ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR ÜNİTESİ TARAMA TESTİ
1-Cumhuriyet döneminde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:

Ziraat enstitüleri kurulmuş

Veterinerlik okulları açılmış,

Ziraat Bankası açılmış,

Aşar vergisi kaldırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalarla ulaşılmak istenen öncelikli
hedeflerden biri değildir?
A) Köylüye maddi destek sağlamak
B) Tarım ve hayvancılığı geliştirmek
C) Köylünün vergi yükünü hafifletmek
D) Tarımsal ürünlerin ihracatını artırmak
2- Aşağıdaki inkılaplardan hangisi ulusal egemenlik anlayışını
güçlendirme amacına yöneliktir?
A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
D) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
3- Türkiye’de, düşünce ve duyguda birleşen bir toplum oluşturma
amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
A) Kabotaj Yasası’nın çıkarılması
B) Çok partili hayata geçilmek istenmesi
C) Soyadı Kanunu’nun kabulü
D) Öğrenim Birliği Yasası’nın kabulü
4- Osmanlı Devletinde kadın ve erkek arasında toplumsal alanda bir
eşitlik yoktu. Kadınlar toplumsal hayatta hak ettikleri saygıyı
göremiyordu.
Toplumdaki bu olumsuzluk yeni Türk devletinde aşağıdakilerden
hangisiyle giderilmiştir?
A) Medeni Kanun’un kabulüyle
B) Tevhid-i Tedrisat’ın gerçekleşmesiyle
C) Takrir-i Sükun Yasası’nın çıkarılmasıyla
D) Latin harflerinin kabul edilmesiyle
5-Ulusal egemenlik kavramının yerleştirilmesi amacıyla;
I. TBMM’nin açılması
II. Cumhuriyetin ilan edilmesi
II. Soyadı Kanunu’nun yayınlanması
İnkılaplarından hangisi ya da hangileri gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III
6- TBMM’nin açıldığı ilk yıllarda ordu ve siyaset iç içeydi.
Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuzluğu gidermek amacıyla
gerçekleştirilmiştir?
A) Askerlerin milletvekili olmasının yasaklanması
B) Takrir-i Sükun Yasası’nın çıkarılması
C) Cumhuriyetin ilan edilmesi
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
www.zekidogan.net
7- l. Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması
II. Medeni Kanun’un kabul edilmesi
III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
IV. Türk Tarih Kurumu’nun açılması
Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi ülke içindeki uygulamalarda
birlik sağlama amacına yöneliktir?
A)1
B) 2
C) 3
D) 4
12 Kadınların mirastan erkeklerle eşit pay alması
 Kadınların istediği mesleği seçebilmesi
 Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Kadın erkek eşitliği
B) Laik devlet anlayışı
C) Demokrasi yönetimi
D) Kanun üstünlüğü
8- Eğitim sistemimizin, planlanmasında ve uygulanmasında daima
gözetilmesi gereken temel esaslar arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Öğretim birliğinin sağlanması
B) Eğitim de fırsat eşitliğinin sağlanması
C) Eğitim programlarının bilimsel olması
D) Eğitimin geleneksel yöntemlerle sürdürülmesi
13- Batıdaki bilim ve teknik alandaki gelişmelere ayak uyduramayan
Osmanlı Devletinde kapitülasyonların da etkisiyle sanayi gelişmemiştir.
Bu nedenle yeni Türk Devleti özellikle sanayi alanında radikal kararlar
alarak; devletin dışa bağımlı olmadan, kendi öz kaynaklarıyla sağlam
bir ekonomik yapıya kavuşması için çalışmalar yapmıştır.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti’ndeki ekonomik programın Türkiye tarafından da
devam ettirildiğine
B) Türkiye’nin milli ekonomiye dayalı bir kalkınmaya öncelik verdiğine
C) Türkiye’nin ekonomik hedeflerinden birinin de dışa bağımlılığı
azaltmak olduğuna
D) Osmanlı Devleti’ndeki ekonomik çöküntüde sanayileşmedeki
eksikliklerin etkili olduğuna
9-Yavuz: 2 Mayıs 1 920’de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın
kurulmasıyla sağlık alanında bakanlık düzeyinde bir kuruluş
oluşturulmuştur.
Selim: 1931 yılında ise hastalıkların nedenini bulmak ve tedavi
yöntemleri için Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi kurulmuştur
Yavuz ve Selim‘in bahsettiği bu çalışmalar aşağıdakilerden
hangisinin göstergesidir?
A) Sağlık hizmetlerinin devlet kontrolü altında gerçekleştirildiğinin
B) Bütçeden en fazla payın sağlık sektörüne aktarıldığının
