INSTITUT ZA PREVENTIVU
zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj d.o.o.
Novi Sad, Kraljevića Marka 11; tel. 021-420-571, 420-572, 420-573
ZAKLJUČCI VII. Ex TRIBINE
i
OBUKA I KOMPETENTNOST OSOBLJA
KOJE RADI U ZONAMA UGROŽENIM OD
EKSPLOZIVNIH SMESA
Tuzla juna 2012.
Dr. Julije Cinkler dipl.el.ing.
Ex-tribina VII.
- Održana od 21. do 23.09. 2011 god. na Iriškom Vencu
u objektu “NORCEV” sa učešćem od 140 stručnjaka
- Izloženo 26 referata sa temama:
- važeći i izmenjeni propisi iz protiveksplozione zaštite
- zahtevi i usaglašavanje sa Evropskim normama
ATEX 1994/9EC (100) za opremu odn. 1999/92EC (137)
za radnu okolinu
- montaža i održavanje Ex opreme
- obuka ljudstva koje radi u zonama opasnosti
- obuka ljudstva koje radi na montaži i održavanju opreme
u protiveksplozionoj zaštiti
- elektrostatičko naelektrisanje
- eksplozivna sredstva – propisi i rukovanje
ZAKLJUČCI
- Transpozicija direktiva 1994/9EC i 1999/92EC u
propise i uredbe Republike Srbije
- Klasifikacija prostora ugroženih od eksplozivnih smesa
- Izvodjenje Ex opreme i instalacija
- Održavanje uredjaja u sredinama sa eksplozivnom
atmosferom
- Popravka i remont Ex uredjaja i opreme
- Projektovanje električnih instalacija u Ex prostoru
- Pregledi električnih instalacija u zonama ugroženim od
eksplozivnih smesa
- Ispitivanje instalacija u Ex prostoru
- Inspekcijski nadzor
- Proizvodnja i sertifikacija Ex opreme
Redovne radne aktivnosti u
ugroženim prostorima
-
Za sve zaposlene koji obavljaju poslove u zonama ugroženim
od eksplozivnih smesa – obavezna obuka
-
Postoji dokumenat IECEx OD 504 kojim su veoma detaljno
propisani programi obuke u ovoj oblasti za sve nivoe
izvršilaca radnih zadataka u “Ex” zonama.
-
Osnovni kurs Ex001 prema IECEx OD504
-
Kompetentnost lica koja vrše obučavanje prema IECEx
OD504 bi morala biti obavezna
- obaveza propisana novom Uredbom (u fazi donošenja transponovana direktiva 1999/92/EC).
Sprovodjenje klasifikacije
opasnih prostora
Sprovode projektanti
- analiza zona opasnosti i njihovo određivanje
- dokument o protiveksplozivnoj zaštiti.
- za nove objekte nije predviđeno davanje saglasnoti MUP-a
Zakon o planiranju i izgradnji ne priznaje taj dokument (zone
opasnosti) kao tehničku dokumentaciju
- Za postojeća postrojenja izrada dokumenata po direktivi
1999/92/EC, situacija je potpuno nedefinisana,
- ne postoji obaveza saglasnosti MUP-a ni na zone opasnosti.
- izrade analiza po principu šablona, što je ovim načinom
omogućeno, ne zadovoljava zahteve direktive 1999/92/EC u
pogledu bezbednosti unutar ugroženih prostora
- Uprava za BiZNR Ministarstva rada i socijalne politike nema
kapacitete da obezbedi tehničku kontrolu ovog dokumenta.
Programi obuke, stručni ispiti i licenca
za projektovanje i izvođenje „Ex“
- Zakon o zaštiti od požara član 38 i 39. predvidja zajedničke
licence za projektovanje i izvodjenje Ex instalacija.
-
Preporučiti ministarstvu da budu posebni, i da se usvoji
kompletan dokument IECEx OD 504, sa programima obuke
- Treba koristi tehničke kapacite sertifikacionih tela
akreditovanih i ovlašćenih u ovoj oblasti za obaveznu
tehničku kontrolu dokumenta o protiveksplozivnoj zaštiti
- Rešenje bi bilo korišćenje postojeće infrastrukture u ovoj
oblasti za obezbeđenje kontrolisanja izrade dokumenta o
protiveksplozivnoj zaštiti, ovlašćivanjem akreditovanih tela.
Izvođenje protiveksploziono
zaštićenih uredjaja i instalacija
- Programi obuke, stručni ispiti i licence za
projektovanje i izvođenje instalacija koje se vrše po
Zakonu o zaštiti od požara član 38 i 39. bi trebalo da
budu posebni
- Preporučiti ministarstvu usvajanje IECEx OD 504,
kao kompletnog dokumenta sa programom obuke i
razmotriti ovlašćivanje pravnih lica za obavljanje
pripremne nastave za polaganje stručnog ispita
posebno iz oblasti protiveksplozivne zaštite
Održavanje uredjaja u
sredinama sa eksplozivnim
atmosferama
Održavanje uređaja je najznačajniji deo aktivnosti za njihovo
ispravno funkcionisanje i obezbedjenje zaštite.
Kvar neadekvatno održavanog uređaja u eksplozivnoj sredini
može da rezultira katastrofalnim posledicama.
Obaveza obuke zaposlenih za bezbedan rad ne uključuje
tehničku obuku zaposlenih u zonama ugroženim od
eksplozivnih smesa, mogu biti ugroženi mnogi životi drugih.
