Termoregulator AMR202RGT
Uputstvo za rad i priključenje

Dvokanalno merenje temperature

Tačnost merenja bolja od 0.5%

Merenje temperature preko Pt100 sondi u
dvožičnom ili trožičnom spoju

PID prenosna karakteristika

Servo regulacija

Sat realnog vremena i dana u nedelji

Pomoćni digitalni ulazi za eksterni štedni
režim i režim po satu realnog vremena

Programsko uključenje štednog režima prema
delu nedelje i vremenu

Četiri različita štedna režima u jednom danu

Zaštita od neovlašćenog podešavanja
Regulator AMR202RGT je namenjen grejanju vode za radijatorsko grejanje u zavisnosti od spoljne
temperature i prema vremenskom dijagramu u zavisnosti od dana u nedelji. Digitalni ulaz "EXT.
ŠTEDNO" omogućava aktiviranje štednog režima rada sa štednom kompenzacijom ili potpunim
zatvaranjem ventila. Digitalni ulaz "TIMER" omogućava aktiviranje štednog režima rada po satu realnog
vremena.
1. Opis prednje ploče
Gornji displej (u osnovnom prikazu) prikazuje merenu vrednost temperature vode (izvan programiranja) ili
ime parametra čija se vrednost posmatra ili podešava (u programiranju). Donji displej prikazuje spoljnu
temperaturu (izvan programiranja) ili vrednost parametra (u programiranju).
LED diode R1, R2 i R3 prikazuju stanje relejnih izlaza.
"P" Pritiskom na ovaj taster u trajanju dužem od cca. 1.5 sekundi ostvaruje se ulazak t.j. izlazak iz
PROGRAMIRANJA parametara. Tokom programiranja ima funkciju prelaska na sledeći parametar čija se
vrednost želi očitati ili promeniti.
"M" Služi za memorisanje nove vrednosti nekog parametra prilikom programiranja. Ukoliko se posle
izmene vrednosti parametra ne pritisne ovaj taster, memorisana vrednost parametra će ostati
nepromenjena bez obzira na vrednost prikazanu na displeju. Uređaj reaguje pri otpuštanju ovog tastera.
"" "" Tasteri "DOLE" i "GORE" vrše promenu vrednosti prikazane na donjem displeju. Kratak pritisak i
otpuštanje nekog od ovih tastera izaziva promenu numeričke vrednosti na displeju za 1. Držanje tastera
pritisnutim duže od cca. 0.6 sekundi izaziva dalju automatsku promenu prikazane vrednosti.
2. Izbor vrste prikaza
U "osnovnom" prikazu, regulator na gornjem displeju prikazuje merenu temperaturu vode a na donjem
displeju spoljnu temperaturu. Sukcesivnim pritiscima na taster M vrši se izbor nekog od ostalih mogućih
prikaza. Ukoliko se u toku cca 30 sekundi ne pritisne taster M, regulator automatski prelazi u "osnovi"
prikaz.
U prikazu "zadata temperatura vode", na gornjem displeju se pojavljuje poruka SPvC (zadata temperatura
vode – moguće korigovana po nekom štednom režimu) a na donjem njena vrednost. Ukoliko je trenutna
vrednost za temperaturnu korekciju postavljena na OFF, na donjem displeju se prikazuje poruka "CLOS".
U prikazu "zadata temperatura vode po dijagramu", na gornjem displeju se pojavljuje poruka SPvd
(zadata temperatura vode prema dijagramu "zadata temperatura u funkciji od spoljne temperature") a na
donjem njena vrednost.
