SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
1/18
REVİZYON GEÇMİŞİ
Sayfa
No
Rev.
Tarihi
Revizyon Nedeni
6 - 17 10
18 - 20
18.12.12
Performans değerlendirme kriterleri tanımlanmıştır. Anahtar
personelin işten ayrılması veya statüsünün değişmesi
durumunda ilgili bakanlığa bilgi verilmesi gerekliliği
tanımlanmıştır. Müşteriden gelen kayıtların kabul edilme
durumu tanımlanmıştır.
11
25.02.13
YENİ DOKÜMAN TANIMLAMA SİSTEMİ VE 305/2011 YAPI
MALZEMELERİ REGULASYONU’NA GEÇİŞ
08.07.13
Madde 3.1.2.10 'a ilave yapıldı (ürün ile ilgili şikayet durumu).
Taşeron belirleme kuralları tanımlandı. Bakanlığı
bilgilendirme kuralları güncellendi (askı,iptal, piyasa gözetimi,
vb.) 3.1.2.5 maddesi eklendi ve madde numaraları 1 artırıldı.
Raporlama süresi 3 hafta yapıldı.
06.01.14
ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans
izleme süreci revize edildi. Dışarıda yaptırılan ilk tip testleri ile
ilgili kabul kriterleri belirlendi. Belgelendirme komitesi kuralları
güncellendi. Form numaraları doküman içine dahil edildi.
19.06.14
Belgelendirme programı yeniden tanımlanmıştır. Başvurunun
değerlendirilme süresi tanımlandı. Yapı malzelemeri direktifi
ile ilgili değitim içeriği ve süresi tanımlandı. Guide 67
referansı kaldırıldı.
14
Rev.
No
12
13
14
ADI SOYADI
HAZIRLAYAN
İLKER ELİNÇ
KONTROL
EDEN
ERDAL GÜNGÖR
ONAYLAYAN
MEHMET
IŞIKLAR
İMZA
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
2/18
3.PROSEDÜR
3.0 Başvurunun alınması ve değerlendirilmesi
3.0.1. Direktif Yöneticisi Yardımcısı Yapı malzemeleri yönetmeliğine göre ürün
belgelendirme ile ilgili başvuruları belgelendirme başvuru formu (FR.CPD.01) ile alır. EN
1090-1 için başvurular FR.CPD.18 numaralı başvuru formu ile alınır.
3.0.2. Başvuru formu müşteri tarafından doldurulur ve Direktif Yöneticisi veya Direktif
Yönetici Yardımcısı ilgili formu ve dokümanları dikkate alarak başvurunun kapsamının
SZUTEST ’e uygunluğunu kontrol eder ve 3 gün içerisinde firmaya geri dönüş sağlar.
Eğer başvuru SZUTEST kapsamında değil ise müşteriye durum bildirilir.
3.0.3. Başvuru Belgelendirme kapsamına uygun ise Direktif Yönetici Yardımcısı
belgelendirme teklifi/sözleşmesini fiyatlandırma kurallarına göre hazırlar ve Genel Müdüre
onaylatıp müşteriye gönderir. Birden çok şubede faaliyet gösteren firmaların teklif ve
sözleşmesinde, sertifikada ve belgelendirme kapsamında yer alacak tüm şubelerin adı ve
adresleri yer alır.
3.0.4. Teklif sürecinin tamamlanmasından sonra müşterinin teklifi kabul etmesi ile birlikte
teklif, sözleşme niteliği kazanır. Orijinal teklif Direktif Yöneticisi Yardımcısı tarafından
firmaya gönderilir.
İmzalı Sözleşme ile birlikte
- Vergi Levhası
- Oda Faaliyet Belgesi
- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
- Sözleşmeyi imzalayan yetkili imza sirküsü
SZUTEST ofisine gönderilmesi istenir. Direktif Uzman Yardımcısı evrakların ile birlikte
müşteri dosyasını oluşturarak madde 3.1' de belirtilen şekilde çalışmaları başlatır.
Not: 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde hali hazırda belgeli firmalar,
eski direktife göre sahibi oldukları belgeyi tutmak ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri
Yönetmeliğine göre yeni bir belge sahibi olmak istememesi durumunda Szutest denetimi
305/2011/EC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uyum gözetecek şekilde firmaya gözetim
denetimi gerçekleştirir ve yeni bir sertifika yayımlamaz (Bakınız. NB-CPR/AG/13/010
MADDE 4.2).
3.1. Belgelendirme Denetiminin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi
3.1.1. SZUTEST kapsamında yer alan yapı malzemelerinde denetim, TS EN ISO/IEC
17065 standardına uygun ve 305/2011/EC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği temel esasları
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
3/18
ve uyumlaştırılmış standartlara göre yapılır. Fabrika Üretim Kontrol Denetimin yapılması
kararı alınan firmalar için denetçiler belirlenmesi ve denetim planlaması Direktif Yöneticisi
tarafından yapılır.
