NEMETALI, OKSIDI
NEMETALA I
KISELINE
• U PSE se nalaze u gornjem desnom uglu osim vodonika.
Zašto? U prirodi nemetali mogu biti u slobodnom
(elementarnom) stanju i hemijski sjedinjeni sa drugim
elementima.
• Nemetali, na sobnoj temperaturi, mogu da budu u sva tri
agregatna stanja. Neki su čvrsti (ugljenik, sumpor, jod, fosfor),
drugi gasoviti (kiseonik, azot, vodonik, fluor, hlor), a brom je
tečan.
• Nemetali se mogu razlikovati po boji. Sumpor je ţut, fosfor je
beo ili crven, jod je ljubičast, hlor je ţutozelen, ugljenik je crn.
Neki gasovi su bezbojni, pa su zato nevidljivi (na primer,
vodonik, kiseonik i azot).
• Nemetali se mogu razlikovati i po mirisu. Neki od njih imaju
veoma jak, neprijatan miris, na primer, hlor i brom. Ne smeju se
udisati jer su veoma štetni po zdravlje.
VODONIK
Latinski naziv potiče od reči hudor genos = graditelj vode
U slobodnom stanju vodonika ima veoma malo u vulkanskim
gasovima i u višim slojevima Zemljine atmosfere. Utvrđeno je da
postoji na Suncu, kao i na drugim zvezdama, tako da je
narasprostranjeniji element u svemiru.
U našoj okolini vodonik se nalazi samo u jedinjenjima. Tako je u
vodi sjedinjen s kiseonikom, a s ugljenikom – u nafti, uglju i
zemnom gasu. Kako je vodonik i biogeni element, sastojak je
jedinjenja koja grade ţivi svet (proteini, masti, šećeri i ulja).
Vodonik je:
• Gas bez boje i mirisa
• Nerastvoran u vodi
• Lakši od vazduha. Vodonik je najlakši poznati gas
• Lako zapaljiv
KISEONIK
Latinski naziv oxygenium potiče od grčkih reči oksis genos =
graditelj kiselina.
Slobodnog kiseonika ima najviše u vazduhu. Molekulskog
kiseonika ima i u vodi. U Zemljinoj kori i organizmima biljaka i
ţivotinja kiseonik je sastavni deo mnogih jedinjenja.
Kiseonik je gas bez boje, ukusa i mirisa.
Primena kiseonika:
• U medicini
• U industriji za autogeno zavarivanje, sečenje i obradu metala
• U procesima sagorevanja
• Kod kosmonauta, avijatičara i ronioca
SUMPOR
Naziv je izveden od latinske reči sulphur, koja je preuzeta iz
Biblije i znači „kamen koji se preliva”.
U prirodi sumpor se moţe naći u elementarnom stanju,
najčešće na dubini preko 200 m ispod naslaga peska. Sumpor
je u čvrstom agregatnom stanju, i ţute je boje.
Primena:
• U poljoprivredi (za sprečavanje bolesti biljaka)
• U medicini ( za pravljenje različitih masti protiv oboljenja
koţe)
• U proizvodnji šibica, baruta i boja.
SUMPOR (IV)-OKSID I SUMPORNA KISELINA
Sumpor(IV)–oksid je jako otrovan, posebno za niţe organizme.
Zato se reakcija sagorevanja sumpora koristi za dezifenkciju
buradi za vino i za konzervisanje voćnih sokova. Vaţna primena
sumpor(IV)-oksida je i u proizvodnji hartije i tekstila.
Upotrebljava se za belenje svile, vune, perja i slame.
Primena:
DJUBRIVA
METALURGIJA
BOJE
AKUMULATORI
EKSPLOZIVI
LEKOVI
AZOT
U vazduhu se azot nalazi u slobodnom stanju kao dvoatomni molekul.
Azot je gas bez boje, ukusa i mirisa. U vodi se manje
rastvara od kiseonika. Molekul azota je hemijski veoma
stabilan. Na sobnoj temperaturi ne reaguje s drugim
supstancama. Inertan je gas, sličan plemenitim gasovima.
Azot gradi pet oksida.
N2O
NO
Azot(II)-oksid
Azot(I)-oksid
OKSIDI
N2O3
Azot(III)-oksid
NO2
N2O5
Azot(V)-oksid
Azot(IV)-oksid
UGLJENIK
Ugljenik je poznat od davnina. Naziv je izveden od latinske reči
carbo, ugalj.
Ugljenik i njegova jedinjenja veoma su rasprostranjena u prirodi.
DRVO
BILJNI I
ŢIVOTINJSKI
SVET
VAZDUH
PRIRODNI
UGALJ
NAFTA,
ZEMNI GAS
C
GRAFIT I
DIJAMANT
STENE I
MINERALI
U slobodnom stanju ugljenik se u prirodi moţe naći u dva
kristalna oblika. To su grafit i dijamant.
Grafit je crne boje, mek, dobar provodnik toplote i elektriciteta.
Upotrebljava se za izradu olovaka, za izradu elektroda,
topioničarskih lonaca i kalupa za livenje metala.
Dijamant je bezbojan, velike tvrdoće, ne provodi elektricitet,
dobro se brusi. Zbog lepog prelamanja svetlosti, kristali
dijamanata se koriste kao nakit. Tvrdoća dijamanata omogućava
da se on koristi za rezanje stakla, brušenje i sečenje tvrdih
materijala.
PITANJA
1. Od koje reči potiče naziv vodonik?
2. Šta je vodonik?
3. Gde se primenjuje kiseonik?
4. Gde se sumpor moţe naći?
5. Gde se primenjuje sumpor?
6. Gde se primenjuje sumpor(IV)-oksid i sumporna kiselina?
7. Koji su oksidi azota?
8. Gde je sve rasprostranjen ugljenik?
9. U koja dva kristalna oblika se ugljenik moţe naći?
10. Gde se koristi grafit, a gde dijamant?
Download

NEMETALI, OKSIDI NEMETALA I KISELINE