Propisivanje posebne obuke (prema IECEx OD 504) je
primereno, budući da je predviđa i međunarodna komisija
Nadzor u ovoj oblasti je veoma bitan radi utvrđivanja popravki i
modifikacija od strane servisa za uređaje za rad u ugroženom
prostoru i treba ga propisati novom Uredbom
(transponovanom direktivom 1999/92/EC).
Popravka i remont opreme u
radionicama za „Ex“ uređaje
Nedostatak obučenosti iz „Ex“ oblasti dovodi do
angažovanja servisera opreme od strane
korisnika, koji su nekompetentni.
Sertifikati (atesti) izdati za „Ex“ opremu u slučaju
servisa i remonta ove opreme od strane
nekompetentnih organizacija prestaju da važe
Odredba iz tačke 10. važeće šeme sertifikacije
SRPS A.K2.401 treba da bude sastavni deo i
uredbe, kojom će se transponovati korisnička
ATEX direktiva 1999/92/EC
Potrebno je jasno određivanje zahteva za korišćenje
popravljenih ili prepravljenih proizvoda.
Projektovanje električnih instalacija
u eksplozivnoj atmosferi
Projektanti instalacija
- ovlašćivanje pravnih lica - posebni uslovi u pogledu
tehničke opremljenosti i zaposlenih lica sa licencom
- licenciranje zaposlenih u pravnim licima
- vođenje i objavljivanje spiska ovlašćenih pravnih lica
Programi obuke, stručni ispiti i licenca za projektovanje i
izvođenje instalacija po Zakonu o zaštiti od požara član 38 i
39. bi trebalo da budu posebni.
Preporučiti ministarstvu usvajanje IECEx OD 504, kao
kompletnog dokumenta sa programom obuke.
Sprovođenje pregleda
električnih instalacija
u eksplozivnoj atmosferi
-
Standard SRPS EN 60079-17 definiše obim i način vršenja
ovih pregleda i u svom aneksu propisuje zahteve za
kompetentnost.
-
Ispunjenje ovih zahteva se svakako postiže odgovarajućom
obukom u skladu sa IECEx OD 504
-
Osposobljavanje zaposlenih za vršenje ovih pregleda treba
da bude praksa preduzeća sa ugroženim prostorima
-
Ova obaveza svakako bi morala biti u okviru budućih
dokumenata o protiveksplozivnoj zaštiti čija će obavezna
primena biti propisana novom Uredbom
(transponovanom direktivom 1999/92/EC).
Ispitivanje i kontrola
električnih instalacija unutar
ugroženih prostora
Licenca za pregled opreme za rad što izdaje nadležno
ministarstvo, je opšta i odnosi se na svu opremu što
uključuje i „Ex“ opremu.
Postupak kontrolisanja i ispitivanja uključuje poznavanje
rada i raznih oblika i vrsta zaštite od eksplozije, podrazumeva
obavljanje aktivnosti u ugroženim prostorima kao i korišćenje
ispitnih uređaja u njima
Mali je broj stručnjaka u ovoj oblasti sa znanjem na zadovoljavajućem nivou, pa licence za ove poslove trenutno poseduju i
kuće koje nemaju kompetentna lica za ove poslove.
Novom uredbom (transponovane direktive 1999/92/EC)
predvideti posebno licenciranje za obavljanje pregleda
„Ex“opreme i instalacija, i da se u tom postupku kao dokaz
kompetentnosti traži sertifikat o akreditaciji za obavljanje
ovih poslova.
Inspekcijski nadzor
Obe ATEX direktive prate liste harmonizovanih standarda
(EN IEC - SRPS IEC - SRPS EN).
Većina ovih standarda usvojena ili je u postupku usvajanja, ali
uglavnom samo na engleskom jeziku. Većina ovih standarda
su u svom prvom izdanju bili u skladu sa našim JUS N.S8xxx
ali su do usvajanja kod nas znatno izmenjeni i dopunjeni.
Drugi aspekt ovih izmena propisa odnosi se na neelektrične
uređaje koji se koriste u eksplozivnim atmosferama i čija će
pogodnost za dalju upotrebu morati da se proceni u toku
narednog perioda
Organizovanje seminara sa programom obuke u skladu sa
IECEx OD 504 koji bi bio dopunjen i modifikovan u skladu sa
prethodno obavljenim anketama o posebnim interesovanjima
inspekcijskih organa, bilo bi rešenje ovog problema.
Proizvodnja „Ex“ uređaja
Ulazak na tržište EU podrazumeva sertifikaciju
proizvoda u nekom od Notifikovanih (imenovanih)
tela EU.
Konsultacije i sertifikacija proizvoda u domaćim
sertifikacionim telima ne priznaje se u EU, ali je
jednostavniji i jeftiniji put za uočavanje i
otklanjanje grešaka i nedostataka pre ispitivanja u
notifikovanim telima u EU.
Kompetentnost i obučavanje
Svi navedeni standardi, propisi i uredbe
zahtevaju da ljudi koji rade u zonama
ugroženim od eksplozivnih smesa budu
KOMPETENTNI i
OBUČENI
- za posao koji obavljaju, kao i za
bezbedan rad u okolini ugroženoj od
prisustva eksplozivnih smesa, u kojoj
izvode radove
Značenje kompetentnosti

