Termoregulator AMR203K2
Uputstvo za rad i priključenje
Trokanalno merenje temperature
Automatsko ili eksterno prebacivanje leto/zima
Tačnost merenja bolja od 0.5%
Mogućnost letnje kompenzacije
Merenje temperature preko Pt100 sondi u
dvoţičnom ili troţičnom spoju
Ograničavanje minimalne temperature ulaznog
vazduha u prostoriju
Regulacija temperatrure preko servoventila
zimi i kompresorima leti
Ulaz za mraz termostat
PI prenosna karakteristika
Zaštita od neovlašćenog podešavanja
Analogni izlaz 0 - 10V za kontrolu poloţaja
ţaluzina sveţeg i recirkulacionog vazduha
Regulator AMR203K2 je namenjen pre svega klimatizaciji prostorija grejanjem (preko servo ventila
izmenjivača) i hladjenjem (2 kompresora). Analogni izlaz 0 - 10V se koristi za kontrolu poloţaja ţaluzina
sveţeg i recirkulacionog vazduha.
1. Opis prednje ploče i funkcije tastera
Kao što se vidi na prethodnoj slici, na prednjoj ploči su smeštena dva četvorocifarska displeja, četiri LED
diode i četiri tastera.
Gornji displej prikazuje merenu vrednost (izvan programiranja) ili ime parametra čija se vrednost posmatra
ili podešava (u programiranju). Donji displej prikazuje zadatu temperaturu (izvan programiranja) ili
vrednost parametra (u programiranju).
LED diode prikazuju stanje relejnih izlaza. R1 sija kad je uključeno otvaranje servoventila a R2 kad je
uključeno zatvaranje. LED dioda R3 sija kad je uključen kompresor 1 a LED R4 kad je uključen
kompresor 2.
"P" Pritiskom na ovaj taster u trajanju duţem od cca. 1.5 sekundi ostvaruje se ulazak t.j. izlazak iz
PROGRAMIRANJA parametara. Tokom programiranja ima funkciju prelaska na sledeći parametar čija se
vrednost ţeli očitati ili promeniti.
"M" Sluţi za memorisanje nove vrednosti nekog parametra prilikom programiranja. Ukoliko se posle
izmene vrednosti parametra ne pritisne ovaj taster, memorisana vrednost parametra će ostati
nepromenjena bez obzira na vrednost prikazanu na displeju. UreĎaj reaguje pri otpuštanju ovog tastera.
" " " " Tasteri "DOLE" i "GORE" vrše promenu vrednosti prikazane na donjem displeju. Kratak pritisak i
otpuštanje nekog od ovih tastera izaziva promenu numeričke vrednosti na displeju za 1. Drţanje tastera
pritisnutim duţe od cca. 0.6 sekundi izaziva dalju automatsku promenu prikazane vrednosti.
2. Podešavanje zadate temperature
Ako se regulator nalazi u "normalnom" načinu rada (izvan programiranja), na donjem displeju se prikazuje
vrednost ţeljene temperature. Tasterima "DOLE" i "GORE" podesiti vrednost na ţeljenu. Tri sekunde
posle otpuštanja tastera, novoizabrana vrednost će biti automatski memorisana.
3. Ulazak u programiranje i podešavanje parametara
Ulazak u programiranje parametara ostvaruje se pritiskom na taster "P" duţim od 1.5s. Parametri su
organizovani u liste. Svaki parametar ima svoje ime i vrednost. Ulaskom u programiranje, na gornjem
displeju se prikazuje ime prvog parametra u listi, a na donjem displeju njegova dotadašnja vrednost.
Vrednost moţe biti numerička ili slovna. Vrednost se moţe menjati tasterima "DOLE" i "GORE". Ako
ţelite da se novopodešena vrednost memoriše, obavezno koristite taster "M". U suprotnom, u memoriji će
ostati dotadašnja vrednost parametra, bez obzira na vrednost na donjem displeju.
