CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE
PROGRAM OBRAZOVANJA ZA OSPOSOBLJAVANJE
ZA ZANIMANJE
AUTOLIMAR/KA
1
1. Naziv programa obuke: Program obuke za autolimara
2. Utemeljenost programa:
Program obrazovanja za zanimanje autolimar/ka se bazira na standardu
zanimanja autolimar/ka.
Program obrazovanja se radi na zahtjev Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na
osnovu iskazanih potreba za obukom ovog kadra.
3. Ciljevi programa obrazovanja:
3.1. Opšti cilj :
osposobljavanje polaznika/ca za kvalitetno i uspješno obavljanje autolimarskih
poslova.
3.2.Posebni ( socijalizacijski ) ciljevi:
-razvijanje pravilnog odnosa prema poslu
-osposobljavanje polaznika/ca za poslovno komuniciranje sa saradnicima i
korisnicima usluga
-razvijanje pravilnog odnosa prema mašinama, alatima i opremi
-razvijanje svijesti o važnosti održavanja optimalnih uslova
rada i radne sredine
-razvijanje odgovornog odnosa prema vlastitom zdravlju i obavezno korišćenje
zaštitnih sredstava pri radu
-razvijanje svijesti o važnosti čuvanja i zaštiti životne sredine
4. Trajanje programa obuke: 245 časova
5. Lični profil polaznika/ca
Osnovni obrazovni zahtjevi:
- završen III stepen mašinske struke
Poželjni obrazovni zahtjevi:
-završen III stepen mašinske struke – smjer limar
-završen III stepen mašinske struke – smjer bravar
-završen III stepen mašinske struke – smjer zavarivač
Poželjno iskustvo: rad u autolimarskoj, autolakirerskoj, limarskoj, bravarskoj i
automehaničarskoj radionici
2
Osnovne osobine koje polaznik/ca treba da posjeduje:
- zdravstveno sposoban/a
Poželjne osobine koje polaznik/ca treba da posjeduje:
- osjećaj za prostor
- dobar i oštar vid
- osjećaj dodira
- vještina rukovanja alatom i priborom
6. Identifikacija prioritetnih oblasti programa obrazovanja:
Polaznik/ca mora da zna:
- da ocrtava i siječe djelove od lima
- da oblikuje i montira djelove od lima
- da ispravlja oštećene djelova od lima
- da mijenja i spaja djelove od plastike
- postupke pripreme i površinski zaštiti djelove od lima
- da rukuje alatima za stezanje, obradu, mjerenje i kontrolu
- da rukuje električnim i autogenim aparatima
- da rukuje mašinama za izvlačenje, savijanje, brušenje, bušenje i spajanje
lemljenjem
- da rukuje mašinama, koristi alatom i priborom za ispravljanje oštećene šasije
- da rukuje mašinama za spajanje djelova od lima
- da vrši površinsku zaštitu
- standarde kvaliteta i da ih poštuje i da vrši kontrolu kvaliteta
- da održava mašine, alate i dr. opremu
- da primjenjuje propise zaštite na radu i zaštite okoline
Polaznik/ca treba da zna:
-
da priprema izvještaje o radu i drugu dokumentaciju
da izvrši izbor nabavke osnovnih pomoćnih materijala, alata i pribora
propise i normative
uslove skladištenja materijala, alata, pribora i gotovih proizvoda
principe estetike i da ih poštuje
Bilo bi poželjno da polaznik/ca :
- zna osnovno popravljanje alata, pribora i mašina
- poznaje tehničku terminologiju
- poznaje osnove poslovnog komuniciranja
7. Predmetna oblast programa obrazovanja:
Tehnologija obrazovnog profila
3
8. Dužina trajanja za realizaciju djelova predmetne oblasti programa
obrazovanja:
Naziv djelova predmetne oblasti
Mjerenje i kontrolisanje
Poslovi i postupci ručne obrade
Spajanje materijala
Oblikovanje lima deformisanjem
Razvlačenje lima automobila
Zamjena oštećenih djelova
automobila
Površinska zaštita
Plastika i plastične mase
Organizacija poslova
Teorija
2
6
5
2
3
2
Praksa
6
40
66
8
70
24
Ukupno
8
45
71
10
73
26
3
2
1
27
10%
5
4
1
224
90%
8
6
2
250
9.Sadržaji programa obrazovanja:
4
1.
