INFORMACIJA O NOVIM IZDANJIMA POJEDINIH DIREKTIVA NOVOG PRISTUPA (CE ZNAK)
U cilju usaglašavanja sa Novim pravnim okvirom (Uredba (EC) 764/2008, Uredba (EC) 765/2008, Odluka
768/2008/EC) Evropska komisija je 29. marta 2014. godine objavila nova izdanja ukupno osam direktiva
novog pristupa koje se odnose na označavanje proizvoda CE znakom.
To su sledeće direktive:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Naziv direktive
Eksplozivi za civilnu upotrebu
Jednostavni sudovi pod pritiskom (SPVD)
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)
Neautomatski merni instrumenti (NAWI)
Merni instrumenti (MID)
Liftovi i bezbednosne komponente liftova
Oprema i zaštitni sistemi za upotrebu u
potencijalno ekslozivnoj atmosferi (ATEX)
Niskonaponska oprema (LVD)
Radio i telekomunikaciona terminalna
oprema (RTTE)
Dosadašnja oznaka
93/15/EEC
2009/105/EC
2004/108/EC
2009/23/EC
2004/22/EC
95/16/EC
94/9/EC
Nova oznaka
2014/28/EU
2014/29/EU
2014/30/EU
2014/31/EU
2014/32/EU
2014/33/EU
2014/34/EU
2006/95/EC
1999/5/EC
2014/35/EU
2014/53/EU
Takođe, 16. aprila 2014. objavljena je i nova RTTE Direktiva (Radio i telekomunikaciona terminalna oprema)
sa novom oznakom 2014/53/EU (dosadašnja oznaka je bila 1999/5/EC).
Tekstovi direktiva se mogu videti u Službenom listu EU OJ L96 ili preuzeti sa linka:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:096:TOC
Prema novom pravnom okviru, privredni subjekti mogu pribaviti samo jednu izjavu o usaglašenosti po
proizvodu, a zahtevi vezani za označavanje i sledljivost, ostaju isti i za sve ostale takve proizvode. Ključni
razlozi za usaglašavanje sa novim pravnim okvirom su sledeći:
•
•
•
•
uvođenje zahteva vezano za sledljivost u celom lancu snabdevanja;
poboljšanje pravila tržišnog nadzora;
poboljšanje kvaliteta postupka ocene usaglašenosti kroz primenu strožijih zahteva koji se odnose na
tela za ocenu usaglašenosti i ispitna laboratorije;
uspostavljanje čvršće kontrole vezano za upotrebu „CE znaka“, radi povećanja kredibiliteta celog
procesa.
Primera radi, inovirana EMC Direktiva, sada sa oznakom 2014/30/EU, stupila je na snagu 19. aprila 2014.g.,
a zemlje članice imaju rok do 20. aprila 2016.g. da se prilagode ovoj promeni, dopune svoje nacionalne
propise i staru direktivu (2004/108/EC) zamene novom. Proizvođači mogu početi da se pozivaju na novu
oznaku direktive (2014/30/EU) u svojoj EC deklaraciji o usaglašenosti ukoliko njihov proizvod potpada pod
ovu direktivu i ukoliko je njihov proizvod prvi put postao dostupan na jedinstvenom tržištu. Takođe,
primenjuje se i na sve oblike isporuke, koja uključuje i prodaju na daljinu. Neće se primenjivati ako se radi o
primeni u cilju istraživanja i razvoja.
Primena ove direktive podrazumeva tranzicioni period. Odnosi se na distributere koji su u postupku
nabavke/plasmana robe na tržište, gotovu robu iz skladišta/magacina spremnu za stavljanje u promet, a
koja je sastavni deo lanca distribucije, ako je sve ovo u okviru nacionalnih okvira za transpoziciju predmetne
direktive.
Direktiva ističe jasne obaveze i odgovornosti svih učesnika u lancu „nabavka-proizvodnja-distribucijakorišćenje“, koja uključuje proizvođača, ovlašćenog predstavnika, uvoznika, distributera i njihove
odgovarajuće uloge u vezi sa proizvodom.
Nova direktiva daje detaljne procedure u vezi notifikacije tela za ocenu usaglašenosti, kao i zahteve i
obaveze nadležnog državnog organa u vezi postupka notifikovanja. Direktiva, dalje, daje detalje vezano za
zahteve, obavezujuće postupke, neophodne radnje, nastale promene, upozorenja i koordinaciju rada
notifikovanih tela.
Nova direktiva pruža mogućnost proizvođaču da za pojedine aspekte suštinskih zahteva pojednostavi
postupak ocene usaglašenosti primenom interne kontrole proizvodnje (Prilog II), dok se za druge aspekte
ovih zahteva može koristiti procedura koja se odnosi na EU ispitivanje tipa i, nakon toga, usaglašenost sa
tipom, a sve zasnovano na internoj kontroli proizvodnje (Prilog III).
U novu ditektivu uneti su i dodatni zahtevi vezani za tehničku dokumentaciju:
•
•
projektna i proizvodna dokumentacija, skice, crteži i šeme komponenata, podsklopova, električnih
kola i sl.;
opisi i objašnjenja neophodni za razumevanje crteža, šema i rada uređaja.
Proizvođač mora postaviti CE znak na svaki pojedinačni proizvod koji zadovoljava zahteve primenjive
direktive. Takođe, obaveza proizvođača je da izda pisanu EU deklaraciju o usaglašenosti za odgovarajući
model proizvoda i da je drži zajedno sa ostalom tehničkom dokumentacijom i da bude na raspolaganju
nadležnom organu nadzora tržišta 10 godina nakon plasmana proizvoda na tržište.
Novom direktivom definisana je lista uslova za formalne neusaglašenosti, zahtevi zemlje članice prema
učesniku na tržištu da ispravi neusaglašenosti, ili da zemlja članica preduzme neophodne mere da ograniči
ili zabrani plasman na tržište ili obezbedi da se dati proizvod opozove ili povuče sa tržišta.
Država članica je odgovorna za primenu kaznenih odredbi nacionalnog zakonodavstva i mora preduzeti
mere da se one dosledno sprovode. U slučaju ozbiljnijih prekršaja, mora se predvideti i krivična
odgovornost.
Beograd, 20.06.2014.
Pripremio:
D. Stokić
Download

CE znak