Prelazak na sledeći parametar u listi vrši se tasterom "P" (kratak pritisak). Kod memorisanja nekog
parametra, automatski se vrši i prelazak na sledeći parametar.
Izlazak iz programiranja obavlja se pritiskom na taster "P" duţim od 1.5s, ili automatski, 15 sekundi posle
poslednje aktivnosti na tastaturi.
4. Nivoi pristupa parametrima
Svi podesivi parametri regulatora se nalaze u jednoj listi. Koji će se parametri videti u programiranju, zavisi
od toga sa kojim je nivoom operator pristupio regulatoru. Primena ovih nivoa, skraćuje dugotrajno
pregledanje liste ali i "sakriva" vaţne parametre od manje upućenih rukovalaca. Postoji 4 nivoa pristupa
parametrima.
Nivo 0 je najniţi nivo i kroz njega se moţe podešavati samo ţeljena temperatura (SP) i to bez ulaska u
programiranje.
Nivo 1 se ostvaruje normalnim ulaskom u programiranje (vidi paragraf 3) i za njega nije neophodna
nikakva prethodna najava (lozinka). U njemu se mogu vršiti neka manje sloţena podešavanja
parametara.
Za Nivo 2, neophodno je ureĎaju prethodno saopštiti lozinku. To se vrši na sledeći način: kod uključenja
ureĎaja na napajanje, ureĎaj vrši naizmenično paljenje i gašenje displeja koje traje oko 6 sekundi. Ako se
bilo kada u toku ove početne faze rada, pritisne i otpusti taster "P", ureĎaj je primio lozinku za ulazak u
programiranje na Nivou 2. Sam ulazak u programiranje moţe se od tada nadalje vršiti na već opisan,
uobičajeni način pritiskom na taster "P" duţim od 1.5s. Dozvola za pristup parametrima sa nivoa 2 vaţi
sve do prvog isključivanja kontrolera sa mreţnog napona.
2
5. Pregled parametara
U sledećoj tabeli dat je pregled svih dostupnih parametara zajedno sa nivoom na kome je parametar
dostupan, mogućim vrednostima parametra kao i kratkim opisom značenja parametra. Redosled
navoĎenja parametara ujedno je i redosled pojavljivanja parametara .
Ime
nivo
opseg pode{avanja
SHCn
AP01
AL11
AP02
AL12
AP03
AL13
tPro
COFS
CSCL
OFS1
OFS2
OFS3
Lin1
Lin2
Lin3
OPEr
dP
tAUF
SPLL
SPHL
LISt
tS_1
Pr_1
tS_2
Pr_2
tS_3
Pr_3
tS_4
Pr_4
PrAL
Pb
Intt
Pb.SE
db.SE
CY.SE
HC12
dSC2
Godd
t.AGd
H.AGd
tL_L
tL_3
2
3(*a)
3(*a)
3(*a)
3(*a)
3(*a)
3(*a)
3
3
3
2(*a)
2(*a)
2(*a)
2(*a)
2(*a)
2(*a)
2
2
2
2
2
1
1(*b)
1(*b)
1(*b)
1(*b)
1(*b)
1(*b)
1(*b)
1(*b)
1(*b)
1(*c)
1(*c)
1(*c)
1(*c)
1(*c)
1(*c)
1(*c)
1(*c)
1(*c)
1(*c)
1(*c)
1(*c)
t.LCo
C.LCo
dtHL
1(*c)
1(*c)
1(*c)
1 do 3
Izbor mernog kanala koji se kalibriše
Kalibraciona tačka 0 za kanal 1
60.0 do 400.0
Kalibraciona tačka 1 za kanal 1
60.0 do 400.0
Kalibraciona tačka 0 za kanal 2
60.0 do 400.0
Kalibraciona tačka 1 za kanal 2
60.0 do 400.0
Kalibraciona tačka 0 za kanal 3
60.0 do 400.0
Kalibraciona tačka 1 za kanal 3
60.0 do 400.0
