Kanalne procesne pumpe
tip KPO, KP2 i KP3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kapacitet (protok): od 2 ÷ 222 (l/s)
Visina dizanja: od 6 ÷ 90 (m)
Najveći radni pritisak: 10 (bar-a)
Radna temperatura: od -30 ÷ 140 (°C)
PRIMENA
KP pumpe su definisane kao kanalne procesne pumpe
za prljavu vodu i sve vrste agresivnih i abrazivnih
fluida sa velikim procentom krutih čestica, vlakana,
otpadaka i ostalih nečistoća.
Primenjuju se u papirnoj industriji za transport
papirne mase, u šećeranama, fabrikama glinice, za
otpadne i prljave vode i svuda gde svojim radnim
karakteristikama mogu zadovoljiti zadate uslove.
Odgovarajućim izborom materijala mogu transportovati sve vrste abrazivnih i agresivnih fluida do
temperature 140 °C. Pumpe se izrađuju sa 3 vrste
radnih kola (zatvoreno sa 2 i 3 lopatice i otvoreno sa 3
lopatice). Izbor radnog kola zavisi od vrste fluida koji
se transportuje, odnosno sadržaja uključaka i
vlaknastih struktura i njihovih osobina.
PRIMER OZNAČAVANJA
Tip pumpe
Kanalna procesna pumpa
Otvoreno trokan. kolo
Zatvoreno dvokanalno kolo
Zatvoreno trokanalno kolo
Prečnik potisne prirubnice (mm)
Prečnik radnog kola (mm)
Kako je objašnjeno, na trećem mestu se menja broj ili
slovo, zavisno od izvedbe radnog kola.
OPIS IZVOĐENJA
KP pumpa izvedena je kao jednoulazna, jednostepena
konzolna horizontalna radijalno deljena sa aksijalnim
ulazom medija i radijalnim izlazom usmerenim
vertikalno naviše. U spiralnom kućištu ugrađeno je
radno kolo koje je klinom povezano sa vratilom i
osigurano navrtkom.
Pošto je pumpa namenjena za transport abrazivnih
fluida, KP pumpe su konstruisane sa prednjom i
zadnjom pločom, koje se po potrebi mogu menjati bez
oštećenja kućišta.
Pumpa je izvedena tako da je upotrebom
međukomada na spojnici, moguće rastavljanje pumpe
i vađenje rotorskog dela bez demontaže elektromotora.
Na ulaznoj strani može se prema potrebi isporučiti
usisni cevni komad sa otvorom za čišćenje, koji
omogućava povremeni pregled i uklanjanje nakupljenih nečistoća.
Osim u horizontalnoj, pumpe tipa KP mogu biti
isporučene i u vertikalnoj izvedbi sa istim varijantama
izvedbe radnog kola i tada nose oznaku VKP (ove
pumpe se nalaze u posebnom katalogu).
KP pumpe imaju jednoulazno spiralno kućište
izvedeno sa nogama za pričvršćivanje na temeljno
postolje. Prirubnice su izvedene prema DIN
standardu.
Radno kolo je radijalno, jednostrujno širokih kanala i
sa manjim brojem lopatica zbog mogućnosti
transporta prljavih fluida sa česticama većih
dimenzija. Može biti izvedeno u sledećim varijantama:
a) Radno kolo otvorene izvedbe sa 3 lopatice (izvedba
''O''). Oznaka tipa pumpe KPO.
Primenjuje se za medije sa većim sadržajem nečistoća
a posebno za vlaknaste nečistoće (papirna masa i sl.) i
nečistoće koje se lepe za lopatice, pa postoji opasnost
od začepljenja. Ova izvedba omogućava povremeno
odstranjivanje nečistoća sa lopatica radnog kola kroz
otvor za čišćenje.
b) Radno kolo zatvorene izvedbe sa 2 lopatice,
(izvedba ''2''). Primenjuje se za fluide sa nešto većim
sadržajem nečistoća koje ne prijanjaju za lopatice.
Moguće je transprtovati fluide sa većim dimenzijama
krutih čestica. Oznaka tipa KP2.
c) Radno kolo zatvorene izvedbe sa 3 lopatice
(izvedba ''3''). Oznaka tipa pumpe KP3.
Primenjuje se za fluide sa nešto manjim sadržajem
nečistoća od izvedbe ''2''.
Kod visokih temperatura fluida izvodi se specijalno
hlađenje mehaničkog zaptivača.
MATERIJAL
Vratilo pumpe je uležišteno na 2 mesta standardnim
kotrljajućim ležajevima podmazivanim uljem i po
potrebi ugrađenim hlađenjem ležajeva.
Uravnoteženje aksijalne sile postignuto je leđnim
lopaticama.
Raznim kombinacijama materijala pumpe tipa KP
mogu dobavljati sve vrste abrazivnih i agresivnih
fluida. Materijali koji se upotrebljavaju za izradu ovih
pumpi svrstani su u 3 osnovne grupe:
a) Sivi i čelični liv (SL 250 ili ČL. 0445)
Za vodu i neutralne fluide u kojima nema abrazivnih
čestica.
b) Nerđajući čelični liv za agresivne fluide (ČL.4574 i
ČL.4580), za agresivne fluide u kojima sadržaj
abrazivnih čestica nije znatno izražen.
c) Hromirani čelični liv za abrazivne i delimično
agresivne fluide (ČL.4171, ČL.4783, ČL.4172 ili
Č.3134). Upotrebljava se za papirnu masu, glinicu,
pesak itd.
ZAPTIVANJE
AGREGATIRANJE
Zaptivanje pumpe je uglavnom izvedeno zaptivnom
pletenicom. Najčešća izvedba je sa dovodom vode sa
nekog od spoljnjih izvora za ispiranje, jer se uglavnom radi o prljavim fluidima koji se transportuju
pumpom, tako da se oni najčešće ne mogu iskoristiti
za ispiranje pletenice.
Ukoliko se radi o fluidima i radnim uslovima koji
zahtevaju kvalitetnije zaptivanje ugrađuju se
mehaničke zaptivke.
Mehaničke zaptivke su uglavnom jednostruke,
rasterećene, a mogu biti i dvostruke na specijalan
zahtev kupca.
U standardnim slučajevima pumpe su agregatirane sa
elektromotorima na zajedničkom temeljnom postolju,
spojene sa elektromotorom preko elastične spojnice.
Na specijalan zahtev kupca možemo izvesti
agregatiranje remenskim prenosom za zahtevani broj
obrtaja.
Takođe je moguće agregatirati pumpe sa drugim
vrstama pogona.
ULEŽIŠTENJE
Simeona Končarevića 20, 11080 Zemun
Tel/Fax: +381(0)11 2199 196, 3077 183
e-mail: [email protected]
www. beopumpe.rs
Maj 2012.
Download

Preuzmite katalog