ISPITNA PITANJA IZ EKONOMSKE ISTORIJE SVETA
2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pojava i razvoj ekonomske istorije
Predmet, definicija i značaj ekonomske istorije
Definicije ekonomije i proizvodnje
Ekonomski rast, ekonomski razvoj i ekonomski progres
Geološka i istorijska vremenska skala
Rast stanovništva i demografska tranzicija
Društveno-ekonomski aspekti tehničkog progresa (Industrijske
revolucije, efekti tehničkog progresa i ekonomski pokazatelji
tehničkog progresa)
8. Invencija, inovacija i difuzija tehnoloških inovacija
9. Privreda prvobitnog društva
10.Prvobitno društvo na teritoriji Srbije
11. Osnovne karakteristike privreda prvih civilizacija
12. Društveni i privredni razvoj drevne Kine
13. Evolucija novca i monetarne inovacije u Kini
14. Faktori kontinuiteta kineske civilizacije
15. Privreda Indus-Sarasvati civilizacije
16. Privreda u sistemu kasta posle Indus-Sarasvati civilizacije
17. Mesopotamija (Sumer, Vavilon, Asirija)
18. Ekonomsko poreklo novca
19. Neekonomsko poreklo novca
20. Definicija, osnovne funkcije novca i evolucija novčanih oblika.
21. Metalni novac – evolucija, kovani novac, prva novčana tržišta.
22. Privreda stare Grčke
23. Novac i bankarstvo stare Grčke
24. Novac Filipa i Aleksandra Makedosnkog
25. Razvoj najvažnijih grana rimske privrede
26. Novac u starom Rimu
27. Kvarenje rimskog novca
28. Reforme cara Dioklecijana
29. Državna, ekonomska i monetarna politika imperatora Konstantina
Velikog
30. Kolonat i patronat
31. Sloveni u evropskoj postojbini
32. Rani feudalizam u Evropi
33. Pojava nacionalne valute u Engleskoj
34. Država i privreda Srbije u ranom feudalizmu
35. Razvoj feudalizma u Zapadnoj Evrpoi
36. Kovani novac i monetarni sistemi razvijenog feudalizma
37. Privredna uloga vizantijske države
38. Vizantijska privreda u 6. veku
39. Reorganizacija vizantijske privrede od 7. do 9. veka
40. Ekspanzija vizantijske privrede od 9. do 11. veka i zakonodavstvo
careva makedonske dinastije
41. Dezintegracija vizantijske države i privrede u periodu 1204-1261.
godina
42. Opadanje vizantijske privrede od 1261. do 1453. godine
43. Administrativna organizacija proizvodnje kovanog novca u Vizantiji
44. Evolucija vizantijskog monetarnog sistema
45. Feudalno društveno ureženje u srednjovekovnoj Srbiji
46. Karakteristike srednjovekovnog srpskog vlastelinstva
47. Obezbeđenje radne snage na srpskom vlastelinstvu
48. Osnovne dužnosti sebara
49. Privredne grane srednjovekovne Srbije
50. Glavni državni prihodi srpske srednjovekovne države
51. Novac i novčani sistem u Srbiji
52. Privreda Srbije u vreme despotovine
Download

Ekonomska istorija sveta