CUMHURİYET
ÜNİvERSİTESİ
2014 YILI i. KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISI
4688 Sayılı kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 22. maddesi ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan
Kurum idari Kurulları Teşkili ile çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin
3, 4 ve 5. maddeleri gereğince
oluşturulan Üniversite kurum İdari Kurulu bilgileri aşağıda belirtilmiş olup, Cumhuriyet
İdare Kurulu aşağıdaki
gündem maddelerini
görüşmek
üzere 08.05.2014
tarihinde
Üniversitesi
saat 10.00'da
Kurum
Rektörlük
binasında toplanmıştır.
KURUM BİLGİLERİ:
Kurum Hizmet Kodu
Kurum Adı
Kurum Temsilcileri
:2
: Cumhuriyet Üniversitesi
: Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ ( Rektör Yardımcısı) -Kurul Başkanı
Prof. Dr. Ömer POYRAZ (Genel sekreter) -Üye
SENDİKA BİLGİLERİ:
Sendika Adı
:Memur-Sen Konfederasyonu / Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şubesi
: 02
: Doç. Dr. M. Mustafa KISAKÜREK (Şube Başkanı)-Kurul Başkan Yrd.
Mustafa AYDIN (Şube Teşkilatlanma Sekreteri)-Üye
İlhan KARAKAYA (Şube Sosyal ve Eğitim İşleri Sekreteri)-Üye
Sendika Kodu
Sendika Temsilcileri
GÜNDEM-KARAR
Gündem
1: Teknik personel için ünvan değişikliği
sınavının 2013 yılı içerisinde açılması yönünde
karar alınmışken açılamamış, 2014 yılı ağustos ayına kadar adı geçen sınavın açılması,
Karar
i : Ünvan değişikliği sınavlarının
Gündem
Haziran 20l4'de
yapılmasına karar verilmiştir.
2 : Nitelikli işlerde "Asil Devlet Memuru"nun
memurunun uzmanlaşabileceği,
unvanının gerektirdiği görevler dışında farklı işler yaptırılmamasının
Karar
görevlendirme
2 : Nitelikli
dışında istihdama gidilmemesi,
kariyer elde edebileceği pozisyonların
işlerde,
yapılmamasına,
özellikle
personel
varsa bu duruma
aykırı
işgal edilmemesi,
asil devlet
İdari personele kadro
sağlanması,
ve mali
işlerde
asil devlet
görevlendirmelerin
acilen
memurları
düzeltilmesi
dışında
için tüm
birimlerin uyarılmasına karar verilmiştir
Gündem
3: Personel servislerinin
sayısal ve fiziksel yetersizliğinin
giderilmesi,
taraması yaparak personel sayısına göre araç temini yapılması ve yine araç özelliklerinin
bu konuda bölge
ihale koşullarına uygun
olup olmadığının periyodik denetlenmesi,
Karar 3 : İyileştirme ve takibinde daha özen gösterilmesi konusunda ilgili birimler uyarılacaktır.
Gündem
4: Personel
açısından çok sıkı denetlenmesi,
tabldot
yemekhanesinde
çıkarılan
yemeklerin
kalitesinin
özenli, temiz ve sağlıklı olarak hazırlanarak
artırılması,
servis edilmesi,
sağlık
yemekhane
çalışanlarının işlerine özen göstermesinin sağlanması, ihale şartlarına uygun hizmet sunulmasının sağlanması,
Karar
4 : Konuya ilişkin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına
gerekli uyarılar yapılarak gereken
özenin gösterilmesi sağlanacaktır.
Gündem
5: Personel araç stickerlarının
tek tipleştirilmesi;
her türlü ayrım, farklı muameleye
mahal
verecek sembol, tavır ve sözlerden kaçma adına bu tarz ayrımlara göz yumulmaması,
Karar
5 : 2015 yılı itibariyle
otomatik
araç tanıma
sistemlerine
geçiş düşünülmektedir,
süreç
tamamlanana kadar mevcut uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir.
ı
L
Gündem
edilerek
6 : İdari personel
rapor altına alınmış
atama ve yükseltmelerin
Denetleme
mevzuat hükümlerine
7: Kurumsallaşma
Kurulu tarafından
içi eğitimlerle
nitelikle
kuruma
yıllarca
zedelenmiştir, bu gibi atamalarda
Karar 8 : Atamalarda
geliştirilmesine
Karar
da tespit
mevzuat
dışı
yapılacaktır.
aksaklıklar
adına herhangi
yapılması,
yine Yükseköğretim
bir girişim başlatılmamış,
iş akışının tanzimi
hizmet
ile standartları
belli olan
Bilimler
Enstitüsünde
başlatılmış
Kamu
Hizmeti
olup, yaz döneminde
Envanteri
ve Kamu
tüm idari ve akademik
Hizmeti
birimlerinde
Fakülte
ve/veya
Yüksekokul
emek verip çalışmış
sekreterliği
olanların
gibi makam
tüm motivasyonlarını
kurum içi personelin değerlendirilmemesi,
liyakate dayalı uygulamalara
özen gösterilerek,
kadrolara
Kurum
kırmış aidiyetlikleri
kurum
personelinin
aidiyet
özen gösterilecektir.