U prikazu "dt štednog režima" postoji više ispisa. Ako je aktiviran digitalni ulaz "TIMER", na gornjem
displeju se prikazuje slovna oznaka "P", "S" ili "n" u levom kraju (za dane od ponedeljka do petka, subotu
ili nedelju, respektivno), zatim oznaka "dt" i oznaka izvora štednog režima u desnom kraju. Oznake izvora
štednog režima su sledeće: " " (blanko) znači da nije aktivan nijedan štedni režim (na donjem displeju se
ispisuje "nonE"), oznake "1" ili "2" ili "3" ili "4" znače da se temperaturna korekcija vrši prema štednom
režimu 1 ili 2 ili 3 ili 4 za tekući dan. U slučaju da je aktiviran digitalni ulaz "EXT. ŠTEDNO" na gornjem
displeju se ispisuje poruka "dt_E" i korekcija temperature se vrši prema parametru dt_E. Na donjem
displeju se ispisuje trenutna vrednost temperaturne korekcije za tekući štedni režim ili poruka CLOS
ukoliko je korekcija postavljena na vrednost OFF. U slučaju da su aktivna oba digitalna ulaza uređaj radi
po eksternom štednom režimu. Ako nije aktivan ni jedan od pomenutih digitalnih ulaza na displeju se
ispisuju poruke "dt" i "nonE".
U prikazu "sat" na gornjem displeju se ispisuje dan u nedelji (u leve 3 cifre) i oznaka izvora štednog
režima u krajnjoj desnoj cifri ( oznake kao i za dt štednog režima). Na donjem displeju se prikazuje vreme
u satima i munutama u formatu hh.mm sa decimalnom tačkom koja treperi u ritmu 1 sekunde. Tokom
ovog prikaza moguće je korišćenjem tastature izvršiti podešavanje sata (ukoliko parametar OPEr nije
postavljen na 0). Tasterom "DOLE" vrši se uvećavanje sati, tasterom "GORE" uvećavanje minuta a
kratkim pritiscima na taster "P" vrši se uvećavanje dana u nedelji.
3. Ulazak u programiranje i podešavanje parametara
Ulazak u programiranje parametara ostvaruje se pritiskom na taster "P" dužim od 1.5s. Parametri su
organizovani u liste. Svaki parametar ima svoje ime i vrednost. Ulaskom u programiranje, na gornjem
displeju se prikazuje ime prvog parametra u listi, a na donjem displeju njegova dotadašnja vrednost.
Vrednost može biti numerička ili slovna. Vrednost se može menjati tasterima "DOLE" i "GORE". Ako
želite da se novopodešena vrednost memoriše, obavezno koristite taster "M". U suprotnom, u memoriji će
ostati dotadašnja vrednost parametra, bez obzira na vrednost na donjem displeju.
Prelazak na sledeći parametar u listi vrši se tasterom "P" (kratak pritisak). Kod memorisanja nekog
parametra, automatski se vrši i prelazak na sledeći parametar. Izlazak iz programiranja obavlja se
pritiskom na taster "P" dužim od 1.5s, ili automatski, 15 sekundi posle poslednje aktivnosti na tastaturi.
2
4. Nivoi pristupa parametrima
Svi podesivi parametri regulatora se nalaze u jednoj listi. Koji će se parametri videti u programiranju, zavisi
od toga sa kojim je nivoom operator pristupio regulatoru. Primena ovih nivoa, skraćuje dugotrajno
pregledanje liste ali i "sakriva" važne parametre od manje upućenih rukovalaca. Postoji 3 nivoa pristupa
parametrima.
Nivo 1 se ostvaruje dužim pritiskom na taster "P" bez ikakve prethodne najave (lozinka). U njemu se
mogu vršiti podešavanja parametara regulacije , dijagrama zadate temperature i vremenskog programa
za štedni režim.
Za Nivo 2, neophodno je uređaju prethodno saopštiti lozinku. To se vrši na sledeći način: kod uključenja
uređaja na napajanje, uređaj vrši naizmenično paljenje i gašenje displeja koje traje oko 6 sekundi. Ako se
bilo kada u toku ove početne faze rada, pritisne i otpusti taster "P", uređaj je primio lozinku za ulazak u
programiranje na Nivou 2. Sam ulazak u programiranje može se od tada nadalje vršiti na već opisan,
uobičajeni način pritiskom na taster "P" dužim od 1.5s. Dozvola za pristup parametrima sa nivoa 2 važi
sve do prvog isključivanja kontrolera sa mrežnog napona.