3.1.2. Fabrika Üretim Kontrol Denetimi
3.1.2.1. Fabrika Üretim Kontrol denetimi yapılabilir kararını aldığında, Direktif Yöneticisi
denetim süresini belirleyerek, madde 3.12. Denetçi Belirleme Atama Eğitim ve
Değerlendirme Kurallarına göre uygun denetim ekibini belirler ve FR.25 Tetkik
ekibi/belgelendirme komitesi atama formu ile direktif uzman yardımcısı ve/veya denetim
ekibine iletir. Tetkik ekibinden denetçi atamalarına gelebilecek itiraz olması durumunda
gerekçeler FR.25 Tetkik ekibi/belgelendirme komitesi atama formuna not edilerek, Direktif
Yöneticisi tarafından yeni bir tetkik ekibi atanır. Tetkik ekibinin denetçi atamalarına itiraz
etmemesi halinde Direktif Yöneticisi Yardımcısı tetkik ekibi ve firma ile iletişime geçerek
baş denetçi tarafından hazırlanan FR.26 Denetim planını gönderir ve ekipteki görevlilerin
öz geçmişlerini denetimden en az 3 gün önce (müşterinin talep etmesi halinde) firmaya
gönderir. Firmadan tetkik ekibinin onayını ister, onay verilmemesi durumunda gerekçeleri
ile birlikte durumu Direktif Yöneticisine iletir. Direktif Yöneticisi gerekçeleri dikkate alarak
tetkik ekibini değiştirebilir. Gizlilik ve Tarafsızlık Sözleşmesi hükümlerine aykırı bir durum
olduğunda denetim ekibi kesinlikle değiştirilmelidir.
3.1.2.2 Denetim Planının ve ekibinin onaylanmasının ardından belirlenen tarihte firmada
Fabrika Üretim Kontrol denetimi gerçekleştirilir.
3.1.2.3. Denetime firma yetkilileri ve denetim ekibinin katıldığı açılış toplantısı ile başlanır.
Açılış toplantısında denetimin amacı, kapsamı, kullanılacak metod ve prosedürler ile
denetim planı ve FR.27 açılış kapanış toplantı tutanağında belirtilen konular görüşülür.
3.1.2.4. Denetimin gerçekleştirilmesi; kuruluş kalite sisteminin, ürünün ve teknik
dokümantasyonun
305/2011/EC
Yapı
Malzemeleri
Yönetmeliği
temel
esasları,
uyumlaştırılmış standartlara göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının
teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla
incelenmesi,
ilgili
bölümlerde
çalışmaların
ve
şartların
standart
ve
yönetmelik
rehberliğinde gözlemlenmesi suretiyle yapılır. İlgili bulgu ve kanıtlar ilgili standarda göre
hazırlanmış olan fabrika üretim kontrol sistemi denetim raporu ile kayıt altına alınır.
Fabrika üretim kontrol sistemi denetimi ISO 9001 kalite yönetim sistemi denetimi ile birlikte
gerçekleştiriliyor ise süreç PR.01 Belgelendirme prosedüründe tanımlandığı gibi işletirlir.
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
4/18
Denetim bulguları Kalite Yönetim Sistemi denetim raporuna ek olarak ilgili Yapı
Malzemeleri Kontrol Listesine - Raporuna kaydedilir.
3.1.2.5. Denetim ekibinin bir FÜK baş denetçisi ve bir Teknik uzmandan oluşması
durumunda baş denetçi ilgili kontrol listesinin teknik şartnamede tanımlanmış üretim, ürün
kontrol ve laboratuvar ile ilgili maddelerinin teknik uzman tarafından incelenmesini ve
raporlanması faaliyetini talep eder, denetim sonunda denetçi toplantısında bu maddeler ile
ilgili görüşlerini ve değerlendirme sonucunu baş denetçiye yazılı ve sözlü olarak raporlar.
EN ISO 9001/2’ye uygun bir FÜK sistemi olan ve ilgili uyumlaştırılmış standartın
gereklerini sağlayan imalatçıların Direktifin FÜK gereklerini yerine getirmiş olduğu kabul
edilmektedir.(Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/EC) hakkında KILAVUZ BELGE B
- YAPI MALZEMELERİNE DAİR TEKNİK ŞARTNAMELERDE FABRİKA ÜRETİM
KONTROLÜNÜN TANIMLANMASI).
3.1.2.6 Deneylerin Değerlendirilmesi:
Fabrika
İmalat
Kontrol
denetimini
gerçekleştiren
denetim
ekibi,
imalatçının
belgelendirmeye tabii olan ve fabrika imalat kontrol sistemine bir girdi sağlayan ürün tip
testlerini değerlendirir. Değerlendirme; test sonuçlarının incelenmesi, proses kontrol
çıktıları ile uyum içerisinde olması, ölçüm ve/veya testin gerçekleştirildiği cihaz ve
ekipmanların düzenli kalibrasyonları, test metodunun doğruluğu ve personelin testleri
gerçekleştirme yeterliliğinin incelenmesi şeklinde gerçekleştirilir.
Başlangıç tip testlerinin değerlendirilmesi 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Madde 8 f) bendi gereğince en az 1 temel karakteristiğin performansının belirlenmesi
çerçevesinde incelenir.
Testlerin dış kaynaklı laboratuarlarda gerçekleştirilmesi durumunda başlangıç tip testleri
değerlendirme ve kabulu aşağıdaki şartlara bağlı olarak gerçekleştirilir.
1- Tip testlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarın ilgili metotta EN 17025 standardına göre
akredite edilmiş olması,
2- Dış kaynaklı laboratuar EN 17025 standardına göre akredite edilmemiş bir laboratuvar
ise:
A) Resmi bir kurumun laboratuvarı (T.C. Bakanlıklarına bağlı laboratuvarlar,
Kosgeb Laboratuvarları, Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarları, Devlet Su İşleri
Kurumu Laboratuvarları, Karayolları Genel Müdürlüğü Laboratuvarları vb.) olması halinde
sunulan tip test raporları (bir şüphe durumunun oluşmaması) koşuluyla,
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
B)
Szutest
tarafından,
hali
hazırda
Fabrika
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
5/18
Üretim
Kontrol
sistemi
değerlendirilmesi kapsamında,
1 - ) Ölçüm ve/veya test cihazlarının kalibrasyonlarını,
2 - ) Test metodunun doğruluğunu,
3 - ) Ölçümü ve/veya testi gerçekleştiren personelin yeterliliğini,
Temel alarak değerlendirilen bir üretici laboratuvarında gerçekleştirilmesi koşuluyla,
C) Fabrika Üretim Kontrol Sistemi değerlendirilmekte olan kuruluşun, taşeron
laboratuvarı,
1 - ) Ölçüm ve/veya test cihazlarının kalibrasyonlarını,
2 - ) Test metodunun doğruluğunu,
3 - ) Ölçümü ve/veya testi gerçekleştiren personelin yeterliliğini,
Temel alarak gerçekleştirmiş olduğu değerlendirme sonuçlarını ve kanıtlarını sunabilmesi,
Yularıdaki şartların sağlanması ve kanıtlarının sunulabilmesi durumunda test raporları
kabul edilir.