OFF, 5, 10, 20, 50, 90, 100, 105 Test procenat za naponski izlaz
-9.99 do 9.99 V
Ofset za kalibraciju D/A konvertora za mA izlaz (nom 0.00)
4.000 do 6.000
Koeficijent pojačanja D/A konvertora za mA izlaz (nom 5.000)
Pomeraj vrednosti merene temperature za kan. 1
-99.9 do 99.9 C
Pomeraj vrednosti merene temperature za kan. 2
-99.9 do 99.9 C
Pomeraj vrednosti merene temperature za kan. 3
-99.9 do 99.9 C
Otpornost vodova kanala 1 kod dvovodnog merenja
0.0 do 30.0
Otpornost vodova kanala 2 kod dvovodnog merenja
0.0 do 30.0
Otpornost vodova kanala 3 kod dvovodnog merenja
0.0 do 30.0
0 do 2
Zaključavanje pristupa
OFF ili ON
Rezolucija ispisa 1 C ili 0.1 C
0 do 5
Vremenska konstanta ulaznog filtra
Minimalna vrednost za SP
-999 do 9999 C
Maksimalna vrednost za SP
-999 do 9999 C
rEG ili PrOC
Izbor liste parametara
Prva tačka spoljne temperature
-99.9 do 99.9 C
0.0 do 100.0 %
Poloţaj ţaluzina pri tS_1
Druga tačka spoljne temperature
-99.9 do 99.9 C
0.0 do 100.0 %
Poloţaj ţaluzina pri tS_2
Treća tačka spoljne temperature
-99.9 do 99.9 C
0.0 do 100.0 %
Poloţaj ţaluzina pri tS_3
Četvrta tačka spoljne temperature
-99.9 do 99.9 C
0.0 do 100.0 %
Poloţaj ţaluzina pri tS_4
0.0 do 100.0 %
Poloţaj ţaluzina pri neispravnom merenju spoljne temperature
Proporcionalni opseg sobne regulacije
0.1 do 999.9 C
60 do 9999s ili OFF Integralno vreme sobne regulacije u sekundama
Proporcionalni opseg servo regulacije
0.1 do 999.9 C
Mrtva zona servo regulacije
0.1 do 99.9 C
1 do 999 sek.
Minimalni ciklus rada relea servo regulacije
Histerezis karakteristike uključenja kompresora 1 i 2
0.5 do 10.0 C
Pomeraj k-ke kompresora 2 u odnosu na kompresor 1
0.0 do 20.0 C
AUto ili EXtr
Automatsko ili eksterno prebacivanje leto/zima
Temperatura automatskog prelaza leto/zima
-99.9 do 999.9 C
Histerezis automatskog prelaza leto/zima
0.1 do 99.9 C
Minimalna (letnja) temper. vazduha koji se ubacuje u prostoriju
-99.9 do 999.9 C
Minimalna (zimska) temper. vazduha koji se ubacuje u
-99.9 do 999.9 C
prostoriju
Spoljna temperatura letnje kompenzacije
-99.9 do 999.9 C
0.0 do 10.0
Koeficijent letnje kompenzacije
Maksimalna razlika temperatura vazduha koji se ubacuje i
1 do 999 C
temperature prostorije
Zadata temperatura prostorije
SPLL do SPHL C
SP
0
opis
(*a) Vidljivost parametra zavisi od parametra SHCn
(*b) Parametri su dostupni ako je parametar LISt = PrOC
(*c) Parametri su dostupni ako je parametar LISt = rEG
3
6. Opisi parametara
Parametar : SHCn
Ovim parametrom se vrši selekcija kanala za koji se vrši kalibracija. Kanal 1 meri temperaturu vazduha
prostorije, kanal 2 meri temperaturu vazduha koji se ubacuje u prostoriju a kanal 3 spoljnu temperaturu.
