za rad van mreže brzo pritisnite
tipku za uklj./isklj. i izaberite Offline.
Za prebacivanje na drugi profil brzo pritisnite tipku za uklj./
isklj. i izaberite profil.
Kada je aktivan profil za rad van mreže, sve veze koje koriste
radio frekvencije se zatvaraju. Međutim, uređaj možete
koristiti i bez SIM kartice kako biste slušali radio ili muziku.
Ne zaboravite isključiti svoj uređaj na mjestima gdje je
upotreba bežičnih telefona zabranjena.
Ekranske oznake
Uređaj se koristi u UMTS ili GSM mreži (mrežna
usluga). Štapić uz ikonu pokazuje jačinu mrežnog
signala na vašoj trenutnoj lokaciji. Što je štapić duži,
signal je jači.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Vaš uređaj
U UMTS mreži aktiviran je HSDPA (mrežna usluga).
Uređaj koristi profil za rad van mreže i nije povezan
na mobilnu mrežu.
Nivo napunjenosti baterije. Što je štapić duži,
baterija je punija.
Imate nepročitanih poruka u mapi Ulazne poruke
programa za razmjenu poruka.
Primili ste novu e-mail poruku u udaljeni pretinac.
Imate poruka spremnih za slanje u mapi Odlazne
poruke programa za razmjenu poruka.
Imate propuštenih poziva.
Tipke uređaja su zaključane.
Alarm je aktiviran.
Aktivirali ste profil za tihi rad i uređaj se ne oglašava
prilikom prijema poziva ili poruke.
Aktivirano je Bluetooth povezivanje.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Uspostavljena je Bluetooth veza. Treperenje oznake
pokazuje da se vaš uređaj pokušava povezati sa
nekim drugim uređajem.
Dostupna je veza za GPRS paketni prijenos podataka
(mrežna usluga). pokazuje da je veza aktivna.
pokazuje da je veza na čekanju.
Dostupna je veza za EGPRS paketni prijenos
podataka (mrežna usluga). pokazuje da je veza
aktivna. pokazuje da je veza na čekanju.
Dostupna je veza za UMTS paketni prijenos podataka
(mrežna usluga). pokazuje da je veza aktivna.
pokazuje da je veza na čekanju.
Paketni pristup za prijem podataka velikim
brzinama (HSDPA) je podržan i dostupan (mrežna
usluga). Ikona se može razlikovati od regije do
regije. pokazuje da je veza aktivna. pokazuje da
je veza na čekanju.
Vaš uređaj je povezan sa računarom pomoću USB
podatkovnog kabla.
Svi pozivi se preusmjeravaju na drugi broj.
Slušalice su priključene na uređaj.
15
Vaš uređaj
Handsfree komplet za automobil je priključen na
uređaj.
Induktivna petlja je priključena na uređaj.
Uređaj vrši sinhronizaciju.
Mogu biti prikazane i druge oznake.
Štednja energije
Odaberite
> Settings > Settings.
Za određivanje podešavanja za čuvar ekrana odaberite
General > Personalisation > Display i neku od sljedećih
opcija:
● Power saver time-out — za podešavanje perioda
neaktivnosti nakon kojeg se aktivira štednja energije,
● Light time-out — za podešavanje perioda neaktivnosti
nakon kojeg se ekran zatamnjuje.
Meni
Odaberite
.
Koristeći meni možete pristupiti funkcijama svog uređaja.
Za otvaranje programa ili mape odaberite odgovarajuću
stavku.
Ako promijenite redoslijed funkcija u meniju, on će se možda
razlikovati od podrazumijevanog redoslijeda opisanog u
korisničkom uputstvu.
16
Za označavanje i uklanjanje oznake sa stavki u programima
pritisnite #.
Za označavanje i uklanjanje oznaka sa nekoliko susjednih
stavki pritisnite i držite # i pomičite se gore ili dolje.
Za promjenu prikaza menija odaberite Options > Change
Menu view.
Za zatvaranje programa ili mape odaberite Options > Exit.
Za prikazivanje i prebacivanje između otvorenih programa
pritisnite i držite
i odaberite program.
Rad aplikacija u pozadini povećava potrošnju baterije i
skraćuje njen radni vijek.
Kontrola jačine zvuka
Upozorenje: Produženo izlaganje jakom intenzitetu
zvuka vam može oštetiti sluh. Muziku slušajte uz umjerenu
jačinu zvuka i nemojte držati uređaj uz uho kada je zvučnik
u upotrebi.
Za prilagođavanje jačine zvuka ušne slušalice ili zvučnika
tokom poziva ili kada preslušavate zvučnu datoteku pritisnite
tipke za jačinu zvuka.
Za aktiviranje i deaktiviranje zvučnika tokom poziva izaberite
Loudsp. ili Handset.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Zaključavanje tipkovnice (sigurnosno
zaključavanje)
Za zaključavanje tipkovnice na početnom ekranu pritisnite
lijevu izbornu tipku, a zatim tipku * u roku od 1,5 sekunde.
Za podešavanje uređaja da automatski zaključa tipkovnicu
nakon određenog vrijemena odaberite
> Settings >
Settings i General > Security > Phone and SIM card >
Keypad autolock period > User defined i željeno vrijeme.
Za otključavanje tipkovnice odaberite Unlock i pritisnite
tipku * u roku od 1,5 sekunde. Kada su uređaj ili tastatura
zaključani, mogu se pozivati zvanični brojevi službi za hitne
slučajeve koji su programirani u uređaju.
Pristupni kodovi
Odaberite
> Settings > Settings.
Za određivanje načina na koji uređaj koristi pristupne kodove
i sigurnosna podešavanja odaberite General > Security >
Phone and SIM card i neku od sljedećih opcija:
● PIN (UPIN) kod, priložen uz SIM (USIM) karticu, služi za
zaštitu od neovlaštenog korištenja kartice,
● PIN2 (UPIN2) kod, priložen uz neke SIM (USIM) kartice,
neophodan je za pristup određenim uslugama,
● PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) kodovi će možda biti priloženi
uz SIM (USIM) karticu. Ukoliko tri puta uzastopno unesete
pogrešan PIN kod, bit će zatraženo da unesete PUK kod.
Ako ovi kodovi nisu priloženi, obratite se davaocu usluga;
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Vaš uređaj
● Sigurnosni kod štiti Vaš telefon od neovlaštene upotrebe.
Ovaj kod možete napraviti i promijeniti, a i telefon
postaviti da zahtijeva taj kôd. Čuvajte tajnost koda i
čuvajte ga na sigurnom mjestu dalje od Vašeg telefona.
Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, bit će potrebno
njegovo servisiranje. Mogući su dodatni troškovi, a svi lični
podaci u vašem uređaju mogu biti obrisani. Za više
informacija obratite se usluzi korisničke podrške Nokia
Care ili prodavaču telefona.
● lozinka zabrane poziva je potrebna kada koristite uslugu
zabrane poziva za ograničavanje poziva koji se upućuju i
primaju sa vašeg telefona (mrežna usluga).
Daljinsko zaključavanje
Svoj uređaj možete zaključati sa drugog uređaja pomoću
tekstualne poruke. Za omogućavanje daljinskog
zaključavanja uređaja i određivanje poruke za zaključavanje
> Settings > Settings >
koja će se koristiti odaberite
General > Security i Phone and SIM card > Remote
phone locking. Nakon što unesete poruku odaberite OK.
Poruka može imati do 20 znakova.
Za zaključavanje uređaja pošaljite poruku za zaključavanje u
obliku tekstualne poruke na svoj broj mobilnog telefona. Za
naknadno otključavanje uređaja odaberite Unlock i unesite
kod za zaključavanje.
Instalacije
Odaberite
> Applications > Installations.
17
Vaš uređaj
U ovoj mapi možete pronaći dodatne programe, kao i
učitavati programe.
Važno: Instalirajte i koristite aplikacije i drugi softver
samo iz pouzdanih izvora, na primjer one sa ovjerom
aplikacije Symbian Signed ili one koje su prošle Java
Verified™ ispitivanje.
Priključivanje USB podatkovnog
kabla
Za priključivanje kompatibilnog USB podatkovnog kabla na
USB priključak. Podatkovni kabl uvijek prvo povežite na vaš
uređaj, a zatim na drugi uređaj ili računar.
Za odabir
Priključivanje kompatibilnih
slušalica sa mikrofonom
Nemojte povezivati uređaje koji stvaraju izlazni signal, jer to
može dovesti do oštećenja uređaja. Nemojte prikopčavati
nikakav izvor električnog napajanja na Nokia AV konektor.
Kada na Nokia AV konektor priključite neki vanjski uređaj ili
slušalice koje Nokia nije odobrila za korištenje s ovim
uređajem, posebno obratite pažnju na jačinu zvuka.
podrazumijevanog moda USB povezivanja ili promjenu
aktivnog moda odaberite
> Settings i Connectivity >
USB > USB connection mode i željeni mod.
Za odabir da li će se podrazumijevani mod automatski
aktivirati ili ne odaberite Ask on connection.
Traka
Provucite i pritegnite traku.
18
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Podrška
3. Podrška
Pomoć u uređaju
Uređaj sadrži uputstva namijenjena da vam pomognu u
korištenju instaliranih programa.
Za otvaranje tekstova pomoći sa glavnog menija odaberite
> Settings > Help > Help i program čija uputstva
želite pročitati.
Po otvaranju programa, za pristup tekstovima pomoći za
trenutni prikaz odaberite Options > Help.
Prilikom čitanja uputstava, za promjenu veličine slova teksta
pomoći odaberite Options > Decrease font size ili
Increase font size.
Linkove za vezane teme možete naći na kraju teksta pomoći.
Ako odaberete podvučenu riječ, bit će prikazano kratko
objašnjenje. U tekstovima pomoći koriste se sljedeće oznake:
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Link za vezanu temu pomoći.
se radi.
Link za program o kojem
Kada čitate uputstva, za prebacivanje između tekstova
pomoći i programa koji je otvoren u pozadini izaberite
Options > Show open apps. i željeni program.
My Nokia
My Nokia je besplatna usluga koja vam redovno šalje
tekstualne poruke koje sadrže savjete, trikove i podršku za
vaš Nokia uređaj. Ako je usluga My Nokia dostupna u vašoj
državi i podržana od strane davaoca usluga, uređaj vas poziva
da se pridružite usluzi My Nokia nakon što podesite vrijeme
i datum.
Za prijavu na uslugu My Nokia odaberite Accept i slijedite
uputstva prikazana na ekranu.
19
Podrška
Troškovi poziva se obračunavaju kada šaljete poruke za
prijavu ili odjavu.
Za odredbe i uslove pogledajte dokumentaciju priloženu uz
uređaj ili posjetite www.nokia.com/mynokia.
Za odgađanje prijave na uslugu My Nokia odaberite
>
Applications > My Nokia. Nakon upućivanja pozivnice za
pridruživanje usluzi My Nokia pokreće se program za
podešavanje telefona.
Za odgađanje pokretanja programa za podešavanje telefona
> Settings > Help > Phone setup.
odaberite
Nokia podrška i kontaktne
informacije
Za najnoviju verziju ovog vodiča, dodatne informacije,
sadržaje za učitavanje i usluge u vezi s Nokia proizvodima
pogledajte www.nokia.com/support ili lokalnu Nokia web
stranicu.
Ažuriranja softvera
Nokia može napraviti ažuriranja softvera koja nude nove
mogućnosti, poboljšane funkcije ili bolji rad uređaja. Možete
zatražiti ova ažuriranja preko programa Nokia Software
Updater za računar. Softverska ažuriranja možda neće biti
dostupna za sve proizvode ili njihove varijante. Najnovije
softverske verzije možda neće biti dostupne kod svih
operatora.
Za ažuriranje softvera uređaja potrebna Vam je aplikacija
Nokia Software Updater i kompatibilan računar s operativnim
20
sistemom Microsoft Windows XP ili Vista, širokopojasni
pristup Internetu i kompatibilni podatkovni kabl za
povezivanje uređaja s računarom.
Upozorenje: Ako instalirate ažuriranje softvera, ne
možete koristiti uređaj čak ni za pozivanje službi za hitne
slučajeve dok se ne završi instalacija i dok se uređaj ponovo
ne pokrene. Prije nego što prihvatite instalaciju ažuriranja,
provjerite da li ste napravili rezervnu kopiju podataka.
Za dobijanje detaljnijih informacija i preuzimanje programa
Nokia Software Updater posjetite www.nokia.com/
softwareupdate ili lokalnu Nokia web stranicu.
Ako Vaša mreža podržava ažuriranja softvera preko mreže,
možete zatražiti i ažuriranja putem svog uređaja.
Savjet:Za provjeru verzije softvera u Vašem uređaju
unesite *#0000# na početnom ekranu.
Ažuriranje softvera bežičnim putem
Odaberite
> Settings > SW update.
Koristeći Ažuriranje softvera (mrežna usluga) možete
provjeriti ima li dostupnih ažuriranja za softver ili programe
za vaš uređaj te ih učitati na uređaj.
Preuzimanj
e ažuriranog softvera može obuhvatati prenos
velikih količina podataka (mrežna usluga).
Prije pokretanja ažuriranja provjerite da li je baterija uređaja
dovoljno napunjena ili prikopčajte punjač.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Funkcije vezane za pozive
Upozorenje: Ako instalirate ažuriranje softvera, ne
možete koristiti uređaj čak ni za pozivanje službi za hitne
slučajeve dok se ne završi instalacija i dok se uređaj ponovo
ne pokrene. Prije nego što prihvatite instalaciju ažuriranja,
provjerite da li ste napravili rezervnu kopiju podataka.
Nakon ažuriranja softvera ili programa na vašem uređaju
koristeći Ažuriranje softvera upute ili pomoć vezani za
ažurirane programe u korisničkom priručniku možda više
neće biti aktuelni.
Odaberite Options i sa sljedećih:
● Start update — Za preuzimanje dostupnih ažuriranja. Za
uklanjanje ažuriranja koja ne želite učitati izaberite
odgovarajuća ažuriranja sa liste.
4. Funkcije vezane za pozive
Govorni pozivi
Upućivanje poziva
Za upućivanje poziva unesite broj telefona, uključujući
pozivni broj mjesta i pritisnite tipku za poziv.
Savjet: Za međunarodne pozive dodajte znak + koji
mijenja međunarodni pristupni broj, unesite pozivni
broj države, pozivni broj mjesta (po potrebi izostavite
prvu 0) i broj telefona.
Za završetak poziva ili otkazivanje poziva pritisnite tipku za
kraj.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
● Update via PC — Za ažuriranje uređaja pomoću računara.
Ova opcija mijenja opciju Start update kada su ažuriranja
dostupna samo korištenjem programa za računar Nokia
Software Updater.
● View details — Za prikaz informacija o ažuriranju.
● View update history — Za prikaz statusa prethodnih
ažuriranja.
● Settings — Za promjenu podešavanja, kao što su zadana
pristupna tačka koja se koristi za učitavanje ažuriranja.
● Disclaimer — Za prikaz Nokia licencnog ugovora.
Za upućivanje poziva koristeći sačuvane kontakte otvorite
imenik. Unesite prvo slovo imena, pomaknite se na ime i
pritisnite tipku za poziv.
Za upućivanje poziva koristeći zapis poziva, pritisnite tipku
za poziv kako biste prikazali do 20 posljednjih brojeva koje
ste pozivali ili pokušali pozvati. Pomaknite se na željeni broj
ili ime i pritisnite tipku za poziv.
Za prilagođavanje jačine zvuka aktivnog poziva koristite
tipke za jačinu zvuka.
Za prebacivanje sa govornog poziva na video poziv odaberite
Options > Switch to video call. Uređaj završava govorni
poziv i upućuje video poziv prema primaocu.
21
Funkcije vezane za pozive
Brzo biranje
Odaberite
> Settings > Settings i Phone > Call >
Speed dialling.
Brzo biranje vam omogućava da uputite poziv tako da
pritisnete i držite brojčanu tipku u početnom ekranu.
Za aktiviranje brzog biranja odaberite On.
Za dodjelu brojčane tipke broju telefona odaberite >
Settings > Speed dial. Pomaknite se do brojčane tipke (2 ­
9) na ekranu i odaberite Options > Assign. Odaberite željeni
broj iz liste kontakata.
Za brisanje broja telefona koji je dodijeljen brojčanoj tipki,
pomaknite se do tipke za brzo biranje i odaberite Options >
Remove.
Za izmjenu broja telefona koji je dodijeljen brojčanoj tipki,
pomaknite se do tipke za brzo biranje i odaberite Options >
Change.
Govorna pošta
Odaberite
> Settings > Call mailbox.
Kada prvi put otvorite program za govornu poštu (mrežna
usluga), bit će zatraženo da unesete broj svog pretinca
govorne pošte.
Za pozivanje pretinca govorne pošte pomaknite se na Voice
mailbox i izaberite Options > Call voice mailbox.
Za pozivanje pretinca video pošte pomaknite se na Video
mailbox i izaberite Options > Call video mailbox.
22
Za pozivanje pretinca sa početnog ekrana pritisnite i držite
1 ili pritisnite 1, a zatim tipku za poziv. Odaberite pretinac
koji želite pozvati.
Za promjenu broja pretinca odaberite pretinac i Options >
Change number.
Govorno biranje
Za upućivanje poziva izgovaranjem imena sačuvanog u listi
kontakata.
Napomena: Korištenje glasovnih komandi može biti
otežano u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se
nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim
situacijama.
1. Na početnom ekranu pritisnite i držite desnu izbornu
tipku. Oglašava se kratki ton, a Speak now se prikazuje.
2. Izgovorite ime kontakta kojeg želite birati. Ukoliko je
prepoznavanje govora bilo uspješno, prikazuje se lista
predloženih podudarnih stavki. Telefon reproducira
govornu komandu prve podudarne stavke na listi. Ako to
nije tražena komanda pomaknite se na neku drugu
stavku.
Upućivanje konferencijskog poziva
1. Za upućivanje konferencijskog poziva unesite broj
telefona učesnika i pritisnite tipku za poziv.
2. Kada učesnik odgovori odaberite Options > New call.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
3. Kada telefonski poziv uputite svim učesnicima, izaberite
Options > Conference za sjedinjavanje poziva u
konferencijski poziv.
Za utišavanje mikrofona uređaja tokom poziva izaberite
Options > Mute.
Za uklanjanje učesnika iz konferencijskog poziva izaberite
Options > Conference > Drop participant i učesnika.
Za privatni razgovor sa učesnikom konferencijskog poziva
izaberite Options > Conference > Private i učesnika.
Odgovaranje na poziv
Za odgovaranje na poziv pritisnite tipku za poziv.
Za odbijanje poziva pritisnite tipku za kraj.
Za utišavanje tona zvona umjesto odgovaranja na poziv
odaberite Silence.
Kada imate aktivni poziv, a funkcija poziva na čekanju je
aktivirana (mrežna usluga), pritisnite tipku za poziv da
odgovorite na novi dolazni poziv. Prvi poziv se stavlja na
čekanje. Za završetak aktivnog poziva pritisnite tipku za kraj.
Registri poziva i prijenosa podataka
Odaberite
> Log.
Za prikaz nedavno propuštenih, primljenih i upućenih poziva
odaberite Recent calls.
Savjet: Za prikaz pozvanih brojeva u početnom ekranu
pritisnite tipku za poziv.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Funkcije vezane za pozive
Za prikaz približnog trajanja upućenih i primljenih poziva za
vaš uređaj odaberite Call duration.
Za prikaz količine podataka prenesene paketnom
podatkovnom vezom odaberite Packet data.
Aktivna redukcija šuma
Šum iz okruženja se aktivno uklanja iz vašeg govora i sa
slušalice korištenjem tehnologije redukcije šuma sa dva
mikrofona.
Šumovi koje primi sekundarni mikrofon uklanjaju se iz
signala glavnog mikrofona u koji govorite. Ovo za rezultat
ima znatno bolji kvalitet prijenosa govora u bučnom
okruženju. Ova funkcija je uvijek aktivirana.
Osim toga, aktivnu redukciju šuma možete aktivirati i na
>
slušalici. Za aktiviranje ove funkcije odaberite
Settings > Settings i Phone > Call > Noise
cancellation.
Aktivna redukcija šuma nije dostupna ako je aktivan
handsfree mod ili zvučnik.
Za najbolje
rezultate u
redukciji šuma
uređaj držite tako
da je slušalica
prislonjena uz vaše
uho, a glavni
mikrofon (1)
usmjeren prema
23
Funkcije vezane za pozive
ustima. Ne pokrivajte mikrofon (2) smješten na poleđini
uređaja.
Video pozivi
Upućivanje video poziva
Za upućivanje video poziva unesite broj telefona ili odaberite
primaoca sa liste kontakata i Options > Call > Video call.
Po pokretanju video poziva aktivira se video-kamera uređaja.
Ako se video-kamera već koristi, slanje video sadržaja će biti
onemogućeno. Ako primalac poziva ne želi da vam šalje video
sadržaj, statična slika će biti prikazana umjesto njega. Za
određivanje statične slike koja će se slati sa vašeg uređaja
> Settings >
umjesto video sadržaja odaberite
Settings i Phone > Call > Image in video call.
Za onemogućavanje slanja audio, video ili video i audio
sadržaja odaberite Options > Disable > Sending audio,
Sending video ili Sending aud. & video.
Za prilagođavanje jačine zvuka aktivnog video poziva
koristite tipke za jačinu zvuka.
Za korištenje zvučnika odaberite Options > Activate
loudspeaker. Za utišavanje zvučnika i korištenje slušalice
odaberite Options > Activate handset.
Za zamjenu mjesta slika odaberite Options > Swap
images.
Za zumiranje slike na ekranu odaberite Options > Zoom i
pomaknite se gore ili dolje.
24
Za završetak video poziva i upućivanje novog govornog
poziva istom primaocu odaberite Options > Switch to
voice call.
Primanje i odbijanje video poziva
Po prijemu video poziva, na ekranu se prikazuje
.
Za odgovaranje na video poziv pritisnite tipku za poziv.
Prikazuje se Allow video image to be sent to caller?. Za
pokretanje slanja video sadržaja uživo odaberite Yes.
Ako ne aktivirate video poziv, čut ćete samo zvuk pozivaoca.
Zasivljeni ekran zamjenjuje video sadržaj. Za zamjenu
zasivljenog ekrana statičnom slikom snimljenom
> Settings >
fotoaparatom vašeg uređaja izaberite
Settings i Phone > Call > Image in video call.
Za završetak video poziva pritisnite tipku za kraj.
Podešavanja za pozive
Podešavanja za pozive
Odaberite
> Settings > Settings i Phone > Call.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
● Send my caller ID — Za prikazivanje vašeg broja telefona
osobi koju pozivate.
● Call waiting — Za podešavanje uređaja da vas
obavještava o dolaznim pozivima dok obavljate poziv
(mrežna usluga)
● Reject call with message — Za odbijanje poziva i slanje
tekstualne poruke pozivaocu.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
● Message text — Za pisanje standardne tekstualne poruke
koja se šalje kada odbijete poziv.
● Own video in recvd. call — Za dozvolu ili zabranu slanja
video signala tokom video poziva sa vašeg uređaja.
● Image in video call — Za prikaz statične slike ako se
tokom video poziva ne šalje video signal.
● Automatic redial — Za podešavanje uređaja da poziv
ponovi još maksimalno 10 puta nakon neuspješnog
pokušaja upućivanja poziva. Za zaustavljanje
automatskog ponovnog biranja pritisnite tipku za kraj.
● Show call duration — Za prikaz trajanja poziva dok je
poziv u toku.
● Summary after call — Za prikaz trajanja poziva nakon
završetka poziva.
● Speed dialling — Za aktiviranje brzog biranja.
● Anykey answer — Za aktiviranje odgovaranja sa svakom
tipkom.
● Noise cancellation — Za aktiviranje aktivne redukcije
šuma na slušalici.
● Contact search — Za aktiviranje pretraživanja kontakata
na početnom ekranu.
Preusmjeravanje poziva
Izaberite
> Settings > Settings i Phone > Call
divert.
Za preusmjeravanje dolaznih poziva na pretinac govorne
pošte ili na drugi broj telefona. Za detalje obratite se svom
operateru mobilne telefonije.