5. Pregled parametara
Ime
nivo
opseg pode{avanja
opis
SHCn
AP01
AP11
AP02
AP12
OFS1
OFS2
Lin1
Lin2
OPEr
dP
tAUF1
tAUF2
2
3(*)
3(*)
3(*)
3(*)
2(*)
2(*)
2(*)
2(*)
2
2
2
2
1 do 2
20.0 do 400.0 
20.0 do 400.0 
20.0 do 400.0 
20.0 do 400.0 
-99.9 do 99.9C
-99.9 do 99.9C
0.0 do 30.0 
0.0 do 30.0 
0 do 2
OFF ili ON
0 do 6
0 do 6
Izbor mernog kanala koji se kalibriše
Kalibraciona tačka 0 za kanal 1
Kalibraciona tačka 1 za kanal 1
Kalibraciona tačka 0 za kanal 2
Kalibraciona tačka 1 za kanal 2
Pomeraj vrednosti merene temperature za kan. 1
Pomeraj vrednosti merene temperature za kan. 2
Otpornost vodova kanala 1 kod dvovodnog merenja
Otpornost vodova kanala 2 kod dvovodnog merenja
Zaključavanje pristupa
Rezolucija ispisa 1C ili 0.1C
Vremenska konstanta ulaznog filtra za kanal 1 ( temp. vode)
Vremenska konstanta ulaznog filtra za kanal 2 ( temp. spolja)
rEG, diAG ili ProG
Izbor liste parametara
0.1 do 999.9C
8 do 999s ili OFF
60 do 9999s
0.1 do 9.9%
0.1 do 9.9%
10 do 999
0.1 do 999.9 %/min. ili
OFF
CLOS, Hold, OPEn
Proporcionalni opseg regulacije
Diferencijalno vreme regulacije u sekundama
Integralno vreme regulacije u sekundama
Mrtva zona servo regulacije
Histerezis servo regulacije
Vreme kretanja ventila od minimuma do maksimuma
Ograničenje brzine promene upravljačke veličine (koja upravlja
položajem ventila)
Akcija regulatora u slučaju neispravnog merenja temp. vode
-99.9 do 99.9C
0 do 100C
-99.9 do 99.9C
0 do 100C
-99.9 do 99.9C
0 do 100C
-99.9 do 99.9C
0 do 100C
-100 do +100C ili OFF
Prva tačka spoljne temperature
Temperatura vode pri spoljnoj temperaturi tS_1
Druga tačka spoljne temperature
Temperatura vode pri spoljnoj temperaturi tS_2
Treća tačka spoljne temperature
Temperatura vode pri spoljnoj temperaturi tS_3
Četvrta tačka spoljne temperature
Temperatura vode pri spoljnoj temperaturi tS_4
Vrednost temperaturne kompenzacije u štednom režimu prema
spoljnjem ulazu "EXT. ŠTEDNO"
Zadata temperatura vode pri neispravnom merenju spoljne
temperature
Minimalna zadata temp. vode pri kojoj radi pumpa t.j. RELE 3
LiSt
1
Prop
dIFt
Intt
db
ocH
vtt
vrL
1
1)
1
1)
1
1)
1
1)
1
1)
1
1)
1
AL_S
1
tS_1
tv_1
tS_2
tv_2
tS_3
tv_3
tS_4
tv_3
dt_E
1
2)
1
2)
1
2)
1
2)
1
2)
1
2)
1
2)
1
2)
1
ALtv
1
tvL.P
1
1)
1)
2)
2)
2)
0 do 100C
0 do 100
3
3)
"1-5" ili "6" ili "7"
3)
0.00 do 23.59 (hh.mm)
-100 do +100C ili OFF
0.00 do 23.59 (hh.mm)
0.00 do 23.59 (hh.mm)
-100 do +100C ili OFF
0.00 do 23.59 (hh.mm)
0.00 do 23.59 (hh.mm)
-100 do +100C ili OFF
0.00 do 23.59 (hh.mm)
-100 do +100C ili OFF
dAn
1
OF_1
dt1
on_2
OF_2
dt2
on_3
OF_3
dt3
on_4
dt4
1
3)
1
3)
1
3)
1
3)
1
3)
1
3)
1
3)
1
3)
1
3)
1
Izbor dela nedelje za koga se vrši podešavanje satnog
programa
Vreme završetka štednog režima 1 (za odabrani dAn)
Temper. kompenz. tokom štednog režima 1 (za odabrani dAn)
Vreme početka štednog režima 2 (za odabrani dAn)
Vreme završetka štednog režima 2 (za odabrani dAn)