3.1.2.7 Denetimin tamamlanmasına müteakip denetim ekibi kendi arasında yaptığı
toplantıda denetim bulgularını gözden geçirerek firma doküman ve uygulamalarının
standart şartlarından sapmaları var ise sınıflandırarak, FR.29 Uygunsuzluk raporu ile kayıt
altına alır. Denetim ekibi, uygunsuzlukları Majör (Büyük) ve Minör (Küçük) olmak üzere iki
sınıfta değerlendirebilir:
•
Majör
(Büyük)
Uygunsuzluk;
Sistemin
genelinin
sürekli
uygulanmasını
etkileyebilecek ve/veya müşteriye sunulan hizmet ya da ürünün istenilen şartlarda
karşılanmasını olumsuz etkileyen Standard ya da yönetmelik şartlarından herhangi
birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya sistematik
olarak uygulanmaması durumudur.
•
Minör (Küçük) Uygunsuzluk; Yönetmelik ve standard şartlarından ve/veya firma
dokümantasyon şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen ve sistematik olmayan
sapmalardır.
•
Gözlem; Denetim sırasında görülen ve objektif delillerle kanıtlanabilen durumdur.
Önlem alınmaması durumunda, uygunsuzluğa dönüşebilecek tespitlerde bu
tanımlamanın içerisinde yer alır ve gözlemler denetim raporunda belirtilir.
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
6/18
3.1.2.8. Denetçi toplantısının ardından, firma yönetim temsilcisi, üst yönetimi ve ilgili
bölüm sorumlularının katılımıyla kapanış toplantısı düzenlenir. Kapanış toplantısında
denetimin olumlu ve olumsuz sonuçları, varsa uygunsuzluklar ve takip denetimi ile ilgili
açıklama ve açılış ve kapanış toplantı tutanağı formunda belirtilen konular görüşülür.
3.1.2.9. Denetim ekibinin hazırladığı rapor ve tavsiye kararı son karar olmayıp
belgelendirme komitesi için görüş niteliğinde olduğu baş denetçi tarafından bildirilir.
3.1.2.10.
Denetimde
tespit
edilen
uygunsuzluklara
yönelik
olarak
firmanın
gerçekleştireceği düzeltici faaliyetleri firma denetim esnasında denetim ekibi ve firma
yetkilsi arasında belirlenen uygun bir zaman dilimini içinde FR.29 Uygunsuzluk raporu ile
SZUTEST’ e bildirmekle yükümlüdür. Uygunsuzlukların kapatılması için gereken süre
Minör ve Majör uygunsuzluklar için 120 günden fazla olamaz. Belirlenen sürede
uygunsuzlukları gideremeyen firmaların başvurusu geçersiz sayılır, durum firmaya yazılı
olarak bildirilir.
3.1.2.11. Majör uygunsuzluklar ile ilgili takip denetimi gereklidir. Fakat denetim ekibi
tarafından verilebilecek karara gore uygunsuzluk majör bile olsa takip denetimi gerekliliği
bazı durumlarda (doküman ile düzeltmesi
kaldırılabilir.
yapılabilecek
uygunsuzluklar
olması)
Minör uygunsuzluklarla ilgili denetim ekibi tarafından takip denetimi gerekli
görülmemişse gerçekleştirilen düzeltici faaliyet kanıtları firma tarafından belirtilen sürede
baş denetçiye gönderilir.
Müşteriden gelen tüm kayıtlar onaylı şekilde kabul edilecektir. Yetkili kişiye yada firmaya
ait imza/kaşe, elektronik imza ya da benzer şekilde onaylanmamış olan kayıtlar kabul
edilmeyecektir.
Müşteri belgelendirmeye konu olan alanda ürettiği ürünler ile ilgili şikayetlerin kaydını
tutmak, şikayete konu olan ürünler ile ilgili tespit edilen kusurlar var ise uygun tedbirleri
almak ve alınan tedbirler ile dokümante etmekle yükümlüdür. Szutest FÜK Baş Denetçisi
denetim raporunda-kontrol listesinde bu durum ile ilgili bulgularını Uygun Olmayan Ürünler
–Düzeltici faaliyetler kısmında belirtir.
3.1.2.12. Denetimin tamamlanmasının ardından baş denetçi tarafından denetim raporu en
geç on gün içerisinde hazırlanarak firmaya gönderilir.
3.1.2.13.
Uygunsuzlukların
giderilip
giderilmediğinin
takibi
baş
denetçinin
sorumluluğundadır. Uygunsuzluklar giderildikten sonra denetim dosyası tamamlanarak
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
7/18
Direktif Yöneticisi Yardımcısına madde 3.14. Belgelendirme Komitesi Belirleme ve
Çalışma Kurallarında belirtilen belgelendirme komitesine iletilmek üzere verilir.
3.1.2.14. Direktif Yöneticisi tarafından FR.25 Tetkik ekibi/belgelendirme komitesi atama
formu ile görevlendirilen belgelendirme komitesi, teslim edilen müşteri dosyasını
değerlendirir ve kararını FR.46 Belgelendirme karar tutanağı ile kayıt altına alır. Direktif
Yöneticisi Yardımcısı belgelendirme komitesinin kararını firmaya iletmekten sorumludur.
