ÖABT
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
0000000001
KPSS-ÖABT
000000001
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
Bu testte 50 soru vardır.
1.
Kayaların yerkabuğunda farklı sıcaklık ve basınç
şartları altında katı hâlde iken geçirdikleri değişim
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Diyajenez
B)
Orojenez
C)
Granitleşme
D)
Metamorfizma
E)
Epirojenez
5.
A) Barkan
İklim özellikleri arasındaki farklılıklardan dolayı
meydana gelen topoğrafya farkları ile ayrılan bu
bölgelere morfojenetik /morfoklimatik bölge adı verilir.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi
morfoklimatik bölgeler arasında yer
almamaktadır?
3.
A)
Savan bölgeleri
B)
Periglasiyal bölgeler
C)
Kurak bölgeler
D)
Selva bölgeleri
E)
Karstik bölgeler
7.
Aşağıdakilerden hangisi Pleistosen Dönemi'nde
meydana gelen buzul dönemlerinden biri değildir?
A) Huronian
B) Günz
D) Würm
4.
B) Ripple - mark
D) Pediment
6.
2.
Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisi
diğerlerinden farklı bir topoğrafya türünü ifade
etmektedir?
C) Riss
E) Mindel
Buzullar hareket ederken zeminden kopardıkları
kayaç ve toprağı beraberinde sürüklerler. Buzullar
eridiğinde ise bu materyaller çeşitli yerlerde birikir. Bu
tabakalaşmamış birikintilere “moren” ya da “buzultaş”
adı verilmektedir.
8.
C) Lapya
E) İnselberg
Levha tektoniği ile ilgili bir konunun ele alındığı
çalışmada aşağıdaki oluşumlardan hangisinin yer
alması beklenmez?
A)
Volkanik adalar
B)
Peneplenler
C)
Yırtılma fayları
D)
Kıvrımlı dağ sıraları
E)
Okyanus çukurları
Topoğrafya şekillerini zamanın süresine bağlı
olarak evrime uğradıklarını ve bulundukları evrim
aşamasına göre ilk gençlik, gençlik, olgunluk,
ileri olgunluk, yaşlılık ve ileri yaşlılık şeklinde
devrelere ayıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
David Harvey
B)
Evangelista Torricelli
C)
Roger Tomlinson
D)
Paul Vidal de la Blache
E)
William Morris Davis
Bazı topoğrafya şekilleri, volkanik şekillerle ilgili
olmadıkları hâlde görünüm olarak onlara büyük bir
yakınlık gösterir. Örneğin çamur volkanları, meteorit
kraterler, mayın çukuları ve traverten konileri.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımı yapılan
morenlerin türlerinden biri değildir?
Yukarıdaki tanımda belirtildiği şekilde meydana
gelen oluşumlara ne ad verilir?
A)
Cephe morenleri
A)
Psödo volkanik şekiller
B)
Taban morenleri
B)
Polisiklik topoğrafya
C)
Orta morenler
C)
Subvolkanik şekiller
D)
Neve morenleri
D)
Prevolkanik şekiller
E)
Ablasyon morenleri
E)
Polijenik karışık volkanlar
2
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS-ÖABT
9.
000000001
12. Çeşitli jeolojik devirlerde meydana gelmiş
transgresyon ve regresyonlar sırasında kıyı
bölgelerinde transgresif ve regresif depolar
oluşmuştur. Transgresyon denizin yavaş bir şekilde
kara üzerine ilerlemesini, regresyon ise denizin
karadan yavaş bir şekilde çekilmesi olayını ifade eder.
Sabah hava sakindir. Öğleden sonra bulutlar belirir,
rüzgâr çıkar. Bir bulut yaklaşırsa rüzgâr ona yönelir
ve güçlenir. Bulut tepeye gelince, buluttan doğru,
ani başlayan serin rüzgâr eser, dolu sağanak başlar.
Şimşek, yıldırım görülür. Genelde 2-3 saat sürer
bazen ise gece yarısına kadar sürebilir. Sonra yağmur
hafifler, kesilir ve hızla hava açılır, durgunlaşır.
Buna göre aşağıdaki şekillerde gösterilen
tabakalardan hangisinde sırasıyla transgresif ve
regresif seriler doğru olarak verilmiştir?
