Crna Gora
Skupština
Administrativni odbor
Broj 00-63-14/14-4
Podgorica, 22. januar 2014. godine
Saglasno članu 33 Zakona o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore („Službeni list
CG”, 79/08, 45/12), upućuje
JAVNI POZIV
ovlašćenim predlagačima za kandidate za člana Savjeta RTCG
1. univerzitetima u Crnoj Gori, za jednog člana;
2. Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti i Matici crnogorskoj, za jednog
člana;
3. nacionalnim ustanovama kulture i nevladinim organizacijama iz oblasti kulture,
za jednog člana;
4. Privrednoj komori Crne Gore i udruženju poslodavaca koje je zastupljeno u
Socijalnom savjetu, za jednog člana;
5. nevladinim organizacijama iz oblasti medija, osim udruženja emitera, za jednog
člana;
6. nevladinim organizacijama iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, koje se
bave ostvarivanjem i zaštitom: nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti; prava na
zdravu životnu sredinu; prava potrošača; prava lica sa invaliditetom ili prava na
obrazovanje i socijalnu zaštitu, za dva člana;
7. sindikatu koji je zastupljen u Socijalnom savjetu, za jednog člana;
8. Crnogorskom olimpijskom komitetu i Crnogorskom paraolimpijskom komitetu,
za jednog člana.
Predloženi kandidat za člana Savjeta RTCG može biti afirmisani stručnjak iz oblasti
koja je relevantna za obavljanje djelatnosti RTCG (novinarstvo, pravo, ekonomija,
tehničke nauke, sociologija, markenting, radio-difuzija i dr.), koji ima prebivalište u
Crnoj Gori i najmanje visoku stručnu spremu.
Nevladina organizacija, kao ovlašćeni predlagač, mora da ispunjava sljedeće
uslove:
1) da je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najkasnije tri godine
prije objavljivanja javnog poziva za podnošenje predloga za imenovanje
Savjeta;
2) da ista nevladina organizacija može učestvovati u predlaganju kandidata za
člana Savjeta samo u okviru jedne kategorije predlagača iz člana 28 stav 1
Zakona;
4) dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa
državne uprave;
5) osnivački akt i statut, u tekstu koji se nalazi kod nadležnog organa državne
uprave;
6) izvještaj o radu i finansijske izvještaje za predhodne tri godine.
Kandidat za člana Savjeta mora da ispunjava opšte uslove za rad određene članom
16 Zakona o radu, o čemu dokaz – uvjerenje o opštem zdravstvenom stanju, dostavlja
predlagač.
Ovlašćeni predlagač je dužan da uz predlog kandidata za člana Savjeta pored
dokaza da kandidat ispunjava opšte uslove - uvjerenje o opštem zdravstvenom stanju
predloženog kandidata, dostavi i:
1)
2)
3)
4)
dokaz da predloženi kandidat ima prebivalište u Crnoj Gori;
dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;
izjavu predloženog kandidata o prihvatanju kandidature; i
izjavu predloženog kandidata da ne postoji konflikt interesa iz člana 26
Zakona o javnim radio-difuznim servisima Crne Gore za njegovo imenovanje
za člana Savjeta.
Za pravna lica, ovlašćene predlagače, nadležni organi upravljanja predlažu
kandidata za člana Savjeta RTCG.
Lice koje je predloženo za člana Savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog
predlagača.
Pozvani subjekti za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta RTCG
dužni su da predlog za kandidata za člana Savjeta dostave Administrativnom odboru
Skupštine Crne Gore, na obrascu koji je objavljen na internet stranici Skupštine Crne
Gore, najkasnije u roku od 45 dana od dana upućivanja ponovnog javnog poziva, kako bi
se blagovremeno proveo postupak utvrđivanja liste kandidata za imenovanje Savjeta.
PREDSJEDNIK ODBORA
Radivoje Lala Nikčević, s.r.
Download

O G L A S - Skupština Crne Gore