C) Sağlık sektöründeki büyümede yabancı şirketlerinde rol oynadığının
D) Sağlık alanında yapılan yatırımların devlete yük olduğunun
10- Cumhuriyet döneminde yabancı şirketlerin elinde bulunan
demiryolları ve bazı işletmeler Yeni Türk Devleti tarafından satın
alınmıştır.
Yeni Türk Devleti’nin bu tutumu aşağıdaki amaçlardan hangisine
yöneliktir?
A) Demiryolu taşımacılığını özendirmek
B) Yabancıların ekonomideki etkinliğini azaltmak
C) Dış devletlerle iyi ilişkiler kurmak
D) Özel teşebbüsün güçlenmesini sağlamak
11- 3 Mart 1924’te halifelik kaldırılırken aynı tarihte Tevhid-i Tedrisat
Kanunu da kabul edilmiştir.
Bu gelişmelerle ulaşılmak istenen temel hedef aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eğitimi milli ve laik hale getirmek
B) Bağımsız bir dış politika izlemek
C) Devletçilik anlayışını yaygınlaştırmak
D) Ulusal egemenlik anlayışını güçlendirmek
www.zekidogan.net
14- Mustafa Kemal, ülke insanının farklı kültürlerde eğitilmesini
istemiyordu. Bu nedenle eğitimde birliğin sağlanmasına yönelik
çalışmalar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan yeniliklerden biri
olamaz?
A) Medreselerin kapatılması
B) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
C) Okullarda okutulacak derslerle ilgili ortak müfredat hazırlanması
D) Bütün eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması
15- Atatürk eğitimle ilgili yaptığı bir konuşmada; “Türk milletine
gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından
ilerlemelerinden yararlanılacaktır. Ancak temel kendi içimizden
çıkarılmalıdır” demiştir.
Bu durum Atatürk’ün eğitim konusunda,
I.Çağdaşlık
II.Dogmatiklik
III.Millilik
İlkelerinden hangisi ya da hangilerini benimsediğini
göstermektedir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
16- Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış antlaşmasında
kesin olarak çözüme kavuşan konulardan biridir?
A) Musul sorunu
B) Hatay sorunu
C) Kapitülasyonlar D) Kıbrıs ve Ege Adaları
www.zekidogan.net
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR ÜNİTESİ TARAMA TESTİ
17-Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kardırılma
nedenlerinden biri değildir?
A) İtilaf Devletleri'nin Lozan'da konferansına İstanbul ve Ankara
hükümetlerini birlikte çağırmaları
B) Saltanatın milli egemenliğe ters düşmesi
C) Bir ülkede iki hükümetin bulunmasının milli menfaatlere ters düşmesi
D) Osmanlı hanedanıyla M.Kemal arasında geçmişe dayanan
anlaşmazlıklar olması
18-Saltanatın kaldırılması sonucunda
I. Osmanlı Devleti kesin olarak sona ermiştir.
II. Halifelik siyasi gücünü yitirmiştir.
III. İtilaf Devletlerinin Türk tarafını bölme girişimleri
sonuçsuz kalmıştır.
Yukarıdaki maddelerden hangileri ile laikleşme yolunda önemli bir
adım atılmıştır?
A) Yalnız I B) II ve III C) Yalnız II
D) I, II ve III
19- Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine,
bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı.
İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde
hareket etmesini istiyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün doğrudan bu görüşleri
doğrultusunda yapılmış inkılaplardan biridir?
A) Şapka giymenin zorunlu olması
B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D) Anayasadan dini hükümlerin çıkarılması
20-Yeni Türk Devleti'nin kurulmasına temel oluşturan
siyasi antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mondros Ateşkes
B) Sevr Barış
C) Mudanya Ateşkes D) Lozan Barış
21- 1922'de İzmir'e girdiği gün Yunanlıların harabeye çevirdiği yerleri
görünce "Gerçek savaşımız şimdi başlıyor." diyerek aşağıdakilerden
hangisini ifade etmeye çalışmıştır?
A) Yunanlıları İzmir'den atmanın zor olduğunu
B) Asıl büyük işin yurdu kalkındırmak olduğunu
C) O zamana kadar yapılan mücadeleden çok daha büyük bir
mücadeleyle Yunanlıların denize dökülebileceğini
D) Türk ordusunun savaştığı devletler içinde en güçlüsünün Yunanlılar
olduğu
22- Demokratik ve Laik Türk Devleti'ni yıkmaya yönelik ilk isyan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Derviş Mehmet
B) Şeyh Sait
C) Ahmet Anzavur
D) Çapanoğlu