Parametri :
AP0x, AP1x, tPro, COFS, CSCL
Značenje i upotreba ovih parametara biće detaljno opisani u odeljku o kalibraciji ureĎaja.
Parametri :
OFS1, 2, 3
Ako je iz bilo kog razloga neophodno pomeriti pokazivanje stvarne temperature, ne dirajući kalibraciju,
postaviti vrednost ovog parametra na onoliko za koliko ţelite da izvršite razdešavanje. Mogući razlozi koji
opravdavaju upotrebu razdešavanja su:
a)
uklanjanje greške samog senzora
b)
uklanjanje greške u pokazivanju temperature zbog temperaturnog gradijenta od mesta gde se meri
do mesta čiju temperaturu ţelimo da prikazujemo
c)
dva susedna ureĎaja koja mere temperaturu na istom mestu pokazuju različitu temperaturu zbog
greške senzora ili temperaturnog gradijenta
Parametar : Lin1, 2, 3
Ako se merenje temperature obavlja dvovodno priključenim senzorom Pt100 (nije moguće izvršiti
trovodno priključenje koje automatski eliminiše otpornost vodova) podesiti vrednost ovog parametra na
vrednost koja odgovara ukupnoj otpornosti oba priključna voda.
Parametar : OPEr
Ako je OPEr = 0, operator neće imati mogućnost nikakve imene parametara. Ako je OPEr = 1 operator
moţe menjati samo zadatu temperaturu, bez ikakvih mogućnosti ulaska u programiranje (osim sa
lozinkom nivoa 2 ili 3). Ako je OPEr = 2, operator moţe menjati sve dostupne parametre na bilo kom nivou
(za više nivoe neophodna lozinka).
Parametar : dP
Ako se za vrednost ovog parametra odabere OFF, ispis merene i zadate temperature kao i parametara
SPLL, SPHL, biće bez decimalne tačke to jest u jedinicama 1 C . Ako se odabere vrednost ON, merena i
zadata temperatura kao i navedeni parametri biće u jedinicama 0.1 C.
Parametar : tAUF
U slučaju ulaznih signala sa više šuma, neophodno je izvršiti usrednjavanje t.j. filtraciju merenja. Ovim
parametrom se podešava intenzitet filtracije. Ako je tAUF=0, ne primenjuje se filtracija. Sa porastom
vrednosti ovog parametra filtracija je sve jača ali se i usporava odziv na promenu merene temperature. Pri
tAUF=5 vremenska konstanta filtra je cca. 8 sekundi. Preporučena vrednost je 2.
Parametri :
SPLL, SPHL
Ovim parametrima se zabranjuje podešavanje zadate temperature na vrednost manju od SPLL ili veću od
SPHL (obratiti paţnju na uticaj parametra dP ! ).
Parametar : LISt
Ovim parametrom se vrši izbor liste parametara koja će na dalje biti dostupna. Ako se vrednost
parametra postavi na rEG, na dalje će biti dostupni parametri kojima se podešavaju karakteristike
regulacije temperature. Ako se vrednost parametra postavi na PrOC, na dalje će biti dostupni parametri
kojima se podešava karakteristika poloţaja ţaluzina u zavisnosti od spoljne temperature.
4
Parametri :
tS_1, tS_2, tS_3, tS_4
Vrednosti spoljne temperature koje odreĎuju četiri tačke dijagrama zavisnosti poloţaja ţaluzina od spoljne
temperature. Mora biti ispunjeno tS_1< tS_2< tS_3< tS_4.
Parametri :
Pr_1, Pr_2, Pr_3, Pr_4
Vrednosti procenta otvorenosti koje odreĎuju četiri tačke dijagrama zavisnosti poloţaja ţaluzina od spoljne
temperature, respektivno za tS_1, tS_2, tS_3, tS_4.
