EDR. AND. ĠMAM HATĠP L. 10. SINIFLAR COĞRAFYA DERSĠ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
Adı/Soyadı:
B
Sınıf/No:
71-Aşağıdakilerden hangisi tarihteki önemli göçler arasında yer
almaz ?
A)Kavimler Göçü
B)Orta Asya göçleri
C)Afrika’dan Amerikaya göçler D)Avrupadan Amerikaya göçler
E)*Avustralya’dan Amerikaya göçler
2-AĢağıdaki dağlardan hangilerinin tamamı iç anadolu
bölgesindedir ?
A)Melendiz-Erciyes-Karacadağ-Süphan-Hasan Dağı
B)Küçük Ağrı-Süphan-Hasan-Karacadağ-Karadağ
C)Karacadağ-Nemrut-Erciyes-Hasan-Karadağ
D*)Erciyes-Melendiz-Hasan Dağı-Karadağ-Karacadağ
E)Tendürek-Erciyes-Karadağ-Karacadağ-Hasan Dağı
Doğum oranının en yüksek olduğu kıta Afrika'dır. Daha sonra
Güneybatı Asya ve Güney Amerika gelir.
Aşağıdakilerden hangisi ile doğum oranının fazlalığı arasında direkt
bir etkileşim kurulabilir?
A) Tarım alanlarının fazlalığı
B)* Gelişme düzeyi ve sanayileşme oranı
C) Tarımsal çeşitlilik
D) Hayvancılık faaliyetleri
E) Tarım alanlarının genişliği
8- Aşağıda verilmiş olan kayaçların hangisinde karstik şekiller
oluşmaktadır?
A-*Kalker
B- Mermer
C- Granit
D- Bazalt E-Andezit
9-Aşağıda verilen iklim grafiğine sahip olan yerlerde görülebilecek en
yaygın bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Yağış mm
3-“Sanayi devrimi Dünya nüfusu açısından çok önemli değişmelere
sebep olmuştur”
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda belirtilen değişikliklere örnek
olarak gösterilemez?
A-Şehirleşme hareketinin hız kazanması
B-Dünya nüfusun çok hızlı artmaya başlaması
C-Tarımsal alanlarda insan gücüne olan ihtiyacın azalması ve
neticesinde ortaya çıkan göçler
D-Sağlık şartlarının iyileşmesine bağlı olarak ölüm oranlarının
azalması
E-*İnsanların yerleşik hayata geçmeye başlamaları
nem ve sıcaklığın fazla olduğu yerde kimyasal ayrışma fazladır.
II
III
V
IV
I
Sıcaklık °C
600
30
500
25
400
20
300
15
200
10
100
5
0
0
O
Ş
M N M H
T
A
E
E
K
A
A) Ekvatoral yağmur ormanları
B) Muson ormanları
C) Orta kuşağın karışık ormanları
D) Tayga ormanları
E) Savanlar
10-Aşağıdakilerden hangisi göç veren yerlerde ortaya çıkabilecek
sorunlardan biri değildir ?
A) Nüfusun cinsiyete göre dengesizleşmesi
B)Atıl kalan yatırımlar
C)*Kişi başına düşen gelirin artması
D)Yaşlı Nüfusun artması ve iş gücünün azalması
E)Tarım alanlarının boş kalması
4Buna göre yukarıda verilmiş olan harita üzerindeki yerlerde,
fiziksel ve kimyasal ayrışmanın fazla olduğu yerler hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
Fiziksel Çözülme
Kimyasal Çözülme
AI-II-V
IV-III
BI-II-III
IV-V
C- *
I-II-IV
III-V
DIII-IV
I-II-V
EIV-V
I-II-III
5-Aşağıdakilerden mesleklerden hangilerinin tamamı 3.ekonomik
faaliyetler içinde yer alır?
A)Hemşire-Madenci-Gişe memuru
B)Ormancı-Öğretmen-Balıkçı
C)Ormancı-Şoför-Mühendis
D)*Gardiyan-Balıkçı-Pazarlamacı
E)Şför-Marangoz-Hemşire
6- Hizmet:%65 Sanayi:%32
Tarım:%3
Yukarıda bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinin kollara dağılımının
oranları verilmiştir.
Buna göre bu oranlara bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?
A-Gelişmiş bir ülkedir
B-Hizmet ve sanayi sektörünün toplamı % 97’dir
C- Sağlık koşulları iyidir
D-*Doğum ve ölüm oranları yüksektir
E-Tarımsal nüfus azdır
11-
Yukarıdaki grafikte Türkiye'nin 1935-1990 yılları arasındaki nüfus
artış hızı belirtilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi grafiğe göre
yanlıştır?
A) Artış hızının en az olduğu dönem 1940-1945 arasıdır.