Ana
Kum
Marn
Kalker Konglomera taşı
kaya
Yukarıda anlatılan bu hava olayı aşağıdakilerden
hangisini tanımlamaktadır?
A)
Adveksiyon
B)
Hava Kütlesi
C)
Tornado
D)
Oraj
E)
Oklüzyon
A)
10. Ekolojik ayak izi tüketilen doğal kaynakların yeniden
üretimi ve oluşan atıkların geri kazanımı için ne kadar
kara ve su sahasına ihtiyaç duyulduğunu ortaya
koyan bilimsel bir ölçüdür. Doğal kaynakların tüketim
hızı ile doğanın kendi kendini yenileme kapasitesini
karşılaştırarak var olan tüketimin sürdürülebilir olup
olmadığını gösterir.
B)
C)
D)
Buna göre bir nüfusun ekolojik ayak izi
hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate
alınmaz?
A)
11.
E)
Solunum için gerekli olan hava
B)
Beslenme alışkanlıklarınız
C)
Seyahat biçim ve süreleri
D)
Bulunduğunuz ülke
E)
Günlük yaşantınızda ihtiyaç duyduğunuz enerji
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ateş Çemberi
içerisinde yer almamasına rağmen volkan
faaliyetleri bakımından aktiftir?
A)
İtalya
B)
Filipinler
C)
Meksika
D)
Japonya
E)
Peru
3
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS-ÖABT
000000001
13. Kültür bitkilerinin yaşam dönemleri diğer bir ifadeyle
ekilme, çimlenme, olgunlaşma, toplanma ya da çiçek
açma, meyve verme zamanlarının herhangi bir alet
ya da cihaz kullanılmadan tespit ve kaydedilmesi
şeklinde yapılır. Bu gözlemlerden elde edilen sonuçlar
ve bunların uzun yıllar ortalamaları bir ülkenin tarım
ve ekonomisi için çok önemlidir.
16. Kış aylarında Sibirya YB ile birleşerek alçak
basınçların Anadolu’ya sokulmasını engeller ve
kışların soğuk, sert ve karlı geçmesine neden olur.
Yukarıda bahsedilen basınç merkezi
aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda tanımı verilen meteoroloji
istasyonlarında gerçekleştirilen gözlem türüne
ait değerler ile aşağıdaki haritalardan hangisi
hazırlanmaktadır?
A)
Fenoloji haritası
B)
Zirai don risk tahmin haritası
C)
Rekolte tahmin haritası
D)
Arazi kullanımı tahmin haritası
E)
Sinoptik harita
A)
Asor YB
B)
İzlanda AB
C)
Basra AB
D)
Havai YB
E)
Aluet YB
17. Çevre koruma politikalarını oluşturmak amacıyla
uluslararası ölçekte iş birliği ve dayanışmanın
gerekliliğinin taşıdığı önem ilk kez ve ne zaman
gündeme gelmiştir?
14. Bir hava kütlesinin çevresinden sıcaklık almaksızın
soğuması veya ısınması sonucunda meydana gelir.
Örnek olarak yükselen havanın soğuması ve alçalan
havanın ısınması verilebilir.
A)
Kyoto Protokolü, 1997
B)
Rio Konferansı, 1992
C)
Stockholm Konferansı, 1972
D)
Maastricht Antlaşması, 1993
E)
Roma Antlaşması, 1957
18. Bir bölgede zeytin, sakız ağacı, funda, defne ve
kermes meşesi bitkileri yaygın olarak görülüyorsa
o bölgenin bitki örtüsü aşağıdakilerden
hangisidir?
Yukarıda tanımı verilen sürece ne ad
verilmektedir?
A)
Konveksiyon
A)
Bozkır
B)
Adyabatik ısınma ve soğuma
B)
Maki
C)
Adveksiyon
C)
Tundra
D)
Saklı sıcaklık
D)
Çayır
E)
Albedo
E)
Savan
19. Belirli bir zaman süreci içerisinde belli bir alanda farklı
toplulukların birbirini izlemesidir. Zaman içerisinde
baskın bitki toplulukları diğer bitki toplulukları ile
yer değiştirir. Volkanik faaliyetler, depremler, toprak
kaymaları, erozyon, yangın, seller, buzul istilası,
kuraklık, tektonik hareketler gibi olaylar mevcut bitki
toplulukları ortadan kalkıp yerine yeni toplulukların
baskın olmasına neden olabilmektedir.