Ova zavisnost je predstavljena dijagramom na sledećoj slici. Kroz podešavanje parametara tS_1, Pr_1,
tS_2, Pr_2, tS_3, Pr_3, tS_4 i Pr_4 odreĎuju se četiri tačke dijagrama a regulator proračunava
odgovarajući procenat otvorenosti izmeĎu ovih tačaka. Ako je spoljna temperatura manja od tS_1
regulator uzima Pr_1 za ţeljeni procenat. Ako je spoljna temperatura veća od tS_4 regulator uzima Pr_4
za ţeljeni procenat.
%
(ts2, Pr2)
Pr2
(ts3, Pr3)
Pr3
(ts4,Pr4)
Pr4
Pr1
(ts1, Pr1)
ts1
ts2
ts3
ts4
spoljni
vazduh
ts
Parametar : PrAL
Ovim parametrom se odreĎuje procenat otvorenosti ţaluzina u slučaju neispravnog merenja spoljne
temperature.
Parametar : Pb
Proporcionalni opseg za sobnu regulaciju. Temperaturni opseg levo ili desno od SP u kome zadata
temperatura vazduha koji se ubacuje u prostoriju zavisi od regulacionog odstupanja TSOBE - SP.
Parametar : Intt
Integralna vremenska konstanta (integralno vreme) za regulaciju temperature sobe.
Parametar : Pb.SE
Proporcionalni opseg za servo regulaciju. Temperaturni opseg levo i desno od mrtve zone u kome akcija
izlaznih relea zavisi od regulacionog odstupanja TUBAC - SPTUBAC.
Parametar : db.SE
Mrtva zona za servoregulaciju. Temperaturni opseg (ukupna vrednost levo i desno od zadate temperature
SPTUBAC) u kome regulator neće vršiti korekciju poloţaja servo motora.
Parametar : CY.SE
Minimalno vreme trajanja jednog ciklusa uključenja i isključenja relea. Vrednost ovog parametra pri servo
regulaciji treba podesiti na relativno male vrednosti (nekoliko sekundi) da bi se dobila finoća regulacije.
Kad ţeljena temperatura priĎe blizu mrtve zone ciklus se višestruko povećava. Tipična vrednost za
servoregulaciju je 2 sekunde.
Parametri :
HC12 i dSC2
Parametar HC12 odreĎuje histerezis uključno/isključne karakteristike za kompresore 1 i 2. Parametar
dSC2 odreĎuje pomeraj uključne karakteristike kompresora 2 u odnosu na k-ku kompresora 1. Grafički
prikaz značenja ovih parametara dat je na sledećoj slici.
5
HC12
dSC2
Kompresor 2
HC12
Kompresor 1
zahtevana temperatura
ubacnog vazduha
temperatura
ubacnog vazduha
Parametar : Godd
Ukoliko je parametar Godd postavljen na AUto, prebacivanje reţima rada leto/zima vrši se na temperaturi
odreĎenoj parametrom t.AGd i sa histerezisom H.AGd.
Ako je parametar Godd postavljen na EXtr, digitalni ulaz na klemi A5 se koristi za ustanovljavanje
godišnjeg doba. Ako je ovaj ulaz ostavljen otvoren, regulator smatra da je "zima", i koristi izlazne releje R1
i R2 za grejanje (R1 otvaranje, R2 zatvaranje servoventila ) a releji R3 i R4 su trajno isključeni (isključeni
kompresori). Ukoliko je digitalni ulaz na klemi A5 kratko spojen sa klemom A4, regulator smatra da je
"leto" i koristi releje R3 i R4 za kontrolu hlaĎenja (R3 kompresor 1, R4 kompresor 2) dok je trajno
uključeno zatvaranje servoventila (rele R2 uključen , R1 isključen).
Parametar : t.AGd
Vrednost spoljne temperature preko koje se smatra da je "leto" u reţimu automatskog odreĎivanja
leto/zima.
