2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
6.SINIF SOSYAL BİLGİLER GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ-1
1-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal
bilimlere yaptığı katkılardan biri değildir?
A) Dil ve tarih, coğrafya fakültesinin açılması
B) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C) İstanbul Üniversitesinin açılması
D) Türk Dil Kurumu’nun açılması
2- I. Akdeniz Bölgesi Türkiye’nin en güzel bölgesidir.
II. Adana Akdeniz Bölgesinde yer alır.
III. Türkiye Asya ve Avrupa kıtasının en güzel
ülkesidir.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi olgu özelliğindedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
3- Sosyal Bilgiler, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgileri
felsefe ve sosyoloji gibi konuları içine alan bir derstir.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin
amaçları arasında yer almaz?
A) İnsan haklarına saygılı vatandaşlar yetiştirmek
B) Öğrenciye toplumsal kişilik kazandırmak
C) İnsanların rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlamak
D) Türk tarihi ve kültürünü kavratmak
4-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada
son basamaktır?
A) Araştırma konusunu tespit etmek
B) Araştırma konusu için kaynak eserleri bulmak
C) Rapor yazmak
D) Varsayımlar ileri sürmek
5-Herhangi bir haritayı aşağıda verilen ölçeklerden
hangisiyle çizersek daha ayrıntılı olur?
A) 1/500 000
B) 1/50 000
C) 1/2.000.000
D) 1/100.000
6-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel
konumuyla ilgilidir?
A) Türkiye, Başlangıç Meridyenine göre Doğu
Yarımkürededir.
B) Türkiye, 36˚-42˚Kuzey paralelindedir.
C) Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir.
D) Türkiye, Ekvator’un Kuzeyinde yer alır.
7-Aşağıdakilerden verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Meridyenler arasındaki uzaklık yalnızca Ekvator’da
eşittir ve 111 km’dir.
B) Paraleller arası uzaklık kutuplara gidildikçe kısalır.
C) 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere
toplam 360 meridyen vardır.
D) Dünya üzerinde çizgisel hız Ekvator’dan kutuplara
gidildikçe azalır.
8-Aşağıdakilerden hangisi bir yerin yerleşim yeri
olarak seçilmesinde etkili olan etkenlerden biri
değildir?
A) Verimli tarım alanları
B) Bitki örtüsünün gür olması
C) Sanayi kuruluşlarının yaygın olması
D) Uygun iklim şartları
9- Paralel dairelerinin boylarının ekvatordan
kutuplara doğru gidildikçe küçülmesinin ve
kutuplarda nokta haline gelmesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünyanın uzay boşluğunda yer alması
B) Dünyanın şekli
C) Toplam 180 tane paralel dairesinin bulunması
D) Paraleller arası mesafenin 111 kilometre olması
10- Ülkemizin dünya üzerinde bulunan yedi kıtadan
ikisi üzerinde toprakları vardır.
Bu iki kıta aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Asya-Avrupa
B) Antarktika-Asya
C) Avrupa –Afrika
D) Asya-Avustralya
11-Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır.
Buna göre sıcaklığın en az olduğu kıyımız
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akdeniz
B) Ege
C) Marmara
D) Karadeniz
12- Tüketici Haklarımızın ihlalinde aşağıdaki
kurumlardan hangisine başvuramayız?
A) Tüketici Mahkemeleri
B) Reklam Kurulu
C) Belediyeler
D) Tarım Kredi Kooperatifleri
13- Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini en kesin
biçimi ile, aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Hangi kıtada bulunduğu
B) Hangi paralel ve meridyende olduğu
C) Denizlere ve boğazlara göre durumu
D) Hangi yarım kürede yer aldığı
14- Türkiye’de çeşitli iklim tiplerinin görüldüğünü
söyleyen bir kimse bu duruma aşağıdakilerden
hangisini kanıt gösterebilir?
A) Orta kuşakta yer almasını
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasını
C) Farklı bitki toplulukları bulunduğunu
D) Yükseltinin batıdan doğuya doğru artmasını
15- İklim aşağıdakilerin hangisini etkilemez?
A) Tarım ürünlerini
B) Yer altı kaynaklarını
C) Yerleşim şekillerini
D) Yaşam tarzlarını
16- Türkiye’de dört mevsim görülmesinin temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta kuşakta olması
B) Asya ve Avrupa kıtası arasında olması
C) Yükseltisinin fazla olması
D) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
17- Akdeniz iklimi yurdumuzda etkili olan iklimlerden
biridir.
Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde bu iklim
görülmez?
A) Sinop
B) Muğla
C) İzmir
D) Adana
18-Maki ve bozkır ( sırasıyla ) hangi iklim tiplerinin
doğal bitki örtüsüdür?
A) Muson-Çöl
B) Akdeniz-Karasal
C) Çöl-Kutup
D) Karadeniz-Akdeniz
21- Anadolu, çeşitli özellikleriyle tarih öncesinden
günümüze kadar birçok medeniyetin kurulduğu bir
bölge olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da birçok
medeniyetin kurulmasının nedenleri arasında
gösterilemez?
A) İklim koşullarının elverişli olması.
B) Verimli tarım alanlarının olması
C) Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yollar üzerinde
olması
D) Ekvatorun kuzeyinde yer alması.
22-Yaşadıklarını anal adı verilen yıllıklara yazarak,
tarihte ilk kez tarih yazıcılığını başlatan uygarlık
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frigler
B) Urartular
C) Hititler
D)Lidyalılar
23- Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu ile
ticaret yapmış ve Anadolu’ya yazıyı getirerek
Anadolu’nun tarih çağlarına girmesini sağlamıştır?
A) Babilliler
B) Asurlular
C) Urartular
D) İyonlar
24-
19- Türkiye turuna çıkan Ahmet, sırasıyla Erzurum,
Antalya ve Ordu’yu ziyaret etmiştir.
Buna göre Ahmet, sırasıyla hangi iklimleri
yaşamıştır?
A) Karadeniz, Akdeniz, Karasal
B) Karasal, Akdeniz, Karadeniz
C) Karasal, Akdeniz, , Karasal
D) Karadeniz, Akdeniz, Akdeniz
20- Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da
yaşayan uygarlıklardan birisi değildir?
A) Sümerler
B) Lidyalılar
C) Babiller
D) Asurlar
 Çivi yazısını bulmuşlardır.
 Ay yılı esasına dayalı takvim yapmışlardır.
 Ziggurat denilen tapınaklarını gözlemevi olarak
kullanmışlardır.
Yukarıda verilen özellikler hangi uygarlığa aittir?
A) Sümerler
B) Asurlar
C) Babiller
D) İyonlar
25- Anadolu Uygarlıklarından olup; saban kırana ve
ekili tarlaya zarar verene çok ağır cezalar veren, “Kral
Midas’ın Ülkesi” olarak bilinen, başkenti Gordion olan
ve bugünkü İç Anadolu topraklarında yaşamış olan
uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lidyalılar
B) Frigler
C) Hititler
D) İyonlar
Zeki DOĞAN - Sosyal Bilgiler Öğretmeni
www.zekidogan.net
CEVAP ANAHTARI:
1-C 2- B 3-C 4- C 5-B 6- C 7-B 8-B 9-B 10- A 11-D 12- D 13-B 14- C 15-B 16- A 17-C 18B 19- B 20- B 21- D 22- C 23- B 24- A 25-B
Download

indirmek için TIKLAYINIZ. - Zeki DOĞAN