15. Çok sayıda bilim adamı, çok çeşitli iklim
sınıflandırmaları yapmıştır. Bilim adamları arasında
bu konuda çok farklılık vardır. Çeşitli araştırmacılar
farklı yaklaşım ve yöntemler kullanarak ve iklimleri
belirli kategorilere göre sınıflandırmıştır.
Yukarıda oluşum süreci açıklanan olay
aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmalardan
biri değildir?
A)
Köppen-Geiger sınıflandırması
B)
De Martonne sınıflandırması
C)
Thornthwaite sınıflandırması
D)
Erinç sınıflandırması
E)
Corine sınıflandırması
4
A)
Süksesyon
B)
Kominüte
C)
Ekosistem
D)
Klimaks
E)
Habitat
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS-ÖABT
000000001
24. Hava kütleleri analiz haritalarında sembollerle ifade
edilir. Hava kütlelerinin semboller ile belirtilmesinde,
önce denizsel veya karasal olup olmadığı, sonra
kaynak bölgesi ve en son olarak sıcak mı, soğuk mu
olduğu belirtilir.
20. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından
hazırlanan raporda 1901’den itibaren sıcaklıkların
farklı büyüklüklerde de olsa dünyanın hemen her
tarafında arttığı vurgulanmıştır. Rapor ile birlikte
mevcut tarihsel analizlerin sonuçlarından elde
edilen bulgular ışığında gelecek projeksiyonları
gerçekleştirilmektedir.
Bu bilgilere göre cTw hava kütlesinin açık ifadesi
aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’nin günümüz coğrafi özellikleri göz önüne
alındığında aşağıdakilerden hangisi gelecek
senaryolarının sonuçlarından biri olamaz?
A)
Karasal
Tropikal
Soğuk
B)
Denizel
Polar
Soğuk
A)
Doğu Karadeniz bölgesinde artacak yağış
heyelan riskini artıracaktır.
C) Karasal
Polar
Sıcak
D) Karasal
Tropikal
Sıcak
B)
Deniz seviyesinde değişiklikler meydana
gelecektir.
E)
Tropikal
Kararsız
C)
Azalacak kar örtüsü çığ tehlikesini azaltacaktır.
D)
Türkiye’de su stresi çeken alanlar artacaktır.
E)
Artacak sıcaklıklara paralel daimi kar sınırı
alçalacaktır.
Karasal
25. Nüfus Piramitleri herhangi bir ülkenin veya bölgenin
nüfus özelliklerini göstermedeki temel araçlardan
biridir.
21.
I.
Eratosthenes
II.
Aristo
I.
Yaş grupları
III.
Poseidonious
II.
Cinsiyet durumu
IV.
Biruni
III.
Bağımlı nüfus
IV.
Ortanca yaş
Yukarıdakilerden hangileri dünyanın çevresini
hesaplamaya çalışmış olan filozoflarındandır?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, III ve IV
Bir ülkenin veya bir bölgenin nüfus piramitlerine
bakılarak yukarıdakilerden hangilerine
ulaşılabilir?
C) I ve III
E) II, III ve IV
A) I ve II
B) II ve III
D) II, III ve IV
C) III ve IV
E) I, II ve III
22. Aşağıdaki devletlerden hangisi Yugoslavya
Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılması ile
kurulmuş olan devletlerden biri değildir?
A)
Bosna Hersek
B)
Slovenya
C)
Hırvatistan
D)
Sırbistan
E)
Macaristan
26. Türkiye’deki ilk boru hattı hangi merkezler
arasında açılmıştır?
23. Deniz veya göl haritalarında eşit derinlikteki
noktaları birleştiren eğri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İzohet
B) İzobat
D) İzonep
C) İzoterm
E) İzohel
5
A)
Ceyhan - Kırıkkale
B)
Kerkük - Ceyhan
C)
Batman - Dörtyol
D)
Bakü - Ceyhan
E)
Ceyhan - Batman
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS-ÖABT
000000001
27.