2.
Sadržaji programa
obrazovanja
Mjerenje i kontrolisanje
-Mjerenje dužinskih mjera uz korišćenje
razmjernika, mjernih letvi, mjernih lenjira,
mjerne trake, šestara, pomičnih mjerila
-Mjerenje i kontrola uglova uz korišćenje
uglomjera, ugaonika, šablona, kontrola
zaobljenja i korišćenje ručnih stega
Postupci ručne obrade
-Turpijanje i odvajanje sjekačem
-Sječenje limovima, makazama, testerama i
autogeno
-Prosijecanje i probijanje
-Brušenje
-Bušenje, upuštanje i rezanje navoja
3. Spajanje materijala
-Spajanje navojnim spojevima, zakovicama
-Tvrdo i meko lemljenje
-Elektrolučno zavarivanje
-Gasno i CO 2 zavarivanje
-Elektrootporno zavarivanje
4. Oblikovanje lima deformisanjem
-Valjanje limova i vrsta limova
-Savijanje i ispravljanje lima
5. Razvlačenje lima
-Poligon za razvlačenje, radni sto, garnitura
pribora i oslonca, hidraulični uređaj
-Postavljanje vozila u geometrijsku osu
-Mjesta za koja se vrši vezivanje limarije
automobila
6. Zamjena oštećenih djelova automobila
-Način vezivanja, promjene i ispravljanja
djelova
-Zamjena vjetrobranskog stakla
7. Zaštita od korozije ( površinska zaštita)
-Čišćenje i postupci, zaštita metalnim
prevlakama
-Bojenje i konzerviranje automobilskih
djelova
8. Plastika i plastične mase
-Vrste plastičnih masa, promjena plastičnih
masa
-Popravka oštećenih djelova plastičnih masa
spajanjem djelova od plastičnih masa
9. Organizacija poslova
-Tehničko – tehnološka dokumentacija, prijem
i izdavanje vozila, obezbjeđenje i transport
( radni nalog, trbovanje materijala,
identifikacija vozila )
10. Zaštita na radu
- propisi i mjere zaštite na radu
11. Zaštita životne sredine
Teorija
Demonstracija
demonstracija i Praksa
1
3
1
3
1
1
4
12
1
1
1
6
12
6
1
1
1
1
1
2
12
18
18
16
1
1
8
1
-
1
35
1
35
1
21
1
3
1
1
1
1
1
1
1
4
1
5
10. Predmetni katalog znanja
Treba da zna
(znanje)
Postupke mjerenja i kontrole
-Postupke dužinskih mjerenja (uz
korišćenje razmjernika, mjernih
letvi,lenjira,trake, šestara, pomičnih
mjerila
-postupke mjerenja i kontrole uglova
uz korišćenje uglomjera, ugaonika,
šablona,kontrola zaobljenja i
korišćenje ručnih stega
-korišćenja libela
Poslove i postupke ručne obrade
-Postupak turpijanja i odvajanje
sjekačem
-postupak sječenja limova, makazama,
testerama i autogeno
-postupak prosijecanja i probijanja
-postupak brušenja
-postupak bušenja, upuštanja i rezanja
navoja
Postupke spajanja materijala
-postupak spajanja navojnina
spojevima, zakovicama
-postupak tvrdog i mekog lemljenja
-postupak elektrolučnog zavarivanja
-postupak gasnog i CO2 zavarivanja
-postupak eolektrootpornog
zavarivanja
-postupak lijepljenja
Postupak oblikovanja lima
deformisanjem
-postupak valjanja limova i vrsta
limova
-postupak savijanja i ispravljanja lima
Mora da zna
(vještine)
- da mjeri uz pomoć razmjernika, mjernih
letvi, lenjira, trake, šestara, pomičnih
mjerila
-da mjeri i kontroliše uglove uz pomoć
uglomjera, ugaonika, šablona, kontrola
zaobljenja i ručnih stega
-da kontroliše horizontalnost i
vertikalnost libelom
-da turpija i odvaja sjekačem
-da siječe lim makazama, testerama
autogeno
-da prosijeca i probija
-da bruši
-da buši, upušta i reže navoj
-da spaja navojnine spojevima,
zakovicama
