42. medzinárodná konferencia
ZVÁRANIE 2014
Tatranská Lomnica, 12.–14.11.2014
ODBORNÝ PROGRAM
OBSAH
Slávnostné otvorenie 42. medzinárodnej konferencie ZVÁRANIE 2014
Príhovory organizátorov a generálnych partnerov podujatia
Ing. Pavol Radič
Ing. Peter Klamo
Ing. Michal Paľa
Ing. Martin Dvořák
Ing. M. Mucha, PhD.
Ing. Peter Valent
Doc. Ing. Peter Lipták, PhD.
Prof. Ing. Augustín Sládek, PhD.
Prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
- Slovenská zváračská spoločnosť, Bratislava
- Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, Bratislava
- Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislava
- Lincoln Electric Europe B.V.
- AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.
- ZVARCENTRUM - VALTEC spol. s r.o., Zvolen
- TUAD FŠT Trenčín
- ŽU SjF Žilina
- STU Bratislava
- SPU TF Nitra
67. výročné zasadanie IIW v Soul, Južná Kórea
rd
67 IIW Annual Assembly in Soul, South Korea
Ing. Peter Klamo - Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, Bratislava
Zhodnotenie zvariteľnosti vybratých vysokopevných ocelí
Weldability estimates of some high strenght steels
2)
1, 2)
2)
Mgr. Dušan Arsić , Mgr. Ružica Nikolić, PhD.
, Mgr. Vukić Lazić, PhD. , Mgr. Branislav
1)
2)
2)
Hadzima, PhD. , Mgr. Srbislav Aleksandrović, PhD. , Mgr. Milan Djordjević
1)
Reserach Center, University of Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovensko
2)
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Serbia
Zváranie kryogénnych tlakových nádob z CrNi austenitických ocelí hybridnou plazmou
Welding of cryogenic pressure vessels from CrNi austenitic steels with hybrid welding
plasma.
Doc. Ing. Milan Čomaj, PhD. - Taylor Wharton Slovakia s.r.o. Košice
Praktické skúsenosti s použitím klasických Ar-CO2 zmesí na zváranie GMAW s nižším
obsahom CO2 zvlášť s ohľadom na prievar
Practical experience with using clasicalAr-CO2 mixes for GMAW with lower percentage of
CO2 regarding to penetration
Ing. Miroslav Mucha, PhD. - AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava
Ing. Jozef Iskierka, EWE - CIPI, s.r.o., Lisková 809. 034 81 Lisková
Ing. Gabriel Peller - STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o., Vrbovská cesta 2617/102, 92101
Piešťany
Ing. Milan Urban - PELLENC s.r.o., Kočovská 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Hospodárne zváracie procesy Lorch Speed
Master of Speed
Dr. Ing. Birger Jaeschke - Lorch Schweisstechnik, GmbH., Auenwald, Germany
Peter Brhlík - VALTEC spol. s r.o. (ZVARCENTRUM), Neresnícka 12, 960 01 Zvolen
1/4
Digitálna rádiografia so skenerom záznamových platní
Digital radiography
Ing. Pavol Kučík - SlovCert s.r.o., Podunajská 36, 821 07 Bratislava
Príklady praskania ocelí a ich zvarových spojov mechanizmom skrehnutia tekutou
fázou LME.
Case studies of steel and their welded joint failures caused by liquid metal embrittlement
LME.
doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD., Ing. Peter Brziak, PhD., Ing. Ľuboš. Mráz, PhD. - Výskumný
ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava
Experimentálne merania reziduálnych napätí vo zvaroch ocelí pre prácu za vysokých
teplôt
Experimental measurements of residual stresses in welding of steels operating at high
temperatures
2)
1, 2)
1)
Mgr. Vukić Lazić, PhD. , Mgr. Ružica Nikolić, PhD. , Mgr. Branislav Hadzima, PhD.