Direktif Uzman Yardımcısı karar olumlu ise sertifikanın basılmasını sağlar.
3.1.2.13 Belgelendirme Komitesi tarafından alınan kararın olumsuz olması durumunda bu
durum yazılı olarak müşteri firmaya gerekçeleri ile birlikte iletirli.
3.2. Takip Denetimleri
3.2.1. Firma belgesinin askıya alınması maddesinde belirtilen sebepler, belgelendirme,
gözetim,
değişiklik
ve
olağandışı
denetimler
esnasında
ortaya
çıkan
majör
uygunsuzlukların ve yerinde inceleme yapılması gereken minör uygunsuzlukların
giderilmiş, bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.
3.2.2. Fabrika Üretim Kontrol denetimi sonrasında takip denetimi gerçekleştiriliyorsa
denetim, tam denetim olarak gerçekleştirilebilir. Takip denetimleri, aksini gerektiren bir
durum olmaması halinde (hastalık, ölüm, tarafsızlığı etkileyebilecek şartlar vb.) asıl
denetimi gerçekleştiren denetim ekibi tarafından gerçekleştirilir.
3.2.3.Takip denetim faaliyeti FR.29 Uygunsuzluk raporunda belirlenen düzeltmelerin
yapılmasının ardından firma ile ortak planlanan bir tarihte yapılır. Fabrika Üretim Kontrol
denetiminden sonra takip denetimi için firmaya verilen sürede firma hazırlıklarını
tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz
ise firmanın başvurusu iptal edilir. Major uygunsuzluk minöre dönüştürülmüş ise, takip
denetim raporuna işlenir ve yeniden düzenlenen FR.29 Uygunsuzluk Raporunda belirtilen
uygunsuzluğun 1 ay içinde firma tarafından kapatılması istenir. Bu süre içerisinde
kapatılamayan uygunsuzluk kalmışsa firmanın başvurusu iptal edilir. Uygunsuzlukların
baş denetçi tarafından doğrulanması sonrası denetim dosyası belgelendirme komitesine
gönderilir.
3.3. Gözetim Denetimleri
3.3.1. SZUTEST’ in belgelendirdiği firmanın belgelendirme şartları ile uygunluğunu
sürdürdüğünü
doğrulamak
için
gerçekleştirdiği
periyodik
denetimlerdir.
Gözetim
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
8/18
denetimleri belge yayın tarihi referans alınarak en fazla 12 aylık periyotlarda
gerçekleştirilir. EN 1090-1 standardı kapsamında gözetimler TL.CPD.27 madde 3.3.4 te
tarif edildiği şekilde gerçekleştirilir.
Gözetim denetimlerinin belge yayın tarihinden itibaren 12 ay içerisinde yapılamaması
durumunda firmanın belgesi 12 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren geçerliliğini
kaybeder (iptal olur). Geçerliliğini kaybetme durumu ilgili bakanlığa Direktif Yöneticisi
tarafından iletilir.
3.3.2. Gözetim denetimlerinde aşağıdaki hususları içermelidir.
a) Bir önceki denetimde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin
doğrulaması
b) Şikayetler
c) Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan planlanmış faaliyetlerin ilerlemesi
d) Değişikliklerin gözden geçirilmesi
e) İşaretlerin kullanımı veya belgelendirmeye yapılan diğer atıflar
f) Teknik dokümantasyon içeriğinde değişiklik olup olmadığı
g) Standarda spesifik şartların incelenmesi,
h) Proses ve hizmet şarlarının sürekliliğinin sağlandığının kontrolü
3.3.3. Gözetim denetim periyodun firmanın isteği üzerine 12 aydan daha kısa süreli olarak
belirlenebilir.
3.3.4. Gözetim denetimlerinin herhangi bir sebep ile ertelenmesi mümkün değildir.
3.3.5. Gözetim denetimleri ile ilgili Direktif Yöneticisi yardımcısı firmayla sözleşmede
belirtilen gözetim periyodunu referans alarak belge geçerlilik süresi dolmadan en az 3 ay
önce gözetim denetimiyle ilgili irtibata geçer.
3.3.6. Direktifi Yöneticisi denetim süresi belirleme kurallarına uygun olarak denetim
sürelerini ve uygun denetim ekibini belirler ve FR.25 Tetkik ekibi/belgelendirme komitesi
atama formu ile Direktif Yöneticisi yardımcısı ve/veya denetim ekibine iletir. Gözetim
denetimlerini yapacak tetkik ekibi ataması yapılırken denetim ekibinden en az bir kişinin
ilgili ürün alanında atanmış bir teknik uzman ya da denetçi olması gerekir.
Tetkik ekibinden denetçi atamalarına gelebilecek itiraz olması durumunda gerekçeler
FR.25 tetkik ekibi atama formuna not edilerek, Direktif Yöneticisi tarafından yeni bir tetkik
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
9/18
ekibi atanır. Tetkik ekibinin denetçi atamalarına itiraz etmemesi halinde Direktif Yöneticisi
yardımcısı tetkik ekibi ve firma ile iletişime geçerek baş denetçi tarafından hazırlanan
FR.26 denetim planını en az 3 gün önce firmaya gönderir. Firmadan tetkik ekibinin onayını
ister, onay verilmemesi durumunda gerekçeleri ile birlikte durumu Direktif Yönetcisine
iletir. Direktif Yöneticisi gerekçeleri dikkate alarak tetkik ekibini değiştirebilir.
3.3.7. Denetimin gerçekleştirilmesi, raporlanması ve uygunsuzlukların kapatılması ve
takibi belgelendirme denetiminde olduğu gibi gerçekleştirilir.