Parametar : H.AGd
Histerezis (diferencija) spoljne temperature u reţimu automatskog odreĎivanja leto/zima.
Parametar : tL_L
Minimalna temperatura vazduha koji se ubacuje u prostoriju pri "letnjem" reţimu rada.
Parametar : tL_3
Minimalna temperatura vazduha koji se ubacuje u prostoriju pri "zimskom" reţimu rada.
Parametar : t.LCo
Temperatura pri kojoj u "letnjem" reţimu rada nastupa letnja kompenzacija temperature prostorije.
Korigovana zadata temperatura prostorije se izračunava prema sledećoj formuli:
SPkor = SP + (Tspolja - tLCo) * CLCo
Parametar : C.LCo
Koeficijenat koji se koristi za izračunavanje korigovane zadate temperature prostorije u "letnjem" reţimu
rada.
Parametar : dtHL
Ovim parametrom se ograničava maksimalna temperaturna razlika ( u plusu ili minusu ) izmeĎu
temperature vazduha koji se ubacuje i zadate temperature prostorije. Ako je ova razlika niţa, grejanje ili
hlaĎenje je komfornije (prijatnije).
Parametar : SP
Vrednost zadate (ţeljene temperature). Ova vrednost se takoĎe moţe podesiti i izvan programiranja kako
je navedeno u ranijim paragrafima.
6
7. Način rada regulatora i statičke karakteristike
Regulator meri stvarnu temperaturu prostorije (Tsobe) i na osnovu njene razlike u odnosu na zadatu
temperaturu prostorije (SP ili SPkor pri letnjoj kompenzaciji) odreĎuje zadatu vrednost temperature
vazduha koji se ubacuje u prostoriju na osnovu PI kriterijuma po sledećoj formuli:
SPubac = SP + dthl / Pb * ( SP - Tsobe + integralniclan )
Drugi regulacioni krug vrši proporcionalnu regulaciju poloţaja servoventila za grejanje (zimi) ili dvostepeno
hladjenje kompresorima (leti), vodeći računa o minimalnoj dozvoljenoj temperaturi.
Statička karakteristika regulacije sobne temperature, prikazana je na slici 1. Zadata temperatura vazduha
koji se ubacuje u prostoriju se limitira prema parametru dtHL ali i prema minimalnoj temperaturi
odreĎenoj parametrom tL_L (leti) ili tL_3 (zimi). (Statička karakteristika je inverzna u letnjem reţimu
rada).
Legenda:
Pb
- proporcionalni opseg sobne regulacije
SP
- ţeljena temperatura prostorije
tsobe
- stvarna temperatura prostorije
SPubac
- izračunata (zadata) vrednost temperature ubacnog vazduha
SPubac
Pb
SP+dtHL
SP
tL_L ili tL_3
SP-dtHL
tsobe
SP
slika 1.
Regulacija temperature vazduha koji se ubacuje u prostoriju se obavlja proporcionalnom servoregulacijom
(zimi) prema statičkoj karakteristici na slici 2.
Legenda:
PbSE
dbSE
SPubac
tubac
- proporcionalni opseg servoregulacije
- mrtva zona servoregulacije
- ţeljena temperatura ubacnog vazduha
- stvarna temperatura ubacnog vazduha
y
100%
50%
0%
1
RELE
OTVARANJE
PbSE/2
PbSE/2
2
2
dbSE
5
5
SPubac
RELE
ZATVARANJE
3
3
4
1
4
tubac
slika 2.
U zonama označenim brojem 1, rele za otvaranje t.j. zatvaranje je trajno uključen. U zoni 2 rele je
isključen u vremenu cca. CY/4 a uključen u relativno dugom vremenu. U zoni 3 uključenost i isključenost
7
relea je cca. CY/2. U zoni 4 rele je uključen u vremenu cca. CY/4 a isključen u relativno dugom vremenu.