Kompetentnost uključuje tri elementa:

(I) Kvalifikacije (pre posla)

(II) Radno iskustvo (na poslu)

(III) Nedavnu i odgovarajuću obuku
(pre i na poslu)
Odgovornosti vlasnika
(Ugroženi prostori)
Prema elektrotehničkim propisima vlasnik
(korisnik) je obavezan i odgovoran za
projektovanje, izgradnju i održavanje
električnih instalacija u svojim pogonima, tako
da su instalacije sa električne strane
bezbedne. Za zone ugrožene od eksplozivnih
smesa ovaj zahtev je posebno izražen.
Za druge, neelektrične instalacije, važe danas
isti ili slični zahtevi - 1999/92EC (Atex 137)
ZAŠTO JE TO POTREBNO?



U propisima stoji:
„U zonama opasnosti treba zaposliti radnike koji
su kompetentni za to“
Vlasnici ili korisnici treba da donesu odluku
kako obezbediti da im osoblje bude
kompetentno.
Zapošljavanje kompetentnog osoblja sprečava
pojavu problema od kojih su neki prikazani na
sledećim slajdovima.
Posledice ako ne rade
kompetentne osobe




Prekidač Ex d .
Novi veći prekidač
je ugradjen
Isečena je zadnja
strana kućišta da
ovaj stane .
Kućište više ne
može zadržati
eksploziju, nije više
Ex d.
Posledice ako ne rade
kompetentne osobe



Ex e - priključna
kutija u povećanoj
bezbednosti
Ugradjeni su
nesertifikovani
elementi – releji, koji
varniče .
Instalacija više nije
bezbedna i može
biti izvor palenja
Posledice ako ne rade
kompetentne osobe


Korišćenje
priključaka sa
osiguračima u
kutiji povećane
bezbednosti Ex e
Osigurači su
elementi koji
varniče i nisu
sertifikovani kao
elementi Ex e.
Kako se postiže kompetentnost ?



Vlasnik ili korisnik može preuzeti odgovornost
za svoje osoblje da je kompetentno, dakako
suočiće se sa posledicama ako dodje do
incidenta. (Osiguravajuća društva u Svetu kod nas Inspekcije i MUP)
Alternativno mogu obezbediti da im se osoblje
smatra kompetentnim prema važećim
standardima (Ex obuke)
U budućnosti se osposobljavanje osoblja vrši
prema IECEx šemi za obuku i sertificiranje
stručnosti osoblja.
Priznavanje kompetentnosti



Neka osoba se može smatrati da je
kompetentna ako to ostvari na jedan od
dva načina:
Obučavanjem i ocenjivanjem od strane
akreditovane organizacije ili
Ocenjivanjem i priznavanjem prethodne
obučenosti, što mora biti sprovedeno od
strane akreditovane organizacije
Priznavanje kompetentnosti