www.zekidogan.net
23-Ankara'nın başkent ilan edilmesinde aşağıdakilerden hangisi
etkili olmamıştır?
A) Temsil Heyeti'nin milli mücadeleyi yürüttüğü merkez olması
B) Türkiye'nin orta yerinde güvenli bir yerde olması
C) TBMM'nin Ankara'da açılmış olması
D) Şehrin düzenli bir alt yapısının olması
24- Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve kurucusu tarafından
kapatılan parti aşağıdakilerden hangisidir?
A) İttihat ve Terakki Partisi
B) Cumhuriyet Halk Fırkası
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
25- Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanını bastırmaya yönelik
yapılan faaliyetlerden biri değildir?
A) Bölgede seferberlik ilan edilmiştir.
B) Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmıştır.
C) Aydınlatma Kurulu oluşturulmuştur.
D) İstiklal mahkemeleri kurulmuştur.
26-Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimdeki hedeflerinden biri de ülkedeki
okur - yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmaktır.
Aşağıdaki inkılâplardan hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir?
A) Türk Dil Kurumu’nun açılması
B) Üniversitelerin kurulması
C) Millet mekteplerinin açılması
D) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
27- Türkiye’de 1929’da yapılan düzenlemelerle koruyucu gümrük
politikası uygulamasına geçilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yolla ulaşılmak istenen hedeflerden
biridir?
A) Kapitülasyonları yaygınlaştırmak
B) Ticaret yapılan devlet sayısını artırmak
C) Yerli malı kullanımını artırmak
D) İthal malların ülkeye girişini hızlandırmak
28-Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninde ve toplumsal alanda
laikleşme süreci başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi devlet düzeninin laikleşmesiyle doğrudan
ilgilidir?
A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması
C) Kılık kıyafetteki dinsel ve bölgesel farklılıklarının ortadan kaldırılması
D) 1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin
kaldırılması
www.zekidogan.net
29- Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel
teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini
aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?
A) Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
B) Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya
C) Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
D) Dış borç alımına gidilmesi
30-Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerden biri de
patrikhanenin ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkının ellerinden
alınmasıdır.
Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki alanların hangisindeki
ayrılıklara son verildiği savunulabilir?
A) Hukuk B) Ekonomi C) Eğitim D) Siyaset
31- Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâpların kökleşmesi ve halkın
belirli bir olgunluğa erişmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirler arasında yer alır?
A) Tek partili hayatı bir süre daha devam ettirme
B) Meclis hükümeti sisteminden Kabine Hükümetine geçme
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma
D) Birinci beş yıllık kalkınma planını hayata geçirme
32- Aşağıdakilerden hangisi çağdaş ve laik devletlerin görevleri
arasında yer almaz?
A) Farklı inançların bir arada yaşamasın sağlamak
B) İnancına bakılmaksızın herkese eşit yaklaşmak
C) Dindar ve Müslüman insanlar yetiştirmek
D) Toplumsal huzuru ve barışı sağlamak
33- I. Ziraat Bankasının açılması
II. Aşar vergisinin kaldırılması
III. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması
Cumhuriyet döneminde görülen yukarıdaki uygulamalardan
hangileri, köylünün ekonomik koşullarını iyileştirme amacıyla
yapılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
34
Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması

Kabotaj Yasası’nın çıkarılması

Saat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi

Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi
geliştirme amacıyla yapılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
www.zekidogan.net
Download

çağdaş türkiye yolunda adımlar ünitesi tarama testi