3.3.8. Bir önceki denetimde tespit edilmiş ve yerinde doğrulama yapılmadan kapatılmış
uygunsuzlukların yerinde doğrulaması, CE işareti, marka ve sertifika kullanımının kontrolü,
gözetim denetimi sırasında gerçekleştirilir. Yerinde doğrulama sonucu önceki denetimden
kalan (kapatılmamış) uygunsuzluk bulunursa denetim ekibi tarafından FR.29 Uygunsuzluk
raporunda majör uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve firma uygunsuzlukla ilgili takip
denetimine bırakılır.
3.3.9. Belgenin sürdürülmesi ile ilgili son karar belgelendirme denetiminde olduğu gibi yine
komiteye aittir. Uygunsuzlukların belirtilen tarihlerden önce kapatılamaması durumunda
firmanın belgesi askıya alınır. Firmaya durum yazı ile bildirilir. Tüm uygunsuzlukları
belirtilen tarihlerden önce kapatan firmaların belgelerinin geçerliliklerinin devamına
belgelendirme komitesi tarafından karar verilir.
Gözetim denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilirse, uygunsuzlukların (major, minör ayrımı
yapılmaksızın) kapatılması için verilen süre 60 gündür.
3.4. Özel Denetimler:
3.4.1.Değişiklik denetimleri,
3.4.1.1. Firma Unvanının Değişmesi, Firma Ürün Kapsamının değişmesi, Firma Adresi ve
Şubelerinin Değişmesi gibi değişikliklerin kontrolü amacıyla gerçekleştirilen denetimlerdir.
3.4.1.2 Değişiklik talepleri firmalardan belgelendirme değişiklik formu ile yazı ile alınır,
Direktifi Yöneticisi tarafından doküman incelemesi ya da saha denetimi yapılıp
yapılmayacağı kararı verilir ve form üzerine not edilir. Kapsam değişikliği ve adres
değişiklik denetimlerinde doküman incelemesinin yanında, kapsama ve üretim yerine bağlı
olarak gereken sürede saha denetimi gerçekleştirilir ve denetim ilgili raporu ile kayıt altına
alınır.
3.4.1.3. Belgelendirme komitesi tarafından dokümanlar ve denetim raporu uygun
görüldüğü takdirde değişiklik yapılarak belgelendirme değişiklik formuna not edilir. Yeni
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
10/18
belge düzenlenerek firmaya teslim edilir. Belgelendirme değişikliği uygun görülmemişse
firmaya yazı ile bildirilir. Belge değişikliklerinde firmanın mevcut belge geçerlilik süresi
değişmez.
3.4.2.Kısa İhbar Denetimleri
3.4.2.1.Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikayetler söz konusu olduğunda, Bakanlık
tarafından gerçekleştirilen Piyasa Gözetim ve denetimlerinde uygunsuzluk tespit edildiği
durumda, Direktif Yöneticisi programda olmadığı halde firmayla iletişme geçerek
olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür denetimlerde firmanın mevcut
durumu değiştirmesine imkan vermeyecek bir süre önce (en fazla 1 gün önce) firmaya
haber verilir ve denetim gerçekleştirilir.
3.4.2.2 - Denetimlerde
- Şikayet konusu
- Önceki gözetim ziyaretlerinin sonuçları,
- Düzeltici önlemleri izleme ihtiyacı,
- Uygun yerlerde, sistemin onaylanmasıyla ilgili özel koşullar,
- İmalat sürecinin, ölçütlerin veya tekniklerinin organizasyonunda önemli değişiklikler
incelenir.
3.4.2.3. Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi atanırken Direktif Yöneticisi bir önceki
denetim ekibinden farklı ve şikayet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir denetim
ekibini görevlendirir. Şikayet konusu bir önceki denetim ekibi ile ilgili ise faklı bir ekip
görevlendirilir.
3.4.2.4. Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi Genel Müdür onayı ile askıya
alınır ve durum firmaya yazı ile bildirilir. SZUTEST, bu kararı alabileceğini firmaya hizmet
öncesi imzalanan sözleşmede belirtmiştir.
Belgenin askıya alındığı durumlarda, konu ilgili bakanlık ve piyasa gözetimi ve denetimi
yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği
üyesi ülkelerin yetkili organlarına iletilir. Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri
ile ilgili bilgileri komisyona sunulur.
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
11/18
3.5 Belgenin Düzenlenmesi ve Verilmesi
3.5.1. Başvuruda bulunan firmanın denetim sonucunun 305/2011/EC Yapı Malzemeleri
Yönetmeliğine, ilgili standarda belirtilen şartlara uygun bulunması ve Belgelendirme
Komitesinin belgelendirme kararı vermesinden sonra firma fabrika üretim kontrol
sertifikası almaya hak kazanır.
Düzenlenen belgelerde;
•
SZUTEST ’in ünvanı ve adresi
•
Kuruluşun adı
•
Belgelendirme Kapsamı
•
İlgili yönetmelik ve harmonize standart
•
Belgelendirme kapsamımda yer alan kuruluş adres ve şubeleri
•
Belge Tarihi
•
Belge Numarası bulunur.
3.5.2. Düzenlenen belge, firmanın mali yükümlülüklerini gidermesini müteakip firmaya
teslim edilir.
3.5.3. Belge, geçerlilik süresi 1 yıl olarak düzenlenir. Bir yıl sonunda belgenin geçerliliği
firmanın, gözetim denetimlerinde fabrika üretim kontrol sisteminin, yönetmelik ve ilgili
standart şartlarına uygunluğunu kanıtlaması halinde devam eder ve yeni sertifika
düzenlenir. Belge değişiklik denetimleri bu süreyi etkilemez. Belgeyi alan firma belgeyi
sadece üzerinde ve ekinde adresi yazan üretim ve hizmet yerleri için kullanabilir. Belge
üzerinde yazan kapsam için verilmiş olup başka faaliyet alanlarını ve ürün gruplarını
yansıtmaz ve bu amaçla kullanılamaz.