B) 1935’ten 1990 yılına kadar nüfus devamlı artmıştır.
C) *1950'den sonra artış hızı devamlı artmıştır.nüfus
D) Artış hızının en fazla olduğu dönem 1960'dır.
E) 1940 ile 1945 yılları arasında nüfus artış hızında çok önemli bir
azalma olmuştur.
12-1-Eğitim 2-Mübadele 3-İş imkanı 4-Sağlık
Yukarıdakilerin hangileri göçün sosyal nedenleri arasında yer almaz?
a)1-2
B)1-3 C)*2-3
D)2-4
E)3-4
13- AĢağıdakilerden hangisi doğal set gölü oluĢturmaz?
A) Heyelan
B)* Rüzgar
C)Buzul
D)Alüvyon
e)VOLKANİZMA
14-
18-A.85kişi/km²
B.60kişi/km²
C.130 kişi/km²
Tarımsal nüfus yoğunlukları verilen A,B ve C kentlerinin tarım alanları
birbirine yakındır.
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Toplam nüfusu en az olan ülke B dir.
B) Alanı en fazla olan ülke A dır.
C) Tarımla uğraşan nüfusu en fazla olan ülke C dir. (D)
D) A nın yüzey şekilleri daha engebelidir.
E) En gelişmiş ülke C dir.
19-Geçmişte nüfus sayımları daha çok hangi amaçlarla yapılmıştır?
A-Okuma-yazma oranını tespit etmek
B-Kent ve kır nüfusunu tespit etmek
C-Nüfus hareketlerini tespit etmek
D*-Asker sayısını ve vergi yükümlülerini tespit etmek
E-Nüfusun mesleklere göre dağılımını tespit etmek
20-Türkiyenin yerşekilleri ve oluşumları ile ilgili olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Kırık dağlar kıyıya dik uzanır
B)Karadenizde boyuna kıyılar görülür
C)Ege kıyıları horst ve graben yapılarından oluşmuştur
D)Yükselti batıdan doğuya doğru artar
E)*Çarşanba ve Bafra ovaları en büyük delta ovalarımızdır.
211-Maki-Terra-rossa toprakları
2-Çayır-Çernezyom toprakları
3-Ekvatoral orman- Tundra toprakları
4-Kaktüs-Çöl toprakları
5-İğne yapraklı ormanlar (tayga)-Podzol topraklar
15Yukarıdaki bitki örtüsü-toprak eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri
yanlıştır?
A)4-5
Yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilmiş yer ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Asya kıtasının iç kesimlerinde görülür.
B) Sıcaklık farkları fazladır.
C) *Doğal bitki örtüsü kızılçam ve makilerdir.
D) Toprakta humus miktarı azdır.
E) Toprak oluşumunda fiziksel çözülme ön planda dır.
B)*Yalnız 3
C)2-3 D-Yalnız 1
E-1-3-5
22--. Aşağıda verilmiş olan kayaç türü ve oluşum mekanizması
eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri yanlıĢtır?
1- Elmas - Metamorfik
2- Taş kömürü - Organik tortul
A)4-5
B)4-3
C)2-5
Granit - Püskürük
4- Gnays - Kırıntılı tortul
5- Kalker – Püskürük
D)1-4
E) 3-5
3-
23-Aşağıda verilmiş nüfus piramitlerinden hangisi, nüfus artışının, hızlı
bir düşüşten sonra tekrar artmaya başladığı bir ülkeye ait olabilir? (D)
16Yukarıdaki grafikte bir ülkenin kırsal ve kentsel alanlardaki
doğurganlık oranı ile nüfus artış hızı görülmektedir.
Buna göre , bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez ?
A) ekonomik gelişmede bölgeler arasında dengesizlik vardır.
B) Nüfus artış hızı yüksektir.
C) Kırdan kente göç fazladır.
D) Sanayisi gelişmekte olan bir ülkedir.
E)* Aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır.
17-Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu orojenez ile açıklanamaz?
A-Gediz Grabeni B*-Ağrı Dağı
D)-Aydın Dağları
C-Toros Dağları
24- Aşağıda ki akarsulardan hangilerinin tamamı Asya kıtasında yer
alır?
A)Ganj -Nil-Dicle-İndus
B)Gökırmak-Nil-Obi-Kongo
C)*İndus-Ganj-Gökırmak-Yenisey
D)Obi-Ganj-Fırat-Nil
E)Yenisey-Missipi-İndus-obi
E)Menteşe Dağları
Ders Öğretmenleri: H.ÖZDEMĠR
M.Fatihan GÜL
Sınav Kom. BĢk. : Musa ġENGÜL
s Okul Müd.
“
/
Download

cevap