2)
2)
2)
Mgr. Srbislav Aleksandrović, PhD. , Mgr. Dušan Arsić , Mgr. Milan Djordjević
1)
Reserach Center, University of Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina, Slovensko
2)
Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Serbia
Kritéria kladené na výrobcov oceľových zváraných konštrukcií – EN1090
Ing. Ján Žiak - TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Skúmanie rozhrania zvarových spojov Mg zliatiny AZ31B s CrNi austenitickou
oceľou vyhotovených explóziou vo vákuu
Investigation of interface of weld joints of Mg alloy AZ31B with CrNi austenitic steel
produced by explosion welding in vacuum
Ing. Miroslav Jáňa, Ing. Petr Nesvadba, PhD., prof. Ing. Milan Turňa, CSc. IWE - Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Paulínska 16, 917 24
Trnava
Predlžovanie životnosti Cu elektród pre odporové bodové zváranie pozinkovaných
plechov nanášaním funkčných vrstiev
Extending the life time of Cu electrodes for resistance spot welding galvanized sheets by
depositing function allayers
Ing. Peter Baksa, doc. Ing. Štefan Emmer, PhD., Ing. Peter Jaško - Slovenská technická
univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav technológií a materiálov, Pionierska 15, 831 02
Bratislava 3
Svařovaní diodovým laserem v argonové ochranné atmosféře
Diode laser welding with argon shielding
Ing. Jan Kašpar, EWE - Messer Technogas s.r.o., Zelený pruh 99, 140 02 Praha, Česká republika
Nové inšpekčné technológie na identifikáciu chýb v materiáloch a zvarových
spojoch pre plynárenský priemysel
New inspection technologies for identification of failure in the materials and welded joints
for area of gas industry
Ing. Peter Vrzgula, Ing. Martin Faturík, doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. - Žilinská univerzita v Žiline,
Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Analýza zvarových spojov Mg zliatiny ZE 41 vyhotovených diskovým laserom
Analysis of ZE 41 Magnesium Alloy Weld Joints Produced with Disk Laser
Ing. Miroslav Sahul, PhD., Ing. Martin Sahul, PhD., prof. Ing. Milan Turňa, CSc. IWE - Slovenská
Technická Univerzita v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta so sídlom v Trnave, Paulínska
16, 917 24 Trnava
Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu cermetu Ferro-Titanitu WFN a
ocele CPM 10V®
doc. Ing. Štefan Emmer, PhD., Ing. Simona Mrkvová, PhD., prof. Ing. Pavol Švec, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Katedra materiálov a technológií,
Pionierska 15, 831 02 Bratislava
2/5
Novinky v oblasti nedeštruktívneho skúšania
News in the field of non-destructive testing.
Ing. Erika Bábelová, PhD. - TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Podmienky zvárania potrubia z ocele P91 metódou TIG
The welding specifications tubes in steel P91 methods TIG
Ing. Pavol Radič - Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, Račianska 71, 832 59
Bratislava
Ochranné plyny na zváranie vysokolegovaných ocelí
Shielding gases of welding high alloyed steels
Dipl. Ing. Cerkez Kaya - AIR LIQUIDE Technology center Nord and Central Europe
Rast intermetalických fáz na rozhraní bozolovnatá spájka - substrát
The formation of intermetallic compounds at lead-free solder - substrate interface
Ing. Miroslav Jáňa, prof. RNDr. Milan Ožvold, CSc., prof. Ing. Milan Turňa, CSc. IWE - Slovenská
technická univerzita v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, Ústav výrobných
technológií, Trnava
Novinky v oblasti kvalifikácie personálu pre zváranie STN EN ISO 9606-1 a STN EN
ISO 14732
News in staff qualifications for welding STN EN ISO 9606-1 and STN EN ISO 14732
Ing. Ľubomír Jančúch - TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Skúšanie delenej objímky na opravy odbočiek plynovodov vnútorným tlakom