Temper. kompenz. tokom štednog režima 2 (za odabrani dAn)
Vreme početka štednog režima 3 (za odabrani dAn)
Vreme završetka štednog režima 3 (za odabrani dAn)
Temper. kompenz. tokom štednog režima 3 (za odabrani dAn)
Vreme početka štednog režima 4 (za odabrani dAn)
Temper. kompenz. tokom štednog režima 4 (za odabrani dAn)
(*) Vidljivost parametra zavisi od parametra SHCn
2)
1)
1 Parametar vidljiv ako je LiSt = rEG
3)
1 Parametar vidljiv ako je LiSt = diAG
1 Parametar vidljiv ako je LiSt = ProG
6. Opisi parametara
Parametar : SHCn
Ovim parametrom se vrši selekcija kanala za koji se vrši kalibracija. Kanal 1 meri temperaturu vazduha
prostorije, kanal 2 meri temperaturu vazduha koji se ubacuje u prostoriju a kanal 3 spoljnu temperaturu.
Parametri :
AP0x, AP1x
Kalibracioni parametri za merenje temperature. Značenje i upotreba ovih parametara biće detaljno opisani
u odeljku o kalibraciji regulatora.
Parametri :
OFS1, 2
Ako je iz bilo kog razloga neophodno pomeriti pokazivanje stvarne temperature, ne dirajući kalibraciju,
postaviti vrednost ovog parametra na onoliko za koliko želite da izvršite razdešavanje.
Parametri :
Lin1, 2
Ako se merenje temperature obavlja dvovodno priključenim senzorom Pt100 (nije moguće izvršiti
trovodno priključenje koje automatski eliminiše otpornost vodova) podesiti vrednost ovog parametra (za
odgovarajući kanal) na vrednost koja odgovara ukupnoj otpornosti oba priključna voda.
Parametar : OPEr
Ako je OPEr = 0 ili 1, operator neće imati mogućnost nikakve imene parametara. Ako je OPEr = 2,
operator može menjati sve dostupne parametre na bilo kom nivou (za više nivoe neophodna lozinka).
Parametar : dP
Ako se za vrednost ovog parametra odabere OFF, ispis merenih temperatura biće bez decimalne tačke to
jest u jedinicama 1C . Ako se odabere vrednost ON, merene temperature biće u jedinicama 0.1C.
Parametri :
tAU1 i tAU2
Parametri koji određuju konstantu digitalne filtracije merenih vrednosti temperature za kanal 1 i 2. Naime,
u slučaju ulaznih signala sa više šuma, neophodno je izvršiti usrednjavanje t.j. filtraciju merenja. Ovim
parametrom se podešava intenzitet filtracije. Ako je tAUF=0, ne primenjuje se filtracija. Sa porastom
vrednosti ovog parametra filtracija je sve jača ali se i usporava odziv na promenu merene temperature. Pri
tAUF=6 vremenska konstanta filtra je cca. 16 sekundi. Preporučena vrednost za tAU1 je 3 a za tAU2 je 6.
Parametar : LiST
Pomoćni parametar koji omogućava da se u daljem nizu vide samo parametri iz određene grupe. Ako se
za vrednost ovog parametra odabere "rEG" na dalje će se videti samo parametri regulacije, ako se
odabere vrednost "diAG" na dalje će se videti samo parametri koji određuju funkcionalnu zavisnost zadate
temperature vode od spoljne temperature a ako se odabere vrednost "ProG" na dalje će se videti samo
parametri koji određuju vremenski program štednog režima.