U zoni 5 (mrtva zona) releji su trajno isključeni. U zimskom režimu rada pri uključenom spoljnjem
"MRAZ" kontaktu regulator forsirano uključuje ventil za otvaranje grejanja.
8. Pregled svih temperatura
U "normalnom" načinu prikazivanja, regulator na gornjem displeju prikazuje stvarnu temperaturu prostorije
a na donjem displeju zadatu temperaturu prostorije i ona se moţe podešavati tasterima DOLE i GORE
kako je već objašnjeno u ranijim odeljcima. Pritiskom na taster M, na donjem displeju se pojavljuje ime
temperature koja se prikazuje, a na gornjem vrednost te temperature. Ponovnim pritiskom na taster M,
prelazimo na sledeću temperaturu i tako u krug. Tokom ovakvog rucnog izbora temperature koja se
prikazuje, tasteri DOLE i GORE nisu aktivni. Ako se prikaz ostavi na "normalnom", odmah je moguće
podešavati zadatu temperaturu prostorije. Ukoliko se u toku 30 sekundi ne pritisne ni jedan taster,
regulator automatski prelazi u "normalan" način prikaza. U sledećoj tablici data je veza izmedju imena
koje se prikazuje i značenja prikaza.
UbAC
SPOLj
SPCo
SPtU
PrOC
Temperatura vazduha koji se ubacuje u prostoriju
Spoljna temperatura
Korigovana zadata temperatura prostorije - letnje kompenzovana
Ţeljena (izračunata) temperatura vazduha koji se ubacuje u prostoriju
Vrednost procenta otvorenosti ţaluzina koja se dobija po dijagramu
9. Poruke o greškama
U slučaju da regulator detektuje loše merenje ulaznog signala sobne temperature, na gornjem displeju će
se ispisati jedna od poruka prema sledećoj tablici:
ispis na displeju
o.o.o.o. + fleš
b.b.b.b. + fleš
+ fleš
+ fleš
EEEE
objašnjenje
signal ispod donje granice mernog opsega
prekid vodova ili izlazak merenog signala iznad opsega merenja
merena vrednost ispod opsega za datu sondu
merena vrednost iznad opsega za datu sondu
vrednost koju treba ispisati na displeju manja od -999 t.j. -99.9
vrednost koju treba ispisati na displeju veća od 9999 t.j. 999.9
U slučaju neisprevnog merenja temperature vazduha koji se ubacuje u prostoriju ili spoljnjeg vazduha,
prikaz merene temperature prostorije trepće u ritmu cca 1 sekunde.
10. Ponašanje regulatora u slučaju neispravnih merenja
a) Neispravno merenje temperature vazduha koji se ubacuje u prostoriju:
Uključeno otvaranje grejanja, isključeni kompresori
b) Neispravno merenje temperature sobnog vazduha:
Nema regulacije sobne temperature. Zahtevana temparatura vazduha koji se ubacuje u
prostoriju postavlja se na zadatu temperaturu prostorije.
c) Neispravno merenje temperature spoljnjeg vazduha:
1. Ako je parametar Godd postavljen na auto , isto kao pod a)
2. Ako je parametar Godd postavljen na EH.tr , nastavlja se normalna regulacija sa tim
što se u letnjem reţimu rada ne obračunava letnja kompenzacija temperature
11. Kalibracija merenja
Regulator raspolaţe sa po 2 kalibraciona parametra za svaki kanal pomoću kojih se kalibriše merenje
stvarne temperature za Pt100 mernu sondu. To su parametri AP0x i AP1x (x je broj mernog kanala).
Način pristupa navedenim parametrima opisan je u prethodnim odeljcima tako da će ovde biti objašnjen
sam postupak.
Merenje se kalibriše u dve tačke za koje je najbolje da se nalaze što bliţe krajevima mernog opsega.