a cyklickým ohybovým zaťažením
Testing of split sleeve for branch connections repairs by internal pressure and cyclic
bending loads
Ing. Marek Patek, doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., prof. Ing. Augustín Sládek, PhD. - Žilinská
univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Univerzitná 1, 010 26
Žilina
Komplexný prístup kontroly a hodnotenia odstredivo liatych rúr zariadením
EDDYSCAN
Comprehensive access control and evaluation centrifugally cast tube device EDDYSCANIA
Ing. Annamária Petráňová, PhD., Ing. Peter Brziak, PhD., Ing. Peter Zifčák, PhD. - Výskumný
ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava
Zvýšenie úžitkových vlastností zvarového spoja použitím mechanizovaného
zvárania vo výrobe oceľových konštrukcií
Increase in quality features of welded joints using welding carriages in production of steel
constructions
Ing. Michal Sventek, IWE - MONT IRP s.r.o., Oceliarska 2, 010 01 Žilina
doc. Ing. Viliam Leždík, PhD. - SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby a merania, Závodská cesta 26,
010 22 Žilina
Praktické využitie ultrazvukovej techniky Phased Array a TOFD v plynárenskej praxi
Practical Applications of Phased Array and TOFD Ultrasonic Methods in Gas Industry
Ing. Radoslav Koňár, PhD., doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. - Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka
fakulta, Katedra technologického inžinierstva, 010 26 Žilina
Zváranie Mg zliatiny AZ 31 laserom
Laser Welding of AZ 31 Magnesium Alloy
Ing. Miroslav Sahul, PhD., Ing. Martin Sahul, PhD., Ing. Paulína Zacková, prof. Ing. Milan Turňa,
CSc. IWE - Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta so
sídlom v Trnave, Paulínska 16, 917 24 Trnava
Smernica o tlakových zariadeniach 2014/68/EU
Directive 2014/68/EU on Pressure Equipment
Ing. Rudolf Žiak - TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
3/5
Nová smernica 2014/29/EÚ o jednoduchých tlakových nádobách (SPVD)
New Directive 2014/29/EÚ on Simple Pressure Vessels (SPVD)
Ing. Václav Folbrecht - TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Ochrana dýchania pri zváraní
Respiratory protection during welding
Martin Fábry - 3M Slovensko, s.r.o. , Vajnorská 142, Bratislava 831 04
Plynovody z ocele a polyetylénu s prevádzkovým tlakom do 400 kPa vrátane a ich
opravy
Steel and polyethylene gas pipelines with operating pressure into 400kPa include and their
repairs
doc. Ing. Viliam Leždík, PhD. - SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby a merania, Závodská cesta 26,
010 22 Žilina
doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., Ing. Peter Vrzgula - Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta,
Katedra technologického inžinierstva, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
Porovnanie Ferro-Titanit WFN a CPM 10V z hľadiska vedenia ultrazvukovej energie
Ing. Simona Mrkvová, PhD., doc. Ing. Štefan Emmer, PhD., prof. Ing. Pavol Švec, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Katedra materiálov a technológií,
Pionierska 15, 831 02 Bratislava
Vplyv vybraných typov povlakov na životnosť elektród určených na bodové
odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov
Influence of selected types of coatings on electrode life for resistance spot welding of
galvanized steel sheets
Ing. Peter Jaško - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav technológií
a materiálov, Pionierska 15, 831 02 Bratislava 3
TWQM – progresívny systém riadenia a kontroly kvality zvárania
TWQM – total welding quality management
Bc. Peter Barka - VAW WELDING, s.r.o., Hlavná 3, 038 52 Sučany
Kritériá kladené na výrobcov oceľových zváraných konštrukcii.