4
Parametar : ProP
Proporcionalni opseg za regulaciju temperature. Temperaturni opseg levo ili desno od SPvC (zadate
temperature vode) u kome procentualna vrednost izlaza zavisi od razlike zadate i ostvarene temperature
vode.
Parametar : dIFt
Diferencijalna vremenska konstanta (diferencijalno vreme) za regulaciju temperature vode.
Parametar : Intt
Integralna vremenska konstanta (integralno vreme) za regulaciju temperature vode.
Parametar : db, ocH
Ovim parametrima se definiše karakteristika servoregulacije koja je data na slici 1. Preporučene vrednosti
su: db=5%, ocH=1%.
ocH
ocH
ON
RELE2
OFF
RELE1
db
Otvorenost ventila
0
Slika 1.
Parametar : vtt
Vreme kretanja motora od minimuma do maksimuma. Ako se ne zna tačna vrednost, postaviti na 20%
više od pretpostavljene vrednosti.
Parametar : vrL
Parametar kojim se ograničava maksimalna promena upravljačke veličine u minutu. Ako regulacija
zahteva bržu promenu položaja ventila, ovaj mehanizam će je ograničiti na vrednost određenu
parametrom vrL. Ako se vrednost parametra postavi na OFF, mehanizam ograničavanja nagiba se
isključuje.
Parametar : AL_S
Ponašanje izlaznih relea u slučaju izlaska merenog (ulaznog) signala iz mernog opsega (prekid vodova do
senzora, kratak spoj na Pt100 i slično). Ako regulator iz bilo kojih razloga nema podatak o merenoj
temperaturi vode on automatski podešava stanje relejnih izlaza prema vrednosti ovog parametra kako je
dato u sledećoj tablici:
AL_S
RELE 1
RELE 2
CLOS
OFF
ON
trajno se uključuje zatvaranje ventila
HOLd
OFF
OFF
ne menja se položaj ventila
OPEn
ON
OFF
trajno se uključuje otvaranje ventila
Parametri :
opis akcije
tS_1, tv_1, tS_2, tv_2, tS_3, tv_3 i tS_4, tv_4
Ovi parametri definišu dijagram zavisnosti željene temperature vode u funkciji od spoljne temperature.
Zavisnost je predstavljena dijagramom na sledećoj slici.
5
Slika 2.
Parametar : dt_E
Iznos temperaturne kompenzacije štednog režima aktivirane digitalnim ulazom "EXT. ŠTEDNO". Dodaje
se na proračunatu temperaturu vode po dijagramu na slici 2. Ukoliko se postavi na OFF, regulator
automatski aktivira zatvaranje ventila i isključuje pumpu. Štedni režim se aktivira spajanjem klema B4 i B5
preko beznaponskog kontakta (digitalni ulaz "EXT. ŠTEDNO").
Parametar : ALtv
Ovim parametrom se definiše zadata temperatura vode u slučaju neispravnog merenja spoljne
temperature.
Parametar : tvL.P
Ovim parametrom se definiše minimalna zadata temperatura vode, preko koje se uključuje RELE3 t.j. radi
recirkulaciona pumpa. Ukoliko, pri datim uslovima, pumpa treba da bude uključena prema ovom
kriterijumu, a aktivan je neki štedni režim za koga je dt = OFF, pumpa će ipak biti isključena.
Parametar : dAn
Ovim parametrom se određuje deo nedelje za koga slede podaci o vremenskom rasporedu štednih
režima i vrednosti pripadajućih temperaturnih korekcija. Ako se odabere vrednost "1-5" na dalje će se
pojavljivati parametri štednog režima za dane od ponedeljka do petka. Vrednost "6" odnosi se na subotu a
vrednost "7" na nedelju.
