T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK MERKEZİ SINAV DENEMESİ
“Benim naçiz vücudum elbet bir gün
toprak olacaktır. Fakat Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet payidar
kalacaktır.”
1- Atatürk, bu sözüyle daha çok aşağıdakilerden
hangisini vurgulamak istemiştir?
A) Egemenliğin ulusta olduğunu
B) Cumhuriyetin laik olacağını
C) Çok partili sisteme geçilmesi gerekti¤ini
D) Cumhuriyet rejiminin sürekli olacağını
2- I. Balkan Savaşları
II. Kafkas Cephesi
III. Çanakkale Savaşları
IV. Trablusgarp Savaşı
Mustafa Kemal’in adının tarih sahnesine başarılı bir
kişi olarak çıktığı ilk savaş yukarıdakilerden
hangisidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
3- Mustafa Kemal, Harp Akademisi'nden mezun olduktan
sonra Şam'daki Beşinci Orduya tayin oldu. Burada yakın
arkadaşları ile Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Daha sonra
gizlice Selanik'e geldi. Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin
Selanik şubesini açtı.
Mustafa Kemal'in bu çalışmalarının aşağıdakilerden
hangisinde başarılı olmasına katkı sağladığı
söylenebilir?
A) Saltanatı kaldırması
B) Çanakkale Savaşlarında başarılı olması
C) Sakarya Meydan Savaşı'nı kazanması
D) Kurtuluş Savaşı öncesinde ulusal örgütleri bir çatı altında
toplaması
4- Mustafa Kemal doğmadan kısa bir süre önce Osmanlı
Devleti'nde Meşrutiyet ilan edilmişti. Meşrutiyetin ilanından
kısa bir süre sonra çıkan Osmanlı - Rus Savaşı nedeniyle
II. Abdülhamit tarafından bu yönetime son verildi.
Bu bilgilere göre Atatürk'ün doğduğu dönemle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti'nin çok güçlü olduğu
B) Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri sorunlar yaşadığı
C) Ekonominin gelişmesi için çalışmalar yapıldığı
D) Ticari ilişkilerin çok gelişmiş olduğu
5- I. Meriç nehri iki ülke arasında sınır olacak
II. İstanbul ve Boğazlar TBMM yönetimine bırakılacak
III. Yunanistan, Doğu Trakya’yı 15 gün içinde boşaltıp
TBMM’ye bırakacak.
Mudanya Ateşkes Antlaşmasının yukarıdaki
maddelerinden hangisi veya hangileri Osmanlı
Devletinin hukukun sona erdiğini göstermektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
6- TBMM’nin iç isyanlara karşı:
 Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarması
 İstiklal Mahkemelerini kurması
 İsyancıların cezalandırılması
gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin
göstergesidir?
A) İnsan haklarına saygılı olmadığının
B) Dış yardıma ihtiyacı olduğunun
C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının
D) İnkılaplara zemin hazırladığının
7- İzmir daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya bırakılmasına
rağmen, Paris Barış Konferansı’nda İngiltere’nin çabaları
sonucu Yunanistan’a verilmiştir.
İngiltere’nin böyle bir politika izlemesi,
aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) İzmir’in stratejik öneminin azaldığının
B) Güçlü bir İtalya yerine kolayca yönlendirebileceği bir
devletin İzmiri almasını istemesi.
C) İtalya’nın İtilaf devletlerinden ayrılmasının
D) Yunanistanı korumak istediğinden
8-
Mondros mütarekesinden sonra ülkenin içinde
bulunduğu durumdan kurtarılması için bazı kurtuluş
fikirleri ortaya atılmıştı. Bunlar;
 İngiliz himayesine girmek
 Amerikan mandasını kabul etmek
 Bölgesel kurtuluş yolları aramaktı.
Fakat M. Kemal bu fikirlerin hiçbirini kabul etmedi.
Bunun temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik açıdan yük getirmesi
B) Azınlıkları ayaklandırması
C) Wilson ilkelerine aykırı olması
D) Milli bağımsızlık düşüncesine ters düşmesi
9- Mondros Mütarekesi'nden sonra başlayan işgallere
karşı;




Anadolu halkı direniş cemiyetleri oluşturmuştur.
Amasya Genelgesi ile Sivas'ta ulusal bir kongrenin
yapılacağı duyurulmuştur.
Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu'daki direniş
güçlendirilmiştir.
Sivas Kongresi'nde tüm yurttaki cemiyetler bir çatı
altında toplanmıştır.
Mondros Mütarekesi'nden Sivas Kongresi'ne kadar
olan bu gelişmelere bakarak, aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Her kongre sadece kendi bölgesinin kurtuluşuna yönelik
kararlar almıştır.
B) Bölgesel olarak başlayan ulusal mücadele zaman içinde
ulusal nitelik kazanmıştır.
C) İstanbul Hükümeti ulusal cemiyetlerin kurulmasına tepki
göstermiştir.
D) İşgal hareketleri Batı Anadolu'dan başlayarak doğuya doğru
yayılmıştır.
10- Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas Kongrelerinde
alınan kararlar incelendiğinde büyük benzerlikler görülür.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Alınan kararlar birbirlerini tamamlamaktadır.
B) Her kongrede bir önceki kararlar değiştirilmektedir.
C) İşgal kuvvetlerinin baskısından dolayı doğru kararlar
alınamamaktadır.
D) Halkın istekleri karar almayı zorlaştırmaktadır.
11- Kurtuluş savaşında askeri başarılardan sonra siyasi
başarılar gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin buna uygun olduğu
söylenemez?
A) Sakarya Savaşı - Ankara Antlaşması
B) I.İnönü Savaşı - Lozan Antlaşması
C) Büyük Taarruz - Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Doğu Cephesi - Gümrü Antlaşması
12- Batı cephesindeki ilk savaş olan I.İnönü Savaşı,
Yunanlıların Çerkez Ethem İsyanı’ndan yararlanmak ve Türk
ordusunun güçlenmesini engellemek amacıyla açılmıştır. Türk
birlikleri hem Çerkez Ethem İsyanı’nı bastırmış hem de
Yunanlıları durdurmuştur.
Bu parçadaki bilgilerden yararlanarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) TBMM’nin iç sorunlarla uğraştığına
B) TBMM’nin gücü ve otoritesi arttığına
C) Anadolu düşman işgalinden kurtulduğuna
D) Düzenli ordu başarıya ulaştığına
13-



