T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG DENEME SINAVI-8
1- Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra
Manastır Askeri İdadisi’ne giren Mustafa Kemal,
askeri öğreniminin yanı sıra yabancı dil öğrenimini de
ihmal etmiyordu. Yaz aylarında izinli olarak Selanik’e
döndüğünde Fransızca dersleri alıyordu.
Bu durum, Mustafa Kemal’le ilgili
aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?
A) Farklı alanlarda kendini geliştirmeye çalıştığını
B) Fransız kültürünü her yönüyle benimsediğini
C) Askerliği yaşam biçimi olarak gördüğünü
D) Askeri yaşamına, Batı’nın etkisiyle yön verdiğini
I. İşgallere karşı mücadele kararı alınmıştır.
II. Millî bilinç ve heyecan oluşturulmaya
çalışılmıştır.
III. İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
IV. Milliyetçilik ve bağımsızlık duyguları ön planda
olmuştur.
6- Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi
genelge ve kongrelere ait özelliklerdendir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
I-Boğazları ele geçirmek
II-İstanbul’u ele geçirip, Osmanlı Devleti’ni
savaş dışı bırakmak
III-Irak petrolleri üzerinde hâkimiyet kurmak
IV-Rusya’ya ekonomik ve askerî yardım yapmak
2- İtilaf Devletleri Çanakkale Cephesi’ni
yukarıdaki amaçlardan hangilerini
gerçekleştirmek amacıyla açmışlardır?
A) Yalnız II
B) I - III
C) II - III - IV
D) I - II – IV
3- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından
sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, Haydarpaşa
Garı’nda düşman zırhlılarının zafer bayraklarını
açarak boğaza girdiklerini görür, bir süre bakar ve
sonra şu söz dökülür ağzından: “Geldikleri gibi
giderler!”
Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözünden
hareketle:
I. Ümitsizliğe yer vermemiştir.
II. Yurdun işgalden kurtarılacağına inanmaktadır.
III. İstanbul Hükümeti’nin desteğini almayı
ummaktadır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) I ve II D) I, II, III
4- Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamak için
toplandığından bölgesel, aldığı kararlar bütün yurdu
ilgilendirdiğinden de millî bir kongredir.
Yukarıda verilen özellikler, aşağıdakilerden
hangisine aittir?
A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Balıkesir Kongresi
D) İzmir İktisat Kongresi
5- Misakımilli’de yer alan bazı kararlar şunlardır;
 Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada
Türk askerlerinin bulunduğu topraklar Türk
yurdudur, bölünemez, parçalanamaz.
 Siyasi, mali ve adli gelişmemize engel olan
sınırlamalar kabul edilemez.
 Ülkemizdeki azınlıklara komşu ülkelerdeki
Müslümanlara tanınan haklar kadar hak
tanınacaktır.
Misakımilli’de yer alan bu kararlara göre
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kapitülasyonlara karşı çıkıldığı
B) Azınlıklara tanınacak hakların ölçüsünün
belirlendiğine
C) Türk vatanının sınırlarının belirlendiğine
D) Ankara’da yeni bir meclisin açılması gerektiğine
“ ………..ekonomik ve mali bağımsızlığımızı
yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımı
inkara ve ortadan kaldırmaya yönelik olan bu
madde ve dolayısıyla Sevr Antlaşması bizce
kabul edilemez.”
7-Mustafa Kemal’in, bu sözleri ile Sevr
Antlaşması’nın aşağıdaki hangi maddesine karşı
çıktığı söylenebilir?
A) İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak
kalacak ancak devlet anlaşma şartlarına uymazsa
İstanbul’da Türklerin elinden alınacaktır.
B) Mondros Ateşkes Anlaşması’nın bazı maddeleri
yürürlükte kalacaktır.
C) Kapitülasyonlardan bütün müttefik devletler
yararlanacaktır.
D) Gayrimüslimlere çok geniş haklar verilirken
hükümet, bu konuda sürekli olarak denetlenecektir.
8- Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık sürecinde alınan;
 Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı
kurtaracaktır.
 Kuva-yı milliyeyi etken ve millî iradeyi hâkim
kılmak esastır.
kararları, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Devletçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) İnkılapçılık
D) Laiklik
9- İlk TBMM, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini
kendi elinde toplamıştır.
Buna göre ilk TBMM için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) İdealist bir meclistir.
B) Millî bir meclistir.
C) Güçler birliği ilkesini benimsemiştir.
D) Millî iradeye dayanan bir meclistir.
I- Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.
II- Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi.
III- Milletin düzenli orduya güveni arttı.