Belge üzerinde adı geçen firmaya verilmiş olup hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel
kişiliğe devredilemez. Belgenin kullanımı sertifika ve marka kullanım prosedürüne uygun
olarak yapılır.
3.6. Belgenin Askıya Alınması ve Kapsamının Daraltılması:
3.6.1. Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda belgelendirme komitesi karar
tarihinden itibaren üç (3) ayı aşmamak kaydı ile firma belge kapsamının tamamı veya bir
bölümü askıya alınabilir. Haklı gerekçeler ile firma askı süresinin uzatılmasını talep
edebilir. Altı (6) ayı aşmamak kaydı ile belgelendirme komitesinin onayı ile askı süresi
uzatılabilir.
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
12/18
Mali yükümlülükleri yerine getirmeme, firmanın gönüllü olarak askıya alınmayı talep
etmesi, uygunsuzluklarını zamanında kapatmama vb. teknik değerlendirme gerekmeyen
durumlarda askı kararı Genel Müdür tarafından alınabilir.
•
Denetimler esnasında tespit edilen belirlenmiş süre içerisinde giderilmemiş
uygunsuzluklar bulunması,
•
Denetim kapsamında yer alan ürün/hizmete ilişkin standart dışında yer alan
gereksinim ya da yasal yaptırımların yerine getirilmediğinin tespiti,
•
Firmanın gönüllü olarak belgenin askıya alınması ile ilgili yazılı talepte bulunması.
•
SZUTEST belge ve markasının ve CE işaretinin yanlış kullanımı,
•
Belgelendirme kurallarına uyulmaması,
•
Mali yükümlülüklerin yerine getirmemesi,
•
Firma organizasyonunda ve ürünlerinde gerçekleştirilmiş önemli değişikliklerin
SZUTEST ’e bildirilmemesi,
•
Sistemin dokümante edildiği ve denetlendiği şekilde uygulanmaması,
•
SZUTEST tarafından fabrika üretim kontrol sisteminde ve üründe olumsuz etkileri
olacağı kanaatini oluşturan durumların tespit edilmesi,
•
Firmanın gözetim denetimlerinin gerekli sıklıkta yapılmasına izin vermemesi.
Kuruluş belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada
devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, SZUTEST müşterinin belgelendirme
kapsamını, şartları karşılamayan kısım dışarıda kalacak şekilde daraltır.
3.6.2. Belgenin askıya alındığı ve askıya alma işleminin kaldırıldığı firmaya bildirilir.
Kuruluşun askıdaki belgesi geçersiz durumdadır.
Belgelendirilen kuruluşun verilen süre içerisinde sorunları çözememesi durumunda
firmanın belgesi belgelendirme komitesi tarafından iptal edilir ya da kapsamı daraltılır.
Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda belgenin geçerlilik durumu web
sayfasından kamu oyuna duyurulur. Firma belgenin askıya alındığı tarihten itibaren CE
işareti belge ve marka kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Belge askıda kaldığı süre
içerisinde kullanılamaz.
SZUTEST vermiş olduğu belgeyi askıya alması veya iptal etmesi durumunda; konu ile ilgili
bakanlığa, piyasa gözetimi ve denetimi yapan yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede
öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili organlarına gerekli bilgileri sağlar.
Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgileri komisyona sunar.
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
13/18
3.6.3. Askıya alınan belgeler diğer onaylanmış kuruluşların da bilgisine sunulmak üzere
www.szutest.com.tr adresinde yayınlanır.
3.7. Belgenin Askıdan İndirilmesi:
3.7.1 Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını
yazılı olarak SZUTEST’ e bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile
SZUTEST tarafından firmada gerekli görüldüğünde denetim gerçekleştirilir. Askıdan
indirilme kapsamında gerçekleştirilen denetimin tipi, içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma
gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Denetim sonunda uygunluğu doğrulanan firmanın
belgesi Belgelendirme Komitesinin kararıyla askıdan indirilir. Bu durum ilgili bakanlığa
bildirilir.
3.7.2 Askıya alma süresi içerisinde askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı
durumda belge iptali yoluna gidilir.
3.8. Belgenin İptal Edilmesi ve Sonuçları:
3.8.1. Belge aşağıdaki koşulların oluşması durumunda Genel Müdür veya belgelendirme
komitesi
kararı
ile
iptal
edilir.
Askıya
alma
gerekçelerinin
belirlenen
sürede
giderilememesi, firmanın iflası yada faaliyetlerine son vermesi veya firmanın sözleşmeyi
fesih etmesi gibi firma etkinliğinin değerlendirilmesine gerek olmayan durumlarda Genel
Müdür iptal kararını alabilir. Bunun dışındaki durumlarda belgelendirme komitesi kararı ile
belge iptal edilir. Bu durum ilgili bakanlığa bildirilir.