Osobe kojima je jednom priznata
kompetentnost moraju održavati svoju
kompetentnost redovnim korišćenjem svog
znanja, prihvaćajući promene standarda i
učešćem na seminarima koji se održavaju
iz oblasti tih veština ili
Redovnim seminarima za osveženje
znanja i ocenjivanjima znanja. (prema
SRPS i IEC standardima: svake 3 godine)
Proglašenje kompetentnosti


Neko lice kompetentnim može proglasiti
samo registrovana organizacija za obuku
koja je za to akreditovana.
Akreditaciju ovih organizacija vrši
odgovarajuća organizacija na nivou
Republike (Države).
Šta je mera kompetentnosti


Mera za kompetentnost je kompetentnost
pojedinca za obavljanje korisnog posla.
Pokriva kako teoriju tako i praktične
veštine.
Ovo ne treba mešati sa opisom posla na
radnom mestu koji nepromenjeno sadrži
veći broj mera kompetentnosti.
Područja za koja se zahteva
kompetentnost





Postoji više područja prema medjunarodnim standardima od kojih
su neka sledeća:
Izveštavanje o kompletnosti Ex opreme u opasnim
zonama (pregled instalacija i provera funkcija)
Pristup kvarovima u opasnim zonama u cilju
otklanjanja
Montaža eksploziono zaštićenih uredjaja i njihovo
povezivanje instalacijama
Sprovodjenje detaljnih pregleda instalacija u
opasnim zonama
Područja za koja se zahteva
kompetentnost

Dodatno tu su područja koja pokrivaju:
- Projektovanje električnih instalacija
- Popravke i remont uredjaja
- Klasifikaciju opasnih prostora
- Detekciju gasa
- Održavanje opreme
- Specifične jedinice za opremu u rudnicima sa
podzemnom eksploatacijom uglja
Područja za koja se zahteva
kompetentnost


Kompetentnost se traži za rukovaoce kao i za
stručno osoblje dok su neka područja obuke
specijalno razradjena za rukovodstvo i vodioce
procesa.
Neka područja se moraju odobriti za rad na i sa
pojedinim vrstama opreme u eksplozionoj zaštiti
(naročito kod montaže) kao na pr. Ex d, Ex e, Ex i itd.
Pregled IECEx šeme za sertifikaciju lica
Prema ISO/IEC 17024 + IECEx pravila + pogonski dokumenti
Lice podnosi
zahtev
IECEx
Sertifikaciono
Telo (Ex ST)
Provera
znanja
Procena
iskustva
Praćenje rada i
nove procene
od strane ExST
Šema za sertifikovanje osoblja
Sertifikovana
osoba
IECEx šema za sertifikovanje lica



Ova šema je rezultat višegodišnjeg
razvijanja i usavršavanja obuke.
Šema pokriva samo procenu
kompetentnosti osoblja za ove poslove.
Šema sadrži 10 jedinica - područja za
procenu kompetentnosti osoba za rad.
IECEx šema za sertifikovanje lica
Jedinice kompetencije prema IECEx OD 504 : 2009 šemi
Oznaka










