KISEONIK- SVOJSTVA I PRIMENA
Kiseonik je veoma rasprostranjen hemijski elemenat.
U slobodnom stanju ga ima u vazduhu kao O2, u ozonskom
omotaču kao O3 a sastojak je i mnogih jedinjenja, npr. vode,
oksida, proteina...
U atomu kiseonika se nalazi po 8 protona, neutrona i elektrona.
Atom kiseonika
Kiseonik se nalazi u VIa (16) grupi Periodnog sistema elemenata.
U elementarnom stanju postoji kao dvoatomni (O2) i troatomni
molekul (O3 - ozon).
U dvoatomnom molekulu kiseonika, atomi su povezani
dvostukom kovalentnom vezom.
Kiseonik se laboratorijski dobija zagrevanjem kalijumpermanganata. Prisustvo kiseonika se može dokazati unošenjem
užarenog drvceta. Ono će se u prisustvu kiseonika razbuktati jer
kiseonik potpomaže gorenje.
Pogledaj video www.zertube.com/watch-dQEU91LeHo0-dobijanje+ki...
Kiseonik je gas bez boje, ukusa i mirisa, teži je od vazduha što
smo dokazali unošenjem užarenog drvceta u epruvetu sa otvorom
na gore a potom u drugu epruvetu sa otvorom na dole.
Drvce se razbuktalo kada je otvor bio okrenut na gore, a u
drugom slučaju nije, što dokazuje da kiseonika više nije bilo u toj
epruveti.
-Oksidacija je reakcija kiseonika sa drugim elementima.
-Jedinjenja koja nastaju nazivaju se oksidi.
U oksidima je kiseonik uvek dvovalentan, a drugi elemenat može
imati valencu od I do VIII.
Primeri formula oksida su:
-natrijum-oksid - Na2O (natrijum je jednovalentan)
-magnezijum-oksid - MgO (magnezijum je dvovalentan)
-gvožđe(III)-oksid - Fe2O3 (gvožđe je trovalentno)
-ugljenik(IV)-oksid -CO2 (ugljenik je četvorovalentan)
-azot(V)-oksid-N2O5 (azot je petovalentan)
-sumpor(VI)-oksid- SO3 (sumpor je šestovalentan)
hlor(VII)-oksid - Cl2O7 (hlor je sedvovalentan)
-Oksidacija može biti brza (burna) i spora (tiha).
Paljenje magnezijumove trake je primer burne oksidacije.
2Mg + O2 → 2MgO
Gvožđe se stajanjem na vazduhu oksiduje (korodira) tj. reaguje sa
kiseonikom gradeći rđu koja je po hemijskom
sastavu Fe2O3. Ovo je primer spore oksidacije.
4Fe + 3O2 → 2Fe2O3
Kiseonik se upotrebljava za reakcije sagorevanja, u medicini i
ronilaštvu za punjenje boca koje služe kao pomoć pri disanju, za
autogeno zavarivanje i sečenje metala, kao raketno gorivo.
Download

KISEONIK- SVOJSTVA I PRIMENA