•
Firmanın askıya alma gerekçelerini kabul etmemesi ya da belirlenen sürede
gidermemesi,
•
Firmanın iflası veya faaliyetlerine son vermesi
•
Firmanın belgeyi üzerinde belirtilen kapsam ve adres için kullanmaması
•
Firmanın tetkik sırasında sahte ve yanıltıcı bilgiler vermesi
•
Yapılan denetimlerde firma yönetim sisteminin ve ürün uygunluğunun tamamen
yitirildiğinin tespit edilmesi
•
Firmanın belge ve eklerde tahribat yapması
•
Firmanın sözleşmeyi fesih etmek istemesi
3.8.2. Belgenin iptal edilmesi durumunda belge durumu Szutest web sayfasından
kamuyuna duyurulur. Szutest konu ile ilgili bakanlığa, piyasa gözetimi ve denetimi yapan
yetkili kuruluşa ve ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde Avrupa Birliği üyesi
ülkelerin yetkili organlarına gerekli bilgileri sağlar. İptal edilen belgeler diğer onaylanmış
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
14/18
kuruluşların da bilgisine sunulmak üzere www.szutest.com.tr adresinde yayınlanır. Szutest
Talep edilmesi halinde değerlendirme prosedürleri ile ilgili bilgileri komisyona sunar.
Sözleşmesi ve belgesi iptal edilen firmaların yeniden başvuruları en az 30 gün sonra
işleme alınabilir. Yeniden başvuru yapıldığında ilk müracaattaki belgelendirme işlemleri
uygulanır.
3.9. Doküman değişikliklerinin değerlendirilmesi:
3.9.1. Firmada uygulanan fabrika üretim kontrol sistemi dokümantasyon içeriğinde
değişiklikler olması durumunda, firma SZUTEST’e dökümanların değerlendirilmesi için
başvuruda bulunur. Başvuru ile birlikte değişikliklerin bulunduğu dokümanların 1 kopyası
SZUTEST’e iletilir. Direktif uzmanı gerçekleştirilen değişikliklerin uyumlaştırılmış standart
şartlarına uygunluğunu değerlendirir ve değerlendirme sonucunu doküman değerlendirme
raporu ile firmaya bildirir. Değerlendirme sonucunda eğer sistemi temelden etkileyen
değişiklikler tespit edilir ise, saha denetimi yapılmasına karar verilir. Değerlendirme
sonucu uyumlaştırılmış standartlardan sapmalar mevcut ise durum firmaya bildirilir ve
gerekli düzeltmelerin yapılması sonrasında yeniden inceleme kararı verilir. Dokümanlarda
meydana gelen değişiklikler saha denetimi gerektirebilir. Bu gerekliliğe ve denetim süresi
ve diğer şartlara Direktif Yöneticisi karar verir.
3.10. Denetim Süresi Belirleme Kuralları
Yapı malzemelerinde fabrika üretim kontrolünde belgelendirme ve gözetim süreleri
hesaplanırken denetim süresi belirleme fabrikanın üretim sahası başına en az 1 gün
olarak belirlenecektir. İlgili uygunluk değerlendirme standardına göre denetim ekibi kişi
sayısı artırılabilir(örneğin EN 1090-1 gibi özel kaynak prosesi bulunan standartlar).
Denetim ekibinin kişi sayısı bu süreye etki etmez.
3.11. Fiyatlandırma Kuralları
3.11.1. Başvuru ücreti; sözleşmenin imzalanması ile birlikte kuruluş tarafından SZUTEST'
e verilen başvuru dokümanlarının incelenmesi ve denetim öncesi yapılan hazırlıklar için
belirlenen ücrettir.
3.11.2. Eğer kuruluşun birden fazla şubesi varsa, her şubenin denetimi ayrı olarak
gerçekleştirilecek fakat başvuru ücreti sadece merkez için alınacaktır.
3.11.3. Yıllık belge kullanım ücreti; belge kullanım karşılığı her yıl için kuruluşlardan tahsil
edilen ücrettir.
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
15/18
3.11.4. Denetim Ücreti denetim süresinin adam/gün ücreti ile çarpılarak hesaplanan
ücrettir.
3.11.5. Her farklı üretim tesisi için denetim süresine 1 adam/gün ilave edilir.
3.11.6. Eğer firmada yönetim sistemi denetimi ve Fabrika Üretim Kontrol denetimi birlikte
gerçekleştirilecek ise, denetim süresi sistem belgelendirme denetim sürelerine göre
hesaplanır.
Teklif almak için aşağıdaki telefondan bize ulaşabilirsiniz.
0216 469 46 66
Not1: Belgelendirme denetimi ücreti; başvuru ücreti, yıllık belge kullanım ücreti ve denetim
ücretinden oluşur.
Not2: Gözetim ücreti yıllık belge kullanım ücreti ve denetim ücretinden oluşur.
Not3: Yıllık Belge kullanım ücreti, farklı ürün ailelerini kapsayan farklı belgeler için ayrı ayrı
hesaplanır.
3.11.7. Kapsam genişletme için başvuru ücreti ve denetim ücreti alınır, sertifika kullanım
ücreti alınmaz. Takip denetimleri için sadece denetim ücreti alınır.
3.11.8. Verilmiş olan bir hizmetin, SZUTEST ten kaynaklanan bir hatadan dolayı
tekrarlanması kararı verildiğinde; SZUTEST tekrarlayacağı hizmet için ek bir ücret talep
etmez.
3.11.9. Ek belge ve/veya belgede değişiklik ücreti 100 EUR + KDV dir.
3.11.10. Denetim ekibinin yol, konaklama vb. giderleri denetim ücretine dahil değildir..
3.14. Ürünlere CE işareti iliştirme Kuralları
Bakınız; Sertifika ve Marka kullanım Prosedürü
3.15. Yetkili Otoriteyi Bilgilendirme Kuralları
Yürütmüş olduğumuz uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde görev alan anahtar
personelin (Direktif Yöneticisi gibi) işten ayrılması ya da statüsünün değişmesi
durumlarında "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Onaylanmış Kuruluşlar Şubesi Müdürlüğü" konu ile ilgili yazılı olarak bilgilendirilir.
SZUTEST faaliyet gösterdiği standartlar için standardizasyon faaliyetlerine katılır. TSE’nin
ayna komitelerine üye olur ve Bakanlığı bu hususta bilgilendirir.