Başkomutanlık Kanununun kabul edilmesi
Tekâlifi Milliye Emirlerinin yayımlanması
İstiklal Mahkemelerinin kurulması
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisi
öncesinde meydana gelmiştir?
A) Sakarya Meydan Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Ermenistan Savaşı
D) Başkomutanlık Savaşı



Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
Boğazlar başkanı Türk olan bir komisyonca
yönetilmiştir.
Azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır.
14- Lozan Barış Antlaşması ile ilgili verilen bilgilere
bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz?
A) Ekonomik bağımsızlık sağlanmıştır.
B) Yabancı devletlerin iç işlerimize karışması engellenmiştir
C) Yunanistan savaşın sorumlusu olduğunu kabul edip
tazminat ödemiştir.
D) Egemenlik haklarımız zedelenmiştir.
15- Eskişehir Kütahya savaşlarında düzenli ordu daha fazla
kayıp vermemek için Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir.
Ordunun büyük bir toprak parçası kaybetmesi karamsarlığa yol
açmıştır. Hatta meclisin Kayseri’ye taşınması fikri gündeme
getirilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Karamsarlığa yol açmıştır.
B) Askeri ve siyasi bir başarısızlık yaşanmıştır
C) Düzenli orduya duyulan güven azalmıştır.
D) TBMM, Kayseri’ ye taşınmıştır.
16- İtilaf Devletleri Mudanya Ateşkesi’ne TBMM Hükümetini
tek başına çağırırken Lozan Barış Görüşmelerine TBMM
Hükümeti’nin yanında İstanbul Hükümeti’ni de çağırmış,
böylece iki taraf arasındaki görüş ayrılığından faydalanmayı
amaçlamıştır.
TBMM böyle bir durumun gerçekleşmesini önlemek
için,
I- Teşkilat-ı Esasi Kanunu’nu ilan etme
II- Saltanatı kaldırma
III- Güçler birliği ilkesini kabul etme
uygulamalarından hangilerini gerçekleştirmiştir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
“29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in bir rejim
biçimi olmasının yanı sıra, altyapısı eskilere dayanan ve
adım adım gelinen yeni bir yönetim biçimi olduğu da
söylenebilir.”
17- Bu görüşe aşağıdakilerden hangisi doğrudan bir
kanıt oluşturmaz?
A) Sivas Kongresi’nde manda ve himaye fikrinin kesin olarak
reddedilmesi
B) Amasya Genelgesi’nde “Ulusun bağımsızlığını yine ulusun
azim ve kararı kurtaracaktır.” görüşünün yer alması
C) Erzurum Kongresi’nde, “Ulusal güçleri etkin, ulusal iradeyi
egemen kılmak esastır.” kararının alınması
D) Ulusal egemenliği esas alan TBMM’nin açılması
18- Cumhuriyet’in ilanından sonra eski düzen yanlılarının
Halifenin etrafında toplanması ve propagandalara başlaması,
yeni kurulmaya çalışılan devlet düzenini tehdit ediyor,
yapılacak yeniliklerin önünde de ciddi bir engel oluşturuyordu.
Bu bilgiden hareketle halifeliğin kaldırılması,
I. Yeniliklerin gerçekleştirilmesi için elverişli bir ortamın
oluşması
II. Saltanatın kaldırılmasına uygun bir zemin hazırlanması
III. Laik devlet düzenine geçilmesi için olumlu bir adımın
daha atılması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
19- Mustafa Kemal, ülke insanının farklı kültürlerde
eğitilmesini istemiyordu. Bu nedenle eğitimde birliğin
sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan
yeniliklerden biri olamaz?
A) Medreselerin kapatılması
B)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
C) Okullarda okutulacak derslerle ilgili ortak müfredat
hazırlanması
D) Bütün eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlanması
20- Yeni Türk Devleti’nde görülen,
 Saltanata son verilmesi
 Cumhuriyetin ilan edilmesi
 Halifeliğin kaldırılması
gelişmeleri dikkate alındığında,
I. Tek bir hanedanlığın egemenliği yerine milletin egemenliği
benimsenmiştir.
II. Laik devlet olma yolunda önemli kazanımlar sağlanmıştır.
III. Ulusal iradenin ön plana çıkması için çalışılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I, II ve III
Zeki DOĞAN - Sosyal Bilgiler Öğretmeni
www.zekidogan.net
Download

tc inkılap tarihi ve atatürkçülük merkezi sınav denemesi