30. Türkiye’de “İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması”
oluşturulurken ilk olarak illerin Düzey 3 olmasına
karar verilmiş ve 81 adet Düzey 3 Bölge Birimi
tanımlanmıştır.
I.
Türkiye’deki temel idari birim olmaları
II.
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi ile uyumlu olmaları
III.
İstatistiki verilerin il bazında derlenmesi
IV.
Sosyoekonomik olarak benzer alanlar olmaları
Türkiye’deki illerin Düzey 3 bölgeleri olarak
tanımlanmasının temel nedeni yukarıdakilerden
hangileridir?
A) I ve II
B) II ve III
D) I ve III
C) III ve IV
E) I, III ve IV
Yukarıdaki haritada Afrika kıtasında yer alan 3 büyük
göl gösterilmiştir.
31. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin aritmetik nüfus
yoğunluğu diğerlerine göre daha yüksektir?
Bu göller sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?
I
II
III
A) Çad
Viktorya
Tanganika
B) Nyasa
Tanganika
Çad
C) Tanganika
Çad
Işık
D) Çad
Viktorya
Urmiye
E) Nyasa
Viktorya
Çad
A)
Rusya
B)
Türkmenistan
C)
Kanada
D)
İzlanda
E)
Portekiz
I.
İtfaiyeci
II.
Demirci
III.
Avcı
32.
28. Dünya nüfusunun artışında belirli dönemler ön
plana çıkmaktadır. Bu dönemlerden biri de dünya
nüfusunun 1 milyarı aştığı dönemdir.
Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunun 1
milyar eşiğini aştığı yıllardır?
Yukarıdaki ekonomik faaliyetler, türlerine göre
sınıflandırıldığında bu sınıflama nasıl olur?
A)
1750’li yıllar
B)
1850’li yıllar
Birincil
İkincil
Üçüncül
C)
1900’lü yıllar
A)
Avcı
İtfaiyeci
Demirci
D)
1910 yılı
B)
İtfaiyeci
Avcı
Demirci
E)
1925 yılı
C)
Demirci
Avcı
İtfaiyeci
D)
Avcı
Demirci
İtfaiyeci
E)
İtfaiyeci
Avcı
Demirci
29.
I.
İlk sulama kanallarının inşa edilmesi
II.
Yazının bulunması
III.
İlk köylerin kurulması
33. Aşağıdakilerden hangisinin bölge alanı diğerlerine
göre daha geniştir?
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Mezopotamya
Uygarlığı’na aittir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6
A)
Tektonik deprem alanları
B)
Akdeniz iklim bölgeleri
C)
Jeotermal enerji bölgeleri
D)
Tuzlu su kaynakları
E)
Alpin çayır bölgeleri
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS-ÖABT
000000001
34. Saat yapımında dünyanın önde gelen ülkelerinden
ve dünyanın önemli kış turizmi merkezlerinden
biri olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsviçre
B) Hollanda
D) Kanada
37. Bor mineralleri sanayide çok çeşitli işlerde kullanılan
bir mineraldir.
Dünyanın en zengin bor yataklarına sahip
olan Türkiye’de bu madenin işlendiği yerler
aşağıdakilerden hangileridir?
C) Fransa
E) Norveç
35. Devletin konum alanını, en önemli güç unsuru
olarak gören; görüşleri II. Dünya Savaşı sırasında
Hitler’in politikasında etkili olan ve “Hayat Alanı
Teorisi”nin sahibi olan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Bigadiç ve Emet
B)
Susurluk ve Bandırma
C)
Kırka ve Bandırma
D)
Kestel ve Kırka
E)
Bandırma ve Emet
38. Türkiye’deki yer altı kaynaklarının çıkarılması ve
işletilmesi hususunda gerekli sermaye desteğinin
sağlanması amacıyla aşağıdaki kurumlardan
hangisi kurulmuştur?
A)
Rudolf Kjellen
A)
Etibank
B)
Zbingniew Brzezinski
B)
İş Bankası
C)
Friedrich Ratzel
C)
Türkiye Taşkömürü Kurumu
D)
Halford Mackinder
D)
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
E)
Karl Haushofer
E)
Sanayi-Maadin Bankası
36.