Izaberite vrstu poziva koji će biti preusmjeravani i neku od
sljedećih opcija:
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Funkcije vezane za pozive
● All voice calls ili All fax calls — za preusmjeravanje svih
dolaznih govornih ili faks poziva. Na pozive ne možete
odgovarati nego ih samo preusmjeravati na drugi broj;
● If busy — za preusmjeravanje dolaznih poziva ako imate
aktivan poziv;
● If not answered — za preusmjeravanje dolaznih poziva
nakon što uređaj zvoni utvrđeno vrijeme. Izaberite koliko
dugo će uređaj zvoniti prije preusmjeravanja poziva;
● If out of reach — za preusmjeravanje poziva kada je
uređaj isključen ili van dometa mreže;
● If not available — za preusmjeravanje poziva ako imate
aktivan poziv, ne odgovorate na poziv ili ako je uređaj
isključen ili van dometa mreže.
Za preusmjeravanje poziva na pretinac govorne pošte
izaberite vrstu poziva, opciju preusmjeravanja iOptions >
Activate > To voice mailbox.
Za preusmjeravanje poziva na drugi broj telefona izaberite
vrstu poziva, opciju preusmjeravanja iOptions > Activate >
To other number. Unesite broj ili izaberite Find za
preuzimanje broja sačuvanog u Imeniku.
Za provjeru trenutnog statusa preusmjeravanja pomaknite se
na opciju preusmjeravanja i izaberite Options > Check
status.
Za zaustavljanje preusmjeravanja pomaknite se na opciju
preusmjeravanja i izaberite Options > Deactivate.
Usluga zabrane poziva
Odaberite
barring.
> Settings > Settings i Phone > Call
25
Funkcije vezane za pozive
Možete zabraniti pozive koji se upućuju ili primaju na uređaj
(mrežna usluga). Za promjenu podešavanja potrebna vam je
lozinka za zabranu poziva od vašeg davaoca usluga. Zabrana
poziva se odnosi na sve vrste poziva.
Za zabranu poziva odaberite neku od sljedećih opcija:
● Outgoing calls — Za sprječavanje upućivanja govornih
poziva sa vašeg uređaja.
● Incoming calls — Za sprječavanje dolaznih poziva.
● International calls — Za sprječavanje poziva prema
stranim zemljama ili regijama.
● Incoming calls when roaming — Za sprječavanje
dolaznih poziva kada se nalazite van matične države.
● International calls except to home country — Za
sprječavanje poziva prema stranim državama ili regijama
uz dozvolu poziva prema matičnoj državi.
Za provjeru statusa zabrana govornih poziva odaberite opciju
zabrane i Options > Check status.
Za deaktiviranje svih zabrana govornih poziva odaberite
opciju zabrane i Options > Deactivate all barrings.
Za promjenu lozinke koja se koristi za zabranu govornih i faks
poziva odaberite Options > Edit barring password.
Unesite trenutni kod, a zatim dva puta unesite novi kod.
Lozinka za zabranu mora sadržavati četiri broja. Za detalje
obratite se svom davaocu usluga.
Mrežna podešavanja
Odaberite
Network.
26
> Settings > Settings i Phone >
Za odabir mrežnog moda odaberite Network mode i Dual
mode, UMTS ili GSM. U dvojnim modu uređaj se automatski
prebacuje između mreža.
Savjet:Odabirom UMTS omogućuje se brži prijenos
podataka, ali je baterija dodatno opterećena i skraćuje
se njezino trajanje. U područjima koja su u dometu i
GSM i UMTS mreže odabir Dual mode može
prouzrokovati stalno prebacivanje sa jedne na drugu
mrežu, što takođe predstavlja dodatno opterećenje za
bateriju.
Za odabir operatora odaberite Operator selection i
Manual za odabir jedne od dostupnih mreža ili Automatic
da podesite uređaj da vrši automatski odabir mreže.
Za podešavanje uređaja da prikazuje oznaku kada se koristi
u mikrostaničnoj (MCN) mreži odaberite Cell info display >
On.
Dijeljenje video sadržaja
Zahtjevi za dijeljenje video zapisa
Za dijeljenje video zapisa potrebna je 3G veza. Za više
informacija o ovoj usluzi, dostupnosti 3G mreže i tarifama
vezanim za korištenje ove usluge obratite se svom operateru
mobilne telefonije.
Za korištenje dijeljenja video zapisa morate uraditi sljedeće:
● Uvjerite se da je vaš uređaj podešen za jedan-na-jedan
veze;
● Uvjerite se da imate aktivnu 3G vezu i da se nalazite unutar
dometa 3G mreže. Ako izađete iz 3G mreže tokom sesije
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
dijeljenja video zapisa, dijeljenje se prekida, a govorni
poziv nastavlja.
● Uvjerite se da su i pošiljalac i primalac registrirani na 3G
mreži. Ako pozovete nekoga u sesiju dijeljenja, a njegov
uređaj nije unutar dometa 3G mreže, odnosno on nema
instaliran program za dijeljenje video sadržaja ili
podešenu vezu jedan-na-jedan, takav primalac neće
primiti pozivnicu. Primit ćete poruku o grešci u kojoj se
navodi da primalac ne može prihvatiti pozivnicu.
Dijeljenje video sadržaja i video isječaka
uživo
Tokom aktivnog govornog poziva odaberite Options >
Share video.
1. Za dijeljenje video sadržaja uživo tokom poziva odaberite
Live video.
Za dijeljenje video isječka odaberite Video clip i isječak
koji želite podijeliti.
Možda će biti potrebno da izvršite konverziju video isječka
u prikladan format kako biste ga mogli dijeliti. Ako vas
uređaj obavijesti da je potrebno izvršiti konverziju video
isječka, odaberite OK. Uređaj mora imati program za
uređivanje video zapisa kako bi konverzija bila moguća.
2. Ako primalac ima nekoliko SIP adresa ili brojeva telefona,
uključujući pozivni broj zemlje sačuvan na listi kontakata,
odaberite željenu adresu ili broj telefona. Ako SIP adresa
ili broj telefona primaoca nisu dostupni, unesite adresu
ili broj primaoca, uključujući pozivni broj zemlje, i
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Funkcije vezane za pozive
odaberite OK za slanje pozivnice. Uređaj šalje pozivnicu
na SIP adresu.
Dijeljenje počinje automatski kada primalac prihvati
pozivnicu.
Opcije tokom dijeljenja video zapisa
Za zumiranje video zapisa (dostupno samo
pošiljaocu).
Za podešavanje osvjetljenja (dostupno samo
pošiljaocu).
ili
Za utišavanje i uključivanje zvuka mikrofona.
ili
Za pauziranje i nastavak dijeljenja video zapisa.
ili
Za uključivanje i isključivanje zvučnika.
Za prelazak na prikaz preko cijelog ekrana (dostupno
samo primaocu).
3. Za završetak sesije dijeljenja odaberite Stop. Za završetak
govornog poziva pritisnite tipku za kraj. Sa završetkom
poziva završava se i dijeljenje video zapisa.
Za čuvanje video sadržaja uživo koje ste podijelili odaberite
Yes kada to bude zatraženo. Uređaj vas obavještava o
memorijskoj lokaciji gdje je sačuvan video sadržaj. Za
>
određivanje preferirane memorijske lokacije izaberite
Settings > Settings i Connection > Video sharing >
Preferred saving memory.
Ako pristupite nekom drugom programu tokom dijeljenja
video isječka, dijeljenje će biti pauzirano. Za povratak na
prikaz za dijeljenje video sadržaja i nastavak dijeljenja na
početnom ekranu odaberite Options > Continue.
27
Muzika
5. Muzika
Muziku i podcast epizode možete preslušavati i kada je
aktivan profil za rad van mreže. Vidite „Profil za rad van
mreže“, str.14.
Muzički plejer
Odaberite
> Applications > Music player.
Koristeći Muzički plejer možete reproducirati muzičke
datoteke te kreirati i slušati liste pjesama. Muzički plejer
podržava formate datoteka kao što su MP3 i AAC.
Reproduciranje pjesme ili epizode podcasta
Za dodavanje svih dostupnih pjesama i podcasta u muzičku
biblioteku odaberite Options > Refresh library.
Za reprodukciju pjesme ili epizode podcasta odaberite
željenu kategoriju i pjesmu ili epizodu podcasta.
Za pauziranje reproducije pritisnite tipku za pomicanje; za
nastavak ponovno pritisnite tipku za pomicanje. Za
zaustavljanje reprodukcije pomaknite se prema dolje.
Za premotavanje unaprijed ili unazad pritisnite i držite desnu
ili lijevu tipku za pomicanje.
Za prelazak na sljedeću stavku pomaknite se desno. Za
povratak na početak stavke pomaknite se lijevo. Za prelazak
na prethodnu stavku ponovno se pomaknite ulijevo unutar 2
sekunde od pokretanja pjesme ili podcasta.
28
Za izmjenu tona za reprodukciju muzike odaberite Options >
Equaliser.
Za izmjenu balansa i stereo slike ili pojačanje basova
odaberite Options > Audio settings.
Za prikaz vizualizacije tokom reprodukcije odaberite
Options > Show visualisation.
Za povratak na početni ekran i izlazak iz plejera koji radi u
pozadini pritisnite tipku za kraj.
Izgovori i pusti
Pustite muziku po želji izgovaranjem, na primjer, imena
izvođača.
Puštanje muzike
1. Da biste otvorili program Izgovori i pusti, pritisnite i držite
*.
2. Prilikom prvog pokretanja programa Izgovori i pusti,
nakon učitavanja novih pjesama na uređaj, za ažuriranje
govornih komandi odaberite Options > Refresh.
3. Kada se oglasi ton, izgovorite ime izvođača, ime izvođača
i naslov pjesme, naslov albuma ili naslov liste pjesama.
Uređaj držite oko 20 cm (8 inča) od usta i govorite
normalnim glasom. Ne pokrivajte mikrofon uređaja
rukom.
Govorne komande se temelje na metapodacima (imenu
izvođača i naslovu pjesme) o pjesmama u vašem uređaju.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Podržan je govor na dva jezika: engleski i jezik koji ste
odabrali kao jezik uređaja. Jezik kojim su zapisani
metapodaci o pjesmi moraju odgovarati bilo engleskom ili
odabranom jeziku uređaja.
Savjet:Program Izgovori i pusti možete otvoriti i ako
izaberete
> Applications > Music search.
Savjet:Za poboljšanje tačnosti pretraživanja koristite
govorne komande za biranje. Program za biranje se
prilagođava vašem glasu i koristi ga za pretragu
muzike.
Prijenos muzike sa računara
1. Vodite računa da je kompatibilna memorijska kartica
umetnuta u uređaj.
2. Povežite uređaj na računar koristeći Bluetooth vezu ili
kompatibilni USB podatkovni kabl. Ako koristite USB
podatkovni kabl, prvo ga povežite na svoj uređaj, a zatim
na računar.
3. Ako koristite USB podatkovni kabl odaberite Media
transfer kao mod povezivanja.
Ako odaberete Media transfer kao mod povezivanja, možete
koristiti Windows Media Player za sinhronizaciju muzike
između uređaja i računara.
FM radio
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Slušanje radija
Odaberite
Muzika
> Applications > Radio.
Kvalitet radio prijema ovisi o pokrivenosti signalom radio
stanice u određenom području.
Dok slušate radio možete uputiti ili odgovoriti na dolazni
poziv. Radio se utišava tokom aktivnog poziva.
Za pokretanje pretrage stanica pritisnite i držite tipku za
pomicanje ulijevo ili udesno.
Ako u svom uređaju imate sačuvanih radio stanica, za
prelazak na sljedeću ili prethodnu sačuvanu stanicu kratko
pritisnite tipku za pomicanje ulijevo ili udesno.
Za prilagođavanje jačine zvuka, pomičite gore ili dolje.
Odaberite Options i neku od sljedećih opcija:
● Save station — Za čuvanje trenutno podešene stanice na
listu stanica.
● Stations — Za otvaranje liste sačuvanih stanica.
● Station directory — Za prikaz dostupnih stanica ovisno
o lokaciji (mrežna usluga).
● Manual tuning — Za promjenu frekvencije ručnim
putem.
● Activate loudspeaker — Za slušanje radija putem
zvučnika.
● Play in background — Za povratak na početni ekran uz
slušanje FM radija u pozadini.
29
Pozicioniranje
6. Pozicioniranje
O GPS sistemu
Vlada Sjedinjenih Američkih Država upravlja sistemom za
globalno pozicioniranje (GPS) i samo je ona odgovorna za
njegovu preciznost i održavanje. Preciznost podataka o
lokacijama se može promijeniti podešavanjem GPS satelita
koje vrši Vlada Sjedinjenih Američkih Država i podložna je
promjeni u skladu s pravilima Ministarstva odbrane SAD o
civilnom GPS-u i sa Saveznim planom o radionavigaciji. Na
preciznost može uticati i loša konfiguracija satelita. Na
dostupnost i kvalitet GPS signala može uticati i vaša lokacija,
građevine, prirodne prepreke i vremenski uvjeti. Moguće je
da GPS signali ne budu dostupni unutar zgrada ili pod
zemljom, te ih mogu ometati materijali kao što su beton i
metal.
GPS ne treba koristiti za precizna mjerenja lokacija i nikada
se ne trebate oslanjati samo na podatke o lokaciji dobijene
preko GPS prijemnika i mobilne radio-mreže za
pozicioniranje i navigaciju.
Mjerač kilometraže ima ograničenu preciznost i može doći do
grešaka kod zaokruživanja decimala. Na preciznost može
uticati i dostupnost i kvalitet GPS signala.
Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u međunarodnom
koordinatnom sistemu WGS-84. Dostupnost koordinata
može se razlikovati od regije do regije.
A-GPS zahtijeva mrežnu podršku.
GPS sa pomoćnim serverom (A-GPS) se koristi za dobijanje
podataka preko veze za prenos paketa podataka, što pomaže
u računanju koordinata vaše trenutne lokacije kada uređaj
prima signale sa satelita.
Kada aktivirate A-GPS, vaš uređaj prima korisne satelitske
informacije sa pomoćnog podatkovnog servera putem
mobilne mreže. Uz pomoćne podatke vaš uređaj može brže
odrediti GPS lokaciju.
Uređaj je prethodno konfigurisan za korištenje Nokia A-GPS
usluge, ako nisu dostupna A-GPS podešavanja davaoca
usluga. Pomoćni podaci se samo po potrebi preuzimaju sa
servera usluge Nokia A-GPS.
Za onemogućavanje A-GPS usluge izaberite
>
Settings > Connectivity > GPS data i Options >
Positioning settings > Positioning methods > Assisted
GPS > Options > Disable.
U uređaju mora biti definisana pristupna tačka za Internet
radi preuzimanja pomoćnih podataka sa Nokia A-GPS usluge
putem paketne podatkovne veze. Pristupna tačka za A-GPS
može se definisati u podešavanjima za pozicioniranje. Može
se koristiti samo internet pristupna tačka za paketne
podatke. Uređaj će zatražiti da odaberete pristupnu tačku za
Internet prilikom prvog korištenja GPS usluge.
GPS sa pomoćnim serverom (A-GPS)
Uređaj takođe podržava GPS sa pomoćnim serverom (A-GPS).
30
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Pozicioniranje
Karte
Izaberite
> Maps.
Koristeći program Karte možete vidjeti svoj trenutni položaj
na karti, pregledavati karte različitih gradova i država i
pretraživati adrese i interesantne sadržaje. Takođe možete
planirati rute i koristiti navigaciju za automobile i pješake.
Ako omiljene lokacije i rute sačuvate u svom Nokia računu,
možete ih organizirati u kolekcije i sinhronizirati sačuvane
stavke između svog mobilnog uređaja i internet usluge Ovi
karte.
Takođe možete prikazivati informacije o vremenu,
saobraćaju, događajima i putovanjima ili druge detalje o
lokacijama ako su dostupni u vašoj zemlji ili regiji.
Kada program Karte koristite po prvi put, možda će biti
potrebno da odaberete pristupnu tačku za Internet radi
učitavanja karata.
Kada prilikom pregledavanja karte na ekranu imate aktivnu
podatkovnu vezu, nova karta se automatski učitava ako
pretražujete područje koje nije obuhvaćeno ranije učitanim
kartama. Za učitavanje karata možete koristiti i softver za
računar Nokia Map Loader. Za instaliranje programa Nokia
Map Loader na kompatibilni računar idite na
www.nokia.com/maps.
Napomena: Učitavanje sadržaja kao što su mape,
satelitske slike, govorne datoteke, upute ili informacije o
saobraćaju mogu obuhvatati prenos velikih količina
podataka (mrežna usluga).
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Savjet:Za izbjegavanje troškova prijenosa podataka
program Karte možete koristiti i bez internet konekcije
i pregledavati karte sačuvane u vašem uređaju ili na
memorijskoj kartici ako je dostupna. Kada program
Karte koristite bez internet konekcije, neke usluge
neće biti dostupne.
Gotovo sva digitalna kartografija je donekle neprecizna i
nepotpuna. Nikada se ne oslanjajte samo na kartografiju koju
preuzmete radi korištenja na ovom uređaju.
Sadržaje kao što su satelitske slike, upute, informacije o
vremenskim prilikama i saobraćaje, te povezane usluge
generiraju treće strane neovisno od kompanije Nokia.
Sadržaji mogu biti donekle neprecizni i nepotpuni i nisu
uvijek dostupni. Nikad se ne oslanjajte isključivo na
pomenute sadržaje i povezane usluge.
Za više informacija o programu Karte u vašem uređaju idite
na www.nokia.com/support.
Ključne lokacije
Koristeći Ključne lokacije možete sačuvati informacije o
određenim lokacijama u svom uređaju. Sačuvane lokacije
možete rasporediti u različite kategorije, kao što su poslovne
informacije, i dodati im druge informacije, na primjer adrese.
Sačuvane ključne lokacije možete koristiti u kompatibilnim
programima, na primjer kao GPS podatke.
Odaberite
> Applications > Landmarks.
Koordinate u GPS sistemu se izražavaju u međunarodnom
koordinatnom sistemu WGS-84.
Odaberite Options i neku od sljedećih opcija:
31
Pozicioniranje
● New landmark — Kreiranje nove ključne lokacije. Za
upućivanje zahtjeva za pozicioniranje za vašu trenutnu
lokaciju odaberite Current position. Za odabir lokacije sa
karte izaberite Select from map. Za ručni unos
informacija o poziciji izaberite Enter manually.
● Edit — Za uređivanje ili dodavanje informacija za
sačuvanu ključnu lokaciju (na primjer, kućne adrese)
● Add to category — Za dodavanje ključne lokacije nekoj
od kategorija u Ključnim lokacijama. Odaberite svaku od
kategorija u koju želite dodati ključnu lokaciju.
● Send — Za slanje jedne ili više ključnih lokacija na
kompatibilni uređaj. Primljene ključne lokacije se
smještaju u mapu Ulazne poruke u programu za razmjenu
poruka.
Ključne lokacije možete rasporediti u ranije određene
kategorije, te kreirati nove kategorije. Za uređivanje
postojećih i kreiranje novih kategorija ključnih lokacija
otvorite karticu Kategorije i odaberite Options > Edit
categories.
GPS podaci
Rutni vodič
Odaberite
> Settings > Connectivity > GPS data i
Navigation.
Rutni vodič pokrenite na otvorenom. Ako je pokrenut u
zatvorenom prostoru, GPS prijemnik možda neće primiti
neophodne informacije sa satelita.
32
Rutni vodič koristi rotacioni kompas prikazan na ekranu
uređaja. Crvena kugla pokazuje pravac odredišta, a njegova
približna udaljenost se prikazuje unutar kruga kompasa.
Rutni vodič je namijenjen za prikaz direktne putanje i
najkraće udaljenosti do odredišta, mjerene ravnolinijski. Sve
prepreke na određenoj ruti, poput zgrada i prirodnih
prepreka se ignorišu. Prilikom proračuna udaljenosti, razlike
u nadmorskoj visini ne uzimaju se u obzir. Rutni vodič je
aktivan samo kada se krećete.
Za podešavanje odredišta putovanja odaberite Options >
Set destination i ključnu lokaciju kao odredište ili unesite
geografsku dužinu i širinu.
Za brisanje odredišta podešenog za vaše putovanje odaberite
Stop navigation.
Preuzimanje informacija o poziciji
Odaberite
> Settings > Connectivity > GPS data i
Position.
U prikazu za lokaciju možete pregledati informacije o poziciji
za vašu trenutnu lokaciju. Prikazana je procjena preciznosti
određivanja lokacije.
Za čuvanje vaše trenutne lokacije kao ključne lokacije
odaberite Options > Save position. Ključne lokacije su
sačuvane lokacije sa dodatnim informacijama i mogu se
koristiti u drugim kompatibilnim programima i prijenositi
između kompatibilnih uređaja.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Mjerač kilometraže
Odaberite
> Settings > Connectivity > GPS data i
Trip distance.
Mjerač kilometraže ima ograničenu preciznost i može doći do
grešaka kod zaokruživanja decimala. Na preciznost može
uticati i dostupnost i kvalitet GPS signala.
Pisanje teksta
ostaju prikazane na ekranu. Ovu funkciju koristite na
otvorenom radi boljeg prijema GPS signala.
Za nuliranje udaljenosti i vrijemena putovanja i prosječne i
maksimalne brzine, te za pokretanje novog proračuna
odaberite Options > Reset. Za nuliranje mjerača
kilometraže i ukupnog vrijemena odaberite Restart.
Za uključivanje ili isključivanje mjerača kilometraže
odaberite Options > Start ili Stop. Izračunate vrijednosti
7. Pisanje teksta
Standardni unos teksta
označava standardni unos teksta.
i
označavaju velika i mala slova.
označava
unos u obliku rečenice, to jest da se prvo slovo piše kao veliko,
a ostala automatski kao mala slova.
označava mod za
unos brojeva.
Za pisanje teksta pomoću tipkovnice pritišćite brojčane tipke
od 2 do 9 dok se ne prikaže željeni znak. Brojčanim tipkama
je dodijeljeno više znakova nego što je ispisano na pojedinoj
tipki. Ako je sljedeće slovo smješteno na istoj tipki kao i
trenutno, pričekajte da se prikaže kursor, a zatim unesite
slovo.
Za umetanje broja pritisnite i držite odgovarajuću brojčanu
tipku.
Za prebacivanje između različitih modova za unos znakova te
velikih i malih slova pritisnite #.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Za brisanje jednog znaka pritisnite tipku Izbriši. Pritisnite i
držite tipku Izbriši da obrišete više od jednog znaka.
Za unos najčešće korištenih interpunkcijskih znakova
pritišćite 1 sve dok se željeni interpunkcijski znak ne prikaže.
Za dodavanje specijalnih znakova pritisnite i držite *.
Za unos razmaka pritisnite 0. Za prelazak u novi red pritisnite
0 tri puta.
Prediktivni unos teksta
1. Za aktiviranje ili deaktiviranje prediktivnog unosa teksta
tipku # brzo pritisnite dva puta. Ovim se prediktivni unos
teksta aktivira na svim programima za uređenje teksta na
označava da je prediktivni unos teksta
uređaju.
aktiviran.
2. Za pisanje željene riječi pritišćite tipke 2 - 9. Odgovarajuću
tipku pritisnite jednom za svako slovo.
33
Razmjena poruka
3. Kada ispravno napišete riječ, pomaknite se udesno da
biste je potvrdili ili pritisnite 0 da biste uneli razmak.
Ukoliko riječ nije ispravno napisana, pritišćite * da biste
vidjeli podudarne riječi pronađene u rječniku.
Ako se nakon riječi prikaže znak upitnika (?), riječ koju ste
namjeravali napisati ne postoji u rječniku. Za dodavanje
riječi u rječnik izaberite Spell, unesite riječ (dužine do 32
slova) koristeći standardni način unosa teksta i izaberite
OK. Riječ se dodaje u rječnik. Kada je rječnik pun, nova
riječ mijenja riječ koja je prva dodana.
Upišite prvi dio složene riječi; da biste ga potvrdili, pomaknite
se udesno. Upišite drugi dio složene riječi. Za dovršetak
složene riječi pritisnite 0 da biste unijeli razmak.
