Hemijski znaci (simboli)
HEMIJSKI SIMBOLI SU ZNACI KOJIMA SE SKRAĆENO PREDSTAVLJAJU
HEMIJSKI ELEMENTI.
SMEŠTENI SU U TABLICU PERIODNOG SISTEMA ELEMENATA (NALAZI SE NA
KRAJU TVOG UDŽBENIKA).
Prvi poznati hemijski elementi su prikazivani crteţom.
Hemijski elementi su dobili naziv prema:



svojstvima - npr. vodonik - graditelj vode
supstancama iz kojih su dobijeni - npr. kalcijum - dobijen iz kreča (lat. calx - kreč)
mestu ili zamlji u kojoj su dobijeni - npr. galijum - otkriven u Francuskoj (lat.



Gallia)
naučnicima - kirijum - u čast Marije Kiri, nobelijum, ajnštajnijum,mendeljevijum,
polonijum
nebeskim telima - helijum - Sunce
mitološkim ličnostima - npr. titanijum
Švedski hemičar J.J. Bercelijus (1779- 1848.) je predloţio da se ZA FORMIRANJE
SIMBOLA ATOMA NEKOG ELEMENTA KORISTE SLOVNE OZNAKE
IZVEDENE IZ LATINSKIH NAZIVA TOG ELEMENTA.
 vodonik (lat. Hygrogenium) se obeleţava sa H (čita se "ha")

ugljenik (lat. Carboneum) se obeleţava sa C (čita se "ce")

fosfor (lat. Phosphorus) se obeleţava sa P (čita se "pe")
Ukoliko nazivi više elemenata počinje istim slovom, onda se jedan elemenat obeleţava
prvim početnim slovom njegovog latinskog naziva, a ostalim se doda još jedno slovo iz
imena npr.

sumpor se obeleţava S (čita se "es")

selen se obeleţava Se (čita se "es-e")

kalaj se obeleţava Sn (čita se "es-en")
HEMIJSKI SIMBOLI JOŠ NEKIH HEMIJSKIH ELEMENATA:
HEMIJSKI
ELEMENT:
VODONIK
LITIJUM
NATRIJUM
KALIJUM
BERILIJUM
MAGNEZIJUM
KALCIJUM
STRONCIJUM
GVOŢĐE
SIMBOL:
IZGOVOR:
H
LI
NA
K
BE
MG
CA
SR
FE
H-A
EL-I
EN-A
KA
BE-E
EM-GE
CE-A
ES-ER
EF-E
BAKAR
ŢIVA
ZLATO
SREBRO
CINK
SUMPOR
UGLJENIK
AZOT
KISEONIK
FLUOR
HLOR
BROM
JOD
FOSFOR
HELIJUM
OLOVO
CU
HG
AU
AG
ZN
S
C
N
O
F
CL
BR
I
P
HE
PB
CE-U
HA-GE
A-U
A-GE
ZE-EN
E-S
C
E-N
O
EF
CE-EL
BE-ER
I
PE
HE
PE-BE
Hemijski simbol ima kvalitativno (opisno) i kvantitativno (brojčano) značenje npr.
H - označava atom vodonika - kvalitativno značenje simbola
H - označava JEDAN atom vodonika - kvantitativno značenje simbola.
Koeficijentom se označava broj atoma npr.
5H - označava PET atoma vodonika,
8Fe - označava OSAM atoma gvoţđa.
Hemijski simboli su univerzalni, isto se pišu svugde u svetu što ukazuje na
SPECIFIČNOST HEMIJE I UNIVERZALNOST HEMIJSKOG JEZIKA.
Download

Hemijski znaci (simboli)