-da lemi (tvrdo i meko)
-da elektroručno zavaruje
-da zavaruje (gasno i CO2)
-da elektrootporno zavaruje
-da lijepi djelove različitih materijala
-da valja lim
-da valja različite vrste limova
-da savija lim
-da ispravlja lim
6
Postupak razvlačenja lima automobila
-poligon za razvlačenje, radni sto,
garnitura pribora i oslonca, hidraulični
uređaj
-postavljanje vozila u geometrijsku
osu
-mjesta za koje se vrši vezivanje
limarije automobila
Zamjena oštećenih djelova
automobila
-načine vezivanja, promjene i
ispravljanja djelova
-postupak promjene vjetrobranskog
stakla
Postupak zaštite od korozije
-način odmašćivanja i čišćenja djelova
automobila
- postupci zaštite od korozije
-postupak zaštite metalnim
prevlakama
-postupak bojenja i konzerviranja
automobilskih djelova
Postupke popravke plastike i plastične
mase
-vrste plastičnih masa i postupak
primjene plastičnih masa
- promjena i postupak popravke
oštećenih djelova plastičnih masa
spajanjem djelova od plastičnih masa
- popravka oštećenih djelova lima
pokrivanjem i dodavanjem plastičnih
masa
Tehničko tehnološka dokumentacija,
prijem i izdavanje vozila,
obezbjeđenje i transport
Zaštita na radu i zaštita životne
sredine
-da obezbijedi i pripremi mjesto za
razvlačenje lima automobila
-da obavlja razvlačenje automobila
-da postavi vozila u geometrijsku osu
-da vrši vezivanje limarije automobila
-da veže , promijeni i ispravi djelove
-da promijeni vjetrobransko staklo
-da ispravi, promijeni i veže unutrašnje
djelove i staklo
-da vrši odmašćivanje djelova automobila
-da izvrši čišćenje auta i djelova auta
-da primjenjuje postupke zaštite od
korozije
-da boji auto, djelove auta
-da konzervira automobilske djelove
-da razlikuje plastične mase
-da primijeni plastičnu masu
-da popravlja oštećene djelove plastičnih
masa spajanjem djelova od plastičnih
masa i nanošenjem
-da popravlja oštećene djelove lima
dodavanjem i pokrivanjem plastičnim
masama
-da ispuni nalog
-da trebuje materijal
-da vrši identifikaciju vozila
- da primjenjuje mjere zaštrite na radu
- da primjenjuje mjere zaštite životne
sredine
11. Preporuke za korišćenje metoda i tehnika u procesu obučavanja:
- kombinovana metoda izlaganja sa razgovorom
- metoda ilustracije i demonstracije
- metoda praktičnih radova
7
12. Znanja i vještine koja se očekuju od polaznika/ce na kraju programa
obrazovanja :
-rukovanje priborom za mjerenje i kontrolu
-rukovanje priborom za ocrtavanje i obilježavanje
-rukovanje priborom za stezanje alata i obratka
-rukovanje alatom za sječenje, odvajanje, bušenje i spajanje
-rukovanje priborom za popravku djelova od plastike
-rukovanje mašinama za ispravljanje i razvlačenje lima
-rukovanje mašinama za sječenje lima
-rukovanje presama
-rukovanje radnim stolom za opravku šasije
-rukovanje mašinama za spajanje djelova od lima
-rad sa plastikom na limu
-izvođenje površinske zaštite
-vođenje dokumentacije
-održavanje sredstava rada
-poštovanje i kontrola kvaliteta rada
-izvođenje rada na siguran način uz korišćenje zaštitnih sredstava i očuvanje
životne sredine
13.Preporuke za korišćenje audio i vizuelnih sredstava i opreme
U toku obuke koristiti audio i vizuelna sredstva i opremu.