Promjena jezika pisanja
Prilikom pisanja teksta možete promijeniti jezik pisanja. Na
primjer, ako pritišćete tipku 6 kako biste došli do određenog
znaka, nakon promjene jezika pisanja primjetit ćete da je
redoslijed znakova promijenjen.
8. Razmjena poruka
Multimedijalne poruke mogu primiti i prikazati samo uređaji
sa kompatibilnim funkcijama. Izgled poruke se mijenja u
zavisnosti od uređaja koji je prima.
Glavni prikaz za razmjenu poruka
Pritisnite
34
i odaberite Messaging (mrežna usluga).
Ako tekst pišete koristeći nelatinični alfabet, a želite napisati
neke latinične znakove, na primjer e-mail ili web adresu,
možda će biti potrebno da promijenite jezik pisanja. Za
promjenu jezika pisanja odaberite Options > Input
options > Writing language i jezik pisanja koji koristi
latinične znakove.
Kopiranje i brisanje teksta
1. Za odabir slova i riječi pritisnite i držite tipku # i
istovremeno se pomičite lijevo ili desno. Za odabir linija
teksta pritisnite i držite tipku # i istovremeno se pomičite
gore ili dolje.
2. Za kopiranje teksta pritisnite i držite tipku # i istovremeno
odaberite Copy.
Za brisanje odabranog teksta pritisnite tipku izbriši C.
3. Za lijepljenje teksta pomaknite se na željenu lokaciju,
pritisnite i držite tipku # i istovremeno odaberite Paste.
Za kreiranje nove poruke odaberite New message.
Razmjena poruka obuhvata sljedeće mape:
Inbox — Primljene poruke, osim e-mail poruka i
obavijesti mreže, spremaju se ovdje.
●
My folders — Za organiziranje vaših poruka u mape.
●
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
●
●
●
●
●
Savjet:Da biste izbjegli ponovno pisanje poruka koje
često šaljete, koristite tekstove u Templates mapi u
My folders. Također možete kreirati i sačuvati vlastite
predloške.
New mailbox — Za povezivanje na udaljeni pretinac
radi preuzimanja novih e-mail poruka ili prikazivanja
ranije preuzetih poruka van mreže.
Drafts — Skice poruka koje nisu poslane spremaju se
ovdje.
Sent — Poruke koje su posljednje poslane, osim
poruka poslanih putem Bluetooth veze, spremaju se ovdje.
Možete promijeniti broj poruka koje ćete snimiti u ovu
mapu.
Outbox — Poruke koje čekaju na slanje privremeno se
spremaju u pretinac izlaznih poruka kada se uređaj nalazi
van dometa mreže.
Reports — Možete zahtijevati da vam mreža pošalje
izvještaj o isporuci tekstualnih i multimedijalnih poruka
koje ste poslali (mrežna usluga).
Za unos i slanje servisnih zahtjeva (poznatih i kao USSD
komande), kao što su aktivacijske komande za mrežne
usluge, vašem davaocu usluga odaberite Options > Service
commands u glavnom prikazu za razmjenu poruka.
Cell broadcast (mrežna usluga) omogućava da primate
poruke o različitim temama, kao što su vrijemenski ili
saobraćajni uslovi, od svog davaoca usluga. Za dostupne
teme i odgovarajuće brojeve tema obratite se davaocu
usluga. U glavnom prikazu za razmjenu poruka odaberite
Options > Cell broadcast.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Razmjena poruka
Obavijesti mreže nije moguće primati u UMTS mrežama.
Paketna podatkovna veza može spriječiti prijem obavijesti
mreže.
Pisanje teksta
Vaš uređaj podržava standardni i prediktivni unos teksta.
Koristeći prediktivni tekst možete unijeti bilo koje slovo
jednim pritiskom na tipku. Prediktivni unos teksta se zasniva
na ugrađenom rječniku u koji možete dodavati nove riječi.
je prikazana kada koristite
Kada upisujete tekst, oznaka
kada koristite prediktivni unos
standardni, a oznaka
teksta.
Standardni unos teksta
Pritišćite brojčanu tipku (1–9) dok se ne pojavi željeni znak.
Brojčanim tipkama je dodijeljeno više znakova nego što je
ispisano na tipki.
Ako je sljedeće slovo smješteno na istoj tipki kao i trenutno,
pričekajte da se pojavi kursor (ili se pomaknite udesno da
prekinete period čekanja) i unesite slovo.
Za umetanje razmaka pritisnite 0. Za pomjeranje kursora u
sljedeći red pritisnite 0 tri puta.
Prediktivni unos teksta
1. Za aktiviranje ili deaktiviranje prediktivnog unosa teksta
tipku # brzo pritisnite dva puta. Ovim se prediktivni unos
teksta aktivira na svim programima za uređenje teksta na
35
Razmjena poruka
uređaju.
označava da je prediktivni unos teksta
aktiviran.
2. Za pisanje željene riječi pritišćite tipke 2 - 9. Odgovarajuću
tipku pritisnite jednom za svako slovo.
3. Kada ispravno napišete riječ, pomaknite se udesno da
biste je potvrdili ili pritisnite 0 da biste uneli razmak.
Ukoliko riječ nije ispravno napisana, pritišćite * da biste
vidjeli podudarne riječi pronađene u rječniku.
Ako se nakon riječi prikaže znak upitnika (?), riječ koju ste
namjeravali napisati ne postoji u rječniku. Za dodavanje
riječi u rječnik izaberite Spell, unesite riječ (dužine do 32
slova) koristeći standardni način unosa teksta i izaberite
OK. Riječ se dodaje u rječnik. Kada je rječnik pun, nova
riječ mijenja riječ koja je prva dodana.
Upišite prvi dio složene riječi; da biste ga potvrdili, pomaknite
se udesno. Upišite drugi dio složene riječi. Za dovršetak
složene riječi pritisnite 0 da biste unijeli razmak.
Savjeti za unos teksta
Za umetanje broja u modu za unos slova pritisnite i držite
željenu brojčanu tipku.
Za prebacivanje između različitih modova za unos znakova
pritisnite #.
Za brisanje znaka pritisnite C. Za brisanje više od jednog
znaka pritisnite i držite C.
Najčešće korišteni interpunkcijski znaci su dostupni putem
tipke 1. Za kretanje po znakovima jedan po jedan kada
36
koristite standardni unos teksta pritišćite 1. Ako koristite
prediktivni unos teksta, pritisnite 1, a zatim pritišćite *.
Za otvaranje liste specijalnih znakova pritisnite i držite *.
Savjet:Za odabir nekoliko specijalnih znakova sa liste
pritisnite 5 nakon svakog označenog znaka.
Promjena jezika pisanja
Prilikom pisanja teksta možete promijeniti jezik pisanja. Na
primjer, ako tekst pišete koristeći nelatinični alfabet, a želite
napisati neke latinične znakove, na primjer e-mail ili web
adresu, možda će biti potrebno da promijenite jezik pisanja.
Za promjenu jezika pisanja odaberite Options > Writing
language i jezik pisanja koji koristi latinične znakove.
Ako nakon promjene jezika pisanja pritisnete, na primjer,
tipku 6 više puta kako biste došli do određenog znaka,
primjetit ćete da je redoslijed znakova promijenjen.
Uređivanje tekstova i lista
Za kopiranje i lijepljenje teksta držite tipku # pritisnutom i
pomičite se ulijevo ili udesno da označite tekst. Za kopiranje
teksta u međuspremnik uz držanje tipke # odaberite Copy.
Za umetanje teksta u dokument pritisnite i držite # i
odaberite Paste.
Za označavanje stavke sa liste pomaknite se na nju i pritisnite
#.
Za označavanje više stavki sa liste pritisnite i držite # dok se
pomičete nagore ili nadolje. Za završetak odabira prekinite
pomicanje i pustite tipku #.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Pisanje i slanje poruka
Odaberite
> Messaging.
Prije nego kreirate multimedijalnu poruku ili napišete e-mail,
morate imati ispravno podešenu vezu.
Bežična mreža može ograničiti veličinu MMS poruka. Ako
umetnuta slika prekorači to ograničenje, uređaj je može
smanjiti kako bi je mogao poslati putem MMS-a.
Provjerite ograničenje veličine e-mail poruka kod svog
davaoca usluga. Ako pokušate slanje e-mail poruke koja
prelazi ograničenje veličine određeno na e-mail serveru,
poruka ostaje u mapi Odlaznih poruka, a uređaj periodično
pokušava ponoviti slanje. Za slanje e-mail poruka potrebna
je podatkovna veza, a kontinuirani pokušaji slanja e-mail
poruke mogu uvećati vaš telefonski račun. U mapi Odlazne
poruke takvu poruku možete obrisati ili je premjestiti u mapu
Skice.
1. Odaberite New message > Message za slanje
tekstualnih ili multimedijalnih poruka (MMS), Audio
message za slanje multimedijalne poruke koja uključuje
jedan zvučni isječak ili E-mail za slanje e-mail poruke.
2. U polju Za pritisnite tipku za pomicanje za odabir
primalaca ili grupa sa liste kontakata ili unesite telefonski
broj ili e-mail adresu primaoca. Za dodavanje tačkazareza (;) koji odvaja primaoce pritisnite *.
3. U polju Predmet unesite predmet e-mail poruke. Za
promjenu vidljivih polja odaberite Options > Message
header fields.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Razmjena poruka
4. U polju poruka napišite poruku. Za umetanje predložaka
ili bilježaka odaberite Options > Insert > Insert
text > Template ili Note.
5. Za dodavanje multimedijalnih objekata u multimedijalne
poruke odaberite Options > Insert content, vrstu ili
izvor objekta i željeni objekt. Za dodavanje posjetnice,
slajda, bilješke ili neke druge datoteke u poruku odaberite
Options > Insert content > Insert other.
6. Za snimanje slike, video ili zvučnog isječka za
multimedijalnu poruku odaberite Options > Insert
content > Insert image > New, Insert video clip >
New ili Insert sound clip > New.
7. Za dodavanje priloga u e-mail poruku odaberite
Options i vrstu priloga. E-mail prilozi se označavaju s .
8. Za slanje poruke odaberite Options > Send ili pritisnite
tipku za poziv.
Napomena: Ikona ili tekst za poslanu poruku na
ekranu uređaja ne označava da je poruka primljena na
željenoj destinaciji.
Vaš uređaj podržava tekstualne poruke koje prekoračuju
ograničenje za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dvije
ili više poruka. Vaš operater mobilne telefonije može
naplaćivati u skladu s tim. Znakovi s akcentima ili drugim
oznakama i znakovi iz nekih jezičkih opcija zauzimaju više
prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u
jednoj poruci.
37
Razmjena poruka
Možda nećete moći slati video isječke koji su snimljeni u MP4
formatu ili koji premašuju ograničenje veličine za prijenos
multimedijalnih poruka u bežičnoj mreži.
Savjet:Možete kombinirati slike, video isječke,
zvukove i tekst u prezentacijama i slati ih u obliku
multimedijalne poruke. Pokrenite kreiranje
multimedijalne poruke i odaberite Options >
Insert > Insert presentation. Ova opcija se prikazuje
samo ako je MMS creation mode podešen na
Guided ili Free.
Ulazni pretinac za razmjenu poruka
Primljene poruke
Odaberite
> Messaging i Inbox.
označava nepročitane tekstualne
U mapi Ulazne poruke
nepročitane multimedijalne poruke,
poruke,
nepročitane audio poruke i
podatke primljene putem
Bluetooth veze.
Kada primite poruku,
i 1 new message se prikazuju na
početnom ekranu. Za otvaranje poruke odaberite Show. Za
otvaranje poruke u mapi Ulazne poruke odaberite poruku. Za
odgovaranje na primljenu poruku odaberite Options >
Reply.
Multimedijalne poruke
Važno: Obazrivo otvarajte poruke. Poruke mogu
sadržavati zlonamjeran softver ili na neki drugi način biti
štetne za vaš uređaj ili kompjuter.
Možda ćete primiti obavijest da vas multimedijalna poruka
čeka u centru za razmjenu multimedijalnih poruka. Za
uspostavljanje paketne podatkovne veze za preuzimanje
poruka na uređaj odaberite Options > Retrieve.
Kada otvorite multimedijalnu poruku ( ), možete vidjeti
sliku i poruku. se prikazuje ako je uključen zvučni zapis ili
ako je uključen video zapis. Za reproduciranje zvuka ili
video isječka odaberite oznaku.
Za prikaz multimedijalnih objekata koji su uključeni u
multimedijalnu poruku odaberite Options > Objects.
je
Ako poruka uključuje multimedijalnu prezentaciju,
prikazano. Za reproduciranje prezentacije odaberite oznaku.
Poruke za prijenos podatake, podešavanja i
web usluge
Uređaj može primati različite vrste poruka koje sadrže
podatke, kao što su posjetnice, tonovi zvona, logotipi
operatora, kalendarske bilješke i obavijesti o e-mail
porukama. Ova podešavanja možete primiti i u obliku
konfiguracijske poruke od svog davaoca usluga.
Za čuvanje podataka iz poruke odaberite Options i
odgovarajuću opciju.
38
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Poruke web usluga su obavijesti (na primjer, vijesti) i mogu
sadržavati tekstualnu poruku ili poveznicu. Za dostupnost i
pretplatu obratite se svom davaocu usluga.
Čitač poruka
Koristeći Čitač poruka možete preslušavati tekstualne,
multimedijalne i audio poruke, kao i e-mail poruke.
Za promjenu podešavanja za čitanje poruka u programu
Govor izaberite Options > Speech.
Za preslušavanje novih poruka ili e-mail poruka na početnom
ekranu pritisnite i držite lijevu izbornu tipku dok se Čitač
poruka ne pokrene.
Za preslušavanje poruka iz direktorija Ulazne poruke ili e-mail
poruka iz pretinca izaberite poruku i Options > Listen. Za
zaustavljanje čitanja pritisnite tipku za kraj.
Za pauziranje ili nastavak pritisnite tipku za pomicanje. Za
prelazak na sljedeću poruku ili e-mail poruku pomaknite se
desno. Za ponovnu reprodukciju trenutne poruke ili e-mail
poruke pomaknite se lijevo. Za prelazak na prethodnu pjesmu
dvaput pritisnite tipku za pomicanje ulijevo. Za
prilagođavanje jačine zvuka pomaknite se gore ili dolje.
Za prikaz trenutne poruke ili e-mail poruke u tekstualnom
obliku bez zvuka izaberite Options > View.
Pretinac
Određivanje podešavanja za e-mail uslugu
Odaberite
> Messaging i New mailbox.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Razmjena poruka
Za korištenje e-mail usluge morate odrediti važeću pristupnu
tačku za Internet (IAP) za uređaj, kao i ispravno odrediti svoja
e-mail podešavanja.
Morate imati poseban račun za e-mail. Slijedite uputstva koja
vam daje davalac usluga udaljenog pretinca i internet
pristupa (ISP).
Ako odaberete Messaging > New mailbox, a niste podesili
svoj e-mail račun, bit će ponuđeno da to uradite. Za
pokretanje kreiranja e-mail podešavanja sa vodičem za
pretinac odaberite Start.
Kada kreirate novi pretinac, ime koje ste dali pretincu mijenja
naziv Pretinac u glavnom prikazu programa za razmjenu
poruka. Možete imati do šest pretinaca.
Otvaranje pretinca
Odaberite
> Messaging i pretinac.
Kada otvorite pretinac, uređaj vas pita želite li se povezati na
njega.
Povezivanje na pretinac i preuzimanje novih e-mail
zaglavlja ili poruka — Odaberite Yes. Kada poruke
pregledate u online načinu rada, stalno ste povezani na
udaljeni pretinac putem podatkovne veze.
Prikazivanje prethodno preuzetih e-mail poruka u
offline načinu rada — Odaberite No.
Kreiranje nove e-mail poruke — Odaberite Options >
Create message > E-mail.
Prekid podatkovne veze sa udaljenim pretincom —
Odaberite Options > Disconnect.
39
Razmjena poruka
Preuzimanje e-mail poruka
Odaberite
> Messaging i pretinac.
Ako ste van mreže, odaberite Options > Connect za
uspostavljanje veze sa udaljenim pretincom.
Važno: Obazrivo otvarajte poruke. Poruke mogu
sadržavati zlonamjeran softver ili na neki drugi način biti
štetne za vaš uređaj ili kompjuter.
Preuzimanje poruka kada je veza sa udaljenim
pretincom uspostavljena — Izaberite Options >
Retrieve e-mail > New za preuzimanje svih novih poruka,
Selected za preuzimanje samo izabranih poruka ili All za
preuzimanje svih poruka iz pretinca. Za zaustavljanje
preuzimanja poruka odaberite Cancel.
Prekid veze i prikaz e-mail poruka u offline načinu
rada — Odaberite Options > Disconnect.
Otvaranje e-mail poruke u offline načinu rada — Za
otvaranje e-mail poruke odaberite poruku Ako poruka nije
preuzeta i nalazite se van mreže, uređaj pita želite li preuzeti
tu poruku iz pretinca.
Prikazivanje priloga e-mail poruka — Otvorite poruku i
izaberite polje za prilog označeno sa . Ako prilog nije
preuzet na uređaj, izaberite Options > Retrieve.
Automatsko preuzimanje e-mail poruka — Odaberite
Options > E-mail settings > Automatic retrieval.
Podešavanje uređaja za automatsko preuzimanje e-mail
poruka može uključivati prenošenje velikih količina podataka
40
putem mreže vašeg davaoca usluga. Obratite se svom
operateru mobilne telefonije za informacije o troškovima
prenosa podataka.
Brisanje e-mail poruka
Odaberite
> Messaging i pretinac.
Za brisanje sadržaja e-mail poruke iz uređaja, uz njeno
zadržavanje u udaljenom pretincu odaberite Options >
Delete > Phone only.
Uređaj pravi identičnu kopiju zaglavlja e-mail poruka u
udaljenom pretincu. Iako ste obrisali sadržaj poruke, njeno
zaglavlje ostaje u vašem uređaju. Ako želite ukloniti i
zaglavlje morate biti povezani na server prilikom brisanja
poruka iz vašeg uređaja i udaljenog pretinca. Ako niste
povezani na server, zaglavlje se briše prilikom ponovnog
povezivanja na udaljeni pretinac sa vašeg uređaja kako biste
ažurirali status.
Za brisanje e-mail poruke iz uređaja i udaljenog pretinca
odaberite Options > Delete > Phone and server.
Za otkazivanje brisanja e-mail poruke koja je označena za
brisanje iz uređaja i sa servera tokom idućeg povezivanja
( ), odaberite Options > Restore.
Prekid veze sa pretincom
Kada ste u online načinu rada, za završetak podatkovne veze
prema udaljenom pretincu odaberite Options >
Disconnect.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Mail for Exchange
Koristeći program Mail for Exchange e-mail poruke sa posla
možete primati na svoj uređaj. Možete čitati i odgovarati na
e-mail poruke, prikazivati i uređivati kompatibilne priloge,
prikazivati kalendarske informacije, primati i odgovarati na
zahtjeve za sastanak, zakazivati sastanke te prikazivati,
dodavati i uređivati informacije o kontaktima.
ActiveSync
Korištenje Mail for Exchange ograničeno je na sinhronizaciju
PIM informacija preko mreže između Nokia uređaja i
ovlaštenog Microsoft Exchange servera.
Program Mail for Exchange je moguće instalirati samo ako
vaše preduzeće ima Microsoft Exchange Server. Uz to, IT
administrator u preduzeću mora aktivirati program Mail for
Exchange za vaš račun.
Prije pokretanja instalacije programa Mail for Exchange
potrebno je da imate sljedeće:
● Korisnički ID za službeni e-mail
● Korisničko ime za uredsku mrežu
● Lozinku za uredsku mrežu
● Ime za mrežnu domenu (obratite se IT odjelu u svom
preduzeću)
● Naziv servera za program Mail for Exchange (obratite se IT
odjelu u svom preduzeću)
Ovisno o konfiguraciji servera programa Mail for Exchange u
vašem preduzeću, možda će biti potrebno da unesete
dodatne informacije osim onih navedenih na listi. Ako ne
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Razmjena poruka
znate ispravne informacije, obratite se IT odjelu u svom
preduzeću.
Upotreba koda za zaključavanje će možda biti neophodna
prilikom korištenja programa Mail for Exchange.
Podrazumijevani kod za zaključavanje je 12345, ali ga IT
administrator u vašem preduzeću može promijeniti.
Da biste pristupili profilu i podešavanjima za Mail for
Exchange i promijenili ih, izaberite
> Applications >
Mail for Exchange.
Nokia razmjenjivanje poruka
Usluga Nokia razmjenjivanje poruka omogućava automatsko
prenošenje e-mail poruka sa postojeće e-mail adrese na vaš
uređaj. Možete čitati, odgovarati na i organizirati svoje e-mail
poruke u pokretu. Usluga Nokia razmjenjivanje poruka radi s
velikim brojem davaoca internet e-mail usluga koji se često
koriste za lične e-mail račune, na primjer Google e-mail
usluge.
Za uslugu Nokia razmjenjivanje poruka može postojati tarifa.
Za informacije o mogućim troškovima obratite se svom
operateru mobilne telefonije ili usluzi Nokia razmjenjivanje
poruka.
Usluga Nokia razmjenjivanje poruka mora biti podržana od
strane vaše mreže i možda neće biti dostupna u svim
regijama.
Usluga Nokia razmjenjivanje poruka se trenutno nudi na
probno korištenje.
41
Razmjena poruka
Instaliranje programa Nokia razmjenjivanje
poruka
1. Odaberite
> Settings > Sett. wizard.
2. Kada Čarobnjaka za podešavanja otvorite po prvi put,
nakon podešavanja vezanih za operatora bit će zatraženo
da odredite e-mail podešavanja. Ako ste ranije već
koristili Čarobnjaka za podešavanja, izaberite E-mail
setup.
3. U podešavanjima za e-mail pročitajte informacije na
ekranu i izaberite Start > Nokia Messaging.
4. Prihvatite instaliranje programa Nokia razmjenjivanje
poruka.
5. Unesite podatke o svom e-mail računu.
Program Nokia razmjenjivanje poruka se instalira u
>
Applications.
Za više informacija pogledajte www.email.nokia.com.
Prikaz poruka na SIM kartici
Možete prikazivati poruke koje su spremljene na SIM kartici.
Odaberite
> Messaging i Options > SIM messages.
Prije prikazivanja SIM poruka morate ih kopirati u mapu na
svom uređaju.
1. Označite poruke. Izaberite Options > Mark/Unmark >
Mark ili Mark all.
2. Otvorite listu mapa. Odaberite Options > Copy.
3. Izaberite mapu za kopiranje.
42
4. Za prikaz poruka otvorite mapu.
Podešavanja za razmjenu poruka
Podešavanja su možda prethodno konfigurisana u vašem
uređaju ili ćete ih primiti u poruci. Za ručni unos podešavanja
popunite sva polja označena sa Must be defined ili
zvjezdicom.
Neki ili svi centri za poruke ili pristupne tačke mogu biti
prethodno podešeni za vaš uređaj od strane davaoca usluga
i možda ih nećete moći promijeniti, kreirati, uređivati ili
uklanjati.
Podešavanja za tekstualne poruke
Odaberite
> Messaging i Options > Settings > Text
message.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
● Message centres — Za prikaz svih definisanih centara za
tekstualne poruke.
● Message centre in use — Za odabir koji će centar za
poruke biti korišten za isporuku tekstualnih poruka.
● Character encoding — Za korištenje konverzije znakova
u drugi kodni sistem ako je dostupan odaberite Reduced
support.
● Receive report — Odaberite želite li da vam mreža šalje
izvještaje o isporuci vaših poruka (mrežna usluga).
● Message validity — Odaberite koliko dugo će centar
poruka vršiti ponovno slanje poruke ako prvi pokušaj ne
uspije (mrežna usluga). Ako poruku nije moguće poslati
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
unutar perioda njenog važenja, briše se iz centra za
poruke.
● Message sent as — Za provjeru da li centar za poruke
može izvršiti konverziju tekstualnih poruka u druge
formate obratite se davaocu usluga.
● Preferred connection — Za odabir veze koju ćete
koristiti.
