2.oblast
METALI, OKSIDI METALA I HIDROKSIDI
(BAZE)
PODELA
metala
ALKALNI
METALI
1. (Ia) grupa
ZEMNOALKALNI
METALI
2. (IIa) grupa
PRELAZNI
METALI
Od 3. do 12.
grupe
OSTALI METALI
U 13., 14., 15. i 16.
grupi
SVOJSTVA METALA
METALI
BROJNOST
AGREGATNO STANJE
BOJA
PROVODLJIVOST STRUJE I TOPLOTE
TEMPERATURA TOPLJENJA
VRSTA OKSIDA
TIP HEMIJSKE VEZE
ŠTA ĆEMO DANAS NAUĈITI?
KALCIJUM- SVOJSTVA I PRIMENA
• GDE IMA Ca U PRIRODI
• FIZIĈKA SVOJSTVA KALCIJUMA
• HEMIJSKA SVOJSTVA KALCIJUMA
• JEDINJENJA KALCIJUMA: OKSID, HIDROKSID, SOLI
• SVOJSTVO BAZNIH OKSIDA I HIDROKSIDA– BAZNOST
• PRIMENA I ZNAĈAJ Ca I NJEGOVIH JEDINJENJA U
SVAKODNEVNOM ŢIVOTU
Popuni tabelu br.1 u nastavnom listiću.
Raspored
elektrona u
atomu Ca
K2, L8, M8, N2
Grupa
IIa
Perioda
Valenca Ca u
jedinjenjima
Tip hemijske veze
(jonska ili kovalentna)
IIa
4.
II
jonska
FIZIĈKA SVOJSTVA KALCIJUMA
Boja
Sivo beo
Agregatno
stanje
ĉvrsto
Rastvorljivost Tvrdoća
u vodi
da
mek
Provođenje Magnetiĉnost
struje i
toplote
da
ne
KALCIJUM U PRIRODI
• Zbog velike reaktivnosti, Ca nema u prirodi u slobodnom stanju već u
jedinjenjima
• Ulazi u sastav minerala- KREČNJAK i DOLOMIT, sedimentne stene,
rude, pećinski ukrasi (stalaktiti i stalagmiti)
• IzgraĎuje planinske vence (Dinaridi, Tara, Zlatibor)
• U morskoj, rečnoj i mineralnoj vodi (čini vodu tvrdom)
• Biogeni element- ulazi u sastav kostiju, zuba, ljušture školjki, oklop
životinja, ljuske jajeta
ULOGA KALCIJUMA U LJUDSKOM
ORGANIZMU
•
Ca i Mg učestvuju u grčenju i pokretanju mišića
•
Joni Ca u krvi pomažu zgrušavanju krvi na povredama
•
Joni Ca učestvuju u stvaranju koštane mase
•
Nedostatak Ca I vitamina D u kostima u prvim mesecima života- bolest rahitis
•
Nedostatak Ca u kostima u kasnijim godinama čini ih krhkim- bolest osteoporoza
•
U trudnoći se Ca izvlači iz kostiju i zuba i otprema u karlicu radi pripreme za poroĎaj
NAMIRNICE BOGATE KALCIJUMOM
•
•
U mleku, mlečnim proizvodima, ribi, voću, zelenom povrću.
HEMIJSKA SVOJSTVA KALCIJUMA
• Ca je veoma reaktivan metal
• 2Ca + O2 →2CaO,
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑
• OGLED gašenje kreča, Cao (krečane)
• CaO + H2O → Ca(OH)2 INDIKATOR!
• CaO- živi kreč, Ca(OH)2- neživi kreč
• OGLED građenje SOLI karbonata
• Ca(OH)2
+
CO2 → CaCO3↓ + H2O
belo zamućenje je talog kalcijum-karbonat (krečnjak, mermer,
kamenac u vodi)
Kako se skida kamenac?