I.
İsveç
II.
Almanya
III.
Rusya
IV.
Norveç
V.
Hollanda
39. Türkiye’deki yayla ve oba yerleşmelerinin ortaya
çıkışında hayvancılık faaliyetleri etkilidir. Her ikisinde
de temel amaç, yaz başından itibaren hayvan
otlatmak amacı ile üst zona çıkmaktır. Ancak bu iki
yerleşme tipinin, birbirinden farklı olan yönleri de
mevcuttur.
“Son üç yıl içerisinde Baltık ülkelerinin hepsini
gezdim.” diyen bir turist, yukarıda verilen
ülkelerden hangilerine gitmiştir?
A)
I, II ve III
B)
II, III ve IV
C)
III, IV ve V
D)
I, II, III ve IV
E)
II, III, IV ve V
I.
Görüldüğü yerler
II.
Köy altı yerleşmeleri olmaları
III.
Faaliyet için takip edilen güzergahları
IV.
Mesken tipleri
Yukarıdakilerden hangileri yayla ve oba
yerleşmelerini birbirinden ayıran temel özellikler
arasındadır?
A) I ve II
B) II ve III
D) III ve IV
7
C) I ve III
E) I, III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS-ÖABT
000000001
40.
42. “Örnek incelemeler yoluyla bir bölgedeki baskın
ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel yaşama
olan etkilerini tartışır.” kazanımına göre planlama
yapan bir coğrafya öğretmeni kazanımla birlikte
organize edilerek verilecek becerilerden hangisini
göz önüne almamıştır?
A)
Gözlem Becerisi
B)
Arazi Çalışma Becerisi
C)
Zamanı Algılama Becerisi
D)
Coğrafi Sorgulama Becerisi
E)
Kanıt Kullanma Becerisi
Yukarıdaki Dünya haritasında gösterilen
bölgelerin ana bitki örtüsü kuşağı aşağıdakilerden
hangisidir?
I
II
III
A)
Tundra
Maki
Orman
B)
Tayga
Savan
Selva
C)
Tundra
Bozkır
Maki
D)
Tayga
Maki
Selva
E)
Tayga
Orman
Çalı
43. Coğrafya Dersi Öğretim Programı öğrenme alanları
üzerine kuruludur. Öğrenme alanlarında her yıl farklı
sorunsallar ele alınır. Program öğrenci merkezlidir ve
sarmal bir yapıya sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafya öğretiminde yer
alan öğrenme alanlarından biri değildir?
41. Aşağıdakilerden hangisi coğrafya öğretiminde
portfolyo kullanmanın yararlarından biri değildir?
A)
Bir sonraki yıllara öğrenci ile ilgili bilginin
aktarılmasını sağlar.
B)
Öğrencinin zaman içerisindeki öğrenimlerinin
belgelenmesini sağlar.
C)
Öğrencinin öz değerlendirme yapabilmesine
fırsat verir.
D)
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini birleştirmesinin
bir göstergesidir.
E)
Öğrencilerin somut ve tek tip hedeflere
ulaşmasını sağlar.
A)
Mekânsal Bir Sentez
B)
Çevre ve Toplum
C)
Doğal Sistemler
D)
Kültür ve Miras
E)
Beşerî Sistemler
44. 10. sınıf coğrafya dersi “Çevre ve Toplum”
öğrenme alanı "Doğal Afetlerin Etkilerinin Farkında
Mıyız?" konusunda çalıştay (worksop) tekniğini
kullanmak isteyen bir öğretmen ilk olarak
hangisini ele almalıdır?
A)
8
Çözümler öğrencilerle birlikte oluşturmalı ve her
bireye sunulmalı.
B)
Öğretmen öğrenme sürecinde rehber olmalı.
C)
Gruplar için yöneticiler seçilmeli.
D)
Öğrencilerin doğal afetler konusunda bilgi ve
kavrama düzeyinde eksiklikleri olmamalı.
E)
Grupça belirlenen çözüm yöntemi uygulanıp
sorun çözümlenmeli.
Diğer sayfaya geçiniz.
Download

Book 1.indb