2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10.SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ YARIYIL TATİLİ
ÇALIŞMA ÖDEVİ
ADI
SOYADI
Ödevin Verildiği
Tarih
24.01.2014
SINIF NO:
Ödevin Alınacağı
Tarih
10.02.2014
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.) Yerkabuğunda hareketli levhaların sınırlarına
yakın alanlarda tektonik depremler sıkça görülür.
5.) Yağış rejiminin düzenli olduğu iklim
bölgelerindeki akarsular düzenli rejime sahiptir.
Buna göre, yukarıdaki harita üzerinde gösterilen
alanlardan hangisinin hareketli levhaların
sınırında yer aldığı söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Yukarıdaki haritada gösterilen alanların
hangisinde akarsuların düzenli rejime sahip
oldukları söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
2.) Fiziksel tortul taşlar, akarsu, rüzgar ve buzul gibi
dış kuvvetlerin çeşitli sahalardan aşındırdıkları taş
parçalarını beraberinde taşıyarak çukur yerlerde
doğal bir çimentoyla birleştirmesiyle oluşurlar.
Buna göre, aşağıdaki taşlardan hangisi fiziksel
tortul taşlara örnek olarak verilebilir?
A) Kuvarsit
B) Kaya tuzu
C) Mermer
D) Konglomera
E) Bazalt
6.) Sularını denize ulaştırabilen akarsu havzalarına
açık havza, sularını denize ulaştıramayan akarsu
havzalarına ise kapalı havza denir.
Buna göre, bir bölgenin kapalı havza olmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Etrafının dağlarla çevrili olması
B) Sıcaklığın yüksek olması
C) Kayaçların geçirimli olması
D) Yağış rejiminin düzensiz olması
E) Buharlaşmanın şiddetli olması
3.) Fay hatlarının fazla olduğu bir yer için
aşağıdakiler-den hangisi kesin olarak
söylenemez?
A) Sıcak su kaynakları fazladır.
B) Volkanik dağlara rastlanır.
C) Sık sık depremler oluşur.
D) Levha sınırlarına yakındır
E) Ortalama yükseltisi fazladır
7.) Yukarıda verilen kaynak türünün aşağıda
verilen ülkelerden hangisinde daha yaygın
olarak görüldüğü söylenebilir?
A) Avustralya
B) Norveç
C) Hollanda
D) İngiltere
E) Şili
4.) Toprak oluşumunda en önemli faktör iklimdir (1).
Fiziksel ve kimyasal ayrışma olayları, bitki örtüsünün
yerleşip gelişmesi, toprağın yıkanması ve topraktaki
organizma faaliyetleri iklime bağlıdır (2). Sıcak ve
kurak bölgelerde kimyasal ayrışma ön plandadır ve
ayrışma daha hızlıdır (3). Nemli bölgelerde toprakta
yıkanma fazla iken kurak bölgelerde azdır (4). Aşırı
yıkanma sonucunda toprağın üst kısmındaki besin
maddeleri, sızma yoluyla alt katmanlara
taşındığından toprak besin maddeleri yönünden
fakir kalır (5).
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
1
8.) Akarsu ve rüzgar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle
taşınıp biriktirilen topraklara, azonal (taşınmış)
topraklar denir.
Buna göre,
I. Terra - rossa
II. Alüvyal
III. Lös
IV. Laterit
Yukarıdaki toprak tiplerinden hangileri azonal
toprak değildir?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I ve IV
D) II ve III
E) II ve IV
12.) Dünya nüfusu bazı olaylar sonucunda daha
hızlı şekilde artmaya başlamıştır. Bu hızlı artışların
olduğu dönemlere sıçrama dönemleri denir.
Dünya nüfusunda üç önemli sıçrama dönemi
yaşanmıştır.
Bu sıçrama dönemlerinden ilki aşağıdaki
olaylardan hangisiyle başlamıştır?
A) Yerleşik hayata geçilmesiyle
B) Yazının icat edilmesiyle
C) Alet yapımı ve ateşin bulunmasıyla
D) Hayvanların evcilleştirilmeye başlamasıyla
E) Sanayi devrimi ve teknolojik gelişmeyle
13.) “Genellikle beyin göçü alan ülkeler gelişmiş,
beyin göçü verenler ise geri kalmış veya gelişmekte
olan ülkeler arasındadır.”
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi, beyin
göçü veren ülkelere örnek gösterilebilir?
A) ABD
B) Fransa
C) İsviçre
D) Türkiye
E) İngiltere
9.) Dünya'da toprak türlerinin dağılımında bitki
örtüsü önemli etkiye sahiptir.