DA UPOREDIMO METALE I
NEMETALE
• Popuni tabelu br.2 u nastavnom listiću
Nemetali
Oksidi
nemetala
SVOJSTVO
Metali
SVOJSTVO
Kiseline
KISELOST
Oksidi
metala
Hidroksidi
(baze)
BAZNOST
Indikatori za
dokazivanje
kiselosti
METIL- ORANŢ, PLAVI
LAKMUS PAPIR
Indikatori za
dokazivanje
baznosti
FENOL- FTALEIN,
CRVENI LAKMUS PAPIR
JEDINJENJA KALCIJUMA
FORMULA
IME
OKSID
CaO
HIDROKSID
Ca(OH)2
SO
CaCO3
SO
CaSO4
Kalcijum-oksid (ţivi
kreĉ)
Kalcijum- hidroksid
(neţivi kreĉ)
Kalcijum- karbonat
(kreĉnjak, mermer,
kamenac)
Kalcijum- sulfat
(gips, školska
kreda)
UPOTREBA KALCIJUMOVIH JEDINJENJA
U SVAKODNEVNOM ŢIVOTU
• U proizvodnji mermera i gipsa CaSO 4 - u graĎevinarstvu,
vajarstvu, medicini
• Vodeni rastvor gašenog kreča je KREČNO MLEKO, za krečenje
zidova, krečenje stabala voćaka radi zaštite od gljivica, insekata i
glodara
• Mešanjem živog kreča, peska i vode dobija se smeša MALTER- u
graĎevinarstvu
• Omogućava trajnost fresaka u crkvama
• Živi kreč koristi se za tretiranje kiselog zemljišta u poljoprivredi, u
proizvodnji papira
ŠTA SMO DANAS NAUĈILI
• GDE IMA Ca U PRIRODI
• PRIMENA I ZNAĈAJ Ca I NJEGOVIH JEDINJENJA U
SVAKODNEVNOM ŢIVOTU
• FIZIĈKA SVOJSTVA KALCIJUMA
• HEMIJSKA SVOJSTVA KALCIJUMA
• JEDINJENJA KALCIJUMA: OKSID, HIDROKSID,
SOLI
• OSOBINE TOG OKSIDA I HIDROKSIDA – BAZNOST
KLJUĈNE REĈI
• Zemnoalkalni metali
• Bazni oksid
• Hidroksid (baza)
• Svojstvo baznost
• Indikatori za baznost: crveni lakmus papir i fenolftalein
www.hemija024.wordpress.com
REŠENJA
*
B)
METALI
NEMETALI
Brojnost
više, 3/4 PSE
manje, samo 10
Agregatno stanje
čvrsti osim žive
sva tri agregatna stanja
Boja
sivi osim zlata i bakra
različita
Provodljivost struje i
toplote
Temperatura topljenja
da
ne
visoka
niska
Vrsta oksida
bazni
kiseli
**
A) ZBOG REAKTIVNOSTI
B)
FORMULA
IME
OKSID
CaO
Kalcijum-oksid
HIDROKSID
Ca(OH)2
Kalcijum- hidroksid
SO
CaCO3
Kalcijum- karbonat
SO
CaSO4
Kalcijum- sulfat
***
• A) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑
• B) 1. b)
•
2. a)
•
3. d)
DOMAĆI ZADATAK
1. Napravi igru asocijacije. Rešenje asocijacije po izboru može biti
metal, nemetal, kiselina ili hidroksid (baza). Budi kreativan!
2. Na http://www.nutricia.rs/vesti/zdravaishrana/ i
www.sunnyray.org/Prirodni-izvori-kalcijuma.htm pronaĎi zanimljivosti o
uticaju Ca na naš organizam.
A1
B1
A2
B2
A3
B3
Kolona A
Kolona B
KONAĈNO REŠENJE
EVALUACIONI LISTIĆ ZA UĈENIKE
 Na današnjem času sam stekao/ la nova saznanja: DA
NE
MOŢDA
 Stečena znanja moći ću i samostalno da primenim u ţivotu: DA
NE
MOŢDA
 Svidela mi se prezentacija i rad u paru: DA NE DELIMIČNO
 Čas je bio zanimljiv: DA NE DELIMIČNO
 Šta bih ja
promenio/la:______________________________________________
 Hvala na iskrenosti i pažnji!
Nastavnica Ivana Minić
Download

KALCIJUM- svojstva i primena