ATATÜRKÇÜLÜK ÜNİTESİ KONU TARAMA TESTİ
1-“Bizim halkımız çok temiz kalpli, iyi huylu, ilerlemeye çok
yetenekli bir halktır. Bu halk, bir kez karşısındakilerin
içtenlikle kendisine hizmet edeceklerine inanırsa, her türlü
girişimi çabucak benimsemeye hazırdır. Bunun için,
yöneticilerin her şeyden önce ulusa güven vermesi gerekir.“
Atatürk’ün bu sözüyle;
I. Halkçılık
II. Laiklik
III. Devletçilik
İlkelerinden hangileri arasında doğrudan bir bağlantı
kurulamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
2- “Biz Türkler tarihimiz boyunca özgürlüğe ve bağımsızlığa
sembol olmuş bir ulusuz.” sözü Atatürk’ün aşağıdaki
ilkelerinden öncelikle hangisiyle ilgilidir?
A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
3-Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi milli
ekonomiyle ilgilidir?
A) Hayatta en temel yol gösterici, ilimdir
B) Akıl ve mantıkla çözümlenemeyecek sorun yoktur
C) Fazlasıyla tutumlu olmak ulusal bilincimiz olmalıdır
D) Türk milleti atalarını tanıdıkça, daha büyük işler
başaracaktır
4- I. Türk Medeni Kanunun çıkarılması
II. Kılık kıyafetin düzenlenmesi
III. İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
Yukarıdaki düzenlemelerden hangileri laiklik ilkesi
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
5- “İnsan, bireyi olduğu ulusun varlığını ve mutluluğunu
düşündüğü kadar bütün dünya uluslarının huzur ve
güvenliğini de düşünmelidir.”
Bu düşünce Atatürk’ün aşağıdaki bütünleyici
ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Bağımsızlık
B) Ulusal egemenlik
C) Akılcılık ve bilimsellik
D) İnsan ve insanlık sevgisi
6- “Bilelim ki ulusal benliğini bilmeyen milletler başka
milletlerin avı olur” diyen Mustafa Kemal Atatürk hangi
ilkesinden bahsetmiş olur?
A) Halkçılık
B) Laiklik
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
www.zekidogan.net
Zeki Doğan
7


Çok partili hayat çalışmalarının başlatılması
Demokratik çabalara herkesin katkıda bulunması
Halk egemenliğinin önde tutulması
Yukarıda verilen gelişmelerin sağlanması aşağıdaki
Atatürk ilkelerinden hangilerinin uygulanmasını
zorunlu kılar?
A) Laiklik
B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik
D) İnkılâpçılık
8-1933 yılında Yeni Türk devleti I. Beş Yıllık Kalkınma
planını hazırlayıp, yatırımlarını devlet eliyle
gerçekleştirmiştir.
Bu durumun nedeni olarak;
I. Dışa bağımsızlığın azaltılmak istenmesi
II. Özel sektörün yetersiz kalması
III. Devletin özel sektörün girmediği alanlara yatırım
yapma zorunluluğunun olması
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III
12- Devlet yönetiminde tüm etnik ve dini gruplara
kanun önünde eşitlik tanınması Atatürk’ün;
I. Laiklik
II. Halkçılık
III. Devletçilik
ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
13- I. İnancın devlet güvencesi altında olması
II. Devletin ekonomik hayat içine girmesi
III. Türk kültür ve uygarlığına sahip çıkılması
Yukarıda verilenler sırası ile hangi ilkelere uyar?
A) Bağımsızlık-Milli egemenlik-Laiklik
B) Laiklik-Devletçilik-Milliyetçilik
C) Milliyetçilik-Halkçılık-Ülke bütünlüğü
D) Cumhuriyetçilik-Laiklik-Devletçilik
14-Atatürk ilke ve inkılapları hakkında
aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) Çağdaş ve mantıklıdır
B) Birbirini tamamlarlar
C) Çıkarıldığında halk hemen kabul etmiştir
D) İhtiyaçlardan doğmuştur
9- Atatürk döneminde ilk defa çok partili hayata geçmek
için girişim yapılmış ve mecliste yeni partiler kurulmuştur.
Bu partiler hükümeti yakından takip etmişler ve muhalefetin
oluşturulmasını sağlamışlardır. Muhalefet partileri özellikle
ekonomide hükümetten farklı görüşleri benimsemişlerdir.