14. Ispitni katalog za predmetnu oblast
Tehnologija obrazovnog profila
Na ispitu se ocjenjuje:
-sposobnost primjene usvojenih teorijskih sadržaja u praktičnom radu
-sposobnost samostalnog uočavanja i rješavanja problema
-sposobnost korišćenja alata i uređaja
-umijeće korišćenja mjernih sredstava i postupaka kontrole
Djelovi
predmetne
oblasti
Postupke
mjerenja i
kontrole
Poslove i
postupke ručne
obrade
Znanja i
vještine
Polaznik:
- mjeri letvom, lenjirom, trakom,
uglomjerom
- reže i kontroliše šablonom
- kontrola libelom
- koristi stege i stege za
pridržavanje lima
-ocrtava i obilježava
-vrši turpijanje
Nastavna sredstva ,
pribor, alat i
uređaji
-mjerna letva, lenjir,
trake, ugaonik, šablon,
ručne stege i stege za
pridržavanje lima,
libele
-pribor za ocrtavanje i
obilježavanje
-konvencuionalna
8
- vrši odvajanje sjekačem
- siječe lim makazama, testerama,
brusilicom i autogeno
- vrši obradu brušenjem
-vrši spajanje tačkastim
zavarivanjem
-spaja navojnim spojevima,
zakovicama
-vrši lemljenje
-vrši spajanje elektrolučnim
zavarivanjem
-vrši spajanje autogenim
zavarivanjem
Postupak
oblikovanja lima
deformisanjem
Postupak
razvlačenja lima
Način zamjene
oštećenih djelova
automobila
-vrši savijanje lima
-vrši ispravljanje lima u hladnom i
toplpm stanju
-procjenjuje o kakvoj se vrsti i
veličini oštećenja radi
-odabira mjesto, alat i pribor za rad
-mjeri i kontroliše referentne tačke
školjke( prije i posle razvlačenja)
-utvrđuje položaj elemenata i
veličinu deformacije
-donosi odluku o postupku
razvlačenja
-razvlači lim
-mijenja i ispravlja oštećene djelove
-veže i spaja djelove
-mijenja vjetrobransko staklo
-popravlja uređaj za podizanje stakla
-mijenja bočna stakla i retrovizore
garnitura za ručnu
obradu, turpije,
sjekači, burgije,
testere, čekići,ručna
električna bušilica,
nareznice, ureznice i
uređaji za brušenje i
poliranje
-ručni i pneumatski
alat i pribor za
sastavljanje i
odvijanje, aparat za
zakivanje, lemilice i
lemila, aparat za
električno zavarivanje,
aparat za autogeno
zavarivanje
-uređaj za ispravljanje
osovina, mašina za
ispravljanje lima,
ploča za ispravljanje,
čekići raznih
materijala i težina i
kreda za
obilježavanje, oblikači
i kašike
-dizalice, postolje,
radni sto i pomoćno
postolje, kontrolni
oslonci, hidraulični
uređaj
(panter),štipavice,
garniture elemenata,
pribora i oslonaca za
kontrolu i kontrolni
nosač sa lenjirom,
hidraulična presa,
grip kliješta, kliješta
za falcovanje,
podloške,oblikači,
kašike, vakum držači,
držač kanapa, pribor
za uklanjanje trake,
pribor za nanošenje
mase, garnitura
profilnih traka-zaptivki
Postupak zaštite
9
od korozije
Postupak
popravke plastike
i plastične mase
Zaštita na radu i
zaštita životne
sredine
-odstranjuje koroziju
-odmašćuje djelove
-vrši zaštitu privremenim ili trajnim
sredstvima
-vrši unutrašnje konzerviranje
školjke po fabričkoj šemi
-polira
-metalne
četke,brusilica,
vibrator, raspršivač,
četke i valjci, sredstva
za zaštitu od korozije i
za poliranje
-mijenja i spaja djelove od plastičnih
masa
-nanosi plastičnu masu na djelove
oštećene korozijom
- primjenjuje mjere zaštite na radu
-primjenjuje mjere zaštite životne
sredine
Auto git i lopatica za
nanošenje, grebač za
ravnanje
15. Mjesto izvođenja, plan realizacije programa obuke i preporuke za termine
realizacije djelova programa obrazovanja
Mjesto izvođenja:
Obuka se izvodi u školskoj radionici, trening centru ili autolimarskoj radnji
koja raspolaže potrebnom opremom.
Plan realizacije:
Obuku organizovati tako da teorijski dio obuke polaznici prate dva
puta
nedjeljno po 3 časa, a ostale dane organizovati praktični dio obuke.
Preporučuje se da se predavanja drže u prijepodnevnim časovima da bi se
održalo interesovanje i pažnja polaznika.
16. Napredovanje, provjeravanje i vrednovanje znanja
16.a. Napredovanje:
Savladavanje jednostavnih vještina je uslov da bi se moglo preći na usvajanje
složenijih vještina.