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
16/18
SZUTEST faaliyet gösterdiği alanlarda her yıl ücret politikasını Bakanlığa sunar.
SZUTEST faaliyet gösterdiği alanlarda yurt içi ve yurt dışı da dahil olmak üzere
belgelendirme yaptığı tüm imalatçıların ve ürünlerin listesini her yıl ocak ve temmuz ayı
içerisinde Bakanlığa sunar.
SZUTEST Yapı Malzemeleri Yönetmeliği alanındaki yaptığı faaliyetlere ilişkin tüm
kayıtları, 10 yıl süreyle muhafaza eder ve istenilmesi halinde Bakanlığa ibraz eder.
Szutest görevlendirme alanında olan ürünlerin sektör grup toplantılarının çıktılarını ve
Komisyon nezlinde yürütülen çalışmalara fiilen Direktif Yöneticisi, Direktif Yöneticisi
Yardımcısı, temsilci, teknik uzman veya denetçi niteliğindeki personellerden biri veya bir
kaçı ile katılım sağlayarak veya elektronik ortamda www.circabc.eu adresi üzerinden
[email protected] üye ismi ile takip etmek koşulu ile haberdar olur ve bu çalışmaları
takip eder. Edinilen veriler, güncellemeler ve bilgiler ilgili personele aktarılır.
Szutest düzenlenen ONKUR toplantılarına, Direktif Yöneticisi, Direktif Yöneticisi
Yardımcısı, temsilci, teknik uzman veya denetçi niteliğindeki personellerden biri veya bir
kaçı ile katılım sağlar.
Szutest yetkili bakanlığa,
- Reddedilen, kısıtlanan, askıya alınan veya iptal edilen belgeler hakkında,
Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi, www.ydms.gov.tr üzerinden,
- Bildirim kapsamına ve şartlarına etki eden her türlü durum hakkında
-Yürütülmekte
olan
performansın
değişmezliğini
değerlendirme
ve
doğrulama
faaliyetlerine ilişkin bakanlık tarafından piyasa gözetim ve denetimi çerçevesinde istenen
bilgi talebine istinaden, resmi yazı ile bildirir.
3.16 Taşeron Belirleme Kuralları
Szutest uygunluk değerlendirme faaliyetleri konusunda bir taşeron ile çalışması
durumunda aşağıdaki kriterlere göre taşeron seçimi yapar.
- Kuruluşun kendisine taşere edilen hizmeti akredite olarak gerçekleştiriyor olması,
- Kuruluşun taşere edilecek hizmetlerle ilgili fiyat politikası,
- Kuruluşun taşere edilecek hizmetle ilgili süreç beyanı,
- Taşere edilecek işin laboratuvar hizmeti olması durumunda ilgili testleri ve ölçümleri
gerçekleştireceği cihazların listesi ve kalibrasyonları
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
17/18
4.SORUMLULUK:
Bu talimatın uygulanmasından Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi, Direktif Yöneticisi,
Direktif Yöneticisi Yardımcısı sorumludur.
5.REFERANSLAR:
•
TS EN ISO/IEC 17065
•
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
•
FR.CPD.01 Yapı malzemeleri Belgelendirme Başvuru Formu
•
FR.CPD.02 EN 12591, EN 14023, EN 13924, EN 15322, EN 13808 Kompleks
ve basit bitümler - Kontrol Listesi - Rapor Formu
•
FR.CPD.03 EN 13108 - Asfaltlar - Kontrol Listesi - Rapor Formu
•
FR.CPD.04 EN 771 - Kagir Birimler - Kontrol Listesi - Rapor Formu
•
FR.CPD.05 EN 10025 Sıcak Haddelenmiş Yapı Çelikleri - Kontrol Listesi Rapor Formu
•
FR.CPD.06 EN 10210 Çelik Profiller ve EN 10219 Yapısal Çelik Borular Kontrol
Listesi - Rapor Formu
•
FR.CPD.07 EN 15088 Yapısal Amaçlı Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları
Kontrol Listesi - Rapor Formu
•
FR.CPD.08 EN 13479 Kaynak Sarf Malzemeleri - Kontrol Listesi - Rapor Formu
•
FR.CPD.09 EN 14399 Ön Gerilmeli ve EN 15048 Ön Gerilmesiz Yapısal Civata
Birleşimleri Kontrol Listesi - Rapor Formu
•
FR.CPD.10 EN 1090 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları Kontrol Listesi Rapor Formu
•
FR.CPD.11
Yapı
malzemeleri
Yönetmeliğine
Göre
Ürün
Uygunluğu
Değerlendirme Teklif Sözleşmesi
•
FR.CPD.12 Yapı Malz. Yntm. Baş Denetçi Ve Denetçi Nitelikleri Formu
•
FR.CPD.13 Yapı Malzemelerinde Teknik Uzman Değerlendirme Formu
•
FR.CPD.14 Yapı Malzemeleri Denetçi VE Teknik Uzman Havuzu
•
FR.CPD.18 EN 1090-1 BAŞVURU FORMU
SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME
TİC. LTD. ŞTİ.
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN
UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI
PROSEDÜRÜ
•
FR.CPD.19 EN 1090-1 KONTROL LİSTESİ
•
FR.CPD.20 EN1090-1 AKSİYON RAPORU
•
FR.25 Tetkik Ekibi Atama Formu
•
FR.26 Denetim Planı
•
FR.29 Uygunsuzluk Raporu
•
PR.10 Sertifika ve Marka Kullanım Prosedürü
Doküman No
PR.CPD.01
Yayım Tarihi
09.04.2008
Revizyon Tarihi 19.06.2014
14
Revizyon No
Sayfa No
18/18
Download

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine Göre Belgelendirme