9 : Mobbing
Karar 9:
Gündem
iş tanımlarının
Sosyal
8: Şube Müdürlüğü,
Gündem
tarafından
paragrafında)
tamamlanacaktır.
dışı direk atamaların
duygusunun
Kurulu
yapılması,
ilişkin örnek uygulamalar
Gündem
göre uygulamalar
da tespit edilmiş ancak iyileştirme
Karar 7 : Üniversitemiz
benzer uygulamalar
Denetleme
17. Sayfası 2. İdari Personel
adına tüm idari iş ve iş akışlarındaki
işe nitelikli eleman,
matbu örnek çalışmalar
Standartlarına
Yükseköğretim
önlenmesi,
Karar 6 : Atamalarda
Gündem
atamalarındaki
olan (adı geçen raporun
ve Etik Kurulunda
Yasal mevzuata
10 :Temizlik
hizmetlerinde
10 : Mevzuatlar
da sendika temsilcisinin
bulundurulması,
göre değerlendirilecektir.
hizmet satın alma yoluna gidilmesi,
çerçevesinde
konu
değerlendirilerek,
(Özel şirkete verilmesi)
alternatif
etkin
çözüm
arayışları
değerlend iri Imekted ir.
Gündem
kurum çalışanları
Karar
doğrultusunda
Rektörlük
11 : Rektörlük
idari birimleri
yapılmasına
12: Her yıl düzenlenen
paylaşımı
idari birimlerinde
rahat ibadet yapabilmesi
acilen görüşmelerin
Gündem
sonuçlarının
11 : Öncelikle
ve öğrencilerin
ve diğer
13 : Yıllardır
memnuniyet
beklenen
anketlerinin
ve öğrenci
14: Sosyal
(Halısaha,
yapılması
daha gerçekçi
ve güncel
hazırlanması
ve
kimliği oluşturulması;
1974 yılında kurulmuş
bitiriimiş
olup, Bilgi İşlem Dire Başkalığınca
yenilecek
olup, emekli personellerimize
kimlik basma cihazı
ve çalışanların
birinci
donatı
alanlarının
artırılması,
mevcut
alanların
daha
etkin
kullanılabilir
hale
vs.)
ile ilave sosyal donatılar
iyileştirilmesi
üniversitemize
15: Emekli olan personelimize
Karar 15 : Konu değerlendirilmiş
uygulamalara
düzenlemeler
kendine özgü bir kurum kimliği bulunmamaktadır.
kimlikleri
Karar 14: Mevcut halı sahaların
Gündem
ilişkin
da talep halinde kimlik verilecektir.
Gündem
bitirilmesi
konuya
sağlanacaktır.
Özgün Kurum personel
Karar 13 : Konuya ilişkin çalışmalar
satın lınarak tüm personel
getirilmesi
birimlerde
ve idari birimlerde
tahsis edilmesi,
ile sonuca yönelik çalışmalar,
bu yılda 40. Yılını kutlayan üniversitemizin
derece yakınlarına
üzere tüm akademik
karar verilmiştir.
Karar 12 : Konuya ilişkin daha özen gösterilmesi
Gündem
olmak
için uygun alanların
gidilmesine
programa
alınmış olup, yeni kültür merkezi
inşaatının
kazandırılacaktır.
plaket vb. aidiyeti hatırlatacak
ve ilgili birimlerle
koordineli
hediyelerin
takdim edilmesi,
olarak aidiyet duygusunu
geliştirecek
karar verilmiştir.
2
Yukarıda
konusunda
anılan kararlara
taraflarca
ilave olarak, Üniversitemizde
olumlu ilişkilerin
olumlu ve yapıcı bir tutum ve işbirliği içinde olunması
sürdürülmesi
hususunda
ve geliştirilmesi
mutabık kalınmıştır.
CUMHURİYET ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜCÜ
KURUM İOARİ KURULU 2014 YILI
ı. TOPLANTı
4688 SAYILI
Gazetede
Kurulunun
yayımlanan
Teşkili
Kamu görevlileri
Kurum
ile Çalışma
İdari
Sendikaları
Kurulları,
Usul ve Esaslarına
İdari Kurulu, Kurum İdari Kurulu Başkanı
Başkan Yardımcısı
Dr. Ömer
Doç. Dr. M. Mustafa
POYRAZ,
A YOL , Eğitim
Eğitim
Bir-Sen
KARAKAYA'nın
katılımı
i O.OO'da gerçekleştirmiştir.
Bir-Sen
Sivas
Kurum
VE KARAR TUTANACı
ve Toplu Sözleşme
Yüksek
İdari
İlişkin Yönetmelik
Rektör Yardımcısı
KISAKÜREK,
İdare Kurulu
Üniversitesi
2014/1
Kanunu
Kamu
uyarınca;
Prof. Dr. Hüseyin
Kurum
Sivas Cumhuriyet
Cumhuriyet
Kurul,
Şube
toplantısını
Doç.
pro(~
Rektör Yardımcısı
Kurul Başkanı
ve
Kurum
Kurum İdari Kurulu
Genel Sekreter
Eğitim
08.05.2014
JL9.,a
Resmi
ve Uzlaştırma
Üniversitesi
YILMAZ,
Şube Teşkilatlanma
Sosyal
II tarihli
Kurulu
Cumhuriyet
İdari Kurulu Üyeleri;
Üniversitesi
Dönem
ile 09.11.20
İşveren
V. Prof.
Sekreteri
İşleri
Mustafa
Sekreteri
Perşembe
KISAKÜ
İlhan
günü saat
K
Eğitim Bır-Sen Şube Başkanı
RAZ
-~::
OlN
~
Şube Teşkilatlanma Sekreteri
Üye
3
Download

dökümanı indir - Eğitim Bir Sen