● Reply via same centre — Odaberite želite li da se poruka
sa odgovorom šalje sa istog broja centra za tekstualne
poruke (mrežna usluga).
Podešavanja za multimedijalne poruke
Odaberite
> Messaging i Options > Settings >
Multimedia message.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
● Image size — Odredite veličinu slika u multimedijalnim
porukama.
● MMS creation mode — Ako odaberete Guided, uređaj
vas obavještava ako pokušate poslati poruku koju
primalac ne podržava. Ako odaberete Restricted, uređaj
sprječava slanje poruka koje nisu podržane. Za
uključivanje sadržaja u vaše poruke bez obavijesti
odaberite Free.
● Access point in use — Odaberite koja se pristupna tačka
koristi kao preferirana veza.
● Multimedia retrieval — Odaberite način na koji želite
primati poruke. Za automatski prijem poruka u matičnoj
mreži odaberite Auto in home netw.. Van matične mreže
primate obavijest da se u centru za multimedijalne poruke
nalazi poruka dostupna za preuzimanje. Ako odaberete
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Razmjena poruka
●
●
●
●
●
Always automatic, uređaj automatski uspostavlja
aktivnu paketnu podatkovnu vezu za preuzimanje poruke
unutar i van matične mreže.
Allow anonymous msgs. — Odaberite želite li odbiti
poruke od anonimnih pošiljalaca.
Receive adverts — Odaberite želite li primati reklamne
multimedijalne poruke.
Receive reports — Odaberite želite li da status poslanih
poruka bude prikazan u zapisu (mrežna usluga).
Deny report sending — Odaberite želite li spriječiti
uređaj da šalje izvještaje o isporuci za primljene poruke.
Message validity — Odaberite koliko dugo će centar
poruka vršiti ponovno slanje poruke ako prvi pokušaj ne
uspije (mrežna usluga). Ako poruku nije moguće poslati
unutar ovog vremenskog perioda, briše se iz centra za
poruke.
Podešavanja e-mail usluge
Upravljanje pretincima
Odaberite
mail.
> Messaging i Options > Settings > E-
Izbor pretinca kojeg želite koristiti za slanje i prijem email poruka — Odaberite Mailbox in use i pretinac.
Uklanjanje pretinca i poruka u njemu iz uređaja —
Izaberite Mailboxes, idite na željeni pretinac i izaberite
Options > Delete.
Kreiranje novog pretinca — Odaberite Mailboxes >
Options > New mailbox. Ime koje dodijelite novom
43
Razmjena poruka
pretincu mijenja naziv Pretinac u glavnom prikazu programa
za razmjenu poruka. Možete imati do šest pretinaca.
Promjena podešavanja za povezivanje, korisničkih
podešavanja, podešavanja za preuzimanje i
podešavanja za automatsko preuzimanje — Odaberite
Mailboxes i pretinac.
Podešavanja za povezivanje
Odaberite
> Messaging i Options > Settings > Email > Mailboxes, pretinac i Connection settings.
Dolazne e-mail poruke
Da biste uredili podešavanja za e-mail poruke koje primate,
izaberite Incoming e-mail i sa sljedećeg:
● User name — Unesite korisničko ime koje vam je
dodijelio davaoc usluga.
● Password — Unesite lozinku. Ako ovo polje ostavite
prazno, bit će zatraženo da unesete lozinku kada se
pokušate spojiti na svoj udaljeni pretinac.
● Incoming mail server — Unesite IP adresu ili ime e-mail
host servera koji prima vaše e-mail poruke.
● Access point in use — Odaberite pristupnu tačku za
Internet (IAP).
● Mailbox name — Unesite ime pretinca.
● Mailbox type — Za određivanje e-mail protokola koji vaš
davalac usluge udaljenog pretinca preporučuje. Opcije su
POP3 i IMAP4. Ovo podešavanje nije moguće promijeniti.
● Security — Odaberite sigurnosnu opciju koja će se
koristiti za osiguranje veze prema udaljenom pretincu.
● Port — Odredite port za povezivanje.
44
● APOP secure login (samo za POP3) — Za enkripciju lozinki
koje se šalju na udaljeni e-mail server prilikom
povezivanja sa pretincom.
Odlazne e-mail poruke
Za uređivanje podešavanja za e-mail poruke koje šaljete
odaberite Outgoing e-mail, a u sljedećim opcijama:
● My e-mail address — Unesite e-mail adresu koju vam je
dodijelio davaoc usluga.
● Outgoing mail server — Unesite IP adresu ili ime e-mail
host servera koji šalje vaše poruke. Možda će vam biti
dostupan samo server za izlaznu poštu vašeg davaoca
usluga. Obratite se svom operateru mobilne telefonije za
detaljnije informacije.
Podešavanja za korisničko ime, lozinku, pristupnu tačku,
sigurnost i port slična su odgovarajućim podešavanjima za
dolaznu poštu.
Korisnička podešavanja
> Messaging i Options > Settings > EOdaberite
mail > Mailboxes, pretinac i User settings.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
● My name — Za unos vašeg imena. Uneseno ime mijenja
vašu e-mail adresu na uređaju primaoca ukoliko uređaj
primaoca podržava tu funkciju.
● Send message — Odredite način slanja e-mail poruka sa
vašeg uređaja. Da biste podesili uređaj da se povezuje na
pretinac kada izaberete Send message, izaberite
Immediately. Ako odaberete During next conn., e-mail
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
●
●
●
●
●
poruka se šalje kada je dostupna veza do udaljenog
pretinca.
Send copy to self — Za čuvanje kopije e-mail poruke u
vlastitom pretincu.
Include signature — Za dodavanje potpisa na e-mail
poruke.
New e-mail alerts — Za podešavanje uređaja da vas
obavještava (tonom, bilješkom ili oznakom o prijemu
pošte) kada stigne nova e-mail poruka.
E-mail deletion — Za podešavanje uređaja da e-mail
poruke briše samo sa vašeg uređaja, sa vašeg uređaja i sa
servera ili da svaki put postavi pitanje o tome.
Reply-to address — Odredite e-mail adresu na koju će
se isporučivati odgovori na e-mail poruke poslane iz ovog
pretinca.
Podešavanja preuzimanja
> Messaging i Options > Settings > EOdaberite
mail > Mailboxes, pretinac i Retrieval settings.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
● E-mail retrieval — Za određivanje koji dijelovi e-mail
poruke se preuzimaju: Headers only, Size limit (POP3) ili
Msgs. & attachs. (POP3).
● Retrieval amount — Za određivanje koliko novih e-mail
poruka se preuzima u pretinac.
● IMAP4 folder path (samo za IMAP4) — Za određivanje
staze mape na koju se namjeravate pretplatiti.
● Folder subscriptions (samo za IMAP4) — Za
pretplaćivanje na ostale mape u udaljenom pretincu i
preuzimanje sadržaja iz tih mapa.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Razmjena poruka
Podešavanja za automatsko preuzimanje
> Messaging i Options > Settings > EOdaberite
mail > Mailboxes, pretinac i Automatic retrieval.
Automatsko preuzimanje zaglavlja novih e-mail poruka
iz udaljenog pretinca — Izaberite E-mail notifications i
Auto-update ili Only in home netw..
Automatsko preuzimanje zaglavlja novih e-mail poruka
iz udaljenog pretinca u određeno vrijeme — Izaberite Email retrieval i Enabled ili Only in home netw.. Odredite
kada i koliko često će se e-mail poruke preuzimati.
E-mail notifications i E-mail retrieval ne može se aktivirati
u isto vrijeme.
Podešavanje uređaja za automatsko preuzimanje e-mail
poruka može uključivati prenošenje velikih količina podataka
putem mreže vašeg davaoca usluga. Obratite se svom
operateru mobilne telefonije za informacije o troškovima
prenosa podataka.
Podešavanja za web servisne poruke
Pritisnite
i odaberite Messaging > Options >
Settings > Service message.
Odaberite način na koji želite primati servisne poruke. Ako
želite podesiti uređaj da automatski aktivira preglednik i
pokrene mrežnu vezu radi preuzimanja sadržaja prilikom
prijema servisne poruke, odaberite Download messages >
Automatically.
45
Imenik
Podešavanja za obavijesti mreže
Dostupne teme i brojeve vezanih tema možete provjeriti kod
svog davaoca usluga.
Pritisnite i odaberite Messaging > Options >
Settings > Cell broadcast.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
● Reception — Odaberite želite li primati obavijesti mreže.
● Language — Odaberite jezike za obavijesti mreže. All,
Selected ili Other.
● Topic detection — Odaberite da li će uređaj automatski
pretraživati brojeve novih tema te sačuvati nove brojeve
na listi tema bez imena.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
● Save sent messages — Odaberite želite li sačuvati kopije
poslanih tekstualnih, multimedijalnih ili e-mail poruka u
mapi Sent.
● Number of saved msgs. — Za određivanje koliko
poslanih poruka se istovremeno čuva u mapi poslanih
poruka. Kada je granična vrijednost dosegnuta, najstarije
poruke se brišu.
● Memory in use — Za odabir memorije u kojoj želite čuvati
svoje poruke.
Ostala podešavanja
Odaberite
Other.
> Messaging i Options > Settings >
9. Imenik
Odaberite
> Contacts.
U Imeniku možete sačuvati i ažurirati informacije o kontaktu,
na primjer, brojeve telefona, kućne ili e-mail adrese svojih
kontakata. Na karticu kontakta možete dodati lični ton zvona
ili umanjenu sličicu. Takođe možete kreirati grupe kontakata
što vam omogućava istovremeno slanje tekstualnih ili e-mail
poruka velikom broju primalaca.
46
Upravljanje imenima i brojevima
Za brisanje kartice kontakta odaberite karticu i pritisnite C.
Za brisanje nekoliko kartica kontakata istovremeno
odaberite Options > Mark/Unmark za označavanje
željenih kartica kontakata i pritisnite C za brisanje. Za slanje informacija o kontaktu odaberite karticu Options >
Send business card i željenu opciju.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Za preslušavanje govorne oznake dodijeljene kontaktu
odaberite karticu kontakta i Options > Voice tag details >
Play voice tag.
Čuvanje i uređivanje imena i brojeva
1. Pritisnite
i odaberite Contacts > Options > New
contact.
2. Popunite polja po želji i odaberite Done.
Za uređivanje kartice kontakta izaberite je i Options >
Edit. Takođe možete tražiti željeni kontakt tako da unesete
prvo slovo imena u polje za pretragu.
Za prilaganje slike na karticu kontakta otvorite karticu i
odaberite Options > Add image. Slika se prikazuje kada
kontakt nazove.
Tonovi zvona, slike i tekst poziva za
kontakte
Možete odrediti ton zvona za kontakt ili grupu, te sliku i tekst
poziva za kontakt. Kada vas kontakt pozove, uređaj će
reproducirati odabrani ton zvona i prikazati tekst poziva ili
sliku (ako je broj telefona pozivaoca poslan sa pozivom i ako
ga vaš uređaj prepozna).
Imenik
Za određivanje teksta poziva odaberite kontakt i Options >
Add text for call. Unesite tekst poziva i odaberite OK.
Za dodavanje slike za kontakt sačuvan u memoriji uređaja
izaberite kontakt, Options > Add image i sliku iz Gallery.
Za uklanjanje tona zvona odaberite Default tone sa liste
tonova zvona.
Za prikaz, promjenu ili uklanjanje slike kontakta odaberite
kontakt Options > Image i željenu opciju.
Kopiranje kontakata
Odaberite
> Contacts.
Kada otvorite listu kontakata po prvi put, uređaj vas pita
želite li kopirati imena i brojeve sa SIM kartice na svoj uređaj.
Pokretanje kopiranja — Odaberite OK.
Otkazivanje kopiranja — Odaberite Cancel. Uređaj vas pita
želite li prikazati kontakte sa SIM kartice na listi kontakata.
Za prikaz kontakata odaberite OK. Otvara se lista kontakata,
a imena spremljena na vašoj SIM kartici su označena sa
.
Za određivanje tona zvona za kontakt ili grupu kontakata
odaberite kontakt ili grupu kontakata i Options > Ringing
tone i ton zvona.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
47
Galerija
10. Galerija
Odaberite
> Gallery.
Galeriju koristite za pristup različitim vrstama medija, kao što
su slike i video isječci, muzika, zvučni isječci, poveznice na
streaming sadržaje i prezentacije. Sve pregledane slike, video
isječci, muzika i zvučni isječci se automatski čuvaju u Galeriju.
Zvučni isječci i muzika se reproduciraju putem muzičkog
plejera, poveznica na streaming sadržaje ili video centra.
Slike se prikazuju, a video isječci reproduciraju pomoću
programa Fotografije.
O fotografijama
Odaberite
> Gallery > Images & videos i neku od
sljedećih opcija:
● Captured — za prikaz svih slika i video isječaka koje ste
snimili,
● Months — za prikaz slika i video isječaka kategoriziranih
po mjesecima kada su snimljeni,
● Albums — za prikaz podrazumijevanih albuma ili albuma
koje ste sami kreirali,
● Tags — za prikaz oznaka koje ste kreirali za svaku od
stavki,
● Downloads — za prikaz stavki i video isječaka preuzetih
sa Weba ili primljenih u obliku multimedijalnih ili e-mail
poruka,
● All — za prikazivanje svih stavki,
48
● Share online — za objavu vaših slika ili video isječaka na
Webu.
Datoteke spremljene na kompatibilnu memorijsku karticu
(ako je umetnuta) označene su znakom
.
Za kopiranje ili premještanje datoteka na drugu lokaciju u
memoriji odaberite datoteku i Options > Move and copy,
iz dostupnih opcija.
O programu Video & TV
Koristeći program Video & TV možete učitavati i streamovati
video isječke bežičnim putem sa kompatibilnih internet
video usluga. Za učitavanje i streaming video isječaka
neophodna je mrežna usluga. Video isječke takođe možete
prenositi sa kompatibilnog računara na svoj uređaj i
prikazivati ih putem programa Video & TV.
Korištenje pristupnih tačaka za prijenos paketnih podataka
prilikom učitavanja video isječaka može podrazumijevati
prijenos velikih količina podataka preko mreže vašeg
davaoca usluga. Obratite se svom operateru mobilne
telefonije za informacije o troškovima prenosa podataka.
Vaš uređaj možda sadrži prethodno definisane usluge.
Davaoci usluga sadržaj mogu nuditi besplatno ili uz određenu
tarifu. Cijene provjerite na usluzi ili kod davaoca usluge.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
11. Fotoapara
Snimanje slika
Odaberite
> Camera. Ekran se automatski okreće i
prelazi u položeni mod.
Za snimanje slika koristite ekran kao tražilo i pritisnite tipku
za snimanje. Uređaj čuva sliku u Galeriju.
Za povećavanje ili smanjivanje prije snimanja slike koristite
tipke za jačinu zvuka.
Za fokusiranje predmeta prije snimanja slike tipku za
snimanje pritisnite do pola.
Alatna traka vam nudi prečice do različitih stavki i
podešavanja kako prije, tako i nakon snimanja slike ili video
isječka. Odaberite neku od sljedećih opcija:
Za prebacivanje između moda za snimanje video zapisa
i moda za snimanje slika.
Za odabir scene.
Za aktiviranje panoramskog moda snimanja.
Za uključivanje svjetla (samo u video modu).
Za odabir blic moda (samo za slike).
Za aktiviranje tajmera (samo za slike).
Za aktiviranje moda za sekvencijalno snimanje (samo za
slike).
Za odabir kolor efekata.
Fotoaparat
Za prelazak u Fotografije.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o modu snimanja
i prikazu na kojem se nalazite. Podešavanja se vraćaju na
podrazumijevane vrijednosti kada zatvorite kameru.
Za prilagođavanje alatne trake kamere odaberite Options >
Customise toolbar.
Za aktiviranje alatne trake kada je sakrivena pritisnite tipku
za pomicanje.
Mod panoramskog snimanja
Odaberite mod panoramskog snimanja
sa alatne trake.
Za pokretanje snimanja panoramske slike pritisnite tipku za
snimanje.
Lagano okrećite kameru ulijevo ili udesno kako biste počeli
snimanje panoramske slike. Na ekranu je dat panoramski
prikaz, a kamera snima dok se vi okrećete. Zelena strelica
pokazuje da možete nastaviti sa polaganim okretanjem.
Crvena oznaka za pauziranje pokazuje da trebate prekinuti
kretanje dok se zelena strelica ponovo ne pojavi. Znak da će
biti snimljen novi segment slike je pomjeranje crvenog
pravougaonika u centar područja prethodnog prikaza.
Za dovršetak snimanja pritisnite tipku za snimanje ili
odaberite Stop. Panoramsko snimanje se automatski prekida
kada bude dosegnuta maksimalna širina slike.
Za podešavanje balansa bijelog.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
49
Internet
Snimanje video isječaka
Izaberite
> Camera.
1. Ako je fotoaparat u modu za snimanje slika, na alatnoj
traki izaberite mod za snimanje video zapisa.
2. Za početak snimanja pritisnite tipku za snimanje.
12. Internet
Web preglednik
Koristeći web preglednik možete prikazivati HTML (jezik za
označavanje hiperteksta) web stranice sa Interneta u
njihovom izvornom obliku. Takođe možete pregledavati web
stranice koje su specijalno izrađene za mobilne uređaje i
koriste XHTML (proširivi jezik za označavanje hiperteksta) ili
WML (jezik za označavanje za prijenosne uređaje).
Za pregledavanje Weba morate imati konfigurisanu
pristupnu tačku za Internet u uređaju.
Pregledavanje weba
Koristeći program Preglednik možete pretraživati web
stranice.
Izaberite
> Internet > Web.
Prečica:Da pokrenete preglednik pritisnite i držite 0
na početnom ekranu.
Odlazak na web stranicu — U prikazu oznaka stranica
izaberite oznaku ili započnite unos adrese web stranice (polje
otvara se automatski) i izaberite Go to.
50
3. Za pauziranje snimanja izaberite Pause. Izaberite
Continue za nastavak snimanja.
4. Za zaustavljanje snimanja izaberite Stop. Video isječak se
automatski čuva u Galeriju. Maksimalna dužina video
isječka ovisi o dostupnoj memoriji.
Neke web stranice mogu sadržavati materijal, na primjer
video isječke, za čiji prikaz je potrebna velika količina
memorije. Ako se memorija uređaja napuni tokom učitavanja
takve web stranice, umetnite memorijsku karticu. U
suprotnom, video isječci neće biti prikazani.
Onemogućavanje grafičkih sadržaja radi uštede
memorije i bržeg učitavanja — Odaberite Options >
Settings > Page > Load content > Text only.
Osvježavanje sadržaja web stranice — Odaberite
Options > Web page options > Reload.
Prikazivanje snimaka web stranica koje ste posjetili —
Odaberite Back. Otvara se lista stranica koje ste posjetili
tokom trenutne sesije pretraživanja interneta. Ova opcija je
dostupna ako se History list aktivira u podešavanjima
preglednika.
Blokiranje ili dozvoljavanje automatskog otvaranja
većeg broja prozora — Izaberite Options > Web page
options > Block pop-ups ili Allow pop-ups.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Prikazivanje tastaturnih prečica — Odaberite Options >
Keypad shortcuts. Za uređivanje tastaturnih prečica
izaberite Edit.
Uvećanje i umanjenje prikaza web stranice — Za
uvećanje pritisnite *. Za umanjenje pritisnite #.
Savjet:Da biste poslali preglednik u pozadinu bez
izlaska iz programa ili prekida veze, jednom pritisnite
tipku za kraj.
Alatna traka preglednika
Alatna traka preglednika vam pomaže da odaberete često
korištene funkcije preglednika.
Otvaranje alatne trake — Pritisnite i držite tipku za
pomicanje na praznom dijelu web stranice.
Kretanje po alatnoj traci — Pomičite lijevo ili desno.
Odabir funkcija sa alatne trake — Pritisnite tipku za
pomicanje
Sa alatne trake izaberite nešto od sljedećeg:
Go to web address — Za unošenje web adrese.
Recently visited pages — za prikaz liste web adresa
koje često posjećujete,
●
Bookmarks — Za otvaranje prikaza oznaka stranica.
Full screen — Za prikazivanje web stranice preko
●
cijelog ekrana.
●
Overview — Za prikazivanje pregleda trenutne web
stranice.
●
●
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Internet
Search by keyword — Za pretraživanje trenutne web
stranice.
●
Settings — Za promjenu podešavanja web
preglednika.
●
Kretanje po stranicama
Kada pretražujete veliku web stranicu, možete koristiti
funkcije Mini prikaz ili Pregled sadržaja stranice da vidite
cijelu stranicu odjednom.
Odaberite
> Internet > Web.
Aktiviranje funkcije Mini prikaz — Odaberite Options >
Settings > General > Mini map > On. Kada se pomičete
po velikoj web stranici, funkcija Mini prikaz otvara i prikazuje
pregled sadržaja stranice.
Kretanje po Mini prikazu — Pomaknite se gore, dolje, lijevo
ili desno. Kada pronađete željenu lokaciju, zaustavite
pomicanje. Funkcija Mini prikaz nestaje ostavljajući vas na
izabranoj lokaciji.
Pronalaženje informacija na web stranici pomoću
funkcije Pregled sadržaja stranice
1. Pritisnite 8. Otvara se minijaturni prikaz trenutne web
stranice.
2. Krećite se po minijaturnom prikazu pomičući se gore,
dolje, lijevo ili desno.
3. Kada pronađete dio koji želite prikazati, izaberite OK da
pređete na taj dio web stranice.
51
Internet
Web feedovi i blogovi
Mini-programe možete instalirati i na kompatibilnu
memorijsku karticu (ako je dostupna).
Podrazumijevana pristupna tačka za mini-programe je ista
kao i za web preglednik. Kada su aktivni u pozadini, neki mini­
programi mogu vršiti automatsko ažuriranje informacija na
vašem uređaju.
Korištenje mini-programa može uključivati prijenos velikih
količina podataka preko mreže vašeg davaoca usluga. Za
informacije o troškovima prijenosa podataka obratite se
svom davaocu usluga.
Pretplaćivanje na web feed koji je dostupan na
stranici — Odaberite Options > Subscribe to web feeds.
Pretraživanje sadržaja
Koristeći web feedove možete jednostavno pratiti najnovije
vijesti i svoje omiljene blogove.
Odaberite > Internet > Web.
Web feedovi su XML datoteke na web stranicama. Koriste se
za dijeljenje, na primjer, najnovijih vijesti ili blogova. Web
feedove obično nalazimo na webu, blogovima ili wiki
stranicama.
Preglednik automatski prepoznaje da stranica sadrži web
feedove.
Ažuriranje web feedova — U prikazu Web feedovi izaberite
feed i Options > Web feed options > Refresh.
Podešavanje automatskog ažuriranja za sve web
feedove — U prikazu Web feedovi izaberite Options >
Edit > Edit. Ova opcija nije dostupna ako je jedan ili veći broj
feedova označen.
Mini-programi
Vaš uređaj podržava mini programe. Mini-programi su male
web aplikacije koje se učitavaju sa Weba i na vaš uređaj
dostavljaju multimedijalne sadržaje, feedove sa novostima i
druge informacije, poput vremenske prognoze. Instalirani
mini-programi se prikazuju kao zasebni programi u mapi
Programi.
Da biste pronašli i učitali mini-programe, posjetite Ovi
prodavaonicu na adresi store.ovi.com.
52
Koristeći pretragu po ključnom terminu tražene informacije
možete brzo pronaći na web stranici.
> Internet > Web.
Odaberite Pretraživanje teksta unutar trenutne web stranice —
Odaberite Options > Find keyword. Za prelazak na
prethodno ili na sljedeće slaganje pomaknite se gore ili dolje.
Savjet:Za pretraživanje teksta na trenutnoj web
stranici pritisnite 2.
Učitavanje i kupovina sadržaja
Možete učitavati sadržaje kao što su tonovi zvona, slike,
logotipi operatora, teme i video isječci. Ovi sadržaji mogu biti
besplatni ili ih je potrebno kupiti. Učitanim sadržajima
upravlja odgovarajući program u uređaju; na primjer, učitanu
fotografiju možete sačuvati u Galeriju.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Važno: Instalirajte i koristite aplikacije i drugi softver
samo iz pouzdanih izvora, na primjer one sa ovjerom
aplikacije Symbian Signed ili one koje su prošle Java
Verified ispitivanje.
