ISPITNA PITANJA IZ IZBORNOG PREDMETA MARKETING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Nastanak i razvoj marketing koncepta
Definisanje pojma marketinga
Integralnost marketinga
Dinamičnost marketinga
Pojam, funkcije i podela tržišta
Segmentacija tržišta
Marketing strategije
Konkurencija na tržištu
Pojam i sadržaj istraživanja tržišta
Proces (postupak) istraživanja tržišta
Plan istraživanja tržišta
Izvori podataka u istraživanju tržišta
Metod posmatranja
Metod ispitivanja
Panel metoda istraživanja tržišta
Podaci i informacije
Pojam, podela i potreba stalnog kombinovanja instrumenata marketing miksa
Pojam proizvoda i klasifikacija proizvoda
Miks proizvoda (dimenzije asortimana roba i usluga)
Marka proizvoda i kvalitet prozvoda
Dizajn, pakovanje i usluge u vezi sa proizvodom
Životni ciklus proizvoda
Proces prihvatanja proizvoda
Cena kao instrument marketinga
Postupak određivanja cene
Prilagođavanje cene
Kanali distribucije
Strategije distribucije
Marketinški posrednici
Fizička distribucija
Subjekti koji potpomažu proces distribucije
Promocija i proces tržišnog komuniciranja
Promocija kao instrument marketinga
Oblik promocije-lična prodaja
Oblik promocije - publicitet
Oblik promocije - oblici unapređenja prodaje
Oblik promocije – ekonomska propaganda
Motivi tražnje i kupovine i klasifikacija motiva
Propagandna poruka (pojam, sadržaj i karakteristike)
Propagandni mediji (pojam, opšte karakteristike i efikasnost medija)
Pojam i podela sredstava ekonomske propagande
Oglas
Ostala propagandna sredstva
Profesor ekonomske grupe predmeta
Ivana Ivanid - Dobožanov
Download

ISPITNA PITANJA IZ IZBORNOG PREDMETA MARKETING