Naslov
IEC Ex 001 - Primena osnovnih principa zaštite u eksplozivnoj sredini
IEC Ex 002 - Sprovodjenje klasifikacije opasnih prostora
IEC Ex 003 - Instalacija i povezivanje eksploziono zaštićene opreme
IEC Ex 004 - Održavanje opreme u eksplozijom ugroženom prostoru
IEC Ex 005 - Remont i popravci eksploziono zaštićene opreme
IEC Ex 006 - Ispitivanje električnih instalacija u i povezanih sa
eksplozivnom atmosferom
IEC Ex 007 - Sprovodjenje vizuelnih i neposrednih pregleda električnih
instalacija u ili povezanih sa eksplozivnom atmosferom
IEC Ex 008 - Sprovodjenje detaljnih pregleda električnih instalacija u ili
povezanih sa eksplozivnim atmosferama
IEC Ex 009 - Projektovanje električnih instalacija u ili povezanih sa
eksplozivnim atmosferama
IEC Ex 010- Sprovodjenje kontrole pregleda električnih instalacija u ili u
sklopu eksplozivnih atmosfera
Preduslovi i opšte nadležnosti prema
šemi obučavanja IECEx OD 504
1. Jedinica završene obuke
2. Preduslov
za obuku
3. Opis postignute nadležnosti
Jedinica Ex 001 - Osnovni principi zaštite u
eksplozivnim sredinama
Nadležnosti za rad u fabrici i radu na mašinama ili
instalacijama, održavanje ili servisna delatnost
Jedinica Ex 002 - Sprovodjenje klasifikacije opasnih
prostora
Nadležnosti za prikupljanje i analizu tehničkih podataka i
korišćenje tih podataka za procenu rizika
Jedinica Ex 003 - Instaliranje protiveksploziono
zaštićenih uredjaja i sistema povezivanja
Jedinica Ex 001
Kompetentnosti u instaliranju električnih, elektronskih i
instrumentalnih sistema za prenos podataka i
ožičenja
Jedinica Ex 004 - Održavanje uredjaja u sredinama
sa eksplozivnim atmosferama
Jedinica Ex 001
Nadležnosti za održavanje opštih električnih, elektronskih
i instrumentalnih i uredjaja za prenos podataka
niskog i ekstra niskog napona i njihovog ožičenja
Nadležnosti za kontrolisanje i opravke električnih i
elektronskih uredjaja niskog i ekstra niskog napona.
Jedinica Ex 005 - Kontrola i opravke
protiveksploziono zaštićenih uredjaja i
opreme
Jedinica Ex 006 - Ispitivanje električnih instalacija
unutar i u prostorima povezanim sa
ugroženim prostorom
Jedinica Ex 001
Nadležnosti u sprovodjenju ispitivanja opštih električnih,
elektronskih i instrumentalnih i komunikacionih
instalacija
Jedinica Ex 007 - Sprovodjenje vizulenog i
neposrednog pregleda električnih instalacija
u ili povezanih sa eksplozivnim prostorom
Jedinica Ex 003 ili
Jedinica Ex 004
Nadležnosti za opšte preglede električnih instalacija koji
su alternative jedinicama navedenim u koloni 2.
Jedinica Ex 008 - Sprovodjenje detaljnog pregleda
električnih instalacija u ili povezanih sa
eksplozivnim prostorom
Jedinica Ex 003 ili
Jedinica Ex 004
Nadležnosti za opšte preglede električnih instalacija koji
su alternative jedinicama navedenim u koloni 2.
Jedinica Ex 009 - Projektovanje električnih
instalacija u i povezanih sa eksplozivnim
prostorom
Jedinica Ex 010 - Sprovodjenje kontrole pregleda
električnih instalacija u eksplozivnim i s njima
povezanim prostorima
Nadležnosti za projektovanje elektičnih sistema i
instalacija.
Jedinica Ex 003 ili
Jedinica Ex 004 ili
Jedinica Ex 009
Nadležnosti za opšte preglede električnih instalacija kao
alternativa jedinicama navedenim u koloni 2.
IECEx šema za sertifikovanje lica


Kod nas je ova šema još u fazi formiranja iako
je IEC Ex OD 504 dokument donet još 2009.
godine. Kod nas nisu za sada ni sertifikaciona
tela akreditovana.
Obuka se u našem Institutu obavlja prema
modifikovanim i delom proširenim programima
IEC Ex OD 504: 2009 za sada posebno za
električare koji montiraju i održavaju električnu
opremu i posebno za sve druge struke koji rade
u opasnim zonama.
IECEx šema za sertifikovanje lica



IEC Ex šema razvijena je za procenu
kompetentnosti osoblja i odvaja procenu od
obučavanja.
Obuku, ukoliko je potrebna, treba vršiti od strane
institucije specijalizovane za takve obuke.
Pisana pravila treba da obezbedjuju da su
procene usaglašene kod svih pružaoca usluga
obučavanja.
IECEx šema za sertifikovanje lica



Namera je da se IECEx šema usvoji u svim
zemljama članicama IEC pa će se i sertifikati
priznavati svuda.
Uverenja koja se danas izdaju važe bez
posebne nostrifikacije samo za zemlju u kojoj
su izdata.
Ova nova šema pretstavlja i novu opciju za
industriju da se održi kompetentnost na
radnim mestima
Zaključak


Standardi za ugrožene lokacije zahtevaju
korišćenje specijalne opreme da bi se sprečilo
palenje eksplozivne atmosfere.
Ukoliko se ova specijalna oprema instalira
nepravilno, ili se koristi nepravilno, može doći
do poništavanja njenih osobina koje
obezbedjuju protiveksplozionu zaštitu što čini
instalaciju nebezbednom.
Zaključak


Radom kompetentnih osoba na opremi
obezbedjuje se, da se održavanje vrši pravilno,
čime se maksimalizira radni vek opreme.
Kompetentne osobe su u stanju da identifikuju
kvarove koji mogu postati potencijalni izvori
palenja te da ih na vreme otklone.
Hvala na pažnji!
Download

202 - Julije Cinkler - Zaključci VII Ex