Za učitavanje sadržaja:
1. Odaberite poveznicu.
2. Odaberite odgovarajuću opciju za kupovinu sadržaja (na
primjer, Kupi).
3. Pažljivo pročitajte sve priložene informacije.
4. Za nastavak ili otkazivanje učitavanja odaberite
odgovarajuću opciju (na primjer, Prihvati ili Otkaži).
Kada pokrenete učitavanje, prikazuje se lista tekućih i
kompletiranih učitavanja u trenutnoj sesiji pregledavanja
Interneta.
Za izmjenu liste odaberite Options > Downloads.
Odaberite sadržaj sa liste i Options za otkazivanje tekućeg
učitavanja ili za otvaranje, čuvanje ili brisanje kompletiranih
učitavanja.
Oznake stranica
Omiljene web stranice možete spremiti u Oznake stranica za
trenutni pristup.
> Internet > Web.
Odaberite Pristupanje oznakama stranica
Internet
1. Ako umjesto Oznake stranica koristite neku drugu
stranicu kao početnu, izaberite Options > Go to >
Bookmarks.
2. Izaberite web adresu sa liste ili iz kolekcije oznaka
stranica u mapi Recently visited pages.
Čuvanje trenutne web stranice kao oznake stranice —
Tokom pretraživanja izaberite Options > Web page
options > Save as bookmark.
Uređivanje ili brisanje oznaka stranica — Odaberite
Options > Bookmark manager.
Slanje ili dodavanje oznaka stranica ili podešavanje
označene web stranice kao početne — Odaberite
Options > Bookmark options.
označava početnu stranicu.
Pražnjenje privremene memorije
Pražnjenje privremene memorije doprinosi sigurnosti vaših
podataka. Informacije i usluge kojima pristupate smještaju
se u privremenu memoriju uređaja. Svaki put nakon što
pristupite ili pokušate pristupiti povjerljivim informacijama
koje iziskuju upotrebu lozinki, ispraznite privremenu
memoriju nakon svake sesije pretraživanja.
Odaberite Options > Clear privacy data > Cache.
Završetak veze
Završavanje veze i zatvaranje programa Preglednik — Odaberite Options > Exit.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
53
Internet
Brisanje kolačića — Odaberite Options > Clear privacy
data > Cookies. Kolačići sadrže prikupljene informacije o
vašim posjetama različitim web stranicama.
Sigurnost veze
Koristeći sigurnu vezu i sigurnosne certifikate možete
bezbjedno pretraživati internet.
Ako je sigurnosna oznaka ( ) prikazana tokom veze, prijenos
podataka između uređaja i internet prolaza ili servera je
kodiran.
Sigurnosna ikona ne znači da je prenos podataka između
mrežnog prolaza i servera za sadržaj (na kom su smješteni
podaci) bezbjedan. Operater mobilne telefonije osigurava
prenos podataka između mrežnog prolaza i servera za
sadržaj.
Sigurnosni certifikati mogu biti neophodni za neke vrste
usluga, na primjer, bankarske usluge. Bit ćete obavješteni
ako identitet servera nije autentičan ili ako nemate ispravan
sigurnosni certifikat u uređaju. Obratite se svom operateru
mobilne telefonije za detaljnije informacije.
Važno: Mada korištenje certifikata znatno smanjuje
rizike udaljenog povezivanja i instaliranja softvera, njih treba
ispravno koristiti da bi se iskoristila prednost povećane
bezbjednosti. Samo postojanje certifikata ne pruža nikakvu
zaštitu, upravljač certifikatima mora sadržavati ispravne,
autentične ili pouzdane certifikate da bi se ostvarila
povećana zaštita. Certifikati imaju ograničeni rok važenja.
Ako se, uprkos činjenici što bi certifikat trebao biti važeći,
54
pojavi poruka "Certifikat istekao" ili "Certifikat još uvijek ne
važi", provjerite da li su datum i vrijeme u vašem uređaju
tačni.
Prije nego što izvršite bilo kakve izmjene postavki certifikata,
morate provjeriti da li zaista imate povjerenje u vlasnika
datog certifikata kao i da li taj certifikat zaista pripada
naznačenom vlasniku.
Web podešavanja
Koristeći različita podešavanja možete poboljšati svoje
iskustvo pretraživanja interneta u skladu sa svojim
potrebama.
> Internet > Web i Options > Settings i sa
Izaberite
sljedećeg:
Opća podešavanja
● Access point — Za promjenu podrazumijevane pristupne
tačke. Neke ili sve pristupne tačke mogu biti prethodno
podešene za Vaš uređaj od strane Vašeg operatera
mobilne telefonije. Možda ih nećete moći izmijeniti,
kreirati, uređivati ili ukloniti.
● Homepage — Za određivanje početne stranice.
● Mini map — Za aktiviranje i deaktiviranje Mini prikaza.
Mini prikaz vam pomaže pri kretanju na web stranici.
● History list — Ako prilikom pregledavanja weba
izaberete On, za prikaz liste stranica koje ste posjetili
tokom trenutne sesije izaberite Back.
● Security warnings — Za sakrivanje ili prikazivanje
sigurnosnih obavijesti.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Internet
● Java/ECMA script — Za omogućavanje ili
onemogućavanje korištenja skripti.
● Java/ECMA script errors — Za podešavanje uređaja da
prima obavijesti o skriptnim naredbama.
● Open while downloading — Za omogućavanje
otvaranja datoteke tokom učitavanja.
● Form data saving — Za odabir želite li da lozinke ili
podaci koje unosite u različite obrasce na web stranici
budu sačuvani i korišteni sljedeći put kada otvorite tu
stranicu.
● Cookies — Za omogućavanje ili onemogućavanje slanja i
primanja kolačića.
● Load content — Za odabir želite li učitavati slike i druge
objekte tokom pregledavanja Interneta. Ako odaberete
Text only, za učitavanje slika ili objekata u nastavku
pregledavanja odaberite Options > Display options >
Load images.
● Default encoding — Ako tekstualni znakovi nisu ispravno
prikazani, možete odabrati drugi sistem kodiranja za jezik
trenutne stranice.
● Block pop-ups — Za dozvoljavanje ili zabranjivanje
automatskog otvaranja skočnih prozora tokom
pretraživanja interneta.
● Automatic reload — Za podešavanje web stranica da se
automatski osvježavaju tokom pretraživanja interneta.
● Font size — Za određivanje veličine slova koja se koristi
na web stranicama.
● Acc. point for auto-update — Za odabir željene
pristupne tačke za ažuriranje. Ova opcija je dostupna samo
kada je opcija Automatic updates aktivirana.
● Update when roaming — Za aktiviranje automatskog
ažuriranja web feedova tokom roaminga.
Za podešavanje stranice
Podešavanja za privatnost
● Recently visited pages — Za omogućavanje ili
onemogućavanje automatskog prikupljanja oznaka
stranica. Ako želite nastaviti sa čuvanjem adresa
posjećenih web stranica u direktoriju Recently visited
pages, ali ukloniti direktorij iz prikaza oznaka stranica,
izaberite Hide folder.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Podešavanja za web feedove
Ovi muzika
Koristeći uslugu Ovi muzika (mrežna usluga) možete
pretraživati, pregledavati i učitavati muziku na svoj uređaj.
Odaberite
> Internet > Ovi Music.
Za učitavanje muzike prvo se morate registrirati za uslugu.
Učitavanje muzike može obuhvatati dodatne troškove i
prijenos velikih količina podataka (mrežna usluga). Za
informacije o troškovima prijenosa podataka obratite se
svom operateru mobilne telefonije.
Za pristup usluzi Ovi muzika morate na uređaju imati važeću
pristupnu tačku za internet. Od vas će možda biti zatraženo
da izaberete pristupnu tačku koja će se koristiti za
povezivanje na uslugu Ovi muzika.
Izbor pristupne tačke — Odaberite Default access point.
55
Internet
Dostupnost i oblik podešavanja za uslugu Ovi muzika mogu
se razlikovati. Podešavanja mogu biti i prethodno definisana
i možda ih nećete moći uređivati. Prilikom pretraživanja
usluge Ovi muzika može biti omogućena promjena
podešavanja.
Promjena podešavanja za uslugu Ovi muzika —
Odaberite Options > Settings.
Usluga Ovi muzika nije dostupna u svim zemljama i regijama.
Online dijeljenje
O online dijeljenju
Odaberite
> Internet > Share online.
Koristeći online dijeljenje (mrežna usluga) možete
objavljivati slike, video i zvučne isječke sa svog uređaja na
kompatibilnim uslugama za online dijeljenje sadržaja poput
albuma i blogova. Koristeći ove usluge također možete
pregledavati i slati komentare na postove, te učitavati
sadržaje na kompatibilni Nokia uređaj.
Podržane vrste sadržaja i dostupnost usluge online dijeljenja
mogu se razlikovati ovisno o lokaciji.
Pretplaćivanje na usluge
Odaberite
> Internet > Share online.
Za pretplaćivanje na dijeljenja sadržaja u online načinu rada
idite na web-lokaciju davaoca usluga i provjerite je li vaš
Nokia uređaj kompatibilan sa ovom uslugom. Kreirajte račun
u skladu sa uputstvima na web-lokaciji. Primit ćete korisničko
56
ime i lozinku koji su potrebni za podešavanje računa na
vašem uređaju.
1. Za aktiviranje usluge otvorite program za online dijeljenje
sadržaja na vašem uređaju, odaberite uslugu i Options >
Activate.
2. Za davanje dozvole uređaju da kreira mrežnu vezu. Ako
bude zatraženo da odredite pristupnu tačku za Internet,
odaberite jednu sa liste.
3. Prijavite se na svoj račun u skladu sa uputstvima na web­
lokaciji davaoca usluga.
Za dostupnost i cijene usluga trećih strana i troškove
prijenosa podataka obratite se davaocu usluga ili
odgovarajućoj trećoj strani.
Kreiranje postova
Izaberite
> Internet > Share online.
Za objavu multimedijalnih datoteka na nekoj usluzi idite na
uslugu i izaberite Options > New upload. Ukoliko usluga
online dijeljenja sadržaja nudi kanale za objavu datoteka,
odaberite željeni kanal.
Za dodavanje slika, video ili zvučnih isječaka u post izaberite
Options > Insert.
Unesite ime ili opis posta, ako je dostupno.
Za dodavanje oznaka u post izaberite Tags:.
Za omogućavanje objave informacija o lokaciji koje se nalaze
u datoteci izaberite Location:.
Za slanje posta na uslugu izaberite Options > Upload.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Nokia Video Centre
Koristeći Nokia Video Centre (mrežna usluga) možete
učitavati i primati video streamove bežičnim putem sa
kompatibilnih internet video usluga koristeći paketni
prijenos podataka. Možete prijenositi video isječke sa
kompatibilnog računara na svoj uređaj i prikazivati ih u Video
centru.
Korištenje pristupnih tačaka za paketni prijenos podataka
prilikom učitavanja video sadržaja može podrazumijevati
prijenos velike količine podataka preko mreže vašeg davaoca
usluga. Obratite se svom operateru mobilne telefonije za
informacije o troškovima prenosa podataka.
Vaš uređaj možda sadrži prethodno definisane usluge.
Davaoci usluga sadržaj mogu nuditi besplatno ili uz određenu
tarifu. Cijene provjerite na usluzi ili kod davaoca usluge.
Prikazivanje i učitavanje video isječaka
Povezivanje na video usluge
1. Odaberite
> Internet > Video centre.
2. Za povezivanje na servis za instaliranje video usluga
odaberite Video directory i željenu video uslugu iz
kataloga usluga.
Prikazivanje video isječka
Za pregledavanje sadržaja instaliranih video usluga
odaberite Video feeds.
Sadržaj pojedinih video usluga je podijeljen u kategorije. Za
pregledavanje video isječaka odaberite kategoriju.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Internet
Za traženje video isječka na usluzi odaberite Video search.
Pretraživanje možda neće biti dostupno za sve usluge.
Neke video isječke je moguće slati u obliku streamova
bežičnim putem, ali je ostale potrebno prethodno učitati na
uređaj. Za učitavanje video isječka odaberite Options >
Download. Učitavanje se nastavlja u pozadini ako izađete iz
programa. Učitani video isječci se čuvaju u mapi Moji video
zapisi.
Za streamovanje ili prikazivanje učitanog video isječka
odaberite Options > Play. Tokom reprodukcije video
isječka, koristite izborne tipke i tipku za pomicanje za
upravljanje plejerom. Za prilagođavanje jačine zvuka
koristite tipke za jačinu zvuka.
Upozorenje: Produženo izlaganje jakom intenzitetu
zvuka vam može oštetiti sluh. Muziku slušajte uz umjerenu
jačinu zvuka i nemojte držati uređaj uz uho kada je zvučnik
u upotrebi.
Odaberite Options i neku od sljedećih opcija:
● Resume download — za nastavak pauziranog ili
neuspješnog učitavanja,
● Cancel download — za otkazivanje učitavanja,
● Preview — za prikazivanje video isječka,
● Feed details — za prikazivanje informacija o video
isječku,
● Refresh list — za osvježavanje liste video klipova,
● Open link in browser — za otvaranje poveznice u web
pregledniku.
57
Internet
Za planiranje učitavanja
Podešavanja za učitavanje
Podešavanja za korištenje podcasta
Odaberite Options > Settings > Download i sa sljedećih:
● Save to — Za određivanje lokacije gdje će se čuvati
podcasti.
● Update interval — za određivanje učestalosti ažuriranja
podcasta,
● Next update time — za određivanje vrijemena sljedećeg
automatskog ažuriranja.
Automatsko ažuriranje se provodi samo ako je izabrana
podrazumijevana pristupna tačka i ako je otvoren
program Podcasting.
● Download limit (%) — za određivanje procenta
memorije koji je rezervisan za učitavanja podcasta,
● If limit exceeds — Za određivanje načina postupanja u
slučaju premašenja ograničenja za učitavanje.
Podešavanje aplikacije za automatsko preuzimanje
podcastova može podrazumijevati prijenos velikih količina
podataka putem mreže vašeg davaoca usluga. Za informacije
o troškovima prijenosa podataka obratite se svom operateru
mobilne telefonije.
Podešavanja za povezivanje
Pronalaženje podcasta
Podešavanje programa za automatsko učitavanje video
isječaka može podrazumijevati prijenos velikih količina
podataka preko mreže vašeg davaoca usluga. Za informacije
o troškovima prijenosa podataka obratite se svom davaocu
usluga. Za planiranje automatskog učitavanja video isječaka
sa usluge odaberite Options > Schedule downloads. Video
centar automatski učitava nove video isječke u vrijeme koje
odredite.
Za otkazivanje planiranih učitavanja odaberite Manual
download kao način učitavanja.
Nokia Podcasting
Koristeći program Nokia Podcasting (mrežna usluga) možete
pretraživati, otkrivati, pretplaćivati se i učitavati podcaste
bežičnim putem, te reproducirati, upravljati i dijeliti audio i
video podcaste koristeći svoj uređaj.
Odaberite
> Internet > Podcasting.
Za početak korištenja usluge Podcasting odredite
podešavanja za povezivanje i učitavanje.
Odaberite Options > Settings > Connection i sa sljedećih:
● Default access point — Za odabir pristupne tačke za
povezivanje sa internetom.
● Search service URL — Za određivanje web adrese usluge
za pretraživanje podcasta koju ćete koristiti.
58
Vraćanje podrazumijevanih podešavanja — Odaberite
Options > Restore default.
Podcaste možete pronaći pretraživanjem po ključnom
terminu ili naslovu.
> Internet > Podcasting.
Odaberite
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Određivanje web adrese usluge za pretraživanje
podcasta — Da biste mogli koristiti uslugu pretraživanja,
potrebno je da odredite web adresu usluge za pretraživanje
podcasta. Odaberite Options > Settings > Connection >
Search service URL.
Pretraživanje podcasta — Izaberite Search i unesite
željene ključne termine.
Savjet:Usluga pretraživanja naslove podcasta i ključne
termine traži u opisima, a ne u pojedinim epizodama.
Opće teme, na primjer fudbal ili hip-hop, obično daju
bolje rezultate nego određeni tim ili izvođač.
Pretplaćivanje na pronađene podcaste — Izaberite
naslov podcasta. Podcast će biti dodan na listu podcasta na
koje ste pretplaćeni.
Pokretanje nove pretrage — Odaberite Options > New
search.
Prelazak na web stranicu podcasta — Odaberite
Options > Open web page.
Prikazivanje detalja podcasta — Odaberite Options >
Description.
Direktoriji
Direktoriji vam pomažu da pronađete nove epizode podcasta
na koje se možete pretplatiti.
> Internet > Podcasting.
Odaberite Otvaranje direktorija — Izaberite Directories i željeni
direktorij. Ako direktorij nije aktuelan, kada ga izaberete,
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Internet
pokreće se proces ažuriranja. Po završetku ažuriranja ponovo
izaberite direktorij kako biste ga otvorili.
Direktoriji mogu sadržavati podcaste poredane po
popularnosti i tematske mape.
Otvaranje tematske mape — Izaberite mapu. Prikazuje se
lista podcasta.
Pretplaćivanje na podcaste — Idite na naslov i izaberite
Subscribe. Nakon što ste se pretplatili na podcast, njegove
epizode možete učitavati, upravljati njima ili ih reproducirati
u meniju Podcasti.
Uređivanje mapa, web linkova ili web direktorija —
Odaberite Options > Edit.
Slanje mape sa direktorijima
1. Idite na neki od direktorija sa liste.
2. Odaberite Options > Send.
3. Izaberite metod slanja.
Uvoz OPML datoteka spremljenih na uređaju
1. Odaberite Options > Import OPML file.
2. Izaberite lokaciju datoteke i uvezite je.
Dodavanje novog web direktorija ili mape
1. U prikazu Direktoriji izaberite Options > New > Web
directory ili Folder.
2. Unesite naslov i web adresu OPML (označni jezik za liste
pretplata) datoteke.
59
Internet
Učitavanja
Nakon što ste se pretplatili na podcast, koristeći direktorije,
pretraživanjem ili unošenjem web adrese, možete upravljati,
učitavati i reproducirati epizode u Podcasts.
Za prikaz podcasta na koje ste se pretplatili odaberite
Podcasting > Podcasts.
Za prikaz naslova pojedinih epizoda (epizoda je zasebna
multimedijalna datoteka u podcastu) odaberite naslov
podcasta.
Za pokretanje učitavanja odaberite naslov epizode. Za
učitavanje ili nastavak učitavanja odabranih ili označenih
epizoda odaberite Options > Download. Možete učitavati
više epizoda istovremeno.
Za reproduciranje dijela podcasta tokom učitavanja ili nakon
djelomičnog učitavanja odaberite podcast i Options > Play
preview.
Potpuno učitane podcaste možete pronaći u mapi Podcasts,
ali neće biti prikazani dok se biblioteka ne osvježi.
Reproduciranje i upravljanje podcastima
Odaberite
> Internet > Podcasting i Podcasts.
Prikazivanje dostupnih epizoda podcasta — Izaberite
naslov podcasta. Prikazuje se lista epizoda.
Reproduciranje potpuno učitanih epizoda — Odaberite
Options > Play.
Zaustavljanje ažuriranja — Odaberite Options > Stop
update.
Dodavanje novih podcasta unošenjem njihovih
web adresa
1. Odaberite Options > New podcast.
2. Unesite web adresu podcasta.
Ako niste definirali pristupnu tačku ili vam prilikom
pokušaja otvaranja paketne podatkovne veze bude
zatraženo da unesete korisničko ime i lozinku, obratite se
davaocu usluga.
Uređivanje web adrese podcasta — Odaberite Options >
Edit.
Brisanje učitanih podcasta sa uređaja — Odaberite
Options > Delete.
Otvaranje web stranice podcasta — Odaberite Options >
Open web page.
Komentiranje podcasta ili prikazivanje komentara (ako
je omogućeno) — Odaberite Options > View
comments.
Slanje podcasta na drugi kompatibilan uređaj
1. Odaberite Options > Send.
2. Izaberite metod slanja (kao .opml u multimedijalnoj
poruci ili koristeći Bluetooth povezivanje).
Ažuriranje podcasta — Odaberite Options > Update.
60
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Pretraživanje
O pretraživanju
Odaberite
> Search.
Pretraživanje (mrežna usluga) omogućava korištenje
raznovrsnih internet-baziranih usluga za pretraživanje, na
primjer, web stranica i slika. Sadržaj i dostupnost ovih usluga
može se razlikovati ovisno o lokaciji.
Pokretanje pretraživanja
Odaberite
> Search.
Za pretraživanje sadržaja na vašem mobilnom uređaju
unesite pojmove za pretraživanje u polje za pretragu ili
pregledavajte sadržaj prema kategorijama. Prilikom unosa
pojmova za pretraživanje, rezultati se organiziraju u
kategorije. Rezultati kojima ste pristupali u posljednje
vrijeme prikazuju se na vrhu liste rezultata pod uslovom da
se podudaraju sa pojmovima za pretraživanje.
13. Ovi usluge
Nokia Ovi Suite nudi novi, korisniku bolje prilagođen, pristup
Nokia softveru za računar. Program za računar omogućava
lagan pristup datotekama na računaru, vašem Nokia uređaju
i Ovi usluzi, sve u jednom prozoru.
O Ovi uslugama
Ovi sadrži usluge koje pruža Nokia. Koristeći Ovi usluge
možete kreirati e-mail račun, dijeliti slike i video isječke sa
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Ovi usluge
Za pretraživanje web stranica na internetu izaberite Search
the Internet i davaoca usluge pretraživanja i unesite
pojmove za pretraživanje u polje za pretragu. Odabrani
davaoc usluge pretraživanja se podešava za
podrazumijevanog davaoca usluge pretraživanja Interneta.
Ako je podrazumijevani davaoc usluge pretraživanja odranije
podešen, odaberite ga kako biste pokrenuli pretragu ili
odaberite More search services za korištenje drugog
davaoca usluge pretraživanja.
Za promjenu zadanog davaoca usluge pretraživanja izaberite
Options > Settings > Search services.
Za promjenu podešavanja države ili regije radi pronalaženja
dodatnih davaoca usluge pretraživanja odaberite Options >
Settings > Country or region.
prijateljima i rodbinom, planirati putovanja i prikazivati
lokacije na karti, učitavati igre, programe, video isječke i
tonove na svoj uređaj te kupovati muziku. Dostupne usluge
mogu se razlikovati od regije do regije i nisu podržani svi
jezici.
Za pristup Ovi uslugama idite na www.ovi.com i registrirajte
vlastiti Nokia račun.
61
Ovi usluge
Za više informacija o načinu korištenja pogledajte stranice za
podršku svake od usluga.
O usluzi Ovi prodavaonica
Odaberite
> Store.
U Ovi prodavaonici možete učitavati mobilne igre,
programe, video isječke, slike i tonove zvona na svoj uređaj.
Neke od ovih stavki su besplatne; druge je potrebno kupiti
koristeći kreditnu karticu ili putem telefonskog računa. Ovi
prodavaonica vam nudi sadržaje koji su kompatibilni sa
vašim mobilnim uređajem i prilagođeni vašem ukusu i
lokaciji na kojoj se nalazite.
O usluzi Ovi kontakti
Odaberite
> Internet > Contacts.
Koristeći uslugu Ovi kontakti možete ostati u vezi sa osobama
koje su vam najbitnije. Pretražite kontakte i pronađite
prijatelje u Ovi zajednici. Ostanite u kontaktu sa prijateljima
- čavrljajte, podijelite podatke o lokaciji i prisustvu i
jednostavno pratite šta vaši prijatelji rade i gdje se nalaze.
Možete čak i čavrljati sa prijateljima koji koriste Google
Talk™.
Takođe možete sinhronizirati kontakte, kalendar i druge
sadržaje između svog Nokia uređaja i stranice Ovi.com. Vaše
bitne informacije se spremaju i ažuriraju, kako u vašem
uređaju tako i na webu. Koristeći uslugu Ovi kontakti svoje
liste kontakata možete učiniti dinamičnim i pouzdano
spremiti kontakte na stranicu Ovi.com.