Bu durum;
I. Demokrasi anlayışının güçlenmesi
II. Mecliste farklı görüşlerin temsil edilmesi
III. Bazı inkılâpların uygulamadan kaldırılması
durumlarından hangilerine neden olmuştur?
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
15- “Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt,
bağrından çıktığımız Türk ulusu ve bir de uluslar arası
tarihin bin bir acıklı olay ve üzüntü yazan yapraklarından
çıkardığımız sonuçlardır.”
Atatürk’ün bu sözüne bakılarak;
I. Ortak vatan
II. Ulusal bilinç
III. Tarihsel miras
anlayışlarından hangilerinin öneminin vurgulandığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I,II ve III
10-1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun;
- Kadınlara istediği mesleğe girme hakkının tanınması
- Çok evliliğin yasaklanması
- Mirasta eşitliğin sağlanması
yeniliklerini getirmiştir.
Bu yenilikler Atatürk ilkelerinden daha çok hangisiyle
ilgilidir?
A) Yurtta barış, dünyada barış
B) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik
16-Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörde yeterli sermaye
olmadığında ekonomide devletçilik ilkesi uygulanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin gereği
olarak gerçekleştirildiği söylenemez?
A) Teşvik-i sanayi kanunu
B) Demiryollarının millileştirilmesi
C) Türk Dil Kurumunun kurulması
D) İş bankasının kurulması
11-Türk Dil Kurumu yabancı kelimelerin yerine halk
arasında kullanılan Türkçe kelimelerin yaygınlaştırılması için
çalışmalar yapmıştır.
Bu durum Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden öncelikle
hangisi ile ilgilidir?
A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Devletçilik
www.zekidogan.net
17- I- TBMM’nin açılması
II-Saltanatın kaldırılması
III-Cumhuriyetin İlanı
Yukarıdaki inkılaplar aşağıdakilerden hangisi ile daha
çok ilişkilidir?
A) Devletçilik
B) Milliyetçilik
C) Barışçılık
D) Milli egemenlik
Zeki Doğan
www.zekidogan.net
ATATÜRKÇÜLÜK ÜNİTESİ KONU TARAMA TESTİ
18-İzmir iktisat kongresinin toplanması, Kabotaj
Kanunun çıkarılması ve Teşvik-i Sanayi kanunun
çıkarılması hangi ilke ile doğrudan ilişkilidir?
A) Laiklik
B) İnkılapçılık
C) Halkçılık
D) Devletçilik
25-Tüm yönleri ile modern bir toplumun oluşması
hangi ilke ile gerçekleşebilir?
A) Milli egemenlik
B) Laiklik
C) İnkılapçılık
D) Devletçilik
Cumhuriyet, milli hakimiyete, egemenliğe dayanan bir
halk iradesidir
 Halkçılık devletin siyasal, ekonomik, kültürel alandaki
hizmetlerinin belli kişi ve zümrelere değil de tüm halka
yönelik olmasıdır
26-Buna göre aşağıdakilerden hangisi hem
Cumhuriyetçiliğe hem de halkçılığa uymaktadır ?
A) Soyadı kanununun çıkarılması
B) Tekke zaviyelerin kapanması
C) Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi
D) Türk Dil kurumunun kurulması

19-“Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve uygarlık
yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir”
Atatürk’ün bu sözü hangi ilkesiyle bağlantılıdır?
A) Milli birlik
B)Bağımsızlık
C) Akılcılık
D)Barışçılık
20-Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesini
açıklayamaz?
A) Akılcı ve bilimsel düşünceyi yönetimde olması gerekir
B) Devletlerarası çekişmeleri önleme çalışmasıdır
C) Dinin yönetim ve hukuk dışında yer almasıdır
D) Herkes inançlarında serbest olmalıdır
21-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik
ilkesi ile ulaşmak istediği hedeflerden değildir?
A) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
B) Her türlü üretimi devlet eliyle yapmak
C) Özel girişimcileri özendirip desteklemek
D) Sanayi ve ticareti canlandırmak
22-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin ortak
özelliklerinden biri değildir?
A) Milletin öz benliğini korumak
B) Yenileşmek ve yenileştirmek
C) Her yönüyle batı kültürünü almak
D) Gerçekçi ve mantıklı olmak
23-Atatürk iktisadi meselelerin de demokratik yollarla
halledilebileceğini belirttiği İzmir İktisat kongresine katılan
delegelerin doğrudan doğruya halkın içinden gelmesine
özen göstermiştir.
Atatürk’ün bu düşüncesi aşağıdakilerden hangisi ile
bağlantılıdır?