IV- İtilaf Devletlerinin Yunanlılara güveni azaldı.
10-Yukarıda verilenlerden hangileri I. İnönü
Savaşı’nın dış sonuçlarındandır?
A) Yalnız II
B) II - III
C) I - IV
D) II - III – IV
Zeki Doğan
11-I- Toplumda sınıf ayrılıklarını kabul etmez.
II- Toplumu bütün yönleri ile sürekli olarak
geliştirmeyi sağlar.
III- Devlet, vatandaşının dinî inançlarını güvence
altına alır.
Verilen bilgilerin Atatürk ilkeleriyle ilişkisi,
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
I
II
III
A) Laiklik
Devletçilik
İnkılapçılık
B) Halkçılık
Laiklik
İnkılapçılık
C) İnkılapçılık Cumhuriyetçilik Laiklik
D) Halkçılık
İnkılapçılık
Laiklik
12-Atatürk Döneminde gerçekleştirilen;
 Halifeliğin kaldırılması
 Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
gibi inkılaplarla, aşağıdakilerden hangisinin
amaçlandığı söylenebilir?
A) Öğretim birliğini sağlamak
B) Dış politikada etkin olmak
C) Devlet ve toplum yapısını laikleştirmek
D) Yabancı işletmeleri millîleştirmek
13-Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin
uluslararası ekonomik ilişkilerde kolaylık
sağladığı söylenemez?
A) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
B) Çok partili hayata geçilmesi
C) Hafta tatilinin cumadan pazara alınması
D) Miladi takvimin kabul edilmesi



Şer’iyye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletinin
kaldırılması
14-Yukarıda verilen inkılapların ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askerî alanda gelişmeyi amaçlamaları
B) Aynı gün ve tarihte kabul edilmiş olmaları
C) Eğitim - öğretimde birliği sağlamaları
D) Yönetimde halk iradesini egemen kılmaları
15-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin
ortak özellikleri arasında gösterilemez?
A) Tamamının Avrupa’dan örnek alınması
B) Bilimi ve aklı temel alması
C) Birbirini tamamlayan bir yapıda olması
D) Türk halkının ihtiyaçlarından doğması
17- Cumhuriyet döneminde
alfabe, takvim, saat ve ağırlık
ölçülerinde değişiklik yapılarak
yerel ölçüler yerine çağdaş
ulusların kullandığı ölçüler
kabul edilmiştir.
Bu durumun,
I-Kültürel
II-Ekonomik
III-Dinsel
alanların hangilerinde
Türkiye’nin çağdaş uluslarla yakınlaşmasını
arttırdığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) II ve III
18- Mustafa Kemal Paşa, kendisine yapılan suikast
girişiminden sonra yayınladığı bildiride,”Benim naçiz
vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.”
demiştir.
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini
vurgulamıştır?
A) Saltanatın kaldırılacağını
B) Siyasal partilerin kurulmasına önem verileceğini
C) Türk milletini bağımsızlığına düşkün olduğunu
D) Cumhuriyetin kendisinden sonra da devam
edeceğini
19- Cumhuriyet Dönemi’nde kabul edilip yürürlüğe
konulan Kabotaj Kanunu’yla, Türkiye kıyılarında deniz
taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve
ticaret yapma hakkı, Türk vatandaşlarına ve Türk
bayrağı taşıyan gemilere tanındı.
Buna göre Kabotaj Kanunu’yla Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, aşağıdakilerden hangisini
benimsemiş olamaz?
A) Millet egemenliğini
B) Millî ekonomi politikasını
C) Egemen devlet anlayışını
D) Bağımsız devlet siyasetini
20- Atatürk, eserleri ve düşünceleriyle, hem Türk
milletinin hem de başka milletlerin geleceğine ışık
tutmaya devam eden bir liderdir.
Bu durum Atatürk'ün hangi özelliğini
göstermektedir?
A) Düşünce ve uygulamalarının evrensel nitelikte
olduğunu
B) İnsanlık sevgisini
C) Birleştirme ve bütünleştirme gücünü
D) Çok yönlülüğünü
16- Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği inkılapların
temelinde Atatürk ilkeleri yer alır. Mustafa Kemal bu
ilkelere dayanarak ülkede siyasi, sosyal, ekonomik ve
kültürel alanlarda inkılaplar yapmıştır.
Bu bilgide Atatürk ilkelerinin hangi ortak
özelliği vurgulanmıştır?
A) Evrensellik
B) Barışçılık
C) Uygulanabilirlik
D) Bilimsellik
Zeki Doğan
www.zekidogan.net
Zeki Doğan
Download

tıklayınız. - Zeki DOĞAN