62
Za korištenje ove usluge morate imati Nokia račun. Kreirajte
račun koristeći svoj mobilni uređaj ili posjetite
www.ovi.com koristeći svoj računar.
Korištenje usluge Ovi kontakti može uključivati prijenos
velikih količina podataka preko mreže vašeg operatera
mobilne telefonije. Za informacije o troškovima prijenosa
podataka obratite se svom operateru mobilne telefonije.
O Ovi datotekama
Odaberite
> Internet > Ovi Files.
Koristeći Ovi datoteke svoj uređaj možete koristiti da
pristupate datotekama na vašem računaru. Instalirajte
program Ovi datoteke na svim računarima kojima želite
pristupati koristeći Ovi datoteke.
Možete obavljati sljedeće zadatke:
● pretraživati i prikazivati slike i dokumente spremljene na
vašem računaru;
● prenositi pjesme sa računara na uređaj;
● slati datoteke i mape sa svog računara bez prethodnog
prenošenja na uređaj;
● pristupati datotekama na vašem računaru čak i kada je
računar isključen. Samo izaberite mape i datoteke koje
želite učiniti dostupnim i program Ovi datoteke će
automatski spremiti i održavati njihovu aktuelnu kopiju u
zaštićenom online spremniku podataka.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
14. Prilagođavanje
Prilagođavanje
Teme
Za aktiviranje teme odaberite Options > Set.
Odaberite
> Settings > Themes.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
● General — Za promjenu teme koja se koristi u svim
programima.
● Menu view — Za promjenu teme koja se koristi u
glavnom meniju.
● Standby — Za promjenu teme koja se koristi na početnom
ekranu.
● Wallpaper — Za promjenu pozadinske slike na početnom
ekranu.
● Power saver — Za odabir animacije čuvara ekrana.
● Call image — Za promjenu slike koja se prikazuje tokom
poziva.
Za aktiviranje i deaktiviranje efekata u temi izaberite
General > Options > Theme effects.
Odaberite
> Settings > Themes i Standby > Talking
theme.
Kada je govorna tema aktivirana, na početnom ekranu se
prikazuje lista funkcija koje ta govorna tema podržava. Dok
se pomičete kroz funkcije, uređaj naglas čita nazive
prikazanih funkcija. Izaberite željenu funkciju.
Promjena teme za ekran
Učitavanje teme
Odaberite
> Settings > Themes.
Za učitavanje teme izaberite General > Download
themes > Options > Go to > New web page. Unesite
web adresu sa koje želite učitati temu. Nakon učitavanja
temu možete prikazati ili aktivirati.
Za prikazivanje teme odaberite Options > Preview.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Govorna tema
Da biste slušali stavke u vašoj listi kontakata, izaberite Call
features > Contacts.
Da biste slušali informacije o propuštenim i primljenim
pozivima i biranim brojevima, izaberite Call features >
Recent calls.
Da biste upućivali pozive unošenjem brojeva telefona,
izaberite Call features > Dialler i željene brojeve. Za unos
telefonskog broja pomičite se na brojeve i birajte ih jedan po
jedan.
Da biste pozvali svoj broj glasovne pošte, izaberite Call
features > Voice mailbox.
Da biste upućivali pozive korištenjem govornih komandi,
izaberite Voice commands.
Da bi vam se primljene poruke čitale naglas, izaberite
Message reader.
63
Prilagođavanje
Da biste čuli trenutno vrijeme, izaberite Clock. Da biste čuli
trenutni datum, pomjerite se prema dolje.
Ako vrijeme kalendarskog alarma istekne dok koristite
govornu pomoć, program naglas čita sadržaj kalendarskog
alarma.
Da biste čuli dostupne opcije, izaberite Options.
Profili
Odaberite
> Settings > Profiles.
Možete prilagoditi tonove zvona, upozorenja i druge tonove
na uređaju namijenjene za različite događaje, okruženja ili
grupe pozivalaca. Aktivni profil je prikazan na vrhu ekrana u
modu početnog ekrana. Međutim, ako je aktivan profil Opće,
prikazuje se samo današnji datum.
Za kreiranje novog profila odaberite Options > Create
new i odredite podešavanja.
Za prilagođavanje profila odaberite ga i Options >
Personalise.
Za promjenu profila odaberite ga i Options > Activate.
Profil van mreže spriječava slučajno uključivanje uređaja,
slanje i primanje poruka, kao i korištenje Bluetooth
povezivanja, GPS funkcije i FM radija; u njemu se prekidaju i
sve internet veze koje su možda bile aktivne kada ste ga
odabrali. Profil van mreže vas ne spriječava da kasnije
uspostavite Bluetooth vezu ili da ponovno pokrenete GPS
funkciju ili FM radio, stoga se pridržavajte svih primjenjivih
sigurnosnih zahtjeva prilikom uspostavljanja i korištenja
ovih funkcija.
64
Za podešavanje profila da bude aktivan do određenog
vrijemena unutar naredna 24 sata pomaknite se na njega,
odaberite Options > Timed i podesite vrijeme. Po isteku
vrijemena, ponovno se aktivira prethodni profil koji nema
vrijemensko ograničenje. Kada je trajanje profila vrijemenski
određeno,
se prikazuje na početnom ekranu. Trajanje
profila van mreže nije moguće vrijemenski odrediti.
Za brisanje profila koji ste kreirali odaberite Options >
Delete profile. Ne možete brisati profile sa kojima se uređaj
isporučuje.
Važno: Kada je aktivan profil van mreže, ne možete
upućivati ili primati pozive, niti koristiti druge funkcije koje
zahtijevaju mrežno pokrivanje. Mogu se pozivati zvanični
brojevi službi za hitne slučajeve koji su programirani u
uređaju. Da biste mogli pozivati, prvo morate aktivirati rad
telefona promjenom profila. Ako je uređaj zaključan, unesite
kod za zaključavanje.
Podešavanja za senzor
Utišajte ton zvona ili odgodite alarm okretanjem telefona.
Odaberite
> Settings > Settings i General > Sensor
settings.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
● Sensors — Za aktiviranje senzora.
● Turning control — Za utišavanje tona zvona ili odgodu
alarma okretanjem uređaja.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Upravljanje vrijemenom
15. Upravljanje vrijemenom
Budilnik
Odaberite
> Settings > Clock.
Za prikaz aktivnih i neaktivnih alarma otvorite karticu alarmi.
Za podešavanje novog alarma odaberite Options > New
alarm. Po potrebi odredite ponavljanje. Kada je alarm
aktivan, prikazana je oznaka .
Za prekid oglašavanja alarma odaberite Stop. Za privremeni
prekid oglašavanja alarma odaberite Snooze. Ako je vaš
uređaj isključen u vrijeme aktiviranja alarma, automatski će
se uključiti i pokrenuti oglašavanje tona alarma.
Savjet:Za određivanje vijremena do ponovnog
oglašavanja alarma nakon odgode odaberite
Options > Settings > Alarm snooze time.
Za otkazivanje alarma odaberite Options > Remove
alarm.
16. Uredski programi
PDF čitač
Odaberite
> Applications > Organiser > Adobe
PDF.
Koristeći PDF čitač možete čitati PDF dokumente na ekranu
svog uređaja, pretraživati tekst u dokumentima, mijenjati
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Za promjenu vrijemena, datuma i podešene vrste sata
odaberite Options > Settings.
Podešavanje sata
Odaberite Options > Settings.
Za promjenu vrijemena i datuma odaberite Time ili Date.
Za promjenu sata prikazanog na početnom ekranu odaberite
Clock type > Analogue ili Digital.
Za davanje dozvole mreži mobilne telefonije da vrši
ažuriranje vrijemena, datuma i informacija o vrijemenskoj
zoni na vašem uređaju (mrežna usluga) odaberite Automatic
time update > On.
Za promjenu tona alarma odaberite Clock alarm tone.
podešavanja, kao što su nivo zumiranja i prikaz stranice, te
slati PDF datoteke putem e-maila.
Rječnik
Možete prevoditi riječi sa jednog jezika na drugi. Nisu
podržani svi jezici.
65
Uredski programi
Traženje prijevoda riječi
1. Odaberite
> Applications > Organiser >
Dictionary.
2. Unesite tekst u polje za pretragu. Prilikom unosa teksta
prikazuju se prijedlozi riječi za prijevod.
3. Izaberite riječ sa liste.
Odaberite Options i neku od sljedećih opcija:
● Listen — Za preslušavanje odabrane riječi.
● History — Za pronalaženje riječi prevedenih u trenutnoj
sesiji.
● Languages — Promijenite izvorni ili odredišni jezik,
učitajte jezike sa interneta ili uklonite jezik iz rječnika.
Engleski jezik ne možete ukloniti iz rječnika. Osim
engleskog, možete instalirati dva dodatna jezika.
● Speech — Za uređivanje govornih podešavanja. Možete
prilagoditi brzinu i jačinu zvuka za govor.
O programskom paketu Quickoffice
Odaberite
> Applications > Organiser >
Quickoffice.
Programski paket Quickoffice sadrži Quickword za
pregledanje Microsoft Word dokumenata, Quicksheet za
pregledanje Microsoft Excel radnih listova, Quickpoint za
Microsoft PowerPoint prezentacije i Quickmanager za
kupovinu softvera. Koristeći Quickoffice možete pregledati
dokumente iz programskih paketa Microsoft Office 2000, XP,
2003 i 2007 (formati datoteka DOC, XLS i PPT). Ukoliko imate
66
verziju paketa Quickoffice za uređivanje, datoteke ćete moći
i uređivati.
Nisu podržani svi formati datoteka i sve funkcije.
Konvertor jedinica
Koristeći Konvertor jedinica možete vršiti pretvaranje iz
jedne mjerne jedinice u drugu.
Konvertor ima ograničenu preciznost i može doći do grešaka
kod zaokruživanja decimala.
Konverzija valuta
1. Odaberite
> Applications > Organiser >
Converter i Options > Conversion type > Currency.
2. U polju za drugu jedinicu izaberite valutu koju želite
dobiti konverzijom.
3. U polje za prvi iznos unesite vrijednost koju želite
pretvoriti. Polje za drugi iznos automatski prikazuje
pretvorenu vrijednost.
Pretvaranje mjernih jedinica
Možete vršiti pretvaranje mjernih jedinica, kao što su mjerne
jedinice za dužinu, iz jedne mjerne jedinice u drugu.
> Applications > Organiser > Converter.
Odaberite
1. U polju Vrsta izaberite jedinicu koju ćete koristiti.
2. U polju za prvu vrijednost odaberite mjernu jedinicu koju
želite pretvoriti.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
3. U polju za drugu jedinicu izaberite mjernu jedinicu koju
želite dobiti pretvaranjem.
4. U polje za prvi iznos unesite vrijednost koju želite
pretvoriti. Polje za drugi iznos automatski prikazuje
pretvorenu vrijednost.
Kalkulator
Odaberite
> Applications > Organiser > Calculator.
Ovaj kalkulator ima ograničenu preciznost i predviđen je za
jednostavne proračune.
Za računanje unesite prvi broj u izrazu koji želite izračunati.
Odaberite funkciju, na primjer sabiranje ili oduzimanje iz liste
funkcija. Unesite drugi broj za računanje i odaberite =.
Kalkulator obavlja računske operacije redoslijedom kojim su
unesene. Rezultat računanja ostaje u polju za unos i može se
koristiti kao prvi broj za novo računanje.
Uređaj čuva zadnji rezultat računanja u memoriji. Izlaskom iz
programa Kalkulator ili isključivanjem uređaja memorija
neće biti ispražnjena. Za vraćanje zadnjeg sačuvanog
rezultata kada naredni put otvorite program Kalkulator
odaberite Options > Last result.
Za čuvanje brojeva ili rezultata računanja odaberite
Options > Memory > Save.
Za preuzimanje izračunatih rezultata iz memorije i njihovo
korištenje za računanje odaberite Options > Memory >
Recall.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Aktivne bilješke
Uredski programi
Aktivne bilješke vam omogućavaju da kreirate bilješke koje
sadrže slike ili video isječke. Takođe možete povezati bilješku
i kontakt. Bilješka se prikazuje kada pozovete kontakt.
Kreiranje i uređivanje bilješki
Odaberite
notes.
> Applications > Organiser > Active
Kreiranje bilješke — Počnite pisati.
Uređivanje bilješke — Odaberite Options > Editing
options.
Podebljavanje, ukošenje i podvlačenje teksta —
Pritisnite i držite # i pomaknite se da izaberete tekst. Zatim
izaberite Options > Text.
Odaberite Options i neku od sljedećih opcija:
● Insert object — Za umetanje stavki u bilješku.
● Send — Za slanje bilješke na drugi kompatibilni uređaj.
● Link note to call — Odaberite Add contacts za
povezivanje bilješke sa kontaktom. Bilješka se prikazuje
prilikom upućivanja ili prijema poziva od tog kontakta.
Podešavanje aktivnih bilješki
Odaberite
> Applications > Organiser > Active
notes i Options > Settings.
Izbor lokacije za čuvanje bilješki — Izaberite Memory in
use i željenu memoriju.
67
Podešavanja
Promjena rasporeda aktivnih bilješki — Izaberite Change
view > Grid ili List.
Prikazivanje bilješke tokom telefonskog poziva —
Odaberite Show note during call > Yes.
Savjet:Ako želite da se bilješke privremeno ne
prikazuju tokom poziva odaberite Show note during
call > No. Na ovaj način ne morate uklanjati poveznice
između bilješki i posjetnica.
Bilješke
Zapisivanje bilješki
1. Odaberite
> Applications > Organiser > Notes.
2. Počnite unositi tekst. Program za uređivanje bilješki se
automatski otvara.
Upravljanje bilješkama
Odaberite
> Applications > Organiser > Notes.
Odaberite Options i neku od sljedećih opcija:
● Open — za otvaranje bilješke,
17. Podešavanja
Podešavanja za programe
Odaberite
> Settings > Settings i Applications.
Odaberite program sa liste kako biste prilagodili njegova
podešavanja.
68
● Send — za slanje bilješke na druge kompatibilne uređaje,
● Delete — za brisanje bilješke. Takođe možete obrisati
nekoliko bilješki istovremeno. Za označavanje svake
bilješke koju želite obrisati odaberite Options > Mark/
Unmark i obrišite bilješke,
● Synchronisation — za sinhroniziranje bilješki sa
kompatibilnim programima na kompatibilnim uređajima
ili određivanje sinhronizacionih podešavanja.
Program Zip manager
Izaberite
> Applications > Organiser > Zip.
Koristeći program Zip manager možete kreirati nove arhivske
datoteke za spremanje komprimiranih datoteka u ZIP
formatu, dodavati pojedinačne komprimirane datoteke ili
grupe komprimiranih datoteka, odnosno direktorije u arhivu,
podesiti, izbrisati ili promijeniti lozinku arhivske datoteke za
zaštićene arhive te promijeniti podešavanja, kao što je nivo
kompresije koji će se koristiti.
Arhivirane datoteke možete sačuvati u memoriju uređaja ili
na memorijsku karticu.
Sigurnost uređaja i SIM kartice
Odaberite
> Settings > Settings > General >
Security.
Za promjenu PIN koda odaberite Phone and SIM card > PIN
code. Novi kod mora imati između 4 i 8 brojki. PIN kod štiti
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
SIM karticu od neovlaštene upotrebe i isporučuje se zajedno
sa njom. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa, PIN kod se
blokira i potreban vam je PUK kod da ga deblokirate kako
biste ponovno mogli koristiti SIM karticu.
Za podešavanje automatskog zaključavanja tipkovnice nakon
određenog perioda odaberite Phone and SIM card >
Keypad autolock period.
Za podešavanje perioda nakon kojeg se uređaj automatski
zaključava tako da ga je moguće koristiti tek nakon unosa
ispravnog koda za zaključavanje odaberite Phone and SIM
card > Phone autolock period. Unesite trajanje perioda do
zaključavanja u minutama ili odaberite None za
deaktiviranje funkcije automatskog zaključavanja. Kada je
uređaj zaključan, i dalje možete odgovarati na dolazne
pozive, a možda ćete moći pozivati i službeni broj za slučajeve
nužde ugrađen u softver uređaja.
Za promjenu koda zaključavanja odaberite Phone and SIM
card > Lock code. Podrazumijevani kod za zaključavanje je
12345. Unesite trenutni kod, a zatim dvaputa unesite novi
kod. Novi kod mora imati između 4 i 255 brojki. Dozvoljena
je upotreba alfanumeričkih znakova (uključujući velika i mala
slova). Uređaj vas obavještava ako kod za zaključavanje nije
odgovarajuće formatiran.
Zajednička podešavanja za pribor
Odaberite
> Settings > Settings i General >
Enhancement.
Za većinu pribora na raspolaganju vam stoji sljedeće:
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Podešavanja
Za određivanje profila koji se aktivira kada pribor priključite
na uređaj odaberite pribor i Default profile;
Za podešavanje uređaja da automatski odgovara na pozive 5
sekundi nakon priključivanja pribora odaberite Automatic
answer > On. Ako je vrsta zvona podešena na Beep once
ili Silent u odabranom profilu, automatsko odgovaranje je
onemogućeno;
Za osvjetljavanje uređaja dok je na njega priključen pribor
odaberite Lights > On.
Govor
Odaberite
> Settings > Speech.
Koristeći Govor možete podesiti jezik, glas i karakteristike
glasa za čitač poruka.
Za podešavanje jezika za čitač poruka odaberite Language.
Za učitavanje dodatnih jezika na vaš uređaj izaberite
Options > Download languages. Kada učitate novi jezik,
morate učitati najmanje jedan glas za taj jezik.
Za podešavanje glasa za govor odaberite Voice. Glas ovisi o
izabranom jeziku.
Za podešavanje brzine govora odaberite Speed.
Za podešavanje glasnoće govora odaberite Volume.
Za prikaz detalja o glasu otvorite karticu Glas i izaberite glas
i Options > Voice details. Za slušanje glasa izaberite glas i
Options > Play voice.
Za brisanje jezika ili glasa izaberite stavku i Options >
Delete.
69
Upravljanje podacima
Vraćanje originalnih podešavanja
Za vraćanje originalnih podešavanja za uređaj odaberite
> Settings > Settings i General > Factory settings.
Za ovo će vam biti potreban kod za zaključavanje uređaja.
18. Upravljanje podacima
Instaliranje i uklanjanje programa
Instaliranje programa i softvera
Instalacione datoteke možete prijenositi na svoj uređaj sa
kompatibilnog računara, učitavati ih tokom pregledavanja
Interneta ili primati u multimedijskim porukama, e-mail
prilozima ili koristeći druge metode povezivanja, na primjer,
Bluetooth povezivanje. Program Nokia Application Installer
iz Nokia Ovi Suite-a možete koristiti za instaliranje programa
na svoj uređaj.
Ikonama u Upravitelju programima označavaju se:
.sis ili .sisx programi
Java™ programi
program nije u potpunosti instaliran
program instaliran na memorijsku karticu
Važno: Instalirajte i koristite aplikacije i drugi softver
samo iz pouzdanih izvora, na primjer one sa ovjerom
aplikacije Symbian Signed ili one koje su prošle Java
Verified ispitivanje.
70
Nakon resetiranja, uključivanje uređaja će možda duže
trajati. Ovo nema utjecaja na dokumente, kontakt
informacije, kalendarske bilješke i datoteke.
Prije instaliranja imajte na umu sljedeće:
● Za prikaz vrste programa, broja verzije i dobavljača ili
proizvođača programa izaberite Options > View
details.
Za prikaz detalja sigurnosnog certifikata programa
izaberite Details: > Certificates: > View details.
● Ako instalirate datoteku koja sadrži ažuriranje ili ispravku
postojećeg programa, originalni program možete vratiti
samo ako imate originalne instalacione datoteke ili
potpunu rezervnu kopiju uklonjenog softverskog paketa.
Za vraćanje originalnog programa, uklonite program i
ponovno ga instalirajte koristeći originalne instalacione
datoteke ili rezervnu kopiju.
Za instaliranje Java programa neophodna je JAR datoteka.
Ako je nema, uređaj će možda zatražiti njeno učitavanje.
Ako nije određena pristupna tačka za program, bit će
zatraženo da je odaberete. Kada učitavate JAR datoteku,
možda će biti potrebno da unesete korisničko ime i lozinku
za pristup serveru. Dobit ćete ih od svog davaoca usluga
ili proizvođača programa.
Da biste instalirali program ili softver, uradite sljedeće:
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
1. Za pronalaženje instalacione datoteke izaberite
>
Settings i App. mgr.. Alternativno potražite instalacione
datoteke koristeći Upravitelja datotekama ili izaberite
Messaging > Inbox i otvorite poruku koja sadrži
instalacionu datoteku.
2. U Upravitelju programima izaberite Options > Install. U
drugim programima za pokretanje instaliranja izaberite
instalacionu datoteku.
Tokom instaliranja uređaj pokazuje informacije o
napretku instalacije. Ako instalirate program bez
digitalnog potpisa ili certifikata, uređaj prikazuje
upozorenje. Instaliranje nastavite samo ako ste sigurni u
izvor i sadržaj programa.
Za pokretanje instaliranog programa izaberite taj program.
Ako nije definisana podrazumijevana mapa programa,
program se instalira u mapu Installations u glavnom meniju.
Za prikaz instaliranih ili uklonjenih softverskih paketa kao i
vremena kada su instalirani, odnosno uklonjeni, izaberite
Options > View log.
Važno: Vaš uređaj može podržavati samo jednu
antivirusnu aplikaciju. Postojanje više od jedne antivirusne
aplikacije može uticati na performanse i rad, a može dovesti
i do prestanka rada uređaja.
Nakon instaliranja aplikacija na kompatibilnu memorijsku
karticu, instalacione datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji
uređaja. Ove datoteke mogu zauzeti veliki dio memorije i
onemogućiti pohranjivanje druge datoteke. Za održavanje
dovoljne količine memorije, pomoću Nokia Ovi Suite kreirajte
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Upravljanje podacima
rezervne kopije instalacionih datoteka na kompatibilnom PC
računaru, a zatim pomoću upravitelja datotekama izbrišite
instalacione datoteke iz memorije uređaja. Ako je .sis
datoteka prilog poruci, izbrišite poruku iz Primljenih poruka.
Uklanjanje aplikacija i softvera
Odaberite
> Applications > App. mgr..
Pomaknite se na softverski paket i odaberite Options >
Uninstall. Odaberite Yes za potvrdu.
Uklonjeni softver možete reinstalirati jedino ako imate
originalni softverski paket ili ako ste napravili punu rezervnu
kopiju uklonjenog softverskog paketa. Ako uklonite
softverski paket, možda više nećete moći otvarati dokumente
kreirane tim softverom.
Ako je drugi softverski paket ovisan o uklonjenom
softverskom paketu, možda više neće raditi. Za više
informacija pogledajte dokumentaciju instaliranog
softverskog paketa.
Upravitelj datotekama
O Upravitelju datotekama
Odaberite
> Applications > Organiser > File mgr..
Koristeći Upravitelja datotekama možete pregledavati,
upravljati i otvarati datoteke na vašem uređaju ili na
kompatibilnoj vanjskoj disk jedinici.
Pronalaženje i organiziranje datoteka
Odaberite
> Applications > Organiser > File mgr..
71
Upravljanje podacima
Pretraživanje datoteka — Odaberite Options > Find.
Unesite tekst za pretragu koji odgovara imenu datoteke.
Premještanje i kopiranje datoteka i mapa — Izaberite
Options > Organise i željenu opciju.
Sortiranje datoteka — Izaberite Options > Sort by i
željenu kategoriju.
Pravljenje rezervne kopije datoteka na
memorijskoj kartici
Odaberite
> Applications > Organiser > File mgr..
Za pravljenje rezervne kopije datoteka na memorijskoj kartici
odaberite vrste datoteka koje želite kopirati i Options >
Back up phone memory. Osigurajte da na memorijskoj
kartici ima dovoljno prostora za datoteke koje ste odabrali
za spremanje u rezervnu kopiju.
Upravljanje memorijskom karticom
Odaberite
> Applications > Organiser > File mgr..
Donje opcije su dostupne samo ako je u uređaj umetnuta
kompatibilna memorijska kartica.