Ing. Marián Bartoš - SAG Elektrovod, a.s., Prievozská 4C, 821 09 Bratislava
Návrh pracoviska pre automatické monitorovanie zváracieho procesu
Draft of workplace for automatic monitoring of the welding process
doc. Ing. Michal Hatala, PhD. - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so
sídlom v Prešove, Bayerova 1, 080 01 Prešov
Ing. Ľubomír Olexa, PhD. - Tvic, s.r.o., Bažantia 27/6842, Prešov 080 01
Nedeštruktívne skúšanie oceľových konštrukcií vyhotovených montážnym zváraním
na dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce
Non-destructive testing of steel structures executed by assembly welding at NPP Mochovce
Units 3 and 4 Completion
Ing. Peter Žúbor, PhD. - INWELD CONSULTING, s.r.o., Študentská 30, 917 01 Trnava
Ing. Martin Chalupa - Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 7, Košice 042 45
Zmena mikroštruktúry ocelí Armox účinkom zvýšených teplôt
Ing. Michal Krbaťa, Ing. Lenka Chlebinová - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky, Pri parku 1, 911 05 Trenčín
Analýza zmeny hrúbky nitridačnej vrstvy ocele 15 142
Ing. Michal Krbaťa, Ing. Lenka Chlebinová - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky, Pri parku 1, 911 05 Trenčín
Výstuže do betónu z predpätej ocele
The reinforcement of concrete for prestressed steel
Doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc., Ing. Peter Lakatoš, CSc., Ing. Eva Brezová - Trenčianska
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky, Pri parku 1, 911 05 Trenčín
4/5
Klasifikácia chýb stanovená nedeštruktívnym skúšaním materiálu a význam
defektoskopického skúšania.
Classification of defects provided for non-destructive testing of materials and importance
defectoscope testing.
Ing. Eva Brezová - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej
techniky, Pri parku 1, 911 05 Trenčín
Zváranie a zvariteľnosť hliníkových materiálov a hliníkových zliatin, zvyšovanie
kvality zvárania a negatívne javy pri zváraní hliníkových materiálov.
Welding and weldability of aluminum and aluminum alloy materials, improving the quality of
welding and negative phenomena in welding aluminum materials.
Ing. Eva Brezová, Doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky, Pri parku 1, 911 05 Trenčín
Zváranie vysokopevných materiálov používaných pri výrobe špeciálnej techniky.
Welding of high strength materials used in the manufacture of special techniques.
Ing. Eva Brezová, Doc. Ing. Harold Mäsiar, CSc., Doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc., Doc. Ing. Peter
Lipták, CSc. - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky,
Pri parku 1, 911 05 Trenčín
Vplyv technologických parametrov na geometriu a charakteristiku TOO pri aplikácii
lasera
Influence of technological parameters on the geometry and characteristics HAZ by using
laser
Ing. Andrej Zrak, prof. Ing. Jozef Meško, PhD., Ing. Marek Patek, Ing. Mária Žihalová - Žilinská
univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva, Univerzitná 1, 010 26
Žilina
Alternatívy oblúkového zvárania ocelí taviacou sa elektródou v ochrane plynov
Alternatives gas shielded metal arc welding steels
Ing. Jozef Barborka, PhD. - Slovenská zváračská spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, SR
Nástrojové materiály pre frikčné zváranie
Ing. Simona Mrkvová, PhD., doc. Ing. Štefan Emmer, PhD., - Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Strojnícka fakulta, Katedra materiálov a technológií, Pionierska 15, 831 02 Bratislava
Zvárania CrNi austenitických rúr malých priemerov
The welding CrNi austenitic tubes of small diameters
Ing. Renáta Kozmová - Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava
Ing. Pavol Radič - VÚZ – PI SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava
Odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu cermetu Ferro-Titanitu WFN a
ocele CPM 10V®
doc. Ing. Štefan Emmer, PhD., Ing. Simona Mrkvová, PhD., prof. Ing. Pavol Švec, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Katedra materiálov a technológií,
Pionierska 15, 831 02 Bratislava
Slovenská zváračská spoločnosť udeľuje ocenenie “3x NAJ“
Ing. Pavol Radič - Slovenská zváračská spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, SR
Vyhodnotenie súťaže SZS pre amatérskych fotografov za rok 2013
Ing. Pavol Radič - Slovenská zváračská spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, SR
Nové normy z oblasti zvárania za rok 2014
New standards of welding from the year 2014
Ing. Iveta Paldanová - Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, Račianska 71, 832 59
Bratislava
Zmena program vyhradená!
5/5
Download

ZVÁRANIE 2014.pdf