Parametri :
OF_1 i dt1
(za odabrani deo nedelje)
Parametrom OF_1 se određuje vreme kraja štednog režima 1 (počinje u 00:00 časova). Između 00:00
časova i vremena OF_1 zadata temperatura vode je jednaka zadatoj temperaturi vode prema dijagramu
sa slike 2 sa dodatkom vrednosti parametra dt1. Dakle, za umanjenje vrednosti date prema dijagramu
treba odabrati vrednost za dt1 koja je < 0. Ukoliko se vrednost za dt1 postavi na OFF, regulator će tokom
ovog perioda vremena forsirati zatvaranje regulacionog ventila t.j. biće stalno uključen RELE2 kojim se
daje komanda za zatvaranje.
Parametri : on_2, OF_2 i dt2
(za odabrani deo nedelje)
Parametrima on_2 i OF_2 se određuju vreme početka i kraja štednog režima 2 (respektivno). Između
on_2 i OF_2 časova, zadata temperatura vode je jednaka zadatoj temperaturi vode prema dijagramu sa
slike 2 sa dodatkom vrednosti parametra dt2. Isto kao i za dt1, ukoliko se vrednost za dt2 postavi na OFF,
regulator će tokom ovog perioda vremena forsirati zatvaranje regulacionog ventila t.j. biće stalno uključen
RELE2 kojim se daje komanda za zatvaranje.
Ako je postavljena vrednost za on_2 veća ili jednaka od OF_2, štedni režim 2 neće nikad biti aktivan.
6
Parametri :
on_3, OF_3 i dt3
(za odabrani deo nedelje)
Parametrima on_3 i OF_3 se određuju vreme početka i kraja štednog režima 3 (respektivno). Između
on_3 i OF_3 časova, zadata temperatura vode je jednaka zadatoj temperaturi vode prema dijagramu sa
slike 2 sa dodatkom vrednosti parametra dt3. Ako je postavljena vrednost za on_3 veća ili jednaka od
OF_3, štedni režim 3 neće nikad biti aktivan.
Parametri :
on_4 i dt4
(za odabrani deo nedelje)
Parametrom on_4 se određuje vreme početka štednog režima 4 (završava u 24:00 časova). Između
vremena on_4 i 24:00 časova, zadata temperatura vode je jednaka zadatoj temperaturi vode prema
dijagramu sa slike 2 sa dodatkom vrednosti parametra dt4.
NAPOMENA:
U svakom trenutku uređaj pretražuje u kom se štednom režimu nalazi. Ukoliko se vremenski parametri
postave tako da se neki štedni režimi preklapaju, uzeće se kao aktivan onaj štedni režim koji je bliži
početku dana t.j. vremenu 00:00 časova. Ako je na primer postavljeno OF_1= 05:00 za kraj prvog štednog
režima a on_2 = 04:00 i OF_2 = 07:00 za početak i kraj drugog štednog režima, štedni režim 1 biće
aktivan od 00:00 do 05:00 časova a štedni režim 2 od 05:00 do 07:00 časova.
7. Poruke o greškama
U slučaju da regulator detektuje loše merenje ulaznog signala ili da je vrednost nekog parametra izvan
mogućnosti ispisa na displeju će se prikazati neka od poruka navedenih u sledećoj tablici:
ispis na displeju
o.o.o.o. + fleš
b.b.b.b. + fleš
    + fleš
    + fleš

EEEE
objašnjenje
signal ispod donje granice mernog opsega
prekid vodova ili izlazak merenog signala iznad opsega merenja
merena vrednost ispod opsega za datu sondu
merena vrednost iznad opsega za datu sondu
vrednost koju treba ispisati na displeju manja od -999 t.j. -99.9
vrednost koju treba ispisati na displeju veća od 9999 t.j. 999.9
8. Kalibracija merenja
Regulator raspolaže sa po 2 kalibraciona parametra za svaki kanal pomoću kojih se kalibriše merenje
stvarne temperature za Pt100 mernu sondu. To su parametri AP0x i AP1x (x je broj mernog kanala).
Način pristupa navedenim parametrima opisan je u prethodnim odeljcima tako da će ovde biti objašnjen
sam postupak.