Odaberite Options i neku od sljedećih opcija:
● Memory card options — Za preimenovanje ili
formatiranje memorijske kartice.
● Memory card password — Za zaštitu memorijske kartice
lozinkom.
● Unlock memory card — Za otključavanje memorijske
kartice.
72
Upravitelj uređajima
Daljinsko podešavanje
Odaberite
> Settings > Device manager.
Koristeći Upravitelj uređajima možete daljinski upravljati
podešavanjima, podacima i softverom na uređaju.
Možete se povezati na server i primiti konfiguracijska
podešavanja za svoj uređaj. Možda ćete primiti serverske
profile i različita konfiguracijska podešavanja od svog
davaoca usluga ili odjela za informisanje kompanije.
Konfiguracijska podešavanja će možda uključivati
povezivanje i druga podešavanja koja koriste različiti
programi u vašem uređaju. Dostupne opcije mogu se
razlikovati.
Vezu za daljinsku konfiguraciju obično pokreće server kada
postoji potreba za ažuriranjem podešavanja za uređaj.
Za kreiranje novog serverskog profila odaberite Options >
Server profiles > Options > New server profile.
Podešavanja ćete možda primiti od svog davaoca usluga u
obliku konfiguracijske poruke. U protivnom odredite
sljedeće:
● Server name — Unesite ime konfiguracijskog servera.
● Server ID — Unesite jedinstvenu ID oznaku za
konfiguracijski server.
● Server password — Unesite lozinku za identificiranje
vašeg uređaja na serveru.
● Access point — Odaberite pristupnu tačku za povezivanje
ili kreirajte novu pristupnu tačku. Takođe možete odabrati
da se od vas zatraži unos pristupne tačke svaki put kada
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
●
●
●
●
●
●
●
pokrenete povezivanje. Ovo podešavanje je dostupno
samo ako ste odabrali Internet kao vrstu nosioca
podataka.
Host address — Unesite web adresu konfiguracijskog
servera.
Port — Unesite broj porta servera.
User name i Password — Unesite korisnički ID i lozinku
konfiguracijskog servera.
Allow configuration — Odaberite Yes da dozvolite
serveru da pokrene konfiguracijsku sesiju.
Auto-accept all requests — Odaberite Yes ako ne želite
da server traži vašu potvrdu prilikom pokretanja
konfiguracijske sesije.
Network authentication — Odaberite želite li koristiti
http autorizaciju.
Network user name i Network password — Unesite
korisnički ID i lozinku za http autorizaciju. Ovo
podešavanje je dostupno samo ako ste odabrali da se
koristi Network authentication.
Za povezivanje na server i prijem konfiguracijskih
podešavanja za svoj uređaj odaberite Options > Start
configuration.
Za prikaz konfiguracijskih zapisa odabranog profila
odaberite Options > View log.
Za ažuriranje softvera uređaja bežičnim putem odaberite
Options > Check for updates. Ažuriranjem se ne brišu vaša
podešavanja. Kada primite paket ažuriranja na svoj uređaj,
slijedite uputstva prikazana na ekranu. Uređaj će se ponovno
pokrenuti po završetku instalacije. Preuzimanje ažuriranog
softvera može obuhvatati prenos velikih količina podataka
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Upravljanje podacima
(mrežna usluga). Prije pokretanja ažuriranja provjerite da li
je baterija uređaja dovoljno napunjena ili prikopčajte punjač.
Upozorenje: Ako instalirate ažuriranje softvera, ne
možete koristiti uređaj čak ni za pozivanje službi za hitne
slučajeve dok se ne završi instalacija i dok se uređaj ponovo
ne pokrene. Prije nego što prihvatite instalaciju ažuriranja,
provjerite da li ste napravili rezervnu kopiju podataka.
Ažuriranje softvera pomoću računara
Ažuriranja softvera mogu uključivati nove mogućnosti i
poboljšane funkcije koje nisu bile dostupne u vrijeme kada
ste kupili uređaj. Ažuriranjem softvera može doći i do
poboljšanja performansi uređaja.
Nokia Software Updater je program za računar koji vam
omogućava da ažurirate softver svog uređaja. Za ažuriranje
softvera uređaja potreban vam je kompatibilan računar,
širokopojasna internet veza i kompatibilni USB podatkovni
kabl za povezivanje uređaja i računara.
Za dodatne informacije, pregled napomena vezanih za
najnoviju verziju softvera i učitavanje programa Nokia
Software Updater posjetite www.nokia.com/
softwareupdate ili lokalnu Nokia web-lokaciju.
Za ažuriranje softvera uređaja uradite sljedeće:
1. Učitajte i instalirajte program Nokia Software Updater na
svoj računar.
2. Povežite svoj uređaj sa računarom pomoću USB
podatkovnog kabla i pokrenite program Nokia Software
Updater. Program Nokia Software Updater će vas provesti
73
Povezivanje
kroz postupak izrade rezervne kopije datoteka, ažuriranja
softvera i vraćanja datoteka.
O licencama
Odaberite
> Applications > Licences.
Neke multimedijalne datoteke, na primjer slike, muzika ili
video isječci, su zaštićene autorskim pravima za digitalna
19. Povezivanje
Prijenos sadržaja sa drugog uređaja
Odaberite
> Settings > Connectivity > Switch.
Koristeći program Prebacivanje možete prijenositi sadržaj,
poput kontakata, između dva kompatibilna Nokia uređaja.
Vrsta sadržaja koji se može prijenositi ovisi o modelu uređaja
sa kojeg želite prenijeti sadržaj. Ako drugi uređaj podržava
sinhronizaciju, možete sinhronizirati podatke između njega
i svog uređaja. Vaš uređaj će vas obavijestiti ako drugi uređaj
nije kompatibilan.
Ako se drugi uređaj ne može uključiti bez SIM kartice,
umetnite SIM karticu u njega. Kada uređaj uključite bez
umetnute SIM kartice, automatski se aktivira profil za
vanmrežni rad.
Ako za uspostavljanje veze koristite USB podatkovni kabl,
kabl prvo spojite na svoj uređaj, a zatim na drugi uređaj.
74
djela. Licence za takve datoteke mogu dozvoliti ili ograničiti
njihovu upotrebu. Neke licence, na primjer, dozvoljavaju
preslušavanje pjesme samo određen broj puta. Tokom jedne
reprodukcije, pjesmu možete premotavati unazad, unaprijed
ili pauzirati, ali njenim zaustavljanjem iskoristit ćete jedno
od odobrenih preslušavanja.
Prijenos sadržaja
Za preuzimanje podataka sa vašeg drugog uređaja po prvi
put:
1. Odaberite vrstu veze koju želite koristiti za prijenos
podataka. Oba uređaja moraju podržavati odabranu vrstu
veze.
2. Odaberite uređaj sa kojeg želite prenijeti sadržaj. Bit će
zatraženo da unesete kod na svom uređaju. Unesite kod
(1-16 brojki) i odaberite OK. Isti kod unesite i u drugi
uređaj, a zatim odaberite OK. Uređaji su sada upareni.
Za neke modele uređaja program Prebacivanje se na drugi
uređaj šalje u obliku poruke. Za instaliranje programa
Prebacivanje na drugom uređaju otvorite poruku i
slijedite uputstva.
3. Na svom uređaju odaberite sadržaj koji želite prenijeti sa
drugog uređaja.
Sadržaj se prijenosi iz memorije drugog uređaja na
odgovarajuću lokaciju u vašem uređaju.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Vrijeme prijenosa ovisi o količini podataka koji se prijenose.
Prijenos možete otkazati i nastaviti kasnije.
Sinhronizacija je dvosmjeran proces i podaci su isti na oba
uređaja. Ako obrišete stavku sa jednog od uređaja, prilikom
sinhronizacije bit će obrisana i sa drugog uređaja; obrisanu
stavku ne možete vratiti sinhronizacijom.
Za prikaz zapisa o zadnjem prijenosu podataka izaberite
prečicu na glavnom prikazu i Options > View log.
PC veze
Svoj mobilni uređaj možete koristiti sa velikim brojem
programa za povezivanje i podatkovne komunikacije
namijenjenih za računar. Koristeći Nokia Ovi Suite možete, na
primjer, prijenositi datoteke i slike između vašeg uređaja i
kompatibilnog računara.
Za više informacija o programu Ovi Suite i poveznicu za
preuzimanje posjetite www.ovi.com.
Bluetooth
O Bluetoothu
Bluetooth tehnologija u vašem uređaju omogućava bežične
veze između elektroničkih uređaja u radijusu od 10 metara
(33 stope). Bluetooth veza se može koristiti za slanje slika,
video zapisa, tekstova, posjetnica, kalendarskih bilješki ili za
bežično povezivanje na uređaje koji koriste Bluetooth
tehnologiju.
Budući da uređaji koji koriste Bluetooth tehnologiju
komuniciraju pomoću radio talasa, vaš uređaj i drugi uređaji
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Povezivanje
ne moraju biti u području optičke vidljivosti. Dovoljno je da
dva uređaja budu na međusobnoj udaljenosti od najviše 10
metara iako smetnju povezivanju mogu predstavljati
prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.
Nekoliko Bluetooth veza može biti aktivno istovremeno. Na
primjer ako su na vaš uređaj priključene slušalice, moguće je,
istovremeno, vršiti prijenos datoteka na kompatibilni uređaj.
Ovaj uređaj je u skladu sa specifikacijom za Bluetooth 2.0 +
EDR koja podržava slijedeće profile: napredna zvučna
distribucija, daljinsko upravljanje audiom i videom, osnovna
razmjena slika, osnovno štampanje, identifikacija uređaja,
modemsko umrežavanje, prijenos datoteka, opća audio/
video distribucija, opći pristup, opća razmjena objekata,
handsfree, (ljudski interfejs HID) slušalica s mikrofonom,
object push, pristup imeniku, serijski priključak i pristup SIM
funkcijama. . Za osiguravanje komunikacije s drugim
uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju koristite
dodatnu opremu koju je kompanija Nokia odobrila za ovaj
model. Provjerite sa proizvođačima drugih uređaja njihovu
kompatibilnost s ovim uređajem.
Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju
potrošnju baterije i skraćuju njen radni vijek.
Savjeti za sigurnost
Korištenje uređaja u skrivenom režimu je sigurniji način za
izbjegavanje zlonamjernog softvera. Ne prihvatajte
Bluetooth povezivanje s izvorima u koje nemate povjerenje.
Umjesto toga, isključite Bluetooth funkciju. Ovo ne utiče na
druge funkcije uređaja.
> Settings > Connectivity > Bluetooth.
Izaberite
75
Povezivanje
Kada ne koristite Bluetooth povezivanje, izaberite
Bluetooth > Off ili My phone's visibility > Hidden.
Ne uparujte se sa nepoznatim uređajem.
Slanje i primanje podataka putem Bluetooth
veze
Odaberite
> Settings > Connectivity > Bluetooth.
1. Kada aktivirate Bluetooth povezivanje po prvi put, bit će
zatraženo da dodijelite ime uređaju. Dodijelite
jedinstveno ime svom uređaju kako bi bio lako
prepoznatljiv u situacijama kada je nekoliko Bluetooth
uređaja unutar dometa.
2. Odaberite Bluetooth > On.
3. Odaberite My phone's visibility > Shown to all ili
Define period. Ako odaberete Define period, potrebno
je da odredite vrijeme tokom kojeg je uređaj vidljiv
drugima. Vaš uređaj i ime koje ste unijeli sada su vidljivi
drugim korisnicima Bluetooth uređaja.
4. Otvorite program u kojem je spremljena stavka koju želite
poslati.
5. Odaberite stavku i Options > Send > Via Bluetooth.
Uređaj pretražuje ostale Bluetooth uređaje u dometu i
dodaje ih na listu.
Savjet:Ako ste ranije slali podatke koristeći
Bluetooth vezu, prikazuje se lista prethodnih
rezultata pretrage. Za traženje dodatnih Bluetooth
uređaja odaberite More devices.
76
6. Odaberite uređaj sa kojim se želite povezati. Ako drugi
uređaj zahtijeva uparivanje prije omogućavanja prijenosa
podataka, bit će zatraženo da ga unesete.
Po uspostavljanju veze, prikazuje se Sending data.
U mapu Poslane poruke, programa za razmjenu poruka, ne
spremaju se poruke poslane putem Bluetooth veze.
Za prijem podataka putem Bluetooth veze odaberite
Bluetooth > On i My phone's visibility > Shown to all za
prijem podataka sa neuparenih uređaja ili Hidden za prijem
podataka samo sa uparenih uređaja. Kada primite podatke
putem Bluetooth veze, ovisno o podešavanjima aktivnog
profila, oglašava se ton, a od vas će biti zatraženo da
prihvatite poruku koja sadrži podatke. Ako je prihvatite,
poruka će biti smještena u mapu Ulazne poruke u programu
za razmjenu poruka.
Savjet:Možete pristupiti datotekama u uređaju ili na
memorijskoj kartici koristeći komaptibilni pribor koji
podržava uslugu File Transfer Profile Client (na primjer,
laptop).
Bluetooth veza se automatski prekida nakon slanja ili
primanja podataka. Samo program Nokia Ovi Suite i neke
vrste pribora, slušalice, na primjer, održavaju vezu i kada nije
u aktivnoj upotrebi.
Uparivanje uređaja
Odaberite
> Settings > Connectivity > Bluetooth.
Otvorite karticu uparenih uređaja.
Prije uparivanja smislite vlastiti pristupni kod (od 1 do 16
brojeva) i dogovorite se sa korisnikom drugog uređaja da
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
koristite isti kod. Uređaji koji nemaju korisnički interfejs
imaju fiksni pristupni kod. Pristupni kod vam je potreban
samo kad se prvi put povezujete na neki uređaj. Nakon
uparivanja vezu je moguće autorizirati. Uparivanje i
autoriziranje veze olakšava i ubrzava povezivanje budući da
ne morate prihvatati vezu svaki put kad povezujete uparene
uređaje.
Pristupni kod za pristup udaljenoj SIM kartci mora imati 16
brojeva.
U udaljenom SIM modu, SIM karticu svog uređaja možete
koristiti sa kompatibilnim priborom.
Kada je bežični uređaj u režimu udaljene SIM kartice, za
pozivanje ili primanje poziva možete koristiti samo povezanu
kompatibi
lnu dodatnu opremu kao što je komplet za
automobil.
Dok se nalazi u ovom režimu rada, vaš uređaj ne može
upućivati pozive, osim poziva brojeva službi za hitne
slučajeve koji su programirani u njemu.
Za upućivanje poziva prvo morate izaći iz režima udaljene SIM
kartice. Ako je uređaj zaključan, prvo unesite šifru da ga
otključate.
1. Odaberite Options > New paired device. Uređaj počinje
tražiti Bluetooth uređaje unutar dometa. Ako ste ranije
slali podatke koristeći Bluetooth vezu, prikazuje se lista
prethodnih rezultata pretrage. Za traženje dodatnih
Bluetooth uređaja odaberite More devices.
2. Odaberite uređaj koji želite upariti i unesite pristupni kod.
Isti pristupni kôd mora biti unesen i u drugi uređaj.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Povezivanje
3. Za automatsko uspostavljanje veze između vašeg uređaja
i uređaja sa kojim se povezujete izaberite Yes. Za ručno
potvrđivanje prilikom svakog pokušaja uspostavljanja
veze izaberite No. Nakon uparivanja uređaj se čuva na
stranicu uparenih uređaja.
Za dodjelu nadimka uparenom uređaju izaberite Options >
Assign short name. Nadimak se prikazuje na vašem uređaju.
Za brisanje uparivanja odaberite uređaj za koji želite obrisati
uparivanje i Options > Delete. Za brisanje svih uparivanja
odaberite Options > Delete all. Ako ste trenutno povezani
na uređaj, a otkažete uparivanje sa njim, uparivanje će
odmah biti obrisano, a veza prekinuta.
Za odobravanje automatskog povezivanja uparenog uređaja
sa vašim uređajem odaberite Set as authorised. Veze
između vašeg i drugih uređaja mogu se uspostavljati bez
vašeg znanja. Nije potrebno pojedinačno prihvatanje ili
autorizacija. Ovaj status koristite samo za vlastite uređaje, na
primjer kompatibilne slušalice ili računar ili uređaje koji
pripadaju osobi u koju imate povjerenja. Ako želite
pojedinačno prihvatati svaki zahtjev za povezivanjem
odaberite Set as unauthorised.
Za korištenje Bluetooth audio pribora, kao što su Bluetooth
handsfree ili slušalice, potrebno je da ga uparite sa svojim
uređajem. Za pristupni kod i detaljna uputstva pogledajte
korisnički priručnik pribora. Za povezivanje sa audio
priborom, uključite pribor. Neke vrste audio pribora
automatski se povezuju sa uređajem. Ako to nije slučaj,
otvorite karticu uparenih uređaja, izaberite pribor i
Options > Connect to audio device.
77
Povezivanje
Blokiranje uređaja
Odaberite
> Settings > Connectivity > Bluetooth.
1. Za blokiranje uspostavljanja Bluetooth veze sa vašim
uređajem otvorite karticu uparenih uređaja.
2. Odaberite uređaj koji želite blokirati i Options > Block.
Za odobravanje uparivanja sa uređajem nakon što je bio
blokiran izbrišite ga sa liste blokiranih uređaja.
Otvorite karticu blokiranih uređaja i odaberite Options >
Delete.
Ako odbijete zahtjev drugog uređaja za uparivanjem, bit ćete
upitani želite li blokirati sve buduće zahtjeve tog uređaja za
povezivanjem. Ako prihvatite, udaljeni uređaj se dodaje na
listu blokiranih uređaja.
Podatkovni kabl
Za izbjegavanje oštećivanja memorijske kartice i spremljenih
podataka ne isključujte USB podatkovni kabl tokom prijenosa
podataka.
Prijenos podataka između uređaja i računara
1. Umetnite memorijsku katicu u uređaj i povežite ga sa
kompatibilnim računarom pomoću USB podatkovnog
kabla. Podatkovni kabl uvijek prvo povežite na vaš uređaj,
a zatim na drugi uređaj ili računar.
2. Kada uređaj zatraži da odredite koji će se mod koristiti,
odaberite Mass storage. U ovom modu vaš uređaj je
predstavljen kao prijenosni tvrdi disk priključen na
računar.
78
3. Prenesite podatke između računara i uređaja.
4. Vezu prekinite sa računara (na primjer, koristeći
čarobnjaka za iskopčavanje ili uklanjanje hardvera u
Windowsu) kako se memorijska kartica ne bi oštetila.
Da prenesete slike sa uređaja na kompatibilni PC računar ili
da odštampate slike pohranjene u uređaju na kompatibilnom
štampaču, priključite USB podatkovni kabl na PC računar ili
štampač i izaberite Image transfer.
Za izmjenu podešavanja USB moda odaberite
Settings > Connectivity > USB.
>
Da promijenite USB način rada koji uobičajeno koristite sa
USB podatkovnim kablom, izaberite USB connection mode.
Za podešavanje uređaja da pita koji ćete mod koristiti svaki
put kada na uređaj priključite USB podatkovni kabl odaberite
Ask on connection > Yes.
Za korištenje programa Nokia Ovi Suite na svom uređaju
instalirajte ga na računar, priključite USB podatkovni kabl i
izaberite PC Suite.
Sinhronizacija
Odaberite
> Settings > Connectivity > Sync.
Sinhronizacija vam omogućava da sinhronizirate svoje
bilješke, kalendarske bilješke, tekstualne i multimedijalne
poruke, oznake stranica iz preglednika ili kontakte koristeći
raznovrsne kompatibilne programe na kompatibilnom
računaru ili na Internetu.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Sinhronizaciona podešavanja ćete možda primiti od svog
davaoca usluga u obliku posebne poruke.
Sinhronizacioni profil sadrži neophodna podešavanja za
sinhronizaciju.
Kada otvorite program Sinhronizacija, prikazuje se
podrazumijevani ili zadnji korišteni sinhronizacioni profil. Za
izmjenu profila pomjerite se do sinhronizacione stavke i
odaberite Mark kako biste je uključili u profil ili Unmark da
je izostavite.
Za upravljanje sinhronizacionim profilima odaberite
Options i željenu opciju.
Za sinhronizaciju podataka odaberite Options >
Synchronise. Za otkazivanje sinhronizacije prije nego bude
dovršena odaberite Cancel.
Ovi sinhronizacija
O Ovi sinhronizaciji
Odaberite
> Settings > Connectivity > Ovi sync.
Koristeći Ovi sinhronizaciju možete sinhronizirati kontakte,
kalendarske unose i bilješke između vašeg uređaja i usluge
Ovi. Za korištenje Ovi sinhronizacije trebate Nokia račun. Ako
nemate Nokia račun, kreirajte ga na www.ovi.com.
Sinhroniziranje podataka pomoću usluge Ovi
sinhronizacija
Odaberite
> Settings > Connectivity > Ovi sync.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Povezivanje
Kada program otvorite po prvi put, čarobnjak za
sinhronizaciju vam pomaže da odredite podešavanja i
izaberete sadržaje za sinhronizaciju.
Odaberite neku od sljedećih opcija:
● Sync settings — Za određivanje podešavanja za
sinhronizaciju.
● Retrieve backup — Za vraćanje kontakata, kalendarskih
unosa i bilješki sa usluge Ovi na vaš uređaj. Čuvaju se
ažuriranja izvršena od posljednje sinhronizacije.
● Unsubscribe Ovi sync — Za deaktiviranje Ovi sync.
Dostupne opcije mogu se razlikovati.
Podešavanja za Ovi sinhronizaciju
Odaberite
> Settings > Connectivity > Ovi sync.
Odaberite Options > Sync settings i sa sljedećih:
● Items to synchronise — Za odabir stavki za
sinhronizaciju.
● Auto-sync — Za automatsko pokretanje sinhronizacije.
● Scheduled sync interval — Za odabir koliko često će se
stavke sinhronizirati ili za omogućavanje samo ručne
sinhronizacije.
● Sync time — Za podešavanje vremena pokretanja
automatske sinhronizacije.
● Sync when roaming — Za omogućavanje sinhronizacije
van domaće mreže.
Dostupne opcije mogu se razlikovati.
O virtualnoj privatnoj mreži
79
Savjeti za zaštitu okoline
Odaberite
> Settings > Settings > Connection >
VPN.
Mobilni Nokia klijent virtualne privatne mreže (VPN) kreira
sigurne veze prema kompatibilnim korporacijskim intranet
mrežama i uslugama poput e-maila. Uređaj se iz mobilne
mreže, putem Interneta, povezuje na korporacijski VPN
mrežni prolaz koji igra ulogu ulaznih vrata kompatibilne
korporacijske mreže. VPN klijent koristi IP Security (IPSec)
tehnologiju. IPSec je okvir otvorenih standarda za podršku
sigurnoj razmjeni podataka putem IP mreža.
20. Savjeti za zaštitu okoline
U nastavku je dato par savjeta kako možete
doprinjeti zaštiti okoline.
Ušteda energije
Kada je baterija potpuno napunjena, a punjač iskopčan iz
uređaja, iskopčajte punjač i iz zidne utičnice.
Bateriju nećete morati često puniti ako:
● zatvorite i onemogućite aplikacije, usluge i veze kada se
ne koriste;
● smanjite osvjetljenje ekrana;
● podesite uređaj da prelazi u način rada za uštedu energije
nakon minimalnog perioda neaktivnosti, ako je ta funkcija
dostupna u uređaju;
80
VPN politike određuju metodu koju VPN klijent i VPN mrežni
prolaz koriste za međusobnu autorizaciju, kao i enkripcijske
algoritme koji se koriste za zaštitu povjerljivosti podataka.
Za instaliranje i konfiguraciju VPN klijenta, certifikata i
politika obratite se IT odjelu svog poduzeća. Nakon
instaliranja politike automatski se kreira metod VPN
povezivanja u odredišnoj intranet mreži.
Za prikaz instalirane VPN politike, ažuriranja i sinhronizacija
te drugih VPN veza izaberite VPN > VPN log.
● onemogućite nepotrebne zvukove, na primjer tonove
tipkovnice i zvona;
Recikliranje
Većina materijala u Nokia telefonima je pogodna za
recikliranje. Saznajte kako reciklirati Nokia proizvode na
www.nokia.com/werecycle ili na www.nokia.mobi/
werecycle ako pretragu vršite sa mobilnog uređaja.