16.b. Provjeravanje:
- U toku obuke:
ƒ nakon obrađenog dijela predmetne oblasti vrši se provjera znanja i
vještina polaznika.
- Na kraju obuke:
ƒ organizovati završnu provjeru praktične osposobljenosti
polaznika/ca.Uspješnost na provjerama u toku obuke treba uzeti u
obzir prilikom završne provjere.
ƒ Osposobljenost polaznika/ca se provjerava izvođenjem praktičnog
rada sa objašnjenjem.
10
16.c. Vrednovanje:
Vrednovanje na završnoj provjeri treba vršiti na sledeći način:
- Polaznik/ca je ovladao/la svim vještinama i znanjima utvrđenim
standardom za ovo zanimanje na visokom nivou
- Polaznik/ca je ovladao/la svim vještinama i znanjima utvrđenim
standardom za ovo zanimanje na zadovoljavajućem nivou
- Polaznik/ca nije ovladao/la svim vještinama i znanjima utvrđenim
standardom za ovo zanimanje na zadovoljavajućem nivou.
17 . Stručne kompentencije nastavnog kadra – instruktora pojedinih djelova obuke
Teorijski dio programa obrazovanja :
Dipl. mašinski inženjer
Andragoško – didaktičko - matodički osposobljen za rad sa odraslim polaznicima.
Praktični dio programa obuke.
Autolimar – V stepen stručne spreme
Andragoško – didaktičko – metodički osposobljen za rad sa odraslim polaznicima.
18. Zanimanje koje se dobija po završetku programa obrazovanja:
Autolimar
19. Dokumenat koji se dobija po završetku programa obrazovanja:
Biće regulisano u skladu sa Zakonom
20. Autori programa, predlagači programa, datum prijema, ko ga je primio i ko ga
je odobrio:
Autori programa:
Žarko Borovinić
Ljiljana Garić
11
Uputstvo za trenera
za obuku Autolimara/ke
Treneri realizuju program obuke kroz slijedeće faze:
1. Priprema za realizaciju programa obrazovanja - određivanje nastavnog
materijala (npr. predmeti, alati, materijali, druga odgovarajuća oprema itd).
2.
-
Uvodni dio realizovati kroz teme:
predstavljanje,
upoznavanje sa kandidatima,
upoznavanje sa predmetom u kontekstu zanimanja,
uloga i značaj grane iz koje je zanimanje,
mišljenje kandidata,
diskusija sa kandidatima.
3. Definisanje indukcionog
obuke), koji sadrži:
modula (modul čiji se dijelovi koriste tokom cijele
-
Prednosti i nedostatke zanimanja za kojeg su se kandidati opredijelili
(uslovi rada, radno vrijeme,nagrađivanje (plata)...);
-
Profil radnika za određeno zanimanje ( treba da sadrži stavke kao što su :
psihofizičko zdravlje, sposobnost organizacije, sposobnost komunikacije, lično i
profesionalno poštenje, urednost,ljubaznost u ophođenju sa ljudima, kultura
govora i ophođenja, snalažljivost i okretnost, spremnost na fleksibilno radno
vrijeme...) je predmet obrade kroz sve teme (module).
4. Definisanje svih modula obuke neophodnih za određeno zanimanje, pri čemu
treba voditi računa da obuka bude primjerena osobinama polaznika i njihovim
interesima ( treba ispreplitati teoriju, demonstraciju i praksu).
5. Određivanje vremena neophodnog za praktičnu obuku
(stvarni uslovi).
6. Način provjere znanja kandidata/kinja
12
Napomena: U cilju pojašnjenja tačke 4., slijedi primjer za
zanimanje Autolimar/ka:
1. Upoznavanje polaznika/ca sa radnim prostorom
- upoznavanje sa radionicom i djelovima radionice
2. Organizacija radnog mjesta:
- priprema radnog prostora
- priprema predmeta za rad
- priprema sredstava za rad
3. Oprema i inventar – namjena i način održavanja
- mašine i uređaji
- rukovanje i obsluživanje mašinama i uređajima
- preventivno održavanje mašina i uređaja - čišćenje, podmazivanje i dr.