Merenje se kalibriše u dve tačke za koje je najbolje da se nalaze što bliže krajevima mernog opsega.
Merni opseg za otpornost je od 60  do 390 . Ovde ćemo izložiti postupak za kalibraciju prvog mernog
kanala. U slučaju da nije potrebno raditi kalibraciju nekog parametra treba preskočiti korak u kome se taj
parametar kalibriše.
1) Podesite parametar SHCn na 1.
2) Na priključne kleme A1, A2 i A3 priključite precizni referentni otpornik npr. 100 Sačekajte 30 sekundi
da se merenje stabilizuje a zatim parametar AP01 podesite na vrednost koja je jednaka priključenom
otporu (100.0).
3) Na priključne kleme A1, A2 i A3 priključite drugi precizni referentni otpornik npr. 300 Sačekajte 30
sekundi da se merenje stabilizuje a zatim parametar AP11 podesite na vrednost koja je jednaka
priključenom otporu (300.0). Isti postupak se primenjuje i na kalibraciju merenja za drugi kanal s' tim
što se referentni otpori priključuju na kleme B1, B2 i B3. Pri kalibraciji jednog kanala, drugi kanal
mora biti zatvoren otprnošću od 100 oma.
Da bi se pristupilo parametrima sa Nivoa 3 potrebno je taster "M" pritisnuti pre uključenja regulatora na
mrežni napon i držati do početka "flešovanja" a onda otpustiti. Zatim se u toku rada regulatora
parametrima pristupa na isti način kao parametrima Nivoa 1 ili 2. Dozvola za pristup parametrima Nivoa 3
važi sve do prvog isključivanja regulatora sa mrežnog napona.
7
9. Vraćanje fabričkih kalibracionih parametara
Ako je iz bilo kojih razloga (npr. pokušali ste da izvršite kalibraciju ali nije uspela, ili je neko nestručno
rukovao regulatorom) regulator raskalibrisan t.j. postoji opravdana sumnja da regulator nekorektno
pokazuje temperaturu, moguće je vratiti kalibracione parametre na fabričke.
Postupak je sledeći: Najpre obezbedite lozinku za pristup parametrima sa nivoa 3 kako je opisano u
prethodnom odeljku. Zatim, posle prestanka flešovanja, u bilo kom trenutku rada, pritisnite taster "M" (ne
otpuštate), pritisnite taster "GORE" (ne otpuštate) a zatim taster "DOLE". Zadržite tako pritisnutu trostruku
kombinaciju tastera najmanje 1 sekund a zatim otpuštajte obrnutim redosledom. Na ovaj način, svi
fabrički kalibracioni parametri će biti vraćeni u funkciju a uređaj pokazivati temperaturu kako je predviđeno
fabričkom kalibracijom.
10. Način priključenja
Slika 3.
Ukoliko se Pt100 sonda priključuje dvožično, kleme A3 i B3 treba ostaviti otvorene.
11. Tehnički podaci:
- greška merenja
- opseg merenja
- greška linearizacije (Pt100)
- struja pobude (za Pt100)
- učestanost merenja
- napajanje
- radna temperatura
- potrošnja
- greška sata realnog vremena
- vek trajanja baterije za sat
- vreme rada sata bez baterije
- klimatska zaštita
- dimenzije
- otvor za ugradnju
- priključci
- moć preklapanja
- životni vek kontakata relea
"AUTER"
 0.25% pune skale @ 25C okoline 0.1% / 10C
-200 do 850C
 0.1 C
< 150A
1-2 merenja u sekundi za svaki kanal
220V/50Hz +10 -20 %
0 do 60C
3VA
max 10minuta/godinu
5 godina
5 dana
IP54 za prednju ploču i IP20 ostalo
48x 96 x 117mm (Š x V x D)
45 x92 mm -0 + 0.5mm
standardni fast-on 6.3mm
za relejne izlaze 220V 3A
6
10 preklapanja pri nominalnom opterećenju
11000 Beograd, Kumodraška 180
8
tel/fax (011) 3973 065
Download

D:\PDF for