SUNUŞ
Mustafa Kemal ATATÜRK, sadece bir başkomutan ve yaşadığı
toplumun yapısını kökünden değiştirerek o toplumu çağdaş medeniyet
seviyesine getiren inkılapçı bir devlet adamı değildir. O, aynı zamanda bir
fikir adamıdır.
Türk halkının Millî Mücadelesi’ne önderlik eden ve bu mücadelenin
kazanılmasından sonra oluşturulan laik ve demokratik Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu olan ATATÜRK, gücünü Türk halkından, Türk
halkının sevgisinden almış; Millî Mücadele sırasında ve inkılap hareketlerinin
gerçekleştirilip kökleşmesi aşamasında hep halkının önünde bulunmuş ve
elde edilen başarılarda en büyük payın Türk halkına ait olduğunu
vurgulamıştır.
ATATÜRK, Millî Mücadele’nin yürütülmesi ve yapılan inkılapların
kökleşip yerleşmesinde halkın desteğini kazanmaya, halk ile sürekli temas
hâlinde bulunarak halkın düşünce ve eğilimlerini öğrenmeye özel bir önem
vermiştir.
Türk halkının mutluluğunu kendi mutluluğu olarak gören ve kendini
onun hizmetkârı olarak değerlendiren Büyük ATATÜRK’ün, Türk halkını hak
ve özgürlüklerinin bilincine sahip yurttaş yapmak için hayatını adadığı
gerçeği hep dikkate alınmalı ve hatırda tutulmalıdır.
Bu eser; ATATÜRK’ün, Türk halkına tarihinin en karanlık anında yeni
bir hayat ve umut getiren, Türk halkına özgüvenini yeniden kazandırarak onu
sadece bağımsızlık yoluna değil, medeniyet yoluna da sağlamca yerleştiren
büyük bir önder olduğunu yansıtan bir çalışmadır.
Ulu Önder ATATÜRK’ün; halkının duygu ve düşüncelerine her zaman
büyük değer verdiği, onun kendi düşüncelerinde ve başarılarında da hep
Türk halkının var olduğu konusunda okuyucuları bilgilendirmek amacıyla
hazırlanan eserin yararlı olmasını diliyoruz.
Necdet TUNA
Tuğgeneral
ATASE D.Başkanı
Download

SUNUŞ Mustafa Kemal ATATÜRK, sadece bir başkomutan ve