( demonstracija)
4. Osposobljavanje polaznika/ca za poslove mjerenja i kontrole
Demonstracija :
- postupak mjerenja dužinskih mjera uz korišćenje mjernih instrumenata
- postupak mjerenja i kontrole uglova uz korišćenje uglomjera, ugaonika, šablona,
kontrola zaobljenja uz korišćenje ručnih stega
Praktični rad polaznika/ca :
- mjerenje dužinskih mjera pomoću: razmjernika, mjernih letvi, mjernih lenjira,
mjerne trake, šestara, pomičnih mjerila
- mjerenje uglova pomoću uglomjera, ugaonika, šablona
- kontrola zaobljenja uz korišćenje ručnih stega
5. Osposobljavanje polaznika/ca za postupke ručne obrade:
-
Demonstracija:
postupka turpijanja i odvajanja sjekačem
postupka siječenja limovima, makazama, testerama i autogeno
postupka prosijecanja i probijanja
postupka brušenja
postupka bušenja, upuštanja i rezanja navoja
-
Praktičan rad polaznika/ca:
turpijanje i odvajanje sjekačem
sječenje: limovima, makazama, testerama i autogeno
13
-
prosijecanje i probijanje
brušenje
bušenje, upuštanje i rezanje navoja
6. Osposobljavanje polaznika/ca za spajanje materijala
-
Demonstracija:
postupka spajanja navojnim spojevima, zakovicama
postupka tvrdog i mekog lemljenje
postupka elektrolučnog zavarivanja
postupka gasnog i CO2 zavarivanja
postupka elektrootpornog zavarivanja
Praktičana rad polaznika/ca:
-
Demonstracija:
spajanje navojnim spojevima, zakovicama
tvrdo i meko lemljenje
elektrolučno zavarivanje
gasno i CO2 zavarivanje
elektrootporno zavarivanje
7. Osposobljavanje polaznika/ca za oblikovanje lima deformisanjem
Demonstracija:
- postupka savijanja i ispravljanja lima
Praktičan rad polaznika:
-
savijanje i ispravljanje lima
8. Osposobljavanje polaznika/ca za razvlačenje lima
Demonstracija:
- poligona za razvlačenje, radnog stola, garniture pribora i oslonca, hidrauličnog
uređaja
- postupka postavljanja vozila u geometrijsku osu
- mjesta za koje se vrši vezivanje limarije automobila
-
Praktičan rad polaznika/ca:
postavljanje vozila u geometrijsku osu
mjesto za koje se vrši vezivanje limarije automobila
14
9. Osposobljavanje polaznika/ca zamjenu oštećenih djelova automobila
Demonstracija:
- postupka načina vezivanja, promjene i ispravljanja djelova
- postupka zamjene vjtrobranskog stakla
-
Praktičan rad polaznika/ca:
vezivanje, promjena i ispravljanje djelova
zamjena vjetrobranskog stakla
10. Osposobljavanje polaznika/ca za zaštitu automobila od korozije (
površinska zaštita)
-
Demonstracija:
postupka čišćenja i zaštite metalnim prevlakama
postupka bojenja i konzerviranja automobilskih djelova
-
Praktičan rad polaznika/ca:
čišćenje i zaštita metalnim prevlakama
bojenje i konzerviranje automobilskih djelova
11. Plastika i plastične mase
-
Demonstracija:
postupka popravke oštećenih djelova plastičnih masa spajanjem djelova od
plastičnih masa
-
Praktičan rad polaznika/ca:
popravka oštećenih djelova plastičnih masa spajanjem djelova od plastičnih
masa
12. Organizacija poslova
-
Demonstracija:
tehničko – tehnološke dokumentacije,
prijema i izdavanja vozila, obezbjedjenja i transporta
Praktičan rad polaznika/ca:
-
prijem i izdavanje vozila, obezbjedjenje i transport
15
13. Upoznavanje sa radnim zadacima
- planiranje rada,
- osiguravanje kvaliteta svog rada (standardi),
- racionalno korišćenje vremena, energije i materijala;
;
14. Upoznavanje sa stručnom terminologijom iz djelokruga svog rada (teorija)
15. Upoznavanje sa načinom komuniciranja sa saradnicima (timski rad)
16. Završni poslovi u radionici
17. Upoznavanje sa osnovama zaštite na radu i zaštite životne sredine
Demonstracija:
- primjene mjera zaštite na radu
- korišćenja sredstava zaštite na radu
16
Download

autolimar