Merni opseg za otpornost je od 60 do 390 . Ovde ćemo izloţiti postupak za kalibraciju prvog mernog
kanala. U slučaju da nije potrebno raditi kalibraciju nekog parametra treba preskočiti korak u kome se taj
parametar kalibriše.
8
1) Podesite parametar SHCn na 1.
2) Na priključne kleme A1, A2 i A3 priključite precizni referentni otpornik npr. 100 Sačekajte 30 sekundi
da se merenje stabilizuje a zatim parametar AP01 podesite na vrednost koja je jednaka priključenom
otporu (100.0).
3) Na priključne kleme A1, A2 i A3 priključite drugi precizni referentni otpornik npr. 330 Sačekajte 30
sekundi da se merenje stabilizuje a zatim parametar AP11 podesite na vrednost koja je jednaka
priključenom otporu (330.0).
Isti postupak se primenjuje i na kalibraciju merenja za ostale kanale sa tim što se referentni otpori
priključuju na kleme B1, B2 i B3 za drugi kanal i kleme B4, B5 i B6 za treći. Pri kalibraciji jednog kanala,
ostali kanali moraju biti zatvoreni otprnošću od cca 100 oma.
12. Kalibracija D/A konvertora (naponskog izlaza)
Na naponski izlaz, priključiti precizni voltmetar. Postaviti parametre COFS na 0.00 i CSCL na 5.000.
1. Parametar tPro postaviti na 10. Podešavati parametar COFS sve dok se na voltmetru ne dobije
očitavanje 1.00V.
2. Parametar tPro postaviti na 100. Podešavati parametar CSCL sve dok se na voltmetru ne dobije
očitavanje 10.00V.
Ponavljati redom korake 1 i 2 sve dok se ne dobije dobro pokazivanje u oba koraka.
NAPOMENA:
Da bi se pristupilo parametrima sa Nivoa 3 potrebno je taster "M" pritisnuti pre uključenja ureĎaja na
napon napajanja i drţati do početka "flešovanja" a onda otpustiti. Zatim se, u toku rada ureĎaja,
parametrima pristupa na isti način kao parametrima Nivoa 1 ili 2. Dozvola za pristup parametrima Nivoa 3
vaţi sve do prvog isključivanja regulatora sa mreţnog napona.
13. Način priključenja
slika 3.
Ukoliko se Pt100 sonda priključuje dvoţično, bez kompenzacije otpornosti vodova, klemu A3 treba ostaviti
otvorenu. Za slučaj da u dvoţičnom spoju koristite i fiksni otpornik koji je jednak otpornosti vodova, taj
otpornik treba vezati izmeĎu klema A1 i A3 a sondu izmeĎu klema A2 i A3.
9
14. Tehnički podaci:
- greška merenja
- opseg merenja
- greška linearizacije (Pt100)
- struja pobude (za Pt100)
- učestanost merenja
- rezolucija D/A konvertora
- greška D/A konvertora
- min izlazni napon D/A konv.
- max izlazna struja D/A konv.
- napajanje
- radna temperatura
- potrošnja
- klimatska zaštita
- dimenzije
- otvor za ugradnju
- priključci
- moć preklapanja
- ţivotni vek kontakata relea
"AUTER"
0.25% pune skale @ 25 C okoline 0.1% / 10 C
-100 do 850 C
0.1 C
< 150 A
1-2 merenja u sekundi za svaki kanal
15 bita
0.25% FS
max 200mV DC
5mA DC
220V/50Hz +10 -20 %
0 do 60 C
3VA
IP54 za prednju ploču i IP20 ostalo
48x 96 x 117mm (Š x V x D)
45 x92 mm -0 + 0.5mm
standardni fast-on 6.3mm
za relejne izlaze 220V 3A
6
10 preklapanja pri nominalnom opterećenju
11000 Beograd, Kumodraška 180
10
tel/fax (011) 3973 065
11
Download

D:\PDF for