DERS COĞRAFYA
COĞRAFYA-9
KONUNUN ADI: DÜNYA’NIN İKLİM ZENGİNLİĞİ
TEST-8
1- Çöl iklimi ile Kutup iklimi arasında hangi açıdan
benzerlik vardır?
A) Bitki örtüleri
B) Bağıl nem oranları
C) Yağış rejimleri
D) Yağış miktarları
E) Sıcaklık ortalamaları
6- Her iklimin kendine özgü bir doğal bitki örtüsü vardır.
Aşağıdaki iklim ve bitki örtüsü eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
2-
A)
B)
C)
D)
E)
İKLİM
B. ÖRTÜSÜ
Akdeniz İklimi
Tropikal İklim
Ekvatoral İklim
Okyanusal İklim
Muson İklimi
Maki ve Kızılçam Ormanı
Savan
Yağmur Ormanları
Karışık Orman
Çayır
0º
7Yukarıda taralı olarak gösterilen bölgenin iklim ve bitki
örtüsü özelliği için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sıcaklığın arttığı dönemlerde yağış da artmaktadır
B) Yağışların büyük bir bölümü konveksiyoneldir
C) Yıllık sıcaklık farkı çok azdır
D) Doğal bitki örtüsü Savan’dır
E) Yağış miktarı 2000 ila 3000 mm civarındadır
3I. Yağış miktarı ve yağış rejimi
II. Bulutluluk ortalaması
III. Sıcaklık özellikleri
IV. Basınç özelliği
V. Hakim rüzgar yönü
B) I – V
D) III – IV
Yaz
Musonu
Güney ve Güneydoğu Asya’nın iklim özelliklerini Muson
rüzgarları şekillendirmektedir.
Bu rüzgarların özellikleri de göz önüne alındığında, Güney ve
Güneydoğu Asya’nın iklimi için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
Bir bölgenin iklim sınıflandırması yapılırken, yukarıdaki
özelliklerinden öncelikle hangileri göz önüne alınır?
A) II – IV
Asya
C) II – III
E) I – III
A)
B)
C)
D)
E)
Yıllık sıcaklık ortalaması yüksektir
Yağış rejimi düzenlidir
Yaz aylarında bulutluluk artar
Kış mevsimi kuraktır
Yıllık yağış miktarı fazladır
4Yıllık Sıcaklık
Yıllık Yağış
Ortalaması ( ºC )
Miktarı ( mm )
I
29
3000
II
24
2000
III
19
1500
IV
16
1000
V
6
200
Yukarıdaki tabloda sıcaklık ve yağış özellikleri verilen
merkezlerden hangisinde, doğal bitki örtüsünün otsu
bitkilerden oluşması beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
8-
5- Aşağıdakilerden hangisi , iklimlerin oluşmasında etkisi
olan faktörlerden biri değildir?
A) Yağış miktarı
B) Yükselti
C) Denize uzaklık
D) Matematik konum
E) Sürekli rüzgarlar
Yukarıda yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilen merkezle ilgili
olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yıllık sıcaklık farkı fazladır
B) Karla örtülü gün sayısı fazladır
C) Güney yarım kürenin orta kuşağındadır
D) Yıllık ortalama yağışı 1000 mm nin altındadır
E) Ormanlarında “İğne Yapraklı” ağaçlar yaygındır
MERKEZ
400
SICAKLIK ºC
20
300
10
200
0
100
-10
0
-20
mm
YAĞIŞ
O MNMH T AE E K A
12-
Yanda Afrika kıtasının iklim
haritası gösterilmiştir.
Bu kıtanın özellikleri göz önüne
alındığında, aşağıdaki
iklimlerden hangisinin harita da
gösterilmediği söylenir?
V
I
IV
Ek
II
mm
A)
B)
C)
D)
E)
III
YAĞIŞ
SICAKLIK
400
300
200
100
0
ºC
30
20
13- Bir bölgenin yalnızca iklim haritasına bakarak, bu
bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi belirlenemez?
10
0
O MN MH T A E E K A
9- Yukarıdaki yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği,
haritada işaretlenmiş merkezlerden hangisine aittir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
10- Makroklimalar, yıllık ortalama sıcaklıklarına göre;
1. Soğuk İklimler
2. Ilıman İklimler
3. Sıcak İklimler, olmak üzere üç gruba ayrılırlar.
A)
B)
C)
D)
E)
11mm
X BÖLGESİ
ºC
YAĞIŞ
SICAKLIK
300
0
-20
200
X
0
-60
A)
B)
C)
D)
E)
O MN M H T A E E K A
YAĞIŞ
SICAKLIK
40
300
30
200
20
100
10
0
Temmuz Ayı Otalama
Sıcaklığı ( ºC )
Ocak Ayı Ortalama
Sıcaklığı ( ºC )
Yıllık Ortalama Yağış
Miktarı ( mm )
Maksimum Yağış
Mevsimi
Minimum Yağış
Mevsimi
Doğal Bitki Örtüsü
20
-10
500
Yaz
Kış
Tayga
Bu bilgilerden yola çıkarak söz konusu bölgenin iklim
tipinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
-40
100
400
Doğal bitki örtüsü
Toprak türü
Tarımda sulamaya duyulan ihtiyaç
Mesken tipleri
Kayaç türleri
14- Aşağıdaki tabloda X bölgesinin; Sıcaklık, Yağış ve
Doğal Bitki Örtüsü özellikleri verilmiştir.
Seçeneklerde verilen makroklimalardan hangisi diğer
dördünden farklı bir iklim grubundadır?
A) Savan İklimi
B) Akdeniz İklimi
C) Muson İklimi
D) Tropikal Çöl İklimi
E) Ekvatoral İklim
400
Ekvatoral İklim
Tropikal İklim
Çöl İklimi
Akdeniz İklimi
Tundra İklimi
Step ( Ilıman Karasal ) İklimi
Sert Karasal İklim
Tundra İklimi
Çöl İklimi
Okyanusal İklim
Y
0
O MNMH T AE E K A
Yukarıda verilen X ve Y grafikleri hangi iklimlere aittir?
X
Y
A) Kutup
Ekvatoral
B) Tundra
Tropikal
C) Karasal
Muson
D) Akdeniz
Okyanusal
E) Step
Çöl
15- Kuzey Yarım Küre’deki X merkezinden yine aynı yarım
kürede ancak Ekvator’a daha yakın olan Y merkezine giden
bir gözlemci, Y merkezinde yıllık ortalama sıcaklığı daha
düşük bir iklim tipiyle karşılaşmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tarz bir değişimin nedeni olamaz?
A) Yükselti
B) Yıllık rüzgarlar
C) Okyanus akıntıları
D) Bakı
E) Denize uzaklık
Hazırlayan: Hakan ULUTAŞ
Download

DERS COĞRAFYA - Derscografya