Pakovanje i korisničke priručnike reciklirajte koristeći lokalne
šeme recikliranja.
Ušteda papira
Ovaj korisnički priručnik Vam olakšava početak korištenja
uređaja. Za detaljnija uputstva, otvorite pomoć u uređaju (u
većini funkcija izaberite Options > Help). Za daljnju podršku
pogledajte www.nokia.com/support.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Više informacija
Savjeti za zaštitu okoline
Za više informacija o Vašem uređaju sa aspekta zaštite
okoline pogledajte www.nokia.com/ecodeclaration.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
81
Pribor
Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i
dodatnu opremu čiju upotrebu je odobrila Nokia za ovaj
model uređaja. Korištenje drugih vrsta opreme može
poništiti sva odobrenja ili garanciju i može biti opasno.
Korištenje neodobrenih baterija ili punjača posebno može
Baterija
Informacije o bateriji i punjaču
Vaš uređaj se napaja iz punjive baterije. Baterija namijenjena
za korištenje s ovim uređajem je BP-6MT. Nokia može
ponuditi dodatne modele baterije za ovaj uređaj. Ovaj uređaj
je predviđen za korištenje ako se napaja preko slijedećih
punjača: AC-8. Broj modela konkretnog punjača može se
razlikovati ovisno o tipu priključka. Varijanta priključka ima
jednu od sljedećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.
Baterija se može puniti i prazniti na stotine puta ali će se na
kraju istrošiti. Kad vrijeme razgovora i vrijeme u režimu
mirovanja postanu značajno kraći od normalnog, zamijenite
bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i
punite ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj
model uređaja.
Ako se baterija koristi prvi put, ili kad baterija nije bila
korištena duže vrijeme, možda će biti potrebno priključiti
punjač, iskopčati ga, pa ga ponovo priključiti da započne
punjenje baterije. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može
proteći i nekoliko minuta prije nego što se na ekranu pojavi
82
prouzrokovati rizik od požara, eksplozije, curenja ili drugu
opasnost.
Za mogućnost nabavke dodatne opreme provjerite kod svog
distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo koje
dodatne opreme, uhvatite i povucite utikač, a ne kabl.
oznaka punjenja, odnosno prije nego što ćete moći upućivati
pozive.
Bezbjedno uklanjanje. Uvijek isključite uređaj i iskopčajte
punjač prije vađenja baterije.
Pravilno punjenje. Iskopčajte punjač iz električne utičnice i iz
uređaja kada se ne koristi. Ne ostavljajte potpuno napunjenu
bateriju povezanu na punjač, pošto prekomjerno punjenje
može skratiti životni vijek baterije. Ako se ne koristi, potpuno
puna baterija će se vremenom sama isprazniti.
Izbjegavajte ekstremno visoke ili ekstremno niske
temprature. Bateriju uvijek pokušajte držati na temperaturi
od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature
smanjuju kapacitet i životni vijek baterije. Uređaj sa
zagrijanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne
radi. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno
ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke
smrzavanja.
Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog
spoja može doći kada neki metalni predmet, novčić, spajalica
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
ili olovka sa metalnim dijelovima, napravi direktni kontakt
pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su
metalne trakice na bateriji.) To se može dogoditi, recimo, kad
rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim
spajanjem izvoda se može oštetiti baterija ili priključeni
objekat.
Odlaganje. Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu
eksplodirati. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim
propisima. Reciklirajte ih kad je to moguće. Ne odlažite ih kao
kućni otpad.
Curenje. Nemojte rasklapati, sjeći, otvarati, lomiti, savijati,
bušiti niti sjeckati ćelije i baterije. U slučaju curenja baterije,
pazite da tečnost iz baterije ne stupi u kontakt sa kožom ili
očima. Ukoliko se to desi, odmah isperite ugrožena područja
tijela ili potražite pomoć ljekara.
Oštećivanje. Nemojte vršiti izmjene na bateriji, pokušavati
ponovo da je napravite, pokušavati da umetnete strana tijela
u nju, uroniti u vodu ili drugu tečnost ili je izložiti njima.
Baterije mogu eksplodirati ako su oštećene.
Pravilno korištenje. Bateriju koristite samo u svrhu u koju je
namijenjena. Korištenje neodgovarajuće baterije može
prouzrokovati požar, eksploziju ili drugu nesreću. Ako uređaj
ili baterija ispadnu, naročito na tvrdu površinu, i mislite da
se baterija oštetila, odnesite je u servis na pregled prije nego
što je nastavite koristiti. Nikada nemojte koristiti punjač ili
bateriju koji su oštećeni. Čuvajte bateriju van dosega djece.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Smjernice za utvrđivanje
autentičnosti Nokia baterija
Baterija
Radi sopstvene bezbjednosti uvijek koristite originalne Nokia
baterije. Da provjerite da li dobijate originalnu Nokia
bateriju, kupite je od ovlaštenog Nokia servisnog centra ili
distributera i ispitajte hologramsku etiketu slijedećim
koracima:
Utvrdite autentičnost holograma
1. Kada gledate hologram na etiketi, iz
jednog ugla trebate vidjeti Nokia
simbol dviju ruku koje se spajaju, a iz
drugog ugla, logo "Nokia Original
Enhancements".
2. Kada iskosite hologram na lijevu,
desnu, donju i gornju stranu, trebate
vidjeti 1, 2, 3, odnosno 4 tačke na
svakoj odgovarajućoj strani.
Uspješni rezultati ove četiri provjere nisu
apsolutna garancija autentičnosti
baterije. Ukoliko ne možete potvrditi
autentičnost ili imate nekog razloga da
vjerujete da vaša Nokia baterija sa
hologramom na oznaci nije autentična
Nokia baterija, uzdržite se od njenog
korištenja i odnesite je u najbliži
ovlašteni Nokia servisni centar ili distributeru kako bi vam
pomogli.
83
Čuvanje i održavanje
Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, pogledajte
www.nokia.com/battery.
Čuvanje i održavanje
Vaš uređaj je proizvod superiornog dizajna i izrade i njime
treba postupati pažljivo. Naredni prijedlozi će vam pomoći da
sačuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.
● Uređaj održavajte suhim. Atmosferske padavine, vlaga,
kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu sadržavati minerale
koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj
pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno
osuši prije vraćanja baterije.
● Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim
mjestima. Njegovi pokretni dijelovi i elektronske
komponente se mogu oštetiti.
● Ne držite uređaj na mjestima na kojim vladaju visoke ili
niske temperature. Visoke temperature mogu skratiti
vijek trajanja elektronskih uređaja, oštetiti baterije i
deformisati ili istopiti neke plastične dijelove. Kada se
uređaj sa niske temperature zagrije do svoje normalne
temperature, u unutrašnjosti se može kondenzovati vlaga
i oštetiti ploče s elektronskim kolima.
● Ne pokušavajte otvarati uređaj osim na način koji je opisan
u ovom uputstvu.
● Uređaj nemojte ispuštati, protresati ili udarati. Grubo
rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutarnjih ploča
i precizne mehanike.
84
● Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake kemikalije,
rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente. Za čišćenje
površine uređaja koristite samo mekanu, čistu i suhu krpu.
● Ne bojite uređaj. Boja može blokirati pokretne dijelove
uređaja i ometati pravilan rad.
● Koristite samo dostavljenu antenu ili odobrenu zamjensku
antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu
oštetiti uređaj i predstavljati kršenje propisa kojima se
regulišu radio uređaji.
● Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
● Napravite rezervne kopije podataka koje želite sačuvati,
kao što su kontakti i bilješke u kalendaru.
● Da uređaj s vremena na vrijeme resetujete radi
optimalnog funkcionisanja, isključite uređaj i izvadite
bateriju.
Ovi prijedlozi se u istoj mjeri odnose na vaš uređaj, bateriju,
punjač kao i na svu dodatnu opremu.
Recikliranje
Uvijek vratite upotrebljene elektronske proizvode, baterije i
materijale za pakovanje na mjesta određena za prikupljanje
otpada. Tako ćete pomoći da se spriječi nekontrolirano
odlaganje otpada, te promovirati recikliranje materijala.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Pročitajte informacije o proizvodu vezane za zaštitu okoline,
te o tome kako da reciklirate svoje Nokia proizvode na
stranici www.nokia.com/werecycle ili nokia.mobi/
werecycle.
Simbol precrtane pokretne korpe na proizvodu, bateriji,
Dodatne sigurnosne informacije
Dodatne sigurnosne informacije
pratećoj dokumentaciji ili pakovanju služi kao podsjetnik da
se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori
moraju odložiti kao razvrstani otpad na kraju njihovog
radnog vijeka. Ovaj propis vrijedi na teritoriji Evropske Unije.
Nemojte odlagati ove proizvode kao nerazvrstani grupni
otpad. Za dodatne informacije o zaštiti okoliša, pogledajte
Eko Deklaracije na www.nokia.com/environment.
Mala djeca
Uređaj i dodatna oprema nisu igračke. Mogu sadržavati sitne
dijelove. Čuvajte ih van dosega male djece.
Pojedini dijelovi uređaja su magnetični. Uređaj će možda
privlačiti metalne predmete. Na držite kreditne kartice i
druge magnetske medije za pohranu podataka u blizini
uređaja jer može doći do brisanja pohranjenih podataka.
Radno okruženje
Medicinski uređaji
Ovaj uređaj zadovoljava smjernice za izloženost
radiofrekventnim talasima kada se koristi u normalnom
položaju, uz uho ili kad je postavljen najmanje 2,2 centimetra
(7/8 inča) od tijela. Futrola, kopča za pojas ili držač za nošenje
na tijelu, ne bi smjeli sadržavati metalne dijelove, a uređaj
trebaju držati udaljenim od tijela, na gorenavedenom
rastojanju.
Za slanje podatkovnih datoteka ili poruka neophodna je
kvalitetna veza sa mrežom. Prijenos podatkovnih datoteka ili
poruka može biti odgođen dok takva veza ne bude dostupna.
Pridržavajte se uputstava o potrebnom rastojanju dok
prijenos ne bude dovršen.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Rad radiopredajne opreme, uključujući i bežične telefone,
može stvarati smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu
adekvatno zaštićeni. Konsultirajte se sa ljekarom ili
proizvođačem medicinske opreme kako bi se utvrdilo da li je
ona adekvatno zaštićena od RF zračenja. Isključite uređaj
kada se to nalaže odgovarajućim objavljenim propisima.
Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu
osjetljivu na vanjsko RF zračenje.
Ugrađeni medicinski uređaji
Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju minimalno
rastojanje od 15,3 centimetra (6 inča) između bežičnog
uređaja i ugrađenog medicinskog uređaja, kao što je
85
Dodatne sigurnosne informacije
pejsmejker ili ugrađeni kardioverter defibrilator, kako bi se
izbjegla moguća ometanja u radu medicinskog uređaja.
Osobe kojima je ugrađen neki takav uređaj trebaju da:
● Bežični uređaj uvijek držite dalje od medicinskog uređaja,
na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara (6 inča).
● Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
● Bežični uređaj prislanjajte na uho koje je okrenuto
suprotno od medicinskog uređaja.
● Isključite svoj uređaj ako posumnjate da je došlo do
ometanja.
● Slijedite upute proizvođača za ugrađene medicinske
uređaje.
Ukoliko imate nekih pitanja o korištenju bežičnog uređaja
kada imate ugrađen medicinski uređaj, obratite se svom
ljekaru.
Slušni aparati
Neki digitalni bežični uređaji mogu stvarati smetnje
izvjesnim slušnim aparatima.
Vozila
RF signali mogu uticati na nepropisno instalirane ili
neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim
vozilima, kao što su elektronsko ubrizgavanje goriva,
elektronska zaštita od blokiranja, elektronska regulacija
brzine, te sistemi zračnih jastuka. Za dodatne informacije
obratite se proizvođaču vozila ili njegove opreme.
86
Samo kvalifikovano osoblje treba servisirati ovaj uređaj ili ga
ugrađivati u vozilo. Pogrešna ugradnja ili servisiranje mogu
biti opasni i dovesti do poništenja garancije. Redovno
provjeravajte da li je sva oprema bežičnog uređaja u vašem
vozilu propisno montirana i ispravno radi. Ne držite niti
nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na
istom mjestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove dijelove ili
dodatnu opremu. Imajte na umu da se zračni jastuci
napuhuju uz veliku silu. Nemojte stavljati uređaj ili pribor na
područje iskakanja zračnog jastuka.
Isključite svoj uređaj prije ulaska u avion. Upotreba bežičnih
telekomunikacjskih aparata i uređaja u avionu može
predstavljati opasnost za funkcioniranje aviona i može biti
protuzakonita.
Potencijalno eksplozivne sredine
Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom
atmosferom. Poštujte sve oznake i pravila. Na takvim
mjestima iskra može prouzrokovati eksploziju ili požar s
teškim posljedicama: tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim
stradavanjem. Isključite ovaj uređaj na mjestima dolivanja
goriva; u blizini pumpi u servisima. Pridržavajte se
ograničenja u skladištima goriva, magacinima i
distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na
mjestima na kojima se odvija onemogućavanje eksplozivnih
naprava. Zone s potencijalno eksplozivnom atmosferom
često su, ali ne uvijek, jasno obilježene. One obuhvataju
područja u kojima se savjetuje gašenje motora vozila,
potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja
hemijskih sredstava, te područja u kojima atmosfera sadrži
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
hemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah. Trebate provjeriti
kod proizvođača vozila koja koriste naftni gas u tečnom
stanju (kao što je propan ili butan) da li je bezbjedno koristiti
ovaj uređaj u njihovoj okolini.
Hitni pozivi
Važno: Ovaj uređaj za svoj rad koristi radio signale,
bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje
programira sam korisnik. Ako telefon podržava glasovno
pozivanje preko Interneta (Internet pozive), aktivirajte i
Internet pozive i mobilni telefon. Ukoliko su aktivirani i
Internet pozivi i mobilni telefon, uređaj može pokušati
uputiti hitan poziv i preko mobilne mreže i preko dobavljača
usluga Internet poziva. Nije moguće garantovati
uspostavljanje veze u svim uvjetima. Nikada se ne bi trebali
oslanjati samo na neki bežični uređaj za važnu komunikaciju,
kao kod hitnih medicinskih slučajeva.
Za upućivanje hitnog poziva:
1. Uključite uređaj ukoliko nije uključen. Provjerite da li je
jačina signala odgovarajuća. U zavisnosti od uređaja,
može biti neophodno uraditi slijedeće:
● Umetnite SIM karticu ako je vaš uređaj koristi.
● Uklonite ograničenja poziva u uređaju, ako ste ih
prethodno aktivirali.
● Promijenite profil iz profila izvan mreže ili režima
letenja avionom u aktivni profil.
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Dodatne sigurnosne informacije
2. Pritisnite tipku za prekid onoliko puta koliko je potrebno
da izbrišete sve sa ekrana i pripremite uređaj za
pozivanje.
3. Unesite zvanični broj za hitne slučajeve za lokaciju na
kojoj se nalazite. Brojevi za hitne slučajeve nisu isti na
svim lokacijama.
4. Pritisnite tipku za pozivanje.
Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije
što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može biti jedino
sredstvo komunikacije na mjestu nesreće. Ne prekidajte vezu
sve dok vam se to ne dozvoli.
Certifikat o specifičnoj brzini
apsorpcije (SAR)
Ovaj mobilni uređaj udovoljava smjernicama o izlaganju
radio talasima.
Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijemnik.
Projektovan je da ne pređe nivo izlaganja radio talasima u
skladu sa međunarodnim smjernicama. Smjernice su
razvijene od strane neovisne istraživačke agencije ICNIRP i
sadrže sigurnosne granice određene tako da obezbjede
zaštitu svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom
stanju.
U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje,
koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična
brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR vrijednosti
utvrđeno u ICNIRP smjernicama iznosi 2,0 vata/kilogramu
(W/kg) na prosječno 10 grama tjelesnog tkiva. Ispitivanja SAR
87
Dodatne sigurnosne informacije
vrijednosti provedena su za uobičajene radne položaje pri
čemu uređaj emituje s najvećom dozvoljenom snagom na
svim ispitivanim frekvencijama. Stvarni SAR nivo pri
korištenju uređaja može biti ispod najveće vrijednosti zato
što je uređaj projektovan da za pristup mreži koristi samo
onu snagu koja mu je potrebna. Vrijednost se mijenja ovisno
o većem broju faktora kao što je udaljenost od bazne stanice
mreže.
Najveća SAR vrijednost po ICNIRP smjernicama za ovaj uređaj
ispitan u položaju uz uho iznosi 0,69 W/kg.
Upotreba dodatne opreme može dovesti do različitih SAR
vrijednosti. SAR vrijednosti mogu odstupati zbog različitih
nacionalni propisa o sastavljanju izvještaja i ispitivanju, kao
i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o SAR
vrijednosti mogu biti navedene u sklopu informacija o
proizvodu na adresi www.nokia.com.
88
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Indeks
Simboli/brojčane oznake
web veza 50
A
A-GPS (potpomognuti GPS) 30
aktivne bilješke 67
Aktivne bilješke 67
alatna traka
fotoaparat 49
antene 11
audio poruke 37
automatsko ažuriranje vrijemena/
datuma 65
ažuriranja
softver uređaja 73
ažuriranja softvera 20, 73
B
baterija 9, 10
nivo napunjenosti 14
Bilješke 68
blogovi 52
Bluetooth 76
primanje podataka 76
sigurnost 75
slanje podataka 76
Bluetooth povezivanje
blokiranje uređaja 78
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
brzo biranje 22
budilnik 65
Č
čarobnjak za podešavanje
čitač poruka 39, 69
čuvar ekrana 63
D
12
daljinsko podešavanje 72
datum i vrijeme 65
dijeljenje video sadržaja
dijeljenje video isječaka 27
dijeljenje video sadržaja uživo 27
E
ekran
oznake 14
e-mail 41
e-mail poruke 39
e-pošta 41
postavke 44, 45
pretinac 39, 43
prilozi 40
učitavanje 40, 45
F
feedovi, vijesti 52
feedovi sa vijestima 52
FM radio 29
fotoaparat
alatna traka 49
snimanje slika 49
video isječci 50
Funkcija Mini Map 51
G
govor 69
govorna pomoć
Vidite govorna tema
govorna pošta
pozivanje 22
promjena broja 22
govorna tema 63
govorne komande 28
govorno biranje 22
GPS (sistem za globalno
pozicioniranje) 30
I
ID pozivaoca 24
informacije za podršku 20
instalacije 17
instaliranje programa 70
internet veza 50
Vidite takođe preglednik
interpunkcija, unos teksta 36
89
Indeks
isključivanje uređaja 11
Izgovori i pusti 28
izlazne poruke, poruke 35
J
jačina signala 14
jezik
promjena 34
jezik pisanja 34
K
kalkulator 67
Karte 31
ključne lokacije 31
kodiranje znakova 36
kod za zaključavanje 68
kolačići 53
konferencijski pozivi 22
konfiguracijska podešavanja 11
kontakti
brisanje 46
čuvanje 47
govorne oznake 47
imena i brojevi 46
kopiranje 47
sinhronizacija 78
slanje 46
slike u 47
tonovi zvona 47
uređivanje 47
kontaktne informacije 20
90
kontrola jačine zvuka 16
konvertor jedinica 66
konvertor valuta 66
kopiranje teksta u
međuspremnik 36
korištenje podcasta 58, 59, 60
učitavanja 60
L
lozinka zabrane poziva
M
17
My Nokia 19
Mail for Exchange 41
mapa poslanih poruka 35
mediji
radio 29
međuspremnik, kopiranje u 36
memorija
privremena web memorija 53
memorijska kartica 9, 10
meni 16
metode povezivanja
Bluetooth 76
mini-programi 52
MMS (usluga razmjene
multimedijalnih poruka) 37, 38
mreža
podešavanja 26
multimedijalne poruke 37, 38
muzički plejer
prijenos muzike 29
reprodukcija 28
O
obavijesti mreže 35
Online dijeljenje 56
aktiviranje usluga 56
kreiranje postova 56
pretplaćivanje 56
online dijeljenje medijskih
datoteka 56
operator
odabir 26
originalna podešavanja 70
Ovi 61, 62
Ovi datoteke 62
Ovi kontakti 62
Ovi muzika 55
Ovi prodavaonica 62
Ovi sinhronizacija 79
oznake 14
oznake stranica 53
P
PDF čitač 65
period do automatskog
zaključavanja 68
PIN 17
PIN kod
promjena 68
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
početni ekran 14
podatkovne veze
PC povezivanje 75
sinhronizacija 78
podešavanja
konfiguracija 11
korištenje podcasta 58
mreža 26
preglednik 54
pribor 69
programi 68
sat 65
vraćanja 70
zaključavanje tipkovnice 68
podešavanja za programe 68
podešavanje uređaja 12
poruke
e-mail 39
ikona za dolazne poruke 38
mape za 34
multimedija 38
opcije za govor 69
podešavanja 42
postavke
poziv 24
sinhronizacija 79
povezivanje kablom 18, 78
povezivanje USB kablom 18, 78
pozadinska slika 63
pozivi
brzo biranje 22
govorna pošta 22
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
konferencijski poziv 22
odbijanje 23
odgovaranje 23
podešavanja 24
upućivanje 21
prediktivni unos teksta 33, 35
preglednik 53
alatna traka 51
mini-programi 52
oznake stranica 50, 53
podešavanja 54
pregledavanje stranica 50, 51
pretraživanje sadržaja 52
privremena memorija 53
sigurnost 54
učitavanja 52
pregled sadržaja stranice 51
pretinac
e-mail 39
pretraga muzike 28
pretraživanje 61
preusmjeravanje poziva 25
prezentacije, multimedija 38
pribor
podešavanja 69
prikaz menija 16
prilozi 38
pristupni kodovi 17
privremena memorija 53
profili
kreiranje 64
personalizacija 64
Indeks
program za konverziju jedinica 66
program za konverziju valuta 66
program za pomoć 19
Program Zip manager 68
PUK 17
R
računarske veze 75
Vidite takođe podatkovne veze
radio 29
radio prijemnik 29
reprodukcija
poruke 39
rječnik 65
S
Sat
podešavanja 65
senzori 64
servisne komande 35
servisne poruke 38
sigurnosni kodovi 17
sigurnosni modul 17
sigurnosno zaključavanje 17
sigurnost
Bluetooth 75
preglednik 54
uređaj i SIM kartica 68
SIM kartica 9
poruke 42
sinhronizacija 79
91
Indeks
sinhronizacija podataka 78
slanje
korištenje Bluetootha 76
slušalice 18
slušalice sa mikrofonom 18
SMS (usl
uga razmjene kratkih
poruka) 37
softver
ažuriranje 20
specijalni znakovi, unos teksta
standardni unos teksta 33
Š
štednja energije
T
16
tekst
mod za unos brojeva 33
mod za unos slova 33
prediktivni unos 33, 35
standardni unos 33
tekstualne poruke
odgovaranje 38
podešavanja 42
primanje i čitanje 38
SIM poruke 42
slanje 37
teme 63
učitavanje 63
tipke i dijelovi 13
92
tipkovnica
podešavanja za zaključavanje 68
U
36
učitavanja 52
učitavanje medijskih datoteka 56
udaljeni pretinac 39
uključivanje uređaja 11
ulazne poruke
poruka 38
ulazne poruke, poruke 38
unos teksta 35
uparivanje uređaja 76
UPIN 17
UPIN kod
promjena 68
upravitelj uređajima 72
upravljanje datotekama 71
upućivanje poziva 21
usluga zabrane poziva 25
usluge za korisnike 20
video pozivi 24
prebacivanje na govorni poziv 24
upućivanje poziva 24
VPN (virtualna privatna mreža) 79
vraćanje ori
ginalnih
podešavanja 70
vrijeme i datum 65
Z
zaključavanje
automatsko zaključavanje
uređaja 68
tipkovnica 68
zaključavanje tipkovnice 17
zapis 23
V
van mreže 14
video
učitavanje 48
video centar
prikazivanje 57
učitavanje 57
Video Centre 57
video isječci 48
© 2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Download

Uputstvo za korištenje