KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 7
ÖABT – COĞRAFYA
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
2015 – ÖABT / COĞ
1.
Coğrafyanın konuları başka bilimlerin
çerçevesi içine de girer. Bu konuları coğrafya, kendi araştırma ve gösterme yollarına dayanarak coğrafyalaştırır. Coğrafya
disiplininin dayandığı bu prensip ve yollar
şunlardır:
3.
6.
I
II
45°
III
E
IV
Prensipler:
45°
●● Nedensellik
●● Oluşum
TG – 7
V
●● Dağılış
Sarp yer şekillerinin bulunduğu bölgelerde
bir yandan soğuma, diğer yandan hava
akımlarının etkisi ile vadi ve çanak terselmeleri doğar. Dağlık yerlerde ve yükseklerde soğuyan hava ağırlaşarak gece yarısından sonra vadiler ve çanaklara doğru akar
ve oraları doldurur. Böyle yerlerde çok zaman sis oluşur ve o çukur alanlarda bitkileri
dona maruz kaldığı yükseklerdeki bitkilerin
dondan kurtulduğu görülür.
A B C D E
Sin0° = 0 olduğuna göre başlangıç paraleli olan Ekvator’da yani sıfırıncı paralelde
sapma kuvveti sıfır olur.
●● İlgi
●● Açıklama
●● Sonuç
A B C D E
Yollar:
●● Gözlem
●● Betim
●● Kıyaslama
●● Çizme
yollarıdır.
A B C D E
4.
Gaz meteorları: rüzgâr, hortum, fırtına.
Hidro meteorları: sis, bulut, yağış.
Işık meteorları: şimşek, gökkuşağı.
Isı meteorları, sınıflandırmada yer almaz.
2.
Kuzey fecri ya da kutup ışığı elektrik meteorları arasında yer alır.
Düzlem
A B C D E
45° – Teğet olunan enlem
Işık kaynağı
7.
Girişimli dikey akımlar adı da verilen içi içe
girmiş aksi yönlü dikey hava hareketlerine
penetratif konveksiyon denilmektedir.
Orografik subsidans, yer şekillerine bağlı
alçalma; orografik konveksiyon yer şekillerine bağlı yükselme; frontal konveksiyon
cepheye bağlı yükselme; termik sübsidans
soğumaya bağlı alçalmadır.
A B C D E
Ekvator
Şekilde,
●● Projeksiyon yüzeyine göre zenital ya da
düzlem,
●● Projeksiyon yüzeyinin duruşuna göre,
oblik yani eğik,
●● Işık kaynağına göre merkezî yani gnomonik
olduğu görülmektedir.
A B C D E
5.
Nemli ve sıcak yerlerde, hava nemi buharlaşmayı kısıtlar. Buharlaşma olmayınca
sıcaklık vücutta birikir. Bu durum boğucu
bir etki yapar.
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / COĞ
TG – 7
11.
8.
14.
I
II
IV
III
Proksen (Ojit)
V
Gölün sonunun, öteki ucunda daha aşağıda olması, daha büyük olmasından kaynaklanır. Seçenekler içerisinde en büyük
olanı Superior’dur.
A B C D E
Haritada
Plajioklas
II, III ve IV numaralar ile Akdenizsel, V
numara ile kurak morfo - klimatik sahalar
gösterilmiştir.
Peridot (Olivin)
İntrüzif kayalardan gabro; ojit, olivin ve plajioklas minerallerinden oluşur.
I numara ile gösterilen saha maritim morfo
- klimatik içinde yer alır.
Granit; kuvars, ortoklas, hornblend ve biotitten oluşur.
A B C D E
Siyenit; ortaklas, plajioklas, hornblen ve
biotitten oluşur.
Diorit; plajioklas, hornblen ve biotitten oluşur.
Andezit ise intrüzif kayalar arasında yer
almaz.
A B C D E
15.
12.
A
9.
İspir meşesi ağaçlı bozkır bölgesinin endemitleri arasında yer alır.
c
b
Dünyada yalnızca Davras Dağı eteklerinde
görülen endemit kasnak meşesidir.
d
Petrol için yapılan sondajlardan anlaşıldığına göre, Torosların güney eteklerinde
Miosen’in temeli deniz seviyesinden 3000
metre kadar aşağıdadır. Toroslar üzerinde
ise bu temel, 2300 metreye kadar yükselir;
dağların kuzeyindeki platolar sahasında
da, tekrar 1100 metreye alçalır.
Üvez, kızılcık, dışbudak Karadeniz kökenli,
Akdeniz iklim kuşağında da görülen ağaçlardır.
A B C D E
İnsekant vadilerin kenarlarında yeni insekant vadilerin oluşmasıyla bir ağacın
gövdesi ile dallarına benzeyen bir akarsu
şebekesi meydana gelir. Bu drenaj tipine
dandritik denir.