Aşağıda verilen toprak türü ve üzerinde görülen
bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Podzol - iğne yapraklı orman
B) Terra-rossa - Maki
C) Çernozyom - Alpin çayırlar
D) Laterit - Bozkır
E) Kahverengi orman - Geniş yapraklı orman
14.) Kıtaların nüfus artışlarında tarım,göçler ve
sanayi etkili olmuştur.
Buna göre nüfus artışında etkili olan bu faktörlerin
özellikle hangi kıtalarda etkili olduğu hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
10.) Geniş yapraklı ormanlar, sıcak ve yağışlı
bölgelerinde görülen bir bitki örtüsüdür.
İklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki
bölgelerden hangisinde geniş yapraklı
ormanların görülmesi beklenemez?
A) Amazon Havzası
B) Kongo Havzası
C) Endonezya Adaları
D) Muson Asyası
E) Kuzey Afrika
A)
B)
C)
D)
E)
11.) Dünyada nüfus dağılışı incelendiğinde nüfusun
çok büyük bir bölümünün orta kuşakta deniz
kıyılarında toplandığı görülmektedir.
Nüfusun orta enlemlerde yoğunlaşmasının en
önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer altı zenginliklerinin bol olması
B) Geniş ve verimli tarım alanlarının bulunması
C) Su kaynaklarının daha fazla olması
D) İklim koşullarının elverişli olması
E) Endüstrileşmenin gelişmiş olması
Tarım
Asya
Amerika
Asya
Avustralya
Amerika
Göç
Amerika
Asya
Amerika
Asya
Avrupa
Sanayi
Afrika
Avustralya
Avrupa
Amerika
Asya
15.) Aşağıda verilmiş nüfus piramitlerinden hangisi,
nüfus artışının, hızlı bir düşüşten sonra tekrar
artmaya başladığı bir ülkeye ait olabilir?
2
B-Aşağıdaki tabloda verilen yerleri haritadan bularak bu yerlerle ilgili istenilen bilgileri yazınız.
BÖLGE
NÜFUSLANMA
DURUMU
(yoğun/seyrek/yok)
NEDENİ
A
C
D
E
F
H
C-Aşağıda özellikleri verilen toprakların isimlerini karşılarına yazınız.
Dönenceler arasında ekvatoral bölgenin toprağıdır, rengi kiremit kırmızısıdır,
aşırı yıkanmadan dolayı humus azdır.
Akdeniz iklim bölgesinde kalkerli kayaçlar üzerinde oluşmuştur, kireç oranı
yüksek, içinde bulunan demir oksitten dolayı rengi kırmızıdır.
Kurak ve yarı kurak bölgelerde suyun buharlaşması ile su içindeki tuz,
karbonat gibi maddelerin toprağın yüzeyinde birikmesi ile oluşur.
Kireç yönünden zengin olan bu topraklar killi kireç ve yumuşak kireç taşları
depoları üzerinde oluşur. Vertisoller ve Rendzinalar olarak ikiye ayrılır.
Akarsular tarafından taşınan malzemelerin birikmesiyle oluşur, humus
fazlardır, yoğun tarım yapılan alanların toprağıdır.
D-Aşağıda bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Bu piramide bakarak aşağıdaki tabloda, bu
ülkeyle ilgili istenilen bilgileri veriniz.
NÜFUSUN ÖZELLİĞİ
Ortalama yaşam süresi
Doğum oranı
Kentleşme oranı
Genç nüfusun toplam nüfustaki payı
Nüfusun dağılışında doğal faktörlerin
etkisi
Çalışan nüfus içinde tarım
sektörünün payı
3
AZDIR / FAZLADIR
E-Aşağıda verilen bitki örtülerini haritadaki doğal yetişme alanları ile numaralarına göre
eşleştiniz.
a-Maki
(……………..)
b-Çöl bitkileri( Kaktüs),
(……………..)
c-Uzun boylu otlar (savan)
(……………..)
d-Tundra
(……………..)
e-İğne Yapraklı orman(Tayga)
(……………..)
F-Yukarıdaki haritada gösterilen doğal unsurların isimlerini yazınız.
a-I nolu nehir: ………………………………………..
b-II nolu körfez: ……………………………………..
c-III nolu okyanus: ..………………………………….
d-IV nolu deniz: ………………………………………
e-V nolu göl ( Bazı kaynaklarda deniz): …………………….
.
4
Download

2013-2014 eğitim öğretim yılı 10.sınıflar coğrafya dersi