2. OBLAST: METALI, OKSIDI METALA I
HIDROKSIDI (BAZE)
METALI. FIZIĈKA SVOJSTVA METALA
Najveća grupa elemenata u PSE
PODELA
ALKALNI
METALI
1. (Ia)grupa
ZEMNOALKALNI
METALI
2. (IIa) grupa
PRELAZNI
METALI
Od 3. do 12.
grupe
OSTALI METALI
U 13., 14., 15. i 16.
grupi
FIZIČKA SVOJSTVA METALA
BOJA
AGREGATNO
STANJE
Siva sa Ĉvrsto
sjajem, osim
osim
ţive
bakra i
zlata
PROVODLJIVOST
MAGNETIĈ
NOST
KOVNOST
TVRDOĆA
Provodnici
struje i
toplote
Gvoţđe
Da
(ţice,
listići,
ploĉice)
Razliĉita.
Meki
(Cs) i
tvrdi
metali
(Cr)
GUSTINA
Laki metali
ρ<5 g/cm3 i
teški metali
ρ>5 g/cm3
PREDMETI OD METALA
DEMONSTRACIONI OGLED
PALJENJE MAGNEZIJUME TRAKE
2Mg + O2 → 2MgO , magnezijum-oksid
MgO + H2O → Mg(OH)2, magnezijum-hidroksid, baza
Indikator
Plavi lakmus
papir
Crveni lakmus
papir
Metil- oranţ
Fenol- ftalein
Promene boje
ne menja se
poplavi
ne menja se
poljubiĉasti
Svojstvo se zove BAZNOST.
Oksidi metala jesu bazni oksidi.
Bazni oksidi sa vodom grade baze (hidroksidi).
Ĉime se dokazuje baznost supstanci?
UPOREĐIVANJE METALA I NEMETALA
ZASTUPLJENOST U PRIRODI
Nalaţenje
U elementarnom
stanju
Samo Au, Ag i Cu
U jedinjenjima
U Zemljinoj kori
(rude, stene i minerali):
Al, Fe, Na, K i Mg
GDE JOŠ IMA METALA...
BIOGENI ELEMENTI
UTICAJ METALA NA ČOVEKA
ŠTA MI MOŽEMO URADITI ?
NASTAVNI LISTIĆ
GRUPNI RAD
I deo
Ispitaj fiziĉka svojstva sledećih metala i popuni
datu tabelu. Metali su: gvoţđe, aluminijum, bakar
i magnezijum.
BOJA
AGREGATNO
STANJE
RASTVORLJIVOST
U VODI
MAGNETIĈNOST
PROVOĐENJE
STRUJE
REŠENJE NASTAVNOG LISTIĆA
I deo
1.Boja
Gvožđe
siva
2.Agregatno
stanje
čvrsto
Aluminijum
siva
čvrsto
Ne
Da
Ne
crvena
čvrsto
Ne
Da
Ne
siva
čvrsto
Ne
Da
Ne
Bakar
Magnezijum
3.Rastvorljivost
u vodi
Ne
4.Provodljivost
struje
Da
5.Magnetičnost
Da
II deo
Odgovori na sledeća pitanja
*Navedi po tri alkalna metala, tri zemnoalkalna metala i tri prelazna metala.
**Uporedi osobine metala i nemetala i popuni tabelu.
METALI
NEMETALI
Brojnost
Agregatno stanje
Boja
Provodljivost
Temperatura topljenja
Tip hemijske veze
Vrsta oksida
*** Gde se u prirodi mogu naći metali: gvoţđe, magnezijum, kobalt i kalcijum i
kakav je njihov znaĉaj.
II DEO NASTAVNOG LISTIĆA
•
*alkalni metali:Li, Na, K.
•
•
**
zemnoalkalni: Be, Mg, Ca.
prelazni: npr. Fe, Cu, Zn.
Brojnost
Agregatno stanje
Boja
Provodljivost
Temperatura topljenja
Tip hemijske veze
Vrsta oksida
METALI
Brojniji i u PSE i u prirodi
Čvrsti osim Hg, tečna
Sivi, osim Cu i Au
Da
Visoka
Metalna ; Jonska,
pozitivni katjoni
Većina bazni
NEMETALI
manje brojni, 10 u PSE
Čvrsti, tečni i gasoviti
Različite boje
Ne, osim grafita
Niska
Jonska, negativni anjoni
Većina kiseli
*** Fe u hemoglobinu (krvi), Mg u hlorofilu (zelene biljke), Co u vitaminu
B12, Ca u kostima, oklopu ţivotinja.
DOMAĆI ZADATAK
1. Napravi igru asocijacije. Rešenje asocijacije po izboru moţe biti
metal, nemetal, kiselina ili baza.
2. Na www.svethemije.com i www.mojahemija.rs pronaći
zanimljivosti o plemenitim metalima.
A1
B1
A2
B2
A3
B3
Kolona A
Kolona B
KONAĈNO REŠENJE
EVALUACIONI LISTIĆ ZA UČENIKE






Na današnjem ĉasu sam stekao/ la nova saznanja: DA
NE
MOŢDA
Steĉena znanja moći ću i samostalno da primenim: DA
NE
MOŢDA
Ĉas je bio zanimljiv: DA NE DELIMIĈNO
Svidela mi se prezentacija i eksperimentalni rad u grupi: DA NE
DELIMIĈNO
Šta bih ja
promenio/la:______________________________________________
Hvala na iskrenosti i paţnji!
Nastavnica Ivana Minić
Download

METALI, 2013 ogledni cas