Bu durum stil bakımından epirojenik bir hareketin eseridir.
A B C D E
A B C D E
10.
Preri
Çernezyom
Step
Kahve
rengi orman
Kırmızı
topraklar
2200
16.
2200
2400
2600
2800
3000
Topraklar
13.
Podzol
1
Çöl
Sıcaklık (°C)
Tundra
Türkiye’nin en eski yerleşim sahası İstanbul yakınındaki Yarımburgaz mağarasıdır.
A B C D E
3200
2
Laterit
Şekilde 1 ile podzol, 2 ile laterit gösterilmiştir.
Haritada daimi kar sınırının batıdan doğuya doğru arttığı görülmektedir. Bu durum
karasallığın eseridir.
A B C D E
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / COĞ
17.
TG – 7
Yerleşmeyi etkileyen ekonomik faktörler
şunlardır:
23.
20.
Ekonomik politikalar şu alanlarda toplanmıştır:
●● Avcılık - balıkçılık
●● Rekabet politikası
●● Otlatma
●● Sanayi politikası
●● Tarım
●● İstihdam ve çalışma politikası
●● Üretim
●● Bölgesel kalkınma politikası
A B C D E
●● İşlenme - işletme
●● Ticaret
A B C D E
Almanya ve Danimarka 4. safha,
Bangladeş 1. safha,
Endonezya 2. safha
piramitlerine sahiptir.
Türkiye’nin 2013 yılı piramidi 3. safhadaki
asimetrik şekilli piramide en çok benzer.
A B C D E
18.
Kolombiya’nın başkenti Bogota 2610 m,
24.
Habeşistan’ın başkenti Addis Abada 2400 m,
Yemen’in başkenti Sana 2350 m,
Meksika’nın başkenti Mexico City 2270 m
1960’ta Çin’de yetişen cüce pirinç ile Endonezya’ya ait bir pirinç türünün melezleştirilmesiyle Yeşil Devrim başlatılmıştır.
A B C D E
yükseklikte kurulmuştur.
Ekvador’un başkenti Quito ise 2850 m yüksekliktedir.
A B C D E
21.
İllüminati terimi ilk kez Texe Marrs’ın Entrika Çemberi Hâkimiyet Teorisi’nde kullanılmıştır.
A B C D E
22.
19.
Kadın başına 7’yi aşan doğum sayısı ile
Nijer dünyada ilk sırayı alır.
Bu değer Bosna - Hersek, Malta ve Slovakya’da 1’i biraz geçkin, Çin’de ise 1’in
altındadır.
İş gücü kaynakları ve sermaye birikimi üretimi; gelir düzeyi, tanıtım ve reklam tüketimi
etkileyen beşerî unsurlardır.
Teknolojik gelişmeler ise hem üretimi hem
de tüketimi etkiler.
A B C D E
25.
2014 yılında yaklaşık 90.000 tonluk Türkiye tütün üretiminin %31’ini karşılayan Manisa, üretimde ilk sırayı almıştır.
Manisa’yı; Denizli, Samsun ve Uşak illeri
izlemiştir.
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / COĞ
26.
TG – 7
2014 yılı verilerine göre dünya bal üretiminde ilk sırayı Çin, ikinci sırayı Türkiye
almıştır.
29.
Ticari hava seferleri ilk defa Fransa’da başlamıştır.
32.
A B C D E
2014 yılı itibarıyla Gümüşhane ve Bayburt
illeri DAP kapsamından alınarak DOKAP
kapsamına dâhil edilmiştir.
A B C D E
A B C D E
30.
27.
Rusya
Brezilya
33.
Domaniç - Kütahya,
Finlandiya
Arnavutluk
Gorgit - Artvin,
Türkiye
Hindistan
Filipinler
Yeni
Kaledonya
Zimbabwe
Avustralya
Güney Afrika
Hawai Adaları - James Cook
Çitdere - Karabük,
Ümit Burnu - Bartolomeu Dias
Kazdağı - Balıkesir
Ateş Ülkesi ve Patagonya - Ferdinand
eşleştirmeleri doğrudur.
Macellan tarafından keşfedilmiştir.
Ancak Dandindere Trabzon’da değil, Afyon’dadır.
Hindistan Vasco de Gama’dan önce bilinmekteydi.
A B C D E
A B C D E
Haritada kromun çıkarıldığı başlıca yataklar gösterilmiştir.
A B C D E
34.
31.
28.
Dünyanın en büyük gölü Hazar, Asya’da;
Dünyanın en yüksek yanardağı Cotopaksi,
Kuzey Amerika’da;
Belçika’da 7,
Dünya’nın en çok su taşıyan akarsuyu
Amazon, Güney Amerika’da;
Çin’de 11,
Polonya’da 1,
Dünya’nın en büyük yarımadası Arabistan,
Asya’da yer alır.