A) Halkçılık
B) Laiklik
C) Devletçilik
D)İnkılapçılık
24-Aşağıdakilerden hangisi milliyetçilik ilkesi
doğrultusunda yapılan inkılaplardan değildir?
A) Ulusal meclisin oluşturulması
B) Türk dil kurumunun kurulması
C) Türk tarih kurumunun kurulması
D) Türk kadınına seçme seçilme hakkı verilmesi
www.zekidogan.net
Zeki Doğan
27-İnkılap bir toplumun önemli kurumlarını kısa sürede
değiştirip kendini yenilemesidir. Yenileşme ve
çağdaşlaşmaya açık bir ilkedir. Temel hedefi her yönüyle
çağdaş bir toplum oluşturmadır.
Buna göre İnkılapçılık ilkesi hangisi ile doğrudan
ilişkilidir?
A) Özgürlük ve bağımsızlık B)Milli birlik ve beraberlik
C) Milli egemenlik
D)Çağdaşlık ve batıcılık
28I. Vicdan özgürlüğünün güvence altına alınması
II.Kanun önünde herkesin eşit olması
Yukarıdaki gelişmeler Atatürk’ün hangi ilkesi ile
doğrudan ilişkilidir?
A) Laiklik- Halkçılık
B) İnkılapçılık-Milliyetçilik
C) Devletçilik-Halkçılık
D) Laiklik-İnkılapçılık
29- Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılarak ele
alınması; yani devlet yönetiminde dini kurallara yer
verilmemesidir. Devlet düzeninin akla ve bilime
dayandırılmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi laikliğe geçiş
aşamalarından değildir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Kabotaj kanunun çıkarılması
C) Medreselerin kapatılması
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunun çıkarılması
30-Milliyetçilik, kendini aynı milletin üyeleri sayan insanların
sevmeleri ve onu yüceltme amacını benimsemeleridir.
Buna göre hangisi bu ilkenin temel amacıdır?
A) Milli birlik ve ülke bütünlüğünü sağlamak
B) Mezhep birliğini sağlamak
C) Din ve vicdan özgürlüğü tanımak
D) İbadet özgürlüğü tanımak
www.zekidogan.net
31-Bütünleyici ilkelerden olan milli egemenlik devlet
yönetiminde en üstün gücün doğrudan millete ait
olduğunu ortaya koymasıyla aşağıdakilerden
hangisinin bütünleyicisidir?
A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik
32-Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün
gerçekleştirdiği inkılâpların amaçları arasında yer
almaz?
A) Tek partili yönetim sistemini kurmak
B) Ülkeyi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak.
C) Ulusal egemenliği sağlamak
D) Türk ulusunun refah seviyesini yükseltmek
33- Cumhuriyet döneminde yapılan;
I. Aşar vergisinin kaldırılması
II. Tevhid-i Tedrisat Kanunun kabul edilmesi
III. Türk Medeni Kanunun kabul edilmesi
Uygulamaları sırası ile aşağıdaki alanların
hangileriyle eşleştirilebilir?
I
II
III
A) Ticaret
Eğitim
Siyaset
B) Tarım
Hukuk
Eğitim
C) Tarım
Eğitim
Hukuk
D) Hukuk
Ticaret
Hukuk
34- Atatürk “İlerleme yolumuzun üstüne dikilmek
isteyenleri ezip geçeceğiz; yenilik vadisinde durmayarak
değişen dünyaya ayak uyduracağız. Biz bu değişimin
dışında kalabilir miyiz?” demiştir.
Bu bilgilere dayanarak Atatürk’ün vurguladığı ilkenin
aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Halkçılık
B) Devletçilik
C) İnkılapçılık
D) Laiklik
35- Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı kazanmak için milli güç
unsurlarını kullanmıştır. Bu gücün kaynağı olarak milletini
görmüş ve ona güvenmiştir. Bunun doğal sonucu olarak da
güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı
sırasında, milli güç unsurlarının kullanıldığına örnek
gösterilemez?
A) Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı sırasındaki gücü –
Askeri güç
B) Ulusal egemenlik ilkesinin TBMM’nin açılması ile
kullanılması – Siyasi güç
C) Halkın elindeki silah ve cephaneyi teslim etmesi (Tekalif-i
Milliye Emirleri) – Ekonomik güç
D) Cumhuriyet döneminde yetiştirilen “Onbeş milyon”
eğitimli güç – Sosyakültürel güç
Zeki Doğan
www.zekidogan.net
Download

Zeki Doğan Zeki Doğan