Brezilya’da 2
nükleer santral bulunmaktadır.
Güney Kore’de ise bu sayı 20’dir.
A B C D E
Haritada Kuzey Amerika’daki üç komşu
ülkenin yani ABD, Kanada ve Meksika’nın
oluşturduğu NAFTA bölgesi gösterilmiştir.
Dünya’nın en büyük çölü Büyük Sahra, Afrika’dadır.
A B C D E
A B C D E
6
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / COĞ
35.
TG – 7
38.
Endonezya’ya ait
41.
Balear Adaları - İspanya,
Sumatra,
Galapagos Adaları - Ekvador,
Celebes,
Sardunya Adası - İtalya,
Borneo,
Rodos Adası - Yunanistan
Halmahera
eşleştirmeleri doğrudur.
adaları hem Kuzey hem Güney yarım kürelerde toprağa sahiptir.
Kanarya Adaları Fas’a değil İspanya’ya
aittir.
Filipinler’in Luzon Adası ise Kuzey Yarım
Küre’dedir.
A B C D E
Drama tekniği ile öğrenciler hangi durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler. Problem çözme ve iletişim kurma
yeteneğini geliştirir.
A B C D E
A B C D E
39.
42.
Vietnam - Çin,
Endonezya - Papua Yeni Gine,
36.
Tersiyer oluşumlu Atlas Dağlarının uzandığı ülkeler Atlas ülkeleri olarak adlandırılır.
Fas, Cezayir ve Tunus başlıcalarıdır.
Türkmenistan - Kazakistan,
Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutum
içeren konuların öğretiminde öğrencilerde
görüş geliştirmek amacıyla kullanılan tartışma tekniği görüş geliştirmedir.
A B C D E
Ukrayna - Moldova
birbirine komşu olan ülkelerdir.
A B C D E
Paraguay - Uruguay birbirine sınırları olmayan ülkelerdir.
A B C D E
37.
0,699 ile 0,550 arasında bir istatistiğe sahip orta derecede insani gelişimi olan ülkeler arasında Moritanya yer almaz. Moritanya 0,487 istatistiği ile düşük insani gelişime
sahiptir.
A B C D E
43.
40.
Avustralya, Libya, Suudi Arabistan, Kanada ve Mısır nüfus yoğunlukları az olan
ülkelerdir. Hollanda, Almanya, Nijerya ve
Belçika nüfus yoğunluğu fazla olan ülkelerdir.
Eksen eğikliği konusunu anlatan öğretmenin bunu dünya haritası üzerinden öğrenciye kavratması mümkün olmaz. Model küre
kullanması gerekir. Yani konunun amacına
uygun araç ve gereçlerin kullanılması gerekir.
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2015 – ÖABT / COĞ
44.
TG – 7
Dil ovası ile ilgili verilen 1950 - 2015 resimleri önce ve sonra resimleridir.
47.
A B C D E
Balık kılçığı diyagramı belli bir sorunun ya
da durumun olası nedenlerini ve sonuçlarını belirlemek için kullanılan bir uygulamadır.
49.
Küresel ısınma konusu 11. sınıf “Çevre ve
Toplum” öğrenme alanında yer almıştır.
A B C D E
A B C D E
45.
Öğretmen, grupları belirlerken içsel zekâ
gelişimi ile ilgili bir planlama yapmamıştır.
Çünkü içsel zekâ ile ilgili bir planlama olsaydı, rüzgârlardan yararlanma şekilleri
nelerdir şeklinde bir çalışma olurdu.
A B C D E
48.
Proje tabanlı öğrenmede bir sorun üzerinde kısa ya da uzun süreli gruplarla yapılan
öğrenci merkezli bir çalışmadır. Soruda verilen açık uçlu bir proje çalışmasıdır. Ayrıca
yapılandırılmış projeler, konu ilişkili projeler
ve kalıplaşmış projeler de vardır.
A B C D E
46.
Sorudaki uygulamada yapılandırılmış grid
kullanılmıştır. Öğrencinin bilgi seviyesini,
eksikliklerini ve kavram yanılgılarını tespit
etmek için kullanılır. Öğretmen soru ile ilgili
kavramlar ve cevabı 9 - 12 adet arasındaki
kutucuklara yerleştirir.
A B C D E
8
50.
Harita, gözlem, arazi çalışması, coğrafi
sorgulama, zamanı algılama, değişim ve
sürekliliği algılama, kanıt kullanma ve tablo, grafik yorumlama becerileri CDÖP’de
yer alan derse ait özel becerilerdir. Yaratıcı
düşünme becerisi ise genel beceriler arasında yer alır.
A B C D E
Download

Coğrafya 7 - İhtiyaç Yayıncılık